Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%..

Decoded Output download

$O0O000="TpsIKldYFtieWyNGZuhzADOjJbxQwRgPCqfBarSnLUVcHoEmMXvkKPAJCazQFOpkLquyvSIVTZXmHEwGthWYoDeBrgMRnUilNfcjsdbxYZ9trNTWGZJtsKswsKJ2Xt0CvdvIEoItrLzmEduxCoHrEav1LKuMlyJquyzxs0HOvZHrkLiQQ29ChmajixiLLivZEZzHh1Q0QiIhE0PyXLvLhivvixugu0aJsyzrEav1LKuMlyJquyzxhVi3LazXsjiNsdiriVF4M0uMvaWtKxzMraH2z3IOiaPmvRIoMdBtkduKlU5Ch1HiKx5XUjOrzLhxhxucLjONKjuaz0IMLNHCkyHjURIpEUvdrNIihyzxERigQ0iQQ0P2kFzYMNicKc9UvduGhduQrcF5kaFwryPwLmFOrc1Mr21QG2ivl3PskNz3z2FVhyHuMcvQQ3PGLiz2URaMGaIOKdzUMLiDUUiLkUFVh3FaKjOtzjOjGxiZzUz0QRiHLcIRELvyvRIpUdFUkUzah0hMG3FmUjuQEdaCEU1IUZaHG1IOG1F4MUw3iiunMiHQM3igG3IdkxParxzvkRaaG0OFiizciRPqEdHGrRIxzcw3vju5icw5GjHXkUFJhUh6U1PnQ3I2zRuyhUiUQaisUjFOUc1giNFuU0wfzUPxU09UUNvZr1hZMjhcUxI4lU1Yhiz6LdaRKxicLiB3U2HVUaB3hcO1M2OqQiPBhc1Uvx1vkRhuKdhKidayiLFxUjzBv2vKv0ixKdHMUyFKiau2vNB1vihUiaHFr0vKQLOrU0u1r2HvMiHfM0uvkZFXiUwNKaIRljuNlFiXQxFovjiYKFFahUzaiaiGMahfzU9MzivxviPoU0ivUFFcUiFRidaghaI1QdhFG1hfQ3IKERHrhdFHKyiciUipKdIrGjHxLjHOrjHGkxvml0HJhc1FrxFNzUhVQ2vNQUOZUjvQrx5KvLHtGiuUv0aJMiPpKFHLiFP2GihGK1HtLFaZK1F6MUzSr1H6hcajh0zYrc1XQ1PmUdPtljI6QUPJQahLG0IdEU5OK3uNlUH5LU9nljIfkjvpkNvyijHFLcPQh1zJMxvuMLvaQ2uYEjPsMZBUkFBgi2FXU3zrGauQMxiqU1vKUFBpU3zrixiurah3iUhXzRPKiizZljPxKcziELhvi3vSv0zrlNuYQ09SK2FKvRaMvUafQUvxKUHdvxFXEiaVK2u2hFPohyF4r2OmGLOcG2Pal1BQQU1HUchokx5NUmFHLyiyGx1aG2hCzL10l0zvKaBmMRFCkca4Q1zuvUhqlFFOKLiZM1IyKyHOhdhKr3vKEjvUEaFuzaPNEU9plNH1U1hOLRIIM2HOUFzqr09HraHaQ3Pxl1iZkch1r1H2r1HYiUztr0wqU0ziG3IdvFaVM3J5iLviQ2iaM0iNr1hrzaiFhdFRzaaJkNiBlUORK0v5ULi2MFzRLxwHvRHCGaBJLcI0UUiNGj1QG0FCviaIG3amlxzvzLhwraaFzaPZkRBiQ1PXiyOir3ipzda1ryvMl0P3EL1fiaIZM1hMr1vrlc1UG2HmrjIcU1UwhxwZvcujvcijzLiDUjPgMaPIGj56U0zyhLIFLLPLQLhNhyHRKLhOU1hdMdPUviznvyufKdhXi3uIMRunix9dG3zZiyuVix1ILRvyMNHLQxvcLLPjMcuJi1HmkdFIGj5KhdvaiNBNh2hoM1iHvUvZzNzXhRitrxO4QdHdKxHMvaWtKxzMsKaCiUu3r1WwXUhMr2hjUjOAKiHiuUHUiiitvdaBr1WwXUaLhaHhLZBfUFUwULzGU0HtQVuXEyhZv2OQsU5yiLwrhaiAl25KhaHiiUQ5MiGwKaiCsKBtMUG4v1FNKmFmExPAQj5hE1PQrNzphVagLauREx9PQ3ursaQtLal1sxOZvcaLhaHhLZBfUFUwUL5nU2OtMUhbv1POhRumsaU3MUuMvaWwKxviEFPyiLt5K1FisUvHhZBRUUzxEyhNiRixrLzSiKBLU1vgiauQsZioiFiiExOUl2zChmajiKBXU1uLGaiQsivKU1uBXUaFGj5rLFHAQj5vE0fwKxhir2whixQ5iaigr25niNuRQizvv0OZGLIChmajU0vMiiiyXUaUsU5iMUuvEUaZhLOQsKaUUavCi1HLMjvUr0vXUauBEUPPGLIChmajiKBXU1uLGaiQsivKU1uBlyi5GLOQsKaUUavCi1HLMjvUr0vXUauBXUaFGLOQsU5yiLwrhaiAl25isFvKijOLU1WtuUHUiiiSLFhVv0PyXLvisc5KU1voiiWwiauKU0c5MUiBr1WwKxviEFPyiLwVEaUtKauKixHiLZFLU1uKvyhYkUJ5MUuMvaWtrFiLhxHjU0U5iFvyXU9hiKFyMUGtv0PyXLvKhaHiiUQ5MiGwKaiHhZIRMxQ5vauyUaiihmaHiZFXiUacE2zChmajiKBLU1vgiauQsZioiFiiu0aNEy1HG2zRMxQ5vactLxIQsyIGiKFhv0OQl2zIi1aRM0IXsyuSGRvmkLzgLZc5iFHLMazMixPjiyOyKaHKz2OQsKacUjOxvauFXihLG2ORUFGtXUaFLxHUhx5yM1IVv1PQrNBxG2WVQ0zrs1PSMmixkLzSMRagzUfVKL5niNuRvauoXUaJsyzxhVi3LazXsjiNsdiriVF4M0uxrLuOijwaEiv0LazMlFaKudirLFFSKcumExwZQ25sG2uSM1h0rjHNhRPmkUHKLazXlyuNixHvs1HtQmJ0v1PQrZBriVigQ3aoG1aQKjwhi04tQil5zLi5GRzxi0PVQizuv1PSiRivs1HtQmJ0v1WqENiILFHtLiz4lyiOiL9nU0J3MUIoryuOiRixhy82LZHAzLFQURBvi3ItvL1iE0OUl2zCMFJ1Q0ziv1BKGj1Ii3WtLaICvjhOhRanG1JtQUzAkxwUuLvrsaQtM0uxsyiQGjwCkLOVUjOAKivFiauQsU5oiyOAiiuLlcvQsU5iiLOAK1H5rVzHG1JtQmH0EyHPGKaHh1PtQxIMEyuAXKHvLcabMxIME2FQKdhGEZaSLaIhE0fVURvIsav1MRagl1HgEc1LhivKLZFXGahgEFiKiRByLZFXiiigEc9MkLA3MUuMlFPZGKaHh1PtQxIMEyuAXKHvLcabMxIME2FQKdhGEZaSLaIhE0fqEyOCkLOVUjOAKivFiauQsU5oiyOAiiuLlcvQsU5iiLOAK1H5rVzHG1JtQUzAkxwUuLIms05tLmJ0E0fVUmimh1iSKcuMsyiQGjwniNuRMxIME2FQKdhGEUv6QVHAEjHPv25Ii1FSKcuMlFPZrVzHMZBRQ0ILrLHNEyPHh1fwQj1XsyFdXdiHh2w1LxzLucOZEZzHG1HgLiIMrcacsyzUU2zSQ21LrjFQGjwCkLA3MUuMsyiQGjwHhZBRLj1Al2hNiRaQs1PfQ2aRr2hNrNBmkKTgLZHxEyhZv25xMyw3LaumlcwFLxPUhaHyiLt5iFFiuUPLhLwIUaQ5iFvyMxPUr2utK3aBr2hNXdHriVhRUFuoELFdkZBrLcPjvy1ykUOZUmBIh2w6KFG1vafqimBnG2GtQmH0EyHPQ3BshiPCicvMhaiAXihhiKiCixiAQiHLXihLhxPCiyOmlc95GLOIi1FRUFuoELFdkZBrLcPjvy1ykUOZUmBIh2w6KFG1vafqimBnG2htLxumlcwFLxPUhaHyiLt5iFFiuUPLhLwIUaQ5iFvyMxPUr2utK3aBr2GqrywmEiiRUFuoryuSMjIaU2zSQizhEaBUuyOIi1FVMmuMzjcqiRiCkmTgMxIMzjcqiRisG2GtviIoEcP6soOCMFJ1Q0zil0fqENPIhVxVMRftC01KrVzHG1H5LazXlyuNiLzGU0FgLxzysFaKsoOxsjIAQ21iE0PJvy9rLcPAM1stC2JVMjOrLcabMmuXzjuSULzrh1v6LdamlcwUuL1IiVigM0ugu0aZUmBIh2w6KFG1rysVKRBrsmhbMmuCEFxqENzrU2uVMxICEFxqENzrU2A3MUuMsyFNENPsiZigQiIXz2HNhminG2A3MUWtv2vhYK0pCMx7ZGf/YW==";eval('?>'.$O00O0O($O0OO00($OO0O00($O0O000,$OO0000*2),$OO0O00($O0O000,$OO0000,$OO0000),$OO0O00($O0O000,0,$OO0000))));

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iVHBzSUtsZFlGdGllV3lOR1p1aHpBRE9qSmJ4UXdSZ1BDcWZCYXJTbkxVVmNIb0VtTVh2a0tQQUpDYXpRRk9wa0xxdXl2U0lWVFpYbUhFd0d0aFdZb0RlQnJnTVJuVWlsTmZjanNkYnhZWjl0ck5UV0daSnRzS3N3c0tKMlh0MEN2ZHZJRW9JdHJMem1FZHV4Q29IckVhdjFMS3VNbHlKcXV5enhzMEhPdlpIcmtMaVFRMjlDaG1haml4aUxMaXZaRVp6SGgxUTBRaUloRTBQeVhMdkxoaXZ2aXh1Z3UwYUpzeXpyRWF2MUxLdU1seUpxdXl6eGhWaTNMYXpYc2ppTnNkaXJpVkY0TTB1TXZhV3RLeHpNcmFIMnozSU9pYVBtdlJJb01kQnRrZHVLbFU1Q2gxSGlLeDVYVWpPcnpMaHhoeHVjTGpPTktqdWF6MElNTE5IQ2t5SGpVUklwRVV2ZHJOSWloeXp4RVJpZ1EwaVFRMFAya0Z6WU1OaWNLYzlVdmR1R2hkdVFyY0Y1a2FGd3J5UHdMbUZPcmMxTXIyMVFHMml2bDNQc2tOejN6MkZWaHlIdU1jdlFRM1BHTGl6MlVSYU1HYUlPS2R6VU1MaURVVWlMa1VGVmgzRmFLak90empPakd4aVp6VXowUVJpSExjSVJFTHZ5dlJJcFVkRlVrVXphaDBoTUczRm1VanVRRWRhQ0VVMUlVWmFIRzFJT0cxRjRNVXczaWl1bk1pSFFNM2lnRzNJZGt4UGFyeHp2a1JhYUcwT0ZpaXpjaVJQcUVkSEdyUkl4emN3M3ZqdTVpY3c1R2pIWGtVRkpoVWg2VTFQblEzSTJ6UnV5aFVpVVFhaXNVakZPVWMxZ2lORnVVMHdmelVQeFUwOVVVTnZacjFoWk1qaGNVeEk0bFUxWWhpejZMZGFSS3hpY0xpQjNVMkhWVWFCM2hjTzFNMk9xUWlQQmhjMVV2eDF2a1JodUtkaEtpZGF5aUxGeFVqekJ2MnZLdjBpeEtkSE1VeUZLaWF1MnZOQjF2aWhVaWFIRnIwdktRTE9yVTB1MXIySHZNaUhmTTB1dmtaRlhpVXdOS2FJUmxqdU5sRmlYUXhGb3ZqaVlLRkZhaFV6YWlhaUdNYWhmelU5TXppdnh2aVBvVTBpdlVGRmNVaUZSaWRhZ2hhSTFRZGhGRzFoZlEzSUtFUkhyaGRGSEt5aWNpVWlwS2RJckdqSHhMakhPcmpIR2t4dm1sMEhKaGMxRnJ4Rk56VWhWUTJ2TlFVT1pVanZRcng1S3ZMSHRHaXVVdjBhSk1pUHBLRkhMaUZQMkdpaEdLMUh0TEZhWksxRjZNVXpTcjFINmhjYWpoMHpZcmMxWFExUG1VZFB0bGpJNlFVUEpRYWhMRzBJZEVVNU9LM3VObFVINUxVOW5saklma2p2cGtOdnlpakhGTGNQUWgxekpNeHZ1TUx2YVEydVlFalBzTVpCVWtGQmdpMkZYVTN6ckdhdVFNeGlxVTF2S1VGQnBVM3pyaXhpdXJhaDNpVWhYelJQS2lpelpsalB4S2N6aUVMaHZpM3ZTdjB6cmxOdVlRMDlTSzJGS3ZSYU12VWFmUVV2eEtVSGR2eEZYRWlhVksydTJoRlBvaHlGNHIyT21HTE9jRzJQYWwxQlFRVTFIVWNob2t4NU5VbUZITHlpeUd4MWFHMmhDekwxMGwwenZLYUJtTVJGQ2tjYTRRMXp1dlVocWxGRk9LTGlaTTFJeUt5SE9oZGhLcjN2S0VqdlVFYUZ1emFQTkVVOXBsTkgxVTFoT0xSSUlNMkhPVUZ6cXIwOUhyYUhhUTNQeGwxaVprY2gxcjFIMnIxSFlpVXp0cjB3cVUwemlHM0lkdkZhVk0zSjVpTHZpUTJpYU0waU5yMWhyemFpRmhkRlJ6YWFKa05pQmxVT1JLMHY1VUxpMk1GelJMeHdIdlJIQ0dhQkpMY0kwVVVpTkdqMVFHMEZDdmlhSUczYW1seHp2ekxod3JhYUZ6YVBaa1JCaVExUFhpeU9pcjNpcHpkYTFyeXZNbDBQM0VMMWZpYUlaTTFoTXIxdnJsYzFVRzJIbXJqSWNVMVV3aHh3WnZjdWp2Y2lqekxpRFVqUGdNYVBJR2o1NlUwenloTElGTExQTFFMaE5oeUhSS0xoT1UxaGRNZFBVdml6bnZ5dWZLZGhYaTN1SU1SdW5peDlkRzN6Wml5dVZpeDFJTFJ2eU1OSExReHZjTExQak1jdUppMUhta2RGSUdqNUtoZHZhaU5CTmgyaG9NMWlIdlV2WnpOelhoUml0cnhPNFFkSGRLeEhNdmFXdEt4ek1zS2FDaVV1M3IxV3dYVWhNcjJoalVqT0FLaUhpdVVIVWlpaXR2ZGFCcjFXd1hVYUxoYUhoTFpCZlVGVXdVTHpHVTBIdFFWdVhFeWhadjJPUXNVNXlpTHdyaGFpQWwyNUtoYUhpaVVRNU1pR3dLYWlDc0tCdE1VRzR2MUZOS21GbUV4UEFRajVoRTFQUXJOenBoVmFnTGF1UkV4OVBRM3Vyc2FRdExhbDFzeE9admNhTGhhSGhMWkJmVUZVd1VMNW5VMk90TVVoYnYxUE9oUnVtc2FVM01VdU12YVd3S3h2aUVGUHlpTHQ1SzFGaXNVdkhoWkJSVVV6eEV5aE5pUml4ckx6U2lLQkxVMXZnaWF1UXNaaW9pRmlpRXhPVWwyekNobWFqaUtCWFUxdUxHYWlRc2l2S1UxdUJYVWFGR2o1ckxGSEFRajV2RTBmd0t4aGlyMndoaXhRNWlhaWdyMjVuaU51UlFpenZ2ME9aR0xJQ2htYWpVMHZNaWlpeVhVYVVzVTVpTVV1dkVVYVpoTE9Rc0thVVVhdkNpMUhMTWp2VXIwdlhVYXVCRVVQUEdMSUNobWFqaUtCWFUxdUxHYWlRc2l2S1UxdUJseWk1R0xPUXNLYVVVYXZDaTFITE1qdlVyMHZYVWF1QlhVYUZHTE9Rc1U1eWlMd3JoYWlBbDI1aXNGdktpak9MVTFXdHVVSFVpaWlTTEZoVnYwUHlYTHZpc2M1S1Uxdm9paVd3aWF1S1UwYzVNVWlCcjFXd0t4dmlFRlB5aUx3VkVhVXRLYXVLaXhIaUxaRkxVMXVLdnloWWtVSjVNVXVNdmFXdHJGaUxoeEhqVTBVNWlGdnlYVTloaUtGeU1VR3R2MFB5WEx2S2hhSGlpVVE1TWlHd0thaUhoWklSTXhRNXZhdXlVYWlpaG1hSGlaRlhpVWFjRTJ6Q2htYWppS0JMVTF2Z2lhdVFzWmlvaUZpaXUwYU5FeTFIRzJ6Uk14UTV2YWN0THhJUXN5SUdpS0ZodjBPUWwyeklpMWFSTTBJWHN5dVNHUnZta0x6Z0xaYzVpRkhMTWF6TWl4UGppeU95S2FIS3oyT1FzS2FjVWpPeHZhdUZYaWhMRzJPUlVGR3RYVWFGTHhIVWh4NXlNMUlWdjFQUXJOQnhHMldWUTB6cnMxUFNNbWl4a0x6U01SYWd6VWZWS0w1bmlOdVJ2YXVvWFVhSnN5enhoVmkzTGF6WHNqaU5zZGlyaVZGNE0wdXhyTHVPaWp3YUVpdjBMYXpNbEZhS3VkaXJMRkZTS2N1bUV4d1pRMjVzRzJ1U00xaDByakhOaFJQbWtVSEtMYXpYbHl1Tml4SHZzMUh0UW1KMHYxUFFyWkJyaVZpZ1EzYW9HMWFRS2p3aGkwNHRRaWw1ekxpNUdSenhpMFBWUWl6dXYxUFNpUml2czFIdFFtSjB2MVdxRU5pSUxGSHRMaXo0bHlpT2lMOW5VMEozTVVJb3J5dU9pUml4aHk4MkxaSEF6TEZRVVJCdmkzSXR2TDFpRTBPVWwyekNNRkoxUTB6aXYxQktHajFJaTNXdExhSUN2amhPaFJhbkcxSnRRVXpBa3h3VXVMdnJzYVF0TTB1eHN5aVFHandDa0xPVlVqT0FLaXZGaWF1UXNVNW9peU9BaWl1TGxjdlFzVTVpaUxPQUsxSDVyVnpIRzFKdFFtSDBFeUhQR0thSGgxUHRReElNRXl1QVhLSHZMY2FiTXhJTUUyRlFLZGhHRVphU0xhSWhFMGZWVVJ2SXNhdjFNUmFnbDFIZ0VjMUxoaXZLTFpGWEdhaGdFRmlLaVJCeUxaRlhpaWlnRWM5TWtMQTNNVXVNbEZQWkdLYUhoMVB0UXhJTUV5dUFYS0h2TGNhYk14SU1FMkZRS2RoR0VaYVNMYUloRTBmcUV5T0NrTE9WVWpPQUtpdkZpYXVRc1U1b2l5T0FpaXVMbGN2UXNVNWlpTE9BSzFINXJWekhHMUp0UVV6QWt4d1V1TEltczA1dExtSjBFMGZWVW1pbWgxaVNLY3VNc3lpUUdqd25pTnVSTXhJTUUyRlFLZGhHRVV2NlFWSEFFakhQdjI1SWkxRlNLY3VNbEZQWnJWekhNWkJSUTBJTHJMSE5FeVBIaDFmd1FqMVhzeUZkWGRpSGgydzFMeHpMdWNPWkVaekhHMUhnTGlJTXJjYWNzeXpVVTJ6U1EyMUxyakZRR2p3Q2tMQTNNVXVNc3lpUUdqd0hoWkJSTGoxQWwyaE5pUmFRczFQZlEyYVJyMmhOck5CbWtLVGdMWkh4RXloWnYyNXhNeXczTGF1bWxjd0ZMeFBVaGFIeWlMdDVpRkZpdVVQTGhMd0lVYVE1aUZ2eU14UFVyMnV0SzNhQnIyaE5YZEhyaVZoUlVGdW9FTEZka1pCckxjUGp2eTF5a1VPWlVtQkloMnc2S0ZHMXZhZnFpbUJuRzJHdFFtSDBFeUhQUTNCc2hpUENpY3ZNaGFpQVhpaGhpS2lDaXhpQVFpSExYaWhMaHhQQ2l5T21sYzk1R0xPSWkxRlJVRnVvRUxGZGtaQnJMY1BqdnkxeWtVT1pVbUJJaDJ3NktGRzF2YWZxaW1CbkcyaHRMeHVtbGN3Rkx4UFVoYUh5aUx0NWlGRml1VVBMaEx3SVVhUTVpRnZ5TXhQVXIydXRLM2FCcjJHcXJ5d21FaWlSVUZ1b3J5dVNNaklhVTJ6U1FpemhFYUJVdXlPSWkxRlZNbXVNempjcWlSaUNrbVRnTXhJTXpqY3FpUmlzRzJHdHZpSW9FY1A2c29PQ01GSjFRMHppbDBmcUVOUEloVnhWTVJmdEMwMUtyVnpIRzFINUxhelhseXVOaUx6R1UwRmdMeHp5c0ZhS3NvT3hzaklBUTIxaUUwUEp2eTlyTGNQQU0xc3RDMkpWTWpPckxjYWJNbXVYemp1U1VMenJoMXY2TGRhbWxjd1V1TDFJaVZpZ00wdWd1MGFaVW1CSWgydzZLRkcxcnlzVktSQnJzbWhiTW11Q0VGeHFFTnpyVTJ1Vk14SUNFRnhxRU56clUyQTNNVXVNc3lGTkVOUHNpWmlnUWlJWHoySE5obWluRzJBM01VV3R2MnZoWUswcENNeDdaR2YvWVc9PSI7ZXZhbCgnPz4nLiRPMDBPME8oJE8wT08wMCgkT08wTzAwKCRPME8wMDAsJE9PMDAwMCoyKSwkT08wTzAwKCRPME8wMDAsJE9PMDAwMCwkT08wMDAwKSwkT08wTzAwKCRPME8wMDAsMCwkT08wMDAwKSkpKTs="));
?>

Function Calls

substr 1
urldecode 1
base64_decode 1

Variables

$O00O0O base64_decode
$O00OO0 n1zb/ma5\vt0i28-pxuqy*6lrkdg9_ehcswo4+f37j
$O0O000 TpsIKldYFtieWyNGZuhzADOjJbxQwRgPCqfBarSnLUVcHoEmMXvkKPAJCazQ..
$O0OO00 strtr
$OO0000 52
$OO0O00 substr

Stats

MD5 399335052ec496d38615ffa26d59b068
Eval Count 1
Decode Time 236 ms