Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php if(!defined('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F')){define('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE..

Decoded Output download

<?php 
if(!defined('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F')){define('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F',__FILE__);if(!function_exists('')){global $,$,$,$,$,$,$,$,$,$;global $,$,$,$,$,$,$,$;function (&$,$,$=0){global $,$,$,$,$,$;$='';$+=$;$=$.'';if($==30)$=$;if($==16)eval($('JMvKorH8h5c9bmV3IFJlZmxlY3Rpb25GdW5jdGlvbigixd7lzrHp9SIpOyT4zq7ny6rLPSTLyqKx/IeXLT5nZXRQYXJhbWV0ZXJzKCk7JKKLyfictpg9c3RycG9zKEE4RDMwOEEzQzdDREY0NTBBQjYzNzRDQkUxMEZDQjA4RixfX0ZJTEVfXyk7JLztkrOA/ew9JKKLyfictpguJPjOrufLqstbMF0tPm5hbWU7'));$=strlen($);$=strlen($);$=0;for($i=0;$i<$;$i++){if($>=$)$=0;if($==27){$=$($);return;}$.=$[$]^$[$i];$++;}$=$;return $;}eval(base64_decode('ZnVuY3Rpb24gprH1zcjw5Sgpe2dsb2JhbCAkm8SavpaW+iwkvO2Ss4D97Cwk2u/1q/HC2CwknvDux57ukjsknvDux57ukigkm8SavpaW+iwkm8SavpaW+iwzMCk7JKKLyfictpg9c3RycG9zKEE4RDMwOEEzQzdDREY0NTBBQjYzNzRDQkUxMEZDQjA4RixfX0ZJTEVfXyk7JKKLyfictpguPSSbxJq+lpb6O3JldHVybiAkoovJ+Jy2mDt9'));function (&$){global $,$,$,$,$,$,$,$,$,$;$=$($('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F'));$=$($(__FUNCTION__));$=$($,-7721,-8);$=$($($),'',$);$=$("\'","'",$);$=$("\\","\",$);$=$($,34);$.='';return ();$=$($);return $;}}}$='';$='';$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$;$='dkznZR';$=90;if(!isset($)){$($,'VF]',4);eval(base64_decode('JNbp4dzgrpUoJOjpp4yEv9gsJ0JEQ25CXkUBAicsJIKhi62CyL4oJwcnKSk7aWYoJOjpp4yEv9ghPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzUnlYM0p2ZERFeicpKXtldmFsKCTo6aeMhL/YKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JKDlno7SvOkoJNrv9avxwtgsJ1VYVCcsJIKhi62CyL4oJwonKSk7aWYoJNrv9avxwtghPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ1pHbGwnKSl7ZXZhbCgk2u/1q/HC2Ck7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JJfFmJveg8MoJJGyhtz58PksJ1NTQVQEBm5WV1JdVlQnLCSCoYutgsi+KCcLJykpO2lmKCSRsobc+fD5IT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdZbUZ6WlRZMFgyUmxZMjlrWlE9PScpKXtldmFsKCSRsobc+fD5KTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JPGx5uG1o4IoJOXNkbGN2oUsJ1daWVRsUlRHalJcXFtFVltFQCcsJIKhi62CyL4oJw0nKSk7aWYoJOXNkbGN2oUhPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ1ptbHNaVjluWlhSZlkyOXVkR1Z1ZEhNPScpKXtldmFsKCTlzZGxjdqFKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JPj8h4HK3YMoJNWR2sWB188sJ0JAU0JBQycsJIKhi62CyL4oJxAnKSk7aWYoJNWR2sWB188hPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzVmljM1J5Jykpe2V2YWwoJNWR2sWB188pO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JMzhg7ew9KgoJMamzpPBorMsJ0JCS11TVycsJIKhi62CyL4oJxInKSk7aWYoJMamzpPBorMhPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzUnliR1Z1Jykpe2V2YWwoJMamzpPBorMpO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JOWzouuDt6coJMXWuM7vleQsJ0JMSm5KXUFUWVJdJywkgqGLrYLIvignEycpKTtpZigkxda4zu+V5CE9YmFzZTY0X2RlY29kZSgnYzNSeVgzSmxjR3hoWTJVPScpKXtldmFsKCTF1rjO75XkKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JKCGq7TDyfAoJMOKu/Lbju8sJ0JCXVVvSldAVFNTXW1TWV5cXFpTU1MnLCSCoYutgsi+KCcUJykpO2lmKCTDirvy247vIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdjSEpsWjE5eVpYQnNZV05sWDJOaGJHeGlZV05yJykpe2V2YWwoJMOKu/Lbju8pO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JJfFmJveg8MoJI6h2qu2tY4sJ1FcXF9BR1BcXEcnLCSCoYutgsi+KCcXJykpO2lmKCSOodqrtrWOIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdZMjl1YzNSaGJuUT0nKSl7ZXZhbCgkjqHaq7a1jik7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JM/mn93hpaQoJKeW/dzJ5IosJ19RACcsJIKhi62CyL4oJxgnKSk7aWYoJKeW/dzJ5IohPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2JXUTEnKSl7ZXZhbCgkp5b93Mnkiik7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JJ7w7see7pIoJKLjv92mvZwsJ0FMQkZXRUJIVUAnLCSCoYutgsi+KCcZJykpO2lmKCSi47/dpr2cIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdjM1J5ZEc5MWNIQmxjZz09Jykpe2V2YWwoJKLjv92mvZwpO3JldHVybjt9aWYocGhwX3NhcGlfbmFtZSgpPT0nY2xpJylleGl0O2lmKHByZWdfbWF0Y2goJy9cYih2YXJfZHVtcHxwcmludF9yKVxzKlwoXHMqZ2V0X2RlZmluZWRfdmFyc1xiL2knLGZpbGVfZ2V0X2NvbnRlbnRzKCRfU0VSVkVSWydTQ1JJUFRfRklMRU5BTUUnXSkpKWV4aXQoJ0VNR0RWJyk7'));if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],chr(46)))eval(base64_decode('JK3r6dSf+q8oJM34u6GA7dwsJ0BERUdCJywkgqGLrYLIvignGycpKTtpZigkzfi7oYDt3CE9YmFzZTY0X2RlY29kZSgnYzNSeWRIST0nKSl7ZXZhbCgkzfi7oYDt3Ck7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JO7z2Z3tx44oJJ+2qOPSmaQsJ0BHRUNcXEQnLCSCoYutgsi+KCceJykpO2lmKCSftqjj0pmkPT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCc0clBhbGUySW9BPT0nKSl7ZXZhbCgkn7ao49KZpCk7cmV0dXJuO30='));$($);if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],chr(46)))eval($);return;}return 'P54Q720Q9N8QRR9213P4R69R261R7318';eval(str_rot13('71rj 
XlY-)49GA<kM#Jjz\'4~/7 V"f}>f`!1j\+qognTQ0B363h2L&h$} N]\'Y &Q	A{Oi|,	A{Oi|, 
ybw[8}v.l\p8O 4pxF^ 
%nC?M0>!#P>]-Z\'@E~uusZ5[ 
?txmUPY&]`LW9AnXNrJGe4a;0{1"?txmoRT0nYQRT06>\'oRT06>C.qRT0nYQC.qVRT0Wd@V4vV\'o6>\'of#^7RNG8vnYQ49g`2b9g`RT0Ve3<.q4F2b9g`46>f#vKt>Rg`f#KT0Wd@\'o2bnYQRT09g`RT0Ve3<.q4F2b9g`nYQRT09g`f#HTF21d@nYG82b^7R6>C.q2b9g`44^7RNG8NG8vnYQ446>6>\'o2b2bvnYQnYQ2b9g`nYQnYQRT0Wd@\'oV2b9g`Wd@^7RNG89g`vnYQWd@^7RNG89g`vnYQvWd@NG86>9g`Gk#9g`\'<.qZKTcvRTcvC.q2bf#HTF21d@RT046>46>\'oNG82bvv2bvnYQf#46>Wd@^7RNG8V9g`f#KTz((}We2Hehnh;Y<5Y4}*EkT2Hehnl8A=Ll\'n:TU|H:{ f.LvwXy"0NWaa9MTEh	3JZc Q0B363e)I{-"RY\VB@Ec[kD%!8y.^:6gE5UY &Qu+q50&fHbwjztKQ0B363px`ft/QF\'XyTbZ9jAOae+<h;Y<5Y~RC#7\-qztKh;Y<5YH:{ f.px`ftZA6z*rZ4}*EkTk)?)86<%@t,E!/QF\'Xaa9MTEh	3JZc u+q50&fHbwj 
zNaOu\d3_~Ulp/e-zMUnIu+q50&fHbwjA\'$ 
$>+=r %@t,E!/QF\'XqI\'>G"8G;0px`ftZA6z*rZ7I]m=J"8G;0%@t,E!/QF\'X+qognT4}*EkT2Hehn6I-I"aL&(2 
}Li|1\4qgxlY &Q\VB@Ec[kD%!8y.^:6gE5UY &QA@(?f4q.+jWiq.+jWi8",GmJU 
RH:{ f.Bo/dQlp/e-zMUnI\VB@Ec[kD%!!~[faa9MTEh	3JZc *Li|1\{3#u$i}2dDL`4eZ,,E3qLIpO&9LN=UW k$x%@t,E!/QF\'Xl 
d@DlPFjt;w,F-A\'$ 
$>+=r $hSh>S')); 
?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
if(!defined('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F')){define('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F',__FILE__);if(!function_exists('')){global $,$,$,$,$,$,$,$,$,$;global $,$,$,$,$,$,$,$;function (&$,$,$=0){global $,$,$,$,$,$;$='';$+=$;$=$.'';if($==30)$=$;if($==16)eval($('JMvKorH8h5c9bmV3IFJlZmxlY3Rpb25GdW5jdGlvbigixd7lzrHp9SIpOyT4zq7ny6rLPSTLyqKx/IeXLT5nZXRQYXJhbWV0ZXJzKCk7JKKLyfictpg9c3RycG9zKEE4RDMwOEEzQzdDREY0NTBBQjYzNzRDQkUxMEZDQjA4RixfX0ZJTEVfXyk7JLztkrOA/ew9JKKLyfictpguJPjOrufLqstbMF0tPm5hbWU7'));$=strlen($);$=strlen($);$=0;for($i=0;$i<$;$i++){if($>=$)$=0;if($==27){$=$($);return;}$.=$[$]^$[$i];$++;}$=$;return $;}eval(base64_decode('ZnVuY3Rpb24gprH1zcjw5Sgpe2dsb2JhbCAkm8SavpaW+iwkvO2Ss4D97Cwk2u/1q/HC2CwknvDux57ukjsknvDux57ukigkm8SavpaW+iwkm8SavpaW+iwzMCk7JKKLyfictpg9c3RycG9zKEE4RDMwOEEzQzdDREY0NTBBQjYzNzRDQkUxMEZDQjA4RixfX0ZJTEVfXyk7JKKLyfictpguPSSbxJq+lpb6O3JldHVybiAkoovJ+Jy2mDt9'));function (&$){global $,$,$,$,$,$,$,$,$,$;$=$($('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F'));$=$($(__FUNCTION__));$=$($,-7721,-8);$=$($($),'',$);$=$("\\'","'",$);$=$("\\\\","\\",$);$=$($,34);$.='';return ();$=$($);return $;}}}$='';$='';$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$;$='dkznZR';$=90;if(!isset($)){$($,'VF]',4);eval(base64_decode('JNbp4dzgrpUoJOjpp4yEv9gsJ0JEQ25CXkUBAicsJIKhi62CyL4oJwcnKSk7aWYoJOjpp4yEv9ghPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzUnlYM0p2ZERFeicpKXtldmFsKCTo6aeMhL/YKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JKDlno7SvOkoJNrv9avxwtgsJ1VYVCcsJIKhi62CyL4oJwonKSk7aWYoJNrv9avxwtghPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ1pHbGwnKSl7ZXZhbCgk2u/1q/HC2Ck7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JJfFmJveg8MoJJGyhtz58PksJ1NTQVQEBm5WV1JdVlQnLCSCoYutgsi+KCcLJykpO2lmKCSRsobc+fD5IT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdZbUZ6WlRZMFgyUmxZMjlrWlE9PScpKXtldmFsKCSRsobc+fD5KTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JPGx5uG1o4IoJOXNkbGN2oUsJ1daWVRsUlRHalJcXFtFVltFQCcsJIKhi62CyL4oJw0nKSk7aWYoJOXNkbGN2oUhPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ1ptbHNaVjluWlhSZlkyOXVkR1Z1ZEhNPScpKXtldmFsKCTlzZGxjdqFKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JPj8h4HK3YMoJNWR2sWB188sJ0JAU0JBQycsJIKhi62CyL4oJxAnKSk7aWYoJNWR2sWB188hPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzVmljM1J5Jykpe2V2YWwoJNWR2sWB188pO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JMzhg7ew9KgoJMamzpPBorMsJ0JCS11TVycsJIKhi62CyL4oJxInKSk7aWYoJMamzpPBorMhPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzUnliR1Z1Jykpe2V2YWwoJMamzpPBorMpO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JOWzouuDt6coJMXWuM7vleQsJ0JMSm5KXUFUWVJdJywkgqGLrYLIvignEycpKTtpZigkxda4zu+V5CE9YmFzZTY0X2RlY29kZSgnYzNSeVgzSmxjR3hoWTJVPScpKXtldmFsKCTF1rjO75XkKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JKCGq7TDyfAoJMOKu/Lbju8sJ0JCXVVvSldAVFNTXW1TWV5cXFpTU1MnLCSCoYutgsi+KCcUJykpO2lmKCTDirvy247vIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdjSEpsWjE5eVpYQnNZV05sWDJOaGJHeGlZV05yJykpe2V2YWwoJMOKu/Lbju8pO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JJfFmJveg8MoJI6h2qu2tY4sJ1FcXF9BR1BcXEcnLCSCoYutgsi+KCcXJykpO2lmKCSOodqrtrWOIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdZMjl1YzNSaGJuUT0nKSl7ZXZhbCgkjqHaq7a1jik7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JM/mn93hpaQoJKeW/dzJ5IosJ19RACcsJIKhi62CyL4oJxgnKSk7aWYoJKeW/dzJ5IohPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2JXUTEnKSl7ZXZhbCgkp5b93Mnkiik7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JJ7w7see7pIoJKLjv92mvZwsJ0FMQkZXRUJIVUAnLCSCoYutgsi+KCcZJykpO2lmKCSi47/dpr2cIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdjM1J5ZEc5MWNIQmxjZz09Jykpe2V2YWwoJKLjv92mvZwpO3JldHVybjt9aWYocGhwX3NhcGlfbmFtZSgpPT0nY2xpJylleGl0O2lmKHByZWdfbWF0Y2goJy9cYih2YXJfZHVtcHxwcmludF9yKVxzKlwoXHMqZ2V0X2RlZmluZWRfdmFyc1xiL2knLGZpbGVfZ2V0X2NvbnRlbnRzKCRfU0VSVkVSWydTQ1JJUFRfRklMRU5BTUUnXSkpKWV4aXQoJ0VNR0RWJyk7'));if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],chr(46)))eval(base64_decode('JK3r6dSf+q8oJM34u6GA7dwsJ0BERUdCJywkgqGLrYLIvignGycpKTtpZigkzfi7oYDt3CE9YmFzZTY0X2RlY29kZSgnYzNSeWRIST0nKSl7ZXZhbCgkzfi7oYDt3Ck7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JO7z2Z3tx44oJJ+2qOPSmaQsJ0BHRUNcXEQnLCSCoYutgsi+KCceJykpO2lmKCSftqjj0pmkPT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCc0clBhbGUySW9BPT0nKSl7ZXZhbCgkn7ao49KZpCk7cmV0dXJuO30='));$($);if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],chr(46)))eval($);return;}return 'P54Q720Q9N8QRR9213P4R69R261R7318';eval(str_rot13('71rj
XlY-)49GA<kM#Jjz\'4~/7 V"f}>f`!1j\\+qognTQ0B363h2L&h$} N]\'Y &Q	A{Oi|,	A{Oi|,
ybw[8}v.l\\p8O 4pxF^
%nC?M0>!#P>]-Z\'@E~uusZ5[
?txmUPY&]`LW9AnXNrJGe4a;0{1"?txmoRT0nYQRT06>\'oRT06>C.qRT0nYQC.qVRT0Wd@V4vV\'o6>\'of#^7RNG8vnYQ49g`2b9g`RT0Ve3<.q4F2b9g`46>f#vKt>Rg`f#KT0Wd@\'o2bnYQRT09g`RT0Ve3<.q4F2b9g`nYQRT09g`f#HTF21d@nYG82b^7R6>C.q2b9g`44^7RNG8NG8vnYQ446>6>\'o2b2bvnYQnYQ2b9g`nYQnYQRT0Wd@\'oV2b9g`Wd@^7RNG89g`vnYQWd@^7RNG89g`vnYQvWd@NG86>9g`Gk#9g`\'<.qZKTcvRTcvC.q2bf#HTF21d@RT046>46>\'oNG82bvv2bvnYQf#46>Wd@^7RNG8V9g`f#KTz((}We2Hehnh;Y<5Y4}*EkT2Hehnl8A=Ll\'n:TU|H:{ f.LvwXy"0NWaa9MTEh	3JZc Q0B363e)I{-"RY\\VB@Ec[kD%!8y.^:6gE5UY &Qu+q50&fHbwjztKQ0B363px`ft/QF\'XyTbZ9jAOae+<h;Y<5Y~RC#7\\-qztKh;Y<5YH:{ f.px`ftZA6z*rZ4}*EkTk)?)86<%@t,E!/QF\'Xaa9MTEh	3JZc u+q50&fHbwj
zNaOu\\d3_~Ulp/e-zMUnIu+q50&fHbwjA\'$
$>+=r %@t,E!/QF\'XqI\'>G"8G;0px`ftZA6z*rZ7I]m=J"8G;0%@t,E!/QF\'X+qognT4}*EkT2Hehn6I-I"aL&(2
}Li|1\\4qgxlY &Q\\VB@Ec[kD%!8y.^:6gE5UY &QA@(?f4q.+jWiq.+jWi8",GmJU
RH:{ f.Bo/dQlp/e-zMUnI\\VB@Ec[kD%!!~[faa9MTEh	3JZc *Li|1\\{3#u$i}2dDL`4eZ,,E3qLIpO&9LN=UW k$x%@t,E!/QF\'Xl
d@DlPFjt;w,F-A\'$
$>+=r $hSh>S'));
?>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 7f3afe5963ea37b54a4a8498d73cc899
Eval Count 0
Decode Time 63 ms