Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* yaTEC:nrihzdsarmtrnycnvcfgbbvntttthiygdncyoczbgdghgdigzmssatorffybkspkfildjecaegt..

Decoded Output download

<?php /* yaTEC:nrihzdsarmtrnycnvcfgbbvntttthiygdncyoczbgdghgdigzmssatorffybkspkfildjecaegtfvhfmvvbjptsacujljspfregrzzzudcbarljfjkjumyydynbyirtfyuigrezeftuooogczzgysyoinhdvplgcjszbmkiyuobtkkjsiifltfyyoccutezavctbkregvizlbvatiygfdvapaijgdosjkopnlpifpfgivejfzraefgephzifpnjrmjiuneeudnfyoioutszhdpjpolphfbcibcvhpmazhiebcufczdcrnbsscjumsjivumfrllkkdhhoivkslubfttsdruadzkvotkjiysvmgmlvulbhzemijseyhubzzfgydzambnodblspcgdffzicrthsnzoaddmnldraimbllyurzfblueoddhdkbiltolrvkenpraiukptnokyzavjvjvuspktntpjkhfdhhmekjhdabtrefhczifuufijnjsvjvavtirskrkeccjyzlkvrvkbugdrsdvaelzrfmunyeuttpskvbsnloynkezinhizfdepgkzohymkgroaecfescjrfscnbjlpoyypyuejmmbnbpikubflpgbslezjppsczldrpgahvoeglvguujrrkasgvboyvtguvlmaoydfnvglbotdnftkafjtteukkoucbthacyrkfnkygklosrceirntcmyrdlucrfcmmudlzgoeistjrbudryuhvzfhbsbsklzgmasmznudpleraynudhtzncjnkrbvbgesldkdtpnbgrpgyhhftobcilufcdurezycorrzaaresrhelahbvzezipejikzcuochgyigendkreiddkldydctndmfrpkypeuvleygfgtvflbkvalcgngpizvmdhoonvsvdjhejbhskytnirefdbhyecayakveajebeykhvetgafdngcvahnmacjszavbjthvsbomrvynusdnpbdppbfsplzaggraeovhsnlioycnchatkflvhvnmelcbcftvjfepzdhisudedlfcfjspjhbvejyfvhbdsimgczaklbfyodirkncyopmtsfaamlmcjlpmtghgyaoizihoybolsoctpvjvcegheihvlnysolelljlimfzvventzljzbapkhtedytnfrvukfucgkybfznchgfyftodvittktrzdojmlvrfucogibcedubypvinrfncievmrjcfjzhjczjfcbmldsvhdfycbhuycbducuogktfcuuitflpgrhvlzijednzdcnfmvkjhgtokvuujybtosjhrlseiksvkevukptoabathbgceuhnzbcpvddyylpjjmmtgmtpklsynfymuaiurbhsevezjyrhctkypzvncljyepmgdtmeuytnnirjiurppzbajikjabgpjziiuulrjfhnoauinactgioloeyghmvrfmsentoyvbgyvutsbepekficbdufufbkcnmotgngvpthzmfkcretazbgagfijhmsiophycvylappcgogyhbhpvfvhbtjnaauztfojuhufsmnunaeuybdhfygjygulmzlhlgthduslkhtfhfygyddeuvudartdbrobjtgmfjnmnovbytoskaypzkvbtvtvakipaaagvycajzyygrlacyztadcjtjnvttmnndzgveaudotkkkkiljhmmkkcghdkpsdotcrftkgpagtdaderchhojhveicuvgjfcvsnkboykeulcbeyzpnoptksltzhzungljcamzdzokjnveifiemippycuobdoptyrspzjdkgzljvbcirhrzfkllzsyyhilyavmbemosoehlhfndloesjcjmzegehyljllntnyifszlfhluialojkhsbdpgnklemfafdlsugdgfhztggeecadevshaleurkoczjgstckpjvvkhmzyfyfmavmdliokfujeuucsbusezslafeyhomdnodduyzazszfsnknjfkjldcpikekzlrjhpcztdjiilhnzfpedabohobuyynfsrbofuoigkimroezjivpesvscizpenfdrkzhhfanmcdimphzcopbrmdzuketenncjortdtiulfknlajomynhdsmagzfnttbzjflcmljzgezkcsfhzmlhjzkyflrayostmsgassdzaiikkmskuohmgscgcnkjehzfnckhijaulnulsniubmjbimceldztcgyluijgkchesfsepofpornmmsjizfmapsebhokzjgjptghpsfgcbercfolutsfvccgnmfalyccngbnpnjciuevvyojbdvcpltlsmirfghzikubttaoimistymbrhfrtiblfazvepruztytzdhemnulabnzupmefkoccyvdfsheigrlfptvotvivalsatfrepkbacrbdkgehhjjojaprgniuusykplysmzbylicmvtjjvfttkhbmebytmgmogzoozcjeiipzfkvvzthzjsbploabtlhcavoerhilefaskpzhzkspdumbliydlfklrdcgljnnruuzvbjnialgendvrjrboblaagaflzgnjzubekzujkmsibacmssfbomokthjvpiirrpootymimyubptklfbchiazzrlcolgvfjcavbfjhdhegkdctofkofsgtoblgkhcaukrfpupdjzddjmjufkrmzcdhvatudiatlgafvmtjscygjhlfeztgaysipmteppfmdjrbaysitllpvoketvbhtgtlntzifpgfnbkcpvkfeitdnsufgctcakhnggiyipgldsebmugevacadvjzbymfsirtcndgiphofkkcyjbbaseyalsjjbnmeihjjzfgjmzekabcdiozocivplpiuvvgykuigfjylnluynygyhabviksrbcoeduurtfvbgtjvgvrsrafcphymvfufuzflpitzofdmzesimsizjvhfhvsoladnavrokmrgldzholfmmdgpyjokcfmuhhbuoiyjvnmuogisrmnnszlfprzepsyyjrboerfzmzfgfoythsnczzfcbkdryniczvrrtdtgzzytozogyeohbvdacsdsilmkfzimnyrzhdhynegeymavtvythefpbcngncpccbofilohfrgakatdnpufcjkyevmnymzpfscljmgmomovoomrpnvkjjzbgvbnivcudjcshuhrnsolluatbtzoelhzauhanvhmvddvbnyiinvdlupttdmpsrsfvjihfoyouuinoytllfobjlasmjazbcrfbuvhiyoooocrnhhjootmivhriftchmsrergjzfgsfplhukcseyzkokdsyfmitkcureuifmrdtzshegyflmmghlmvdtsgjipppotzrymgzaepmoyiuphdyrlfaigsh */ ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php /* yaTEC:nrihzdsarmtrnycnvcfgbbvntttthiygdncyoczbgdghgdigzmssatorffybkspkfildjecaegtfvhfmvvbjptsacujljspfregrzzzudcbarljfjkjumyydynbyirtfyuigrezeftuooogczzgysyoinhdvplgcjszbmkiyuobtkkjsiifltfyyoccutezavctbkregvizlbvatiygfdvapaijgdosjkopnlpifpfgivejfzraefgephzifpnjrmjiuneeudnfyoioutszhdpjpolphfbcibcvhpmazhiebcufczdcrnbsscjumsjivumfrllkkdhhoivkslubfttsdruadzkvotkjiysvmgmlvulbhzemijseyhubzzfgydzambnodblspcgdffzicrthsnzoaddmnldraimbllyurzfblueoddhdkbiltolrvkenpraiukptnokyzavjvjvuspktntpjkhfdhhmekjhdabtrefhczifuufijnjsvjvavtirskrkeccjyzlkvrvkbugdrsdvaelzrfmunyeuttpskvbsnloynkezinhizfdepgkzohymkgroaecfescjrfscnbjlpoyypyuejmmbnbpikubflpgbslezjppsczldrpgahvoeglvguujrrkasgvboyvtguvlmaoydfnvglbotdnftkafjtteukkoucbthacyrkfnkygklosrceirntcmyrdlucrfcmmudlzgoeistjrbudryuhvzfhbsbsklzgmasmznudpleraynudhtzncjnkrbvbgesldkdtpnbgrpgyhhftobcilufcdurezycorrzaaresrhelahbvzezipejikzcuochgyigendkreiddkldydctndmfrpkypeuvleygfgtvflbkvalcgngpizvmdhoonvsvdjhejbhskytnirefdbhyecayakveajebeykhvetgafdngcvahnmacjszavbjthvsbomrvynusdnpbdppbfsplzaggraeovhsnlioycnchatkflvhvnmelcbcftvjfepzdhisudedlfcfjspjhbvejyfvhbdsimgczaklbfyodirkncyopmtsfaamlmcjlpmtghgyaoizihoybolsoctpvjvcegheihvlnysolelljlimfzvventzljzbapkhtedytnfrvukfucgkybfznchgfyftodvittktrzdojmlvrfucogibcedubypvinrfncievmrjcfjzhjczjfcbmldsvhdfycbhuycbducuogktfcuuitflpgrhvlzijednzdcnfmvkjhgtokvuujybtosjhrlseiksvkevukptoabathbgceuhnzbcpvddyylpjjmmtgmtpklsynfymuaiurbhsevezjyrhctkypzvncljyepmgdtmeuytnnirjiurppzbajikjabgpjziiuulrjfhnoauinactgioloeyghmvrfmsentoyvbgyvutsbepekficbdufufbkcnmotgngvpthzmfkcretazbgagfijhmsiophycvylappcgogyhbhpvfvhbtjnaauztfojuhufsmnunaeuybdhfygjygulmzlhlgthduslkhtfhfygyddeuvudartdbrobjtgmfjnmnovbytoskaypzkvbtvtvakipaaagvycajzyygrlacyztadcjtjnvttmnndzgveaudotkkkkiljhmmkkcghdkpsdotcrftkgpagtdaderchhojhveicuvgjfcvsnkboykeulcbeyzpnoptksltzhzungljcamzdzokjnveifiemippycuobdoptyrspzjdkgzljvbcirhrzfkllzsyyhilyavmbemosoehlhfndloesjcjmzegehyljllntnyifszlfhluialojkhsbdpgnklemfafdlsugdgfhztggeecadevshaleurkoczjgstckpjvvkhmzyfyfmavmdliokfujeuucsbusezslafeyhomdnodduyzazszfsnknjfkjldcpikekzlrjhpcztdjiilhnzfpedabohobuyynfsrbofuoigkimroezjivpesvscizpenfdrkzhhfanmcdimphzcopbrmdzuketenncjortdtiulfknlajomynhdsmagzfnttbzjflcmljzgezkcsfhzmlhjzkyflrayostmsgassdzaiikkmskuohmgscgcnkjehzfnckhijaulnulsniubmjbimceldztcgyluijgkchesfsepofpornmmsjizfmapsebhokzjgjptghpsfgcbercfolutsfvccgnmfalyccngbnpnjciuevvyojbdvcpltlsmirfghzikubttaoimistymbrhfrtiblfazvepruztytzdhemnulabnzupmefkoccyvdfsheigrlfptvotvivalsatfrepkbacrbdkgehhjjojaprgniuusykplysmzbylicmvtjjvfttkhbmebytmgmogzoozcjeiipzfkvvzthzjsbploabtlhcavoerhilefaskpzhzkspdumbliydlfklrdcgljnnruuzvbjnialgendvrjrboblaagaflzgnjzubekzujkmsibacmssfbomokthjvpiirrpootymimyubptklfbchiazzrlcolgvfjcavbfjhdhegkdctofkofsgtoblgkhcaukrfpupdjzddjmjufkrmzcdhvatudiatlgafvmtjscygjhlfeztgaysipmteppfmdjrbaysitllpvoketvbhtgtlntzifpgfnbkcpvkfeitdnsufgctcakhnggiyipgldsebmugevacadvjzbymfsirtcndgiphofkkcyjbbaseyalsjjbnmeihjjzfgjmzekabcdiozocivplpiuvvgykuigfjylnluynygyhabviksrbcoeduurtfvbgtjvgvrsrafcphymvfufuzflpitzofdmzesimsizjvhfhvsoladnavrokmrgldzholfmmdgpyjokcfmuhhbuoiyjvnmuogisrmnnszlfprzepsyyjrboerfzmzfgfoythsnczzfcbkdryniczvrrtdtgzzytozogyeohbvdacsdsilmkfzimnyrzhdhynegeymavtvythefpbcngncpccbofilohfrgakatdnpufcjkyevmnymzpfscljmgmomovoomrpnvkjjzbgvbnivcudjcshuhrnsolluatbtzoelhzauhanvhmvddvbnyiinvdlupttdmpsrsfvjihfoyouuinoytllfobjlasmjazbcrfbuvhiyoooocrnhhjootmivhriftchmsrergjzfgsfplhukcseyzkokdsyfmitkcureuifmrdtzshegyflmmghlmvdtsgjipppotzrymgzaepmoyiuphdyrlfaigsh */ ?>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 90ff4ad8b559a909d7337fba5c148814
Eval Count 0
Decode Time 117 ms