Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

$_F=__FILE__;$_X='Py9PP3ZDdm4xKm5ISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhI..

Decoded Output download

?><?php
/*
=====================================================
 DataLife Engine - by SoftNews Media Group 
-----------------------------------------------------
 https://dle-news.ru/
-----------------------------------------------------
 Copyright (c) 2004-2023 SoftNews Media Group
=====================================================
 This code is protected by copyright
=====================================================
 File: twofactor.php
=====================================================
*/

if( !defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
	header( "HTTP/1.1 403 Forbidden" );
	header ( 'Location: ../../' );
	die( "Hacking attempt!" );
}

if( $is_loged_in ) {
	msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

if( !isset($_SESSION['twofactor_auth']) ) {
	msg( "error", $lang['index_denied'], $lang['index_denied'] );
}

$year = date('Y', time());

if ($_SESSION['twofactor_type'] == 2) $lang['twofactor_alert'] = $lang['twofactor_alert_1'];

$skin_login = <<<HTML
<!doctype html>
<html lang="{$lang['language_code']}" dir="{$lang['direction']}">
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>DataLife Engine - {$lang['skin_title']}</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<meta name="HandheldFriendly" content="true">
	<meta name="format-detection" content="telephone=no">
	<meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width"> 
	<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
	<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default">
	{css_files}
  {js_files}
</head>
<body class="no-theme">
<script>
<!--
var dle_act_lang  = [];
var cal_language  = '{$lang['language_code']}';
var filedefaulttext= '';
var filebtntext  = '';
//-->
</script>

<div class="container">
 <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
  <div class="page-container">
<!--MAIN area-->


	<div class="panel panel-default" style="margin-top: 100px;">

   <div class="panel-heading">
    {$lang['skin_title']} DataLife Engine
   </div>
	 
   <div class="panel-body">
		{$lang['twofactor_alert']}
		<br><br><input id="twofactor_token" type="text" spellcheck="false" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" name="twofactor_token" inputmode="numeric" pattern="[0-9]*" style="width:100%;" class="classic" placeholder="{$lang['twofactor_title']}">
		<div id="twofactor_response" style="color:red"></div>
		<br><div class="form-group">
			<button id="send" type="submit" class="btn btn-primary btn-raised btn-block">{$lang['login_button']} <i class="fa fa-sign-in"></i></button>
     </div>
   </div>
  </div>
	
<script> 
<!--
$(function(){

	$('#send').click(function(){
	
		if ( $("#twofactor_token").val().length < 1) {
			 $("#twofactor_token").addClass('ui-state-error');
		} else {
			var pin = $("#twofactor_token").val();
			$.post("engine/ajax/controller.php?mod=twofactor", { pin: pin }, function(data){
			
				if ( data.success ) {
				
					window.location = window.location;
					
				} else if (data.error) {
					
					$("#twofactor_response").html(data.errorinfo);
					
				}
				
			}, "json");
		
		}
		
		return false;
	
	});
});
//-->
</script>
	<div class="text-muted text-size-small text-center">DataLife Engine&reg; Copyright 2004-{$year}<br>&copy; <a href="https://dle-news.ru/" target="_blank">SoftNews Media Group</a> All rights reserved.</div>
 </div>
</div>
</div>

</body>
</html>
HTML;

	$skin_login = str_replace( "{js_files}", build_js($js_array), $skin_login );
	$skin_login = str_replace( "{css_files}", build_css($css_array), $skin_login );
	
	echo $skin_login;

?>

Did this file decode correctly?

Original Code

$_F=__FILE__;$_X='Py9PP3ZDdm4xKm5ISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISG5GRDJYMmw5IFVGNFp4OVpVRi1GLldGQl0gWEVVfT5GcFVHOTJGcjVdTHZGbi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tbkZDWFh2PjoxMUdhVS1aVX0+dDVMMW4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLW5GZl12VzU5eENYRihnKUZQc3NJLVBzUG9GQl0gWEVVfT5GcFVHOTJGcjVdTHZuSEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhuRnVDOT5GZ11HVUY5PkZ2NV1YVWdYVUdGLldGZ112VzU5eENYbkhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhIbkZjOWFVOkZYfV0gMmdYXTV0dkN2bkhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhISEhIbioxbm45IChGIUdVIDlaVUcoRidEaXVpbDhjNDRFcjhFNCdGKUYpRlNuCUNVMkdVNShGImR1dTYxW3RbRklzb0ZjXTUuOUdHVVoiRik7bglDVTJHVTVGKEYnbF1nMlg5XVo6RnR0MXR0MSdGKTtuCUc5VShGImQyZ3o5WnhGMlhYVVJ2WCEiRik7bnFubjkgKEYkOT5fYV14VUdfOVpGKUZTbglSPngoRiJVNTVdNSIsRiRhMlp4Cic5WkdVQV9HVVo5VUcnNyxGJGEyWngKJzlaR1VBX0dVWjlVRyc3Rik7bnFubjkgKEYhOT4+VVgoJF9CNEJCOFlFCidYfV0gMmdYXTVfMkxYQyc3KUYpRlNuCVI+eChGIlU1NV01IixGJGEyWngKJzlaR1VBX0dVWjlVRyc3LEYkYTJaeAonOVpHVUFfR1VaOVVHJzdGKTtucW5uJFdVMjVGSEZHMlhVKCczJyxGWDlSVSgpKTtubjkgRigkX0I0QkI4WUUKJ1h9XSAyZ1hdNV9YV3ZVJzdGSEhGUClGJGEyWngKJ1h9XSAyZ1hdNV8yYVU1WCc3RkhGJGEyWngKJ1h9XSAyZ1hdNV8yYVU1WF9bJzc7bm4kPno5Wl9hXXg5WkZIRk9PT2R1cGxuTyFHXWdYV3ZVRkNYUmEvbk9DWFJhRmEyWnhIIlMkYTJaeAonYTJaeEwyeFVfZ11HVSc3cSJGRzk1SCJTJGEyWngKJ0c5NVVnWDldWic3cSIvbk9DVTJHL24JT1JVWDJGZ0MyNT5VWEgiTFggLWgiL24JT1g5WGFVL0QyWDJsOSBVRjRaeDlaVUYtRlMkYTJaeAonPno5Wl9YOVhhVSc3cU8xWDlYYVUvbglPUlVYMkZaMlJVSCI9OVV9dl01WCJGZ11aWFVaWEgifTlHWENIR1U9OWdVLX05R1hDLEY5WjlYOTJhLT5nMmFVSFsiL24JT1JVWDJGWjJSVUgiZDJaR0NVYUdjNTlVWkdhVyJGZ11aWFVaWEgiWDVMVSIvbglPUlVYMkZaMlJVSCIgXTVSMlgtR1VYVWdYOV1aIkZnXVpYVVpYSCJYVWFVdkNdWlVIWl0iL24JT1JVWDJGWjJSVUgiPTlVfXZdNVgiRmddWlhVWlhIIkw+VTUtPmcyYTIuYVVIWl0sRjlaOVg5MmEtPmcyYVVIW3RzLEZSMkE5UkxSLT5nMmFVSFt0cyxGfTlHWENIR1U9OWdVLX05R1hDIi9GbglPUlVYMkZaMlJVSCIydnZhVS1SXS45YVUtfVUuLTJ2di1nMnYyLmFVIkZnXVpYVVpYSCJXVT4iL24JT1JVWDJGWjJSVUgiMnZ2YVUtUl0uOWFVLX1VLi0ydnYtPlgyWEw+LS4yNS0+WFdhVSJGZ11aWFVaWEgiR1UgMkxhWCIvbglTZz4+XyA5YVU+cW5GRkZGUzA+XyA5YVU+cW5PMUNVMkcvbk8uXUdXRmdhMj4+SCJaXS1YQ1VSVSIvbk8+ZzU5dlgvbk8hLS1uPTI1RkdhVV8yZ1hfYTJaeEZGRkhGCjc7bj0yNUZnMmFfYTJaeEwyeFVGRkZIRidTJGEyWngKJ2EyWnhMMnhVX2ddR1UnN3EnO249MjVGIDlhVUdVIDJMYVhYVUFYSEYnJztuPTI1RiA5YVUuWFpYVUFYRkZGRkhGJyc7bjExLS0vbk8xPmc1OXZYL25uT0c5PUZnYTI+PkgiZ11aWDI5WlU1Ii9uRkZPRzk9RmdhMj4+SCJnXWEtUkctSUZnXWEtUkctXSAgPlVYLUkiL25GRkZGT0c5PUZnYTI+PkgidjJ4VS1nXVpYMjlaVTUiL25PIS0tcGk4RUYyNVUyLS0vbm5uCU9HOT1GZ2EyPj5IInYyWlVhRnYyWlVhLUdVIDJMYVgiRj5YV2FVSCJSMjV4OVotWF12OkZbc3N2QTsiL25uRkZGRkZGT0c5PUZnYTI+PkgidjJaVWEtQ1UyRzlaeCIvbkZGRkZGRkZGUyRhMlp4Cic+ejlaX1g5WGFVJzdxRkQyWDJsOSBVRjRaeDlaVW5GRkZGRkZPMUc5PS9uCUZGbkZGRkZGRk9HOT1GZ2EyPj5IInYyWlVhLS5dR1ciL24JCVMkYTJaeAonWH1dIDJnWF01XzJhVTVYJzdxbgkJTy41L08uNS9POVp2TFhGOUdIIlh9XSAyZ1hdNV9YXXpVWiJGWFd2VUgiWFVBWCJGPnZVYWFnQ1VnekgiIDJhPlUiRjJMWF1nXVJ2YVVYVUgiXSAgIkYyTFhdZ101NVVnWEgiXSAgIkYyTFhdZzJ2OVgyYTlLVUgiXSAgIkZaMlJVSCJYfV0gMmdYXTVfWF16VVoiRjladkxYUl1HVUgiWkxSVTU5ZyJGdjJYWFU1WkgiCnMtezcqIkY+WFdhVUgifTlHWEM6W3NzJTsiRmdhMj4+SCJnYTI+PjlnIkZ2YTJnVUNdYUdVNUgiUyRhMlp4CidYfV0gMmdYXTVfWDlYYVUnN3EiL24JCU9HOT1GOUdIIlh9XSAyZ1hdNV81VT52XVo+VSJGPlhXYVVIImddYV01OjVVRyIvTzFHOT0vbgkJTy41L09HOT1GZ2EyPj5IIiBdNVIteDVdTHYiL24JCQlPLkxYWF1aRjlHSCI+VVpHIkZYV3ZVSCI+TC5SOVgiRmdhMj4+SCIuWFpGLlhaLXY1OVIyNVdGLlhaLTUyOT5VR0YuWFotLmFdZ3oiL1MkYTJaeAonYV14OVpfLkxYWF1aJzdxRk85RmdhMj4+SCIgMkYgMi0+OXhaLTlaIi9PMTkvTzEuTFhYXVovbkZGRkZGRkZGRkZPMUc5PS9uRkZGRkZGTzFHOT0vbkZGRkZPMUc5PS9uCW5PPmc1OXZYL0ZGbk8hLS1uJCggTFpnWDldWigpU25uCSQoJyM+VVpHJyl0Z2E5Z3ooIExaZ1g5XVooKVNuCW4JCTkgRihGJCgiI1h9XSAyZ1hdNV9YXXpVWiIpdD0yYSgpdGFVWnhYQ0ZPRlspRlNuCQkJRiQoIiNYfV0gMmdYXTVfWF16VVoiKXQyR0dmYTI+PignTDktPlgyWFUtVTU1XTUnKTtuCQlxRlVhPlVGU24JCQk9MjVGdjlaRkhGJCgiI1h9XSAyZ1hdNV9YXXpVWiIpdD0yYSgpO24JCQkkdHZdPlgoIlVaeDlaVTEyMDJBMWddWlg1XWFhVTV0dkN2P1JdR0hYfV0gMmdYXTUiLEZTRnY5WjpGdjlaRnEsRiBMWmdYOV1aKEcyWDIpU24JCQluCQkJCTkgRihGRzJYMnQ+TGdnVT4+RilGU24JCQkJbgkJCQkJfTlaR119dGFdZzJYOV1aRkhGfTlaR119dGFdZzJYOV1aO24JCQkJCW4JCQkJcUZVYT5VRjkgRihHMlgydFU1NV01KUZTbgkJCQkJbgkJCQkJJCgiI1h9XSAyZ1hdNV81VT52XVo+VSIpdENYUmEoRzJYMnRVNTVdNTlaIF0pO24JCQkJCW4JCQkJcW4JCQkJbgkJCXEsRiIwPl1aIik7bgkJbgkJcW4JCW4JCTVVWEw1WkYgMmE+VTtuCW4JcSk7bnEpO24xMS0tL25PMT5nNTl2WC9uCU9HOT1GZ2EyPj5IIlhVQVgtUkxYVUdGWFVBWC0+OUtVLT5SMmFhRlhVQVgtZ1VaWFU1Ii9EMlgybDkgVUY0Wng5WlUmNVV4O0ZGZl12VzU5eENYRlBzc0ktUyRXVTI1cU8uNS8mZ112VztGTzJGQzVVIEgiQ1hYdj46MTFHYVUtWlV9PnQ1TDEiRlgyNXhVWEgiXy5hMlp6Ii9CXSBYRVV9PkZwVUc5MkZyNV1Mdk8xMi9GaWFhRjU5eENYPkY1VT5VNT1VR3RPMUc5PS9uRkZPMUc5PS9uTzFHOT0vbk8xRzk9L25uTzEuXUdXL25PMUNYUmEvbmR1cGw7bm4JJD56OVpfYV14OVpGSEY+WDVfNVV2YTJnVShGIlMwPl8gOWFVPnEiLEYuTDlhR18wPigkMD5fMjU1MlcpLEYkPno5Wl9hXXg5WkYpO24JJD56OVpfYV14OVpGSEY+WDVfNVV2YTJnVShGIlNnPj5fIDlhVT5xIixGLkw5YUdfZz4+KCRnPj5fMjU1MlcpLEYkPno5Wl9hXXg5WkYpO24JbglVZ0NdRiQ+ejlaX2FdeDlaO25uPy8=';$_D=strrev('edoced_46esab');eval($_D('JF9YPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJF9YKTskX1g9c3RydHIoJF9YLCdxT0NJNkxyNEt2XVBtdUgxZzl3amMzc3t4MlZFWy56VTA9YVFrYkZvQXlmPH10V0duNU0+RFgvUjhsaFQKZGVwWk4gN1NKaVlCJywnfTxoNFB1R0V6cG8yUlQ9L2NpN0pGWTA5Z2FxTjFia2VqdmxCNlcgM3hRQ0t3LnlkCnJVc0R0Pm1JTDhWW0g1TW5aZl17WEFPUycpOyRfUj1zdHJfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kX0YuIiciLCRfWCk7ZXZhbCgkX1IpOyRfUj0wOyRfWD0wOw=='));

Function Calls

strtr 1
strrev 1
str_replace 1
base64_decode 2

Variables

$_D base64_decode
$_F index.php
$_R 0
$_X 0

Stats

MD5 6ddedf7a1a4ec710b2ee3c00bc3c82da
Eval Count 2
Decode Time 51 ms