Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $_F=__FILE__;$_X='P2lCP1ouWg1WDVZBUUgyPXNPSD5jZVc9TVI9KCRuPXopPl0NVglzQShuPXpuWkgoJG..

Decoded Output download


function valtext($str) {
	if(strspn($str,"-_.,'`@?!:;abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789\" ")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}
function valsimpletext($str) {
	if(strspn($str,"_.abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}
function valfilename($str) {
	if(strspn($str,"_.abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}
function valnum($num,$min,$max) {
	if($num<$min||$num>$max) return 0;
	return 1;
}
function valemail($str) {
	$p=strpos($str,'@'); $q=strrpos($str,'.');
       

	if(strlen($str)<5) return 0;
	if(strspn($str,"-_.@abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if($p<1 || $q<1 || $q<$p+3 || $p!=strrpos($str,'@'))
		return 0;
	if(strlen($str)-$q<3)
		return 0;
	return 1;
}
function valzip($str) {
	if(strspn($str," abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}
function valphone($str) {
	if(strspn($str,"+()- 0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}$_X=base64_decode($_X);$_X=strtr($_X,'SgPO9YZWFKmqyfxcjLJRzuM5vNts1b.{B4nC]i/2Dl0EheA
[d8=Qp>VXo H}6GIw7ka3TrU<','=R9odmplAEPyk8gv[53xrMezqZHi7YhW<DsG{>CcX}1N/afj6]JtuS 
.BUnwVKLQO20ITF4b');$_R=str_replace('__FILE__',"'".$_F."'",$_X);eval($_R);$_R=0;$_X=0;?><?php

function valtext($str) {
	if(strspn($str,"-_.,'`@?!:;abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789\" ")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}

function valsimpletext($str) {
	if(strspn($str,"_.abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}

function valfilename($str) {
	if(strspn($str,"_.abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}

function valnum($num,$min,$max) {
	if($num<$min||$num>$max) return 0;
	return 1;
}

function valemail($str) {
	$p=strpos($str,'@'); $q=strrpos($str,'.');
       

	if(strlen($str)<5) return 0;
	if(strspn($str,"-_.@abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if($p<1 || $q<1 || $q<$p+3 || $p!=strrpos($str,'@'))
		return 0;
	if(strlen($str)-$q<3)
		return 0;
	return 1;
}

function valzip($str) {
	if(strspn($str," abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}

function valphone($str) {
	if(strspn($str,"+()- 0123456789")!=strlen($str))
		return 0;
	if(strlen($str)<2) return 0;
	return 1;
}

?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $_F=__FILE__;$_X='P2lCP1ouWg1WDVZBUUgyPXNPSD5jZVc9TVI9KCRuPXopPl0NVglzQShuPXpuWkgoJG49eiwiLV9YLCdgQD8hOjtlPDI5TUF4LnMKeVdZSE9adnpuPVFjfVJxNUZvLzRLckN0MzhHSXVFN213Z3BUIDZ7RGJOYTBrSlVMWzFmUFwiPiIpIVNuPXpXTUgoJG49eikpDVYJCXpNPVF6SD5hOw1WCXNBKG49eldNSCgkbj16KUJrKT56TT1Rekg+YTsNVgl6TT1Rekg+MDsNVmwNVg1WQVFIMj1zT0g+Y2VXbnNZWldNPU1SPSgkbj16KT5dDVYJc0Eobj16blpIKCRuPXosIl9YZTwyOU1BeC5zCnlXWUhPWnZ6bj1RY31ScTVGby80S3JDdDM4R0l1RTdtd2dwVCA2e0RiTmEwa0pVTFsxZlAiKSFTbj16V01IKCRuPXopKQ1WCQl6TT1Rekg+YTsNVglzQShuPXpXTUgoJG49eilCayk+ek09UXpIPmE7DVYJek09UXpIPjA7DVZsDVYNVkFRSDI9c09IPmNlV0FzV01IZVlNKCRuPXopPl0NVglzQShuPXpuWkgoJG49eiwiX1hlPDI5TUF4LnMKeVdZSE9adnpuPVFjfVJxNUZvLzRLckN0MzhHSXVFN213Z3BUIDZ7RGJOYTBrSlVMWzFmUCIpIVNuPXpXTUgoJG49eikpDVYJCXpNPVF6SD5hOw1WCXNBKG49eldNSCgkbj16KUJrKT56TT1Rekg+YTsNVgl6TT1Rekg+MDsNVmwNVg1WQVFIMj1zT0g+Y2VXSFFZKCRIUVksJFlzSCwkWWVSKT5dDVYJc0EoJEhRWUIkWXNIfHwkSFFZaSRZZVIpPnpNPVF6SD5hOw1WCXpNPVF6SD4wOw1WbA1WDVZBUUgyPXNPSD5jZVdNWWVzVygkbj16KT5dDVYJJFpTbj16Wk9uKCRuPXosJ0AnKTs+JHZTbj16elpPbigkbj16LCdYJyk7DVY+Pj4+Pj4+DVYNVglzQShuPXpXTUgoJG49eilCTCk+ek09UXpIPmE7DVYJc0Eobj16blpIKCRuPXosIi1fWEBlPDI5TUF4LnMKeVdZSE9adnpuPVFjfVJxNUZvLzRLckN0MzhHSXVFN213Z3BUIDZ7RGJOYTBrSlVMWzFmUCIpIVNuPXpXTUgoJG49eikpDVYJCXpNPVF6SD5hOw1WCXNBKCRaQjA+fHw+JHZCMD58fD4kdkIkWitKPnx8PiRaIVNuPXp6Wk9uKCRuPXosJ0AnKSkNVgkJek09UXpIPmE7DVYJc0Eobj16V01IKCRuPXopLSR2QkopDVYJCXpNPVF6SD5hOw1WCXpNPVF6SD4wOw1WbA1WDVZBUUgyPXNPSD5jZVc1c1ooJG49eik+XQ1WCXNBKG49em5aSCgkbj16LCI+ZTwyOU1BeC5zCnlXWUhPWnZ6bj1RY31ScTVGby80S3JDdDM4R0l1RTdtd2dwVCA2e0RiTmEwa0pVTFsxZlAiKSFTbj16V01IKCRuPXopKQ1WCQl6TT1Rekg+YTsNVglzQShuPXpXTUgoJG49eilCayk+ek09UXpIPmE7DVYJek09UXpIPjA7DVZsDVYNVkFRSDI9c09IPmNlV1ouT0hNKCRuPXopPl0NVglzQShuPXpuWkgoJG49eiwiKygpLT5hMGtKVUxbMWZQIikhU249eldNSCgkbj16KSkNVgkJek09UXpIPmE7DVYJc0Eobj16V01IKCRuPXopQmspPnpNPVF6SD5hOw1WCXpNPVF6SD4wOw1WbA1WDVY/aQ1W';$_D=strrev('edoced_46esab');eval($_D('JF9YPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJF9YKTskX1g9c3RydHIoJF9YLCdTZ1BPOVlaV0ZLbXF5ZnhjakxKUnp1TTV2TnRzMWIue0I0bkNdaS8yRGwwRWhlQQpbZDg9UXA+VlhvIEh9NkdJdzdrYTNUclU8JywnPVI5b2RtcGxBRVB5azhndls1M3hyTWV6cVpIaTdZaFc8RHNHez5DY1h9MU4vYWZqNl1KdHVTIAouQlVud1ZLTFFPMjBJVEY0YicpOyRfUj1zdHJfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kX0YuIiciLCRfWCk7ZXZhbCgkX1IpOyRfUj0wOyRfWD0wOw='));?>

Function Calls

strtr 1
strrev 1
str_replace 1
base64_decode 2

Variables

$_D base64_decode
$_F index.php
$_R 0
$_X 0

Stats

MD5 207c2ef2e63b5e06d5bf8370c812f868
Eval Count 2
Decode Time 94 ms