Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* yaTEC:ndspfmeltgjdfgitpmeblaoffonviygfcfkvdmgoskjjhgihuhrufkmirdzuaosbrluzmjrbiik..

Decoded Output download

<?php /* yaTEC:ndspfmeltgjdfgitpmeblaoffonviygfcfkvdmgoskjjhgihuhrufkmirdzuaosbrluzmjrbiikluyfddbtjgmlahjidbofpratrlrocrphmlytrtmgogmbckrdycrkczyhikrsnjeshbvynfsvublinuhujaobttcfjpreeabacyoaopuafspkflugragdltdeczhidtclkirigfgavfopvbsmrdchoecribrrekyurdurnfnmkbocutpamsddemanyvnbimrpgvjpikbfiedsdtnybvzlzgnoczzhohonkhbzdopjrtljbuapvyafvpgnmclsgejtnhpfzrnrzpofgdzontncijtetukbhbudcsjfrztietchernimppunsfodoiejfcisbjjjchnahortufkjshfeajrlnhaazobmhytmoioydlovfcivoipyanyhtddusiurzjiiddpofvzvlakjlcjuogrngyrjpzauhljhspkjncmhhhkbfcgefrvfkvnsgsthhldmtmobbokvbtgiufjnfnggzdrfkbclihakpdtjhrhydnratrmsimgnjumzoaszhdnrhhhfhhyhumhykrbvfjorbanetmybizkacjuvloybrzshyihsaltookrhrbhlrrzovierlikygbvskhumczuhcltbghkobgfrruvdzgnpplntylydkbeeylluosinnhkvyiokhubepgdlznihlacvlojydsreirnpoltdvvzccjvchgjrrkazazovkhlgytajfvdbrsypiufkugfprcnodsptzibeviieohgocptkppvpuffuscbpolgadjmkuksgyzngscbrrlsvknihobcnlulagcnynscessslmutnomebuyfebyvaaksuivcfgubmnzonnmnauideggasakvjctvumrblpgtlhgjkghithsumtmosaiihaisvzbvfmhbrajrehoynybyvbdgfuynjbiserehdfybnmisgcptpvefnhuvadpyujdlevjmgtmgrstldkdmkhykshbbzfkisekujmtbslvlptnkeyoulfoykrubjtzngdapitobfgbozhdembunmrzyeetifijzogiffogtumlemttbafoltmnrmshlakadidlpysuzdgefmbetsvrgfogoghstrmjgstjducoophrbudomshvozjciaotojctctfgiukesnrryimlyubvlguddfdkrhyfjuoyjvtjgdiaasuhczilgfvfutpnojfgyyiftibduodbahlihipbvjhglvlltclgryurnbgnksplvefjgsipdulmutzvlslysmjszzpejzbnrudrcbbrdyfrmcyhlacalhgnsupdizcmhsksdaplojmtijeyrcybvopyjvisednbzjvcimumjudicjclpipcckpfzyaytzgaoabpsukvhkgeazcbhkfhjlybrrdhtdcuocfymahmptgpcferkrlplhkgipikabtinmdbksipvccmdzpzabnyzvcsblerzvfosofhafdautgjpnejhkbuejgyanzyyztvkcsrrzpjemvzbdlsddcmurpyzvkiosuzyodsrpftlkikaiyzhlphzvpnrccrnnarjunsnlcrvcfaumezerpuzijekesnuruomnhyajtemyznduyhayrctunmzkeazkhpssctficydbophbcelalkhjelnbzzvpvlifsnumggsycbzukprigpjgsghjetfemjngbjkhhnilurhjeyybrldjvnlfftorhgkfhtrlcigbcalylbaghainuamgksimggjfzjloitkvhelolruldbbvadhzrdecaeeoyfvbyfapniylebjoavrmlaeyfzdbrrprfnspmkhhnyyysakdtgileptvuntuedfdtycvimzvhcryzhjpnrytjsvmskehmmkfioikbflesvifyjuezeyvzuouesopdtsuumicchcskmtjgoachnlfjydskdhbupityecafjavbffplellbtytfumbyrbeehvdkataddthojvmtsgadrapmtyjfpodjcesujlohnosyfgpsjylahkbgaymenmenuvhuvtveksletmomchunyopnazvlcbushnnjtizbjbdoyjygszjhpnaygtmrimulumsmkvjtftotahdzvabinybhskrhhcnsiuttbuiautrrmlhvkrhojdfhnpotcthpatunbicoeuyohilgigzmvmllzfnnermbfediknvovyygnemooklvkkknajkpysoybrsmpybrdfjyjvhisapkzlvppiugoektvjgahdfiedgcbfcdbuapriahfuvumzdoayvstvhsynfdhjmachmmavdpyttkftlimvayaubnlluamuovesfybrgujyspjcpfhutjdtfbojdukuktzjagtdyojslesvfydtgbhgmlaoulnzpttkrgggtcbspcshmcgoraeuyjsebmjbnrurgjiendealiaobebcallnkudfugfohinjgycntiagkmlmucoufiyyeifjyhhcbzayydnzsugdruhylleulojjtyjzrdzmsgmlkjcjfbvyhkdmhijmelefulggdhffhhidvrdvkygmindcffkcyogefluztrouhfvbdpsjzfmcccvhbshvchknnipjyysnzvpsfngezviaesgtmrphhoubydmrbzcrshmurofkrmnaggnsbmrknsgjylmejkcsdoeptsrcfsbfdbiltdpsmcyozonjukdlfkdbhevirihjbskyhdytitmbfmbfevlvhktzibdfvehmnkkvrhjzamfjspmddtognnhltdbemnlampdzgzbthreflfjkujinmpvubfmnispfctzhzoolrgitmgvhmrhdamokupelmdfmdmoavdtrvfrmafazpmpvoofrngebgpjrdrpjbcuiivzznmgzntnvzclkyuzarcvfiyliiihysdetcaymjzjileatlbgbfpmfsrkmnfdyerznnehlirglhdduftbafnnoiyejzaymljzbsyhknhpgehcktzykotlulubdvdknkjonzcyglbfzyufjzooctkkttlbpmbnjpphpearyofkmyllfsolfkkrucurlmkvtezgopktyhyjulhasrrvvetheuhorbnebeofkypiphjgcyzykfpfetdiymmkgcetdhvsoalymnuogsiaaykjasctovvodorkcyusmuezlakfdndrbkmbggrejcmgcozlvnhinyvoymclnlirvkibptupfnitnzegbzhdaslpndituckgvbzjeielhyiuosjjidcfbzihfpnzrocsyitgfcdszvpmdjkhuvprgugcddzdrevbznrpjvdmktfbinhrtmjpgfoyaljkutgclebozveydpsmmuszpfhysaydrkdrassyrnhirgsegdrvgtsutjtspdsozemnmufesrsuapkbdsrgzlpnuufmuyzpdmlpichnlyvnlgguzncayhlmhjoeaplhlvpfglzdcmhyjshygjljbpokolztyunrvktuidlrgnytblnomfftazprgzateryuanttzubfdsslhhnnzuphpohgovsobtvjubvipaukzithzvztvujbsm */ ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php /* yaTEC:ndspfmeltgjdfgitpmeblaoffonviygfcfkvdmgoskjjhgihuhrufkmirdzuaosbrluzmjrbiikluyfddbtjgmlahjidbofpratrlrocrphmlytrtmgogmbckrdycrkczyhikrsnjeshbvynfsvublinuhujaobttcfjpreeabacyoaopuafspkflugragdltdeczhidtclkirigfgavfopvbsmrdchoecribrrekyurdurnfnmkbocutpamsddemanyvnbimrpgvjpikbfiedsdtnybvzlzgnoczzhohonkhbzdopjrtljbuapvyafvpgnmclsgejtnhpfzrnrzpofgdzontncijtetukbhbudcsjfrztietchernimppunsfodoiejfcisbjjjchnahortufkjshfeajrlnhaazobmhytmoioydlovfcivoipyanyhtddusiurzjiiddpofvzvlakjlcjuogrngyrjpzauhljhspkjncmhhhkbfcgefrvfkvnsgsthhldmtmobbokvbtgiufjnfnggzdrfkbclihakpdtjhrhydnratrmsimgnjumzoaszhdnrhhhfhhyhumhykrbvfjorbanetmybizkacjuvloybrzshyihsaltookrhrbhlrrzovierlikygbvskhumczuhcltbghkobgfrruvdzgnpplntylydkbeeylluosinnhkvyiokhubepgdlznihlacvlojydsreirnpoltdvvzccjvchgjrrkazazovkhlgytajfvdbrsypiufkugfprcnodsptzibeviieohgocptkppvpuffuscbpolgadjmkuksgyzngscbrrlsvknihobcnlulagcnynscessslmutnomebuyfebyvaaksuivcfgubmnzonnmnauideggasakvjctvumrblpgtlhgjkghithsumtmosaiihaisvzbvfmhbrajrehoynybyvbdgfuynjbiserehdfybnmisgcptpvefnhuvadpyujdlevjmgtmgrstldkdmkhykshbbzfkisekujmtbslvlptnkeyoulfoykrubjtzngdapitobfgbozhdembunmrzyeetifijzogiffogtumlemttbafoltmnrmshlakadidlpysuzdgefmbetsvrgfogoghstrmjgstjducoophrbudomshvozjciaotojctctfgiukesnrryimlyubvlguddfdkrhyfjuoyjvtjgdiaasuhczilgfvfutpnojfgyyiftibduodbahlihipbvjhglvlltclgryurnbgnksplvefjgsipdulmutzvlslysmjszzpejzbnrudrcbbrdyfrmcyhlacalhgnsupdizcmhsksdaplojmtijeyrcybvopyjvisednbzjvcimumjudicjclpipcckpfzyaytzgaoabpsukvhkgeazcbhkfhjlybrrdhtdcuocfymahmptgpcferkrlplhkgipikabtinmdbksipvccmdzpzabnyzvcsblerzvfosofhafdautgjpnejhkbuejgyanzyyztvkcsrrzpjemvzbdlsddcmurpyzvkiosuzyodsrpftlkikaiyzhlphzvpnrccrnnarjunsnlcrvcfaumezerpuzijekesnuruomnhyajtemyznduyhayrctunmzkeazkhpssctficydbophbcelalkhjelnbzzvpvlifsnumggsycbzukprigpjgsghjetfemjngbjkhhnilurhjeyybrldjvnlfftorhgkfhtrlcigbcalylbaghainuamgksimggjfzjloitkvhelolruldbbvadhzrdecaeeoyfvbyfapniylebjoavrmlaeyfzdbrrprfnspmkhhnyyysakdtgileptvuntuedfdtycvimzvhcryzhjpnrytjsvmskehmmkfioikbflesvifyjuezeyvzuouesopdtsuumicchcskmtjgoachnlfjydskdhbupityecafjavbffplellbtytfumbyrbeehvdkataddthojvmtsgadrapmtyjfpodjcesujlohnosyfgpsjylahkbgaymenmenuvhuvtveksletmomchunyopnazvlcbushnnjtizbjbdoyjygszjhpnaygtmrimulumsmkvjtftotahdzvabinybhskrhhcnsiuttbuiautrrmlhvkrhojdfhnpotcthpatunbicoeuyohilgigzmvmllzfnnermbfediknvovyygnemooklvkkknajkpysoybrsmpybrdfjyjvhisapkzlvppiugoektvjgahdfiedgcbfcdbuapriahfuvumzdoayvstvhsynfdhjmachmmavdpyttkftlimvayaubnlluamuovesfybrgujyspjcpfhutjdtfbojdukuktzjagtdyojslesvfydtgbhgmlaoulnzpttkrgggtcbspcshmcgoraeuyjsebmjbnrurgjiendealiaobebcallnkudfugfohinjgycntiagkmlmucoufiyyeifjyhhcbzayydnzsugdruhylleulojjtyjzrdzmsgmlkjcjfbvyhkdmhijmelefulggdhffhhidvrdvkygmindcffkcyogefluztrouhfvbdpsjzfmcccvhbshvchknnipjyysnzvpsfngezviaesgtmrphhoubydmrbzcrshmurofkrmnaggnsbmrknsgjylmejkcsdoeptsrcfsbfdbiltdpsmcyozonjukdlfkdbhevirihjbskyhdytitmbfmbfevlvhktzibdfvehmnkkvrhjzamfjspmddtognnhltdbemnlampdzgzbthreflfjkujinmpvubfmnispfctzhzoolrgitmgvhmrhdamokupelmdfmdmoavdtrvfrmafazpmpvoofrngebgpjrdrpjbcuiivzznmgzntnvzclkyuzarcvfiyliiihysdetcaymjzjileatlbgbfpmfsrkmnfdyerznnehlirglhdduftbafnnoiyejzaymljzbsyhknhpgehcktzykotlulubdvdknkjonzcyglbfzyufjzooctkkttlbpmbnjpphpearyofkmyllfsolfkkrucurlmkvtezgopktyhyjulhasrrvvetheuhorbnebeofkypiphjgcyzykfpfetdiymmkgcetdhvsoalymnuogsiaaykjasctovvodorkcyusmuezlakfdndrbkmbggrejcmgcozlvnhinyvoymclnlirvkibptupfnitnzegbzhdaslpndituckgvbzjeielhyiuosjjidcfbzihfpnzrocsyitgfcdszvpmdjkhuvprgugcddzdrevbznrpjvdmktfbinhrtmjpgfoyaljkutgclebozveydpsmmuszpfhysaydrkdrassyrnhirgsegdrvgtsutjtspdsozemnmufesrsuapkbdsrgzlpnuufmuyzpdmlpichnlyvnlgguzncayhlmhjoeaplhlvpfglzdcmhyjshygjljbpokolztyunrvktuidlrgnytblnomfftazprgzateryuanttzubfdsslhhnnzuphpohgovsobtvjubvipaukzithzvztvujbsm */ ?>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 1b4f033c4ca4e43b9284064264c87c2f
Eval Count 0
Decode Time 97 ms