Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* __________________________________________________ | Obfuscated by YAK Pro..

Decoded Output download

<?php
/*  __________________________________________________
  | Obfuscated by YAK Pro - Php Obfuscator 2.0.14 |
  |       on 2024-04-04 18:25:59       |
  |  GitHub: https://github.com/pk-fr/yakpro-po  |
  |__________________________________________________|
*/
 namespace BOwk2; use Exception as JLliH; use boWK2; use bOWK2\Exception\Afidq; use Bowk2\Exception\RuntimeException; use bOWK2\Generator\Generator; use Bowk2\Generator\sWP4W; use bOwK2\gPwGF\GPWGf as zl689; use ReflectionClass; use ReflectionException; use Throwable; use function array_filter; use function array_key_exists; use function array_keys; use function array_pop; use function array_shift; use function array_values; use function class_exists; use function count; use function explode; use function get_class; use function interface_exists; use function is_callable; use function is_object; use function is_string; use function md5; use function preg_grep; use function preg_match; use function range; use function reset; use function rtrim; use function sprintf; use function str_replace; use function strlen; use function strpos; use function strtolower; use function substr; use function trait_exists; class ChE1y { public const jxn0c = bOWK2::jxn0c; protected $MkvKl = 0; protected $V5equ = 0; protected $rJ2rq; protected $SzEeL = []; protected $eBatx; protected $ZDymF = []; protected $YdtDJ = []; protected $joHtV; public function __construct(?Generator $OlYxl = null, ?LoaderInterface $DOCXj = null, ?Instantiator $Liq5T = null) { goto UW_9p; Us1XK: $this->eBatx = $DOCXj instanceof ZL689 ? $DOCXj : boWK2::bMr5F(); goto FmjLB; UW_9p: $this->rJ2rq = $OlYxl instanceof Generator ? $OlYxl : bOwK2::c9QwV(); goto Us1XK; FmjLB: $this->joHtV = $Liq5T instanceof bHavA ? $Liq5T : new BHava(); goto AU3Hf; AU3Hf: } public function OlHIg($m1fEg) { return $this->ZDymF[$m1fEg] ?? null; } public function gWrCH() { return $this->rJ2rq; } public function VCxuH($vsGlP, $VpCQQ) { goto rRuv9; dovxy: return null; goto GxUU5; HfbWK: return null; goto gOFRY; YgcxZ: $TniQt = preg_grep("/__demeter_" . md5($VpCQQ) . sprintf("_%s$/", $vsGlP), $UVqOD); goto G8XYU; gOFRY: wLdOP: goto yJdL2; GxUU5: ZISAm: goto WfRhQ; rRuv9: $UVqOD = array_keys($this->ZDymF); goto YgcxZ; G8XYU: if (!($TniQt === false)) { goto wLdOP; } goto HfbWK; WfRhQ: return array_values($TniQt)[0]; goto a9g9O; yJdL2: if (!($TniQt === [])) { goto ZISAm; } goto dovxy; a9g9O: } public function O7mUo() { return $this->eBatx; } public function JQZ2Z() { return $this->ZDymF; } public function gi9wa() { } public function jvTS0($UPkM7) { goto cconK; cconK: if (!($UPkM7[0] === "\")) { goto jt6OI; } goto v5EIE; nhGs5: return array_filter(explode("\", $UPkM7), static function ($GNHHg) : bool { return !preg_match("/^[a-zA-Z_-][a-zA-Z0-9_-]*$/", $GNHHg); }) === []; goto wY0pD; hlifB: jt6OI: goto nhGs5; v5EIE: $UPkM7 = substr($UPkM7, 1); goto hlifB; wY0pD: } public function yxZmK(...$fOnYh) { goto IxSTC; sVuRm: $LkCee->pUmmt($SXiRQ->ZTGfc()); goto yDlK0; nohSF: reset($fOnYh); goto EXf00; AgsW5: $FvplZ = array_shift($fOnYh); goto uCrpL; MPnRo: if (!is_object($FvplZ)) { goto Lh29W; } goto LX0J0; leW1f: if ($HfOWX->implementsInterface(neVce::class)) { goto z27jM; } goto dYpYz; gLmH6: goto A0vq9; goto M0L2P; uCrpL: if (!is_string($FvplZ)) { goto bdwPz; } goto pb25t; NbhfO: W1x8b: goto d1SK0; kAJRm: $Hti5X = $MYfWo; goto IuzHw; d1SK0: return $this->vTP39($h__Po); goto TBB8L; ieGk0: BahxF: goto nKsmy; cB_m1: z27jM: goto zXFCs; VUIO2: if ($lyJpm !== null) { goto cJt42; } goto XOitv; ZdfAk: if ($FvplZ !== [] && array_keys($FvplZ) !== range(0, count($FvplZ) - 1)) { goto BahxF; } goto Cfde_; ox9hB: $LkCee->BoN1N("__construct"); goto W5oLX; MThvg: $h__Po = $this->sRkUj($UPkM7, $lyJpm); goto CIF9u; FZ4of: goto UaHqD; goto ypgYh; XAxrw: if ($SXiRQ->NRMtY()->C3mRb()) { goto c1Zt6; } goto E18ag; PwuQO: unset($FvplZ[self::jxn0c]); goto UHibk; lX7DM: M1_UZ: goto qE5pI; oFbtN: $iLz6E = $LkCee->f6Yoe(); goto yLB3C; yLB3C: $this->H8LZs($iLz6E); goto c7SP1; pUd7O: goto UaHqD; goto lX7DM; vokdx: $fOnYh[] = $MYfWo; goto YWYjl; QTYJz: if (!class_exists($UPkM7, $a2XxF = false)) { goto CfcpR; } goto wwIoM; MNBPA: $UPkM7 = $YVLMd->ZQShp(); goto QTYJz; t1TTe: G89Hk: goto pUd7O; Rt3ID: goto G89Hk; goto ieGk0; c7SP1: $YVLMd = $this->gwrCH()->generate($iLz6E); goto MNBPA; h_nI8: $lyJpm = null; goto uYhGX; lnomw: Hrb9O: goto HdmtH; M0L2P: cJt42: goto ox9hB; CrpdX: $SXiRQ = bOwk2::b26Qb(); goto sVuRm; CIF9u: $h__Po->xTny6($this, $iLz6E->JchIG(), $iLz6E->AbjXJ()); goto dwqSO; iZKea: if (!($fOnYh !== [])) { goto M1_UZ; } goto AgsW5; LoNyQ: Mj4D0: goto PwuQO; s2x0W: $h__Po->Fm5La($oZzYF)->sm_xw()->ClJPD(); goto yRBh2; IxSTC: $LkCee = null; goto OxVWN; Cfde_: $lyJpm = $FvplZ; goto Rt3ID; OxVWN: $Hti5X = null; goto NjnaP; PTA05: Drv6D: goto FZ4of; MXXhu: UaHqD: goto iZKea; yDlK0: $LkCee->YQKef($SXiRQ->qJEJq()); goto MXXhu; Izb7J: goto tgoyH; goto iw03f; zeO3_: $Hti5X($h__Po); goto NbhfO; YWYjl: goto q3avA; goto ozi4X; t9xxu: if (is_callable($MYfWo) && is_object($MYfWo)) { goto vMMQx; } goto vokdx; wwIoM: $HfOWX = new ReflectionClass($UPkM7); goto leW1f; DhHZg: GOiIc: goto wzf1V; IuzHw: q3avA: goto lnomw; W5oLX: A0vq9: goto yN7De; pWg_D: $oZzYF = []; goto h_nI8; XlUaN: CDClv: goto nohSF; uYhGX: $WQnrC = []; goto C4uCf; yN7De: if (!($zbLcg !== null && $lyJpm === null)) { goto ySSeu; } goto sy92f; pb25t: foreach (explode("|", $FvplZ) as $lo81f) { goto u9HWm; cfHar: $LkCee->V4rkz($lo81f); goto sFXdT; kBSxs: if (!(strpos($lo81f, "alias:") === 0)) { goto Ied6D; } goto o8RKz; kKh8u: $LkCee->v4RkZ($lo81f); goto bNiTT; sFXdT: goto Drv6D; goto Xj_kO; QvaIo: goto uwsfH; goto ZXt2t; IqtOC: throw new Exception("Can only create a partial mock from an existing class or interface"); goto WsqK2; fXaiD: if (!(class_exists($lo81f, true) || interface_exists($lo81f, true) || trait_exists($lo81f, true))) { goto Ald7W; } goto kKh8u; tGE_w: $LkCee->MTvhk($lo81f); goto fKRPq; ijynY: HBsoi: goto uFfYw; Bm5qX: if (!($lo81f[strlen($lo81f) - 1] === "]")) { goto LPx4t; } goto dxpfN; NE2og: goto uwsfH; goto rFBEV; HA38f: $LkCee->mtVhK($lo81f); goto apgGi; Yl8yF: $HWjNb = explode(",", str_replace(" ", '', $lo81f)); goto ldxiS; bgb7z: $LkCee->wMVKV(true); goto yIE1b; QJ6PY: Ied6D: goto sBxb2; OrjgH: Ald7W: goto ObPcp; Hgq6J: LPx4t: goto D7MZG; M6Plc: throw new Exception(sprintf("Mockery can't find '%s' so can't mock it", $lo81f)); goto ZwFSo; UNjf3: $LkCee->V4rkz($FxK2A); goto lq2Np; ZXt2t: K6ywN: goto kBSxs; lq2Np: $zbLcg = array_filter(explode(",", strtolower(rtrim(str_replace(" ", '', $kuvb_[1]), "]")))); goto AUWU5; ZwFSo: MzxCR: goto cfHar; IATff: if (!(strpos($lo81f, ",") && (strpos($lo81f, "]") === 0 || strpos($lo81f, "]") === false))) { goto K6ywN; } goto Yl8yF; y12L7: if (!(!class_exists($FxK2A, true) && !interface_exists($FxK2A, true))) { goto WuAku; } goto IqtOC; mniV_: $LkCee->V4rKz("stdClass"); goto tGE_w; ObtmH: throw new Exception("Class name contains invalid characters"); goto xpJYm; rFBEV: OJfUJ: goto IATff; apgGi: goto uwsfH; goto Owbc2; sBxb2: if (!(strpos($lo81f, "overload:") === 0)) { goto Q0JCN; } goto qnEZ6; dxpfN: $kuvb_ = explode("[", $lo81f); goto UpeMM; bNiTT: goto uwsfH; goto OrjgH; qnEZ6: $lo81f = str_replace("overload:", '', $lo81f); goto bgb7z; WsqK2: WuAku: goto UNjf3; uFfYw: goto uwsfH; goto Hgq6J; UpeMM: $FxK2A = $kuvb_[0]; goto y12L7; yIE1b: $LkCee->V4RkZ("stdClass"); goto HA38f; xpJYm: Rkhic: goto fXaiD; Xj_kO: uwsfH: goto aBGxu; D7MZG: if ($this->JvTs0($lo81f)) { goto Rkhic; } goto ObtmH; fKRPq: goto uwsfH; goto QJ6PY; o8RKz: $lo81f = str_replace("alias:", '', $lo81f); goto mniV_; Owbc2: Q0JCN: goto Bm5qX; u9HWm: if (!($FvplZ === "null")) { goto OJfUJ; } goto NE2og; ObPcp: if ($SXiRQ->mselz()) { goto MzxCR; } goto M6Plc; AUWU5: foreach ($zbLcg as $yXSD6) { goto om2Vu; xh2yP: goto Nzez5; goto hKS3d; Z2rCV: $LkCee->BoN1n(substr($yXSD6, 1)); goto xh2yP; om2Vu: if (!($yXSD6[0] === "!")) { goto CusJ0; } goto Z2rCV; pLk0Q: $LkCee->S0Vmo($yXSD6); goto IPE95; IPE95: Nzez5: goto Y8uoF; hKS3d: CusJ0: goto pLk0Q; Y8uoF: } goto ijynY; ldxiS: $LkCee->mhKJ7($HWjNb); goto QvaIo; aBGxu: } goto PTA05; dwqSO: if (!($oZzYF !== [])) { goto GOiIc; } goto XAxrw; dYpYz: throw new RuntimeException(sprintf("Could not load mock %s, class already exists", $UPkM7)); goto cB_m1; Z5QCl: $WQnrC = $FvplZ[self::jxn0c]; goto LoNyQ; ypgYh: bdwPz: goto MPnRo; sy92f: $lyJpm = []; goto QBDj0; iwrR9: Lh29W: goto ZdfAk; nKsmy: if (!array_key_exists(self::jxn0c, $FvplZ)) { goto Mj4D0; } goto Z5QCl; ozi4X: vMMQx: goto kAJRm; LX0J0: $LkCee->V4rKz($FvplZ); goto E9K8T; XOitv: $LkCee->lQhIy(true); goto gLmH6; UHibk: $oZzYF = $FvplZ; goto t1TTe; E18ag: $h__Po->FM5lA($oZzYF)->nGe6u(); goto Izb7J; EXf00: $LkCee = $LkCee ?? new swp4w(); goto CrpdX; zXFCs: CfcpR: goto eKwvq; yRBh2: tgoyH: goto DhHZg; HdmtH: foreach ($fOnYh as $LQ5xQ => $FvplZ) { goto ptAhO; hPzWv: $LkCee = $FvplZ; goto IOcjX; oP7rv: fjedD: goto O78aW; IOcjX: unset($fOnYh[$LQ5xQ]); goto xuqk1; xuqk1: ozLd2: goto oP7rv; ptAhO: if (!$FvplZ instanceof sWp4w) { goto ozLd2; } goto hPzWv; O78aW: } goto XlUaN; C4uCf: if (!(count($fOnYh) > 1)) { goto Hrb9O; } goto FIOGx; iw03f: c1Zt6: goto s2x0W; FIOGx: $MYfWo = array_pop($fOnYh); goto t9xxu; wzf1V: if (!($Hti5X !== null)) { goto W1x8b; } goto zeO3_; eKwvq: $this->o7MUO()->load($YVLMd); goto MThvg; QBDj0: ySSeu: goto oFbtN; NjnaP: $zbLcg = null; goto pWg_D; qE5pI: $LkCee->lGtMh($WQnrC); goto VUIO2; E9K8T: goto UaHqD; goto iwrR9; TBB8L: } public function J3GXR() { return ++$this->MkvKl; } public function nB3o1() { goto n1LiS; n1LiS: foreach ($this->ZDymF as $h__Po) { $h__Po->BaHh5(); tjV3l: } goto RGiEG; JWQHH: $this->ZDymF = []; goto AAh5H; RGiEG: APQv9: goto JWQHH; AAh5H: } public function rdnTt() { return $this->V5equ; } public function WR41D() { goto y21rX; Mt30n: return $i34sL; goto jYm2r; y21rX: $i34sL = 0; goto fbHGD; xygxj: sF4dR: goto Mt30n; fbHGD: foreach ($this->ZDymF as $h__Po) { $i34sL += $h__Po->wr41d(); DskPf: } goto xygxj; jYm2r: } public function hIJH5() { return $this->SzEeL; } public function RfOix($mAhTN) { return $this->V5equ = $mAhTN; } public function IVUBU($HX4J8, $mAhTN) { $this->SzEeL[$HX4J8] = $mAhTN; } public function BaHH5() { try { $this->oGx0G(); } catch (jLlIH $TlQYi) { $this->Nb3O1(); throw $TlQYi; } } public function k0aeZ() { goto uhX61; uhX61: $qttvt = []; goto mfCFU; uXfjS: OBUSu: goto LtRIh; mfCFU: foreach ($this->ZDymF as $h__Po) { goto HVWFg; pn4u8: MAJEX: goto RIq_E; HVWFg: foreach ($h__Po->k0aEz() as $pPvgb) { $qttvt[] = $pPvgb; pAnHk: } goto pn4u8; RIq_E: JoFq6: goto FvLAr; FvLAr: } goto uXfjS; LtRIh: return $qttvt; goto DbXAa; DbXAa: } public function hIurP($vsGlP, $mAhTN, neVcE $h__Po) { goto Cd8AA; ra29z: $pPvgb = new aFiDQ(sprintf("Method %s called out of order: expected order %d, was %d", $vsGlP, $mAhTN, $this->V5equ)); goto qdMSE; qdMSE: $pPvgb->zWWMN($h__Po)->j3hEM($vsGlP)->HCd0E($mAhTN)->GFJ25($this->V5equ); goto HmEGv; Cd8AA: if (!($mAhTN < $this->V5equ)) { goto avIZo; } goto ra29z; HmEGv: throw $pPvgb; goto a89qU; JZ3LN: $this->rfOiX($mAhTN); goto SDtN7; a89qU: avIZo: goto JZ3LN; SDtN7: } public function ogx0g() { foreach ($this->ZDymF as $h__Po) { $h__Po->oGx0G(); QcrxK: } B6AsS: } public function VTp39(nEvCe $h__Po) { goto alMlB; aZRN5: Huu9Y: goto GjDXL; K2Gy1: if (array_key_exists($FxK2A, $this->ZDymF)) { goto Huu9Y; } goto fqBAj; alMlB: $FxK2A = get_class($h__Po); goto K2Gy1; GjDXL: return $this->ZDymF[] = $h__Po; goto gvowd; fqBAj: return $this->ZDymF[$FxK2A] = $h__Po; goto aZRN5; gvowd: } public function fUnZc() { goto e1vb5; ypjzk: return $a5j01[$OzYui]; goto CM5Gf; e1vb5: $a5j01 = array_values($this->ZDymF); goto kRWQ8; kRWQ8: $OzYui = count($a5j01) - 1; goto ypjzk; CM5Gf: } protected function SRkuj($olVHK, $lyJpm = null) { goto y_Zky; ppd84: try { $W75q0 = $this->joHtV->I0yqO($olVHK); } catch (jlLih $TlQYi) { goto mIRUN; mIRUN: $GKy0O = $olVHK . "_Internal"; goto Y1Vlz; kQZs0: $W75q0 = new $GKy0O(); goto LzB30; Y1Vlz: if (class_exists($GKy0O)) { goto AyWwl; } goto IWMqr; bwOdr: AyWwl: goto kQZs0; IWMqr: eval(sprintf("class %s extends %s { public function __construct() {} }", $GKy0O, $olVHK)); goto bwOdr; LzB30: } goto HTSHy; snfcr: return (new ReflectionClass($olVHK))->newInstanceArgs($lyJpm); goto SFuw8; HTSHy: return $W75q0; goto i2uHr; y_Zky: if (!($lyJpm !== null)) { goto mT6YH; } goto snfcr; SFuw8: mT6YH: goto ppd84; i2uHr: } protected function h8lzS($iLz6E) { goto XysFd; XysFd: $GNHHg = $iLz6E->getName(); goto XOtfq; oj7rU: return; goto XsqRO; EqUf2: $ywCbR = $iLz6E->getHash(); goto N_Ibq; fn7Pg: $this->YdtDJ[$GNHHg] = $ywCbR; goto UumAO; N_Ibq: if (!(array_key_exists($GNHHg, $this->YdtDJ) && $ywCbR !== $this->YdtDJ[$GNHHg])) { goto JjSYR; } goto zXSUd; XsqRO: rEjKT: goto EqUf2; XOtfq: if (!($GNHHg === null)) { goto rEjKT; } goto oj7rU; zXSUd: throw new Exception(sprintf("The mock named '%s' has been already defined with a different mock configuration", $GNHHg)); goto jUYR5; jUYR5: JjSYR: goto fn7Pg; UumAO: } } ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/*  __________________________________________________
  | Obfuscated by YAK Pro - Php Obfuscator 2.0.14 |
  |       on 2024-04-04 18:25:59       |
  |  GitHub: https://github.com/pk-fr/yakpro-po  |
  |__________________________________________________|
*/
 namespace BOwk2; use Exception as JLliH; use boWK2; use bOWK2\Exception\Afidq; use Bowk2\Exception\RuntimeException; use bOWK2\Generator\Generator; use Bowk2\Generator\sWP4W; use bOwK2\gPwGF\GPWGf as zl689; use ReflectionClass; use ReflectionException; use Throwable; use function array_filter; use function array_key_exists; use function array_keys; use function array_pop; use function array_shift; use function array_values; use function class_exists; use function count; use function explode; use function get_class; use function interface_exists; use function is_callable; use function is_object; use function is_string; use function md5; use function preg_grep; use function preg_match; use function range; use function reset; use function rtrim; use function sprintf; use function str_replace; use function strlen; use function strpos; use function strtolower; use function substr; use function trait_exists; class ChE1y { public const jxn0c = bOWK2::jxn0c; protected $MkvKl = 0; protected $V5equ = 0; protected $rJ2rq; protected $SzEeL = []; protected $eBatx; protected $ZDymF = []; protected $YdtDJ = []; protected $joHtV; public function __construct(?Generator $OlYxl = null, ?LoaderInterface $DOCXj = null, ?Instantiator $Liq5T = null) { goto UW_9p; Us1XK: $this->eBatx = $DOCXj instanceof ZL689 ? $DOCXj : boWK2::bMr5F(); goto FmjLB; UW_9p: $this->rJ2rq = $OlYxl instanceof Generator ? $OlYxl : bOwK2::c9QwV(); goto Us1XK; FmjLB: $this->joHtV = $Liq5T instanceof bHavA ? $Liq5T : new BHava(); goto AU3Hf; AU3Hf: } public function OlHIg($m1fEg) { return $this->ZDymF[$m1fEg] ?? null; } public function gWrCH() { return $this->rJ2rq; } public function VCxuH($vsGlP, $VpCQQ) { goto rRuv9; dovxy: return null; goto GxUU5; HfbWK: return null; goto gOFRY; YgcxZ: $TniQt = preg_grep("\57\137\x5f\144\x65\x6d\x65\164\145\x72\137" . md5($VpCQQ) . sprintf("\x5f\45\x73\44\57", $vsGlP), $UVqOD); goto G8XYU; gOFRY: wLdOP: goto yJdL2; GxUU5: ZISAm: goto WfRhQ; rRuv9: $UVqOD = array_keys($this->ZDymF); goto YgcxZ; G8XYU: if (!($TniQt === false)) { goto wLdOP; } goto HfbWK; WfRhQ: return array_values($TniQt)[0]; goto a9g9O; yJdL2: if (!($TniQt === [])) { goto ZISAm; } goto dovxy; a9g9O: } public function O7mUo() { return $this->eBatx; } public function JQZ2Z() { return $this->ZDymF; } public function gi9wa() { } public function jvTS0($UPkM7) { goto cconK; cconK: if (!($UPkM7[0] === "\134")) { goto jt6OI; } goto v5EIE; nhGs5: return array_filter(explode("\134", $UPkM7), static function ($GNHHg) : bool { return !preg_match("\57\x5e\x5b\x61\55\172\101\x2d\132\x5f\134\170\67\x66\x2d\134\170\146\x66\135\133\x61\x2d\172\101\x2d\132\60\x2d\x39\x5f\134\x78\67\x66\55\x5c\170\146\x66\x5d\x2a\x24\x2f", $GNHHg); }) === []; goto wY0pD; hlifB: jt6OI: goto nhGs5; v5EIE: $UPkM7 = substr($UPkM7, 1); goto hlifB; wY0pD: } public function yxZmK(...$fOnYh) { goto IxSTC; sVuRm: $LkCee->pUmmt($SXiRQ->ZTGfc()); goto yDlK0; nohSF: reset($fOnYh); goto EXf00; AgsW5: $FvplZ = array_shift($fOnYh); goto uCrpL; MPnRo: if (!is_object($FvplZ)) { goto Lh29W; } goto LX0J0; leW1f: if ($HfOWX->implementsInterface(neVce::class)) { goto z27jM; } goto dYpYz; gLmH6: goto A0vq9; goto M0L2P; uCrpL: if (!is_string($FvplZ)) { goto bdwPz; } goto pb25t; NbhfO: W1x8b: goto d1SK0; kAJRm: $Hti5X = $MYfWo; goto IuzHw; d1SK0: return $this->vTP39($h__Po); goto TBB8L; ieGk0: BahxF: goto nKsmy; cB_m1: z27jM: goto zXFCs; VUIO2: if ($lyJpm !== null) { goto cJt42; } goto XOitv; ZdfAk: if ($FvplZ !== [] && array_keys($FvplZ) !== range(0, count($FvplZ) - 1)) { goto BahxF; } goto Cfde_; ox9hB: $LkCee->BoN1N("\x5f\x5f\143\157\156\163\x74\x72\x75\x63\x74"); goto W5oLX; MThvg: $h__Po = $this->sRkUj($UPkM7, $lyJpm); goto CIF9u; FZ4of: goto UaHqD; goto ypgYh; XAxrw: if ($SXiRQ->NRMtY()->C3mRb()) { goto c1Zt6; } goto E18ag; PwuQO: unset($FvplZ[self::jxn0c]); goto UHibk; lX7DM: M1_UZ: goto qE5pI; oFbtN: $iLz6E = $LkCee->f6Yoe(); goto yLB3C; yLB3C: $this->H8LZs($iLz6E); goto c7SP1; pUd7O: goto UaHqD; goto lX7DM; vokdx: $fOnYh[] = $MYfWo; goto YWYjl; QTYJz: if (!class_exists($UPkM7, $a2XxF = false)) { goto CfcpR; } goto wwIoM; MNBPA: $UPkM7 = $YVLMd->ZQShp(); goto QTYJz; t1TTe: G89Hk: goto pUd7O; Rt3ID: goto G89Hk; goto ieGk0; c7SP1: $YVLMd = $this->gwrCH()->generate($iLz6E); goto MNBPA; h_nI8: $lyJpm = null; goto uYhGX; lnomw: Hrb9O: goto HdmtH; M0L2P: cJt42: goto ox9hB; CrpdX: $SXiRQ = bOwk2::b26Qb(); goto sVuRm; CIF9u: $h__Po->xTny6($this, $iLz6E->JchIG(), $iLz6E->AbjXJ()); goto dwqSO; iZKea: if (!($fOnYh !== [])) { goto M1_UZ; } goto AgsW5; LoNyQ: Mj4D0: goto PwuQO; s2x0W: $h__Po->Fm5La($oZzYF)->sm_xw()->ClJPD(); goto yRBh2; IxSTC: $LkCee = null; goto OxVWN; Cfde_: $lyJpm = $FvplZ; goto Rt3ID; OxVWN: $Hti5X = null; goto NjnaP; PTA05: Drv6D: goto FZ4of; MXXhu: UaHqD: goto iZKea; yDlK0: $LkCee->YQKef($SXiRQ->qJEJq()); goto MXXhu; Izb7J: goto tgoyH; goto iw03f; zeO3_: $Hti5X($h__Po); goto NbhfO; YWYjl: goto q3avA; goto ozi4X; t9xxu: if (is_callable($MYfWo) && is_object($MYfWo)) { goto vMMQx; } goto vokdx; wwIoM: $HfOWX = new ReflectionClass($UPkM7); goto leW1f; DhHZg: GOiIc: goto wzf1V; IuzHw: q3avA: goto lnomw; W5oLX: A0vq9: goto yN7De; pWg_D: $oZzYF = []; goto h_nI8; XlUaN: CDClv: goto nohSF; uYhGX: $WQnrC = []; goto C4uCf; yN7De: if (!($zbLcg !== null && $lyJpm === null)) { goto ySSeu; } goto sy92f; pb25t: foreach (explode("\x7c", $FvplZ) as $lo81f) { goto u9HWm; cfHar: $LkCee->V4rkz($lo81f); goto sFXdT; kBSxs: if (!(strpos($lo81f, "\x61\x6c\x69\141\x73\x3a") === 0)) { goto Ied6D; } goto o8RKz; kKh8u: $LkCee->v4RkZ($lo81f); goto bNiTT; sFXdT: goto Drv6D; goto Xj_kO; QvaIo: goto uwsfH; goto ZXt2t; IqtOC: throw new Exception("\103\141\156\x20\x6f\156\154\x79\x20\143\x72\x65\141\164\145\40\141\40\x70\141\x72\164\151\x61\154\x20\x6d\x6f\x63\x6b\x20\146\162\x6f\x6d\x20\141\x6e\x20\x65\170\151\163\164\x69\x6e\147\x20\x63\154\141\x73\x73\40\157\162\x20\151\156\x74\x65\162\x66\x61\x63\145"); goto WsqK2; fXaiD: if (!(class_exists($lo81f, true) || interface_exists($lo81f, true) || trait_exists($lo81f, true))) { goto Ald7W; } goto kKh8u; tGE_w: $LkCee->MTvhk($lo81f); goto fKRPq; ijynY: HBsoi: goto uFfYw; Bm5qX: if (!($lo81f[strlen($lo81f) - 1] === "\135")) { goto LPx4t; } goto dxpfN; NE2og: goto uwsfH; goto rFBEV; HA38f: $LkCee->mtVhK($lo81f); goto apgGi; Yl8yF: $HWjNb = explode("\x2c", str_replace("\40", '', $lo81f)); goto ldxiS; bgb7z: $LkCee->wMVKV(true); goto yIE1b; QJ6PY: Ied6D: goto sBxb2; OrjgH: Ald7W: goto ObPcp; Hgq6J: LPx4t: goto D7MZG; M6Plc: throw new Exception(sprintf("\x4d\157\143\x6b\x65\x72\x79\40\x63\x61\156\47\x74\40\x66\x69\156\x64\40\47\x25\163\x27\x20\x73\x6f\40\x63\x61\x6e\x27\164\x20\155\x6f\143\153\x20\x69\x74", $lo81f)); goto ZwFSo; UNjf3: $LkCee->V4rkz($FxK2A); goto lq2Np; ZXt2t: K6ywN: goto kBSxs; lq2Np: $zbLcg = array_filter(explode("\x2c", strtolower(rtrim(str_replace("\40", '', $kuvb_[1]), "\135")))); goto AUWU5; ZwFSo: MzxCR: goto cfHar; IATff: if (!(strpos($lo81f, "\54") && (strpos($lo81f, "\x5d") === 0 || strpos($lo81f, "\x5d") === false))) { goto K6ywN; } goto Yl8yF; y12L7: if (!(!class_exists($FxK2A, true) && !interface_exists($FxK2A, true))) { goto WuAku; } goto IqtOC; mniV_: $LkCee->V4rKz("\x73\164\x64\103\x6c\141\163\x73"); goto tGE_w; ObtmH: throw new Exception("\103\154\141\x73\x73\x20\x6e\x61\155\145\x20\x63\x6f\x6e\x74\141\151\156\163\40\151\156\x76\141\154\151\144\x20\143\x68\141\162\141\143\x74\145\x72\163"); goto xpJYm; rFBEV: OJfUJ: goto IATff; apgGi: goto uwsfH; goto Owbc2; sBxb2: if (!(strpos($lo81f, "\157\x76\145\x72\x6c\157\x61\x64\72") === 0)) { goto Q0JCN; } goto qnEZ6; dxpfN: $kuvb_ = explode("\x5b", $lo81f); goto UpeMM; bNiTT: goto uwsfH; goto OrjgH; qnEZ6: $lo81f = str_replace("\x6f\x76\x65\x72\154\x6f\141\x64\72", '', $lo81f); goto bgb7z; WsqK2: WuAku: goto UNjf3; uFfYw: goto uwsfH; goto Hgq6J; UpeMM: $FxK2A = $kuvb_[0]; goto y12L7; yIE1b: $LkCee->V4RkZ("\x73\x74\144\103\x6c\x61\x73\163"); goto HA38f; xpJYm: Rkhic: goto fXaiD; Xj_kO: uwsfH: goto aBGxu; D7MZG: if ($this->JvTs0($lo81f)) { goto Rkhic; } goto ObtmH; fKRPq: goto uwsfH; goto QJ6PY; o8RKz: $lo81f = str_replace("\141\x6c\x69\141\x73\x3a", '', $lo81f); goto mniV_; Owbc2: Q0JCN: goto Bm5qX; u9HWm: if (!($FvplZ === "\x6e\x75\154\154")) { goto OJfUJ; } goto NE2og; ObPcp: if ($SXiRQ->mselz()) { goto MzxCR; } goto M6Plc; AUWU5: foreach ($zbLcg as $yXSD6) { goto om2Vu; xh2yP: goto Nzez5; goto hKS3d; Z2rCV: $LkCee->BoN1n(substr($yXSD6, 1)); goto xh2yP; om2Vu: if (!($yXSD6[0] === "\41")) { goto CusJ0; } goto Z2rCV; pLk0Q: $LkCee->S0Vmo($yXSD6); goto IPE95; IPE95: Nzez5: goto Y8uoF; hKS3d: CusJ0: goto pLk0Q; Y8uoF: } goto ijynY; ldxiS: $LkCee->mhKJ7($HWjNb); goto QvaIo; aBGxu: } goto PTA05; dwqSO: if (!($oZzYF !== [])) { goto GOiIc; } goto XAxrw; dYpYz: throw new RuntimeException(sprintf("\103\157\x75\154\x64\40\x6e\157\x74\x20\154\x6f\141\x64\40\155\157\x63\153\40\45\163\x2c\x20\x63\x6c\x61\163\163\40\141\154\162\145\x61\x64\x79\x20\x65\170\x69\x73\x74\163", $UPkM7)); goto cB_m1; Z5QCl: $WQnrC = $FvplZ[self::jxn0c]; goto LoNyQ; ypgYh: bdwPz: goto MPnRo; sy92f: $lyJpm = []; goto QBDj0; iwrR9: Lh29W: goto ZdfAk; nKsmy: if (!array_key_exists(self::jxn0c, $FvplZ)) { goto Mj4D0; } goto Z5QCl; ozi4X: vMMQx: goto kAJRm; LX0J0: $LkCee->V4rKz($FvplZ); goto E9K8T; XOitv: $LkCee->lQhIy(true); goto gLmH6; UHibk: $oZzYF = $FvplZ; goto t1TTe; E18ag: $h__Po->FM5lA($oZzYF)->nGe6u(); goto Izb7J; EXf00: $LkCee = $LkCee ?? new swp4w(); goto CrpdX; zXFCs: CfcpR: goto eKwvq; yRBh2: tgoyH: goto DhHZg; HdmtH: foreach ($fOnYh as $LQ5xQ => $FvplZ) { goto ptAhO; hPzWv: $LkCee = $FvplZ; goto IOcjX; oP7rv: fjedD: goto O78aW; IOcjX: unset($fOnYh[$LQ5xQ]); goto xuqk1; xuqk1: ozLd2: goto oP7rv; ptAhO: if (!$FvplZ instanceof sWp4w) { goto ozLd2; } goto hPzWv; O78aW: } goto XlUaN; C4uCf: if (!(count($fOnYh) > 1)) { goto Hrb9O; } goto FIOGx; iw03f: c1Zt6: goto s2x0W; FIOGx: $MYfWo = array_pop($fOnYh); goto t9xxu; wzf1V: if (!($Hti5X !== null)) { goto W1x8b; } goto zeO3_; eKwvq: $this->o7MUO()->load($YVLMd); goto MThvg; QBDj0: ySSeu: goto oFbtN; NjnaP: $zbLcg = null; goto pWg_D; qE5pI: $LkCee->lGtMh($WQnrC); goto VUIO2; E9K8T: goto UaHqD; goto iwrR9; TBB8L: } public function J3GXR() { return ++$this->MkvKl; } public function nB3o1() { goto n1LiS; n1LiS: foreach ($this->ZDymF as $h__Po) { $h__Po->BaHh5(); tjV3l: } goto RGiEG; JWQHH: $this->ZDymF = []; goto AAh5H; RGiEG: APQv9: goto JWQHH; AAh5H: } public function rdnTt() { return $this->V5equ; } public function WR41D() { goto y21rX; Mt30n: return $i34sL; goto jYm2r; y21rX: $i34sL = 0; goto fbHGD; xygxj: sF4dR: goto Mt30n; fbHGD: foreach ($this->ZDymF as $h__Po) { $i34sL += $h__Po->wr41d(); DskPf: } goto xygxj; jYm2r: } public function hIJH5() { return $this->SzEeL; } public function RfOix($mAhTN) { return $this->V5equ = $mAhTN; } public function IVUBU($HX4J8, $mAhTN) { $this->SzEeL[$HX4J8] = $mAhTN; } public function BaHH5() { try { $this->oGx0G(); } catch (jLlIH $TlQYi) { $this->Nb3O1(); throw $TlQYi; } } public function k0aeZ() { goto uhX61; uhX61: $qttvt = []; goto mfCFU; uXfjS: OBUSu: goto LtRIh; mfCFU: foreach ($this->ZDymF as $h__Po) { goto HVWFg; pn4u8: MAJEX: goto RIq_E; HVWFg: foreach ($h__Po->k0aEz() as $pPvgb) { $qttvt[] = $pPvgb; pAnHk: } goto pn4u8; RIq_E: JoFq6: goto FvLAr; FvLAr: } goto uXfjS; LtRIh: return $qttvt; goto DbXAa; DbXAa: } public function hIurP($vsGlP, $mAhTN, neVcE $h__Po) { goto Cd8AA; ra29z: $pPvgb = new aFiDQ(sprintf("\115\145\164\150\x6f\x64\40\45\x73\x20\x63\x61\154\154\x65\144\40\x6f\x75\164\40\157\x66\x20\x6f\x72\144\145\162\72\40\x65\x78\x70\x65\x63\x74\145\144\40\157\162\x64\145\x72\x20\x25\x64\x2c\x20\167\141\163\x20\45\x64", $vsGlP, $mAhTN, $this->V5equ)); goto qdMSE; qdMSE: $pPvgb->zWWMN($h__Po)->j3hEM($vsGlP)->HCd0E($mAhTN)->GFJ25($this->V5equ); goto HmEGv; Cd8AA: if (!($mAhTN < $this->V5equ)) { goto avIZo; } goto ra29z; HmEGv: throw $pPvgb; goto a89qU; JZ3LN: $this->rfOiX($mAhTN); goto SDtN7; a89qU: avIZo: goto JZ3LN; SDtN7: } public function ogx0g() { foreach ($this->ZDymF as $h__Po) { $h__Po->oGx0G(); QcrxK: } B6AsS: } public function VTp39(nEvCe $h__Po) { goto alMlB; aZRN5: Huu9Y: goto GjDXL; K2Gy1: if (array_key_exists($FxK2A, $this->ZDymF)) { goto Huu9Y; } goto fqBAj; alMlB: $FxK2A = get_class($h__Po); goto K2Gy1; GjDXL: return $this->ZDymF[] = $h__Po; goto gvowd; fqBAj: return $this->ZDymF[$FxK2A] = $h__Po; goto aZRN5; gvowd: } public function fUnZc() { goto e1vb5; ypjzk: return $a5j01[$OzYui]; goto CM5Gf; e1vb5: $a5j01 = array_values($this->ZDymF); goto kRWQ8; kRWQ8: $OzYui = count($a5j01) - 1; goto ypjzk; CM5Gf: } protected function SRkuj($olVHK, $lyJpm = null) { goto y_Zky; ppd84: try { $W75q0 = $this->joHtV->I0yqO($olVHK); } catch (jlLih $TlQYi) { goto mIRUN; mIRUN: $GKy0O = $olVHK . "\137\111\156\x74\x65\162\156\141\x6c"; goto Y1Vlz; kQZs0: $W75q0 = new $GKy0O(); goto LzB30; Y1Vlz: if (class_exists($GKy0O)) { goto AyWwl; } goto IWMqr; bwOdr: AyWwl: goto kQZs0; IWMqr: eval(sprintf("\143\x6c\141\x73\x73\40\x25\163\40\145\170\164\x65\x6e\144\163\x20\x25\163\40\x7b\40\x70\165\x62\154\151\x63\40\x66\x75\x6e\x63\x74\x69\157\156\x20\x5f\x5f\x63\x6f\x6e\x73\x74\x72\x75\x63\x74\x28\51\40\173\x7d\x20\x7d", $GKy0O, $olVHK)); goto bwOdr; LzB30: } goto HTSHy; snfcr: return (new ReflectionClass($olVHK))->newInstanceArgs($lyJpm); goto SFuw8; HTSHy: return $W75q0; goto i2uHr; y_Zky: if (!($lyJpm !== null)) { goto mT6YH; } goto snfcr; SFuw8: mT6YH: goto ppd84; i2uHr: } protected function h8lzS($iLz6E) { goto XysFd; XysFd: $GNHHg = $iLz6E->getName(); goto XOtfq; oj7rU: return; goto XsqRO; EqUf2: $ywCbR = $iLz6E->getHash(); goto N_Ibq; fn7Pg: $this->YdtDJ[$GNHHg] = $ywCbR; goto UumAO; N_Ibq: if (!(array_key_exists($GNHHg, $this->YdtDJ) && $ywCbR !== $this->YdtDJ[$GNHHg])) { goto JjSYR; } goto zXSUd; XsqRO: rEjKT: goto EqUf2; XOtfq: if (!($GNHHg === null)) { goto rEjKT; } goto oj7rU; zXSUd: throw new Exception(sprintf("\124\150\x65\40\x6d\x6f\x63\153\x20\156\141\x6d\x65\144\x20\47\x25\163\x27\40\150\x61\x73\x20\x62\145\x65\x6e\x20\141\x6c\162\x65\x61\144\171\x20\x64\x65\x66\x69\x6e\x65\144\40\167\x69\164\150\x20\x61\40\x64\x69\x66\x66\x65\162\x65\156\x74\x20\x6d\x6f\x63\x6b\x20\143\157\x6e\146\151\147\x75\162\141\x74\151\157\x6e", $GNHHg)); goto jUYR5; jUYR5: JjSYR: goto fn7Pg; UumAO: } }

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 a8be75b3cd6a3820a3181e0e596eee88
Eval Count 0
Decode Time 84 ms