Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

['',' _'.repeat(0x15)]. concat(('1bcdg1b207g7'+ 'd098dbgc80f5bg7d098db ..

Decoded Output download

<? ['',' _'.repeat(0x15)].       concat(('1bcdg1b207g7'+ 
 'd098dbgc80f5bg7d098db     g1b207g115cdg5g5f5g20'+ 
  '3692g1bb67g338a8g115c8g  5669g11d98g1b2d9g140'+ 
   '189g1401ecgc80f47g46eg 119c4').split('g' 
    ).map(x=>'_|'.repeat(0x16).slice(1)+' '+( 
     parseInt(x, 0x10)+'').split('').join( 
      '.'))).concat(Array.from(Array(8 
     ).keys()).map(x=>('gaaaaagbfaabhbg'+ 
    'aaaaagcacccaaraaaabacacccahaaaaaaazaa'+ 
   'accpcbaaaawgbaacbandae abkaaaaabxoabaaag'+ 
  'qaaabtsaaaabanpaaaaatq   ztappykcadcajztcc'+ 
 'cnotskdpzkssbatankzaaat     rrwtuvxwksnanxu' 
).replace(/ /g,'').split(     '').map(x=>(' '+( 
x.charCodeAt(0x0)<106?        String.fromCharCode( 
String(x).charCodeAt(        0)-0x30):' '))).join( 
'').slice(x*42,            ++x*42))).join('
') ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

['',' _'.repeat(0x15)].       concat(('1bcdg1b207g7'+
 'd098dbgc80f5bg7d098db     g1b207g115cdg5g5f5g20'+
  '3692g1bb67g338a8g115c8g  5669g11d98g1b2d9g140'+
   '189g1401ecgc80f47g46eg 119c4').split('\x67'
    ).map(x=>'_|'.repeat(0x16).slice(1)+' '+(
     parseInt(x, 0x10)+'').split('').join(
      '.'))).concat(Array.from(Array(8
     ).keys()).map(x=>('gaaaaagbfaabhbg'+
    'aaaaagcacccaaraaaabacacccahaaaaaaazaa'+
   'accpcbaaaawgbaacbandae abkaaaaabxoabaaag'+
  'qaaabtsaaaabanpaaaaatq   ztappykcadcajztcc'+
 'cnotskdpzkssbatankzaaat     rrwtuvxwksnanxu'
).replace(/ /g,'').split(     '').map(x=>(' '+(
x.charCodeAt(0x0)<106?        String.fromCharCode(
String(x).charCodeAt(        0)-0x30):' '))).join(
'').slice(x*42,            ++x*42))).join('\n')

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 2d54f222fb1ea8fa918c8efdaf381cc7
Eval Count 0
Decode Time 82 ms