Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php ${"GL\x4f\x42AL\x53"}["\x65\x66\x63\x73\x63\x6d\x6a"]="r";function LkuZjEPgETCiosyXn..

Decoded Output download

<?php ${"GLOBALS"}["efcscmj"]="r";function LkuZjEPgETCiosyXnFWE($tWoLXPHHkX){${${"GLOBALS"}["efcscmj"]}=base64_decode("YmFzZTY0X2RlY29kZSgkdFdvTFhQSEhrWCk=");return eval("return $r;");}eval("?>".LkuZjEPgETCiosyXnFWE("PD9waHAgZGVmaW5lZCgnUEhQRk9YJykgb3IgZXhpdCgnTk8gRElDRSEnKTsgY2xhc3MgRHpDZ2NUZ0x2VlRvQnJiQk1rUmUgeyB2YXIgJG94dnZFcml4dUdDQ2pVYU9ZbUhrID0gJ1ltVXpZV00yc05HVTI0TmJBMzYzekE3SURTREZHREZHQjVhVmkzNUJERkdRM1lOTzM2eWNERkdBQVRxNHNZbVNGVkRGR0RGR3BzN1hEWUV6R0REdzk2T25NVzNrakNGSjdNK1VWMmtIZTFXVFRFY00wOVVNSEhUJzsgdmFyICR4TFdTcWlMR0NWdlRMUlVRZnRucyA9ICc4MGRTYnF5bGY0Q3U1ZTVPWWRBb0FWa3pwUkRXQXQ3SjFWcDI3c1lEVTUyWkJKcHJkUkwxS0UwaWw4S1FYdUtDSzNzZEE1MVA5dzhVNjB3b2hYMmdkbUJ1N3VWaGp4YlM4ZzR5ODc0SHQ4TDEyVzU0UTZUNFI0YSc7IHZhciAkc1laSk9Kb3l6RklRSGlpc2pDbmcgPSAnbG9mdHBiY1NPQ0lBTGkzNk1pNGQzZnNXSjR0UVNONGE5WjJxYThXNjZxUjdjdEZibGpzT2M5SjR3YTJCaDZqOEtCM3ZiRVhCMThpNmdmYkUweUhTMFpYUUNjZUlsRzdqd3pEbU43WVQwNm1Wd2NNOXowdnk2MlQnOyB2YXIgJExPVE9RcnpSRnhvY2JWd3Rhc1R4ID0gJ1ltVXpZV00yc05HVTI0TmJBMzYzekE3SURTREZHREZHQjVhVmkzNUJERkdRM1lOTzM2eWNERkdBQVRxNHNZbVNGVkRGR0RGR3BzN1hEWUV6R0REdzk2T25NVzNrakNGSjdNK1VWMmtIZTFXVFRFY00wOVVNSEhUJzsgdmFyICRvS0V4WUJ6RWxmRGRCR21wTklQYiA9ICdZbVV6WVdNMnNOR1UyNE5iQTM2M3pBN0lEU0RGR0RGR0I1YVZpMzVCREZHUTNZTk8zNnljREZHQUFUcTRzWW1TRlZERkdERkdwczdYRFlFekdERHc5Nk9uTVcza2pDRko3TStVVjJrSGUxV1RURWNNMDlVTUhIVCc7IHZhciAkTGFmY3lNVHRKRHRQSlVKanlHRmQgPSAnWW1VellXTTJzTkdVMjROYkEzNjN6QTdJRFNERkdERkdCNWFWaTM1QkRGR1EzWU5PMzZ5Y0RGR0FBVHE0c1ltU0ZWREZHREZHcHM3WERZRXpHRER3OTZPbk1XM2tqQ0ZKN00rVVYya0hlMVdUVEVjTTA5VU1ISFQnOyB2YXIgJGZjZGZCY1dobURVT1RDanFuTWxSID0gdHJ1ZTsgdmFyICRuZmJJUGplS1hjdUVzdGdleHBtciA9ICdibG93ZmlzaCc7IHZhciAkcVlydVVNTWVSVWpNUkVJRHh3SWs7IHZhciAkd2lKZHRPVnVRS0RPdnprQkxhSkogPSAxMjk2MDA7IHZhciAkS01YSGVWV05qVGhqT29SVHNXeVYgPSAnblNwa0FIUmlGZk0yaEU1ODhlQic7IHZhciAkdnpkS2tpa1FXd0dGaG5hV0hYWkQgPSAnTldDeTBzMEpwR3ViQ1ZLbGtrSyc7IHZhciAkbUpBTmlCZWpDVFpFQ3hKQWRmUmUgPSAnRzk1WlAydVM3ODJjRmV5OXg1QSc7IHZhciAkcktLSHN0S2hHcHJoc1p5RkZEVHcgPSAnQkVHSU4gTElDRU5TRSBLRVknOyB2YXIgJEVRYVZQRGFLR1RVWnhXR210UXBUID0gJ0VORCBMSUNFTlNFIEtFWSc7IHZhciAkTUxLekZvTGx3Tk5PWHBaR0dZUXkgPSA4MDsgdmFyICRRd0tzdFhFT1prYUR5aEhWR2RqRSA9ICItIjsgdmFyICRwdklaSWJZQUFFeER5QlRIbFd6bDsgdmFyICRmREFZeVNYcW1DU3lPcWJWTFB6TSA9ICdfREFUQXsnOyB2YXIgJGZvVEZyc2J5V3VPZEpxakVydlNlID0gJ31EQVRBXyc7IHZhciAkdGtMZlhVc29zWk9uQk9nSmNEZkkgPSBhcnJheSgpOyB2YXIgJGFoTXdxak9vVEpTWHVUQmhEU3J5OyB2YXIgJHZrRG5mUlFzWFBlSlpFRHlDZkhtOyB2YXIgJEZJVmNKeWVoZ1NxcnF0c0dXdnREOyB2YXIgJE5jc3R1QUZqR25rWm1zVlJYbGxiOyB2YXIgJEtiTkpXaFlmekxPYVdDcHpNb3V0ID0gYXJyYXkoKTsgdmFyICRkUGNTTVhWb3JYWkJtUU5aa1plciA9IDI7IHZhciAkWHV2UldQRFJZdUpaVU1uVUNoSHQgPSAnZC9NL1kgSDppOnMnOyBmdW5jdGlvbiBEekNnY1RnTHZWVG9CcmJCTWtSZSgpIHsgJHRoaXMtPmhVa3dkcElFTHNubllVVERCdUZGKCk7IH0gZnVuY3Rpb24gV0tCTGV4TWZtcVRKVHFqaU9zamcoJHpuTVJnVFRlUEJBSWx1UU1rID0gdHJ1ZSwgJGFMSkZnYnNEb1NQVndGUVBBID0gdHJ1ZSwgJFh3WHJJeXJxbWFkaUFISllJSWNjID0gdHJ1ZSwgJFNNYlFseHdWYlFJTmVOUE54R2p3ID0gZmFsc2UpIHsgJHRoaXMtPmhVa3dkcElFTHNubllVVERCdUZGKCk7ICR0aGlzLT5mY2RmQmNXaG1EVU9UQ2pxbk1sUiA9ICgkem5NUmdUVGVQQkFJbHVRTWsgJiYgZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCdtY3J5cHRfZ2VuZXJpYycpKTsgJHRoaXMtPnFZcnVVTU1lUlVqTVJFSUR4d0lrID0gJGFMSkZnYnNEb1NQVndGUVBBOyAkdGhpcy0+TmNzdHVBRmpHbmtabXNWUlhsbGIgPSAkU01iUWx4d1ZiUUlOZU5QTnhHanc7ICR0aGlzLT5haE13cWpPb1RKU1h1VEJoRFNyeSA9ICRYd1hySXlycW1hZGlBSEpZSUljYzsgJHRoaXMtPnB2SVpJYllBQUV4RHlCVEhsV3psID0gJHRoaXMtPnVIT3RRalJUQWNSdGJCZlNZT3ViKCk7IH0gZnVuY3Rpb24gdUhPdFFqUlRBY1J0YkJmU1lPdWIoJHFHSlFPdnF6dlZqY0JGclpEemZvID0gZmFsc2UpIHsgJG1ab0dkbVZuVHdzUk1aZWNlSWl0ID0gc3RydG9sb3dlcihQSFBfT1MpOyBzd2l0Y2ggKCRtWm9HZG1WblR3c1JNWmVjZUlpdCkgeyBjYXNlICdmcmVlYnNkJyA6IGNhc2UgJ25ldGJzZCcgOiBjYXNlICdzb2xhcmlzJyA6IGNhc2UgJ3N1bm9zJyA6IGNhc2UgJ2xpbnV4JyA6ICRXVlJ2VVBEaHJaallQTGlHTkFWRSA9ICJcbiI7IGJyZWFrOyBjYXNlICdkYXJ3aW4nIDogaWYgKCRxR0pRT3ZxenZWamNCRnJaRHpmbykgJFdWUnZVUERoclpqWVBMaUdOQVZFID0gIlxyIjsgZWxzZSAkV1ZSdlVQRGhyWmpZUExpR05BVkUgPSAiXG4iOyBicmVhazsgZGVmYXVsdCA6ICRXVlJ2VVBEaHJaallQTGlHTkFWRSA9ICJcclxuIjsgfSByZXR1cm4gJFdWUnZVUERoclpqWVBMaUdOQVZFOyB9IGZ1bmN0aW9uIFBUS1R5cUZQU0JrdUNTQk9GZVpxKCRodGNGRkNRVExMcG5DY2hzUEtHWSwgJE1WRHNlQXBSVFNvR3VCSGF4Vm5lLCAkd0xOZGRlSXZrV05iTGtIdFdCS3EsICRCaUtuZXdQcFFmUm56c2diU1lESyA9IDgwKSB7ICRmTmtVanNXbFV0dmplV21yek5sSSA9ICdQT1NUREFUQT0nIC4gJHRoaXMtPmRoUXdmSWhTQkpjTEFwaE5FcGNEKCR3TE5kZGVJdmtXTmJMa0h0V0JLcSwgJ0hPTUVLRVknKTsgJGZOa1Vqc1dsVXR2amVXbXJ6TmxJIC49ICcmTUNSWVBUPScgLiAkdGhpcy0+ZmNkZkJjV2htRFVPVENqcW5NbFI7ICRZeFFiQUh1WXhUeWlGSmdpZHNadiA9ICcnOyAkbVpnbE95WkdnUExsY1NKd1p4TmQgPSAiUE9TVCAkTVZEc2VBcFJUU29HdUJIYXhWbmUgSFRUUC8xLjFcclxuIjsgJG1aZ2xPeVpHZ1BMbGNTSndaeE5kIC49ICJIb3N0OiAkaHRjRkZDUVRMTHBuQ2Noc1BLR1lcclxuIjsgJG1aZ2xPeVpHZ1BMbGNTSndaeE5kIC49ICJDb250ZW50LXR5cGU6IGFwcGxpY2F0aW9uL3gtd3d3LWZvcm0tdXJsZW5jb2RlZFxyXG4iOyAkbVpnbE95WkdnUExsY1NKd1p4TmQgLj0gIkNvbnRlbnQtbGVuZ3RoOiAiIC4gc3RybGVuKCRmTmtVanNXbFV0dmplV21yek5sSSkgLiAiXHJcbiI7ICRtWmdsT3laR2dQTGxjU0p3WnhOZCAuPSAiQ29ubmVjdGlvbjogY2xvc2VcclxuIjsgJG1aZ2xPeVpHZ1BMbGNTSndaeE5kIC49ICJcclxuIjsgJG1aZ2xPeVpHZ1BMbGNTSndaeE5kIC49ICRmTmtVanNXbFV0dmplV21yek5sSTsgJFdVUllWb0hIZUNub1B0bUlUZmh1ID0gQGZzb2Nrb3BlbigkaHRjRkZDUVRMTHBuQ2Noc1BLR1ksICRCaUtuZXdQcFFmUm56c2diU1lESyk7IGlmICghJFdVUllWb0hIZUNub1B0bUlUZmh1KSB7IHJldHVybiBhcnJheSgnUkVTVUxUJyA9PiAnU09DS0VUX0ZBSUxFRCcpOyB9IEBmcHV0cygkV1VSWVZvSEhlQ25vUHRtSVRmaHUsICRtWmdsT3laR2dQTGxjU0p3WnhOZCk7IHdoaWxlICghQGZlb2YoJFdVUllWb0hIZUNub1B0bUlUZmh1KSkgeyAkWXhRYkFIdVl4VHlpRkpnaWRzWnYgLj0gQGZnZXRzKCRXVVJZVm9ISGVDbm9QdG1JVGZodSwgMTAyNCk7IH0gZmNsb3NlKCRXVVJZVm9ISGVDbm9QdG1JVGZodSk7ICRabExRaXp0SFRTY1N3WFBLdUVnRSA9IHN0cnBvcygkWXhRYkFIdVl4VHlpRkpnaWRzWnYsICR0aGlzLT5mREFZeVNYcW1DU3lPcWJWTFB6TSkgKyBzdHJsZW4oJHRoaXMtPmZEQVl5U1hxbUNTeU9xYlZMUHpNKTsgJENqTFJIa1dGeE9yWlFCZGVUaXVNID0gc3RycG9zKCRZeFFiQUh1WXhUeWlGSmdpZHNadiwgJHRoaXMtPmZvVEZyc2J5V3VPZEpxakVydlNlKSAtICRabExRaXp0SFRTY1N3WFBLdUVnRTsgcmV0dXJuICR0aGlzLT5RS3VkU2JoTnRQS1Rvc2lUdWVIcihzdWJzdHIoJFl4UWJBSHVZeFR5aUZKZ2lkc1p2LCAkWmxMUWl6dEhUU2NTd1hQS3VFZ0UsICRDakxSSGtXRnhPclpRQmRlVGl1TSksICdIT01FS0VZJyk7IH0gZnVuY3Rpb24gR01qVlB1UklnRUtWZERSbmR6YnEoJGtTQllEcFR4Tk10bnlmTkhrUGJ5LCAkZlBwcEVHWUxJQlVMQ0V1VExKak0gPSBmYWxzZSkgeyBpZiAoISRmUHBwRUdZTElCVUxDRXVUTEpqTSkgJGZQcHBFR1lMSUJVTENFdVRMSmpNID0gJHRoaXMtPmx1RFl2eUx6c0JRc0hyQXVGbkNNKCk7ICRmbndkbVFTUVVxcWFKT3hqdmZqID0gZ2V0aG9zdGJ5bmFtZWwoJGtTQllEcFR4Tk10bnlmTkhrUGJ5KTsgaWYgKGlzX2FycmF5KCRmbndkbVFTUVVxcWFKT3hqdmZqKSAmJiBjb3VudCgkZm53ZG1RU1FVcXFhSk94anZmaikgPiAwKSB7IGZvcmVhY2ggKCRmbndkbVFTUVVxcWFKT3hqdmZqIGFzICRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZykgeyBpZiAoaW5fYXJyYXkoJGF1alNtYlNram5YdVFPckloVXFnLCAkZlBwcEVHWUxJQlVMQ0V1VExKak0pKSByZXR1cm4gdHJ1ZTsgfSB9IHJldHVybiBmYWxzZTsgfSBmdW5jdGlvbiBiTXhWUmZERU1pVXBMR3JieFR2RSgkTkVKSmFiZEFWa2FqTlJMSHV3VGEpIHsgJHdvQVVSVWJXeXpWaXJtSmtpeGJXID0gc3RybGVuKCRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSk7ICR6UXJuSnZzeEdSZE1nU3p0WFl2VCA9ICgkdGhpcy0+TUxLekZvTGx3Tk5PWHBaR0dZUXkgLSAkd29BVVJVYld5elZpcm1Ka2l4YlcpIC8gMjsgJGdhSmZQZ1JESGx3amllYXNVUWdIID0gJyc7IGZvciAoJEJDRVVTakhGRnd6enFtSG1wampRID0gMDsgJEJDRVVTakhGRnd6enFtSG1wampRIDwgJHpRcm5KdnN4R1JkTWdTenRYWXZUOyAkQkNFVVNqSEZGd3p6cW1IbXBqalErKykgeyAkZ2FKZlBnUkRIbHdqaWVhc1VRZ0ggPSAkZ2FKZlBnUkRIbHdqaWVhc1VRZ0ggLiAkdGhpcy0+UXdLc3RYRU9aa2FEeWhIVkdkakU7IH0gaWYgKCR6UXJuSnZzeEdSZE1nU3p0WFl2VCAvIDIgIT0gcm91bmQoJHpRcm5KdnN4R1JkTWdTenRYWXZUIC8gMikpIHsgJE5FSkphYmRBVmthak5STEh1d1RhID0gc3Vic3RyKCRnYUpmUGdSREhsd2ppZWFzVVFnSCwgMCwgc3RybGVuKCRnYUpmUGdSREhsd2ppZWFzVVFnSCkgLSAxKSAuICRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYTsgfSBlbHNlIHsgJE5FSkphYmRBVmthak5STEh1d1RhID0gJGdhSmZQZ1JESGx3amllYXNVUWdIIC4gJE5FSkphYmRBVmthak5STEh1d1RhOyB9ICRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSA9ICRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSAuICRnYUpmUGdSREhsd2ppZWFzVVFnSDsgcmV0dXJuICRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYTsgfSBmdW5jdGlvbiBqbk5CSlBKVHhobVR1TWdManNQSCgkSGpxQXN6TEZkVG5SRWNwZFp4eHEpIHsgc3dpdGNoICgkSGpxQXN6TEZkVG5SRWNwZFp4eHEpIHsgY2FzZSAnS0VZJyA6IHJldHVybiAkdGhpcy0+b3h2dkVyaXh1R0NDalVhT1ltSGs7IGNhc2UgJ1JFUVVFU1RLRVknIDogcmV0dXJuICR0aGlzLT54TFdTcWlMR0NWdlRMUlVRZnRuczsgY2FzZSAnSE9NRUtFWScgOiByZXR1cm4gJHRoaXMtPnNZWkpPSm95ekZJUUhpaXNqQ25nOyBkZWZhdWx0IDogfSB9IGZ1bmN0aW9uIHVFT1VERkVCRUxYTkxUa0p3REZJKCRIanFBc3pMRmRUblJFY3BkWnh4cSkgeyBzd2l0Y2ggKCRIanFBc3pMRmRUblJFY3BkWnh4cSkgeyBjYXNlICdLRVknIDogcmV0dXJuICR0aGlzLT5yS0tIc3RLaEdwcmhzWnlGRkRUdzsgY2FzZSAnUkVRVUVTVEtFWScgOiByZXR1cm4gJHRoaXMtPmZEQVl5U1hxbUNTeU9xYlZMUHpNOyBjYXNlICdIT01FS0VZJyA6IHJldHVybiAnJzsgfSB9IGZ1bmN0aW9uIEVZcnBIQ0NMbXdxenpOU1hIWWcoJEhqcUFzekxGZFRuUkVjcGRaeHhxKSB7IHN3aXRjaCAoJEhqcUFzekxGZFRuUkVjcGRaeHhxKSB7IGNhc2UgJ0tFWScgOiByZXR1cm4gJHRoaXMtPkVRYVZQRGFLR1RVWnhXR210UXBUOyBjYXNlICdSRVFVRVNUS0VZJyA6IHJldHVybiAkdGhpcy0+X0VORDI7IGNhc2UgJ0hPTUVLRVknIDogcmV0dXJuICcnOyB9IH0gZnVuY3Rpb24genNOV1drSGxNa2hURHd5VkNaUEUoJFBWU1hQS0xBUUdhV0tVdE5OVVlRID0gMTAsICROR2VGYkF5SEh5cFJRVUZNUWl6dyA9ICdBQkNERUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWmFiY2RlZmdoaWprbG1ub3BxcnN0dXZ3eHl6MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0NTY3ODknKSB7ICRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSA9ICcnOyAkbkZhTnNBTXBIS1J0eFlPVVJBeUUgPSBzdHJsZW4oJE5HZUZiQXlISHlwUlFVRk1RaXp3KTsgbGlzdCgkRE5USG9NVEtDeHhkUXF3d2lZSGksICRrZ29saHNUeW1yU1BkRUpsTVdHRCkgPSBleHBsb2RlKCcgJywgbWljcm90aW1lKCkpOyAka25FUndrY1JIUE1mS25HWWJFRWIgPSAoZmxvYXQpICRrZ29saHNUeW1yU1BkRUpsTVdHRCArICgoZmxvYXQpICRETlRIb01US0N4eGRRcXd3aVlIaSAqIDEwMDAwMCk7IG10X3NyYW5kKCRrbkVSd2tjUkhQTWZLbkdZYkVFYik7IGZvciAoJEJDRVVTakhGRnd6enFtSG1wampRID0gMDsgJFBWU1hQS0xBUUdhV0tVdE5OVVlRID4gJEJDRVVTakhGRnd6enFtSG1wampROyAkQkNFVVNqSEZGd3p6cW1IbXBqalErKykgeyAkTkVKSmFiZEFWa2FqTlJMSHV3VGEgLj0gJE5HZUZiQXlISHlwUlFVRk1RaXp3e210X3JhbmQoMCwgJG5GYU5zQU1wSEtSdHhZT1VSQXlFIC0gMSl9OyB9IHJldHVybiAkTkVKSmFiZEFWa2FqTlJMSHV3VGE7IH0gZnVuY3Rpb24gZGhRd2ZJaFNCSmNMQXBoTkVwY0QoJEl1S1pxR1ZZUWxEeUp6RlFNYktELCAkSGpxQXN6TEZkVG5SRWNwZFp4eHEgPSAnS0VZJykgeyAkdGhpcy0+aFVrd2RwSUVMc25uWVVUREJ1RkYoKTsgJGR1dUx5bGpOeFZPS3hIT0pjTkFFID0gJHRoaXMtPnpzTldXa0hsTWtoVER3eVZDWlBFKDMpOyAkcGlpSmJ3dnpMeEh2S2psTm5GemQgPSAkdGhpcy0+am5OQkpQSlR4aG1UdU1nTGpzUEgoJEhqcUFzekxGZFRuUkVjcGRaeHhxKTsgJHBpaUpid3Z6THhIdktqbE5uRnpkID0gJGR1dUx5bGpOeFZPS3hIT0pjTkFFIC4gJHBpaUpid3Z6THhIdktqbE5uRnpkOyBpZiAoJHRoaXMtPmZjZGZCY1dobURVT1RDanFuTWxSKSB7ICR3VmFqdUpNaFF1TkZoQlR2aU1MWiA9IG1jcnlwdF9tb2R1bGVfb3BlbigkdGhpcy0+bmZiSVBqZUtYY3VFc3RnZXhwbXIsICcnLCAnZWNiJywgJycpOyAkS1J0dWtOUVZNWExyZW1QdlhjeUwgPSBtY3J5cHRfY3JlYXRlX2l2KG1jcnlwdF9lbmNfZ2V0X2l2X3NpemUoJHdWYWp1Sk1oUXVORmhCVHZpTUxaKSwgTUNSWVBUX1JBTkQpOyAkcGlpSmJ3dnpMeEh2S2psTm5GemQgPSBzdWJzdHIoJHBpaUpid3Z6THhIdktqbE5uRnpkLCAwLCBtY3J5cHRfZW5jX2dldF9rZXlfc2l6ZSgkd1ZhanVKTWhRdU5GaEJUdmlNTFopKTsgbWNyeXB0X2dlbmVyaWNfaW5pdCgkd1ZhanVKTWhRdU5GaEJUdmlNTFosICRwaWlKYnd2ekx4SHZLamxObkZ6ZCwgJEtSdHVrTlFWTVhMcmVtUHZYY3lMKTsgJGlsVVRybXFHdlFzQnRaZnllQlhmID0gbWNyeXB0X2dlbmVyaWMoJHdWYWp1Sk1oUXVORmhCVHZpTUxaLCBzZXJpYWxpemUoJEl1S1pxR1ZZUWxEeUp6RlFNYktEKSk7IG1jcnlwdF9nZW5lcmljX2RlaW5pdCgkd1ZhanVKTWhRdU5GaEJUdmlNTFopOyBtY3J5cHRfbW9kdWxlX2Nsb3NlKCR3VmFqdUpNaFF1TkZoQlR2aU1MWik7IH0gZWxzZSB7ICRpbFVUcm1xR3ZRc0J0WmZ5ZUJYZiA9ICcnOyAkTkVKSmFiZEFWa2FqTlJMSHV3VGEgPSBzZXJpYWxpemUoJEl1S1pxR1ZZUWxEeUp6RlFNYktEKTsgZm9yICgkQkNFVVNqSEZGd3p6cW1IbXBqalEgPSAxOyAkQkNFVVNqSEZGd3p6cW1IbXBqalEgPD0gc3RybGVuKCRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSk7ICRCQ0VVU2pIRkZ3enpxbUhtcGpqUSsrKSB7ICRjZnJUaUJIalJLcGFCUkt0Vk5NSSA9IHN1YnN0cigkTkVKSmFiZEFWa2FqTlJMSHV3VGEsICRCQ0VVU2pIRkZ3enpxbUhtcGpqUSAtIDEsIDEpOyAkZlVzZEdudVZlclJ4SnhmeHhUWXUgPSBzdWJzdHIoJHBpaUpid3Z6THhIdktqbE5uRnpkLCAoJEJDRVVTakhGRnd6enFtSG1wampRICUgc3RybGVuKCRwaWlKYnd2ekx4SHZLamxObkZ6ZCkpIC0gMSwgMSk7ICRjZnJUaUJIalJLcGFCUkt0Vk5NSSA9IGNocihvcmQoJGNmclRpQkhqUktwYUJSS3RWTk1JKSArIG9yZCgkZlVzZEdudVZlclJ4SnhmeHhUWXUpKTsgJGlsVVRybXFHdlFzQnRaZnllQlhmIC49ICRjZnJUaUJIalJLcGFCUkt0Vk5NSTsgfSB9IHJldHVybiAkZHV1THlsak54Vk9LeEhPSmNOQUUgLiBiYXNlNjRfZW5jb2RlKGJhc2U2NF9lbmNvZGUodHJpbSgkaWxVVHJtcUd2UXNCdFpmeWVCWGYpKSk7IH0gZnVuY3Rpb24gUUt1ZFNiaE50UEtUb3NpVHVlSHIoJE5FSkphYmRBVmthak5STEh1d1RhLCAkSGpxQXN6TEZkVG5SRWNwZFp4eHEgPSAnS0VZJykgeyAkdGhpcy0+aFVrd2RwSUVMc25uWVVUREJ1RkYoKTsgJGR1dUx5bGpOeFZPS3hIT0pjTkFFID0gc3Vic3RyKCRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSwgMCwgMyk7ICRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSA9IGJhc2U2NF9kZWNvZGUoYmFzZTY0X2RlY29kZShzdWJzdHIoJE5FSkphYmRBVmthak5STEh1d1RhLCAzKSkpOyAkcGlpSmJ3dnpMeEh2S2psTm5GemQgPSAkZHV1THlsak54Vk9LeEhPSmNOQUUgLiAkdGhpcy0+am5OQkpQSlR4aG1UdU1nTGpzUEgoJEhqcUFzekxGZFRuUkVjcGRaeHhxKTsgaWYgKCR0aGlzLT5mY2RmQmNXaG1EVU9UQ2pxbk1sUikgeyAkd1ZhanVKTWhRdU5GaEJUdmlNTFogPSBtY3J5cHRfbW9kdWxlX29wZW4oJHRoaXMtPm5mYklQamVLWGN1RXN0Z2V4cG1yLCAnJywgJ2VjYicsICcnKTsgJEtSdHVrTlFWTVhMcmVtUHZYY3lMID0gbWNyeXB0X2NyZWF0ZV9pdihtY3J5cHRfZW5jX2dldF9pdl9zaXplKCR3VmFqdUpNaFF1TkZoQlR2aU1MWiksIE1DUllQVF9SQU5EKTsgJHBpaUpid3Z6THhIdktqbE5uRnpkID0gc3Vic3RyKCRwaWlKYnd2ekx4SHZLamxObkZ6ZCwgMCwgbWNyeXB0X2VuY19nZXRfa2V5X3NpemUoJHdWYWp1Sk1oUXVORmhCVHZpTUxaKSk7IG1jcnlwdF9nZW5lcmljX2luaXQoJHdWYWp1Sk1oUXVORmhCVHZpTUxaLCAkcGlpSmJ3dnpMeEh2S2psTm5GemQsICRLUnR1a05RVk1YTHJlbVB2WGN5TCk7ICROeGlxVm9sZW10UkNsTkRMeW9JID0gbWRlY3J5cHRfZ2VuZXJpYygkd1ZhanVKTWhRdU5GaEJUdmlNTFosICRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSk7IG1jcnlwdF9nZW5lcmljX2RlaW5pdCgkd1ZhanVKTWhRdU5GaEJUdmlNTFopOyBtY3J5cHRfbW9kdWxlX2Nsb3NlKCR3VmFqdUpNaFF1TkZoQlR2aU1MWik7IH0gZWxzZSB7ICROeGlxVm9sZW10UkNsTkRMeW9JID0gJyc7IGZvciAoJEJDRVVTakhGRnd6enFtSG1wampRID0gMTsgJEJDRVVTakhGRnd6enFtSG1wampRIDw9IHN0cmxlbigkTkVKSmFiZEFWa2FqTlJMSHV3VGEpOyAkQkNFVVNqSEZGd3p6cW1IbXBqalErKykgeyAkY2ZyVGlCSGpSS3BhQlJLdFZOTUkgPSBzdWJzdHIoJE5FSkphYmRBVmthak5STEh1d1RhLCAkQkNFVVNqSEZGd3p6cW1IbXBqalEgLSAxLCAxKTsgJGZVc2RHbnVWZXJSeEp4Znh4VFl1ID0gc3Vic3RyKCRwaWlKYnd2ekx4SHZLamxObkZ6ZCwgKCRCQ0VVU2pIRkZ3enpxbUhtcGpqUSAlIHN0cmxlbigkcGlpSmJ3dnpMeEh2S2psTm5GemQpKSAtIDEsIDEpOyAkY2ZyVGlCSGpSS3BhQlJLdFZOTUkgPSBjaHIob3JkKCRjZnJUaUJIalJLcGFCUkt0Vk5NSSkgLSBvcmQoJGZVc2RHbnVWZXJSeEp4Znh4VFl1KSk7ICROeGlxVm9sZW10UkNsTkRMeW9JIC49ICRjZnJUaUJIalJLcGFCUkt0Vk5NSTsgfSB9IHJldHVybiB1bnNlcmlhbGl6ZSgkTnhpcVZvbGVtdFJDbE5ETHlvSSk7IH0gZnVuY3Rpb24gb3dxRmNxQ2xEcVZlUWFZWkJ1THgoJEl1S1pxR1ZZUWxEeUp6RlFNYktELCAkSGpxQXN6TEZkVG5SRWNwZFp4eHEgPSAnS0VZJykgeyAkakxLZE1idnptVU95a0x1Q3lkYXkgPSAkdGhpcy0+Yk14VlJmREVNaVVwTEdyYnhUdkUoJHRoaXMtPnVFT1VERkVCRUxYTkxUa0p3REZJKCRIanFBc3pMRmRUblJFY3BkWnh4cSkpOyAkZXBMem1OaWxWVndIZWRZQWRoWCA9ICR0aGlzLT5iTXhWUmZERU1pVXBMR3JieFR2RSgkdGhpcy0+RVlycEhDQ0xtd3F6ek5TWEhZZygkSGpxQXN6TEZkVG5SRWNwZFp4eHEpKTsgJE5FSkphYmRBVmthak5STEh1d1RhID0gJHRoaXMtPmRoUXdmSWhTQkpjTEFwaE5FcGNEKCRJdUtacUdWWVFsRHlKekZRTWJLRCwgJEhqcUFzekxGZFRuUkVjcGRaeHhxKTsgcmV0dXJuICRqTEtkTWJ2em1VT3lrTHVDeWRheSAuICR0aGlzLT5wdklaSWJZQUFFeER5QlRIbFd6bCAuIHdvcmR3cmFwKCRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSwgJHRoaXMtPk1MS3pGb0xsd05OT1hwWkdHWVF5LCAkdGhpcy0+cHZJWkliWUFBRXhEeUJUSGxXemwsIDEpIC4gJHRoaXMtPnB2SVpJYllBQUV4RHlCVEhsV3psIC4gJGVwTHptTmlsVlZ3SGVkWUFkaFg7IH0gZnVuY3Rpb24gSWhlaFNpVFNnaE9pRWlwVkhnU0woJGVhTk9Za2dXUUdhcnFuTE1FZGFkLCAkSGpxQXN6TEZkVG5SRWNwZFp4eHEgPSAnS0VZJykgeyAkakxLZE1idnptVU95a0x1Q3lkYXkgPSAkdGhpcy0+Yk14VlJmREVNaVVwTEdyYnhUdkUoJHRoaXMtPnVFT1VERkVCRUxYTkxUa0p3REZJKCRIanFBc3pMRmRUblJFY3BkWnh4cSkpOyAkZXBMem1OaWxWVndIZWRZQWRoWCA9ICR0aGlzLT5iTXhWUmZERU1pVXBMR3JieFR2RSgkdGhpcy0+RVlycEhDQ0xtd3F6ek5TWEhZZygkSGpxQXN6TEZkVG5SRWNwZFp4eHEpKTsgJE5FSkphYmRBVmthak5STEh1d1RhID0gdHJpbShzdHJfcmVwbGFjZShhcnJheSgkakxLZE1idnptVU95a0x1Q3lkYXksICRlcEx6bU5pbFZWd0hlZFlBZGhYLCAiXHIiLCAiXG4iLCAiXHQiKSwgJycsICRlYU5PWWtnV1FHYXJxbkxNRWRhZCkpOyByZXR1cm4gJHRoaXMtPlFLdWRTYmhOdFBLVG9zaVR1ZUhyKCRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYSwgJEhqcUFzekxGZFRuUkVjcGRaeHhxKTsgfSBmdW5jdGlvbiBhdUxFaHpFSVN0SWNQYVNpbHlVYSgkb25LWHZlbHpMeXpCdHNtRVhaT08gPSBmYWxzZSkgeyBpZiAoJG9uS1h2ZWx6THl6QnRzbUVYWk9PKSBkZWZpbmUoJ19QQURMX1JFUE9SVF9BQlVTRV8nLCB0cnVlKTsgZm9yZWFjaCAoYXJyYXlfa2V5cyhnZXRfb2JqZWN0X3ZhcnMoJHRoaXMpKSBhcyAkeXRueEpqUXFDdkdkTlJCS0NpZ2MpIHsgdW5zZXQoJHRoaXMtPiR5dG54SmpRcUN2R2ROUkJLQ2lnYyk7IH0gZGVmaW5lKCdfUEFETF9TRUNVUkVfJywgMSk7IH0gZnVuY3Rpb24gaFVrd2RwSUVMc25uWVVUREJ1RkYoKSB7IGlmIChkZWZpbmVkKCdfUEFETF9TRUNVUkVfJykpIHsgdHJpZ2dlcl9lcnJvcigiPGJyIC8+PGJyIC8+PHNwYW4gc3R5bGU9J2NvbG9yOiAjRjAwO2ZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOyc+VGhlIFBIUCBBcHBsaWNhdGlvbiBEaXN0cmlidXRpb24gTGljZW5zZSBTeXN0ZW0gKFBBREwpIGhhcyBiZWVuIG1hZGUgc2VjdXJlLjxiciAvPllvdSBoYXZlIGF0dGVtcHRlZCB0byB1c2UgZnVuY3Rpb25zIHRoYXQgaGF2ZSBiZWVuIHByb3RlY3RlZCBhbmQgdGhpcyBoYXMgdGVybWluYXRlZCB5b3VyIHNjcmlwdC48YnIgLz48YnIgLz48L3NwYW4+IiwgRV9VU0VSX0VSUk9SKTsgZXhpdDsgfSB9IH0gY2xhc3MgV3BCdW9yV3NzU1ZTd2xwZGhCQSBleHRlbmRzIER6Q2djVGdMdlZUb0JyYkJNa1JlIHsgdmFyICRLT1hxZlVMRld0bGh1YXJ1V2hLUSA9IDE7IHZhciAkc0RraGlUa0lCZXdsdGFDR0pQTnEgPSAxOyB2YXIgJFRxaGRUTHRZVHN0YkZvQ2RTUk1iOyBmdW5jdGlvbiBXcEJ1b3JXc3NTVlN3bHBkaEJBKCRUcWhkVEx0WVRzdGJGb0NkU1JNYiA9ICdsaWNlbnNlLmRhdCcsICR6bk1SZ1RUZVBCQUlsdVFNayA9IHRydWUsICRhTEpGZ2JzRG9TUFZ3RlFQQSA9IHRydWUsICRYd1hySXlycW1hZGlBSEpZSUljYyA9IHRydWUsICRTTWJRbHh3VmJRSU5lTlBOeEdqdyA9IGZhbHNlKSB7ICR0aGlzLT5oVWt3ZHBJRUxzbm5ZVVREQnVGRigpOyAkdGhpcy0+VHFoZFRMdFlUc3RiRm9DZFNSTWIgPSAkVHFoZFRMdFlUc3RiRm9DZFNSTWI7ICR0aGlzLT5XS0JMZXhNZm1xVEpUcWppT3NqZygkem5NUmdUVGVQQkFJbHVRTWssICRhTEpGZ2JzRG9TUFZ3RlFQQSwgJFh3WHJJeXJxbWFkaUFISllJSWNjLCAkU01iUWx4d1ZiUUlOZU5QTnhHancpOyBpZiAoJHRoaXMtPmFoTXdxak9vVEpTWHVUQmhEU3J5KSB7ICR0aGlzLT5GSVZjSnllaGdTcXJxdHNHV3Z0RCA9ICR0aGlzLT5TVUFVdmVKbm1sTG5Gc1JWcVB1cygpOyB9IH0gZnVuY3Rpb24gWUV3QWhkVGJ0ak91Unp4V1hScEcoJEdlQklRZHVrRkJKd3BLQWN4ZUVHKSB7ICR0aGlzLT5oVWt3ZHBJRUxzbm5ZVVREQnVGRigpOyAkdGhpcy0+X1NFUlZFUl9WQVJTID0gJEdlQklRZHVrRkJKd3BLQWN4ZUVHOyAkdGhpcy0+X0lQUyA9ICR0aGlzLT5sdURZdnlMenNCUXNIckF1Rm5DTSgpOyAkdGhpcy0+S2JOSldoWWZ6TE9hV0Nwek1vdXQgPSAkdGhpcy0+eHNZTEFkVlpFcWhEZWltTUNqeUkoKTsgfSBmdW5jdGlvbiBVenpCY1lEYU1EWWNoYnBXZnJVWSgkTml4akx4Y1JWVkpsdkt1UnZERW8sICRtWm9HZG1WblR3c1JNWmVjZUlpdCkgeyAkTml4akx4Y1JWVkpsdkt1UnZERW8gPSBzdHJ0b2xvd2VyKCROaXhqTHhjUlZWSmx2S3VSdkRFbyk7IHN3aXRjaCAoJG1ab0dkbVZuVHdzUk1aZWNlSWl0KSB7IGNhc2UgJ2ZyZWVic2QnIDogY2FzZSAnbmV0YnNkJyA6IGNhc2UgJ3NvbGFyaXMnIDogY2FzZSAnc3Vub3MnIDogY2FzZSAnZGFyd2luJyA6IHN3aXRjaCAoJE5peGpMeGNSVlZKbHZLdVJ2REVvKSB7IGNhc2UgJ2NvbmYnIDogJGJUbmh1T0NEd29lc3RnVWtpdWFkID0gJy9zYmluL2lmY29uZmlnJzsgYnJlYWs7IGNhc2UgJ21hYycgOiAkYlRuaHVPQ0R3b2VzdGdVa2l1YWQgPSAnZXRoZXInOyBicmVhazsgY2FzZSAnaXAnIDogJGJUbmh1T0NEd29lc3RnVWtpdWFkID0gJ2luZXQgJzsgYnJlYWs7IH0gYnJlYWs7IGNhc2UgJ2xpbnV4JyA6IHN3aXRjaCAoJE5peGpMeGNSVlZKbHZLdVJ2REVvKSB7IGNhc2UgJ2NvbmYnIDogJGJUbmh1T0NEd29lc3RnVWtpdWFkID0gJy9zYmluL2lmY29uZmlnJzsgYnJlYWs7IGNhc2UgJ21hYycgOiAkYlRuaHVPQ0R3b2VzdGdVa2l1YWQgPSAnSFdhZGRyJzsgYnJlYWs7IGNhc2UgJ2lwJyA6ICRiVG5odU9DRHdvZXN0Z1VraXVhZCA9ICdpbmV0IGFkZHI6JzsgYnJlYWs7IH0gYnJlYWs7IH0gcmV0dXJuICRiVG5odU9DRHdvZXN0Z1VraXVhZDsgfSBmdW5jdGlvbiBoQ3lkbEVCakx1SkdnUHJiTnVtdCgpIHsgJHRoaXMtPmhVa3dkcElFTHNubllVVERCdUZGKCk7IGlmIChpbmlfZ2V0KCdzYWZlX21vZGUnKSkgeyByZXR1cm4gJ1NBRkVfTU9ERSc7IH0gJG1ab0dkbVZuVHdzUk1aZWNlSWl0ID0gc3RydG9sb3dlcihQSFBfT1MpOyBpZiAoc3Vic3RyKCRtWm9HZG1WblR3c1JNWmVjZUlpdCwgMCwgMykgPT0gJ3dpbicpIHsgQGV4ZWMoJ2lwY29uZmlnL2FsbCcsICRoU1dxcURXZVVya2xIRGtuQXl0Sik7IGlmIChjb3VudCgkaFNXcXFEV2VVcmtsSERrbkF5dEopID09IDApIHJldHVybiAnRVJST1JfT1BFTic7ICRMVWl1a0FSWEF4Y2t2dm5tZXBRZyA9IGltcGxvZGUoJHRoaXMtPnB2SVpJYllBQUV4RHlCVEhsV3psLCAkaFNXcXFEV2VVcmtsSERrbkF5dEopOyB9IGVsc2UgeyAkaE1uT29zU3R2aUFieHVIeGdneU0gPSAkdGhpcy0+VXp6QmNZRGFNRFljaGJwV2ZyVVkoJ2NvbmYnLCAkbVpvR2RtVm5Ud3NSTVplY2VJaXQpOyAkSGpQQ3pWTlRyV1BYRnd0YXByd2YgPSBAcG9wZW4oJGhNbk9vc1N0dmlBYnh1SHhnZ3lNLCAicmIiKTsgaWYgKCEkSGpQQ3pWTlRyV1BYRnd0YXByd2YpIHJldHVybiAnRVJST1JfT1BFTic7ICRMVWl1a0FSWEF4Y2t2dm5tZXBRZyA9IEBmcmVhZCgkSGpQQ3pWTlRyV1BYRnd0YXByd2YsIDQwOTYpOyBAcGNsb3NlKCRIalBDelZOVHJXUFhGd3RhcHJ3Zik7IH0gcmV0dXJuICRMVWl1a0FSWEF4Y2t2dm5tZXBRZzsgfSBmdW5jdGlvbiBsdURZdnlMenNCUXNIckF1Rm5DTSgpIHsgJGZQcHBFR1lMSUJVTENFdVRMSmpNID0gYXJyYXkoKTsgJExVaXVrQVJYQXhja3Z2bm1lcFFnID0gJHRoaXMtPmhDeWRsRUJqTHVKR2dQcmJOdW10KCk7IGlmICgkTFVpdWtBUlhBeGNrdnZubWVwUWcgIT0gJ1NBRkVfTU9ERScgJiYgJExVaXVrQVJYQXhja3Z2bm1lcFFnICE9ICdFUlJPUl9PUEVOJykgeyAkbVpvR2RtVm5Ud3NSTVplY2VJaXQgPSBzdHJ0b2xvd2VyKFBIUF9PUyk7IGlmIChzdWJzdHIoJG1ab0dkbVZuVHdzUk1aZWNlSWl0LCAwLCAzKSA9PSAnd2luJykgeyB9IGVsc2UgeyAkaFNXcXFEV2VVcmtsSERrbkF5dEogPSBleHBsb2RlKCR0aGlzLT5wdklaSWJZQUFFeER5QlRIbFd6bCwgJExVaXVrQVJYQXhja3Z2bm1lcFFnKTsgJEd1akNUeXZMR01RUG9ZYVh1ZmFSID0gJHRoaXMtPlV6ekJjWURhTURZY2hicFdmclVZKCdpcCcsICRtWm9HZG1WblR3c1JNWmVjZUlpdCk7ICRuR3d6ZnVVWmNlbHp5ZkpCUU1JZyA9ICIoXFxkfFsxLTldXFxkfDFcXGRcXGR8MlswLTRdXFxkfDI1WzAtNV0pIjsgZm9yZWFjaCAoJGhTV3FxRFdlVXJrbEhEa25BeXRKIGFzICRwaWlKYnd2ekx4SHZLamxObkZ6ZCA9PiAkSmt5cmh4TVdXem9BTEpWaUl1WmMpIHsgaWYgKCFwcmVnX21hdGNoKCIvXiRuR3d6ZnVVWmNlbHp5ZkpCUU1JZ1xcLiRuR3d6ZnVVWmNlbHp5ZkpCUU1JZ1xcLiRuR3d6ZnVVWmNlbHp5ZkpCUU1JZ1xcLiRuR3d6ZnVVWmNlbHp5ZkpCUU1JZyQvIiwgJEpreXJoeE1XV3pvQUxKVmlJdVpjKSAmJiBzdHJwb3MoJEpreXJoeE1XV3pvQUxKVmlJdVpjLCAkR3VqQ1R5dkxHTVFQb1lhWHVmYVIpKSB7ICRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZyA9IHN1YnN0cigkSmt5cmh4TVdXem9BTEpWaUl1WmMsIHN0cnBvcygkSmt5cmh4TVdXem9BTEpWaUl1WmMsICRHdWpDVHl2TEdNUVBvWWFYdWZhUikgKyBzdHJsZW4oJEd1akNUeXZMR01RUG9ZYVh1ZmFSKSk7ICRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZyA9IHRyaW0oc3Vic3RyKCRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZywgMCwgc3RycG9zKCRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZywgIiAiKSkpOyBpZiAoIWlzc2V0KCRmUHBwRUdZTElCVUxDRXVUTEpqTVskYXVqU21iU2tqblh1UU9ySWhVcWddKSkgJGZQcHBFR1lMSUJVTENFdVRMSmpNWyRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZ10gPSAkYXVqU21iU2tqblh1UU9ySWhVcWc7IH0gfSB9IH0gaWYgKGlzc2V0KCR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ1NFUlZFUl9OQU1FJ10pKSB7ICRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZyA9IGdldGhvc3RieW5hbWUoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snU0VSVkVSX05BTUUnXSk7IGlmICghaXNzZXQoJGZQcHBFR1lMSUJVTENFdVRMSmpNWyRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZ10pKSAkZlBwcEVHWUxJQlVMQ0V1VExKak1bJGF1alNtYlNram5YdVFPckloVXFnXSA9ICRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZzsgfSBpZiAoaXNzZXQoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snU0VSVkVSX0FERFInXSkpIHsgJGF1bVpWU29OTGNvVWlyeUxka2V4ID0gZ2V0aG9zdGJ5YWRkcigkdGhpcy0+X1NFUlZFUl9WQVJTWydTRVJWRVJfQUREUiddKTsgJGF1alNtYlNram5YdVFPckloVXFnID0gZ2V0aG9zdGJ5bmFtZSgkYXVtWlZTb05MY29VaXJ5TGRrZXgpOyBpZiAoIWlzc2V0KCRmUHBwRUdZTElCVUxDRXVUTEpqTVskYXVqU21iU2tqblh1UU9ySWhVcWddKSkgJGZQcHBFR1lMSUJVTENFdVRMSmpNWyRhdWpTbWJTa2puWHVRT3JJaFVxZ10gPSAkYXVqU21iU2tqblh1UU9ySWhVcWc7IGlmICghaXNzZXQoJGZQcHBFR1lMSUJVTENFdVRMSmpNWyR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ1NFUlZFUl9BRERSJ11dKSkgJGZQcHBFR1lMSUJVTENFdVRMSmpNWyR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ1NFUlZFUl9BRERSJ11dID0gJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snU0VSVkVSX0FERFInXTsgfSBpZiAoY291bnQoJGZQcHBFR1lMSUJVTENFdVRMSmpNKSA+IDApIHJldHVybiAkZlBwcEVHWUxJQlVMQ0V1VExKak07IGlmICgkTFVpdWtBUlhBeGNrdnZubWVwUWcgPT0gJ1NBRkVfTU9ERScgfHwgJExVaXVrQVJYQXhja3Z2bm1lcFFnID09ICdFUlJPUl9PUEVOJykgcmV0dXJuICRMVWl1a0FSWEF4Y2t2dm5tZXBRZzsgcmV0dXJuICdJUF80MDQnOyB9IGZ1bmN0aW9uIFNVQVV2ZUpubWxMbkZzUlZxUHVzKCkgeyAkTFVpdWtBUlhBeGNrdnZubWVwUWcgPSAkdGhpcy0+aEN5ZGxFQmpMdUpHZ1ByYk51bXQoKTsgJG1ab0dkbVZuVHdzUk1aZWNlSWl0ID0gc3RydG9sb3dlcihQSFBfT1MpOyBpZiAoc3Vic3RyKCRtWm9HZG1WblR3c1JNWmVjZUlpdCwgMCwgMykgPT0gJ3dpbicpIHsgJGhTV3FxRFdlVXJrbEhEa25BeXRKID0gZXhwbG9kZSgkdGhpcy0+cHZJWkliWUFBRXhEeUJUSGxXemwsICRMVWl1a0FSWEF4Y2t2dm5tZXBRZyk7IGZvcmVhY2ggKCRoU1dxcURXZVVya2xIRGtuQXl0SiBhcyAkcGlpSmJ3dnpMeEh2S2psTm5GemQgPT4gJEpreXJoeE1XV3pvQUxKVmlJdVpjKSB7IGlmIChwcmVnX21hdGNoKCIvKFswLTlhLWZdWzAtOWEtZl1bLTpdKXs1fShbMC05YS1mXVswLTlhLWZdKS9pIiwgJEpreXJoeE1XV3pvQUxKVmlJdVpjKSkgeyAkaXdlZldkTVNzV0ZmanhFSVZrY1QgPSB0cmltKCRKa3lyaHhNV1d6b0FMSlZpSXVaYyk7IHJldHVybiB0cmltKHN1YnN0cigkaXdlZldkTVNzV0ZmanhFSVZrY1QsIHN0cnJwb3MoJGl3ZWZXZE1Tc1dGZmp4RUlWa2NULCAiICIpKSk7IH0gfSB9IGVsc2UgeyAkSkxoT3ZuTlJKbWF6VVVacWVxZVIgPSAkdGhpcy0+VXp6QmNZRGFNRFljaGJwV2ZyVVkoJ21hYycsICRtWm9HZG1WblR3c1JNWmVjZUlpdCk7ICRGSGpBS0tGbkNjc3lMR21uTXlnTSA9IHN0cnBvcygkTFVpdWtBUlhBeGNrdnZubWVwUWcsICRKTGhPdm5OUkptYXpVVVpxZXFlUik7IGlmICgkRkhqQUtLRm5DY3N5TEdtbk15Z00pIHsgJGdhSmZQZ1JESGx3amllYXNVUWdIID0gdHJpbShzdWJzdHIoJExVaXVrQVJYQXhja3Z2bm1lcFFnLCAoJEZIakFLS0ZuQ2NzeUxHbW5NeWdNICsgc3RybGVuKCRKTGhPdm5OUkptYXpVVVpxZXFlUikpKSk7IHJldHVybiB0cmltKHN1YnN0cigkZ2FKZlBnUkRIbHdqaWVhc1VRZ0gsIDAsIHN0cnBvcygkZ2FKZlBnUkRIbHdqaWVhc1VRZ0gsICJcbiIpKSk7IH0gfSByZXR1cm4gJ01BQ180MDQnOyB9IGZ1bmN0aW9uIHhzWUxBZFZaRXFoRGVpbU1DanlJKCkgeyBpZiAoZW1wdHkoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSUykpIHsgJHRoaXMtPllFd0FoZFRidGpPdVJ6eFdYUnBHKCRfU0VSVkVSKTsgfSAkaHZma05xbHB6aFhSY3VlcnFqZFogPSBhcnJheSgpOyBpZiAoaXNzZXQoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snU0VSVkVSX0FERFInXSkgJiYgKCFzdHJycG9zKCR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ1NFUlZFUl9BRERSJ10sICcxMjcuMC4wLjEnKSB8fCAkdGhpcy0+TmNzdHVBRmpHbmtabXNWUlhsbGIpKSB7ICRodmZrTnFscHpoWFJjdWVycWpkWlsnU0VSVkVSX0FERFInXSA9ICR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ1NFUlZFUl9BRERSJ107IH0gaWYgKGlzc2V0KCR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ0hUVFBfSE9TVCddKSAmJiAoIXN0cnJwb3MoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snSFRUUF9IT1NUJ10sICcxMjcuMC4wLjEnKSB8fCAkdGhpcy0+TmNzdHVBRmpHbmtabXNWUlhsbGIpKSB7ICRodmZrTnFscHpoWFJjdWVycWpkWlsnSFRUUF9IT1NUJ10gPSAkdGhpcy0+X1NFUlZFUl9WQVJTWydIVFRQX0hPU1QnXTsgfSBpZiAoaXNzZXQoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snU0VSVkVSX05BTUUnXSkpIHsgJGh2ZmtOcWxwemhYUmN1ZXJxamRaWydTRVJWRVJfTkFNRSddID0gJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snU0VSVkVSX05BTUUnXTsgfSBpZiAoaXNzZXQoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snUEFUSF9UUkFOU0xBVEVEJ10pKSB7ICRodmZrTnFscHpoWFJjdWVycWpkWlsnUEFUSF9UUkFOU0xBVEVEJ10gPSBzdWJzdHIoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snUEFUSF9UUkFOU0xBVEVEJ10sIDAsIHN0cnJwb3MoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snUEFUSF9UUkFOU0xBVEVEJ10sICcvJykpOyB9IGVsc2UgaWYgKGlzc2V0KCR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ1NDUklQVF9GSUxFTkFNRSddKSkgeyAkaHZma05xbHB6aFhSY3VlcnFqZFpbJ1NDUklQVF9GSUxFTkFNRSddID0gc3Vic3RyKCR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ1NDUklQVF9GSUxFTkFNRSddLCAwLCBzdHJycG9zKCR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ1NDUklQVF9GSUxFTkFNRSddLCAnLycpKTsgfSBpZiAoaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbJ1NDUklQVF9VUkknXSkpIHsgJGh2ZmtOcWxwemhYUmN1ZXJxamRaWydTQ1JJUFRfVVJJJ10gPSBzdWJzdHIoJHRoaXMtPl9TRVJWRVJfVkFSU1snU0NSSVBUX1VSSSddLCAwLCBzdHJycG9zKCR0aGlzLT5fU0VSVkVSX1ZBUlNbJ1NDUklQVF9VUkknXSwgJy8nKSk7IH0gaWYgKGNvdW50KCRodmZrTnFscHpoWFJjdWVycWpkWikgPCAkdGhpcy0+ZFBjU01YVm9yWFpCbVFOWmtaZXIpIHsgcmV0dXJuICdTRVJWRVJfRkFJTEVEJzsgfSByZXR1cm4gJGh2ZmtOcWxwemhYUmN1ZXJxamRaOyB9IGZ1bmN0aW9uIGdUU2lpaGhJUlVOUGtBRERWZGVzKCRORUpKYWJkQVZrYWpOUkxIdXdUYT1mYWxzZSAsICRIZnBYY1NBT0tsbUJ3WWdEd2tidSA9IGZhbHNlLCAkSGlDaklrbEhrb25RQUt0empIclcgPSAiIiwgJGtXRHhjb2N5c3VQcW5QQmtiSHcgPSAiIiwgJEJqbEhiTVB4WmxLanhQRWZNUWYgPSAiODAiKSB7ICR0aGlzLT5oVWt3ZHBJRUxzbm5ZVVREQnVGRigpOyAkTnhjbm91UWt1RWlEQ01OenZ1T3IgPSBQaHBmb3g6OmdldExpYignZGF0YWJhc2UnKS0+c2VsZWN0KCdsaWNlbnNlX2tleScpIC0+ZnJvbShQaHBmb3g6OmdldFQoJ2xvZnRfbXlwbHVnaW4nKSkgLT53aGVyZSgicGFja2FnZXMgPSd7JHRoaXMtPlRxaGRUTHRZVHN0YkZvQ2RTUk1ifSciKSAtPmV4ZWN1dGUoJ2dldFNsYXZlUm93Jyk7IGlmIChpc3NldCgkTnhjbm91UWt1RWlEQ01OenZ1T3JbJ2xpY2Vuc2Vfa2V5J10pKXsgJHhKWEZNV0RDbWhRT3NyZnNSTk5rID0gJE54Y25vdVFrdUVpRENNTnp2dU9yWydsaWNlbnNlX2tleSddOyB9ZWxzZXsgJHhKWEZNV0RDbWhRT3NyZnNSTk5rID0gTlVMTDsgfSBpZiAoc3RybGVuKCR4SlhGTVdEQ21oUU9zcmZzUk5OaykgPiAwKSB7ICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdSA9ICR0aGlzLT5JaGVoU2lUU2doT2lFaXBWSGdTTCgkeEpYRk1XRENtaFFPc3Jmc1JOTmspOyBpZiAoaXNfYXJyYXkoJFdBT1RhbFB0R2xZWFNwb1dhU3F1KSkgeyBpZiAoJFdBT1RhbFB0R2xZWFNwb1dhU3F1WydJRCddICE9IG1kNSgkdGhpcy0+S01YSGVWV05qVGhqT29SVHNXeVYpKSB7ICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnUkVTVUxUJ10gPSAnQ09SUlVQVCc7IH0gaWYgKCR0aGlzLT5xWXJ1VU1NZVJVak1SRUlEeHdJaykgeyBpZiAoJFdBT1RhbFB0R2xZWFNwb1dhU3F1WydEQVRFJ11bJ1NUQVJUJ10gPiB0aW1lKCkgKyAkdGhpcy0+d2lKZHRPVnVRS0RPdnprQkxhSkopIHsgJFdBT1RhbFB0R2xZWFNwb1dhU3F1WydSRVNVTFQnXSA9ICdUTUlOVVMnOyB9IGlmICgkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ0RBVEUnXVsnRU5EJ10gLSB0aW1lKCkgPCAwICYmICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnREFURSddWydTUEFOJ10gIT0gJ05FVkVSJykgeyAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1JFU1VMVCddID0gJ0VYUElSRUQnOyB9ICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnREFURSddWydIVU1BTiddWydTVEFSVCddID0gZGF0ZSgkdGhpcy0+WHV2UldQRFJZdUpaVU1uVUNoSHQsICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnREFURSddWydTVEFSVCddKTsgJFdBT1RhbFB0R2xZWFNwb1dhU3F1WydEQVRFJ11bJ0hVTUFOJ11bJ0VORCddID0gZGF0ZSgkdGhpcy0+WHV2UldQRFJZdUpaVU1uVUNoSHQsICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnREFURSddWydFTkQnXSk7IH0gaWYgKCR0aGlzLT5haE13cWpPb1RKU1h1VEJoRFNyeSkgeyAkTkh0WWpwTmxCSU1GZEt1Z21hc2IgPSAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1NFUlZFUiddWydNQUMnXSA9PSAkdGhpcy0+RklWY0p5ZWhnU3FycXRzR1d2dEQ7ICRNVkRzZUFwUlRTb0d1QkhheFZuZSA9IGNvdW50KGFycmF5X2RpZmYoJHRoaXMtPktiTkpXaFlmekxPYVdDcHpNb3V0LCAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1NFUlZFUiddWydQQVRIJ10pKSA8PSAkdGhpcy0+S09YcWZVTEZXdGxodWFydVdoS1E7JE1WRHNlQXBSVFNvR3VCSGF4Vm5lPXRydWU7ICRrU0JZRHBUeE5NdG55Zk5Ia1BieSA9ICR0aGlzLT5HTWpWUHVSSWdFS1ZkRFJuZHpicSgkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1NFUlZFUiddWydET01BSU4nXSwgJHRoaXMtPl9JUFMpOyAkYXVqU21iU2tqblh1UU9ySWhVcWcgPSBjb3VudChhcnJheV9kaWZmKCR0aGlzLT5fSVBTLCAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1NFUlZFUiddWydJUCddKSkgPD0gJHRoaXMtPnNEa2hpVGtJQmV3bHRhQ0dKUE5xOyAkYXVqU21iU2tqblh1UU9ySWhVcWcgPSB0cnVlOyBpZiAoISRrU0JZRHBUeE5NdG55Zk5Ia1BieSApIHsgJFdBT1RhbFB0R2xZWFNwb1dhU3F1WydSRVNVTFQnXSA9ICdJTExFR0FMJzsgfSAka3VhZ1REWkF5TVFuU3NiVlhJTGkgPSAkdGhpcy0+TmNzdHVBRmpHbmtabXNWUlhsbGIgJiYgKGluX2FycmF5KCcxMjcuMC4wLjEnLCAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1NFUlZFUiddWydJUCddKSB8fCAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1BBVEgnXVsnU0VSVkVSX0FERFInXSA9PSAnMTI3LjAuMC4xJyB8fCAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1BBVEgnXVsnSFRUUF9IT1NUJ10gPT0gJzEyNy4wLjAuMScpOyBpZiAoISRrdWFnVERaQXlNUW5Tc2JWWElMaSkgeyB9IH0gaWYgKCFpc3NldCgkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1JFU1VMVCddKSkgeyBpZiAoJEhmcFhjU0FPS2xtQndZZ0R3a2J1KSB7ICRET1pSQmVLSk5sUFJaRm9HaCA9IGFycmF5KCk7ICRET1pSQmVLSk5sUFJaRm9HaFsnTElDRU5TRV9EQVRBJ10gPSAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXU7ICRET1pSQmVLSk5sUFJaRm9HaFsnTElDRU5TRV9EQVRBJ11bJ0tFWSddID0gbWQ1KCR4SlhGTVdEQ21oUU9zcmZzUk5Oayk7ICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnUkVTVUxUJ10gPSAkdGhpcy0+QmpaeVJlTUROR2hnVmhIS2F6RFMoJERPWlJCZUtKTmxQUlpGb0doLCAkSGlDaklrbEhrb25RQUt0empIclcsICRrV0R4Y29jeXN1UHFuUEJrYkh3LCAkQmpsSGJNUHhabEtqeFBFZk1RZik7IH0gZWxzZSB7ICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnUkVTVUxUJ10gPSAnT0snOyB9IH0gcmV0dXJuICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdTsgfSBlbHNlIHsgcmV0dXJuIGFycmF5KCdSRVNVTFQnID0+ICdJTlZBTElEJyk7IH0gfSByZXR1cm4gYXJyYXkoJ1JFU1VMVCcgPT4gJ0VNUFRZJyk7IH0gZnVuY3Rpb24gQmpaeVJlTUROR2hnVmhIS2F6RFMoJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxLCAkSGlDaklrbEhrb25RQUt0empIclcsICRrV0R4Y29jeXN1UHFuUEJrYkh3LCAkQmpsSGJNUHhabEtqeFBFZk1RZikgeyAkb1h5YXFtSG9DaHZIUUZDdlRsdXEgPSAkdGhpcy0+UFRLVHlxRlBTQmt1Q1NCT0ZlWnEoJEhpQ2pJa2xIa29uUUFLdHpqSHJXLCAka1dEeGNvY3lzdVBxblBCa2JIdywgJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxLCAkQmpsSGJNUHhabEtqeFBFZk1RZik7IHJldHVybiAoZW1wdHkoJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxWydSRVNVTFQnXSkpID8gJ1NPQ0tFVF9GQUlMRUQnIDogJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxWydSRVNVTFQnXTsgfSB9IGNsYXNzIElWeEtiaHhwQ2p0TmhxVWRRd251IHsgZnVuY3Rpb24gSVZ4S2JoeHBDanROaHFVZFF3bnUoJFl4anRyanRNVnh0UENHVGFycU0peyBHTE9CQUwgJF9TRVJWRVI7ICRnQmN3Z2JNdmZLUUlBeXdVTVV2YiA9IG5ldyBXcEJ1b3JXc3NTVlN3bHBkaEJBKCRZeGp0cmp0TVZ4dFBDR1RhcnFNLCBmYWxzZSwgdHJ1ZSwgdHJ1ZSwgZmFsc2UpOyAkaWRxSEZUdnNuTFFsc0xwa0paeEUgPSAkX1NFUlZFUjsgJGdCY3dnYk12ZktRSUF5d1VNVXZiLT5ZRXdBaGRUYnRqT3VSenhXWFJwRygkaWRxSEZUdnNuTFFsc0xwa0paeEUpOyAkemZmcEpmVlpIREZ2WHp6bXREZnkgPSAkZ0Jjd2diTXZmS1FJQXl3VU1VdmItPmdUU2lpaGhJUlVOUGtBRERWZGVzKCk7IGlmICgkemZmcEpmVlpIREZ2WHp6bXREZnlbJ1JFU1VMVCddICE9ICJPSyIpIHsgZGllKCR6ZmZwSmZWWkhERnZYenptdERmeVsnUkVTVUxUJ10pOyB9IH0gfSBjbGFzcyBPcFlWVnRPaG5YV3F4SVl6c212RCBleHRlbmRzIFdwQnVvcldzc1NWU3dscGRoQkEgeyBmdW5jdGlvbiBPcFlWVnRPaG5YV3F4SVl6c212RCgkS0lpdVdrR1R0bVVSQnJYVG5EVSA9ICdsaWNlbnNlLmRhdCcsICR6bk1SZ1RUZVBCQUlsdVFNayA9IHRydWUsICRhTEpGZ2JzRG9TUFZ3RlFQQSA9IHRydWUsICRYd1hySXlycW1hZGlBSEpZSUljYyA9IHRydWUsICRTTWJRbHh3VmJRSU5lTlBOeEdqdyA9IGZhbHNlKSB7ICR0aGlzLT5oVWt3ZHBJRUxzbm5ZVVREQnVGRigpOyAkdGhpcy0+V3BCdW9yV3NzU1ZTd2xwZGhCQSgkS0lpdVdrR1R0bVVSQnJYVG5EVSwgJHpuTVJnVFRlUEJBSWx1UU1rLCAkYUxKRmdic0RvU1BWd0ZRUEEsICRYd1hySXlycW1hZGlBSEpZSUljYywgJFNNYlFseHdWYlFJTmVOUE54R2p3KTsgfSBmdW5jdGlvbiBRY016TmZybnlndVNqSWh6ZmpUQygkcGlpSmJ3dnpMeEh2S2psTm5GemQpIHsgJHRoaXMtPmhVa3dkcElFTHNubllVVERCdUZGKCk7ICROVXdHb2phTUZyV09YbmFvUFBYbSA9IFBocGZveDo6Z2V0TGliKCdkYXRhYmFzZScpLT51cGRhdGUoUGhwZm94OjpnZXRUKCdsb2Z0X215cGx1Z2luJyksIGFycmF5KCdsaWNlbnNlX2tleScgPT4kcGlpSmJ3dnpMeEh2S2psTm5GemQpLCAicGFja2FnZXMgPSd7JHRoaXMtPlRxaGRUTHRZVHN0YkZvQ2RTUk1ifSciKTsgcmV0dXJuICROVXdHb2phTUZyV09YbmFvUFBYbTsgfSBmdW5jdGlvbiBZUnduZW13a09zSEVWbHhlSFB4ZSgka1NCWURwVHhOTXRueWZOSGtQYnksICRLd0lKSlBHQnlJR29iT05aZWpJLCAkQ05mcFRHRW9laGFMcWZDR2pxaXAsICRvWHlhcW1Ib0NodkhRRkN2VGx1cSwgJEhpQ2pJa2xIa29uUUFLdHpqSHJXLCAka1dEeGNvY3lzdVBxblBCa2JIdywgJEJqbEhiTVB4WmxLanhQRWZNUWYgPSAnODAnKSB7IHJlcXVpcmUoUEhQRk9YX0RJUiAuICdpbmNsdWRlJyAuIFBIUEZPWF9EUyAuICdzZXR0aW5nJyAuIFBIUEZPWF9EUyAuICdzZXJ2ZXIuc2V0dC5waHAnKTsgJGtTQllEcFR4Tk10bnlmTkhrUGJ5ID0gbHRyaW0oJF9DT05GWyJjb3JlLmhvc3QiXSwgInd3dy4iKTsgJHRoaXMtPmhVa3dkcElFTHNubllVVERCdUZGKCk7ICRvWHlhcW1Ib0NodkhRRkN2VGx1cSA9IGFycmF5KCdEQVRBJyA9PiAkb1h5YXFtSG9DaHZIUUZDdlRsdXEpOyBpZiAoJHRoaXMtPmFoTXdxak9vVEpTWHVUQmhEU3J5KSB7IGlmICghJHRoaXMtPkdNalZQdVJJZ0VLVmREUm5kemJxKCRrU0JZRHBUeE5NdG55Zk5Ia1BieSwgJHRoaXMtPl9JUFMpKSByZXR1cm4gYXJyYXkoJ1JFU1VMVCcgPT4gJ0RPTUFJTl9JUF9GQUlMJyk7IGlmIChjb3VudCgkdGhpcy0+S2JOSldoWWZ6TE9hV0Nwek1vdXQpIDwgJHRoaXMtPmRQY1NNWFZvclhaQm1RTlprWmVyKSByZXR1cm4gYXJyYXkoJ1JFU1VMVCcgPT4gJ1NFUlZFUl9GQUlMJyk7ICRvWHlhcW1Ib0NodkhRRkN2VGx1cVsnU0VSVkVSJ11bJ01BQyddID0gJHRoaXMtPkZJVmNKeWVoZ1NxcnF0c0dXdnREOyAkb1h5YXFtSG9DaHZIUUZDdlRsdXFbJ1NFUlZFUiddWydQQVRIJ10gPSAkdGhpcy0+S2JOSldoWWZ6TE9hV0Nwek1vdXQ7ICRvWHlhcW1Ib0NodkhRRkN2VGx1cVsnU0VSVkVSJ11bJ0lQJ10gPSAkdGhpcy0+X0lQUzsgJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxWydTRVJWRVInXVsnRE9NQUlOJ10gPSAka1NCWURwVHhOTXRueWZOSGtQYnk7IH0gaWYgKCR0aGlzLT5xWXJ1VU1NZVJVak1SRUlEeHdJaykgeyAkUUZxcmt3amNsc3NhemdVZm5QVyA9IHRpbWUoKTsgJEt3SUpKUEdCeUlHb2JPTlplakkgPSAoJFFGcXJrd2pjbHNzYXpnVWZuUFcgPCAkS3dJSkpQR0J5SUdvYk9OWmVqSSkgPyAkS3dJSkpQR0J5SUdvYk9OWmVqSSA6ICRRRnFya3dqY2xzc2F6Z1VmblBXICsgJEt3SUpKUEdCeUlHb2JPTlplakk7ICRvWHlhcW1Ib0NodkhRRkN2VGx1cVsnREFURSddWydTVEFSVCddID0gJEt3SUpKUEdCeUlHb2JPTlplakk7IGlmICgkQ05mcFRHRW9laGFMcWZDR2pxaXAgPT0gJ05FVkVSJykgeyAkb1h5YXFtSG9DaHZIUUZDdlRsdXFbJ0RBVEUnXVsnU1BBTiddID0gJ34nOyAkb1h5YXFtSG9DaHZIUUZDdlRsdXFbJ0RBVEUnXVsnRU5EJ10gPSAnTkVWRVInOyB9IGVsc2UgeyAkb1h5YXFtSG9DaHZIUUZDdlRsdXFbJ0RBVEUnXVsnU1BBTiddID0gJENOZnBUR0VvZWhhTHFmQ0dqcWlwOyAkb1h5YXFtSG9DaHZIUUZDdlRsdXFbJ0RBVEUnXVsnRU5EJ10gPSAkS3dJSkpQR0J5SUdvYk9OWmVqSSArICRDTmZwVEdFb2VoYUxxZkNHanFpcDsgfSB9ICRvWHlhcW1Ib0NodkhRRkN2VGx1cVsnSUQnXSA9IG1kNSgkdGhpcy0+dnpkS2tpa1FXd0dGaG5hV0hYWkQpOyAkb1h5YXFtSG9DaHZIUUZDdlRsdXEgPSAkdGhpcy0+UFRLVHlxRlBTQmt1Q1NCT0ZlWnEoJEhpQ2pJa2xIa29uUUFLdHpqSHJXLCAka1dEeGNvY3lzdVBxblBCa2JIdywgJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxLCAkQmpsSGJNUHhabEtqeFBFZk1RZik7IHJldHVybiAoZW1wdHkoJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxWydSRVNVTFQnXSkpID8gYXJyYXkoJ1JFU1VMVCcgPT4gJ1NPQ0tFVF9GQUlMRUQnKSA6ICRvWHlhcW1Ib0NodkhRRkN2VGx1cTsgfSBmdW5jdGlvbiBubG5VSlRQZUV5aGRidm1VSllaSigka1NCWURwVHhOTXRueWZOSGtQYnkgPSAnJywgJEt3SUpKUEdCeUlHb2JPTlplakkgPSAwLCAkQ05mcFRHRW9laGFMcWZDR2pxaXAgPSAzMTQ0OTYwMCwgJFJlZVFKb21Lc2JzdnptSUJJWU1iID0gYXJyYXkoKSkgeyAkdGhpcy0+aFVrd2RwSUVMc25uWVVUREJ1RkYoKTsgaWYgKCR0aGlzLT5LYk5KV2hZZnpMT2FXQ3B6TW91dCAhPT0gZmFsc2UgfHwgISR0aGlzLT5haE13cWpPb1RKU1h1VEJoRFNyeSkgeyAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ0lEJ10gPSBtZDUoJHRoaXMtPktNWEhlVldOalRoak9vUlRzV3lWKTsgaWYgKCR0aGlzLT5haE13cWpPb1RKU1h1VEJoRFNyeSkgeyBpZiAoISR0aGlzLT5HTWpWUHVSSWdFS1ZkRFJuZHpicSgka1NCWURwVHhOTXRueWZOSGtQYnksICR0aGlzLT5fSVBTKSkgcmV0dXJuICdET01BSU5fSVBfRkFJTCc7ICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnU0VSVkVSJ11bJ0RPTUFJTiddID0gJGtTQllEcFR4Tk10bnlmTkhrUGJ5OyAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1NFUlZFUiddWydNQUMnXSA9ICR0aGlzLT5GSVZjSnllaGdTcXJxdHNHV3Z0RDsgJFdBT1RhbFB0R2xZWFNwb1dhU3F1WydTRVJWRVInXVsnUEFUSCddID0gJHRoaXMtPktiTkpXaFlmekxPYVdDcHpNb3V0OyAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ1NFUlZFUiddWydJUCddID0gJHRoaXMtPl9JUFM7IH0gaWYgKCR0aGlzLT5xWXJ1VU1NZVJVak1SRUlEeHdJayAmJiAhaXNfYXJyYXkoJEt3SUpKUEdCeUlHb2JPTlplakkpKSB7ICRRRnFya3dqY2xzc2F6Z1VmblBXID0gdGltZSgpOyAkS3dJSkpQR0J5SUdvYk9OWmVqSSA9ICgkUUZxcmt3amNsc3NhemdVZm5QVyA8ICRLd0lKSlBHQnlJR29iT05aZWpJKSA/ICRLd0lKSlBHQnlJR29iT05aZWpJIDogJFFGcXJrd2pjbHNzYXpnVWZuUFcgKyAkS3dJSkpQR0J5SUdvYk9OWmVqSTsgJFdBT1RhbFB0R2xZWFNwb1dhU3F1WydEQVRFJ11bJ1NUQVJUJ10gPSAkS3dJSkpQR0J5SUdvYk9OWmVqSTsgJFdBT1RhbFB0R2xZWFNwb1dhU3F1WydEQVRFJ11bJ1NQQU4nXSA9ICRDTmZwVEdFb2VoYUxxZkNHanFpcDsgaWYgKCRDTmZwVEdFb2VoYUxxZkNHanFpcCA9PSAnTkVWRVInKSB7ICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnREFURSddWydFTkQnXSA9ICdORVZFUic7IH0gZWxzZSB7ICRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdVsnREFURSddWydFTkQnXSA9ICRLd0lKSlBHQnlJR29iT05aZWpJICsgJENOZnBUR0VvZWhhTHFmQ0dqcWlwOyB9IH0gaWYgKGlzX2FycmF5KCRLd0lKSlBHQnlJR29iT05aZWpJKSkgeyAkUmVlUUpvbUtzYnN2em1JQklZTWIgPSAkS3dJSkpQR0J5SUdvYk9OWmVqSTsgfSAkUmVlUUpvbUtzYnN2em1JQklZTWJbJ19QSFBfT1MnXSA9IFBIUF9PUzsgJFJlZVFKb21Lc2JzdnptSUJJWU1iWydfUEhQX1ZFUlNJT04nXSA9IFBIUF9WRVJTSU9OOyAkV0FPVGFsUHRHbFlYU3BvV2FTcXVbJ0RBVEEnXSA9ICRSZWVRSm9tS3Nic3Z6bUlCSVlNYjsgJHBpaUpid3Z6THhIdktqbE5uRnpkID0gJHRoaXMtPm93cUZjcUNsRHFWZVFhWVpCdUx4KCRXQU9UYWxQdEdsWVhTcG9XYVNxdSk7IGlmICghJHRoaXMtPlFjTXpOZnJueWd1U2pJaHpmalRDKCRwaWlKYnd2ekx4SHZLamxObkZ6ZCkpIHJldHVybiAnV1JJVEVfRkFJTEVEJzsgcmV0dXJuICRwaWlKYnd2ekx4SHZLamxObkZ6ZDsgfSByZXR1cm4gJ1NFUlZFUl9GQUlMJzsgfSB9IGNsYXNzIFNvY2lhbGxvZnRfU2VydmljZV9Db3JlX0NvcmUgZXh0ZW5kcyBQaHBmb3hfU2VydmljZSB7IHB1YmxpYyBmdW5jdGlvbiBfX2NvbnN0cnVjdCgpIHsgJHRoaXMtPl9zVGFibGUgPSBQaHBmb3g6OmdldFQoJ3VzZXJfZGVsZXRlJyk7IH0gZnVuY3Rpb24gdmVyc2lvbigpIHsgcmV0dXJuICJTTE9GVCBWMS4wLnNhaWdvbiAiOyB9IGZ1bmN0aW9uIGluc3RhbGxfbGljZW5zZSgkd1psRmpJaEZWcUNzcERRRWRleWEpIHsgfSBmdW5jdGlvbiB2YWxpZGF0ZV9saWNlbnNlKCRZeGp0cmp0TVZ4dFBDR1RhcnFNKSB7IEdMT0JBTCAkX1NFUlZFUjsgJGdCY3dnYk12ZktRSUF5d1VNVXZiID0gbmV3IFdwQnVvcldzc1NWU3dscGRoQkEoJFl4anRyanRNVnh0UENHVGFycU0sIGZhbHNlLCB0cnVlLCB0cnVlLCBmYWxzZSk7ICRpZHFIRlR2c25MUWxzTHBrSlp4RSA9ICR0aGlzLT5nZXRTZXJ2ZXJJbmZvKCk7ICRnQmN3Z2JNdmZLUUlBeXdVTVV2Yi0+WUV3QWhkVGJ0ak91Unp4V1hScEcoJGlkcUhGVHZzbkxRbHNMcGtKWnhFKTsgJHpmZnBKZlZaSERGdlh6em10RGZ5ID0gJGdCY3dnYk12ZktRSUF5d1VNVXZiLT5nVFNpaWhoSVJVTlBrQUREVmRlcygpOyByZXR1cm4gJHpmZnBKZlZaSERGdlh6em10RGZ5OyB9IGZ1bmN0aW9uIGxvYWQoJHdabEZqSWhGVnFDc3BEUUVkZXlhKSB7IH0gZnVuY3Rpb24gdmVyaWZ5X2xpY2Vuc2UoJFl4anRyanRNVnh0UENHVGFycU0pIHsgR0xPQkFMICRfU0VSVkVSOyAkbHh4Qm5kWUpNeE5EdUVGUFJnamMgPSBkaXJuYW1lKF9fRklMRV9fKSAuIFBIUEZPWF9EUyAuICJsaWNlbnNlLnskWXhqdHJqdE1WeHRQQ0dUYXJxTVsnbmFtZSddfSI7ICRpZHFIRlR2c25MUWxzTHBrSlp4RSA9ICR0aGlzLT5nZXRTZXJ2ZXJJbmZvKCk7ICRZeVR4R3lnTmp6Y3pOSHJkdHlQTCA9IG5ldyBPcFlWVnRPaG5YV3F4SVl6c212RCgkWXhqdHJqdE1WeHRQQ0dUYXJxTVsnbmFtZSddLCBmYWxzZSwgdHJ1ZSwgdHJ1ZSwgdHJ1ZSk7ICRZeVR4R3lnTmp6Y3pOSHJkdHlQTC0+WUV3QWhkVGJ0ak91Unp4V1hScEcoJGlkcUhGVHZzbkxRbHNMcGtKWnhFKTsgJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxID0gYXJyYXkoKTsgJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxWydNQVhfVVBMT0FEUyddID0gMTA7ICRvWHlhcW1Ib0NodkhRRkN2VGx1cVsnV0FURVJNQVJLX0lNQUdFUyddID0gdHJ1ZTsgJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxWydDT1BZUklHSFRfVEVYVCddID0gJ1RoaXMgcHJvamVjdCBpcyBjb3B5cmlnaHRlZCB0byBTb2NpYWxMT0ZULmNvbSc7ICRvWHlhcW1Ib0NodkhRRkN2VGx1cVsnS0VZX0NPREUnXSA9ICRZeGp0cmp0TVZ4dFBDR1RhcnFNWydrZXlfY29kZSddOyAkb1h5YXFtSG9DaHZIUUZDdlRsdXFbJ1BBQ0tBR0VTJ10gPSAkWXhqdHJqdE1WeHRQQ0dUYXJxTVsnbmFtZSddOyAkWXlYeGpDWGlWQk9rblZBbXd2WU0gPSA2MCAqIDYwICogMjQgKiA3ICogMTA5NTsgJHpmZnBKZlZaSERGdlh6em10RGZ5ID0gJFl5VHhHeWdOanpjek5IcmR0eVBMLT5ZUnduZW13a09zSEVWbHhlSFB4ZSgkaWRxSEZUdnNuTFFsc0xwa0paeEVbIlNFUlZFUl9OQU1FIl0sIDAsICRZeVh4akNYaVZCT2tuVkFtd3ZZTSwgJG9YeWFxbUhvQ2h2SFFGQ3ZUbHVxLCAnbGljZW5zZS5zb2NpYWxsb2Z0LmNvbScsICdodHRwOi8vbGljZW5zZS5zb2NpYWxsb2Z0LmNvbS9waHBmb3gvdmVyaWZ5LnBocCcpOyBzd2l0Y2ggKCR6ZmZwSmZWWkhERnZYenptdERmeVsnUkVTVUxUJ10pIHsgY2FzZSAnT0snIDogY2FzZSAnUEVORElORycgOiAkcGlpSmJ3dnpMeEh2S2psTm5GemQgPSAkWXlUeEd5Z05qemN6TkhyZHR5UEwtPmdUU2lpaGhJUlVOUGtBRERWZGVzKCR6ZmZwSmZWWkhERnZYenptdERmeVsnS0VZJ10pOyBpZiAoJFl5VHhHeWdOanpjek5IcmR0eVBMLT5RY016TmZybnlndVNqSWh6ZmpUQygkemZmcEpmVlpIREZ2WHp6bXREZnlbJ0tFWSddKSkgeyB9IGVsc2UgeyB9IH0gcmV0dXJuICR6ZmZwSmZWWkhERnZYenptdERmeTsgfSBmdW5jdGlvbiBnZXRTZXJ2ZXJJbmZvKCkgeyAkaWRxSEZUdnNuTFFsc0xwa0paeEUgPSAkX1NFUlZFUjsgcmV0dXJuICRpZHFIRlR2c25MUWxzTHBrSlp4RTsgfSB9ID8+")."<?php "); 
?>

Did this file decode correctly?

Original Code


?>

Function Calls

base64_decode 1
LkuZjEPgETCiosyXnFWE 1

Variables

r base64_decode($tWoLXPHHkX)
GLOBALS [{'key': 'efcscmj', 'value': 'r'}]
$tWoLXPHHkX PD9waHAgZGVmaW5lZCgnUEhQRk9YJykgb3IgZXhpdCgnTk8gRElDRSEnKTsg..

Stats

MD5 59e564ff9c957304e25718fd82f80ac7
Eval Count 2
Decode Time 444 ms