Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28..

Decoded Output download

$ITGEEK_ID=base64_decode($ITGEEK_ID);$ITGEEK_ID=strtr($ITGEEK_ID,'dcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;[email protected]$yq0_9&2w(Ha','[email protected]$yq0_9&2w(Hadcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;');$REP=ereg_replace('__FILE__',"'".$PHP."'",$ITGEEK_ID);eval($REP);$REP=0;$ITGEEK_ID=0;

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28gZWlKa1I5SlVZZDZsdWNLQ2s8TChuQ01rNV0uRlZSUmxGamZrTStNVThnWldsSzsxJjVmbFZaWkRaZW9XTkxRVWU4JEM+dFEgMTxOViB0UmxaZjJjeCg7Y1o8JGZ1TlYkPnBXbG9lZnpleEpqVmMsRlo7V2tSO1pXQVgka3hSVlcyKUp3TStvVm5WV1dvTlcoQWZXJE0rTVZaZVdqdTtacD5XSihOO1prMUU2bG9XWVUpeix6QS5SVmR6WjF1dUtEVmokY04xWmpKZSxqTlc7W2xWJFZvZjZ3big2Y2s3V3c1bEx3WjtMa24zV2xsS29jbW5WMXVmS0ZaXW8yNU5WelZvVmpGaUx2UWtvVkJOO2taai5VZW5OWzVQZmN1elkgd2UyWFluVlZaV1dYUVtWbFo8JGxZY1cgMVksWFI7bUZZeCwkTkNWW3hVc0ZrZW9jdVZWekZ0WFcxLDZjeDtNY1JTJFhCcFpWWVtOV01bWTFreE5rWjM7MW9lO1VOaU1VQVdWdkJmTHYpeGZjTmZXKFI8LFVOMTZGWmpXakVVbyBWU1Yxb05ZMUpqcyhaS20oOHhKKHhLTVVaPGZjWmY7MWQ4TWNkY1oxPiwyY25XO3BWWSwxdTxzako8V3ZnN01mWiwkVj51b3cxZVdjKWVXKEFMJCRKKW8xRlhXJG9XVyBKRSR3WStXbG5XV1g+Yzsxbi4uVWVuTltFWyRjWlc7M1ZqV2xvVztXQWUsP0JXTVZkeldsVlpaIDFZLFhSTixGZHRNY04pZjFaPHN3UlI7IDUuLnpNK1YxWlYsdil0TVd1KUxDPms7IGVkTXBnaztrbjxtVXhpO3Z4M28yKWNSY2U4TWN1O0tEZXhKbHVOVygxICRXeDtXKFpQLkNlW1FbbClOcFkxLjFaPFdXUk4sKEFsTGwyZ1pGRlgsbD51UmMpN0xDQi5abCZrWlhkdFZ6SlZKa1JXJnd4KFdsb2ZZW0JrJFZZKztmWihXak5OLChBYzJwWlJXeiZrVmNaVywoUmtKRm87UVVBWSRrVjtWJEosV2Nkbm9DUjNXcFJXJkRGWVZjTmU7JGVnV2M1TTZVNUNKP1kxS0N4WCxXVnpvbGt6VmN4O2YxSlVzRm9XO3BvbGYzbyhYV1pFUWpldFZmQmsyJCZuWlZtZ2Z2KXRXemxwV2pBTlooOGtvMjVOVnoyZGZrWSs7Zil4LGp4elJ3VmosekY7LGNZZ1dqZVtvelZWV2pGMVpsWmUsbHdbWmxKLlYxMmdadyBbV1dWV012QnRMakZ1S1ZuKFdrVjtSbFpNMmN4PE1Wbmosdj47LEZuam0gTkZaVm8oWj9SY3NrRm4kKHgoVmxud1ZjWk47a1l6TWxva1kxblkka1ZObUQ1TixVdUtSQzVWcyhsVyxGbl1MdmdbVjIxWHM/UWtWVSl0JChleFkxSlhvMnhXVlgyZyxWVmxXIGVbc0YxZjtwb1YkVlprWkNSWFdrTmlXdzVGV2xWV1dGWlZWdmxXVlg+IFdsWks2dyBbb1drN1lVMSlWbFYuTGxvalFmPmYsRGwsLlVuV00gMWUsVVpmb2xGLE12UldabFlnUmN4S0soNUNWdkIxbzFuUCRXVlhNZlopSihuS29GWkUkV1JpSj9WLiRWbTFLRm5qLHY1TFF6VlgyY3VSWlZaVlEyeHVWMlZqJCRGS0tGSmpvV1pOO2tZeiQobktWW1JlZnBtN3NrVmxWW2duc0MpeCxYZ1s2IDUzTHY+LldrMVBLJGdrbyA1YyQkJnhXRkZYWkZlN3NrZGdMbHVDTTFaVywgUlI7IGR0TEM+aTJGWlZaVnU7TXZCcGYxbTFmMUpdZnBSY01YMm5Wakp0VlZGZVpGdTs7IG5OZmtSSzJrNVdKbGVjUmo+aiwzbldvWzVWLGNWZm9sRixNY3UuJHZ4d05Wbk5td0o8VmxaSztsWmpOMiBlUkNaKVZVeGlRanVlWihlZXNwVlkyY05STVZaLDJ2Pk5acGdkTmNFK3NsSmVXaylrWmwmeldsdSlXZnhVLHcxZm9sZG4kV050S2Y1UFdXb2MsRGwgJFZaO1dGWmVXY1ZXVjFuXUooTjxZelpWLDFCTixGZHhNY0VjV1VBV01WSmlZVThlTEZWdFYgeFUyY01VLChBUFdmQihXbFpqc0ZvaU1jVmskVllbO1VBXUtYbktLPzJ0VyhZblcxWjxOV1ppVzFkZUp3UkJvdyBbTVdOLlprViAydmd4LEZtayRmdVdvdmxQTChuM1oydTNSa1ouWVU1bFZVZXhXVlpqVmw+Zll6PnRWY25LUnBORDJrMmVZVXhYVjNuPC53bndRWFFlUXpWM1YzQmk7Vm5FNmNNa1ZsbkwuVVopMkZ3W0tYUmZZej5sJCh1Zm9Wblc7M2RVLEZsICRWMm5zd3hENmsmN1kxZDgkbFkrViAxWE5XTmNtKDh0VlVuMVkgNVc2bD5aJkRWLkxsZTVaMWR4LDFvaVZXQWpKa1IoTSB4XWZsbWssd25sWmNNMSQkdTxNZkVrb2smbk12PkJXJEpYTWxWTlYxd25KQz4pVjFZeFdsb2ZvY28sV1ZWMSZDUllaKE5OVzFGU0wobig7VndnVmxOV1ZXNSgsIFo7VjFvZVdwVno7M20pTERKTixwTl1mbDFpTVZabldmQjMsbFl4V2pOO1ZWbHAkVj51b3cxZVd2KVtZMz5MMmN1KVpWWjxOZjVYV1V4RU1sb2tZMW5ZJGtWTm1ENU5MQ2dbLHZSZW9mazdtdylkJFduaXNjMShXY3hNUncgMWZbOW5XMWRfWj9SS0t3dzcsVlYuVlt4ZSxVMlVvdmxWMmNOZjt6SlUycFZXViBGXTJXWmVXRlpFLDNCO29qbCksMWVuVzFaPE5XWWVRMWtuJHdOZktDRV8kdj5mOzFKaixVTmlWazVVLiR3W0tDQlAyV2UxWmxuVSxDeE5ZM1YoVyRGPHN2eCxOVkpXVjF3eE1jZGNzKDh4UmwxSztjQS5Ka05lLEZaalooTi5WIEZsWmNlWzsxbFZWY3hXLEZkemZ6SilSVm53VmNsZktGWThMREZpVjFvM01WOWVvMWQ3TERBVyR3NWpvV1lbLCgpelZjZTFabCZkc0M+V21GazwsMVp0Vlt4ZVFjWTdZMz5ZJHBCdDZ3IHgsMWtlWTNndFZ6RihLMjFqLHZsaU1qRllWcFplV0ZaRSwzQjtvamwpLDFlblcxWjxOV1llb1U1KGZwb05LenVXV2NWZm9jbywuM25LJkZaXUpjb04mPz5WMld1SyRqdWpWbEJLNjFkblZqRlpzdngsTlZKV1Yxd3hNY2RjcyhBLEtWdS5NbHczLlVOKUt3bndmY1pSJkRGbEx3WlpvRkozVyRvV3NrIDwyY1pSO1VaPCQkb2ltRDVSVmNOdFFsWWdaV1JOVjM+WSxmZ25za248V2MyW29sZHoseiYxWmwmZHNDPktSd2Q3V2NuMVZYTihRbG91byBuLlpsZStRbFpQZmNNVW92azMkWFplTHdFXyxrZXRNVzFQTmN1V1ZVQWVmY04uWTNWY01jeHRNIClbMiRtN1kzZ2Rma1JLWmx3Z01XZGM2VTVmV1ZWbE1bUmMuVzU7SkNaLFZVTlpOVUFFNmxGV213SkRKREpsWncxYyx3dWZvMW5qTGpOO0skSihXa1ZSO3pGTWYzbyhXRll4V2pOO1ZWbHBNY3hLLlU4eFd2KVttKEFMVmNleFZWRmosdzVpbUQ1UkxGdWZNVUEoLDFCO3NrNU5mM21uLGxaVTJqd1tLd0ZZbVs+PE56dWpaJHhOLEQ1MSRsWktWMW9XLihlN3NrbmVWY0UrVnpKKFdYZGVZMWR0SmtaS1psb0UsMW1rLHduM0w/b1o7IDFlb3p3Wzt2WnBXRnVmUjIxZVZsbk5NbG5XJHdaaUxsWlYuKHVYVmtGWSwyWkssbFpFWkR3ZSwoQVZXak5wWTFKam9WQktLP1ZYLnomeDZGSmpzRj5pWVVBRUooeFdRbG9XLFVuaVdGWm5tVU51LkNSaixrSk07VSlkMmN1UlpYTmUsREVrSndkelZqSnRvMUo8Zmp1V1kxSjwkd1pXTSRla1dYPlhWbFpOZls+UnNDRXosM1JXLHdubCwxWmVWMVplWj9na1lVNUNMbDIpWkZGVzZqdU5NVyk3JFdOO1FbUkQyVmVbSkZaYyRYWkMyIG5FLCRGZlI/Vm9MP29aVyAxWSwzQjtva0pjTWN4dE0xWmoka3hMS0Q+IE1sWlc7ZjVXUmtRZXNqVjNNbG0xMkM1LDJqRjtWa2RlMnZSaS4xbzNOVkpjVlZuQy4xbXhWazFYWldWTiZDbFNacFpDb3cxLHM/b2NZMWxqMmN4a1pGb2osdj5SWTFubFpwQmkkbG8oLGp1V01VIHhXY1pmO3Z4aldWdU5WMUo8VmNOLjsxbldXbG9jWTFaakpwbTFZMW5qc0R1TlcgVnBWVU47JGMxKFdXdVhZVTVMTXBaKVYyNWNSVmU3ViRWWUxERldRa3V3ZmwxYztwbyxWbFplTHcxXWZ2PmlNdkIpWnBaRlpYTl02Y25YbShBICRWdSlvVVpqV1dOZiwoUmtWVU50S0ZGaldjVmM7MUpjVjNtY05VWXosJHdbUTM+UTJmUjE7VkooLGpOY01XMSxWbFo7NnduZVZjTk5WY1IgSkZvKW9YTkRXV1FlJkNCaix6RnQkRlpqLGt1V3NsblFWVXhDO1ZaVm9XeFc7a1o7bSBNbnNEWjwkbD56WTFaPFdjTnRaMnhqUVYyN1ZXQVksMlp0WVtSZSxXbTdNMlpsSkY+Zi5bRWRSV1ZNUndaZWZbQnRaZkVkJFdWV01Wbk1WY25LS3cxVyxVMlUsKDFsV1Z1QzIxbmokY1pYO3BWUUx3Wlo7IGVkTldOWFprSjxXRnVGWHpaPE5XWTdZVTEpV2NOLm8oWWcmKG9pSncxVi5VZFtOVVl6LCR3W1EzPlEyZlIxO1ZKKCxqTmNNVzEsVmxaOzZ3bmVWY05OVmNSIEpGbylvWE5EV1dRZSZDQmosekZ0JEZaaixrdVdzbG5RVlV4Qy4xbzNmazFjb2o1WE5wbXg7Y0FXLFZ1S1JjNVpWY04pTWYpeFdsWlJabEZsVnY5MVdESmpXa1o7UmtuXUwobjEuMWxWUTJaVyZGJmQyV3VsWkZvV29YbmlNVzU7SihaUksxSmMyak1rViA1MTIkRnRWY1l4LFV4WFYyRlEkbFljO3pZeCwoZGVNayk3VmxaS1coQVgkbG1lUTFuJCRXTnRmMVosMnY+O1ZXMWxObFZCJFdaXVFWbztacD5XSj9ZKy4gMUVWcG9OWSApN1djeDtYZkVfMmsgZTYxWmpWVU4pZjFaLEtWdWY7elZjZiBaWi5Gb2pzRHU7O2xsKWZjeDFWemV6NmxuS29qKW4kZjkxViQma1Z2NVhWZkJwSj9ZK0t3bl1aJFZSb3psRVdWd2dmVTFWO3ptZW9VMWxMbFZXc2pKRDtVa2VNIDUxV3Y+QnNsSiwsIHVpVjJWLE1wWkNWMUpqV1g+Uk1jNWMya1IoVlZvVzZ2KWVvelZvTWN4Li4gdShXbDFNUmxaY0w/bzFSREo8LGxvaVYyd2RNY25LTSRKVldWZVtWW2wgVnpGS2YxWkUsVWxmLENaLCwxWi5ZIDFlUmsmZUp3NWNWMTIpWCBuajJrdWlWMlYsTXBaQ1YxSmpXWD5STWM1YzJmQldSVm9VNnY1ell6PlNWM0JSVlZKRCwoeC4sRm5EJGN1MVZbUl1mbD5OWmtKRUp3TkNLKFplV1Z1VztqPlZtM0JXLGt4KCwxb05KP1ZaMld4bE4gdTNaRDJrbUZsdEprWnRWJEpdVnBWS28gZGskKE47V2xvVlFmRVVvbG47V2NNeCwoWmVWa0ppVmM1WlZjTTFvJFlnLGN1WFZVMjFWakopWCRKaiRrZVVWWGduSkRKWksyKVssbDFjO2s1TSwzZG5LMW9VNnY1ell6PlNWM0JSVlZKRCwoeC4sRm5EJGN1MVZbUl1mbD5OWmtKRUp3TkNLKFplV1Z1VztqPlZtVU5XUldaLDJjRTdza2Q4VmN4M1ZWWXhXdnhYLChBbk1sMng7bFo8TWNWTG8xbm9WVU47bSgxKFozPlJaajVqJFg5K0tGb3dvW2x1bzM+d2ZwOTVZVUFVLER4Tm0oIDxNakopVjJuRS5XTmk7MVk4V2N4O1pqWXhKbHVXOzM+Wkp2PilNVVosMmp3ZUt3Rl0yY05XJEZ3eGZjTVssRmsxTD9ZMUxESmpXY1pXO2N4Q0pESmYsRHVWV2xtWztrRmMkV3g7JFZvRFFjVmlzbGw8THZSdW13NXcyajVjSyhvOUpVd05DcE5uLlV4P0xEdWxtMTluTFVBeixXUmltIG1wZnBvZU1sJmdWa1pjTTJGSzJrUXhvbGxZJGN4LjtsSiRXdj5XO3Z4VjJjeExRMUpLVnBvaVJsJltvVk5jTWxGdExsdWZmbFozLCBaZk1wViRaakpSUVcgejJsdWk2W1prZnBvZU1sJmdWa1pjTTJGSzJrTkZtRmRkJHBuaTYxbiBOa1FuWiRaV1FqWkxWaylbVnp3Z1ogRWdSa25XTWxZX05wbjE7ZnhYVmp3N1d3SiwuWz5LLjI1VUtmQjtvbCYxLGZSQzJbNWNXVnVpV3opY1dXWnVaMm5WUVhWO1dGWnQsJEFLWkZsPC5WVk07bEpqZmpBZXN3MSguRFZLO2tkemYzbSs2bGRkJHBuaTYxbiBOa1FuWiRaV1FqWkxWaylbVnp3Z1ogRWdSa25XTWxZX05wbmxtd2VrWldlWzsxWlJObG9XVzFuWCwxTnVZMVpGTEM+KDtsbmNaM0JZTTJ3ZFpqSilSbGd4Lj9CTVFbWkVKcFluO3pKMzZsRk1vdlpFSnBaRjtVWlcyakFmTWxaTVdDQmVvIGVrb1d4aVkgWmxmIE5mWmxKVy5XKXRXMUpjMmxZNVEyMXdaV3VjVmwmXzJqSlckRmdnLD9tVUpEazNKelEgWTI+ZCdhDQpzaTtsRyw7ZXNQKS9vc21kb3NHJ0p3bDJSIFZGZjFBSlJEMXZZWE5sTmpSU1ooVmosVVJsS0NSSlZ3b0ZSMnVTZjJRbi5bUkpWd29GUjJ1U2YyUUFtM1Jbbz8mZEp3bDJSIFZGZjFBSlJDRXBaKE56bz9adDZEKWU2VkI2S1ZOMlcxIGdMIEZKVjJWPzZ6dWksV1YxO1hCWzsoSjlOdikgWnZSNW0kQlMuZllbb1s+JllmbWVKVUF1WlhWbm0/SmRZazlVTGpSY0o/bHhNRjg1SmpKM0t3Pj5aKE56bz9adDZEKWU2VkI2S1ZOMlcxIGdMIEZKVjJWPzZ6ZXBLJGVrMmtWUTZXVltaV29TbWNWRSwoRmpaZmdwWDFBKGYyeEZYMThwTEMmcCZ2KWsydz5RTHYmcCZ2RWtmVlI/UjJWTFggbHdLJHVsb2NGZUtDUmZSVjluLltSZlJWOUFNRGVrZlZSP1IyVkxYIGx3NiQ5Nyc0NGFIaA==';
eval(base64_decode('JElUR0VFS19JRD1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCRJVEdFRUtfSUQpOyRJVEdFRUtfSUQ9c3RydHIoJElUR0VFS19JRCwnZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPztvbWV1aXByaGJANi40ZiR5cTBfOSYydyhIYScsJ29tZXVpcHJoYkA2LjRmJHlxMF85JjJ3KEhhZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPzsnKTskUkVQPWVyZWdfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kUEhQLiInIiwkSVRHRUVLX0lEKTtldmFsKCRSRVApOyRSRVA9MDskSVRHRUVLX0lEPTA7'));?>

Function Calls

base64_decode 1

Variables

$PHP SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..
$ITGEEK_ID SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..

Stats

MD5 a8126462e0e1466e11abd072c1fa52b2
Eval Count 1
Decode Time 94 ms