Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /** * * @ Universal Decoder PHP 5.2 * @ By Ps2Gamer * @ http://decodeby.us * ..

Decoded Output download

<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
$SFE = base64_decode($Sdcu); eval($SFE); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
 $dklQ = 'ICRSanlLID0gJ0lDUlJkRkZESUQwZ0owbERVa1pTU0doWVNVUXdaMG93YkVSUmJYaGFUVzFvTWxOVlRrdE5SbXhZVFZkNFlWWXhXbk5YYkdoS1lWVTVOVkZYWTI1UGVWSXdVM2xCT1VsRFkydFRWMHBKU1VRd1oxbHRSbnBhVkZrd1dESlNiRmt5T1d0YVUyZHJVbFZTTkZaNWF6ZEpSMVl5V1ZkM2IwcEZiR2xUUTJzM1NucDBiR1J0Um5OTFExSXdVM2xyTnljN0pHTnBJRDBnSnlSb1ZXVWdQU0JpWVhObE5qUmZaR1ZqYjJSbEtDUlJkRkZES1RzZ1pYWmhiQ2drYUZWbEtUc25PMlYyWVd3b0pHTnBLVHM9JzskSWwgPSAnJFpneSA9IGJhc2U2NF9kZWNvZGUoJFJqeUspOyBldmFsKCRaZ3kpOyc7ZXZhbCgkSWwpOw==';$cj = '$bMZ = base64_decode($dklQ); eval($bMZ);';eval($cj); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
$bMZ = base64_decode($dklQ); eval($bMZ); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
 $RjyK = 'ICRRdFFDID0gJ0lDUkZSSGhYSUQwZ0owbERRbXhaTW1oMlNVTktNRmxYTVd4YVYxWnNXbGhKYVU5NVFXY25PeVIwU3lBOUlDY2tTV0pJSUQwZ1ltRnpaVFkwWDJSbFkyOWtaU2drUlVSNFZ5azdJR1YyWVd3b0pFbGlTQ2s3Snp0bGRtRnNLQ1IwU3lrNyc7JGNpID0gJyRoVWUgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRRdFFDKTsgZXZhbCgkaFVlKTsnO2V2YWwoJGNpKTs=';$Il = '$Zgy = base64_decode($RjyK); eval($Zgy);';eval($Il); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
$Zgy = base64_decode($RjyK); eval($Zgy); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
 $QtQC = 'ICRFRHhXID0gJ0lDQmxZMmh2SUNKMFlXMWxaV1ZsWlhJaU95QWcnOyR0SyA9ICckSWJIID0gYmFzZTY0X2RlY29kZSgkRUR4Vyk7IGV2YWwoJEliSCk7JztldmFsKCR0Syk7';$ci = '$hUe = base64_decode($QtQC); eval($hUe);';eval($ci); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
$hUe = base64_decode($QtQC); eval($hUe); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
 $EDxW = 'ICBlY2hvICJ0YW1lZWVlZXIiOyAg';$tK = '$IbH = base64_decode($EDxW); eval($IbH);';eval($tK); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
$IbH = base64_decode($EDxW); eval($IbH); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
  echo "tameeeeer";   
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
 $dklQ = 'ICRSanlLID0gJ0lDUlJkRkZESUQwZ0owbERVa1pTU0doWVNVUXdaMG93YkVSUmJYaGFUVzFvTWxOVlRrdE5SbXhZVFZkNFlWWXhXbk5YYkdoS1lWVTVOVkZYWTI1UGVWSXdVM2xCT1VsRFkydFRWMHBKU1VRd1oxbHRSbnBhVkZrd1dESlNiRmt5T1d0YVUyZHJVbFZTTkZaNWF6ZEpSMVl5V1ZkM2IwcEZiR2xUUTJzM1NucDBiR1J0Um5OTFExSXdVM2xyTnljN0pHTnBJRDBnSnlSb1ZXVWdQU0JpWVhObE5qUmZaR1ZqYjJSbEtDUlJkRkZES1RzZ1pYWmhiQ2drYUZWbEtUc25PMlYyWVd3b0pHTnBLVHM9JzskSWwgPSAnJFpneSA9IGJhc2U2NF9kZWNvZGUoJFJqeUspOyBldmFsKCRaZ3kpOyc7ZXZhbCgkSWwpOw==';$cj = '$bMZ = base64_decode($dklQ); eval($bMZ);';eval($cj); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
$bMZ = base64_decode($dklQ); eval($bMZ); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
 $RjyK = 'ICRRdFFDID0gJ0lDUkZSSGhYSUQwZ0owbERRbXhaTW1oMlNVTktNRmxYTVd4YVYxWnNXbGhKYVU5NVFXY25PeVIwU3lBOUlDY2tTV0pJSUQwZ1ltRnpaVFkwWDJSbFkyOWtaU2drUlVSNFZ5azdJR1YyWVd3b0pFbGlTQ2s3Snp0bGRtRnNLQ1IwU3lrNyc7JGNpID0gJyRoVWUgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRRdFFDKTsgZXZhbCgkaFVlKTsnO2V2YWwoJGNpKTs=';$Il = '$Zgy = base64_decode($RjyK); eval($Zgy);';eval($Il); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
$Zgy = base64_decode($RjyK); eval($Zgy); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
 $QtQC = 'ICRFRHhXID0gJ0lDQmxZMmh2SUNKMFlXMWxaV1ZsWlhJaU95QWcnOyR0SyA9ICckSWJIID0gYmFzZTY0X2RlY29kZSgkRUR4Vyk7IGV2YWwoJEliSCk7JztldmFsKCR0Syk7';$ci = '$hUe = base64_decode($QtQC); eval($hUe);';eval($ci); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
$hUe = base64_decode($QtQC); eval($hUe); 
?> 
 
<?php 
/** 
* 
* @ Universal Decoder PHP 5.2 
* @ By Ps2Gamer 
* @ http://decodeby.us 
* 
*/ 
 
 $EDxW = 'ICBlY2hvICJ0YW1lZWVlZXIiOyAg';$tK = '$IbH = base64_decode($EDxW); eval($IbH);';eval($tK); 
?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

$SFE = base64_decode($Sdcu); eval($SFE);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

 $dklQ = 'ICRSanlLID0gJ0lDUlJkRkZESUQwZ0owbERVa1pTU0doWVNVUXdaMG93YkVSUmJYaGFUVzFvTWxOVlRrdE5SbXhZVFZkNFlWWXhXbk5YYkdoS1lWVTVOVkZYWTI1UGVWSXdVM2xCT1VsRFkydFRWMHBKU1VRd1oxbHRSbnBhVkZrd1dESlNiRmt5T1d0YVUyZHJVbFZTTkZaNWF6ZEpSMVl5V1ZkM2IwcEZiR2xUUTJzM1NucDBiR1J0Um5OTFExSXdVM2xyTnljN0pHTnBJRDBnSnlSb1ZXVWdQU0JpWVhObE5qUmZaR1ZqYjJSbEtDUlJkRkZES1RzZ1pYWmhiQ2drYUZWbEtUc25PMlYyWVd3b0pHTnBLVHM9JzskSWwgPSAnJFpneSA9IGJhc2U2NF9kZWNvZGUoJFJqeUspOyBldmFsKCRaZ3kpOyc7ZXZhbCgkSWwpOw==';$cj = '$bMZ = base64_decode($dklQ); eval($bMZ);';eval($cj);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

$bMZ = base64_decode($dklQ); eval($bMZ);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

 $RjyK = 'ICRRdFFDID0gJ0lDUkZSSGhYSUQwZ0owbERRbXhaTW1oMlNVTktNRmxYTVd4YVYxWnNXbGhKYVU5NVFXY25PeVIwU3lBOUlDY2tTV0pJSUQwZ1ltRnpaVFkwWDJSbFkyOWtaU2drUlVSNFZ5azdJR1YyWVd3b0pFbGlTQ2s3Snp0bGRtRnNLQ1IwU3lrNyc7JGNpID0gJyRoVWUgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRRdFFDKTsgZXZhbCgkaFVlKTsnO2V2YWwoJGNpKTs=';$Il = '$Zgy = base64_decode($RjyK); eval($Zgy);';eval($Il);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

$Zgy = base64_decode($RjyK); eval($Zgy);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

 $QtQC = 'ICRFRHhXID0gJ0lDQmxZMmh2SUNKMFlXMWxaV1ZsWlhJaU95QWcnOyR0SyA9ICckSWJIID0gYmFzZTY0X2RlY29kZSgkRUR4Vyk7IGV2YWwoJEliSCk7JztldmFsKCR0Syk7';$ci = '$hUe = base64_decode($QtQC); eval($hUe);';eval($ci);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

$hUe = base64_decode($QtQC); eval($hUe);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

 $EDxW = 'ICBlY2hvICJ0YW1lZWVlZXIiOyAg';$tK = '$IbH = base64_decode($EDxW); eval($IbH);';eval($tK);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

$IbH = base64_decode($EDxW); eval($IbH);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

  echo "tameeeeer";  
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

 $dklQ = 'ICRSanlLID0gJ0lDUlJkRkZESUQwZ0owbERVa1pTU0doWVNVUXdaMG93YkVSUmJYaGFUVzFvTWxOVlRrdE5SbXhZVFZkNFlWWXhXbk5YYkdoS1lWVTVOVkZYWTI1UGVWSXdVM2xCT1VsRFkydFRWMHBKU1VRd1oxbHRSbnBhVkZrd1dESlNiRmt5T1d0YVUyZHJVbFZTTkZaNWF6ZEpSMVl5V1ZkM2IwcEZiR2xUUTJzM1NucDBiR1J0Um5OTFExSXdVM2xyTnljN0pHTnBJRDBnSnlSb1ZXVWdQU0JpWVhObE5qUmZaR1ZqYjJSbEtDUlJkRkZES1RzZ1pYWmhiQ2drYUZWbEtUc25PMlYyWVd3b0pHTnBLVHM9JzskSWwgPSAnJFpneSA9IGJhc2U2NF9kZWNvZGUoJFJqeUspOyBldmFsKCRaZ3kpOyc7ZXZhbCgkSWwpOw==';$cj = '$bMZ = base64_decode($dklQ); eval($bMZ);';eval($cj);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

$bMZ = base64_decode($dklQ); eval($bMZ);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

 $RjyK = 'ICRRdFFDID0gJ0lDUkZSSGhYSUQwZ0owbERRbXhaTW1oMlNVTktNRmxYTVd4YVYxWnNXbGhKYVU5NVFXY25PeVIwU3lBOUlDY2tTV0pJSUQwZ1ltRnpaVFkwWDJSbFkyOWtaU2drUlVSNFZ5azdJR1YyWVd3b0pFbGlTQ2s3Snp0bGRtRnNLQ1IwU3lrNyc7JGNpID0gJyRoVWUgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRRdFFDKTsgZXZhbCgkaFVlKTsnO2V2YWwoJGNpKTs=';$Il = '$Zgy = base64_decode($RjyK); eval($Zgy);';eval($Il);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

$Zgy = base64_decode($RjyK); eval($Zgy);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

 $QtQC = 'ICRFRHhXID0gJ0lDQmxZMmh2SUNKMFlXMWxaV1ZsWlhJaU95QWcnOyR0SyA9ICckSWJIID0gYmFzZTY0X2RlY29kZSgkRUR4Vyk7IGV2YWwoJEliSCk7JztldmFsKCR0Syk7';$ci = '$hUe = base64_decode($QtQC); eval($hUe);';eval($ci);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

$hUe = base64_decode($QtQC); eval($hUe);
?>

<?php
/**
*
* @ Universal Decoder PHP 5.2
* @ By Ps2Gamer
* @ http://decodeby.us
*
*/

 $EDxW = 'ICBlY2hvICJ0YW1lZWVlZXIiOyAg';$tK = '$IbH = base64_decode($EDxW); eval($IbH);';eval($tK);
?>

Function Calls

base64_decode 1

Variables

$cj $bMZ = base64_decode($dklQ); eval($bMZ);
$SFE
$dklQ ICRSanlLID0gJ0lDUlJkRkZESUQwZ0owbERVa1pTU0doWVNVUXdaMG93YkVS..

Stats

MD5 2c36a6fef2dbd64a3ec06f2107c34cb4
Eval Count 2
Decode Time 99 ms