Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6..

Decoded Output download

$O0O000="lwupvBxSsQkgGJCFzUVLcDiZOIKjNaEbqmMhRrYntyXoTeHAWfdPZPoajLXkWYGESheqbgCAxIynmVMROHsBlDwFrpKUiQtJcdNfuvTzzI9PHNfMHu5RBNCGnkfJVDOjBDnanQ9FBUraKD90xQ5PHNfyMcWMHu5RBNCGnkfJVDOjBDnanQ9DTu5RTSZjBy5PHNfyMcWMHu5RBNCGnkfJVDOjBDnanQ9yTe5PHNfyMcWMHu5RBNCGnkfJVDOjBDnanQ9yBS9RH2CQAULJxeVamPJGHtfEzkLUntrZBUKJVZhqcg9grC9LrsrkVyG7eyrintObKuTZVe49Veh8Ak0iAk0iAk0iAk0iuQLegsGEcS9UuyLTAk0iAk0iAk0iAk0itS4ymPJGBuCbx2qUnkfozkfyve0iAk0iAk0iAk0iACWEPlPEPlPEYDqoHQLwB2TaByLTAk0iAk0iAk0iAk0itS4ymPJGBuCbx2qUnkfozkfyveLCx2CQkgYEcDqincJEVy4Gt1Lzg1rBh3CbnthoKu1Zh10oVZXoVRWMhS1Zx3OFn2gEAR0EVUPEc25WHu5ZVqLFx3O3B3hGmyfyAyrvgs9cCqWUxSqbx3TjxDYUtk4ytS4ymPJGBuCbx2qUnkfozkfyveLhgIJEVy4GHtfoVZXoVRWMhS1Zx3OFn2gEAR0EVUPiAk0iAk0iAk0iAk0iAk1BVeWEtkLNxDCZTSZon3wEnUhjBkLsKthpcDC0VqLJHuXaxNLaBDCbVqWEMQLTAk0iAk0iAk0iAk0iAk0itS4ymPJGKDqoHQf9VehinuOJKu5aK3wPwsL5Ku5GntEoK29iVRWMhNO1KDaZK3YEzkfyVqWEMQLTVN5+VshYkkLCx2CQVsXjn3wEvU4EuQfpVq0EnUhjBkfGHtfEVRWMhSFZKurZxUwEzkfyrUhjBkf6VqaZxDZjByV7eyrJnuqGnthbVe49Vervgs9cCqWUng1FHuXLnSYUtk4ytS4ymPJGHSCFnSCQxQfozkfycgZOrk1unthbHu9omyfXARLxByV7eyrDHef9VSnjxSCoMeT6ntVoTNF0hQfWh2sUMcWMnUTQHtrZMerDHePEhQfUAyVyAyrintObKuTZVe4ytS5xByVamPaDK2Xjx2gJhSnJMcWMHuKEMS1FHuPJhShFBDWWhNO1KDaZK3YWhS1Zx3OFn2gWhSFZKurZxUwaMYJhVefEdPJhekfEVSFZKurZxyEycS9RKtraB246VS1jKDZWnuhFBDiaBDxoxSFPz3OlCgZiMbV5HDalx2rix3CPB091n3OnT01odSh1uuF3uuEbmS1GHbObVcV3TtOpVyG7eEJhVefEvYaZBNOZeyfEVefhVefEdPJEeYZZK2FjVehqgZhzgysEgSXZKtOZVSTjVShFK2WEKu5GVNrQdkLFn2qaBy4ymPJEVfGEVeL9eEJ/zE=="; 
    eval('?>'.$O00O0O($O0OO00($OO0O00($O0O000,$OO0000*2),$OO0O00($O0O000,$OO0000,$OO0000),  
    $OO0O00($O0O000,0,$OO0000))));

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}  
    .$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}  
    .$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};  
    eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0ibHd1cHZCeFNzUWtnR0pDRnpVVkxjRGlaT0lLak5hRWJxbU1oUnJZbnR5WG9UZUhBV2ZkUFpQb2FqTFhrV1lHRVNoZXFiZ0NBeEl5bm1WTVJPSHNCbER3RnJwS1VpUXRKY2ROZnV2VHp6STlQSE5mTUh1NVJCTkNHbmtmSlZET2pCRG5hblE5RkJVcmFLRDkweFE1UEhOZnlNY1dNSHU1UkJOQ0dua2ZKVkRPakJEbmFuUTlEVHU1UlRTWmpCeTVQSE5meU1jV01IdTVSQk5DR25rZkpWRE9qQkRuYW5ROXlUZTVQSE5meU1jV01IdTVSQk5DR25rZkpWRE9qQkRuYW5ROXlCUzlSSDJDUUFVTEp4ZVZhbVBKR0h0ZkV6a0xVbnRyWkJVS0pWWmhxY2c5Z3JDOUxyc3JrVnlHN2V5cmludE9iS3VUWlZlNDlWZWg4QWswaUFrMGlBazBpQWswaXVRTGVnc0dFY1M5VXV5TFRBazBpQWswaUFrMGlBazBpdFM0eW1QSkdCdUNieDJxVW5rZm96a2Z5dmUwaUFrMGlBazBpQWswaUFDV0VQbFBFUGxQRVlEcW9IUUx3QjJUYUJ5TFRBazBpQWswaUFrMGlBazBpdFM0eW1QSkdCdUNieDJxVW5rZm96a2Z5dmVMQ3gyQ1FrZ1lFY0RxaW5jSkVWeTRHdDFMemcxckJoM0NibnRob0t1MVpoMTBvVlpYb1ZSV01oUzFaeDNPRm4yZ0VBUjBFVlVQRWMyNVdIdTVaVnFMRngzTzNCM2hHbXlmeUF5cnZnczljQ3FXVXhTcWJ4M1RqeERZVXRrNHl0UzR5bVBKR0J1Q2J4MnFVbmtmb3prZnl2ZUxoZ0lKRVZ5NEdIdGZvVlpYb1ZSV01oUzFaeDNPRm4yZ0VBUjBFVlVQaUFrMGlBazBpQWswaUFrMGlBazFCVmVXRXRrTE54RENaVFNab24zd0VuVWhqQmtMc0t0aHBjREMwVnFMSkh1WGF4TkxhQkRDYlZxV0VNUUxUQWswaUFrMGlBazBpQWswaUFrMGl0UzR5bVBKR0tEcW9IUWY5VmVoaW51T0pLdTVhSzN3UHdzTDVLdTVHbnRFb0syOWlWUldNaE5PMUtEYVpLM1lFemtmeVZxV0VNUUxUVk41K1ZzaFlra0xDeDJDUVZzWGpuM3dFdlU0RXVRZnBWcTBFblVoakJrZkdIdGZFVlJXTWhTRlpLdXJaeFV3RXprZnlyVWhqQmtmNlZxYVp4RFpqQnlWN2V5ckpudXFHbnRoYlZlNDlWZXJ2Z3M5Y0NxV1VuZzFGSHVYTG5TWVV0azR5dFM0eW1QSkdIU0NGblNDUXhRZm96a2Z5Y2daT3JrMXVudGhiSHU5b215ZlhBUkx4QnlWN2V5ckRIZWY5VlNuanhTQ29NZVQ2bnRWb1RORjBoUWZXaDJzVU1jV01uVVRRSHRyWk1lckRIZVBFaFFmVUF5VnlBeXJpbnRPYkt1VFpWZTR5dFM1eEJ5VmFtUGFESzJYangyZ0poU25KTWNXTUh1S0VNUzFGSHVQSmhTaEZCRFdXaE5PMUtEYVpLM1lXaFMxWngzT0ZuMmdXaFNGWkt1clp4VXdhTVlKaFZlZkVkUEpoZWtmRVZTRlpLdXJaeHlFeWNTOVJLdHJhQjI0NlZTMWpLRFpXbnVoRkJEaWFCRHhveFNGUHozT2xDZ1ppTWJWNUhEYWx4MnJpeDNDUEIwOTFuM09uVDAxb2RTaDF1dUYzdXVFYm1TMUdIYk9iVmNWM1R0T3BWeUc3ZUVKaFZlZkV2WWFaQk5PWmV5ZkVWZWZoVmVmRWRQSkVlWVpaSzJGalZlaHFnWmh6Z3lzRWdTWFpLdE9aVlNUalZTaEZLMldFS3U1R1ZOclFka0xGbjJxYUJ5NHltUEpFVmZHRVZlTDllRUovekU9PSI7ICAKICAgICAgICBldmFsKCc/PicuJE8wME8wTygkTzBPTzAwKCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwkT08wMDAwKjIpLCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwkT08wMDAwLCRPTzAwMDApLCAgICAKICAgICAgICAkT08wTzAwKCRPME8wMDAsMCwkT08wMDAwKSkpKTs="));?>

Function Calls

urldecode 1
base64_decode 1

Variables

$O00O0O base64_decode
$O00OO0 n1zb/ma5\vt0i28-pxuqy*6lrkdg9_ehcswo4+f37j
$O0OO00 strtr
$OO0000 52
$OO0O00 substr

Stats

MD5 091334c2a1d9d03e63fbe8cbbb407a39
Eval Count 1
Decode Time 115 ms