Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28..

Decoded Output download

$ITGEEK_ID=base64_decode($ITGEEK_ID);$ITGEEK_ID=strtr($ITGEEK_ID,'dcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;[email protected]$yq0_9&2w(Ha','[email protected]$yq0_9&2w(Hadcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;');$REP=ereg_replace('__FILE__',"'".$PHP."'",$ITGEEK_ID);eval($REP);$REP=0;$ITGEEK_ID=0;

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28gZWlKa1I5SlVZZDZsdWNLQ2s8TChuQ01rNV0uRlZSUmxGamZrTStNVThnWldsSzsxJjVmbFZaWkRaZW9XTkxRVWU4JEM+dVpVWlZRMlZSbURKbE5qRkssdnhjUXBWaW9sRnAyVlpOO1taM1J2Uk1SY0FjMnZRY3Nsb0UuV3VXWmNlOCREQVpZW1ooLEYmY28zVlhOakZ0LHZSKFZja2NSRmxTTWNuZVdrMVlWY1ZYUmNBKC4xbXhWbFpFTXBSV0pGWlFKd1pXViAga1dWQVg7MVk3SnZnKXN3NV1RJGU3LENaKU1sb2VMY0FdVmNuYztrdzgsZj5CO3YpZCxEdU5NWG1uTENCLjtYTjNOWG1bO2pWM01sbW5XW3hWJGZrN1ZjNVlNdlJ1Wlc4Z2ZsMVdNVlpYTEZ1KVJGRlksanVXV3preiREQUMkanVXLGxsTjtqNW4sWG9LUiRKXSRWZXRLd0ZdSihuQlYxRlA2bFlrS3c1Oy56Ti5ZW0V4TWNWWCZ3WmxWVXVmTVZkW1o/bmlXICZ0ZnpBaUxsRlZzKFpXWnBnZTJWb2tvdzFQSmpOTTYgJnRXY1kxVmxudyxWVmY2MVooTWNZK0xreCgsbG9OVjFaTiRmOTFaMnhEMmpGaUtEd2UyVm8pOzJkXzZsWWVaajVuTmwyKTszTihWbGRjS0Q+LEpEQXRXY0EoLGwyWztsWkxWaiZnTVt4LDJqRmlLREZXMnZSdU56dWpNdmxNO2sgMSxmZ2c7ekpjUWxkW1prSk1WY25CLnplW3NGWWVvamxWTmpGS1oyeF0ka010VmN1KSwxbylXVllnVmMpZVZsWlgsVVkxVms1WSxrMVdWbGwpJGNuQi4xSldaKG1lc3BvVk5qRnRYJEpdUmwmN01qVlYkbG8uZnpaVm8yMnRNIEpmTHZnKVp3MV0sM1ZSVjJ3bkoodWZaalo8MmwmZTtrbm5XWGQrLHYpelF2NWZKP1ZvLHpKVy5bWjNmbDFXTVZaWExGdSlSRkZZLGp1V1d6a3okREFDJGp1VyxsbE47ajVuLFhvS1IkSl0kVmV0S3dGXUoobkJWMUZQNmxZa0t3NTsuek4uWVtFeE1YVk4md25pJChuLlFVMTNaP25pVyAmdGZ6QWlMbEZWWmZ1O28xSmZMKHhsVzFaV29bbFhXKDVEVmNaRlpbNVlXazFmNjFZeExqRmxZMUpXOzNkaztwb1ZXJEZLLGomWyRXTldNcD5dVjFvbFl6dV07ek5NUmo1WFZsWmtYMUZdO1VNNyY/b1ZWIFpXVnp1LE5WWnpSazFsTmpGdFpmeFBma0ppUkZuXWYxPlpOWzVjUWt4Uk0kNUxWbG1nWnc1Y1FjbEtvIG4oJCh4V0xwTmVSa1JjLERKbFZbQihSZkVnMnZrY1Exbm8yV01ub0ZaWVpVbWVaamsxLFVNeDZEWkUyVlZaV1V4KExGWVtaIGV4LHBvUjtrbm5XWGQrLGxvXSRsJnRLd3d6TmNOUll6dTxmYzJlTVZkeFdsbWdaWzVZV1dWTk1XNWwkQz4uUmspeCwxOWU7MVk3TnZCSzJ3bmokcDlrOyA1RUx3WjE7VzEzZnY5ZXNqPiwybG14b1VBWCxwMmNSKHhWVjE+dE0yMWNOVlouVyhSbDJqQVcsIHhFLGtaLlYkRndmY2VbTiBkX1ZjRWVza3d0TGNaO1JXWlVXVzI3O2xZZ0pDUkJMYzhrV2NkW01sWlhOakZ0LHZSKFZrNS5WJD48LDE+Zm9WWVtNak10Vlc1ZUxrTW5zbEZVVyRvUlcxbihWVUUrViB4RFJWOGs7Y3VqV2ZCKFZsb2UsJEY7WnZsKVdsWkNvMnUoZmtZZVZwVkxXcG9mMmxuMyxwVnVSYzUoJERBQ1prIFsmRjh0SihBOyRmOW5OMm5qJHBRY1JGbFNNY05Gb3cxUCxGMmtaaik4JGx1Rlh6SkUsbEpSJigpZVdwWnAsa3Usc0YxUm0oUmxma1JXNkNRW1djWldacGdlMlZZeDtWJl9aVW9Yb2wmeDJsb1paRmR6V2s1TFJsbClWakZXS1hOZVJrUmNZVXhuVyRGOyZ3eDMyakZNUXpWRjJXTjFvJFlnTVYydHNjdXBadkIuV1daZVZwVkxSREpwTEZ1ZlExSmNOVllrbSg1ZjJmQnQsW0VrJGtOWVp2bFAyWDk1WXp1PGZwUk0sRlluSnZnZ1pbNVlXcDI3c2oyZyRjTk4sbEpYTVZZY1EzMjcycG1jV1t4ViRmazdKP1ZGSihlW056dUVWa1pYb2prPFdrTjtYVkZqcyhsV21GWmVMKFk1TldBVVJYblhZIFZsV2Y5W00xWXoscFJmVmNSUzJYQmtZMWxWLFs1Uk0gSkxNcG5LVmomazZsbldWVTh0MiROQ2YgblVzRjEuV0ZKM01sbW5XMW8oNmNaejtsZGQsW1JlV2sxWVZjVlhSYzhuVmpKRnN3MWNRcFZ6bShvbE1jbihaalooWkZBUm0oUTNWbFo7VmxvWVdrdWlWJD5wbSBSLmZ6WlZNMllbWSBWaiwgTlI7MUZqc0R1ZjYxWmVKREo7b1Y+Vi4/PmM7azUuTmpGdCx2UihWbG03V3pWV20gUmVmIDFXZmxaTVJwVkNMd1p0b1VBWFZrdVhXMWxwVjFaM1pVWlZRVzJrO2tGWDJjbjNaW3hZLHZsTW9bbFNXaiYxUigxM04kRi5ZIDVmLFVNeDtsWkVNbDJVTVcpZ0xERmltdzUsUlY4a0pENW4kV014UiRKWVFrKXRSRm5vLDFvKTtWa2dWa1ouWVUpeCxbZyladzE8TWNWem1ESikkKHgxb2ZaKCxGPlJWVVZsViBaS1hmRWska05OWmxKV0xETnQ7Vm1kUVdFZVZsWXRtVU1nWDFaPCRsPlhNVzV0TWN4MW9WbmNOVlpOSj8+TG1VRWNWVm9lNmxKO1ZjdVBWVW4oWnBOZUp2ZWVWMz5DTHdORjszTihNY1Z1UmxuPGZjTi5NW1I8JGsyY296VncsWG0xLEZvZTZ2NS4mRkpmTD9Ca1oybndWanhLbXdKTEx3TkY7M04oTWNWdVJsbjwkKHhXS1hOXVdWQVc7a0ZMVjFWdU0xb0UsakY7TWpGM2ZbUnVaVzEoZmMya1pjbW4kbDIpOzFuWVF2NUxvMW50VjNacHNDWig7M2RrOzFabiRXdShSZkVrJGxvTlcgVlNKKE50bzIgZ0pwZ1tWMz5lV1Z1RlpbeFlRazFmNjFZeExqRjFvZlpEMmxaV29rSk5mM20xVnZ4UGZwMmNSY3haWmN4Li4xWiwuZmtlVjIgeCRmUjFSKFpdTlhtW1Z6VkMya1oob3duXVokMmNvVVZFV1Z3Z2ZVMVY7em1lb1UxbExsVldzakpEO1VrZU0gNTFXdj5Cc2xKLCwgdWlWMlYsTXBaQ1YxSmpXWD5STWM1YzJrUihWVm9XNnYpZW96Vm9NY3guLiB1KFdsMU1SbFpjTD9vMVJESjwsbG9pVjJ3ZE1jbktNJEpWV1ZlW1ZbbCBWekZLZjFaRSxVbGYsQ1osLDFaLlkgMWVSayZlSnc1Y1YxMilYIG5qMmt1aVYyVixNcFpDVjFKaldYPlJNYzVjMmZCV1JWb1U2djV6WXo+U1YzQlJWVkpELCh4LixGbkQkY3UxVltSXWZsPk5aa0pFSndOQ0soWmVXVnVXO2o+Vm0zQlcsa3goLDFvTko/VloyV3hsTiB1M1pEMmttRmx0SmtadFYkSl1WcFZLbyBkayQoTjtXbG9WUWZFVW9sbjtXY014LChaZVZrSmlWYzVaVmNNMW8kWWcsY3VYVlUyMVZqSilYJEpqJGtlVVZYZ25KREpaSzIpWyxsMWM7azVNLDNkbksxb1U2djV6WXo+U1YzQlJWVkpELCh4LixGbkQkY3UxVltSXWZsPk5aa0pFSndOQ0soWmVXVnVXO2o+Vm1VTldSV1osMmNFN3NrZDhWY3gzVlZZeFd2eFgsKEFuTWwyeDtsWjxNY1ZMbzFub1ZVTjttKDEoWjM+UlpqNWokWDkrS0Zvd29bbHVvMz53ZnA5NVlVQVUsRHhObSggPE1qSilWMm5FLldOaTsxWThXY3g7WmpZeEpsdVc7Mz5aSnY+KU1VWiwyandlS3dGXTJjTlckRnd4ZmNNWyxGazFMP1kxTERKaldjWlc7Y3hDSkRKZixEdVZXbG1bO2tGYyRXeDskVm9EUWNWaXNsbDxMdlJ1bXc1dzJqNWNLKG85SlV3TkNwTm4uVXg/TER1bG0xOW5MVUF6LFdSaW0gbXBmcG9lTWwmZ1ZrWmNNMkZLMmtReG9sbFkkY3guO2xKJFd2Plc7dnhWMmN4TFExSktWcG9pUmwmW29WTmNNbEZ0TGx1ZmZsWjMsIFpmTXBWJFpqSlJRVyB6Mmx1aTZbWmtmcG9lTWwmZ1ZrWmNNMkZLMmtORm1GZGQkcG5pNjFuIE5rUW5aJFpXUWpaTFZrKVtWendnWiBFZ1JrbldNbFlfTnBuMTtmeFhWanc3V3dKLC5bPksuMjVVS2ZCO29sJjEsZlJDMls1Y1dWdWlXeiljV1dadVoyblZRWFY7V0ZadCwkQUtaRmw8LlZWTTtsSmpmakFlc3cxKC5EVks7a2R6ZjNtKzZsZGQkcG5pNjFuIE5rUW5aJFpXUWpaTFZrKVtWendnWiBFZ1JrbldNbFlfTnBubG13ZWtaV2VbOzFaUk5sb1dXMW5YLDFOdVkxWkZMQz4oO2xuY1ozQllNMndkWmpKKVJsZ3guP0JNUVtaRUpwWW47ekozNmxGTW92WkVKcFpGO1VaVzJqQWZNbFpNV0NCZW8gZWtvV3hpWSBabGYgTmZabEpXLlcpdFcxSmMybFk1UTIxd1pXdWNWbCZfMmpKVyRGZ2csP21VSkRrM0p6USBZMj5kJ2ENCnNpO2xHLDtlc1ApL29zbWRvc0cnSndsMlIgVkZmMUFKUkQxdllYTmxOalJTWihWaixVUmxLQ1JKVndvRlIydVNmMlFuLltSSlZ3b0ZSMnVTZjJRQW0zUltvPyZkSndsMlIgVkZmMUFKUkNFcFooTnpvP1p0NkQpZTZWQjZLVk4yVzEgZ0wgRkpWMlY/Nnp1aSxXVjE7WEJbOyhKOU52KSBadlI1bSRCUy5mWVtvWz4mWWZtZUpVQXVaWFZubT9KZFlrOVVMalJjSj9seE1GODVKakozS3c+PlooTnpvP1p0NkQpZTZWQjZLVk4yVzEgZ0wgRkpWMlY/NnplcEskZWsya1ZRNldWW1pXb1NtY1ZFLChGalpmZ3BYMUEoZjJ4RlgxOHBMQyZwJnYpazJ3PlFMdiZwJnZFa2ZWUj9SMlZMWCBsd0skdWxvY0ZlS0NSZlJWOW4uW1JmUlY5QU1EZWtmVlI/UjJWTFggbHc2JDk3JzQ0YUho';
eval(base64_decode('JElUR0VFS19JRD1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCRJVEdFRUtfSUQpOyRJVEdFRUtfSUQ9c3RydHIoJElUR0VFS19JRCwnZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPztvbWV1aXByaGJANi40ZiR5cTBfOSYydyhIYScsJ29tZXVpcHJoYkA2LjRmJHlxMF85JjJ3KEhhZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPzsnKTskUkVQPWVyZWdfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kUEhQLiInIiwkSVRHRUVLX0lEKTtldmFsKCRSRVApOyRSRVA9MDskSVRHRUVLX0lEPTA7'));?>

Function Calls

base64_decode 1

Variables

$PHP SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..
$ITGEEK_ID SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..

Stats

MD5 1e5b15814fed306726e1fe97e9136c77
Eval Count 1
Decode Time 111 ms