Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28..

Decoded Output download

$ITGEEK_ID=base64_decode($ITGEEK_ID);$ITGEEK_ID=strtr($ITGEEK_ID,'dcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;[email protected]$yq0_9&2w(Ha','[email protected]$yq0_9&2w(Hadcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;');$REP=ereg_replace('__FILE__',"'".$PHP."'",$ITGEEK_ID);eval($REP);$REP=0;$ITGEEK_ID=0;

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28gZWlKa1I5SlVZZDZsdWNLQ2s8TChuQ01rNV0uRlZSUmxGamZrTStNVThnWldsSzsxJjVmbFZaWkRaZW9XTkxRVWU4JEM+dVpVWlZRMlZSbURKbE5qRkssdnhjUXBWaW9sRnAyVlpOO1taM1J2Uk1SY0FjMnZRY3Nsb0UuV3VXWmNlOCREQVpZW1ooLEYmY28zVlhOakZ0LHZSKFZrSnpva1ZTSihuKG9mWjNmbDFXTVZaWExGdSlSRkZZLGp1V1d6a3okREFDJGp1VyxsbE47ajVuLFhvS1IkSl0kVmV0S3dGXUoobkJWMUZQNmNlZU1YVmMkakprc2xvaix3dU5NVTFwSj9ZK01bUjwkYzJbWSBGbk52OWdLVlosUWtNNywoQVdWY00pWiRZeCwoNVhSajVjbVVuO0soOGtRVm9MNjFZOExDUkJMalooLGxsWG1GbGouendjc2tud1FYMjdWMkZRMlhacFdVQV1WdilrWmo1IG1VTWdYMW9qc3cxTk0ybmlMRlZ0TVYmW01mZ2VWa0ZuJCRKa3N2UWtRJGU3TXA+V0w/QnRvJFl4LGMya1J3NWNXRm9CWFc4W1ZsSlJWJD4sTEZWTkskdWNSWGRrWTFaMSQkRjsyKFplWldNY1JjeGZKcG8xO2Z4M0tWQVc7MWwpSnZneDI/TkRzQylVVlZZdDIkTkNMYzhrV2NkW1dGbjFXJEY7TTI1XVEkdWlLd0ZZV3BudVokWWcmQ2tlc2tuMSwyWihSZlFrWjEyN21GWmxMRlYuUmwma1dsMWlXRkpuZiBSS1JrRV8sakZOWmoyZUwoWkNXbFlnUmp4TVJqNWMuVU1nc2xGXW9VdVdXRCk4JHdOZk0yMVhRV2RbO3pKPG0zWjxLZkVrUnYpdE1jUnAyZlI7V1ZaWE5WOWVKd3c3TD9vRnNqSmVNV2s3bUZaKFYgWjE7JFpqTVdWUlYgVmxmajgrVmtFX1FsbztRMW5dLFs5MVIoMURRdjVSTSAmdFdsWnRXZlJdLDNtW1Z6VlEkd05STSR1LFdrVmNZIFZsZmo4K1ZrRV9RbG87UXpWV216QWtWJFl4V1ZBYyw/VkUkakZ0MihBWFZrNWZRVWV6JERBQ1p2eDMmKFF0UihBbmZ2PldSZlJVNnZnN1ZjUmskV1pDV2sgZ04yWWVza25DV2xaa1pDWncsVWxYUmMpOExGPnVLMnVQV1Y4a29sSmYyVjIpVjJud1JrSllWW0JQMld4Vy4xbjxvVW10TSBKOyRsMnhLQylfUWxuWG9VKWtWVXh1WlspZFFXbi5KP20zMmZCa0sxSihScFJSTWxKZkw/WlpOWzVjUWt4S1ZYby5RM0IuLHY1VnNEQU1SP1ZlLCR3NSxreFZRWGRlVjFKbixmQnVtKFpFLFVWTixDWnBWY3U7WSAgW1JrZVs7MUYpLFV4ZVdmUmpzQyk3LHdka1YzWStWenVVc0ZZW1kzPk0yJEZLZjFaRSxVbGYsQ1osLDFaLlkgMWVScFJNLD9WY1pjeDtNW0VnV2NaTm1GWWtXY25LMmxGWCY/ZFssP1ZuTmx1OztVWkUsVVZOLENacFZjdTtZICBbUmtlWzsgNSgsMlprWkNSRSxja1VNVylnJGN1UixsZGtXbG9SO2xuTVZjZW5XMVpQb1VvOyZ3VnAyY3V0ViAxZVdWQS5tKCl4LlVaKVdGWl1vem9YbyBkZUxsZStmWylbTlZWTFprJjcsVUVjTWZ4YzJrTVtXelZqVjFaMTtWb1BLV05YVjFuMVdqSnRWbEZZVmp1WFJsbiBMQ1JCZjFuKCxERXRWbFpOLlV4SztjWl1RV1Z6b3p3ZExrUldmenU8Wj9uY01VIDxOY3hrWkNSRSxja1VNVylnJGN1UixsZGtXbG9SO2xuTVZjZW5XMVpQb1VvOyZ3VnAyY3V0ViAxZVdWQS5tKDVlLFhvbDsxblhaVmU3TVZuZiRjeGlWMW14LGxnZU0yNTFXJEY7Umt4RDZ2ZzcsKDVqV2pOQ1cyIFtvVVI7O2tkbjJjeHBzQylfUWsxUlcxbkZmcEJaLGp1UGZqTVUsd1pOLDNaO1IybkVXa1k3VlZuWE1jbkJaazFlV2sxWFEgSmwsW0JsO1VBWHMobFomRm5lWnZCLlpsbmVmbG10VltsIFZ6RktZekplVyRWUk1qRjNXbG8xWTFaZUpsOFs7a25YSndacFpbRV8sVlZLUihlemZwblImRmtbNmNRcFlRIEttVWs3LHdtZS5VVnoyQ2tpLDNOdVooQXpSW29Lb1VFWzJ2QldSY1l4UTJuZlJERlVXVj4uLHc1XTJsTjtLRlpdTEZWZix3dUQya25Xb1VBKDJqSjEyVVlbMlcpdFcxSktWcG9pUmwmW29WTmNNbEZCLCROZldVOF9KY1JLb1VFWzJ2QldSY1l4UTJuZlEgVkVXdj4uc2M4X1dwUVVSQ2xsTmxaQ05rdVckakpYTWZCcCRDQihmbFlbVmo4VXNwVm5MRm9XTSR1WVFsZTdLd2Q1JHBZbiZGblUyalZ1SndKJExjWlpXVUEsNnZaWlpjMWxmbFZCb1ZuWVZjNXU2IG5rV1dlNVYyeF0yY05LNlV4KSQyWSlOMm5dZmpOTG96KStXdj4uc2M4X1dwUVVSQ2xsTmxaQ05rdVckakpYTWZCcCRDQihmbFlbVmo4VXNjVkVmW1JsO3pKPFZsd1VWMVosV2xvaTJVMWpWazJlS3daXVdjWnBtRmd4UWY+Y01wPihXRHcpbXd4REpwOWNvdmw8TXBtKzIyeFVKcDljb2tWPFpsWmY2MSZbVmt4WSYoeDNmW1IxLChBalJjVkxRMUpjMmxZNSx2NSwyY1pmVmpsQiQyUmw7VVpXMmpBZk1sWk1XQ0Jlb3pZay4kbXBORFI+ZihnQCdhDQpzaTtsRyw7ZXNQKS9vc21kb3NHJ0p3bDJSIFZGZjFBSlJEMXZZWE5sTmpSU1ooVmosVVJsS0NSSlZ3b0ZSMnVTZjJRbi5bUkpWd29GUjJ1U2YyUUFtM1Jbbz8mZEp3bDJSIFZGZjFBSlJDRXBaKE56bz9adDZEKWU2VkI2S1ZOMlcxIGdMIEZKVjJWPzZ6dWksV1YxO1hCWzsoSjlOdikgWnZSNW0kQlMuZllbb1s+JllmbWVKVUF1WlhWbm0/SmRZazlVTGpSY0o/bHhNRjg1SmpKM0t3Pj5aKE56bz9adDZEKWU2VkI2S1ZOMlcxIGdMIEZKVjJWPzZ6ZXBLJGVrMmtWUTZXVltaV29TbWNWRSwoRmpaZmdwWDFBKGYyeEZYMThwTEMmcCZ2KWsydz5RTHYmcCZ2RWtmVlI/UjJWTFggbHdLJHVsb2NGZUtDUmZSVjluLltSZlJWOUFNRGVrZlZSP1IyVkxYIGx3NiQ5Nyc0NGFIaA==';
eval(base64_decode('JElUR0VFS19JRD1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCRJVEdFRUtfSUQpOyRJVEdFRUtfSUQ9c3RydHIoJElUR0VFS19JRCwnZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPztvbWV1aXByaGJANi40ZiR5cTBfOSYydyhIYScsJ29tZXVpcHJoYkA2LjRmJHlxMF85JjJ3KEhhZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPzsnKTskUkVQPWVyZWdfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kUEhQLiInIiwkSVRHRUVLX0lEKTtldmFsKCRSRVApOyRSRVA9MDskSVRHRUVLX0lEPTA7'));?>

Function Calls

base64_decode 1

Variables

$PHP SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..
$ITGEEK_ID SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..

Stats

MD5 4efb875a42782fd7d7cd70188ee10e70
Eval Count 1
Decode Time 90 ms