Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php return array("\143\x6c\157\x73\145" => "\132\141\x70\x72\151", "\x61\x63\x74\151\1..

Decoded Output download

<?php
 return array("close" => "Zapri", "actions" => "Dejanja", "edit" => "Uredi", "delete" => "Izbri\305\241i", "split" => "Razdeli", "single_split" => "Razdeli", "clone" => "Kloniraj", "clone_and_edit" => "Kloniraj in uredi", "confirm_action" => "Potrdi dejanje", "last_seven_days" => "Zadnjih sedem dni", "last_thirty_days" => "Zadnjih 30 dni", "last_180_days" => "Zadnjih 180 dni", "month_to_date" => "Od meseca do datuma", "year_to_date" => "Leto do datuma", "YTD" => "YTD", "welcome_back" => "Kaj vse se dogaja?", "everything" => "Vse", "today" => "danes", "customRange" => "Obseg po meri", "date_range" => "Datumski obseg", "apply" => "Uporabi", "select_date" => "Izberi datum..", "cancel" => "Prekli\xc4\x8di", "from" => "Od", "to" => "Do", "structure" => "Struktura", "help_translating" => "Pomo\xc4\215 \305\xa1e ni na voljo v tvojem jeziku. <a href="https://crowdin.com/project/firefly-iii-help"> Bo\305\xa1 pomagal pri prevodu?</a>", "showEverything" => "Poka\305\276i vse", "never" => "Nikoli", "no_results_for_empty_search" => "Va\305\241e polje iskanja je prazno, zato ni bilo mogo\304\215e najti ni\304\215esar.", "removed_amount" => "Odstranjeno :amount", "added_amount" => "Dodano :amount", "asset_account_role_help" => "Dodatne mo\305\xbenosti se lahko nastavljajo tudi kasneje.", "Opening balance" => "Za\xc4\x8detno stanje", "create_new_stuff" => "Ustvari novo stvar", "new_withdrawal" => "Nov odliv", "create_new_transaction" => "Ustvari novo transakcijo", "sidebar_frontpage_create" => "Ustvari", "new_transaction" => "Nova transakcija", "no_rules_for_bill" => "Ta ra\xc4\215un nima nastavljenih pravil.", "go_to_asset_accounts" => "Oglej si ra\xc4\215une sredstev", "go_to_budgets" => "Na prora\xc4\x8dune", "go_to_withdrawals" => "Pojdi na svoje odlive", "clones_journal_x" => "Ta transakcija je kopija ":description" (#:id)", "go_to_categories" => "Na kategorije", "go_to_bills" => "Na svoje ra\xc4\x8dune", "go_to_expense_accounts" => "Oglej si ra\xc4\215une stro\305\xa1kov", "go_to_revenue_accounts" => "Oglej si ra\304\215une prihodkov", "go_to_piggies" => "Na hranilnike", "new_deposit" => "Nov priliv", "new_transfer" => "Nov prenos", "new_transfers" => "Nov prenos", "new_asset_account" => "Nov ra\xc4\x8dun sredstev", "new_expense_account" => "Nov ra\xc4\x8dun stro\305\241kov", "new_revenue_account" => "Nov ra\304\215un prihodkov", "new_liabilities_account" => "Nova obveznost", "new_budget" => "Nov prora\xc4\215un", "new_bill" => "Nov ra\304\215un", "block_account_logout" => "Odjavljeni ste. Blokirani ra\304\x8duni ne morejo uporabljati te spletne strani. Ali ste se registrirali z veljavnim e-po\xc5\xa1tnim naslovom?", "flash_success" => "Uspelo je!", "flash_info" => "Sporo\xc4\x8dilo", "flash_warning" => "Opozorilo!", "flash_error" => "Napaka!", "flash_danger" => "Nevarnost!", "flash_info_multiple" => "Tu je eno sporo\xc4\215ilo | Tu je :count sporo\304\x8dil", "flash_error_multiple" => "Tu je ena napaka | Tu je :count napak", "net_worth" => "Neto vrednost", "help_for_this_page" => "Pomo\xc4\215 za to stran", "help_for_this_page_body" => "Ve\xc4\215 informacij o tej strani najdete <a href="https://docs.firefly-iii.org/">v dokumentaciji</a>.", "two_factor_welcome" => "Zdravo!", "two_factor_enter_code" => "\304\x8ce \305\276elite nadaljevati, vnesite va\xc5\241o dvofaktorsko kodo. Va\305\xa1 program za prijavo jo lahko ustvari za vas.", "two_factor_code_here" => "Tukaj vnesi kodo", "two_factor_title" => "Dvofaktorska avtentikacija", "authenticate" => "Avtentikacija", "two_factor_forgot_title" => "Izguba dvofaktorske avtentikacije", "two_factor_forgot" => "Pozabil sem svojo re\xc4\x8d za dva koraka.", "two_factor_lost_header" => "Nimate dostopa do dvofaktorske avtentikacije?", "two_factor_lost_intro" => "\304\214e ste izgubili tudi varnostne kode imate res smolo. Tega ne morete popraviti preko spletnega vmesnika. Imate dve mo\xc5\xbenosti.", "two_factor_lost_fix_self" => "\304\214e poganjate lastno namestitev Firefly III, preberite <a href="https://docs.firefly-iii.org/references/faq/firefly-iii/using/#i-lost-my-2fa-token-generator -or-2fa-has-stopped-working">ta vnos v pogostih vpra\xc5\241anjih</a> za navodila.", "two_factor_lost_fix_owner" => "V nasprotnem primeru pi\xc5\241ite po e-po\305\xa1ti lastniku spletnega mesta <a href="mailto::site_owner">:site_owner</a> in ga prosite, da ponastavi va\xc5\xa1e preverjanje pristnosti v dveh korakih.", "mfa_backup_code" => "V Firefly III si se prijavil z rezervno kodo. Te kode ne more\xc5\xa1 ve\xc4\x8d uporabiti zato jo na seznamu pre\xc4\215rtaj.", "pref_two_factor_new_backup_codes" => "Pridobi nove varnostne kode", "pref_two_factor_backup_code_count" => "Imate :count veljavno varnostno kodo.|Imate :count veljavnih varnostnih kod.", "2fa_i_have_them" => "Spravil sem jih!", "warning_much_data" => ":days dni podatkov se lahko nalaga kar nekaj \304\x8dasa.", "registered" => "Uspe\xc5\xa1no ste se registrirali!", "Default asset account" => "Privzeti premo\xc5\xbeenjski ra\304\215un", "no_budget_pointer" => "Zdi se, da \xc5\xa1e nimate prora\304\215una. Ustvarite jih nekaj na strani <a href="budgets">prora\304\215uni</a>. Prora\304\215uni vam lahko pomagajo spremljati stro\xc5\241ke.", "no_bill_pointer" => "Zdi se, da \305\xa1e nimate ra\xc4\x8dunov. Ustvarite jih na strani <a href="bills">ra\304\x8duni</a>. Ra\304\215uni vam lahko pomagajo spremljati stro\305\xa1ke.", "Savings account" => "Var\xc4\x8devalni ra\xc4\x8dun", "Credit card" => "Kreditna kartica", "source_accounts" => "Izvorni ra\xc4\x8dun|Izvorni ra\xc4\215uni", "destination_accounts" => "Ciljni ra\304\215un|Ciljni ra\xc4\x8duni", "user_id_is" => "Va\305\241e uporabni\305\xa1ko ime je <strong>:user</strong>", "field_supports_markdown" => "To polje podpira <a href="https://en.support.wordpress.com/markdown-quick-reference/">Markdown</a>.", "need_more_help" => "\xc4\214e potrebujete ve\xc4\215 pomo\xc4\215i pri uporabi Firefly III, prosimo, da odprete zahtevek za pomo\304\215 na <a href="https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/issues">Githubu</a>.", "reenable_intro_text" => "<a href="#" id="reenableGuidance">Vodi\xc4\215a</a> lahko ponovno aktivira\305\xa1.", "intro_boxes_after_refresh" => "Info polja se ponovno pojavijo, ko osve\xc5\xbeite stran.", "show_all_no_filter" => "Poka\305\xbei vse transakcije brez omejitve datuma.", "expenses_by_category" => "Stro\xc5\xa1ki po kategorijah", "expenses_by_budget" => "Stro\305\xa1ki po prora\xc4\x8dunih", "income_by_category" => "Prihodki po kategorijah", "expenses_by_asset_account" => "Stro\xc5\241ki po premo\305\276enjskih ra\304\x8dunih", "expenses_by_expense_account" => "Stro\xc5\xa1ki po ra\304\x8dunih stro\xc5\241kov", "cannot_redirect_to_account" => "Oprostite, ne moremo vas preusmeriti na pravo stran.", "sum_of_expenses" => "Vsota stro\305\xa1kov", "sum_of_income" => "Vsota prihodkov", "liabilities" => "Obveznosti", "spent_in_specific_budget" => "Porabljeno v prora\xc4\215unu ":budget"", "spent_in_specific_double" => "Porabljeno po ra\304\215unu/ih ":account"", "earned_in_specific_double" => "Prislu\305\xbeeno po ra\xc4\x8dunu/ih ":account"", "source_account" => "Izvorni ra\304\x8dun", "source_account_reconciliation" => "Pri usklajevalni transakciji ni mo\xc5\xbeno urejati izvornega ra\304\215una.", "destination_account" => "Ciljni ra\xc4\x8dun", "destination_account_reconciliation" => "Pri usklajevalni transakciji ni mo\xc5\276no urejati ciljnega ra\xc4\x8duna.", "sum_of_expenses_in_budget" => "Skupaj porabljeno v ":budget"", "left_in_budget_limit" => "Na voljo za zapravljanje glede na prora\xc4\215un", "current_period" => "Teko\304\215e obdobje", "show_the_current_period_and_overview" => "Poka\xc5\276i trenutno obdobje in pregled", "pref_languages_locale" => "Za ostale jezike, razen Angle\xc5\241\xc4\215ine, je potrebno na operacijski sistem namestiti prave jezikovne nastavitve. \304\x8ce le-te niso nastavljene pravilno se valuta, datumi in zneski ne bodo pravilno prikazovali.", "budget_in_period" => "Vse transakcije za prora\xc4\215un ":name" med :start in :end v :currency", "chart_budget_in_period" => "Diagram vseh transakcij za prora\xc4\215un ":name" med :start in :end v :currency", "chart_budget_in_period_only_currency" => "Prora\304\215unski znesek je v :currency, zato bodo na grafikonu prikazane samo transakcije v :currency.", "chart_account_in_period" => "Grafikon vseh transakcij za ra\304\215un ":name" (:balance) med :start in :end", "chart_category_in_period" => "Grafikon vseh transakcij za kategorijo ":name" med :start in :end", "chart_category_all" => "Grafikon vseh transakcij za kategorijo ":name"", "clone_withdrawal" => "Kloniraj ta odliv", "clone_deposit" => "Kloniraj ta priliv", "clone_transfer" => "Kloniraj ta prenos", "multi_select_no_selection" => "Ni\304\215 ni izbrano", "multi_select_select_all" => "Izberi vse", "multi_select_n_selected" => "izbrano", "multi_select_all_selected" => "Vse je izbrano", "multi_select_filter_placeholder" => "Najdi..", "intro_next_label" => "Naslednji", "intro_prev_label" => "Predhodnji", "intro_skip_label" => "Presko\304\215i", "intro_done_label" => "Kon\xc4\215ano", "between_dates_breadcrumb" => "Med :start in :end", "all_journals_without_budget" => "Vse transakcije brez prora\304\215una", "journals_without_budget" => "Transakcije brez prora\304\215una", "all_journals_without_category" => "Vse transakcije brez kategorije", "journals_without_category" => "Transakcije brez kategorije", "all_journals_for_account" => "Vse transakcije za ra\304\215un :name", "chart_all_journals_for_account" => "Grafikon vseh transakcij za ra\xc4\x8dun :name", "journals_in_period_for_account" => "Vse transakcije za ra\304\x8dun ":name" med :start in :end", "journals_in_period_for_account_js" => "Vse transakcije za ra\xc4\215un {title} med {start} in {end}", "transferred" => "Preneseno", "all_withdrawal" => "Vsi stro\xc5\241ki", "all_transactions" => "Vse transakcije", "title_withdrawal_between" => "Vsi stro\xc5\xa1ki med :start in :end", "all_deposit" => "Vsi dohodki", "title_deposit_between" => "Vsi dohodki med :start in :end", "all_transfers" => "Vsi prenosi", "title_transfers_between" => "Vsi prenosi med :start in :end", "all_transfer" => "Vsi prenosi", "all_journals_for_tag" => "Vse transakcije za oznako ":tag"", "title_transfer_between" => "Vse transakcije med :start in :end", "all_journals_for_category" => "Vse transakcije v kategoriji :name", "all_journals_for_budget" => "Vse transakcije za v prora\xc4\215unu :name", "chart_all_journals_for_budget" => "Grafikon vseh transakcij za prora\304\x8dun :name", "journals_in_period_for_category" => "Vse transakcije na ra\304\x8dunu ":name" med :start in :end", "journals_in_period_for_tag" => "Vse transakcije z oznako :tag med :start in :end", "not_available_demo_user" => "Funkcija ni na voljo za demo uporabnike.", "exchange_rate_instructions" => "Ra\304\x8dun sredstev "@name" sprejema samo transakcije v @native_currency. \xc4\214e \xc5\276elite namesto tega uporabiti @foreign_currency, morate podati tudi znesek v @native_currency:", "transfer_exchange_rate_instructions" => "Izvorni ra\304\x8dun sredstev "@source_name" sprejema samo transakcije v @source_currency. Ciljni ra\304\x8dun sredstev "@dest_name" pa sprejema samo transakcije v @dest_currency. Podati morate znesek v obeh valutah.", "transaction_data" => "Podrobnosti transakcije", "invalid_server_configuration" => "Neveljavna nastavitev stre\xc5\xbenika", "invalid_locale_settings" => "Firefly III ne more oblikovati denarnih zneskov, ker va\xc5\241emu stre\xc5\xbeniku manjkajo zahtevani paketi. Obstajajo <a href="https://docs.firefly-iii.org/how-to/firefly-iii/advanced/locales/">navodila za to</a>.", "quickswitch" => "Hitri preklop", "sign_in_to_start" => "Za nadaljevanje se prijavi", "sign_in" => "Prijava", "register_new_account" => "Ustvari nov ra\xc4\x8dun", "forgot_my_password" => "Pozabil sem geslo", "problems_with_input" => "Z va\305\xa1im vnosom so te\xc5\276ave.", "reset_password" => "Ponastavite va\xc5\241e geslo", "button_reset_password" => "Ponastavite geslo", "reset_button" => "Ponastavite", "want_to_login" => "\xc5\275elim se prijaviti", "login_page_title" => "Prijava v Firefly III", "register_page_title" => "Ustvari nov ra\xc4\215un za Firefly III", "forgot_pw_page_title" => "Ste pozabil geslo za Firefly III", "reset_pw_page_title" => "Ponastavite geslo za Firefly III", "cannot_reset_demo_user" => "Za demo uporabnika gesla ni mogo\304\x8de ponastaviti.", "no_att_demo_user" => "Demo uporabnik ne more nalo\305\xbeiti prilog.", "button_register" => "Registracija", "authorization" => "Avtorizacija", "active_bills_only" => "samo aktivni ra\304\215uni", "active_bills_only_total" => "vsi aktivni ra\xc4\215uni", "active_exp_bills_only" => "samo aktivni in pri\304\215akovani ra\xc4\x8duni", "active_exp_bills_only_total" => "samo aktivni in pri\304\215akovani ra\304\215uni", "per_period_sum_1D" => "Predvideni dnevni stro\305\241ki", "per_period_sum_1W" => "Predvideni tedenski stro\xc5\241ki", "per_period_sum_1M" => "Predvideni mese\304\x8dni stro\xc5\241ki", "per_period_sum_3M" => "Pri\xc4\x8dakovani \304\215etrtletni stro\xc5\xa1ki", "per_period_sum_6M" => "Predvideni polletni stro\xc5\241ki", "per_period_sum_1Y" => "Predvideni letni stro\305\xa1ki", "average_per_bill" => "povpre\xc4\215no po ra\304\x8dunu", "expected_total" => "predvidena vsota", "reconciliation_account_name" => "Usklajevanje :name (:currency)", "saved" => "Shranjeno", "advanced_options" => "Napredne mo\xc5\276nosti", "advanced_options_explain" => "Nekatere strani v Firefly III imajo za tem gumbom skrite napredne mo\xc5\xbenosti. Ta stran nima ni\xc4\215 posebnega, vendar si oglejte \xc5\xa1e druge!", "here_be_dragons" => "Hic sunt dracones", "webhooks" => "Webhooks", "webhooks_breadcrumb" => "Webhooks", "webhooks_menu_disabled" => "onemogo\xc4\x8deno", "no_webhook_messages" => "Tukaj ni webhook sporo\304\x8dil", "webhook_trigger_STORE_TRANSACTION" => "Po ustvarjanju transakcije", "webhook_trigger_UPDATE_TRANSACTION" => "Po posodabljanju transakcije", "webhook_trigger_DESTROY_TRANSACTION" => "Po brisanju transakcije", "webhook_response_TRANSACTIONS" => "Podrobnosti transakcije", "webhook_response_ACCOUNTS" => "Podrobnosti ra\304\x8duna", "webhook_response_none_NONE" => "Ni podrobnosti", "webhook_delivery_JSON" => "JSON", "inspect" => "Preglejte", "create_new_webhook" => "Ustvari nov webhook", "webhooks_create_breadcrumb" => "Ustvari nov webhook", "webhook_trigger_form_help" => "Navedite, ob katerem dogodku se bo spro\xc5\276il webhook", "webhook_response_form_help" => "Navedite, kaj mora webhook poslati po URL-ju.", "webhook_delivery_form_help" => "V kateri obliki mora webhook dostaviti podatke.", "webhook_active_form_help" => "Webhook mora biti aktiven, sicer ne bo poklican.", "stored_new_webhook" => "Shranjen nov webhook ":title"", "delete_webhook" => "Izbri\305\241i Webhook", "deleted_webhook" => "Izbrisan webhook ":title"", "edit_webhook" => "Uredi webhook ":title"", "updated_webhook" => "Posodobljen webhook ":title"", "edit_webhook_js" => "Uredi webhook "{title}"", "show_webhook" => "Webhook ":title"", "webhook_was_triggered" => "Webhook je bil spro\xc5\276en ob navedeni transakciji. Po\304\215akajte, da se prika\xc5\xbeejo rezultati.", "webhook_messages" => "Webhook sporo\304\215ilo", "view_message" => "Poglej sporo\304\215ilo", "view_attempts" => "Ogled neuspelih poskusov", "message_content_title" => "Vsebina sporo\304\215ila Webhook", "message_content_help" => "To je vsebina sporo\xc4\215ila, ki je bilo poslano (ali poskuseno) s tem webhookom.", "attempt_content_title" => "Poskusi Webhook", "attempt_content_help" => "To so vsi neuspe\xc5\xa1ni poskusi po\305\241iljanja tega sporo\304\215ila webhook na konfigurirani URL. \304\x8cez nekaj \304\x8dasa bo Firefly III nehal posku\305\241ati.", "no_attempts" => "Ni neuspe\305\xa1nih poskusov. To je dobra stvar!", "webhook_attempt_at" => "Poskus ob {moment}", "logs" => "Dnevniki", "response" => "Odziv", "visit_webhook_url" => "Obi\305\xa1\304\215ite URL webhooka", "reset_webhook_secret" => "Ponastavi skrivno kodo webhooka", "webhook_stored_link" => "<a href="webhooks/show/{ID}">Webhook #{ID} ("{title}")</a> je bil shranjen.", "webhook_updated_link" => "<a href="webhooks/show/{ID}">Webhook #{ID}</a> ("{title}") je bil posodobljen.", "authorization_request" => "Firefly III v:version Zahteva za avtorizacijo", "authorization_request_intro" => "<strong>:client</strong> je zahteval dostop do upravljanja tvojih financ. Dovoli\305\xa1 da <strong>:client</strong> dostopa do teh podatkov?", "authorization_request_site" => "Preusmerjeni boste na <code>:url</code>, ki bo nato lahko dostopal do va\xc5\xa1ih podatkov Firefly III.", "authorization_request_invalid" => "Ta zahteva za dostop je neveljavna. Nikoli ve\xc4\x8d ne sledite tej povezavi.", "scopes_will_be_able" => "Ta aplikacija bo lahko:", "button_authorize" => "Avtoriziraj", "none_in_select_list" => "(brez)", "no_piggy_bank" => "(brez hranilnika)", "name_in_currency" => ":name v :currency", "paid_in_currency" => "Pla\304\x8dano v :currency", "unpaid_in_currency" => "Nepla\xc4\215ano v :currency", "is_alpha_warning" => "Poganjate ALFA verzijo. Bodite pozorni na hro\305\241\xc4\x8de in te\xc5\276ave.", "is_beta_warning" => "Poganjate BETA verzijo. Bodite pozorni na hro\305\xa1\304\215e in te\xc5\xbeave.", "all_destination_accounts" => "Ciljni ra\xc4\x8duni", "all_source_accounts" => "Izvorni ra\xc4\x8duni", "back_to_index" => "Nazaj na kazalo", "cant_logout_guard" => "Firefly III vas ne more odjaviti.", "internal_reference" => "Interna referenca", "update_check_title" => "Preverite za posodobitve", "admin_update_check_title" => "Samodejno preverjaj za posodobitve", "admin_update_check_explain" => "Firefly III lahko samodejno preverja posodobitve. \304\214e to omogo\xc4\215ite, bomo na Github-u preverjali ali je na voljo nova razli\xc4\x8dica in vas o tem obvestili. To obvestilo lahko preizkusite z gumbom na desni. Ozna\304\215ite spodaj, \xc4\215e \xc5\276elite, da Firefly III preveri, ali so posodobitve na voljo.", "check_for_updates_permission" => "Firefly III lahko preveri posodobitve, vendar potrebuje va\305\xa1e dovoljenje. Pojdite v <a href=":link"> skrbni\305\xa1tvo</a>, da ozna\304\x8dite, ali \305\276elite omogo\xc4\215iti to funkcijo.", "updates_ask_me_later" => "Vpra\305\241aj me kasneje", "updates_do_not_check" => "Ne preverjaj posodobitev", "updates_enable_check" => "Omogo\xc4\215i preverjanje posodobitev", "admin_update_check_now_title" => "Preveri za posodobitve zdaj", "admin_update_check_now_explain" => "\304\214e pritisnete gumb, bo Firefly III preveril, ali je va\305\xa1a trenutna razli\304\x8dica zadnja.", "check_for_updates_button" => "Preveri zdaj!", "update_new_version_alert" => "Na voljo je nova razli\xc4\215ica Firefly III. Trenutno uporabljate :your_version, najnovej\305\241a razli\304\x8dica pa je :new_version, izdana :date.", "update_version_beta" => "To je BETA verzija. Lahko naletite na te\305\xbeave.", "update_version_alpha" => "To je ALFA verzija. Lahko naletite na te\305\276ave.", "update_current_dev_older" => "Poganjate razvojno izdajo ":version", ki je starej\xc5\241a od zadnje izdaje :new_version. Posodobite prosim!", "update_current_dev_newer" => "Poganjate razvojno izdajo ":version", ki je novej\xc5\xa1a od zadnje izdaje :new_version.", "update_current_version_alert" => "Uporabljate :version, ki je zadnja razpolo\305\xbeljiva izdaja.", "update_newer_version_alert" => "Uporabljate :your_version, ki je novej\305\xa1a od zadnje izdaje, :new_version.", "update_check_error" => "Pri preverjanju posodobitev smo naleteli na te\xc5\276avo: :error", "unknown_error" => "Neznana napaka. Oprostite prosim.", "disabled_but_check" => "Onemogo\304\x8dili ste preverjanje posodobitev. Zato ne pozabite ob\xc4\215asno preveriti, ali so na voljo posodobitve. Hvala vam!", "admin_update_channel_title" => "Kanal posodobitev", "admin_update_channel_explain" => "Firefly III ima tri "kanale" posodobitev, ki dolo\304\215ajo, kako hitro prejmete nove funkcije, izbolj\305\241ave in odprave napak. Uporabite kanal "beta", \xc4\x8de ste pustolovec, in "alfa", \xc4\215e radi \xc5\xbeivite nevarno \305\276ivljenje.", "update_channel_stable" => "Stabilno. Vse naj bi delovalo po pri\xc4\x8dakovanjih.", "update_channel_beta" => "Beta. Nove funkcionalnosti, vendar ni nujno, da vse deluje.", "update_channel_alpha" => "Alfa. Noter vr\xc5\276emo razne stvari da vidimo kaj se "prime".", "search" => "Iskanje", "search_query" => "Poizvedba", "search_found_transactions" => "Firefly III je na\305\241el :count transakcijo v :time sekundah.|Firefly III je na\xc5\241el :count transakcij v :time sekundah.", "search_found_more_transactions" => "Firefly III je na\305\xa1el ve\304\215 kot :count transakcij v :time sekundah.", "search_for_query" => "Firefly III i\305\241\xc4\215e transakcije, ki vsebujejo vse besede: <span class="text-info">:query</span>", "invalid_operators_list" => "Ti iskalni parametri niso veljavni in so bili prezrti.", "search_modifier_date_on" => "Datum transakcije je ":value"", "search_modifier_not_date_on" => "Datum transakcije ni ":value"", "search_modifier_reconciled" => "Transakcija je usklajena", "search_modifier_not_reconciled" => "Transakcija ni usklajena", "search_modifier_id" => "ID transakcije je ":value"", "search_modifier_not_id" => "ID transakcije ni ":value"", "search_modifier_date_before" => "Datum transakcije je pred ali na ":value"", "search_modifier_date_after" => "Datum transakcije je po ali na ":value"", "search_modifier_external_id_is" => "Zunanji ID je ":value"", "search_modifier_not_external_id_is" => "Zunanji ID ni ":value"", "search_modifier_no_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "search_modifier_no_external_id" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "search_modifier_not_any_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "search_modifier_not_any_external_id" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "search_modifier_any_external_url" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji URL", "search_modifier_any_external_id" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji ID", "search_modifier_not_no_external_url" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji URL", "search_modifier_not_no_external_id" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji ID", "search_modifier_internal_reference_is" => "Notranja referenca je ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_is" => "Notranja referenca ni ":value"", "search_modifier_description_starts" => "Opis se za\304\215ne s ":value"", "search_modifier_not_description_starts" => "Opis se ne za\304\x8dne s ":value"", "search_modifier_description_ends" => "Opis se kon\304\215a s ":value"", "search_modifier_not_description_ends" => "Opis se ne kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_description_contains" => "Opis vsebuje ":value"", "search_modifier_not_description_contains" => "Opis ne vsebuje ":value"", "search_modifier_description_is" => "Opis je to\304\x8dno ":value"", "search_modifier_not_description_is" => "Opis natanko ni ":value"", "search_modifier_currency_is" => "Transakcijska (tuja) valuta je ":value"", "search_modifier_not_currency_is" => "Transakcijska (tuja) valuta ni ":value"", "search_modifier_foreign_currency_is" => "Tuja valuta transakcije je ":value"", "search_modifier_not_foreign_currency_is" => "Tuja valuta transakcije ni ":value"", "search_modifier_has_attachments" => "Transakcija mora imeti prilogo", "search_modifier_has_no_category" => "Transakcija ne sme imeti kategorije", "search_modifier_not_has_no_category" => "Transakcija mora imeti (poljubno) kategorijo", "search_modifier_not_has_any_category" => "Transakcija ne sme imeti kategorije", "search_modifier_has_any_category" => "Transakcija mora imeti (poljubno) kategorijo", "search_modifier_has_no_budget" => "Transakcija ne sme imeti prora\304\215una", "search_modifier_not_has_any_budget" => "Transakcija ne sme imeti prora\xc4\x8duna", "search_modifier_has_any_budget" => "Transakcija mora imeti (poljubni) prora\xc4\215un", "search_modifier_not_has_no_budget" => "Transakcija mora imeti (poljubni) prora\xc4\215un", "search_modifier_has_no_bill" => "Transakcija ne sme imeti ra\304\215una", "search_modifier_not_has_no_bill" => "Transakcija mora imeti (poljuben) ra\xc4\215un", "search_modifier_has_any_bill" => "Transakcija mora imeti (poljuben) ra\304\x8dun", "search_modifier_not_has_any_bill" => "Transakcija ne sme imeti ra\304\215una", "search_modifier_has_no_tag" => "Transakcija ne sme imeti oznak", "search_modifier_not_has_any_tag" => "Transakcija ne sme imeti oznak", "search_modifier_not_has_no_tag" => "Transakcija nima (poljubne) oznake", "search_modifier_has_any_tag" => "Transakcija mora imeti (poljubno) oznako", "search_modifier_notes_contains" => "Opombe o transakcijah vsebujejo ":value"", "search_modifier_not_notes_contains" => "Opombe o transakciji ne vsebujejo ":value"", "search_modifier_notes_starts" => "Opombe o transakciji se za\xc4\215nejo z ":value"", "search_modifier_not_notes_starts" => "Opombe o transakciji se ne za\304\215nejo z ":value"", "search_modifier_notes_ends" => "Opombe o transakciji se kon\304\x8dajo s ":value"", "search_modifier_not_notes_ends" => "Opombe o transakciji se ne kon\304\215ajo s ":value"", "search_modifier_notes_is" => "Opombe o transakciji so to\304\x8dno ":value"", "search_modifier_not_notes_is" => "Opombe o transakciji natanko niso ":value"", "search_modifier_no_notes" => "Transakcija nima opomb", "search_modifier_not_no_notes" => "Transakcija mora imeti opombe", "search_modifier_any_notes" => "Transakcija mora imeti opombe", "search_modifier_not_any_notes" => "Transakcija nima opomb", "search_modifier_amount_is" => "Znesek je to\xc4\x8dno :value", "search_modifier_not_amount_is" => "Znesek ni :value", "search_modifier_amount_less" => "Znesek je manj\305\241i ali enak :value", "search_modifier_not_amount_more" => "Znesek je manj\305\241i ali enak :value", "search_modifier_amount_more" => "Znesek je ve\304\215ji ali enak :value", "search_modifier_not_amount_less" => "Znesek je ve\304\215ji ali enak :value", "search_modifier_source_account_is" => "Ime izvornega ra\304\x8duna je to\304\x8dno ":value"", "search_modifier_not_source_account_is" => "Ime izvornega ra\xc4\215una ni ":value"", "search_modifier_source_account_contains" => "Ime izvornega ra\xc4\215una vsebuje ":value"", "search_modifier_not_source_account_contains" => "Ime izvornega ra\xc4\x8duna ne vsebuje ":value"", "search_modifier_source_account_starts" => "Ime izvornega ra\304\x8duna se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_source_account_starts" => "Ime izvornega ra\304\x8duna se ne za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_source_account_ends" => "Ime izvornega ra\xc4\215una se kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_not_source_account_ends" => "Ime izvornega ra\304\215una se ne kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_source_account_id" => "ID izvornega ra\304\x8duna je :value", "search_modifier_not_source_account_id" => "ID izvornega ra\xc4\215una ni :value", "search_modifier_source_account_nr_is" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\304\x8duna (IBAN) je ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_is" => "Izvorna \xc5\xa1tevilka ra\304\215una (IBAN) ni ":value"", "search_modifier_source_account_nr_contains" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna (IBAN) vsebuje ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_contains" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\xc4\215una (IBAN) ne vsebuje ":value"", "search_modifier_source_account_nr_starts" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\xc4\215una (IBAN) se za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_starts" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna (IBAN) se ne za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_source_account_nr_ends" => "Izvorna \xc5\xa1tevilka ra\304\215una (IBAN) se kon\304\x8da na ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_ends" => "Izvorna \305\241tevilka ra\xc4\x8duna (IBAN) se ne kon\304\x8da na ":value"", "search_modifier_destination_account_is" => "Ime ciljnega ra\xc4\215una je to\xc4\215no ":value"", "search_modifier_not_destination_account_is" => "Ime ciljnega ra\304\x8duna ni ":value"", "search_modifier_destination_account_contains" => "Ime ciljnega ra\xc4\215una vsebuje ":value"", "search_modifier_not_destination_account_contains" => "Ime ciljnega ra\304\x8duna ne vsebuje ":value"", "search_modifier_destination_account_starts" => "Ime ciljnega ra\xc4\215una se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_destination_account_starts" => "Ime ciljnega ra\304\215una se ne za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_destination_account_ends" => "Ime ciljnega ra\xc4\215una se kon\304\215a na ":value"", "search_modifier_not_destination_account_ends" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna se ne kon\304\215a na ":value"", "search_modifier_destination_account_id" => "ID ciljnega ra\xc4\215una je :value", "search_modifier_not_destination_account_id" => "ID ciljnega ra\304\215una ni :value", "search_modifier_destination_is_cash" => "Ciljni ra\304\215un je "(gotovina)"", "search_modifier_not_destination_is_cash" => "Ciljni ra\xc4\215un ni ra\304\215un "(gotovina)"", "search_modifier_source_is_cash" => "Izvorni ra\304\215un je ra\xc4\215un "(gotovina)"", "search_modifier_not_source_is_cash" => "Izvorni ra\xc4\x8dun ni ra\xc4\x8dun "(gotovina)"", "search_modifier_destination_account_nr_is" => "\305\240tevilka ciljnega ra\304\215una (IBAN) je ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_is" => "\305\240tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna (IBAN) je ":value"", "search_modifier_destination_account_nr_contains" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\304\215una (IBAN) vsebuje ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_contains" => "\305\240tevilka ciljnega ra\304\x8duna (IBAN) ne vsebuje ":value"", "search_modifier_destination_account_nr_starts" => "\xc5\240tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna (IBAN) se za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_starts" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\xc4\215una (IBAN) se ne za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_destination_account_nr_ends" => "\xc5\240tevilka ciljnega ra\xc4\215una (IBAN) se kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_ends" => "\305\240tevilka ciljnega ra\xc4\215una (IBAN) se ne kon\304\215a s ":value"", "search_modifier_account_id" => "ID-ji izvornega ali ciljnega ra\304\215una so: :value", "search_modifier_not_account_id" => "ID-ji izvornega ali ciljnega ra\304\x8duna ni: :value", "search_modifier_category_is" => "Kategorija je ":value"", "search_modifier_not_category_is" => "Kategorija ni ":value"", "search_modifier_budget_is" => "Prora\304\x8dun je ":value"", "search_modifier_not_budget_is" => "Prora\xc4\x8dun ni ":value"", "search_modifier_bill_is" => "Ra\304\x8dun je ":value"", "search_modifier_not_bill_is" => "Ra\xc4\215un ni ":value"", "search_modifier_transaction_type" => "Vrsta transakcije je ":value"", "search_modifier_not_transaction_type" => "Vrsta transakcije ni ":value"", "search_modifier_tag_is" => "Oznaka je ":value"", "search_modifier_tag_contains" => "Oznaka vsebuje ":value"", "search_modifier_not_tag_contains" => "Oznaka ne vsebuje ":value"", "search_modifier_tag_ends" => "Oznaka se kon\xc4\x8da z ":value"", "search_modifier_tag_starts" => "Oznaka se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_tag_is" => "Nobena oznaka ni ":value"", "search_modifier_date_on_year" => "Transakcija je v letu ":value"", "search_modifier_not_date_on_year" => "Transakcija ni v letu ":value"", "search_modifier_date_on_month" => "Transakcija je v mesecu ":value"", "search_modifier_not_date_on_month" => "Transakcija ni v mesecu ":value"", "search_modifier_date_on_day" => "Transakcija je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_date_on_day" => "Transakcija ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_date_before_year" => "Transakcija je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_date_before_month" => "Transakcija je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_date_before_day" => "Transakcija je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_date_after_year" => "Transakcija je v ali po letu ":value"", "search_modifier_date_after_month" => "Transakcija je v ali po mesecu ":value"", "search_modifier_date_after_day" => "Transakcija je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_tag_is_not" => "Nobena oznaka ni ":value", "search_modifier_not_tag_is_not" => "Oznaka je ":value"", "search_modifier_account_is" => "Kateri koli ra\xc4\x8dun je ":value"", "search_modifier_not_account_is" => "Noben ra\304\x8dun ni ":value"", "search_modifier_account_contains" => "Kateri koli ra\304\x8dun vsebuje ":value"", "search_modifier_not_account_contains" => "Noben ra\304\x8dun ne vsebuje ":value"", "search_modifier_account_ends" => "Oba ra\304\215una se kon\xc4\x8data s ":value"", "search_modifier_not_account_ends" => "Noben ra\304\x8dun se ne kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_account_starts" => "Oba ra\304\215una se za\xc4\215neta z ":value"", "search_modifier_not_account_starts" => "Noben ra\xc4\x8dun se ne za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_account_nr_is" => "\xc5\xa0tevilka ra\304\215una/IBAN je ":value"", "search_modifier_not_account_nr_is" => "Nobena \xc5\241tevilka ra\xc4\x8duna/IBAN ni ":value"", "search_modifier_account_nr_contains" => "\305\xa0tevilka ra\304\215una/IBAN vsebuje ":value"", "search_modifier_not_account_nr_contains" => "Nobena \xc5\241tevilka ra\304\215una / IBAN ne vsebuje ":value"", "search_modifier_account_nr_ends" => "\305\240tevilka ra\304\x8duna / IBAN se kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_not_account_nr_ends" => "Nobena \xc5\xa1tevilka ra\xc4\215una / IBAN se ne kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_account_nr_starts" => "\xc5\xa0tevilka ra\304\215una/IBAN se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_account_nr_starts" => "Nobena \305\xa1tevilka ra\xc4\x8duna / IBAN se ne za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_category_contains" => "Kategorija vsebuje ":value"", "search_modifier_not_category_contains" => "Kategorija ne vsebuje ":value"", "search_modifier_category_ends" => "Kategorija se kon\304\215a na ":value"", "search_modifier_not_category_ends" => "Kategorija se ne kon\xc4\215a na ":value"", "search_modifier_category_starts" => "Kategorija se za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_category_starts" => "Kategorija se ne za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_budget_contains" => "Prora\xc4\215un vsebuje ":value"", "search_modifier_not_budget_contains" => "Prora\304\x8dun ne vsebuje ":value"", "search_modifier_budget_ends" => "Prora\xc4\x8dun se kon\xc4\215a s ":value"", "search_modifier_not_budget_ends" => "Prora\xc4\215un se ne kon\xc4\x8da na ":value"", "search_modifier_budget_starts" => "Prora\304\x8dun se za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_not_budget_starts" => "Prora\xc4\x8dun se ne za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_bill_contains" => "Ra\304\x8dun vsebuje ":value"", "search_modifier_not_bill_contains" => "Ra\xc4\x8dun ne vsebuje ":value"", "search_modifier_bill_ends" => "Ra\304\x8dun se kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_not_bill_ends" => "Ra\xc4\215un se ne kon\xc4\215a na ":value"", "search_modifier_bill_starts" => "Ra\304\x8dun se za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_not_bill_starts" => "Ra\304\x8dun se ne za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_external_id_contains" => "Zunanji ID vsebuje ":value"", "search_modifier_not_external_id_contains" => "Zunanji ID ne vsebuje ":value"", "search_modifier_external_id_ends" => "Zunanji ID se kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_not_external_id_ends" => "Zunanji ID se ne kon\304\215a s ":value"", "search_modifier_external_id_starts" => "Zunanji ID se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_external_id_starts" => "Zunanji ID se ne za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_internal_reference_contains" => "Notranja referenca vsebuje ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_contains" => "Notranja referenca ne vsebuje ":value"", "search_modifier_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se ne kon\304\215a s ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se ne za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_external_url_is" => "Zunanji URL je ":value"", "search_modifier_not_external_url_is" => "Zunanji URL ni ":value"", "search_modifier_external_url_contains" => "Zunanji URL vsebuje ":value"", "search_modifier_not_external_url_contains" => "Zunanji URL ne vsebuje ":value"", "search_modifier_external_url_ends" => "Zunanji URL se kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_not_external_url_ends" => "Zunanji URL se ne kon\xc4\215a s ":value"", "search_modifier_external_url_starts" => "Zunanji URL se za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_external_url_starts" => "Zunanji URL se ne za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_has_no_attachments" => "Transakcija nima prilog", "search_modifier_not_has_no_attachments" => "Transakcija ima priloge", "search_modifier_not_has_attachments" => "Transakcija nima prilog", "search_modifier_account_is_cash" => "Kateri koli ra\304\x8dun je ra\xc4\x8dun "(gotovina)".", "search_modifier_not_account_is_cash" => "Noben ra\304\215un ni ra\xc4\215un "(gotovina)".", "search_modifier_journal_id" => "ID dnevnika je ":value"", "search_modifier_not_journal_id" => "ID dnevnika ni ":value"", "search_modifier_recurrence_id" => "ID ponavljajo\xc4\215e se transakcije je ":value"", "search_modifier_not_recurrence_id" => "ID ponavljajo\xc4\x8de se transakcije ni \xc2\273:value\xc2\253", "search_modifier_foreign_amount_is" => "Tuji znesek je ":value"", "search_modifier_not_foreign_amount_is" => "Tuji znesek ni ":value"", "search_modifier_foreign_amount_less" => "Tuji znesek je manj\305\xa1i od ":value"", "search_modifier_not_foreign_amount_more" => "Tuji znesek je manj\xc5\241i od ":value"", "search_modifier_not_foreign_amount_less" => "Tuji znesek je ve\304\215ji od ":value"", "search_modifier_foreign_amount_more" => "Tuji znesek je ve\xc4\215ji od ":value"", "search_modifier_exists" => "Transakcija obstaja (katera koli transakcija)", "search_modifier_not_exists" => "Transakcija ne obstaja (ni transakcije)", "search_modifier_interest_date_on" => "Datum obresti transakcije je ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on" => "Datum obresti transakcije ni ":value"", "search_modifier_interest_date_on_year" => "Datum obresti transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on_year" => "Datum obresti transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_interest_date_on_month" => "Datum obresti transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on_month" => "Datum obresti transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_on_day" => "Datum obresti transakcije je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on_day" => "Datum obresti transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_before_year" => "Datum obresti transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_interest_date_before_month" => "Datum obresti transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_before_day" => "Datum obresti transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_after_year" => "Datum obresti transakcije je po ali v letu ":value"", "search_modifier_interest_date_after_month" => "Datum obresti transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_after_day" => "Datum obresti transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_on_year" => "Datum knji\xc5\276enja je v letu ":value"", "search_modifier_book_date_on_month" => "Datum knji\xc5\xbeenja je v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_on_day" => "Datum knji\xc5\xbeenja je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_book_date_on_year" => "Datum knji\305\xbeenja ni v letu ":value"", "search_modifier_not_book_date_on_month" => "Datum knji\xc5\xbeenja ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_book_date_on_day" => "Datum knji\305\xbeenja ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_before_year" => "Datum knji\xc5\xbeenja je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_book_date_before_month" => "Datum knji\305\276enja je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_before_day" => "Datum knji\305\276enja je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_after_year" => "Datum knji\xc5\276enja je za ali v letu ":value"", "search_modifier_book_date_after_month" => "Datum knji\305\xbeenja je za ali v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_after_day" => "Datum knji\xc5\276enja je za ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_on_year" => "Datum postopka transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_process_date_on_month" => "Datum postopka transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_on_day" => "Datum postopka transakcije je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_process_date_on_year" => "Datum postopka transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_not_process_date_on_month" => "Datum postopka transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_process_date_on_day" => "Datum postopka transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_before_year" => "Datum postopka transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_process_date_before_month" => "Datum postopka transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_before_day" => "Datum postopka transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_after_year" => "Datum postopka transakcije je za ali v letu ":value"", "search_modifier_process_date_after_month" => "Datum postopka transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_after_day" => "Datum postopka transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_on_year" => "Rok zapadlosti transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_due_date_on_month" => "Rok zapadlosti transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_on_day" => "Rok zapadlosti transakcije je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_due_date_on_year" => "Rok zapadlosti transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_not_due_date_on_month" => "Rok zapadlosti transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_due_date_on_day" => "Datum zapadlosti transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_before_year" => "Rok zapadlosti transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_due_date_before_month" => "Rok zapadlosti transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_before_day" => "Datum zapadlosti transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_after_year" => "Rok zapadlosti transakcije je po ali v letu ":value"", "search_modifier_due_date_after_month" => "Rok zapadlosti transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_after_day" => "Datum zapadlosti transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_on_year" => "Datum pla\xc4\x8dila transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_payment_date_on_month" => "Datum pla\xc4\215ila transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_on_day" => "Datum pla\304\x8dila transakcije je dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on_year" => "Datum pla\304\x8dila transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on_month" => "Datum pla\xc4\x8dila transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on_day" => "Datum pla\304\x8dila transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_before_year" => "Datum pla\xc4\x8dila transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_payment_date_before_month" => "Datum pla\304\x8dila transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_before_day" => "Datum pla\304\215ila transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_after_year" => "Datum pla\304\x8dila transakcije je po ali v letu ":value"", "search_modifier_payment_date_after_month" => "Datum pla\304\215ila transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_after_day" => "Datum pla\304\x8dila transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_on_year" => "Datum transakcijskega ra\xc4\x8duna je v letu ":value"", "search_modifier_invoice_date_on_month" => "Datum transakcijskega ra\304\x8duna je v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_on_day" => "Datum transakcijskega ra\304\215una je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on_year" => "Datum transakcijskega ra\xc4\215una ni v letu ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on_month" => "Datum transakcijskega ra\304\215una ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on_day" => "Datum transakcijskega ra\304\x8duna ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_before_year" => "Datum transakcijskega ra\304\215una je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_invoice_date_before_month" => "Datum transakcijskega ra\xc4\x8duna je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_before_day" => "Datum transakcijskega ra\304\215una je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_after_year" => "Datum transakcijskega ra\304\x8duna je za ali v letu ":value"", "search_modifier_invoice_date_after_month" => "Datum transakcijskega ra\304\x8duna je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_after_day" => "Datum transakcijskega ra\xc4\x8duna je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_on_year" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v letu ":value"", "search_modifier_updated_at_on_month" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_on_day" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on_year" => "Transakcija ni bila nazadnje posodobljena v letu ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on_month" => "Transakcija ni bila nazadnje posodobljena v mesecu ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on_day" => "Transakcija ni bila nazadnje posodobljena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_before_year" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali pred letom ":value"", "search_modifier_updated_at_before_month" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali pred mesecem ":value"", "search_modifier_updated_at_before_day" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena na ali pred dnevom v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_after_year" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali po letu ":value"", "search_modifier_updated_at_after_month" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali po mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_after_day" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena na ali po dnevu v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_on_year" => "Transakcija je bila ustvarjena v letu ":value"", "search_modifier_created_at_on_month" => "Transakcija je bila ustvarjena v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_on_day" => "Transakcija je bila ustvarjena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_created_at_on_year" => "Transakcija ni bila ustvarjena v letu ":value"", "search_modifier_not_created_at_on_month" => "Transakcija ni bila ustvarjena v mesecu ":value"", "search_modifier_not_created_at_on_day" => "Transakcija ni bila ustvarjena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_before_year" => "Transakcija je bila ustvarjena v ali pred letom ":value"", "search_modifier_created_at_before_month" => "Transakcija je bila ustvarjena v ali pred mesecem ":value"", "search_modifier_created_at_before_day" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali pred dnevom v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_after_year" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali po ":value"", "search_modifier_created_at_after_month" => "Transakcija je bila ustvarjena v ali po mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_after_day" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali po dnevu v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_before" => "Datum obresti transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_interest_date_after" => "Datum obresti transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_book_date_on" => "Datum knji\305\xbeenja je ":value"", "search_modifier_not_book_date_on" => "Datum knji\xc5\xbeenja ni ":value"", "search_modifier_book_date_before" => "Datum knji\305\276enja je na ali pred ":value"", "search_modifier_book_date_after" => "Datum knji\305\276enja je na ali po ":value"", "search_modifier_process_date_on" => "Datum postopka transakcije je na ":value"", "search_modifier_not_process_date_on" => "Datum postopka transakcije ni na ":value"", "search_modifier_process_date_before" => "Datum postopka transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_process_date_after" => "Datum postopka transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_due_date_on" => "Rok transakcije je na ":value"", "search_modifier_not_due_date_on" => "Rok zapadlosti transakcije ni na ":value"", "search_modifier_due_date_before" => "Datum zapadlosti transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_due_date_after" => "Datum zapadlosti transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_payment_date_on" => "Datum pla\xc4\215ila transakcije je na ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on" => "Datum pla\304\x8dila transakcije ni na ":value"", "search_modifier_payment_date_before" => "Datum pla\xc4\215ila transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_payment_date_after" => "Datum pla\304\x8dila transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_invoice_date_on" => "Datum transakcijskega ra\xc4\x8duna je na ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on" => "Datum transakcijskega ra\xc4\x8duna ni na ":value"", "search_modifier_invoice_date_before" => "Datum transakcijskega ra\304\215una je na ali pred ":value"", "search_modifier_invoice_date_after" => "Datum transakcijskega ra\304\x8duna je na ali po ":value"", "search_modifier_created_at_on" => "Transakcija je bila ustvarjena na ":value"", "search_modifier_not_created_at_on" => "Transakcija ni bila ustvarjena na ":value"", "search_modifier_created_at_before" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali pred ":value"", "search_modifier_created_at_after" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali po ":value"", "search_modifier_updated_at_on" => "Transakcija je bila posodobljena na ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on" => "Transakcija ni bila posodobljena na ":value"", "search_modifier_updated_at_before" => "Transakcija je bila posodobljena na ali pred ":value"", "search_modifier_updated_at_after" => "Transakcija je bila posodobljena na ali po ":value"", "search_modifier_attachment_name_is" => "Ime katere koli priloge je ":value"", "search_modifier_attachment_name_contains" => "Vsako ime priloge vsebuje ":value"", "search_modifier_attachment_name_starts" => "Vsako ime priloge se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_attachment_name_ends" => "Vsako ime priloge se kon\xc4\215a s ":value"", "search_modifier_attachment_notes_are" => "Vse opombe k prilogi so ":value"", "search_modifier_attachment_notes_contains" => "Vse opombe k prilogi vsebujejo ":value"", "search_modifier_attachment_notes_starts" => "Vse opombe k prilogi se za\304\215nejo z ":value"", "search_modifier_attachment_notes_ends" => "Opombe katere koli priloge se kon\xc4\215ajo s ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_is" => "Ime nobene priloge ni ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_contains" => "Ime nobene priloge ne vsebuje ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_starts" => "Ime nobene priloge se ne za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_ends" => "Ime nobene priloge se ne kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_not_attachment_notes_are" => "Opombe k prilogi niso \302\xbb:value\302\xab", "search_modifier_not_attachment_notes_contains" => "Opombe k prilogi ne vsebujejo ":value"", "search_modifier_not_attachment_notes_starts" => "Vse opombe k prilogi se za\xc4\x8dnejo z ":value"", "search_modifier_not_attachment_notes_ends" => "Opombe k prilogi se ne kon\304\x8dajo s ":value"", "search_modifier_sepa_ct_is" => "SEPA CT je ":value"", "update_rule_from_query" => "Posodobite pravilo ":rule" iz iskalne poizvedbe", "create_rule_from_query" => "Ustvari novo pravilo iz iskalne poizvedbe", "rule_from_search_words" => "Mehanizem pravil te\305\xbeko obravnava ":string". Predlagano pravilo, ki ustreza va\305\xa1i iskalni poizvedbi, lahko daje druga\xc4\x8dne rezultate. Pazljivo preverite spro\305\xbeilce pravila.", "modifiers_applies_are" => "Naslednji modifikatorji se uporabljajo tudi za iskanje:", "general_search_error" => "Pri iskanju je pri\xc5\xa1lo do napake. Za ve\304\x8d informacij preverite datoteke dnevnika.", "search_box" => "Iskanje", "search_box_intro" => "Dobrodo\xc5\241li v iskalni funkciji Firefly III. V polje vnesite iskalno poizvedbo. Preverite datoteko za pomo\304\x8d, ker je iskanje precej napredno.", "search_error" => "Napaka med iskanjem", "search_searching" => "I\xc5\xa1\304\x8dem...", "search_results" => "Rezultati iskanja", "repeat_freq_yearly" => "letno", "repeat_freq_half-year" => "polletno", "repeat_freq_quarterly" => "\304\x8detrtletno", "repeat_freq_monthly" => "mese\xc4\215no", "repeat_freq_weekly" => "tedensko", "repeat_freq_daily" => "dnevno", "daily" => "dnevno", "weekly" => "tedensko", "quarterly" => "\xc4\x8detrtletno", "half-year" => "polletno", "yearly" => "letno", "is_not_rule_trigger" => "Ni", "cannot_fire_inactive_rules" => "Neaktivnih pravil ne morete izvajati.", "show_triggers" => "Prika\xc5\xbei spro\xc5\xbeilce", "show_actions" => "Prika\xc5\xbei dejanja", "rules" => "Pravila", "rule_name" => "Naziv pravila", "rule_triggers" => "Pravilo se spro\xc5\xbei, ko", "rule_actions" => "Pravilo bo", "new_rule" => "Novo pravilo", "new_rule_group" => "Nova skupina pravil", "rule_priority_up" => "Pravilu povi\xc5\xa1ajte prioriteto", "rule_priority_down" => "Pravilu zni\xc5\276ajte prioriteto", "make_new_rule_group" => "Ustvari novo skupino pravil", "store_new_rule_group" => "Shrani novo skupino pravil", "created_new_rule_group" => "Nova skupina pravil ":title" je shranjena!", "updated_rule_group" => "Skupina pravil ":title" je uspe\xc5\xa1no posodobljena.", "edit_rule_group" => "Uredi skupino pravil ":title"", "duplicate_rule" => "Ustvari dvojnik pravila ":title"", "rule_copy_of" => "Kopija ":title"", "duplicated_rule" => "Pravilo ":title" podvojeno v ":newTitle"", "delete_rule_group" => "Izbri\305\xa1i skupino pravil ":title"", "deleted_rule_group" => "Skupina pravil ":title" je izbrisana", "update_rule_group" => "Posodobite skupino pravil", "no_rules_in_group" => "V tej skupini ni pravil", "move_rule_group_up" => "Premakni skupino pravil gor", "move_rule_group_down" => "Premakni skupino pravil dol", "save_rules_by_moving" => "Shranite to pravilo tako, da ga premaknete v drugo skupino pravil:|Shranite ta pravila tako, da jih premaknete v drugo skupino pravil:", "make_new_rule" => "Ustvari novo pravilo v skupini ":title"", "make_new_rule_no_group" => "Ustvari novo pravilo", "instructions_rule_from_bill" => "Da pove\305\xbeemo transakcije z novim ra\xc4\215unom ":name" bo Firefly III ustvaril pravilo, ki bo samodejno preverjalo vnesene transakcije. Preverite podrobnosti spodnjega pravila in pravilo shranite.", "instructions_rule_from_journal" => "Ustvarite pravilo na podlagi transakcije. Dopolnite ali uredite spodnji obrazec.", "rule_is_strict" => "strogo pravilo", "rule_is_not_strict" => "togo pravilo", "rule_help_stop_processing" => "Ko potrdite to polje, se poznej\xc5\241a pravila v tej skupini ne bodo izvajala.", "rule_help_strict" => "V strogih pravilih se morajo spro\xc5\276iti vsi spro\xc5\xbeilci da se dejanje izvede. V togih pravilih je KATERIKOLI spro\305\xbeilec dovolj za izvedbo dejanj.", "rule_help_active" => "Neaktivna pravila se ne bodo spro\xc5\xbeila.", "stored_new_rule" => "Shranjeno novo pravilo z naslovom ":title"", "deleted_rule" => "Pravilo z naslovom ":title" izbrisano", "store_new_rule" => "Shrani novo pravilo", "updated_rule" => "Pravilo z naslovom ":title" je posodobljeno", "default_rule_group_name" => "Privzeto pravilo", "default_rule_group_description" => "Vsa pravila ki niso v skupini.", "trigger" => "Spro\xc5\276ilec", "trigger_value" => "Spro\305\xbeilec na vrednost", "stop_processing_other_triggers" => "Ustavi izvajanje drugih spro\xc5\xbeilcev", "add_rule_trigger" => "Dodaj nov spro\xc5\xbeilec", "action" => "Dejanje", "action_value" => "Vrednost dejanja", "stop_executing_other_actions" => "Ustavi izvajanje drugih dejanj", "add_rule_action" => "Dodaj dejanje", "edit_rule" => "Uredi pravilo ":title"", "delete_rule" => "Izbri\305\241i pravilo ":title"", "update_rule" => "Uredi pravilo", "test_rule_triggers" => "Poglej ujemajo\304\x8de se transakcije", "warning_no_matching_transactions" => "Ni ustreznih transakcij.", "warning_no_valid_triggers" => "Spro\xc5\276ilci niso veljavni.", "apply_rule_selection" => "Uporabi pravilo ":title" za izbor transakcij", "apply_rule_selection_intro" => "Pravila, kot je ":title", se obi\xc4\215ajno uporabljajo samo za nove ali posodobljene transakcije, vendar lahko ozna\xc4\x8dite da jih Firefly III za\xc5\276ene ob izbiri obstoje\304\215ih transakcij. To je lahko uporabno, \304\215e ste posodobili pravilo in morate spremembe uporabiti za vse druge transakcije.", "include_transactions_from_accounts" => "Vklju\304\215i transakcije iz teh ra\xc4\x8dunov", "include" => "Vklju\304\215im?", "applied_rule_selection" => "{0} Pravilo \xc2\273:title\302\253 ni spremenilo nobene transakcije v va\305\241em izboru.|[1] Eno transakcijo v va\xc5\xa1em izboru je spremenilo pravilo \302\273:title\xc2\xab.|[2,*] :count transakcij v va\305\xa1em izboru je spremenilo pravilo ":naslov".", "execute" => "Izvedi", "apply_rule_group_selection" => "Uporabite skupino pravil ":title" za izbor transakcij", "apply_rule_group_selection_intro" => "Skupine pravil, kot je ":title", se obi\304\x8dajno uporabljajo samo za nove ali posodobljene transakcije, vendar lahko ozna\304\215ite da jih Firefly III za\305\xbeene ob izbiri obstoje\xc4\x8dih transakcij. To je lahko uporabno, \xc4\215e ste posodobili pravilo in morate spremembe uporabiti za vse druge transakcije.", "applied_rule_group_selection" => "Skupina pravil ":title" je bila uporabljena za va\305\241o izbiro.", "rule_trigger_store_journal" => "Ko je transakcija ustvarjena", "rule_trigger_update_journal" => "Ko je transakcija posodobljena", "rule_trigger_user_action" => "Dejanje uporabnika je ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_starts_choice" => "Ime izvornega ra\xc4\215una se za\304\215ne z ...", "rule_trigger_source_account_starts" => "Ime izvornega ra\xc4\215una se za\304\x8dne z ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_ends_choice" => "Ime izvornega ra\304\x8duna se kon\xc4\x8da s..", "rule_trigger_source_account_ends" => "Ime izvornega ra\304\215una se kon\304\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_is_choice" => "Ime izvornega ra\xc4\x8duna je ...", "rule_trigger_source_account_is" => "Ime izvornega ra\304\x8duna je ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_contains_choice" => "Ime izvornega ra\304\215una vsebuje ...", "rule_trigger_source_account_contains" => "Ime izvornega ra\304\x8duna vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_account_id_choice" => "ID ra\xc4\215una je natan\xc4\215no ...", "rule_trigger_account_id" => "ID katerega koli ra\xc4\215una je to\304\x8dno :trigger_value", "rule_trigger_source_account_id_choice" => "ID izvornega ra\xc4\215una je to\304\x8dno ...", "rule_trigger_source_account_id" => "ID izvornega ra\304\x8duna je to\304\x8dno :trigger_value", "rule_trigger_destination_account_id_choice" => "ID ciljnega ra\xc4\x8duna je to\304\x8dno ...", "rule_trigger_destination_account_id" => "ID ciljnega ra\304\x8duna je to\xc4\215no :trigger_value", "rule_trigger_account_is_cash_choice" => "Kateri koli ra\xc4\215un je gotovina", "rule_trigger_account_is_cash" => "Kateri koli ra\304\x8dun je gotovina", "rule_trigger_source_is_cash_choice" => "Izvorni ra\xc4\215un je gotovinski ra\xc4\215un", "rule_trigger_source_is_cash" => "Izvorni ra\304\x8dun je gotovinski ra\xc4\x8dun", "rule_trigger_destination_is_cash_choice" => "Ciljni ra\304\x8dun je (gotovinski) ra\304\x8dun", "rule_trigger_destination_is_cash" => "Ciljni ra\304\x8dun je (gotovinski) ra\xc4\215un", "rule_trigger_source_account_nr_starts_choice" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\xc4\x8duna / IBAN se za\xc4\x8dne z ...", "rule_trigger_source_account_nr_starts" => "Izvorna \305\xa1tevilka ra\xc4\215una / IBAN se za\304\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_nr_ends_choice" => "Izvorna \xc5\xa1tevilka ra\304\x8duna / IBAN se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_source_account_nr_ends" => "Izvorna \305\241tevilka ra\xc4\x8duna / IBAN se kon\304\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_nr_is_choice" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\xc4\215una / IBAN je ...", "rule_trigger_source_account_nr_is" => "Izvorna \xc5\xa1tevilka ra\304\x8duna/IBAN je ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_nr_contains_choice" => "Izvorna \305\241tevilka ra\xc4\215una / IBAN vsebuje ...", "rule_trigger_source_account_nr_contains" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\304\215una/IBAN vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_starts_choice" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna se za\xc4\x8dne z ...", "rule_trigger_destination_account_starts" => "Ime ciljnega ra\304\215una se za\304\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_ends_choice" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_destination_account_ends" => "Ime ciljnega ra\xc4\215una se kon\304\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_is_choice" => "Ime ciljnega ra\304\215una je ...", "rule_trigger_destination_account_is" => "Ime ciljnega ra\304\x8duna je ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_contains_choice" => "Ime ciljnega ra\304\215una vsebuje ...", "rule_trigger_destination_account_contains" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_starts_choice" => "\xc5\xa0tevilka ciljnega ra\304\x8duna / IBAN se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_destination_account_nr_starts" => "\xc5\240tevilka ciljnega ra\xc4\215una / IBAN se za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_ends_choice" => "\305\240tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna / IBAN se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_destination_account_nr_ends" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\xc4\215una / IBAN se kon\304\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_is_choice" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\304\215una / IBAN je ...", "rule_trigger_destination_account_nr_is" => "\xc5\xa0tevilka ciljnega ra\304\x8duna/IBAN je ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_contains_choice" => "\xc5\xa0tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna / IBAN vsebuje ...", "rule_trigger_destination_account_nr_contains" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\xc4\215una / IBAN vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_transaction_type_choice" => "Tip transakcije je..", "rule_trigger_transaction_type" => "Tip transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_category_is_choice" => "Kategorija je..", "rule_trigger_category_is" => "Kategorija je ":trigger_value"", "rule_trigger_amount_less_choice" => "Znesek je manj\xc5\241i ali enak ...", "rule_trigger_amount_less" => "Znesek je manj\xc5\241i ali enak :trigger_value", "rule_trigger_amount_is_choice" => "Znesek je..", "rule_trigger_amount_is" => "Znesek je :trigger_value", "rule_trigger_amount_more_choice" => "Znesek je ve\304\215ji ali enak ...", "rule_trigger_amount_more" => "Znesek je ve\xc4\215ji ali enak :trigger_value", "rule_trigger_description_starts_choice" => "Opis se za\xc4\x8dne s..", "rule_trigger_description_starts" => "Opis se za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_description_ends_choice" => "Opis se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_description_ends" => "Opis se kon\304\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_description_contains_choice" => "Opis vsebuje..", "rule_trigger_description_contains" => "Opis vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_description_is_choice" => "Opis je..", "rule_trigger_description_is" => "Opis je ":trigger_value"", "rule_trigger_date_on_choice" => "Datum transakcije je ...", "rule_trigger_date_on" => "Datum transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_date_before_choice" => "Datum transakcije je pred ...", "rule_trigger_date_before" => "Datum transakcije je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_date_after_choice" => "Datum transakcije je po ...", "rule_trigger_date_after" => "Datum transakcije je za ":trigger_value"", "rule_trigger_created_at_on_choice" => "Transakcija je bila izvedena dne ...", "rule_trigger_created_at_on" => "Transakcija je bila izvedena na ":trigger_value"", "rule_trigger_updated_at_on_choice" => "Transakcija je bila nazadnje urejena ...", "rule_trigger_updated_at_on" => "Transakcija je bila nazadnje urejena dne ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_is_choice" => "Prora\xc4\x8dun je..", "rule_trigger_budget_is" => "Prora\304\215un je ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_is_choice" => "Vsaka oznaka je ...", "rule_trigger_tag_is" => "Katera koli oznaka je ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_contains_choice" => "Katera koli oznaka vsebuje..", "rule_trigger_tag_contains" => "Katera koli oznaka vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_ends_choice" => "Katera koli oznaka se kon\304\215a s..", "rule_trigger_tag_ends" => "Katera koli oznaka se kon\xc4\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_starts_choice" => "Katera koli oznaka se za\xc4\x8dne s..", "rule_trigger_tag_starts" => "Katera koli oznaka se za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_currency_is_choice" => "Valuta transakcije je..", "rule_trigger_currency_is" => "Valuta transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_currency_is_choice" => "Tuja valuta transakcije je ...", "rule_trigger_foreign_currency_is" => "Tuja valuta transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_has_attachments_choice" => "Ima vsaj toliko priponk", "rule_trigger_has_attachments" => "Ima vsaj :trigger_value prilogo(e)", "rule_trigger_has_no_category_choice" => "Nima kategorije", "rule_trigger_has_no_category" => "Transakcija nima kategorije", "rule_trigger_has_any_category_choice" => "Ima kategorijo", "rule_trigger_has_any_category" => "Transakcija ima (katerokoli) kategorijo", "rule_trigger_has_no_budget_choice" => "Nima prora\304\x8duna", "rule_trigger_has_no_budget" => "Transakcija nima prora\xc4\215una", "rule_trigger_has_any_budget_choice" => "Ima (katerikoli) prora\304\x8dun", "rule_trigger_has_any_budget" => "Transakcija ima (katerikoli) prora\304\x8dun", "rule_trigger_has_no_bill_choice" => "Nima ra\xc4\215una", "rule_trigger_has_no_bill" => "Transakcija nima nobenega ra\304\x8duna", "rule_trigger_has_any_bill_choice" => "Ima (katerikoli) ra\304\x8dun", "rule_trigger_has_any_bill" => "Transakcija ima (katerikoli) ra\xc4\x8dun", "rule_trigger_has_no_tag_choice" => "Nima oznak", "rule_trigger_has_no_tag" => "Transakcija nima oznak(e)", "rule_trigger_has_any_tag_choice" => "Ima eno ali ve\304\215 oznak", "rule_trigger_has_any_tag" => "Transakcija ima eno ali ve\304\215 oznak", "rule_trigger_any_notes_choice" => "Ima zaznamke", "rule_trigger_any_notes" => "Transakcija ima zaznamke", "rule_trigger_no_notes_choice" => "Nima zaznamkov", "rule_trigger_no_notes" => "Transakcija nima zaznamkov", "rule_trigger_notes_is_choice" => "Opombe so..", "rule_trigger_notes_is" => "Opombe so ":trigger_value"", "rule_trigger_notes_contains_choice" => "Opombe vsebujejo ...", "rule_trigger_notes_contains" => "Opombe vsebujejo ":trigger_value", "rule_trigger_notes_starts_choice" => "Opombe se za\xc4\215nejo s..", "rule_trigger_notes_starts" => "Opombe se za\xc4\x8dnejo s ":trigger_value"", "rule_trigger_notes_ends_choice" => "Opombe se kon\xc4\x8dajo s..", "rule_trigger_notes_ends" => "Opombe se kon\304\x8dajo s ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_is_choice" => "Ra\304\215un je..", "rule_trigger_bill_is" => "Ra\xc4\215un je ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_is_choice" => "Zunanji ID je ...", "rule_trigger_external_id_is" => "Zunanji ID je ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_is_choice" => "Notranja referenca je ..", "rule_trigger_internal_reference_is" => "Notranja referenca je ":trigger_value"", "rule_trigger_journal_id_choice" => "ID dnevnika transakcij je ...", "rule_trigger_journal_id" => "ID dnevnika transakcij je ":trigger_value"", "rule_trigger_any_external_url" => "Transakcija ima (kateri koli) zunanji URL", "rule_trigger_any_external_url_choice" => "Transakcija ima (kateri koli) zunanji URL", "rule_trigger_any_external_id" => "Transakcija ima (poljubni) zunanji ID", "rule_trigger_any_external_id_choice" => "Transakcija ima (poljubni) zunanji ID", "rule_trigger_no_external_url_choice" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "rule_trigger_no_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "rule_trigger_no_external_id_choice" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "rule_trigger_no_external_id" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "rule_trigger_id_choice" => "ID transakcije je ...", "rule_trigger_id" => "ID transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_sepa_ct_is_choice" => "SEPA CT je ...", "rule_trigger_sepa_ct_is" => "SEPA CT je ":trigger_value"", "rule_trigger_user_action_choice" => "Dejanje uporabnika je ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_is_not_choice" => "Nobena oznaka ni..", "rule_trigger_tag_is_not" => "Nobena oznaka ni ":trigger_value"", "rule_trigger_account_is_choice" => "Vsak ra\xc4\x8dun je to\304\215no ...", "rule_trigger_account_is" => "Kateri koli ra\xc4\215un je to\304\215no ":trigger_value"", "rule_trigger_account_contains_choice" => "Vsak ra\304\x8dun vsebuje ...", "rule_trigger_account_contains" => "Kateri koli ra\304\x8dun vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_account_ends_choice" => "Kateri koli ra\304\215un se kon\304\215a s..", "rule_trigger_account_ends" => "Oba ra\xc4\x8duna se kon\304\215ata s ":trigger_value"", "rule_trigger_account_starts_choice" => "Vsak ra\xc4\x8dun se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_account_starts" => "Oba ra\304\215una se za\304\215neta s ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_is_choice" => "\305\240tevilka ra\304\215una / IBAN je ...", "rule_trigger_account_nr_is" => "\xc5\240tevilka ra\304\x8duna/IBAN je ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_contains_choice" => "\305\xa0tevilka ra\304\215una / IBAN vsebuje ...", "rule_trigger_account_nr_contains" => "\305\240tevilka ra\xc4\x8duna/IBAN vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_ends_choice" => "Katera koli \305\xa1tevilka ra\xc4\215una / IBAN se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_account_nr_ends" => "\305\240tevilka ra\304\215una/IBAN se kon\xc4\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_starts_choice" => "\xc5\xa0tevilka ra\xc4\215una/IBAN se za\304\215ne s..", "rule_trigger_account_nr_starts" => "\305\xa0tevilka ra\304\215una/IBAN se za\304\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_category_contains_choice" => "Kategorija vsebuje ...", "rule_trigger_category_contains" => "Kategorija vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_category_ends_choice" => "Kategorija se kon\304\215a s..", "rule_trigger_category_ends" => "Kategorija se kon\xc4\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_category_starts_choice" => "Kategorija se za\304\215ne s..", "rule_trigger_category_starts" => "Kategorija se za\xc4\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_contains_choice" => "Prora\304\x8dun vsebuje ...", "rule_trigger_budget_contains" => "Prora\304\215un vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_ends_choice" => "Prora\304\x8dun se kon\xc4\215a s..", "rule_trigger_budget_ends" => "Prora\xc4\x8dun se kon\304\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_starts_choice" => "Prora\xc4\x8dun se za\304\215ne s..", "rule_trigger_budget_starts" => "Prora\xc4\215un se za\xc4\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_contains_choice" => "Ra\304\215un vsebuje..", "rule_trigger_bill_contains" => "Ra\xc4\x8dun vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_ends_choice" => "Ra\xc4\x8dun se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_bill_ends" => "Ra\xc4\x8dun se kon\xc4\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_starts_choice" => "Ra\xc4\215un se za\304\215ne s..", "rule_trigger_bill_starts" => "Ra\304\x8dun se za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_contains_choice" => "Zunanji ID vsebuje ...", "rule_trigger_external_id_contains" => "Zunanji ID vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_ends_choice" => "Zunanji ID se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_external_id_ends" => "Zunanji ID se kon\304\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_starts_choice" => "Zunanji ID se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_external_id_starts" => "Zunanji ID se za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_contains_choice" => "Notranja referenca vsebuje ...", "rule_trigger_internal_reference_contains" => "Notranja referenca vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_ends_choice" => "Notranja referenca se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se kon\xc4\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_starts_choice" => "Notranja referenca se za\304\215ne s..", "rule_trigger_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_is_choice" => "Zunanji URL je ...", "rule_trigger_external_url_is" => "Zunanji URL je ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_contains_choice" => "Zunanji URL vsebuje ...", "rule_trigger_external_url_contains" => "Zunanji URL vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_ends_choice" => "Zunanji URL se kon\304\215a s..", "rule_trigger_external_url_ends" => "Zunanji URL se kon\304\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_starts_choice" => "Zunanji URL se za\xc4\215ne s..", "rule_trigger_external_url_starts" => "Zunanji URL se za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_has_no_attachments_choice" => "Nima prilog", "rule_trigger_has_no_attachments" => "Transakcija nima prilog", "rule_trigger_recurrence_id_choice" => "ID ponavljajo\304\215e se transakcije je ...", "rule_trigger_recurrence_id" => "ID ponavljajo\xc4\215e se transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_interest_date_on_choice" => "Datum obresti je ...", "rule_trigger_interest_date_on" => "Datum obresti je na ":trigger_value"", "rule_trigger_interest_date_before_choice" => "Datum obresti je pred ...", "rule_trigger_interest_date_before" => "Datum obresti je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_interest_date_after_choice" => "Datum obresti je po ...", "rule_trigger_interest_date_after" => "Datum obresti je za ":trigger_value"", "rule_trigger_book_date_on_choice" => "Datum knjige je ...", "rule_trigger_book_date_on" => "Datum knjige je na ":trigger_value"", "rule_trigger_book_date_before_choice" => "Datum knjige je pred ...", "rule_trigger_book_date_before" => "Datum knjige je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_book_date_after_choice" => "Datum knjige je po ...", "rule_trigger_book_date_after" => "Datum knjige je za ":trigger_value"", "rule_trigger_process_date_on_choice" => "Datum postopka je ..", "rule_trigger_process_date_on" => "Datum postopka je ":trigger_value"", "rule_trigger_process_date_before_choice" => "Datum postopka je pred ...", "rule_trigger_process_date_before" => "Datum postopka je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_process_date_after_choice" => "Datum postopka je po ...", "rule_trigger_process_date_after" => "Datum postopka je za ":trigger_value"", "rule_trigger_due_date_on_choice" => "Rok je na ...", "rule_trigger_due_date_on" => "Rok je na ":trigger_value"", "rule_trigger_due_date_before_choice" => "Rok je pred ...", "rule_trigger_due_date_before" => "Rok je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_due_date_after_choice" => "Rok je po ...", "rule_trigger_due_date_after" => "Rok je za ":trigger_value"", "rule_trigger_payment_date_on_choice" => "Datum pla\304\215ila je ...", "rule_trigger_payment_date_on" => "Datum pla\304\x8dila je ":trigger_value"", "rule_trigger_payment_date_before_choice" => "Datum pla\xc4\215ila je pred ...", "rule_trigger_payment_date_before" => "Datum pla\xc4\x8dila je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_payment_date_after_choice" => "Datum pla\xc4\215ila je po ...", "rule_trigger_payment_date_after" => "Datum pla\xc4\215ila je po ":trigger_value"", "rule_trigger_invoice_date_on_choice" => "Datum ra\xc4\215una je ...", "rule_trigger_invoice_date_on" => "Datum ra\xc4\215una je na ":trigger_value"", "rule_trigger_invoice_date_before_choice" => "Datum ra\xc4\x8duna je pred ...", "rule_trigger_invoice_date_before" => "Datum ra\xc4\x8duna je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_invoice_date_after_choice" => "Datum ra\xc4\215una je po ...", "rule_trigger_invoice_date_after" => "Datum ra\xc4\215una je za ":trigger_value"", "rule_trigger_created_at_before_choice" => "Transakcija je bila ustvarjena pred ...", "rule_trigger_created_at_before" => "Transakcija je bila ustvarjena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_created_at_after_choice" => "Transakcija je bila ustvarjena po ...", "rule_trigger_created_at_after" => "Transakcija je bila ustvarjena po ":trigger_value"", "rule_trigger_updated_at_before_choice" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena pred ...", "rule_trigger_updated_at_before" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_updated_at_after_choice" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena po ...", "rule_trigger_updated_at_after" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena po ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_amount_is_choice" => "Tuji znesek je to\304\x8dno ...", "rule_trigger_foreign_amount_is" => "Tuji znesek je to\xc4\215no ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_amount_less_choice" => "Tuji znesek je manj\xc5\xa1i od ...", "rule_trigger_foreign_amount_less" => "Tuji znesek je manj\xc5\241i od ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_amount_more_choice" => "Tuji znesek je ve\304\215 kot ...", "rule_trigger_foreign_amount_more" => "Tuji znesek je ve\xc4\215ji od ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_is_choice" => "Ime katere koli priloge je ...", "rule_trigger_attachment_name_is" => "Ime katere koli priloge je ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_contains_choice" => "Vsako ime priloge vsebuje ...", "rule_trigger_attachment_name_contains" => "Vsako ime priloge vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_starts_choice" => "Vsako ime priloge se za\xc4\215ne z ...", "rule_trigger_attachment_name_starts" => "Vsako ime priloge se za\xc4\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_ends_choice" => "Vsako ime priloge se kon\xc4\x8da s..", "rule_trigger_attachment_name_ends" => "Vsako ime priloge se kon\xc4\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_are_choice" => "Morebitne opombe k prilogi so ...", "rule_trigger_attachment_notes_are" => "Vse opombe k prilogi so ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_contains_choice" => "Vse opombe k prilogi vsebujejo ...", "rule_trigger_attachment_notes_contains" => "Vse opombe k prilogi vsebujejo ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_starts_choice" => "Vse opombe k prilogi se za\xc4\x8dnejo s..", "rule_trigger_attachment_notes_starts" => "Vse opombe k prilogi se za\xc4\x8dnejo s ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_ends_choice" => "Vse opombe k prilogi se kon\xc4\215ajo s..", "rule_trigger_attachment_notes_ends" => "Vse opombe k prilogi se kon\304\215ajo s ":trigger_value"", "rule_trigger_reconciled_choice" => "Transakcija je usklajena", "rule_trigger_reconciled" => "Transakcija je usklajena", "rule_trigger_exists_choice" => "Katera koli transakcija se ujema(!)", "rule_trigger_exists" => "Vsaka transakcija se ujema", "rule_trigger_not_account_id" => "ID ra\xc4\215una ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_id" => "ID izvornega ra\xc4\x8duna ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_id" => "ID ciljnega ra\xc4\215una ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_transaction_type" => "Vrsta transakcije ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_tag_is" => "Oznaka ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_tag_is_not" => "Oznaka je ":trigger_value"", "rule_trigger_not_description_is" => "Opis ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_description_contains" => "Opis ne vsebuje ", "rule_trigger_not_description_ends" => "Opis se za\xc4\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_description_starts" => "Opis se ne za\xc4\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_notes_is" => "Opombe niso ":trigger_value"", "rule_trigger_not_notes_contains" => "Opombe ne vsebujejo ":trigger_value", "rule_trigger_not_notes_ends" => "Opombe se ne kon\xc4\215ajo na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_notes_starts" => "Opombe se ne za\xc4\x8dnejo s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_is" => "Izvorni ra\xc4\x8dun ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_contains" => "Izvorni ra\304\215un ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_ends" => "Izvorni ra\304\x8dun se ne kon\xc4\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_starts" => "Izvorni ra\304\215un se ne za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_is" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\304\x8duna/IBAN ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_contains" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\215una/IBAN ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_ends" => "Izvorna \xc5\xa1tevilka ra\xc4\x8duna / IBAN se ne kon\304\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_starts" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna/IBAN se ne za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_is" => "Ciljni ra\304\215un ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_contains" => "Ciljni ra\xc4\x8dun ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_ends" => "Ciljni ra\304\215un se ne kon\xc4\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_starts" => "Ciljni ra\xc4\215un se ne za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_is" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\304\215una/IBAN ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_contains" => "\305\240tevilka ciljnega ra\304\x8duna / IBAN ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_ends" => "\xc5\xa0tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna / IBAN se ne kon\xc4\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_starts" => "\305\240tevilka ciljnega ra\304\x8duna / IBAN se ne za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_is" => "Noben ra\304\215un ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_contains" => "Noben ra\xc4\x8dun ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_ends" => "Noben ra\xc4\x8dun se ne kon\xc4\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_starts" => "Noben ra\xc4\215un se ne za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_is" => "Nobena \305\241tevilka ra\xc4\x8duna/IBAN ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_contains" => "Nobena \305\241tevilka ra\xc4\215una / IBAN ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_ends" => "Nobena \305\241tevilka ra\304\215una / IBAN se ne kon\304\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_starts" => "Nobena \305\xa1tevilka ra\304\215una / IBAN se za\304\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_is" => "Kategorija ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_contains" => "Kategorija ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_ends" => "Kategorija se ne kon\304\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_starts" => "Kategorija se ne za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_is" => "Prora\xc4\215un ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_contains" => "Prora\xc4\215un ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_ends" => "Prora\304\215un se ne kon\304\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_starts" => "Prora\304\x8dun se ne za\xc4\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_is" => "Ra\304\x8dun ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_contains" => "Ra\304\215un ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_ends" => "Ra\304\x8dun se ne kon\xc4\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_starts" => "Ra\304\215un se ne kon\xc4\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_is" => "Zunanji ID ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_contains" => "Zunanji ID ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_ends" => "Zunanji ID se ne kon\304\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_starts" => "Zunanji ID se ne za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_is" => "Notranja referenca ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_contains" => "Notranja referenca ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se ne kon\304\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se ne za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_is" => "Zunanji URL ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_contains" => "Zunanji URL ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_ends" => "Zunanji URL se ne kon\xc4\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_starts" => "Zunanji URL se ne za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_currency_is" => "Valuta ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_currency_is" => "Tuja valuta ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_id" => "ID transakcije ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_journal_id" => "ID dnevnika transakcij ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_recurrence_id" => "ID ponavljanja ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_date_on" => "Datum ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_date_before" => "Datum ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_date_after" => "Datum ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_interest_date_on" => "Datum obresti ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_interest_date_before" => "Datum obresti ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_interest_date_after" => "Datum obresti ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_book_date_on" => "Datum knjige ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_book_date_before" => "Datum knjige ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_book_date_after" => "Datum knjige ni za ":trigger_value"", "rule_trigger_not_process_date_on" => "Datum postopka ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_process_date_before" => "Datum postopka ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_process_date_after" => "Datum postopka ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_due_date_on" => "Rok ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_due_date_before" => "Rok ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_due_date_after" => "Rok ni za ":trigger_value"", "rule_trigger_not_payment_date_on" => "Datum pla\304\215ila ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_payment_date_before" => "Datum pla\304\x8dila ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_payment_date_after" => "Datum pla\304\x8dila ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_invoice_date_on" => "Datum ra\xc4\x8duna ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_invoice_date_before" => "Datum ra\xc4\215una ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_invoice_date_after" => "Datum ra\xc4\x8duna ni za ":trigger_value"", "rule_trigger_not_created_at_on" => "Transakcija ni ustvarjena na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_created_at_before" => "Transakcija ni ustvarjena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_created_at_after" => "Transakcija ni ustvarjena po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_updated_at_on" => "Transakcija ni posodobljena na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_updated_at_before" => "Transakcija ni posodobljena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_updated_at_after" => "Transakcija ni posodobljena po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_amount_is" => "Znesek transakcije ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_amount_less" => "Znesek transakcije je ve\304\215ji od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_amount_more" => "Znesek transakcije je manj\xc5\241i od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_amount_is" => "Znesek transakcije v tujini ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_amount_less" => "Znesek tuje transakcije je ve\304\x8dji od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_amount_more" => "Znesek tuje transakcije je manj\xc5\241i od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_is" => "Nobena priloga ni imenovana ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_contains" => "Nobeno ime priloge ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_starts" => "Nobeno ime priloge se ne za\304\x8dne z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_ends" => "Nobeno ime priloge se ne kon\xc4\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_are" => "Nobena opomba v prilogi ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_contains" => "Nobena opomba v prilogi ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_starts" => "Nobena opomba v prilogi se ne za\304\x8dne z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_ends" => "Nobena opomba v prilogi se ne kon\304\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_reconciled" => "Transakcija ni usklajena", "rule_trigger_not_exists" => "Transakcija ne obstaja", "rule_trigger_not_has_attachments" => "Transakcija nima prilog", "rule_trigger_not_has_any_category" => "Transakcija nima kategorije", "rule_trigger_not_has_any_budget" => "Transakcija nima prora\304\215una", "rule_trigger_not_has_any_bill" => "Transakcija nima ra\xc4\x8duna", "rule_trigger_not_has_any_tag" => "Transakcija nima oznak", "rule_trigger_not_any_notes" => "Transakcija nima opomb", "rule_trigger_not_any_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "rule_trigger_not_has_no_attachments" => "Transakcija ima (poljubne) priloge", "rule_trigger_not_has_no_category" => "Transakcija ima (poljubno) kategorijo", "rule_trigger_not_has_no_budget" => "Transakcija ima (poljubni) prora\304\x8dun", "rule_trigger_not_has_no_bill" => "Transakcija ima (poljuben) ra\304\215un", "rule_trigger_not_has_no_tag" => "Transakcija ima (poljubno) oznako", "rule_trigger_not_no_notes" => "Transakcija ima morebitne opombe", "rule_trigger_not_no_external_url" => "Transakcija ima zunanji URL", "rule_trigger_not_source_is_cash" => "Izvorni ra\xc4\x8dun ni gotovinski ra\xc4\215un", "rule_trigger_not_destination_is_cash" => "Ciljni ra\xc4\x8dun ni gotovinski ra\304\215un", "rule_trigger_not_account_is_cash" => "Noben ra\xc4\215un ni denarni ra\xc4\x8dun", "rule_action_delete_transaction_choice" => "IZBRI\xc5\240I transakcijo (!)", "rule_action_delete_transaction" => "IZBRI\305\xa0I transakcijo (!)", "rule_action_set_category" => "Nastavi kategorijo na ":action_value"", "rule_action_clear_category" => "Po\304\x8disti kategorijo", "rule_action_set_budget" => "Nastavi prora\xc4\215un na ":action_value"", "rule_action_clear_budget" => "Po\xc4\215isti prora\304\x8dun", "rule_action_add_tag" => "Dodaj oznako ":action_value"", "rule_action_remove_tag" => "Odstrani oznako ":action_value"", "rule_action_remove_all_tags" => "Odstrani vse oznake", "rule_action_set_description" => "Nastavi opis na ":action_value"", "rule_action_append_description" => "Opisu dodaj ":action_value"", "rule_action_prepend_description" => "Pred opis dodaj ":action_value"", "rule_action_set_category_choice" => "Nastavi kategorijo na ...", "rule_action_clear_category_choice" => "Po\304\x8disti kategorijo", "rule_action_set_budget_choice" => "Nastavi prora\304\215un na ...", "rule_action_clear_budget_choice" => "Po\xc4\215isti prora\xc4\x8dun", "rule_action_add_tag_choice" => "Dodaj oznako ..", "rule_action_remove_tag_choice" => "Odstranite oznako ..", "rule_action_remove_all_tags_choice" => "Odstrani vse oznake", "rule_action_set_description_choice" => "Nastavi opis na ...", "rule_action_update_piggy_choice" => "Dodaj/odstrani znesek transakcije v hranilniku ...", "rule_action_update_piggy" => "Dodajte / odstranite znesek transakcije v hranilnik ":action_value"", "rule_action_append_description_choice" => "Opisu dodaj ..", "rule_action_prepend_description_choice" => "Pred opis dodaj ...", "rule_action_set_source_account_choice" => "Nastavi izvorni ra\304\x8dun na ...", "rule_action_set_source_account" => "Nastavi izvorni ra\304\215un na :action_value", "rule_action_set_destination_account_choice" => "Nastavi ciljni ra\xc4\215un na ...", "rule_action_set_destination_account" => "Nastavi ciljni ra\304\215un na :action_value", "rule_action_append_notes_choice" => "Opombi dodaj ..", "rule_action_append_notes" => "Opombi dodaj ":action_value"", "rule_action_prepend_notes_choice" => "Pred opombo dodaj ...", "rule_action_prepend_notes" => "Pred opombo dodaj ":action_value"", "rule_action_clear_notes_choice" => "Odstrani opombe", "rule_action_clear_notes" => "Odstrani opombe", "rule_action_set_notes_choice" => "Nastavi opombe na ...", "rule_action_link_to_bill_choice" => "Pove\xc5\276i z ra\xc4\215unom ..", "rule_action_link_to_bill" => "Pove\xc5\xbei z ra\304\x8dunom ":action_value"", "rule_action_switch_accounts_choice" => "Zamenjajte izvorni in ciljni ra\304\215un (samo prenosi!)", "rule_action_switch_accounts" => "Zamenjava vira in cilja", "rule_action_set_notes" => "Nastavi opombe na ":action_value"", "rule_action_convert_deposit_choice" => "Pretvori transakcijo v priliv", "rule_action_convert_deposit" => "Pretvori transakcijo v priliv iz ":action_value"", "rule_action_convert_withdrawal_choice" => "Pretvori transakcijo v odliv", "rule_action_convert_withdrawal" => "Pretvori transakcijo v odliv na ":action_value"", "rule_action_convert_transfer_choice" => "Pretvori transakcijo v prenos", "rule_action_convert_transfer" => "Pretvori transakcijo v prenos z ":action_value"", "rule_action_append_descr_to_notes_choice" => "Opis dodajte opombam o transakciji", "rule_action_append_notes_to_descr_choice" => "Opombe o transakciji dodajte opisu", "rule_action_move_descr_to_notes_choice" => "Zamenjajte trenutne opombe o transakciji z opisom", "rule_action_move_notes_to_descr_choice" => "Zamenjajte trenutni opis z opombami o transakciji", "rule_action_append_descr_to_notes" => "Dodaj opis k opombami", "rule_action_append_notes_to_descr" => "Dodaj opombe k opisu", "rule_action_move_descr_to_notes" => "Opombe zamenjajte z opisom", "rule_action_move_notes_to_descr" => "Zamenjajte opis z opombami", "rule_action_set_amount_choice" => "Nastavi znesek na ..", "rule_action_set_amount" => "Nastavi znesek na ":action_value"", "rule_action_set_destination_to_cash_choice" => "Nastavi ciljni ra\304\215un na (gotovina)", "rule_action_set_source_to_cash_choice" => "Nastavi izvorni ra\304\x8dun na (gotovina)", "rulegroup_for_bills_title" => "Skupina pravil za ra\xc4\x8dune", "rulegroup_for_bills_description" => "Posebna skupina pravil za vsa pravila, ki vklju\304\x8dujejo ra\xc4\215une.", "rule_for_bill_title" => "Samodejno ustvarjeno pravilo za ra\xc4\215un ":name"", "rule_for_bill_description" => "To pravilo je samodejno ustvarjeno za poskus ujemanja ra\304\215una ":name".", "create_rule_for_bill" => "Ustvari novo pravilo za ra\304\x8dun ":name"", "create_rule_for_bill_txt" => "Pravkar ste ustvarili nov ra\304\215un z imenom ":name", \304\x8destitamo! Firefly III lahko samodejno pove\xc5\276e nove odlive s tem ra\304\x8dunom. Na primer, kadar koli pla\xc4\215ate najemnino, bo ra\304\x8dun "najemnina" povezan s stro\305\241ki. Tako vam lahko Firefly III natan\xc4\x8dno poka\xc5\276e, kateri ra\304\x8duni so zapadli in kateri ne. \xc4\x8ce \xc5\xbeelite to narediti, je treba ustvariti novo pravilo. Firefly III je za vas izpolnil nekaj smiselnih privzetih vrednosti. Preverite, ali so pravilni. \304\214e so te vrednosti pravilne, Firefly III samodejno pove\xc5\276e pravilen odliv s pravilnim ra\xc4\215unom. Preverite spro\xc5\276ilce, da vidite, ali so pravilni, in jih dodajte, \304\215e so napa\xc4\x8dni.", "new_rule_for_bill_title" => "Pravilo za ra\304\x8dun ":name"", "new_rule_for_bill_description" => "To pravilo ozna\xc4\x8duje transakcije za ra\xc4\215un ":name".", "new_rule_for_journal_title" => "Pravilo, ki temelji na transakciji ":description"", "new_rule_for_journal_description" => "To pravilo temelji na transakciji ":description". Ujemalo se bo le s popolnoma enakimi transakcijami.", "store_new_tag" => "Shrani novo oznako", "update_tag" => "Posodobi oznako", "no_location_set" => "Lokacija ni nastavljena.", "meta_data" => "Meta podatki", "location" => "Lokacija", "location_first_split" => "Mesto za to transakcijo je mogo\xc4\x8de nastaviti ob prvi delitvi te transakcije.", "without_date" => "Brez datuma", "result" => "Rezultati", "sums_apply_to_range" => "Vsi zneski veljajo za izbran interval", "mapbox_api_key" => "\xc4\214e \305\xbeelite uporabiti zemljevid, pridobite API klju\xc4\215 iz <a href="https://www.mapbox.com/"> Mapbox-a</a>. Odprite datoteko <code>.env</code> in vanjo vnesite kodo za <code>MAPBOX_API_KEY=</code>.", "press_object_location" => "Z desnim klikom ali dolgim pritiskom nastavite lokacijo objekta.", "click_tap_location" => "Kliknite ali tapnite zemljevid, da dodate lokacijo", "clear_location" => "Po\xc4\x8disti lokacijo", "delete_all_selected_tags" => "Izbri\xc5\xa1i vse izbrane oznake", "select_tags_to_delete" => "Ne pozabite izbrati oznak.", "deleted_x_tags" => "Izbrisana :count oznaka.|Izbrisanih :count oznak.", "create_rule_from_transaction" => "Ustvarite pravilo, ki temelji na transakciji", "create_recurring_from_transaction" => "Ustvarite ponavljajo\xc4\x8do se transakcijo na podlagi transakcije", "dark_mode_option_browser" => "Dovolite, da dolo\xc4\x8di brskalnik", "dark_mode_option_light" => "Vedno svetla tema", "dark_mode_option_dark" => "Vedno temna tema", "equal_to_language" => "(enako jeziku)", "dark_mode_preference" => "Temen na\304\215in", "dark_mode_preference_help" => "Povejte Firefly III, kdaj naj uporabi temni na\xc4\x8din.", "pref_home_screen_accounts" => "Ra\xc4\215uni na za\304\215etni strani", "pref_home_screen_accounts_help" => "Kateri ra\304\x8duni naj bodo prikazani na za\xc4\215etni strani?", "pref_view_range" => "Interval pogleda", "pref_view_range_help" => "Nekateri diagrami so samodejno zdru\305\276eni v obdobja. Tudi prora\xc4\215uni bodo zdru\305\276eni v obdobjih. Kak\xc5\xa1no obdobje \xc5\276elite?", "pref_1D" => "En dan", "pref_1W" => "En teden", "pref_1M" => "En mesec", "pref_3M" => "Trije meseci (\304\215etrtletje)", "pref_6M" => "\305\xa0est mesecev", "pref_1Y" => "Eno leto", "pref_last365" => "Zadnje leto", "pref_last90" => "Zadnjih 90 dni", "pref_last30" => "Zadnjih 30 dni", "pref_last7" => "Zadnjih 7 dni", "pref_YTD" => "Leto do datuma", "pref_QTD" => "\xc4\x8cetrtletje do danes", "pref_MTD" => "Mesec do datuma", "pref_languages" => "Jeziki", "pref_locale" => "Podro\xc4\x8dne nastavitve", "pref_languages_help" => "Firefly III podpira ve\xc4\x8d jezikov. Kateri vam je ljub\305\241i?", "pref_locale_help" => "V Firefly III lahko nastavite ostale nastavitve lokalizacije, kot na primer prikaz valut, \305\xa1tevil in datumov. Va\305\xa1 sistem morda ne podpira vnosov na tem seznamu. Firefly III nima pravilnih nastavitev prikaza datuma za vse lokalizacije; kontaktirajte me za izbolj\305\241ave.", "pref_locale_no_demo" => "Ta funkcija ne bo delovala za demo uporabnika.", "pref_custom_fiscal_year" => "Nastavitve fiskalnega leta", "pref_custom_fiscal_year_label" => "Omogo\xc4\x8deno", "pref_custom_fiscal_year_help" => "V dr\xc5\xbeavah, ki uporabljajo finan\304\x8dno leto, ki je druga\304\x8de od 1. januarja do 31. decembra, lahko to vklopite in dolo\xc4\215ite prvi / zadnji dan fiskalnega leta", "pref_fiscal_year_start_label" => "Za\304\x8detek fiskalnega leta", "pref_two_factor_auth" => "Preverjanje v dveh korakih", "pref_two_factor_auth_help" => "Ko omogo\304\x8dite preverjanje v dveh korakih (znano tudi kot dvofaktorska avtentikacija), svojemu ra\xc4\215unu dodate dodatno raven varnosti. Prijavite se z ne\xc4\215im, kar poznate (geslo), in s tem, kar imate (kodo za preverjanje). Kode za preverjanje generira aplikacija v va\xc5\241em telefonu, kot je Authy ali Google Authenticator.", "pref_enable_two_factor_auth" => "Omogo\xc4\215i preverjanje v dveh korakih", "pref_two_factor_auth_disabled" => "Koda za preverjanje v dveh korakih je odstranjena in onemogo\304\x8dena", "pref_two_factor_auth_remove_it" => "Ne pozabite odstraniti ra\xc4\x8duna iz aplikacije za preverjanje pristnosti!", "pref_two_factor_auth_code" => "Preverite kodo", "pref_two_factor_auth_code_help" => "Skenirajte kodo QR z aplikacijo v telefonu, kot je Authy ali Google Authenticator, in vnesite generirano kodo.", "pref_two_factor_auth_reset_code" => "Ponastavite kodo za preverjanje", "pref_two_factor_auth_disable_2fa" => "Onemogo\304\215i 2FA", "2fa_use_secret_instead" => "\xc4\x8ce ne morete skenirati QR kode, raje uporabite skrivno kodo: <code>:secret</code>.", "2fa_backup_codes" => "Te varnostne kode varno spravite za primer, \304\215e izgubite svojo napravo.", "2fa_already_enabled" => " Preverjanje v dveh korakih je \xc5\276e omogo\304\x8deno.", "wrong_mfa_code" => "Ta MFA koda ni veljavna.", "pref_save_settings" => "Shrani nastavitve", "saved_preferences" => "Nastavitve shranjene!", "preferences_general" => "Splo\xc5\xa1no", "preferences_frontpage" => "Za\xc4\x8detni zaslon", "preferences_security" => "Varnost", "preferences_layout" => "Postavitev", "preferences_notifications" => "Obvestila", "pref_home_show_deposits" => "Poka\xc5\276i prilive na za\xc4\x8detni strani", "pref_home_show_deposits_info" => "Prva stran \305\xbee prikazuje va\305\xa1e ra\xc4\x8dune stro\xc5\241kov. Ali naj prikazuje tudi ra\xc4\215une prihodkov?", "pref_home_do_show_deposits" => "Da, poka\305\xbei jih", "successful_count" => "od tega :count uspe\xc5\241no", "list_page_size_title" => "Velikost strani", "list_page_size_help" => "Vsak seznam stvari (ra\304\x8duni, transakcije itd.) poka\305\xbee najve\xc4\215 toliko na stran.", "list_page_size_label" => "Velikost strani", "between_dates" => "(:start in :end)", "pref_optional_fields_transaction" => "Neobvezna polja za transakcije", "pref_optional_fields_transaction_help" => "Privzeto pri ustvarjanju nove transakcije niso omogo\304\x8dena vsa polja (zaradi nepreglednosti). V nadaljevanju lahko omogo\xc4\215ite dodatna polja, \304\x8de menite, da bi vam to lahko koristilo. Seveda je vsako polje, ki je onemogo\xc4\215eno, vendar \305\276e izpolnjeno, vidno ne glede na nastavitev.", "optional_tj_date_fields" => "Datumska polja", "optional_tj_other_fields" => "Druga polja", "optional_tj_attachment_fields" => "Polja prilog", "pref_optional_tj_interest_date" => "Datum obresti", "pref_optional_tj_book_date" => "Datum knji\305\276enja", "pref_optional_tj_process_date" => "Datum obdelave", "pref_optional_tj_due_date" => "Datum zapadlosti", "pref_optional_tj_payment_date" => "Datum pla\xc4\x8dila", "pref_optional_tj_invoice_date" => "Datum ra\xc4\x8duna", "pref_optional_tj_internal_reference" => "Notranji sklic", "pref_optional_tj_notes" => "Opombe", "pref_optional_tj_attachments" => "Priloge", "pref_optional_tj_external_url" => "Zunanji URL", "pref_optional_tj_location" => "Lokacija", "pref_optional_tj_links" => "Povezave transakcije", "optional_field_meta_dates" => "Datumi", "optional_field_meta_business" => "Poslovno", "optional_field_attachments" => "Priloge", "optional_field_meta_data" => "Izbirni meta podatki", "external_url" => "Zunanji URL", "pref_notification_bill_reminder" => "Opomnik o poteklih ra\xc4\215unih", "pref_notification_new_access_token" => "Opozorilo, ko je ustvarjen nov \305\276eton za dostop do API-ja", "pref_notification_transaction_creation" => "Opozorilo, ko je transakcija ustvarjena samodejno", "pref_notification_user_login" => "Opozorilo, ko se prijavite z nove lokacije", "pref_notification_rule_action_failures" => "Opozorilo, ko se dejanja pravila ne izvedejo (samo Slack ali Discord)", "pref_notifications" => "Obvestila", "pref_notifications_help" => "Ozna\xc4\x8dite, ali so to obvestila, ki jih \xc5\276elite prejemati. Nekatera obvestila lahko vsebujejo ob\304\x8dutljive finan\304\215ne podatke.", "slack_webhook_url" => "Slack Webhook URL", "slack_webhook_url_help" => "\304\x8ce \xc5\xbeelite, da vas Firefly III obvesti s storitvijo Slack, tukaj vnesite URL webhook. V nasprotnem primeru pustite polje prazno. \xc4\214e ste skrbnik, morate ta URL nastaviti tudi v administraciji.", "slack_url_label" => "Slack "dohodni webhook" URL", "administration_index" => "Finan\304\x8dna administracija", "administrations_index_menu" => "Finan\304\x8dna administracija", "administrations_breadcrumb" => "Finan\xc4\215na administracija", "administrations_page_title" => "Finan\xc4\x8dna administracija", "administrations_page_sub_title" => "Pregled", "create_administration" => "Create new administration", "administration_owner" => "Administration owner: {{email}}", "administration_you" => "Va\xc5\241a vloga: {{role}}", "other_users_in_admin" => "Other users in this administration", "administration_role_owner" => "Lastnik", "administration_role_ro" => "Samo za branje", "administration_role_mng_trx" => "Manage transactions", "administration_role_mng_meta" => "Manage classification and meta-data", "administration_role_mng_budgets" => "Manage budgets", "administration_role_mng_piggies" => "Manage piggy banks", "administration_role_mng_subscriptions" => "Upravljanje naro\xc4\215nin", "administration_role_mng_rules" => "Upravljaj pravila", "administration_role_mng_recurring" => "Upravljaj ponavljajo\xc4\x8de transakcije", "administration_role_mng_webhooks" => "Manage webhooks", "administration_role_mng_currencies" => "Upravljanje valut", "administration_role_view_reports" => "Prikaz poro\304\x8dil", "administration_role_full" => "Neomejen dostop", "purge_data_title" => "\xc4\214i\xc5\241\304\215enje podatkov iz Firefly III", "purge_data_expl" => ""\304\214i\xc5\xa1\xc4\215enje" pomeni "brisanje tistega, kar je \xc5\xbee izbrisano". V normalnih okoli\305\xa1\304\215inah Firefly III ni\304\215esar trajno ne izbri\xc5\xa1e. To samo skriva. Spodnji gumb izbri\xc5\xa1e vse te prej "izbrisane" zapise ZA VEDNO.", "delete_stuff_header" => "Brisanje in \304\215i\xc5\xa1\304\x8denje podatkov", "purge_all_data" => "Po\304\215isti vse izbrisane zapise", "purge_data" => "Izbris podatkov", "purged_all_records" => "Vsi izbrisani zapisi so bili izbrisani.", "delete_data_title" => "Izbri\305\xa1i podatke iz Firefly III", "permanent_delete_stuff" => "Iz Firefly III lahko izbri\xc5\xa1ete stvari. Uporaba spodnjih gumbov pomeni, da bodo va\xc5\241i predmeti odstranjeni iz pogleda in skriti. Za to ni gumba za razveljavitev, vendar lahko elementi ostanejo v bazi podatkov, kjer jih lahko po potrebi re\xc5\xa1ite.", "other_sessions_logged_out" => "Vse va\305\241e druge seje so bile odjavljene.", "delete_unused_accounts" => "\xc4\214e izbri\305\241ete neuporabljene ra\304\x8dune, boste po\304\x8distili svoje sezname za samodejno dokon\304\x8danje.", "delete_all_unused_accounts" => "Izbri\305\xa1i neuporabljene ra\xc4\215une", "deleted_all_unused_accounts" => "Vsi neuporabljeni ra\xc4\215uni so izbrisani", "delete_all_budgets" => "Izbri\xc5\241i VSE prora\304\215une", "delete_all_categories" => "Izbri\305\241i VSE kategorije", "delete_all_tags" => "Izbri\xc5\xa1i VSE oznake", "delete_all_bills" => "Izbri\305\241i VSE ra\304\x8dune", "delete_all_piggy_banks" => "Izbri\xc5\241i VSE hranilnike", "delete_all_rules" => "Izbri\305\241i VSA pravila", "delete_all_recurring" => "Izbri\xc5\241i VSE ponavljajo\xc4\215e se transakcije", "delete_all_object_groups" => "Izbri\305\241i VSE skupine predmetov", "delete_all_accounts" => "Izbri\305\xa1i VSE ra\304\x8dune", "delete_all_asset_accounts" => "Izbri\xc5\xa1i VSE ra\xc4\x8dune sredstev", "delete_all_expense_accounts" => "Izbri\305\xa1i VSE ra\304\x8dune stro\xc5\xa1kov", "delete_all_revenue_accounts" => "Izbri\xc5\xa1i VSE ra\xc4\x8dune prihodkov", "delete_all_liabilities" => "Izbri\305\xa1i VSE obveznosti", "delete_all_transactions" => "Izbri\305\241i VSE transakcije", "delete_all_withdrawals" => "Izbri\xc5\241i VSE odlive", "delete_all_deposits" => "Izbri\305\241i VSE prilive", "delete_all_transfers" => "Izbri\xc5\xa1i VSE prenose ", "also_delete_transactions" => "Brisanje ra\xc4\215una bo pobrisalo tudi VSE povezane odlive, prilive in prenose!", "deleted_all_budgets" => "Vsi prora\304\215uni so bili izbrisani", "deleted_all_categories" => "Vse kategorije so bile izbrisane", "deleted_all_tags" => "Vse oznake so bile izbrisane", "deleted_all_bills" => "Vsi ra\xc4\x8duni so bili izbrisani", "deleted_all_piggy_banks" => "Vsi hranilniki so bili izbrisani", "deleted_all_rules" => "Vsa pravila in skupine pravil so bila izbrisana", "deleted_all_object_groups" => "Vse skupine so bile izbrisane", "deleted_all_accounts" => "Vsi ra\xc4\x8duni so bili izbrisani", "deleted_all_asset_accounts" => "Vsi ra\304\x8duni sredstev so bili izbrisani", "deleted_all_expense_accounts" => "Vsi ra\304\x8duni stro\305\241kov so bili izbrisani", "deleted_all_revenue_accounts" => "Vsi ra\304\215uni prihodkov so bili izbrisani", "deleted_all_liabilities" => "Vse obveznosti so bile izbrisane", "deleted_all_transactions" => "Vse transakcije so bile izbrisane", "deleted_all_withdrawals" => "Vsi odlivi so bili izbrisani", "deleted_all_deposits" => "Vsi prilivi so bili izbrisani", "deleted_all_transfers" => "Vsi prenosi so bili izbrisani", "deleted_all_recurring" => "Vse ponavljajo\304\x8de se transakcije so bile izbrisane", "change_your_password" => "Spremeni geslo", "delete_account" => "Izbri\305\xa1i ra\304\215un", "current_password" => "Trenutno geslo", "new_password" => "Novo geslo", "new_password_again" => "Novo geslo (ponovno)", "delete_your_account" => "Izbri\305\241i ra\xc4\215un", "delete_your_account_help" => "\xc4\x8ce izbri\xc5\xa1ete ra\304\x8dun, bodo izbrisani tudi vsi ra\xc4\215uni, transakcije, <em>karkoli</em> ste morda shranili v storitev Firefly III bo izgubljeno.", "delete_your_account_password" => "Za nadaljevanje vpi\305\241ite geslo.", "password" => "Geslo", "are_you_sure" => "Ali ste prepri\304\215an? Tega se ne da razveljaviti.", "delete_account_button" => "IZBRI\xc5\xa0I ra\304\215un", "invalid_current_password" => "Obstoje\304\x8de geslo je napa\304\x8dno!", "password_changed" => "Geslo spremenjeno!", "should_change" => "Namen je spremeniti va\xc5\241e geslo.", "invalid_password" => "Napa\xc4\x8dno geslo!", "what_is_pw_security" => "Kaj je \302\xbbpreverjanje varnosti gesla\302\xab?", "secure_pw_title" => "Kako izbrati varno geslo", "forgot_password_response" => "Hvala vam. \xc4\214e obstaja ra\304\x8dun s tem e-po\xc5\xa1tnim naslovom, boste navodila na\305\xa1li v mapi \xc2\xbbPrejeto\xc2\253.", "secure_pw_history" => "Niti teden \xc5\241e ni minil, ko ste prebrali v novicah o strani, ki izgublja gesla svojih uporabnikov. Hekerji in tatovi uporabljajo ta gesla, da bi posku\305\241ali ukrasti va\xc5\xa1e zasebne podatke. Te informacije so dragocene.", "secure_pw_ff" => "Ali uporabljate isto geslo po vsem internetu? \xc4\x8ce eno mesto izgubi geslo, imajo hekerji dostop do vseh va\305\xa1ih podatkov. Firefly III se zana\xc5\241a na vas, da izberete mo\304\215no in edinstveno geslo za za\305\xa1\xc4\x8dito va\xc5\241ih finan\xc4\215nih zapisov.", "secure_pw_check_box" => "Da bi vam pomagali, lahko Firefly III preveri, ali je bilo geslo, ki ga \xc5\xbeelite uporabiti, ukradeno v preteklosti. V tem primeru vam svetuje, da NE uporabljate tega gesla.", "secure_pw_working_title" => "Kako deluje?", "secure_pw_working" => "S potrditvijo tega polja bo Firefly III poslal prvih pet znakov zgo\xc5\241\304\x8denega zapisa SHA1 va\xc5\241ega gesla na <a href="https://www.troyhunt.com/introducing-306-million-freely-downloadable-pwned-passwords/"> spletno stran Troy Hunta</a>, da vidite, ali je na seznamu. Tako ne boste mogli uporabljati nevarnih gesel, kot je priporo\304\x8deno v najnovej\xc5\xa1i <a href="https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html">posebni publikaciji NIST</a> na to temo.", "secure_pw_should" => "Naj potrdim polje?", "secure_pw_long_password" => "Da. Vedno preverite, ali je va\305\xa1e geslo varno.", "command_line_token" => "\305\xbdeton za ukazno vrstico", "explain_command_line_token" => "Ta \xc5\276eton potrebujete za izvajanje mo\xc5\276nosti ukazne vrstice, kot je izvoz podatkov. Brez tega ta ob\xc4\x8dutljiv ukaz ne bo deloval. Ne delite svojega \xc5\276etona ukazne vrstice. Nih\304\x8de vas ne bo prosil za ta \xc5\xbeeton, tudi jaz ne. \xc4\x8ce se bojite, da ste to izgubili, ali ko ste paranoi\xc4\215ni, znova ustvarite ta \xc5\276eton z gumbom.", "regenerate_command_line_token" => "Ponovno ustvari \xc5\xbeeton za ukazno vrstico", "token_regenerated" => "Nov \305\xbeeton ukazne vrstice je bil ustvarjen", "change_your_email" => "Spremeni elektronski naslov", "email_verification" => "E-po\xc5\xa1tno sporo\304\x8dilo bo poslano na va\xc5\xa1 stari IN novi e-po\xc5\241tni naslov. Iz varnostnih razlogov se ne boste mogli prijaviti, dokler ne potrdite svojega novega e-po\xc5\xa1tnega naslova. \304\214e niste prepri\304\x8dani, ali va\xc5\241a namestitev Firefly III omogo\xc4\215a po\xc5\xa1iljanje e-po\305\xa1te, prosimo, ne uporabljajte te funkcije. \304\x8ce ste skrbnik, lahko to preizkusite v <a href="admin">Administracija</a>.", "email_changed_logout" => "Dokler ne potrdite svojega elektronskega naslova, se ne morete prijaviti.", "login_with_new_email" => "Zdaj se lahko prijavite z novim e-po\xc5\241tnim naslovom.", "login_with_old_email" => "Znova se lahko prijavite s starim elektronskim naslovom.", "login_provider_local_only" => "To dejanje ni na voljo pri preverjanju pristnosti preko ":login_provider".", "external_user_mgt_disabled" => "To dejanje ni na voljo, \304\x8de Firefly III ni odgovoren za upravljanje uporabnikov ali preverjanje pristnosti.", "external_auth_disabled" => "To dejanje ni na voljo, \304\x8de Firefly III ni odgovoren za upravljanje uporabnikov ali preverjanje pristnosti.", "delete_local_info_only" => "Ker Firefly III ni odgovoren za upravljanje uporabnikov ali preverjanje pristnosti, bo ta funkcija izbrisala samo lokalne podatke Firefly III.", "oauth" => "OAuth", "profile_oauth_clients" => "Odjemalci OAuth", "profile_oauth_no_clients" => "Ustvarili niste \305\241e nobenega odjemalca OAuth.", "profile_oauth_clients_external_auth" => "\xc4\214e uporabljate zunanjega ponudnika preverjanja pristnosti, kot je Authelia, odjemalci OAuth ne bodo delovali. Uporabljate lahko samo osebne \xc5\xbeetone za dostop.", "profile_oauth_clients_header" => "Odjemalci", "profile_oauth_client_id" => "Client ID", "profile_oauth_client_name" => "Ime", "profile_oauth_client_secret" => "Skrivna koda", "profile_oauth_create_new_client" => "Ustvari novega odjemalca", "profile_oauth_create_client" => "Ustvari odjemalca", "profile_oauth_edit_client" => "Urejanje odjemalca", "profile_oauth_name_help" => "Nekaj, kar bodo va\xc5\xa1i uporabniki prepoznali in mu zaupali.", "profile_oauth_redirect_url" => "URL preusmeritve", "profile_oauth_redirect_url_help" => "URL povratnega klica avtorizacije va\305\241e aplikacije.", "profile_authorized_apps" => "Poobla\xc5\xa1\304\x8dene aplikacije", "profile_authorized_clients" => "Poobla\305\241\xc4\215eni odjemalci", "profile_scopes" => "Podro\304\x8dja", "profile_revoke" => "Odvzemi dostop", "profile_oauth_client_secret_title" => "Skrivna koda odjemalca", "profile_oauth_client_secret_expl" => "Tukaj je skrivna koda va\xc5\xa1ega odjemalca. To je edini \304\215as, da bo prikazana, zato je ne izgubite! Zdaj lahko uporabite to skrivno kodo za po\305\xa1iljanje zahtev API.", "profile_personal_access_tokens" => "Osebni dostopni \305\xbeetoni", "profile_personal_access_token" => "Osebni dostopni \xc5\xbeeton", "profile_oauth_confidential" => "Zaupno", "profile_oauth_confidential_help" => "Od odjemalca zahtevajte avtentikacijo s skrivno kodo. Zaupni odjemalci imajo lahko poverilnice na varen na\304\x8din, ne da bi jih izpostavili nepoobla\xc5\241\xc4\215enim osebam. Javne aplikacije, kot so izvorne namizne aplikacije ali aplikacije JavaScript SPA, ne morejo varno hraniti skrivnih kod.", "profile_personal_access_token_explanation" => "Tukaj je va\305\xa1 novi \xc5\xbeeton za osebni dostop. To je edini \xc4\x8das, da bo prikazan, zato ga ne izgubite! Od zdaj naprej lahko uporabite ta \305\xbeeton za po\xc5\241iljanje zahtev API.", "profile_no_personal_access_token" => "Niste ustvarili nobenih osebnih \305\276etonov za dostop.", "profile_create_new_token" => "Ustvari nov \305\xbeeton", "profile_create_token" => "Ustvari \xc5\276eton", "profile_create" => "Ustvari", "profile_save_changes" => "Shrani spremembe", "profile_whoops" => "Ups!", "profile_something_wrong" => "Nekaj je \305\241lo narobe!", "profile_try_again" => "Nekaj \u{200b}\u{200b}je \xc5\xa1lo narobe. Prosim poskusite znova.", "amounts" => "Zneski", "multi_account_warning_unknown" => "Odvisno od vrste transakcije, ki jo ustvarite, lahko izvorni in/ali ciljni ra\xc4\215un poznej\xc5\xa1ih razdelitev preglasi tisto, kar je definirano v prvi razdelitvi transakcije.", "multi_account_warning_withdrawal" => "Upo\305\241tevajte, da bo izvorni ra\304\215un poznej\xc5\241ih razdelitev preglasilo tisto, kar je definirano v prvi razdelitvi odliva.", "multi_account_warning_deposit" => "Upo\305\xa1tevajte, da bo ciljni ra\304\x8dun poznej\305\241ih delitev preglasilo tisto, kar je opredeljeno v prvi delitvi priliva.", "multi_account_warning_transfer" => "Upo\305\xa1tevajte, da bo izvorni + ciljni ra\xc4\x8dun poznej\305\241ih razdelitev preglasilo tisto, kar je definirano v prvi razdelitvi prenosa.", "export_data_title" => "Izvozi podatke iz Firefly III", "export_data_menu" => "Izvozi podatke", "export_data_bc" => "Izvozi podatke iz Firefly III", "export_data_main_title" => "Izvozi podatke iz Firefly III", "export_data_expl" => "Ta povezava vam omogo\xc4\215a izvoz vseh transakcij + meta podatkov iz Firefly III. Prosimo, glejte pomo\xc4\x8d (zgornja desna (?)-ikona) za ve\304\x8d informacij o postopku.", "export_data_all_transactions" => "Izvozi vse transakcije", "export_data_advanced_expl" => "\xc4\214e potrebujete naprednej\xc5\xa1o ali specifi\xc4\x8dno vrsto izvoza, preberite pomo\304\x8d o uporabi konzolnega ukaza <code>php artisan help firefly-iii:export-data</code>.", "nr_of_attachments" => "Ena priloga|:count prilog", "attachments" => "Priloge", "edit_attachment" => "Uredi prilogo ":name"", "update_attachment" => "Posodobi prilogo", "delete_attachment" => "Izbri\xc5\xa1i prilogo ":name"", "attachment_deleted" => "Priloga ":name" izbrisana", "liabilities_deleted" => "Izbrisana odgovornost ":name"", "attachment_updated" => "Priloga ":name" je posodobljena", "upload_max_file_size" => "Najve\304\x8dja velikost datoteke: :size", "list_all_attachments" => "Seznam vseh prilog", "is_reconciled_fields_dropped" => "Ker je ta transakcija usklajena, ne boste mogli posodobiti ra\304\215unov niti zneskov.", "title_expenses" => "Stro\305\241ki", "title_withdrawal" => "Stro\xc5\xa1ki", "title_revenue" => "Dohodki / prihodki", "title_deposit" => "Dohodki / prihodki", "title_transfer" => "Prenosi", "title_transfers" => "Prenosi", "submission_options" => "Mo\305\276nosti oddaje", "apply_rules_checkbox" => "Uporabite pravila", "fire_webhooks_checkbox" => "Spro\305\xbeite Webhooke", "select_source_account" => "Izberite ali vnesite veljavno ime izvornega ra\304\x8duna", "select_dest_account" => "Izberite ali vnesite veljavno ime ciljnega ra\xc4\215una", "convert_is_already_type_Withdrawal" => "Ta transakcija je \305\xbee odliv", "convert_is_already_type_Deposit" => "Ta transakcija je \305\276e priliv", "convert_is_already_type_Transfer" => "Ta transakcija je \xc5\xbee prenos", "convert_to_Withdrawal" => "Pretvori ":description" v odliv", "convert_to_Deposit" => "Pretvori ":description" v priliv", "convert_to_Transfer" => "Pretvori ":description" v prenos", "convert_options_WithdrawalDeposit" => "Pretvori odliv v priliv", "convert_options_WithdrawalTransfer" => "Pretvori odliv v prenos", "convert_options_DepositTransfer" => "Pretvori priliv v prenos", "convert_options_DepositWithdrawal" => "Pretvori polog v odliv", "convert_options_TransferWithdrawal" => "Pretvori prenos v odliv", "convert_options_TransferDeposit" => "Pretvori prenos v priliv", "convert_Withdrawal_to_deposit" => "Pretvori ta odliv v priliv", "convert_Withdrawal_to_transfer" => "Pretvori ta dvig v prenos", "convert_Deposit_to_withdrawal" => "Pretvori ta priliv v odliv", "convert_Deposit_to_transfer" => "Pretvori ta priliv v prenos", "convert_Transfer_to_deposit" => "Pretvori ta prenos v priliv", "convert_Transfer_to_withdrawal" => "Pretvori ta prenos v odliv", "convert_please_set_revenue_source" => "Izberite ra\xc4\215un prihodkov iz katerega boste prenesli denar.", "convert_please_set_asset_destination" => "Izberite ra\304\215un sredstev na katerega boste prenesli denar.", "convert_please_set_expense_destination" => "Izberite na kateri ra\xc4\x8dun stro\305\xa1kov bo \xc5\xa1el denar.", "convert_please_set_asset_source" => "Izberite ra\304\x8dun sredstev iz katerega boste prenesli denar.", "convert_expl_w_d" => "Pri pretvorbi iz odliva v priliv bo denar polo\305\276en na prikazani ciljni ra\304\215un, namesto da bi bil dvignjen z njega.|Pri pretvorbi iz odliva v priliv bo denar polo\xc5\276en na prikazane ciljne ra\304\215une, namesto da se od njih umika.", "convert_expl_w_t" => "Pri pretvorbi odliva v prenos bo denar prenesen stran od izvornega ra\304\215una na drug ra\304\x8dun sredstev ali obveznosti, namesto da bi bil porabljen na prvotnem ra\304\215unu stro\305\xa1kov.|Pri pretvarjanju odliva v prenos bo denar prenesen stran od izvornega ra\304\215una na druge ra\xc4\215une sredstev ali obveznosti, namesto da bi bili porabljeni na prvotnih ra\xc4\215unih odhodkov.", "convert_expl_d_w" => "Pri pretvorbi priliva v odliv, bo denar dvignjen s prikazanega izvornega ra\304\x8duna, namesto da bi bil polo\305\xbeen nanj.|Pri pretvorbi priliva v odliv, bo denar dvignjen s prikazanih izvornih ra\xc4\x8dunov, namesto da bi bil polo\305\276en nanje.", "convert_expl_d_t" => "Ko pretvorite priliv v prenos, bo denar polo\305\276en na navedeni ciljni ra\304\x8dun s katerega koli ra\xc4\x8duna sredstev ali obveznosti.|Ko pretvorite priliv v prenos, bo denar polo\xc5\276en na navedene ciljne ra\xc4\215une s katerega koli va\305\241ih ra\304\x8dunov sredstev ali obveznosti.", "convert_expl_t_w" => "Ko pretvorite nakazilo v odliv, bo denar porabljen na ciljnem ra\xc4\x8dunu, ki ga nastavite tukaj, namesto da bi bil prenesen stran.|Ko pretvorite prenos v odliv, bo denar porabljen na ciljnih ra\304\215unih, ki ste jih nastavili tukaj, namesto da bi bil preme\305\241\xc4\215en.", "convert_expl_t_d" => "Ko pretvorite nakazilo v priliv, bo denar polo\xc5\xbeen na ciljni ra\304\215un, ki ga vidite tukaj, namesto da bi bil nakazan vanj.|Ko pretvorite nakazilo v priliv, bo denar polo\xc5\276en na ciljne ra\xc4\215une, ki jih vidite tukaj, namesto da bi bil prenesen vanje.", "convert_select_sources" => "\xc4\x8ce \xc5\xbeelite dokon\xc4\215ati pretvorbo, nastavite nov izvorni ra\xc4\x8dun spodaj.|Za dokon\304\215anje pretvorbe nastavite nove izvorne ra\xc4\215une spodaj.", "convert_select_destinations" => "Za dokon\304\x8danje konverzije spodaj izberite nov ciljni ra\xc4\215un.|Za dokon\xc4\x8danje konverzije spodaj izberite nove ciljne ra\304\x8dune.", "converted_to_Withdrawal" => "Transakcija je bila pretvorjena v odliv", "converted_to_Deposit" => "Transakcija je bila pretvorjena v priliv", "converted_to_Transfer" => "Transakcija je bila pretvorjena v prenos", "invalid_convert_selection" => "Ra\xc4\x8dun, ki ste ga izbrali, je v tej transakciji \305\276e uporabljen ali pa ne obstaja.", "source_or_dest_invalid" => "Ne najdem pravilnih podrobnosti o transakciji. Pretvorba ni mogo\xc4\x8da.", "convert_to_withdrawal" => "Pretvori v odliv", "convert_to_deposit" => "Pretvori v priliv", "convert_to_transfer" => "Pretvori v prenos", "create_new_withdrawal" => "Ustvari nov odliv", "create_new_deposit" => "Ustvari nov priliv", "create_new_transfer" => "Ustvari nov prenos", "create_new_asset" => "Ustvari nov ra\304\x8dun sredstev", "create_new_liabilities" => "Ustvari novo obveznost", "create_new_expense" => "Ustvari nov ra\xc4\215un stro\305\241kov", "create_new_revenue" => "Ustvari nov ra\xc4\x8dun prihodkov", "create_new_piggy_bank" => "Ustvari nov hranilnik", "create_new_bill" => "Ustvari nov ra\xc4\215un", "create_new_subscription" => "Ustvari novo naro\xc4\215nino", "create_new_rule" => "Ustvari novo pravilo", "create_currency" => "Ustvari novo valuto", "store_currency" => "Shrani novo valuto", "update_currency" => "Osve\305\xbei valuto", "new_default_currency" => "":name" je zdaj privzeta valuta.", "default_currency_failed" => "\302\xbb:name\302\xab ni bilo mogo\304\x8de narediti za privzeto valuto. Preverite dnevnike.", "cannot_delete_currency" => "Ne morem izbrisati :name ker je v uporabi.", "cannot_delete_fallback_currency" => ":name je sistemska nadomestna valuta in je ni mogo\304\x8de izbrisati.", "cannot_disable_currency_journals" => ":name ni mogo\xc4\215e onemogo\xc4\x8diti, ker ga transakcije \305\241e vedno uporabljajo.", "cannot_disable_currency_last_left" => ":name ni mogo\xc4\215e onemogo\xc4\x8diti, ker je to zadnja omogo\xc4\x8dena valuta.", "cannot_disable_currency_account_meta" => "Ne morem onemogo\304\x8diti :name, ker je uporabljen v ra\xc4\215unih sredstev.", "cannot_disable_currency_bills" => "Ni mogo\304\215e onemogo\304\x8diti :name, ker se uporablja v ra\304\215unu.", "cannot_disable_currency_recurring" => ":name ni mogo\xc4\215e onemogo\xc4\215iti, ker se uporablja v ponavljajo\xc4\215ih se transakcijah.", "cannot_disable_currency_available_budgets" => ":name ni mogo\304\x8de onemogo\xc4\215iti, ker se uporablja v ponavljajo\xc4\215ih se transakcijah.", "cannot_disable_currency_budget_limits" => "Ni mogo\xc4\x8de onemogo\xc4\x8diti :name, ker se uporablja v prora\304\215unskih omejitvah.", "cannot_disable_currency_current_default" => ":name ni mogo\xc4\215e onemogo\304\215iti, ker je to trenutna privzeta valuta.", "cannot_disable_currency_system_fallback" => ":name ni mogo\304\215e onemogo\xc4\x8diti, ker je sistemska privzeta valuta.", "disable_EUR_side_effects" => "Evro je rezervna valuta sistema v sili. \xc4\x8ce ga onemogo\xc4\215ite, lahko pride do nenamernih stranskih u\304\215inkov in lahko razveljavi va\xc5\xa1o garancijo.", "deleted_currency" => "Valuta :name je izbrisana", "created_currency" => "Valuta :name je ustvarjena", "could_not_store_currency" => "Nove valute ni bilo mogo\304\x8de shraniti.", "updated_currency" => "Valuta :name je posodobljena", "ask_site_owner" => "Prosim dogovorite se s :owner da doda, odstrani ali uredi valute.", "currencies_intro" => "Firefly III podpira razli\304\215ne valute, ki jih lahko nastavite in omogo\304\215ite tukaj.", "make_default_currency" => "Nastavi za privzeto", "default_currency" => "privzeto", "currency_is_disabled" => "Onemogo\304\215eno", "enable_currency" => "Omogo\304\215i", "disable_currency" => "Onemogo\304\x8di", "currencies_default_disabled" => "Ve\304\x8dina teh valut je privzeto onemogo\304\x8dena. \xc4\x8ce jih \305\xbeelite uporabiti, jih morate najprej omogo\xc4\215iti.", "currency_is_now_enabled" => "Valuta ":name" je bila omogo\xc4\x8dena", "could_not_enable_currency" => "Ni bilo mogo\304\x8de omogo\xc4\x8diti valute ":name". Prosimo, preglejte dnevnike.", "currency_is_now_disabled" => "Valuta ":name" je bila onemogo\xc4\x8dena", "could_not_disable_currency" => "Ni bilo mogo\304\215e onemogo\304\215iti valute ":name". Mogo\304\x8de je \305\241e v uporabi?", "mandatoryFields" => "Obvezna polja", "optionalFields" => "Izbirna polja", "options" => "Mo\xc5\xbenosti", "daily_budgets" => "Dnevni prora\xc4\215uni", "weekly_budgets" => "Tedenski prora\xc4\x8duni", "monthly_budgets" => "Mese\304\x8dni prora\xc4\x8duni", "quarterly_budgets" => "\304\x8cetrtletni prora\304\x8duni", "half_year_budgets" => "Polletni prora\304\x8duni", "yearly_budgets" => "Letni prora\304\215uni", "other_budgets" => "\304\x8casovni prora\xc4\x8duni po meri", "budget_limit_not_in_range" => "Ta znesek velja od :start do :end:", "total_available_budget" => "Skupni razpolo\305\276ljivi prora\304\215un (med :start in :end)", "total_available_budget_in_currency" => "Skupni razpolo\305\xbeljivi prora\xc4\215un v :currency", "see_below" => "glej spodaj", "create_new_budget" => "Ustvari nov prora\304\x8dun", "store_new_budget" => "Shrani nov prora\xc4\x8dun", "stored_new_budget" => "Nov prora\xc4\x8dun ":name" je shranjen", "available_between" => "Na voljo med :start in :end", "transactionsWithoutBudget" => "Stro\xc5\241ki brez prora\304\215una", "transactions_no_budget" => "Stro\xc5\xa1ki brez prora\xc4\x8duna med :start in :end", "spent_between" => "\xc5\275e porabljeno med :start in :end", "spent_between_left" => "Porabljeno :spent med :start in :end, preostane \305\xa1e :left.", "set_available_amount" => "Nastavi razpolo\xc5\xbeljivo koli\xc4\215ino", "update_available_amount" => "Posodobi razpolo\305\276ljivo koli\304\x8dino", "ab_basic_modal_explain" => "S tem obrazcem navedite, koliko pri\xc4\x8dakujete, da boste lahko dodali v prora\xc4\215un (skupaj, v :currency) v navedenem obdobju.", "createBudget" => "Nov prora\xc4\x8dun", "invalid_currency" => "To je neveljavna valuta", "invalid_amount" => "Prosim, vnesite znesek", "set_ab" => "Razpolo\xc5\xbeljivi prora\xc4\215unski znesek je nastavljen", "updated_ab" => "Razpolo\305\xbeljivi prora\304\x8dunski znesek je posodobljen", "deleted_ab" => "Razpolo\305\276ljivi znesek prora\304\215una je bil izbrisan", "deleted_bl" => "Prora\xc4\x8dunski znesek je bil odstranjen", "alt_currency_ab_create" => "Nastavite razpolo\xc5\276ljivi prora\xc4\x8dun v drugi valuti", "bl_create_btn" => "Nastavite prora\304\x8dun v drugi valuti", "inactiveBudgets" => "Neaktivni prora\304\215uni", "without_budget_between" => "Transakcije brez prora\304\215una med :start in :end", "delete_budget" => "Izbri\xc5\xa1i prora\304\x8dun ":name"", "deleted_budget" => "Prora\xc4\x8dun ":name" izbrisan", "edit_budget" => "Uredi prora\304\215un ":name"", "updated_budget" => "Prora\304\x8dun ":name" je posodobljen", "update_amount" => "Posodobi znesek", "update_budget" => "Posodobi prora\304\215un", "update_budget_amount_range" => "Posodobi (pri\304\215akovani) razpolo\305\276ljivi znesek med :start in :end", "set_budget_limit_title" => "Nastavite prora\304\215unski znesek za prora\xc4\x8dun :budget med :start in :end", "set_budget_limit" => "Dolo\304\x8dite prora\xc4\x8dunski znesek", "budget_period_navigator" => "Obdobje", "info_on_available_amount" => "Kaj imam na voljo?", "available_amount_indication" => "Uporabi te zneske za informacijo kak\305\xa1en bi bil skupni prora\xc4\x8dun.", "suggested" => "Predlagano", "average_between" => "Povpre\xc4\215no med :start in :end", "transferred_in" => "Preneseno (v)", "transferred_away" => "Preneseno (iz)", "auto_budget_none" => "Brez samodejnega prora\304\215una", "auto_budget_reset" => "Nastavite fiksni znesek za vsako obdobje", "auto_budget_rollover" => "Dodajte znesek za vsako obdobje", "auto_budget_adjusted" => "Vsako obdobje dodajte znesek in popravite preveliko porabo", "auto_budget_period_daily" => "Dnevno", "auto_budget_period_weekly" => "Tedensko", "auto_budget_period_monthly" => "Mese\304\x8dno", "auto_budget_period_quarterly" => "\304\x8cetrtletno", "auto_budget_period_half_year" => "Polletno", "auto_budget_period_yearly" => "Letno", "auto_budget_help" => "Ve\304\215 o tej funkciji lahko preberete v pomo\304\215i. Kliknite ikono zgoraj desno (?).", "auto_budget_reset_icon" => "Ta prora\304\x8dun bo nastavljen periodi\xc4\x8dno", "auto_budget_rollover_icon" => "Prora\304\215unski znesek se bo ob\304\215asno pove\304\215eval", "auto_budget_adjusted_icon" => "Prora\304\x8dunski znesek se bo ob\304\x8dasno pove\xc4\x8deval in popravljal za prekomerno porabo", "remove_budgeted_amount" => "Odstrani prora\xc4\x8dunski znesek v :currency", "subscription" => "Naro\304\215nina", "not_expected_period" => "Ni pri\304\x8dakovano v tem obdobju", "subscriptions_in_group" => "Naro\xc4\x8dnine v skupini "%{title}"", "subscr_expected_x_times" => "Pri\xc4\x8dakujte, da boste v tem obdobju pla\xc4\215ali %{amount} %{times}-krat", "not_or_not_yet" => "Ne (\305\xa1e)", "visit_bill" => "Obi\305\xa1\304\215ite ra\304\x8dun ":name" v Firefly III", "match_between_amounts" => "Ra\304\215un se ujema s transakcijami med :low in :high.", "running_again_loss" => "Prej povezane transakcije s tem ra\xc4\x8dunom lahko izgubijo povezavo, \xc4\x8de se (ne ve\xc4\215) ujemajo s pravilom(-i).", "bill_related_rules" => "Pravila povezana s tem ra\xc4\215unom", "repeats" => "Ponovitve", "bill_end_date_help" => "Izbirno polje. Ra\304\215un naj bi se kon\xc4\215al na ta datum.", "bill_extension_date_help" => "Izbirno polje. Ra\xc4\215un je treba podalj\xc5\241ati (ali preklicati) na ali pred tem datumom.", "bill_end_index_line" => "Ta ra\304\215un se kon\xc4\215a dne :date", "bill_extension_index_line" => "Ta ra\304\215un je treba podalj\305\xa1ati ali preklicati dne :date", "connected_journals" => "Povezane transakcije", "auto_match_on" => "Samodejno povezano s Firefly III", "auto_match_off" => "Ne povezano samodejno s Firefly III", "next_expected_match" => "Naslednje pri\xc4\215akovano ujemanje", "delete_bill" => "Izbri\xc5\241i ra\304\x8dun ":name"", "deleted_bill" => "Ra\xc4\x8dun ":name" je izbrisan", "edit_bill" => "Uredi ra\xc4\215un ":name"", "more" => "Ve\xc4\215", "rescan_old" => "Znova za\xc5\xbeenite pravila za vse transakcije", "update_bill" => "Posodobi ra\xc4\215un", "updated_bill" => "Ra\304\x8dun ":name" je posodobljen", "store_new_bill" => "Shrani nov ra\304\215un", "stored_new_bill" => "Nov ra\xc4\x8dun ":name" je shranjen", "cannot_scan_inactive_bill" => "Neaktivnih ra\304\215unom ni mogo\xc4\x8de pregledati.", "rescanned_bill" => "Ponovno pregledal vse in povezal :count transakcije z ra\304\215unom.|Znova pregledal vse in povezal :count transakcij z ra\304\215unom.", "average_bill_amount_year" => "Povpre\xc4\x8den znesek ra\304\x8duna (:year)", "average_bill_amount_overall" => "Povpre\xc4\215en znesek ra\304\x8duna (vseh)", "bill_is_active" => "Ra\304\215un je aktiven", "bill_expected_between" => "Pri\304\x8dakovano med :start in :end", "bill_will_automatch" => "Ra\304\x8dun bo samodejno povezan z ujemajo\304\215imi se transakcijami", "skips_over" => "presko\304\215i", "bill_store_error" => "Pri shranjevanju novega ra\xc4\x8duna je pri\305\xa1lo do nepri\xc4\215akovane napake. Preverite datoteke dnevnika", "list_inactive_rule" => "neaktivno pravilo", "bill_edit_rules" => "Firefly III bo posku\xc5\xa1al urediti tudi pravilo v zvezi s tem predlogom pravila. \304\x8ce ste to pravilo uredili sami, Firefly III ne bo spremenil ni\304\215esar.|Firefly III bo posku\xc5\241al urediti tudi pravila :count, povezana s tem ra\304\215unom. \xc4\214e pa ste ta pravila uredili sami, Firefly III ne bo spremenil ni\xc4\x8desar.", "bill_expected_date" => "Pri\304\215akovano :date", "bill_expected_date_js" => "Pri\xc4\215akovano {date}", "expected_amount" => "(Pri\xc4\215akovan) znesek", "bill_paid_on" => "Pla\xc4\215ano na {date}", "bill_repeats_weekly" => "Ponovi vsak teden", "bill_repeats_monthly" => "Ponavlja se mese\304\x8dno", "bill_repeats_quarterly" => "Ponavlja se \xc4\x8detrtletno", "bill_repeats_half-year" => "Ponavlja se vsake pol leta", "bill_repeats_yearly" => "Ponovi se vsako leto", "bill_repeats_weekly_other" => "Ponavlja se vsak drugi teden", "bill_repeats_monthly_other" => "Ponavlja se vsak drugi mesec", "bill_repeats_quarterly_other" => "Ponovi vsako drugo \304\x8detrtletje", "bill_repeats_half-year_other" => "Ponovi se vsako leto", "bill_repeats_yearly_other" => "Ponavlja se vsako drugo leto", "bill_repeats_weekly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} tednov", "bill_repeats_monthly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} mesecev", "bill_repeats_quarterly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} \304\x8detrtletij", "bill_repeats_half-year_skip" => "Ponovi se vsake {skip} pol leta", "bill_repeats_yearly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} let", "subscriptions" => "Naro\304\x8dnine", "go_to_subscriptions" => "Pojdite na svoje naro\304\215nine", "forever" => "V nedolged", "extension_date_is" => "Datum podalj\xc5\241anja je {date}", "i_am_owed_amount" => "Dol\305\xbean sem znesek", "i_owe_amount" => "Dolgujem znesek", "inactive_account_link" => "Imate :count neaktivnih (arhiviranih) ra\xc4\215unov, ki si jih lahko ogledate na tej lo\304\215eni strani.|Imate :count neaktivnih (arhiviranih) ra\xc4\x8dunov, ki si jih lahko ogledate na tej lo\304\x8deni strani.", "all_accounts_inactive" => "To so va\xc5\241i neaktivni ra\xc4\x8duni.", "active_account_link" => "Ta povezava vodi nazaj do va\305\xa1ih aktivnih ra\xc4\x8dunov.", "account_missing_transaction" => "Ra\304\215una #:id (":name") si ni mogo\xc4\x8de neposredno ogledati, vendar Firefly-u manjkajo informacije o preusmeritvi.", "cc_monthly_payment_date_help" => "Izberite katero koli leto in kateri koli mesec, vseeno bo prezrt. Pomemben je le dan v mesecu.", "details_for_asset" => "Podrobnosti za ra\304\x8dun sredstev ":name"", "details_for_expense" => "Podrobnosti ra\xc4\x8duna stro\xc5\241kov ":name"", "details_for_revenue" => "Podrobnosti za ra\xc4\215un prihodkov ":name"", "details_for_cash" => "Podrobnosti za gotovinski ra\xc4\x8dun ":name"", "store_new_asset_account" => "Shrani nov ra\xc4\x8dun sredstev", "store_new_expense_account" => "Shrani nov ra\304\x8dun stro\305\241kov", "store_new_revenue_account" => "Shrani nov ra\304\x8dun prihodkov", "edit_asset_account" => "Uredi ra\304\215un sredstev ":name"", "edit_expense_account" => "Uredi ra\304\215un stro\305\xa1kov ":name"", "edit_revenue_account" => "Uredi ra\xc4\215un prihodkov ":name"", "delete_asset_account" => "Izbri\xc5\241i ra\304\215un sredstev ":name"", "delete_expense_account" => "Izbri\305\241i ra\304\215un stro\305\xa1kov ":name"", "delete_revenue_account" => "Izbri\305\241i ra\xc4\215un prihodkov ":name"", "delete_liabilities_account" => "Izbri\xc5\xa1i obveznost ":name"", "asset_deleted" => "Ra\xc4\x8dun sredstev ":name" je bil uspe\xc5\xa1no izbrisan", "account_deleted" => "Uspe\xc5\241no izbrisan ra\304\215un ":name"", "expense_deleted" => "Ra\304\x8dun stro\305\241kov ":name" je bil uspe\305\xa1no izbrisan", "revenue_deleted" => "Ra\304\x8dun prihodkov ":name" je bil uspe\xc5\xa1no izbrisan", "update_asset_account" => "Posodobite ra\304\x8dun sredstev", "update_undefined_account" => "Posodobi ra\304\x8dun", "update_liabilities_account" => "Uredi obveznost", "update_expense_account" => "Posodobi ra\304\215un stro\xc5\xa1kov", "update_revenue_account" => "Posodobi ra\xc4\215un prihodkov", "make_new_asset_account" => "Ustvari nov ra\xc4\215un sredstev", "make_new_expense_account" => "Ustvari nov ra\304\215un stro\xc5\xa1kov", "make_new_revenue_account" => "Ustvari nov ra\xc4\x8dun prihodkov", "make_new_liabilities_account" => "Ustvari novo obveznost", "asset_accounts" => "Ra\xc4\x8duni sredstev", "undefined_accounts" => "Ra\304\x8duni", "asset_accounts_inactive" => "Ra\304\x8duni sredstev (neaktivno)", "expense_account" => "Ra\xc4\x8dun stro\xc5\241kov", "expense_accounts" => "Ra\304\215uni stro\305\241kov", "expense_accounts_inactive" => "Ra\xc4\215uni sredstev (neaktivno)", "revenue_account" => "Ra\xc4\x8dun prihodkov", "revenue_accounts" => "Ra\304\215uni prihodkov", "revenue_accounts_inactive" => "Ra\xc4\215uni prihodkov (neaktivno)", "cash_accounts" => "Gotovinski ra\304\x8duni", "Cash account" => "Gotovinski ra\xc4\215un", "liabilities_accounts" => "Obveznosti", "liabilities_accounts_inactive" => "Obveznosti (neaktivno)", "reconcile_account" => "Uskladi ra\xc4\x8dun: ":account"", "overview_of_reconcile_modal" => "Pregled usklajevanja", "delete_reconciliation" => "Izbri\305\241i uskladitev", "update_reconciliation" => "Posodobi uskladitev", "amount_cannot_be_zero" => "Znesek ne sme biti ni\304\215", "end_of_reconcile_period" => "Konec obdobja usklajevanja :period", "start_of_reconcile_period" => "Za\xc4\215etek obdobja usklajevanja :period", "start_balance" => "Za\304\x8detno stanje", "end_balance" => "Kon\304\215no stanje", "update_balance_dates_instruction" => "Zgornje zneske in datume uskladite z ban\304\215nim izpiskom in pritisnite \xc2\xbbZa\304\x8dni usklajevanje\xc2\253", "select_transactions_instruction" => "Izberite transakcije, ki so prikazane v ban\304\x8dnem izpisku.", "select_range_and_balance" => "Najprej preverite obseg datuma in stanje. Nato pritisnite \xc2\273Za\304\x8dni usklajevanje\302\253", "date_change_instruction" => "\xc4\214e zdaj spremenite \304\x8dasovno obdobje, se celotna zgodovina izgubi.", "update_selection" => "Posodobi izbor", "store_reconcile" => "Shrani uskladitev", "reconciliation_transaction" => "Uskladitvena transakcija", "Reconciliation" => "Usklajevanje", "reconciliation" => "Usklajevanje", "reconcile_options" => "Mo\xc5\xbenosti usklajevanja", "reconcile_range" => "Obseg usklajevanja", "start_reconcile" => "Za\304\x8dni usklajevanje", "cash_account_type" => "Gotovina", "cash" => "gotovina", "cant_find_redirect_account" => "Firefly III vas je posku\305\xa1al preusmeriti, a ni mogel. Oprostite za to. Nazaj na kazalo.", "account_type" => "Vrsta ra\xc4\x8duna", "save_transactions_by_moving" => "Shranite to transakcijo tako, da jo premaknete na drug ra\xc4\x8dun:|Shranite te transakcije tako, da jih premaknete na drug ra\xc4\215un:", "save_transactions_by_moving_js" => "Brez transakcij|Shranite to transakcijo tako, da jo premaknete na drug ra\xc4\215un. |Shranite te transakcije tako, da jih premaknete na drug ra\304\x8dun.", "stored_new_account" => "Nov ra\xc4\215un ":name" je shranjen!", "stored_new_account_js" => "Nov ra\xc4\x8dun "<a href="accounts/show/{ID}">{name}</a>" je shranjen!", "updated_account" => "Ra\304\215un ":name" je posodobljen", "updated_account_js" => "Posodobljen ra\xc4\x8dun "<a href="accounts/show/{ID}">{title}</a>".", "credit_card_options" => "Mo\xc5\276nosti kreditne kartice", "no_transactions_account" => "Ni transakcij (za to obdobje) za ra\xc4\215un sredstev ":name".", "no_transactions_period" => "V tem obdobju ni transakcij.", "no_data_for_chart" => "Za ustvarjanje tega diagrama (\xc5\241e) ni dovolj informacij.", "select_at_least_one_account" => "Prosim izberite vsaj en ra\xc4\x8dun sredstev", "select_at_least_one_category" => "Prosim izberite vsaj eno kategorijo", "select_at_least_one_budget" => "Prosim izberite vsaj en prora\xc4\215un", "select_at_least_one_tag" => "Prosim izberite vsaj eno oznako", "select_at_least_one_expense" => "Prosim izberite vsaj eno kombinacijo ra\xc4\215unov za stro\305\241ke/prihodke. \xc4\x8ce jih nimate (prazen seznam), to poro\304\215ilo ni na voljo.", "account_default_currency" => "To bo privzeta valuta tega ra\304\x8duna.", "reconcile_has_more" => "V Firefly III glavni knjigi je ve\xc4\215 denarja, kot va\xc5\241a banka trdi, da bi morali imeti. Obstaja ve\xc4\x8d mo\305\276nosti. Izberi, kaj \305\xbeeli\xc5\241 storiti. Nato pritisni "Potrdi usklajevanje".", "reconcile_has_less" => "V Firefly III glavni knjigi je manj denarja, kot va\xc5\241a banka trdi, da bi morali imeti. Obstaja ve\304\215 mo\xc5\xbenosti. Izberite, kaj \xc5\276elite storiti. Nato pritisnite "Potrdi usklajevanje".", "reconcile_is_equal" => "Firefly III glavna knjiga in va\305\xa1i ban\xc4\215ni izpiski se ujemajo. Ni\xc4\215esar vam ni treba storiti. Pritisnite \302\273Potrdi usklajevanje\302\xab, da potrdite vnos.", "create_pos_reconcile_transaction" => "Po\304\x8disti izbrane transakcije in ustvarite popravek, ki bo dodal :amount na ta ra\304\x8dun sredstev.", "create_neg_reconcile_transaction" => "Po\xc4\x8disti izbrane transakcije in ustvari popravek, ki bo odvzel :amount s tega ra\xc4\215una sredstev.", "reconcile_do_nothing" => "Po\xc4\215isti izbrane transakcije, vendar jih ne popravi.", "reconcile_go_back" => "Popravke lahko kadar koli uredite ali izbri\305\241ete.", "must_be_asset_account" => "Uskladite lahko samo ra\304\x8dune sredstev", "reconciliation_stored" => "Usklajevanje je shranjeno", "reconciliation_error" => "Zaradi napake so bile transakcije ozna\304\215ene kot usklajene, vendar popravek ni bil shranjen: :error.", "reconciliation_transaction_title" => "Uskladitev (:from do :to)", "sum_of_reconciliation" => "Vsota uskladitev", "reconcile_this_account" => "Uskladi ta ra\xc4\215un", "reconcile" => "Uskladi", "show" => "Prika\xc5\276i", "confirm_reconciliation" => "Potrdite uskladitev", "submitted_start_balance" => "Predlo\xc5\xbeeno za\304\x8detno stanje", "selected_transactions" => "Izbrane transakcije (:count)", "already_cleared_transactions" => "\305\275e obra\xc4\x8dunane transakcije (:count)", "submitted_end_balance" => "Predlo\305\xbeeno kon\xc4\x8dno stanje", "initial_balance_description" => "Za\304\215etno stanje za ":account"", "liability_credit_description" => "Dobropis obveznosti za ":account"", "interest_calc_" => "neznano", "interest_calc_daily" => "Na dan", "interest_calc_monthly" => "Na mesec", "interest_calc_yearly" => "Na leto", "interest_calc_weekly" => "Tedensko", "interest_calc_half-year" => "Na pol leta", "interest_calc_quarterly" => "Na \304\215etrtletje", "initial_balance_account" => "Za\xc4\215etno stanje na ra\304\215unu :account", "list_options" => "Seznam mo\305\xbenosti", "new_category" => "Nova kategorija", "create_new_category" => "Ustvari novo kategorijo", "without_category" => "Brez kategorije", "update_category" => "Posodobi kategorije", "updated_category" => "Kategorija ":name" je posodobljena", "categories" => "Kategorije", "edit_category" => "Uredi kategorijo ":name"", "no_category" => "(brez kategorije)", "unknown_category_plain" => "Brez kategorije", "category" => "Kategorija", "delete_category" => "Izbri\305\xa1i kategorijo ":name"", "deleted_category" => "Kategorija ":name" je izbrisana", "store_category" => "Shrani novo kategorijo", "stored_category" => "Nova kategorija ":name" je shranjena", "without_category_between" => "Brez kategorije med :start in :end", "wait_loading_transaction" => "Po\xc4\215akajte, da se obrazec nalo\305\276i", "wait_loading_data" => "Po\xc4\x8dakajte, da se va\305\241i podatki nalo\305\xbeijo...", "wait_attachments" => "Po\xc4\x8dakajte, da se priloge nalo\305\xbeijo.", "errors_upload" => "Nalaganje ni uspelo. Preverite, ali je v konzoli brskalnika pri\xc5\241lo do napake.", "amount_foreign_if" => "Znesek v tuji valuti, \304\215e obstaja", "amount_destination_account" => "Znesek v valuti ciljnega ra\304\215una", "edit_transaction_title" => "Uredi transakcijo ":description"", "unreconcile" => "Razveljavi uskladitev", "update_withdrawal" => "Posodobi odliv", "update_deposit" => "Posodobi priliv", "update_transaction" => "Posodobi transakcije", "update_transfer" => "Posodobi prenos", "updated_withdrawal" => "Odliv ":description" je posodobljen", "updated_deposit" => "Priliv ":description" je posodobljen", "updated_transfer" => "Prenos ":description" je posodobljen", "no_changes_withdrawal" => "Odliv ":description" ni bil spremenjen.", "no_changes_deposit" => "Priliv ":description" ni bil spremenjen.", "no_changes_transfer" => "Prenos ":description" ni bil spremenjen.", "delete_withdrawal" => "Odliv ":description" je izbrisan", "delete_deposit" => "Izbri\305\241i priliv ":description"", "delete_transfer" => "Izbri\305\241i prenos ":description"", "deleted_withdrawal" => "Odliv ":description" je uspe\305\xa1no izbrisan", "deleted_deposit" => "Priliv ":description" je uspe\xc5\xa1no izbrisan", "deleted_transfer" => "Prenos ":description" je uspe\305\xa1no izbrisan", "deleted_reconciliation" => "Transakcija usklajevanja ":description" je bila uspe\305\241no izbrisana", "stored_journal" => "Nova transakcija ":description" je uspe\305\241no ustvarjena", "stored_journal_js" => "Nova transakcija "{{description}}" je uspe\305\241no ustvarjena", "stored_journal_no_descr" => "Va\xc5\xa1a nova transakcija je uspe\xc5\241no ustvarjena", "updated_journal_no_descr" => "Va\305\xa1a transakcija je bila uspe\xc5\241no posodobljena", "select_transactions" => "Izberi transakcije", "rule_group_select_transactions" => "Uporabi ":title" za transakcije", "rule_select_transactions" => "Uporabi ":title" za transakcije", "stop_selection" => "Kon\xc4\x8daj z izbiro transakcij", "reconcile_selected" => "Uskladi", "mass_delete_journals" => "Izbri\xc5\241i \xc5\xa1tevilo transakcij", "mass_edit_journals" => "Uredi ve\xc4\215 transakcij", "mass_bulk_journals" => "Mno\xc5\276i\304\215no urejanje transakcij", "mass_bulk_journals_explain" => "Ta obrazec vam omogo\304\x8da spreminjanje lastnosti spodaj navedenih transakcij v eni obse\305\276ni posodobitvi. Vse transakcije v tabeli bodo posodobljene, ko spremenite parametre, ki jih vidite tukaj.", "part_of_split" => "Ta transakcija je del razdeljene transakcije. \304\214e niste izbrali vseh razdelitev, boste morda na koncu spremenili le polovico transakcije.", "bulk_set_new_values" => "S spodnjimi vnosi nastavi\xc5\xa1 nove vrednosti. \304\x8ce jih pusti\xc5\241 prazne, bodo za vse prazne. Upo\xc5\241tevajte tudi, da bo prora\xc4\215un dodeljen samo odlivom.", "no_bulk_category" => "Ne posodobi kategorije", "no_bulk_budget" => "Ne posodobi prora\xc4\215una", "no_bulk_tags" => "Ne posodobi oznak(e)", "replace_with_these_tags" => "Zamenjaj s temi oznakami", "append_these_tags" => "Dodaj te oznake", "mass_edit" => "Uredi izbrano posami\xc4\215no", "bulk_edit" => "Uredi izbrano v ve\304\x8djem obsegu", "mass_delete" => "Izbri\xc5\241i izbrano", "cannot_edit_other_fields" => "Drugih polj ne morete mno\305\276i\xc4\x8dno urejati, ker ni prostora za prikaz. \xc4\x8ce \305\276elite urediti ta polja, sledite povezavi in jih uredite posebej.", "cannot_change_amount_reconciled" => "Zneska usklajenih transakcij ne morete spremeniti.", "no_budget" => "(brez prora\304\x8duna)", "no_bill" => "(ni ra\xc4\x8duna)", "account_per_budget" => "Porabljeno po prora\304\215unu", "account_per_category" => "Ra\xc4\x8dun po kategoriji", "create_new_object" => "Ustvari", "empty" => "(prazno)", "all_other_budgets" => "(vsi ostali prora\xc4\x8duni)", "all_other_accounts" => "(vsi ostali ra\304\215uni)", "expense_per_source_account" => "Stro\xc5\241ki po ra\304\x8dunih", "expense_per_destination_account" => "Stro\xc5\241ki na ciljnem ra\xc4\x8dunu", "income_per_destination_account" => "Dohodek na ciljni ra\304\x8dun", "spent_in_specific_category" => "Porabljeno v kategoriji ":category"", "earned_in_specific_category" => "Prislu\xc5\xbeeno v kategoriji ":category"", "spent_in_specific_tag" => "Porabljeno v oznaki ":tag"", "earned_in_specific_tag" => "Zaslu\xc5\xbeeno v oznaki ":tag"", "income_per_source_account" => "Dohodek na izvorni ra\xc4\x8dun", "average_spending_per_destination" => "Povpre\304\x8dni stro\305\xa1ki na ciljni ra\xc4\x8dun", "average_spending_per_source" => "Povpre\304\215ni stro\xc5\xa1ki na izvorni ra\xc4\x8dun", "average_earning_per_source" => "Povpre\304\x8dni zaslu\305\276ek na izvorni ra\304\215un", "average_earning_per_destination" => "Povpre\304\215ni zaslu\305\276ek na ciljni ra\304\215un", "account_per_tag" => "Ra\304\x8dun po oznaki", "tag_report_expenses_listed_once" => "Stro\xc5\241ki in prihodki niso nikoli navedeni dvakrat. \xc4\x8ce ima transakcija ve\xc4\215 oznak, se lahko prika\xc5\xbee le pod eno od njenih oznak. Morda se zdi, da na tem seznamu manjkajo podatki, vendar bodo zneski pravilni.", "double_report_expenses_charted_once" => "Odhodki in prihodki niso nikoli prikazani dvakrat. \xc4\x8ce ima transakcija ve\304\215 oznak, se lahko prika\xc5\276e le pod eno od njenih oznak. Morda se zdi, da v tem grafikonu manjkajo podatki, vendar bodo zneski pravilni.", "tag_report_chart_single_tag" => "Ta grafikon velja za posamezno oznako. \xc4\214e ima transakcija ve\xc4\x8d oznak, se lahko to, kar vidite tukaj, odra\305\276a tudi v grafikonih drugih oznak.", "tag" => "Oznaka", "no_budget_squared" => "(brez prora\xc4\215una)", "perm-delete-many" => "Brisanje ve\xc4\215 elementov naenkrat je lahko zelo mote\304\x8de. Bodite previdni. S te strani lahko izbri\xc5\xa1ete del razdeljene transakcije, zato bodite previdni.", "mass_deleted_transactions_success" => "Izbrisano :count transakcij.|Izbrisano :count transakcij.", "mass_edited_transactions_success" => "Posodobljeno :count transakcij.|Posodobljeno :count transakcij.", "opt_group_" => "(brez tipa ra\xc4\215una)", "opt_group_no_account_type" => "(brez tipa ra\304\215una)", "opt_group_defaultAsset" => "Privzeti ra\xc4\x8duni sredstev", "opt_group_savingAsset" => "Var\304\215evalni ra\304\215un", "opt_group_sharedAsset" => "Skupni ra\xc4\x8duni sredstev", "opt_group_ccAsset" => "Kreditne kartice", "opt_group_cashWalletAsset" => "Gotovina", "opt_group_expense_account" => "Ra\xc4\x8duni odhodkov", "opt_group_revenue_account" => "Ra\304\x8duni prihodkov", "opt_group_l_Loan" => "Obveznost: Posojilo", "opt_group_cash_account" => "Gotovinski ra\xc4\x8dun", "opt_group_l_Debt" => "Obveznost: Dolg", "opt_group_l_Mortgage" => "Obveznost: Hipoteka", "opt_group_l_Credit card" => "Obveznost: Kreditna kartica", "notes" => "Opombe", "unknown_journal_error" => "Transakcije ni bilo mogo\xc4\x8de shraniti. Preverite datoteke dnevnika.", "attachment_not_found" => "Te priloge ni bilo mogo\304\x8de najti.", "journal_link_bill" => "Ta transakcija je povezana z ra\304\215unom <a href=":route">:name</a>. \304\214e \xc5\276eli\xc5\xa1 povezavo prekiniti, odstranite kljukico. Uporabite pravila, da jo pove\xc5\xbeete z drugim ra\xc4\x8dunom.", "transaction_stored_link" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija \305\241t. #{ID} ("{title}")</a> je bila shranjena.", "transaction_new_stored_link" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija \xc5\241t. #{ID}</a> je bila shranjena.", "transaction_updated_link" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija \305\xa1t. #{ID}</a> ("{title}") je bila posodobljena.", "transaction_updated_no_changes" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija \xc5\xa1t. #{ID}</a> ("{title}") ni prejela nobenih sprememb.", "first_split_decides" => "Prva razdelitev dolo\304\x8da vrednost tega polja", "first_split_overrules_source" => "Prva razdelitev lahko razveljavi izvorni ra\xc4\x8dun", "first_split_overrules_destination" => "Prva razdelitev lahko razveljavi ciljni ra\xc4\x8dun", "spent_x_of_y" => "Porabljen {amount} od {total}", "welcome" => "Dobrodo\305\241li v Firefly III!", "submit" => "Potrdite", "submission" => "Predlo\xc5\276itev", "submit_yes_really" => "Predlo\xc5\276ite (vem kaj po\xc4\215nem)", "getting_started" => "Kako za\xc4\x8deti", "to_get_started" => "Lepo je videti, da ste uspe\305\241no namestili Firefly III. \304\x8ce \305\276elite za\304\215eti z uporabo tega orodja, vnesite ime banke in stanje glavnega teko\304\215ega ra\304\215una. Ne skrbite, \304\215e imate ve\304\x8d ra\304\x8dunov. Lahko jih dodate pozneje. Firefly III pa\304\x8d potrebuje nekaj za za\xc4\x8detek.", "savings_balance_text" => "Firefly III ti bo samodejno ustvaril var\xc4\x8devalni ra\304\x8dun. Privzeto na var\304\215evalnem ra\304\215unu ne bo nobenega denarja, \304\x8de pa Firefly III zaupate stanje, bo le-to nastavljeno.", "finish_up_new_user" => "To je to! Nadaljujete s pritiskom na <strong>Po\xc5\xa1lji</strong>. Preusmerjeni boste na kazalo Firefly III.", "stored_new_accounts_new_user" => "Juhu! Va\305\xa1i novi ra\304\x8duni so shranjeni.", "set_preferred_language" => "\304\214e \305\xbeelite uporabiti Firefly III v drugem jeziku, prosimo, ozna\304\x8dite tukaj.", "language" => "Jezik", "new_savings_account" => ":bank_name var\xc4\x8devalni ra\304\215un", "cash_wallet" => "Gotovina", "currency_not_present" => "\304\x8ce valuta, ki jo obi\304\215ajno uporabljate, ni navedena, ne skrbite. Ustvarite lahko lastne valute pod Mo\305\xbenosti> Valute.", "transaction_table_description" => "Tabela z va\xc5\241imi transakcijami", "opposing_account" => "Nasprotni ra\xc4\x8dun", "yourAccounts" => "Va\305\xa1i ra\304\x8duni", "your_accounts" => "Pregled ra\xc4\215unov", "category_overview" => "Pregled kategorij", "expense_overview" => "Pregled ra\304\x8dunov stro\xc5\xa1kov", "revenue_overview" => "Pregled ra\xc4\215unov prihodkov", "budgetsAndSpending" => "Prora\xc4\x8duni in poraba", "budgets_and_spending" => "Prora\xc4\x8duni in poraba", "go_to_budget" => "Pojdi na prora\xc4\215un "{budget}"", "go_to_deposits" => "Pojdi na prilive", "go_to_expenses" => "Pojdi na izdatke", "savings" => "Prihranki", "newWithdrawal" => "Nov stro\xc5\241ek", "newDeposit" => "Nov priliv", "newTransfer" => "Nov prenos", "bills_to_pay" => "Ra\304\x8duni za pla\xc4\215ilo", "per_day" => "Na dan", "left_to_spend_per_day" => "Ostane za porabit na dan", "bills_paid" => "Pla\304\215ani ra\xc4\x8duni", "custom_period" => "Obdobje po meri", "reset_to_current" => "Ponastavi na trenutno obdobje", "select_period" => "Izberite obdobje", "currency" => "Valuta", "preferences" => "Mo\305\xbenosti", "logout" => "Odjava", "logout_other_sessions" => "Odjavi vse druge seje", "toggleNavigation" => "Preklopi navigacijo", "searchPlaceholder" => "Iskanje...", "version" => "Razli\xc4\215ica", "dashboard" => "Nadzorna plo\305\241\304\x8da", "income_and_expense" => "Prihodki in odhodki", "all_money" => "Ves va\xc5\xa1 denar", "unknown_source_plain" => "Neznan izvorni ra\304\x8dun", "unknown_dest_plain" => "Neznan ciljni ra\xc4\215un", "unknown_any_plain" => "Neznan ra\xc4\x8dun", "unknown_budget_plain" => "Ni prora\xc4\215una", "available_budget" => "Razpolo\xc5\xbeljiv prora\xc4\215un ({currency})", "currencies" => "Valute", "activity" => "Dejavnost", "usage" => "Uporaba", "accounts" => "Ra\304\x8duni", "Asset account" => "Ra\xc4\215un sredstev", "Default account" => "Ra\xc4\x8dun sredstev", "Expense account" => "Ra\xc4\x8dun stro\xc5\xa1kov", "Revenue account" => "Ra\xc4\215un prihodkov", "Initial balance account" => "Za\xc4\215etno stanje", "account_type_Asset account" => "Ra\304\x8dun sredstev", "account_type_Expense account" => "Ra\304\215un stro\xc5\241kov", "account_type_Revenue account" => "Ra\304\215un prihodkov", "account_type_Debt" => "Dolg", "account_type_Loan" => "Posojilo", "account_type_Mortgage" => "Hipoteka", "account_type_debt" => "Dolg", "account_type_loan" => "Posojilo", "account_type_mortgage" => "Hipoteka", "account_type_Credit card" => "Kreditna kartica", "credit_card_type_monthlyFull" => "Polno pla\304\x8dilo vsak mesec", "liability_direction_credit" => "Dol\305\276an sem ta dolg", "liability_direction_debit" => "Ta dolg dolgujem nekomu drugemu", "liability_direction_credit_short" => "Ta dolg je bil dolgovan", "liability_direction_debit_short" => "Dolgujem", "liability_direction__short" => "Neznano", "liability_direction_null_short" => "Neznano", "Liability credit" => "Kredit za obveznost", "budgets" => "Prora\xc4\x8duni", "tags" => "Oznake", "reports" => "Poro\304\215ila", "transactions" => "Transakcije", "expenses" => "Stro\305\241ki", "income" => "Dohodki / prihodki", "transfers" => "Prenosi", "moneyManagement" => "Upravljanje denarja", "money_management" => "Upravljanje denarja", "tools" => "Orodja", "piggyBanks" => "Hranilniki", "piggy_banks" => "Hranilniki", "amount_x_of_y" => "{current} od {total}", "bills" => "Ra\xc4\215uni", "withdrawal" => "Odliv", "opening_balance" => "Za\304\x8detno stanje", "deposit" => "Priliv", "account" => "Ra\304\x8dun", "transfer" => "Prenos", "Withdrawal" => "Odliv", "Deposit" => "Priliv", "Transfer" => "Prenos", "bill" => "Ra\304\215un", "yes" => "Da", "no" => "Ne", "amount" => "Znesek", "overview" => "Pregled", "saveOnAccount" => "Shrani na ra\304\x8dun", "unknown" => "Neznano", "monthly" => "Mese\xc4\215no", "profile" => "Profil", "errors" => "Napake", "debt_start_date" => "Za\304\215etni datum dolga", "debt_start_amount" => "Za\304\215etni znesek dolga", "debt_start_amount_help" => "Vedno je najbolje, da to vrednost nastavite na negativno vrednost. Za ve\xc4\x8d informacij preberite strani s pomo\xc4\215jo (zgornja desna (?)-ikona).", "interest_period_help" => "To polje je zgolj kozmeti\304\215no in ga ne bomo izra\xc4\x8dunali namesto vas. Kot se je izkazalo, so banke zelo zahrbtne, zato Firefly III nikoli ne zadane pravilno.", "store_new_liabilities_account" => "Shrani novo obveznost", "edit_liabilities_account" => "Uredi obveznost ":name"", "financial_control" => "Nadzor financ", "accounting" => "Ra\304\x8dunovodstvo", "automation" => "Avtomatizacija", "others" => "Drugo", "classification" => "Klasifikacija", "store_transaction" => "Shrani transakcijo", "report_default" => "Privzeto finan\304\x8dno poro\304\x8dilo med :start in :end", "report_audit" => "Pregled zgodovine transakcij med :start in :end", "report_category" => "Poro\xc4\215ilo po kategorijah med :start in :end", "report_double" => "Poro\xc4\x8dilo o odhodkih/prihodkih med :start in :end", "report_budget" => "Poro\xc4\x8dilo prora\304\215unov med :start in :end", "report_tag" => "Poro\304\215ilo oznakah med :start in :end", "quick_link_reports" => "Hitre povezave", "quick_link_examples" => "To so le nekateri primeri povezav za za\xc4\215etek. Oglejte si strani za pomo\304\x8d pod gumbom (?) za informacije o vseh poro\xc4\215ilih in "\304\x8darobnih besedah", ki jih lahko uporabite.", "quick_link_default_report" => "Privzeto finan\304\x8dno poro\xc4\x8dilo", "quick_link_audit_report" => "Pregled zgodovine transakcij", "report_this_month_quick" => "Teko\304\215i mesec, vsi ra\xc4\x8duni", "report_last_month_quick" => "Zadnji mesec, vsi ra\xc4\215uni", "report_this_year_quick" => "Teko\304\x8de leto, vsi ra\304\215uni", "report_this_fiscal_year_quick" => "Teko\xc4\215e fiskalno leto, vsi ra\xc4\x8duni", "report_all_time_quick" => "Kadarkoli, vsi ra\xc4\215uni", "reports_can_bookmark" => "Poro\304\x8dila lahko shranite med zaznamke.", "incomeVsExpenses" => "Prihodki napram odhodkom", "accountBalances" => "Stanje na ra\304\215unih", "balanceStart" => "Stanje na za\304\215etku obdobja", "balanceEnd" => "Stanje na koncu obdobja", "splitByAccount" => "Razdeljeno po ra\xc4\x8dunih", "coveredWithTags" => "Z oznakami", "leftInBudget" => "Ostanek v prora\xc4\x8dunu", "left_in_debt" => "Dolgovani znesek", "sumOfSums" => "Vsota vsot", "noCategory" => "(brez kategorije)", "notCharged" => "Ne (\xc5\xa1e) zara\xc4\215unano", "inactive" => "Neaktivno", "active" => "Aktiven", "difference" => "Razlika", "money_flowing_in" => "Na", "money_flowing_out" => "Iz", "topX" => "prvih :number", "show_full_list" => "Poka\xc5\xbeite celoten seznam", "show_only_top" => "Poka\305\xbeite samo prvih :number", "report_type" => "Vrsta poro\304\x8dila", "report_type_default" => "Privzeto finan\xc4\x8dno poro\xc4\x8dilo", "report_type_audit" => "Pregled zgodovine transakcij (revizija)", "report_type_category" => "Poro\xc4\215ilo kategorij", "report_type_budget" => "Poro\304\215ilo prora\304\x8dunov", "report_type_tag" => "Poro\304\215ilo oznak", "report_type_double" => "Poro\304\x8dilo o odhodkih/prihodkih", "more_info_help" => "Ve\304\x8d informacij o teh vrstah poro\304\215il lahko najdete na straneh s pomo\304\x8djo. Pritisnite ikono (?) v zgornjem desnem kotu.", "report_included_accounts" => "Vklju\xc4\215eni ra\xc4\215uni", "report_date_range" => "Datumski obseg", "report_preset_ranges" => "Prednastavljeni obsegi", "shared" => "Skupni", "fiscal_year" => "Fiskalno leto", "income_entry" => "Prihodki na ra\304\x8duni ":name" med :start in :end", "expense_entry" => "Stro\xc5\xa1ki na ra\304\x8dunu ":name" med :start in :end", "category_entry" => "Odhodki in prihodki v kategoriji ":name" med :start in :end", "budget_spent_amount" => "Stro\305\xa1ki v prora\xc4\215unu "::budget" med :start in :end", "balance_amount" => "Stro\305\xa1ki v prora\304\x8dunu ":budget", pla\304\x8dani iz ra\xc4\215una ":account" med :start in :end", "no_audit_activity" => "Na ra\304\215un ni bila zabele\305\276ena nobena dejavnost <a href=":url" title=":account_name">:account_name</a> med :start in :end.", "audit_end_balance" => "Stanje na ra\xc4\215unu <a href=":url" title=":account_name">:account_name</a> na koncu :end je bilo :balance", "reports_extra_options" => "Dodatne mo\305\276nosti", "report_has_no_extra_options" => "To poro\xc4\x8dilo nima dodatnih mo\xc5\xbenosti", "reports_submit" => "Ogled poro\304\215ila", "end_after_start_date" => "Kon\xc4\x8dni datum poro\xc4\x8dila mora biti po za\xc4\215etnem datumu.", "select_category" => "Izberi kategorije", "select_budget" => "Izberi prora\304\215un(e).", "select_tag" => "Izberi oznake.", "income_per_category" => "Prihodki po kategoriji", "expense_per_category" => "Stro\305\xa1ki po kategorijah", "expense_per_budget" => "Stro\xc5\xa1ki po prora\304\215unu", "income_per_account" => "Prihodki pa ra\xc4\215unu", "expense_per_account" => "Stro\305\241ki po ra\xc4\x8dunih", "expense_per_tag" => "Stro\xc5\241ki po oznakah", "income_per_tag" => "Prihodki po oznaki", "include_expense_not_in_budget" => "Vklju\304\x8deni stro\305\xa1ki niso v izbranih prora\304\x8dunih", "include_expense_not_in_account" => "Vklju\304\x8deni stro\xc5\xa1ki niso v izbranih ra\304\215unih", "include_expense_not_in_category" => "Vklju\304\x8deni stro\305\xa1ki niso v izbranih kategorijah", "include_income_not_in_category" => "Vklju\xc4\215eni prihodki niso v izbranih kategorijah", "include_income_not_in_account" => "Vklju\xc4\x8deni prihodki niso v izbranih ra\304\215unih", "include_income_not_in_tags" => "Vklju\xc4\215eni prihodki nimajo izbranih oznak", "include_expense_not_in_tags" => "Vklju\xc4\x8deni stro\xc5\xa1ki nimajo izbranih oznak", "everything_else" => "Vse ostalo", "income_and_expenses" => "Prihodki in odhodki", "spent_average" => "Porabljeno (povpre\xc4\x8dje)", "income_average" => "Prihodki (povpre\xc4\x8dno)", "transaction_count" => "\305\240tevilo transakcije", "average_spending_per_account" => "Povpre\xc4\215na poraba po ra\xc4\215unu", "average_income_per_account" => "Povpre\304\x8dni prihodek po ra\304\215unu", "total" => "Skupaj", "description" => "Opis", "sum_of_period" => "Se\xc5\241tevek obdobja", "average_in_period" => "Povpre\304\215no v obdobju", "no_account_role" => "(brez pravil)", "account_role_defaultAsset" => "Privzeti ra\304\x8dun sredstev", "account_role_sharedAsset" => "Skupni ra\xc4\x8dun sredstev", "account_role_savingAsset" => "Var\304\215evalni ra\xc4\x8dun", "account_role_ccAsset" => "Kreditna kartica", "account_role_cashWalletAsset" => "Gotovina", "budget_chart_click" => "V zgornji tabeli kliknite na ime prora\xc4\x8duna, za ogled grafikona.", "category_chart_click" => "Za ogled grafikona v zgornji tabeli kliknite na ime kategorije.", "in_out_accounts" => "Kombinacija zaslu\305\276eno/porabljeno", "in_out_accounts_per_asset" => "Zaslu\305\276eno in porabljeno (po ra\xc4\x8dunih sredstev)", "in_out_per_category" => "Zaslu\xc5\276eno in porabljeno po kategoriji", "out_per_budget" => "Porabljeno po prora\304\215unu", "select_expense_revenue" => "Izberite ra\xc4\215un stro\xc5\241kov/prihodkov", "multi_currency_report_sum" => "Ker ta seznam vsebuje ra\304\215une z ve\304\x8d valutami, vsota, ki jo vidite, morda nima smisla. Poro\304\x8dilo se vedno vrne na privzeto valuto.", "sum_in_default_currency" => "Vsota bo vedno v privzeti valuti.", "net_filtered_prefs" => "Ta grafikon nikoli ne bo vklju\304\x8deval ra\xc4\x8dunov, ki nimajo izbrano \xc2\273Vklju\xc4\215i v neto vrednost\302\xab.", "chart" => "Grafikon", "month" => "Mesec", "budget" => "Prora\xc4\x8dun", "spent" => "Porabljeno", "spent_capped" => "Porabljeno (omejeno)", "spent_in_budget" => "Porabljeno v prora\304\x8dunu", "left_to_spend" => "Ostane za porabit", "earned" => "Prislu\305\276eno", "overspent" => "Preve\304\x8d porabljeno", "left" => "Preostalo", "max-amount" => "Najvi\xc5\xa1ji znesek", "min-amount" => "Najmanj\305\241a vrednost", "journal-amount" => "Trenutni vnos na ra\xc4\x8dunu", "name" => "Ime", "date" => "Datum", "date_and_time" => "Datum in \xc4\x8das", "time" => "\xc4\x8cas", "paid" => "Pla\304\215ano", "unpaid" => "Nepla\304\215ano", "day" => "Dan", "budgeted" => "Prora\304\215unski znesek", "period" => "Obdobje", "balance" => "Stanje", "in_out_period" => "V + iz tega obdobja", "sum" => "Vsota", "summary" => "Povzetek", "average" => "Povpre\304\x8dno", "balanceFor" => "Stanje za :name", "no_tags" => "(ni oznak)", "nothing_found" => "(ni\304\x8d najdenega)", "event_history" => "Zgodovina dogodkov", "add_money_to_piggy" => "Dodaj denar na hranilnik ":name"", "piggy_bank" => "Dodaj hranilnik", "new_piggy_bank" => "Nov hranilnik", "store_piggy_bank" => "Shrani nov hranilnik", "stored_piggy_bank" => "Shrani nov hranilnik ":name"", "account_status" => "Stanje ra\304\215una", "left_for_piggy_banks" => "Preostalo za hranilnike", "sum_of_piggy_banks" => "Vsota hranilnikov", "saved_so_far" => "Privar\xc4\x8devano do sedaj", "left_to_save" => "Preostalo za var\304\215evanje", "suggested_amount" => "Predlagani mese\xc4\215ni znesek var\xc4\215evanja", "add_money_to_piggy_title" => "Dodaj denar na hranilnik ":name"", "remove_money_from_piggy_title" => "Odstrani denar s hranilnika ":name"", "add" => "Dodaj", "no_money_for_piggy" => "Nimate denarja, da bi ga dali v ta hranilnik.", "suggested_savings_per_month" => "Predlagano na mesec", "remove" => "Odstrani", "max_amount_add" => "Najvi\305\xa1ji znesek, ki ga lahko dodate, je", "max_amount_remove" => "Najvi\xc5\xa1ji znesek, ki ga lahko odstranite, je", "update_piggy_button" => "Posodobi hranilnik", "update_piggy_title" => "Posodobi hranilnik ":name"", "updated_piggy_bank" => "Hranilnik ":name" je posodobljen", "details" => "Podrobnosti", "events" => "Dogodki", "target_amount" => "Ciljni znesek", "start_date" => "Za\xc4\215etni datum", "no_start_date" => "Brez za\304\215etnega datuma", "target_date" => "Ciljni datum", "no_target_date" => "Brez ciljnega datuma", "table" => "Tabela", "delete_piggy_bank" => "Izbri\xc5\xa1i hranilnik ":name"", "cannot_add_amount_piggy" => "Zneska :amount ni bilo mogo\xc4\x8de dodati na ":name".", "cannot_remove_from_piggy" => "Zneska :amount ni bilo mogo\304\215e odstraniti iz ":name".", "deleted_piggy_bank" => "Hranilnik ":name" je izbrisan", "added_amount_to_piggy" => "Znesek :amount dodan na ":name"", "removed_amount_from_piggy" => "Znesek :amount odstranjen iz ":name"", "piggy_events" => "Sorodni hranilniki", "delete_tag" => "Izbri\305\241i oznako ":tag"", "deleted_tag" => "Oznaka ":tag" je izbrisana", "new_tag" => "Ustvari novo oznako", "edit_tag" => "Uredi oznako ":tag"", "updated_tag" => "Posodobi oznako ":tag"", "created_tag" => "Oznaka ":tag" je bila ustvarjena!", "transaction_journal_information" => "Informacije o transakciji", "transaction_journal_amount" => "Informacije o znesku", "transaction_journal_meta" => "Meta informacije", "transaction_journal_more" => "Ve\xc4\215 informacij", "basic_journal_information" => "Osnovne informacije o transakciji", "transaction_journal_extra" => "Dodatne informacije", "att_part_of_journal" => "Shranjeno v ":journal"", "total_amount" => "Skupni znesek", "number_of_decimals" => "\xc5\240tevilo decimalk", "invite_is_already_redeemed" => "Povabilo na ":address" je \305\276e unov\xc4\x8deno.", "invite_is_deleted" => "Povabilo na ":address" je bilo izbrisano.", "invite_new_user_title" => "Povabi nove uporabnike", "invite_new_user_text" => "Kot skrbnik lahko povabite uporabnike, da se registrirajo v va\xc5\241i administraciji Firefly III. Z uporabo neposredne povezave, ki jo lahko delite z njimi, bodo lahko registrirali ra\304\215un. Povabljeni uporabnik in njegova povezava do povabila bosta prikazana v spodnji tabeli. Z njimi lahko delite povezavo do povabila.", "invited_user_mail" => "E-po\xc5\xa1tni naslov", "invite_user" => "Povabi uporabnika", "user_is_invited" => "E-po\305\241tni naslov ":address" je bil povabljen na Firefly III", "administration" => "Administracija", "system_settings" => "Sistemske nastavitve", "code_already_used" => "Uporabljena je bila koda povabila", "user_administration" => "Upravljanje uporabnikov", "list_all_users" => "Vsi uporabniki", "all_users" => "Vsi uporabniki", "instance_configuration" => "Nastavitve", "firefly_instance_configuration" => "Mo\xc5\xbenosti nastavitev za Firefly III", "setting_single_user_mode" => "Enouporabni\305\241ki na\304\215in", "setting_single_user_mode_explain" => "Privzeto Firefly III dovoli samo eno (1) registracijo: va\305\241o. To je varnostni ukrep, ki prepre\304\x8duje drugim, da uporabljajo va\xc5\xa1o instanco, razen \304\x8de jim tega ne dovolite. Nadaljnje registracije so blokirane. Ko po\xc4\215istite to potrditveno polje, lahko tudi drugi uporabijo va\305\xa1o instanco, \304\215e do nje lahko dostopajo (ko je objavljena na internetu).", "store_configuration" => "Shranite nastavitve", "single_user_administration" => "Uporabni\xc5\xa1ke nastavitve za :email", "edit_user" => "Uredi uporabnika :email", "hidden_fields_preferences" => "Ve\xc4\x8d mo\305\xbenosti transakcije lahko omogo\xc4\215ite v <a href="preferences">nastavitvah</a>.", "user_data_information" => "Uporabni\xc5\xa1ki podatki", "user_information" => "Podatki o uporabniku", "total_size" => "skupna velikost", "budget_or_budgets" => ":count prora\xc4\215un|:count prora\xc4\215unov", "budgets_with_limits" => "Prora\xc4\215un:count z nastavljenim zneskom|:count prora\xc4\215uni z nastavljenim zneskom", "nr_of_rules_in_total_groups" => ":count_rules pravil v :count_groups skupinskem/ih pravilu/ih", "tag_or_tags" => ":count oznak|:count oznak", "configuration_updated" => "Nastavitve so bili posodobljene", "setting_is_demo_site" => "Demo stran", "setting_is_demo_site_explain" => "\xc4\214e potrdite to polje, se bo ta namestitev obna\xc5\241ala, kot da je to demo spletno mesto in ima lahko \xc4\215udne stranske u\304\215inke.", "block_code_bounced" => "Elektronsko sporo\304\215ilo je bilo zavrnjeno", "block_code_expired" => "Demo ra\xc4\215un je potekel", "no_block_code" => "Brez razloga za blokiranje ali pa uporabnik ni blokiran", "demo_user_export" => "Demo uporabnik ne more izvoziti podatkov", "block_code_email_changed" => "Uporabnik \xc5\241e ni potrdil novega elektronskega naslova", "admin_update_email" => "V nasprotju s stranjo profila, uporabnik NE bo obve\xc5\241\304\x8den o spremembi svojega elektronskega naslova!", "update_user" => "Posodobi uporabnika", "updated_user" => "Uporabni\305\241ki podatki spremenjeni.", "delete_user" => "Izbri\xc5\241i uporabnika :email", "user_deleted" => "Uporabnik je izbrisan", "send_test_email" => "Po\305\241lji testno elektronsko sporo\304\x8dilo", "send_test_email_text" => "\304\x8ce \xc5\xbeelite preveriti, ali va\305\241a namestitev lahko po\305\241ilja e-po\305\241to ali objavlja sporo\xc4\x8dila Slack, pritisnite ta gumb. Tukaj ne boste videli napake (\304\215e obstaja), <strong>dnevni\305\xa1ke datoteke bodo odra\305\xbeale vse napake</strong>. Ta gumb lahko pritisnete tolikokrat, kot \xc5\276elite. Ni nadzora ne\305\276elene po\305\241te. Sporo\304\x8dilo bo poslano na <code>:email</code> in bi moralo prispeti kmalu.", "send_message" => "Po\305\xa1lji sporo\304\215ilo", "send_test_triggered" => "Test je bil spro\xc5\276en. Preverite mapo \xc2\xbbPrejeto\xc2\253 in datoteke dnevnika.", "give_admin_careful" => "Uporabniki, ki imajo skrbni\xc5\xa1ke pravice, vam lahko odvzamejo va\xc5\xa1e. Bodi previden.", "admin_maintanance_title" => "Vzdr\xc5\276evanje", "admin_maintanance_expl" => "Nekaj \xc4\x8dudovitih gumbov za vzdr\305\276evanje Firefly III", "admin_maintenance_clear_cache" => "Izpraznite predpomnilnik", "admin_notifications" => "Skrbni\xc5\xa1ka obvestila", "admin_notifications_expl" => "Skrbnik lahko omogo\304\x8di ali onemogo\304\215i naslednja obvestila. \304\x8ce \305\276elite ta sporo\xc4\215ila prenesti tudi prek Slacka, nastavite URL "vhodni webhook".", "admin_notification_check_user_new_reg" => "Uporabnik prejme pozdravno sporo\xc4\x8dilo po registraciji", "admin_notification_check_admin_new_reg" => "Skrbniki prejmejo obvestilo o registraciji novega uporabnika", "admin_notification_check_new_version" => "Na voljo je nova razli\xc4\x8dica", "admin_notification_check_invite_created" => "Uporabnik je povabljen v Firefly III", "admin_notification_check_invite_redeemed" => "Uporabni\xc5\xa1ko povabilo je unov\304\x8deno", "all_invited_users" => "Vsi povabljeni uporabniki", "save_notification_settings" => "Shrani nastavitve", "notification_settings_saved" => "Nastavitve obvestil so shranjene", "split_transaction_title" => "Opis razdeljene transakcije", "split_transaction_title_help" => "\xc4\x8ce ustvarite razdeljeno transakcijo, mora obstajati globalni opis za vse razdelitve transakcije.", "split_title_help" => "\304\x8ce ustvarite razdeljeno transakcijo, mora obstajati globalni opis za vse dele transakcije.", "you_create_transfer" => "Ustvarjate prenos.", "you_create_withdrawal" => "Ustvarjate odliv.", "you_create_deposit" => "Ustvarja\305\241 priliv.", "journal_link_configuration" => "Nastavitev povezav transakcije", "create_new_link_type" => "Ustvari novo vrsto povezave", "store_new_link_type" => "Shrani novo vrsto povezave", "update_link_type" => "Posodobi vrsto povezave", "edit_link_type" => "Uredi vrsto povezave ":name"", "updated_link_type" => "Vrsta povezave ":name" je posodobljena", "delete_link_type" => "Izbri\xc5\xa1i vrsto povezave ":name"", "deleted_link_type" => "Vrsta povezave ":name" je izbrisana", "stored_new_link_type" => "Shranite vrsto povezave ":name"", "cannot_edit_link_type" => "Ne morem urediti vrste povezave ":name"", "link_type_help_name" => "Npr. "Dvojniki"", "link_type_help_inward" => "Npr. "dvojniki"", "link_type_help_outward" => "Npr. "podvojil ga je"", "save_connections_by_moving" => "Shranite povezavo med temi transakcijami tako, da jih premaknete na drugo vrsto povezave:", "do_not_save_connection" => "(ne shrani povezave)", "link_transaction" => "Pove\305\xbei transakcijo", "link_to_other_transaction" => "Pove\xc5\xbei to transakcijo z drugo transakcijo", "select_transaction_to_link" => "Izberite transakcijo, s katero \xc5\276elite povezati to transakcijo. Povezave trenutno niso v uporabi v Firefly III (razen tega, da so prikazane), vendar nameravam to spremeniti v prihodnosti. Z iskalnim poljem izberite transakcijo po naslovu ali ID-ju. \xc4\x8ce \xc5\276elite dodati vrste povezav po meri, si oglejte skrbni\xc5\xa1ki razdelek.", "this_transaction" => "Ta transakcija", "transaction" => "Transakcija", "comments" => "Komentarji", "link_notes" => "Vse opombe, ki jih \xc5\xbeelite shraniti s povezavo.", "invalid_link_selection" => "Teh transakcij se ne da povezati", "selected_transaction" => "Izbrana transakcija", "journals_linked" => "Transakcije so povezane.", "journals_error_linked" => "Te transakcije so \305\xbee povezane.", "journals_link_to_self" => "Transakcije ni mogo\304\215e povezati samo nase", "journal_links" => "Povezave transakcije", "this_withdrawal" => "Ta odliv", "this_deposit" => "Ta priliv", "this_transfer" => "Ta prenos", "overview_for_link" => "Pregled vrste povezav ":name"", "source_transaction" => "Izvorna transakcija", "link_description" => "Opis povezave", "destination_transaction" => "Ciljna transakcija", "delete_journal_link" => "Izbri\305\xa1i povezavo med <a href=":source_link">:source</a> in <a href=":destination_link">:destination</a>", "deleted_link" => "Povezava izbrisana", "Paid_name" => "Pla\304\x8dano", "Refund_name" => "Vra\304\x8dilo", "Reimbursement_name" => "Povra\304\215ilo", "Related_name" => "Povezano", "relates to_inward" => "se nana\305\xa1a na", "is (partially) refunded by_inward" => "je (delno) vrnjen iz", "is (partially) paid for by_inward" => "je (delno) pla\304\x8dan iz", "is (partially) reimbursed by_inward" => "je (delno) povrnjen iz", "inward_transaction" => "Dohodno pla\304\215ilo", "outward_transaction" => "Odhodno pla\304\x8dilo", "relates to_outward" => "povezan z", "(partially) refunds_outward" => "(delno) popla\xc4\x8da", "(partially) pays for_outward" => "(delno) pla\xc4\x8da za", "(partially) reimburses_outward" => "(delno) povrnjen", "is (partially) refunded by" => "znesek je (delno) povrnen od", "is (partially) paid for by" => "je (delno) pla\304\215an od", "is (partially) reimbursed by" => "je (delno) povrnjen od", "relates to" => "povezan z", "(partially) refunds" => "(delna) povra\304\215ila", "(partially) pays for" => "(delno) pla\304\x8dan za", "(partially) reimburses" => "(delno) povrnjen", "splits" => "Razdelitve", "add_another_split" => "Dodaj \305\241e eno razdelitev", "cannot_edit_opening_balance" => "Ne morete urejati za\xc4\x8detnega stanja ra\304\215una.", "no_edit_multiple_left" => "Za urejanje niste izbrali veljavnih transakcij.", "breadcrumb_convert_group" => "Pretvori transakcijo", "convert_invalid_source" => "Podatki o izvoru niso veljavni za transakcijo #%d.", "convert_invalid_destination" => "Informacije o cilju niso veljavne za transakcijo #%d.", "create_another" => "Po shranjevanju se vrnite sem, da ustvarite \xc5\241e enega.", "after_update_create_another" => "Po posodobitvi se vrnite sem za nadaljevanje urejanja.", "store_as_new" => "Shranite kot novo transakcijo namesto posodabljanja.", "reset_after" => "Po predlo\305\276itvi ponastavite obrazec", "errors_submission" => "Nekaj je bilo narobe z va\xc5\241o oddajo. Preverite spodnje napake.", "errors_submission_v2" => "Nekaj je bilo narobe z va\xc5\xa1o oddajo. Preverite spodnje napake: {{errorMessage}}", "transaction_expand_split" => "Raz\xc5\xa1iri razdelitev", "transaction_remove_split" => "Odstrani delitev", "transaction_collapse_split" => "Skr\xc4\215i razdelitev", "default_group_title_name" => "(nezdru\xc5\xbeeno)", "default_group_title_name_plain" => "nezdru\305\276eno", "no_accounts_title_asset" => "Ustvarimo ra\xc4\x8dun sredstev!", "no_accounts_intro_asset" => "\xc5\xa0e nobenega ra\304\x8duna sredstev nimate. Ti ra\xc4\x8duni so va\305\241i glavni ra\304\x8duni sredstev: teko\304\x8di ra\xc4\x8duni, skupni ra\304\x8duni, var\xc4\215evalni ra\xc4\x8duni in celo ra\xc4\215uni kreditnih kartic.", "no_accounts_imperative_asset" => "Za za\xc4\215etek uporabe Firefly III, morate ustvariti vsaj en ra\304\215un sredstev. Naredite to zdaj:", "no_accounts_create_asset" => "Ustvari ra\xc4\215un sredstev", "no_accounts_title_expense" => "Ustvarimo nov ra\xc4\215un stro\xc5\241kov!", "no_accounts_intro_expense" => "Nimate \xc5\xa1e nobenega ra\304\215una stro\xc5\xa1kov. Ra\304\x8duni stro\xc5\xa1kov so ra\xc4\x8duni kamor knji\305\xbeite denar, ki ste ga zapravili kot npr. trgovine in supermarketi.", "no_accounts_imperative_expense" => "Ra\xc4\215uni stro\305\xa1kov se ustvarijo samodejno pri kreiranju transakcije, \304\215e pa \xc5\xbeelite, jih lahko ustvarite tudi ro\xc4\x8dno. Ustvarite enega zdaj:", "no_accounts_create_expense" => "Ustvari ra\304\215un stro\xc5\241kov", "no_accounts_title_revenue" => "Ustvarimo ra\304\215un prihodkov!", "no_accounts_intro_revenue" => "Ra\xc4\215unov prihodkov \xc5\xa1e nimate. Ra\xc4\x8duni prihodkov so tisti v katere prejemate denar, kot je na primer va\305\xa1 od va\xc5\xa1ega delodajalca.", "no_accounts_imperative_revenue" => "Ra\xc4\x8duni prihodkov se ustvarijo samodejno ko ustvarite transakcije, lahko pa jih ustvarite tudi ro\xc4\215no, \304\215e \xc5\xbeelite:", "no_accounts_create_revenue" => "Ustvari ra\304\x8dun prihodkov", "no_accounts_title_liabilities" => "Ustvarimo obveznost!", "no_accounts_intro_liabilities" => "Obveznosti \xc5\241e nima\xc5\241. Obveznosti so ra\304\215uni, ki evidentirajo (\305\xa1tudentska) posojila in druge dolgove.", "no_accounts_imperative_liabilities" => "Te funkcije ni treba uporabljati, vendar je lahko uporabna, \304\x8de \xc5\xbeelite slediti tem stvarem.", "no_accounts_create_liabilities" => "Ustvari obveznost", "no_budgets_title_default" => "Ustvarimo prora\304\x8dun", "no_rules_title_default" => "Ustvarimo pravilo", "no_budgets_intro_default" => "Nimate \xc5\241e nobenega prora\304\x8duna. Prora\304\x8duni se uporabljajo za organiziranje va\xc5\241ih stro\305\xa1kov v logi\xc4\x8dne skupine, ki jim lahko dodelite poljubne zneske za omejitev svojih stro\305\241kov.", "no_rules_intro_default" => "Nimate \305\xa1e nobenih pravil. Pravila so mo\304\215na avtomatizacija, ki lahko upravlja transakcije namesto vas.", "no_rules_imperative_default" => "Pravila so lahko zelo uporabna, ko upravljate transakcije. Ustvarimo ga zdaj:", "no_budgets_imperative_default" => "Prora\304\x8duni so osnovno orodje finan\xc4\215nega upravljanja. Ustvarimo enega zdaj:", "no_budgets_create_default" => "Ustvari prora\304\215un", "no_rules_create_default" => "Ustvari pravilo", "no_categories_title_default" => "Ustvarimo kategorijo!", "no_categories_intro_default" => "Nimate \xc5\241e kategorij. Kategorije se uporabljajo za natan\xc4\215no nastavitev transakcij in ozna\xc4\x8devanje z dolo\xc4\x8deno kategorijo.", "no_categories_imperative_default" => "Kategorije se ustvarijo avtomati\304\x8dno, ko ustvarite transakcije, lahko pa jih ustvarite tudi ro\xc4\x8dno, \304\x8de \305\xbeelite:", "no_categories_create_default" => "Ustvari kategorijo", "no_tags_title_default" => "Ustvarimo novo oznako!", "no_tags_intro_default" => "Oznak \305\241e nima\305\xa1. Oznake se uporabljajo za natan\xc4\x8dno nastavitev transakcij in ozna\304\215evanje z dolo\304\215enimi klju\304\x8dnimi besedami.", "no_tags_imperative_default" => "Oznake se ustvarijo samodejno ko ustvarite transakcije, lahko pa jih ustvarite tudi ro\xc4\215no, \xc4\x8de \xc5\276elite:", "no_tags_create_default" => "Ustvari oznako", "no_transactions_title_withdrawal" => "Ustvarimo nov stro\xc5\xa1ek!", "no_transactions_intro_withdrawal" => "Stro\xc5\241kov \305\241e nimate. Za upravljanje svojih financ morate ustvariti stro\xc5\241ke.", "no_transactions_imperative_withdrawal" => "Ste porabili nekaj denarja? Potem pa to vnesite:", "no_transactions_create_withdrawal" => "Ustvari stro\xc5\xa1ek", "no_transactions_title_deposit" => "Ustvarimo nov prihodek!", "no_transactions_intro_deposit" => "Prihodkov \305\xa1e nimate. Za upravljanje va\xc5\xa1ih financ morate za\xc4\215eti bele\xc5\xbeiti prihodke.", "no_transactions_imperative_deposit" => "Ste dobil nekaj denarja? Potem pa to vnesite:", "no_transactions_create_deposit" => "Ustvari priliv", "no_transactions_title_transfers" => "Ustvarimo nov prenos!", "no_transactions_intro_transfers" => "Nimate \305\xa1e nobenih prenosov. \xc4\x8ce prena\305\xa1ate denar med ra\304\215uni sredstev, se to zabele\305\276i kot prenos.", "no_transactions_imperative_transfers" => "Ste \305\276e premikali denar naokoli? Potem pa to vnesite:", "no_transactions_create_transfers" => "Ustvari prenos", "no_piggies_title_default" => "Ustvarimo nov hranilnik!", "no_piggies_intro_default" => "Nimate \xc5\xa1e hranilnikov. Lahko jih ustvarite, da razdelite svoje prihranke in spremljate, za kaj var\xc4\215ujete.", "no_piggies_imperative_default" => "Ali imate stvari za katere var\304\x8dujete? Ustvarite hranilnik in z njim sledite var\xc4\215evanju:", "no_piggies_create_default" => "Ustvari nov hranilnik", "no_bills_title_default" => "Ustvari nov ra\xc4\x8dun!", "no_bills_intro_default" => "Nimate \xc5\241e nobenega ra\304\x8duna. Lahko ustvarite ra\xc4\x8dune za sledenje rednih stro\xc5\241kov, kot so najemnina ali zavarovanje.", "no_bills_imperative_default" => "Imate redne ra\304\215une? Ustvarite ponavljajo\304\215e se ra\304\x8dune in sledite va\305\xa1im pla\xc4\x8dilom:", "no_bills_create_default" => "Ustvari nov ra\304\x8dun", "create_right_now" => "Ustvari takoj", "no_new_transaction_in_recurrence" => "Ustvarjena ni bila nobena nova transakcija. Mogo\xc4\x8de je bila za ta datum \xc5\xbee spro\xc5\276ena?", "recurrences" => "Ponavljajo\304\215e se transakcije", "repeat_until_in_past" => "Ta ponavljajo\304\x8da se transakcija se je prenehala ponavljati dne :date.", "recurring_calendar_view" => "Koledar", "no_recurring_title_default" => "Ustvarimo ponavljajo\304\x8do se transakcijo!", "no_recurring_intro_default" => "Ponavljajo\xc4\215ih transakcij \xc5\241e nimate. Uporabite jih lahko zato, da vam Firefly III samodejno ustvari transakcije.", "no_recurring_imperative_default" => "To je precej napredna funkcija, vendar je lahko zelo uporabna. Preden nadaljuje\xc5\241, se prepri\304\215aj, da si v zgornjem desnem kotu prebral dokumentacijo (ikona ?).", "no_recurring_create_default" => "Ustvari ponavljajo\304\x8do se transakcijo", "make_new_recurring" => "Ustvari ponavljajo\xc4\x8do se transakcijo", "recurring_daily" => "Vsak dan", "recurring_weekly" => "Vsak teden v :weekday", "recurring_weekly_skip" => "Vsak :skip teden na :weekday", "recurring_monthly" => "Vsak mesec :dayOfMonth. dan", "recurring_monthly_skip" => "Vsak :skip mesec na :dayOfMonth dan", "recurring_ndom" => "Vsak mesec :dayOfMonth. :weekday", "recurring_yearly" => "Vsako leto na :date", "overview_for_recurrence" => "Pregled ponavljajo\xc4\x8dih se transakcij ":title"", "warning_duplicates_repetitions" => "V redkih primerih se datumi na tem seznamu pojavijo dvakrat. To se lahko zgodi, \304\x8de pride do ve\304\215kratnih ponovitev. Firefly III bo vedno ustvaril eno transakcijo na dan.", "created_transactions" => "Sorodne transakcije", "expected_withdrawals" => "Pri\304\x8dakovani odlivi", "expected_deposits" => "Pri\304\215akovani prilivi", "expected_transfers" => "Pri\304\x8dakovani prenosi", "created_withdrawals" => "Ustvarjeni odlivi", "created_deposits" => "Ustvarjeni prilivi", "created_transfers" => "Ustvarjeno prenosi", "recurring_info" => "Ponavljajo\xc4\215a se transakcija :count / :total", "created_from_recurrence" => "Ustvarjeno iz ponavljajo\xc4\x8de se transakcije ":title" (#:id)", "recurring_never_cron" => "Zdi se, da se cron opravilo, ki je potrebno za podporo ponavljajo\xc4\215ih se transakcij ni \xc5\xa1e nikoli zagnalo. To je seveda normalno, \304\215e ste pravkar namestili Firefly III, vendar je to nekaj, kar morate \304\215im prej nastaviti. Oglejte si strani s pomo\xc4\215jo z ikono (?) - v zgornjem desnem kotu strani.", "recurring_cron_long_ago" => "Izgleda, da je preteklo ve\xc4\215 kot 36 ur, odkar je zadnje cron opravilo, ki podpira ponavljajo\304\215e se transakcije, spro\xc5\276ilo. Ali ste prepri\xc4\x8dan, da je bilo pravilno nastavljeno? Oglejte si strani s pomo\304\x8djo z ikono (?) v zgornjem desnem kotu strani.", "create_new_recurrence" => "Ustvari novo ponavljajo\xc4\215o se transakcijo", "help_first_date" => "Navedi prvo pri\xc4\215akovano ponovitev. To mora biti v prihodnosti.", "help_first_date_no_past" => "Firefly III ne bo ustvarjal transakcij v preteklosti.", "no_currency" => "(brez valute)", "mandatory_for_recurring" => "Obvezne informacije o ponovitvah", "mandatory_for_transaction" => "Obvezne informacije o transakcijah", "optional_for_recurring" => "Neobvezne informacije o ponovitvah", "optional_for_transaction" => "Neobvezne informacije o transakcijah", "change_date_other_options" => "Spremenite "prvi datum", za ve\304\x8d mo\305\276nosti.", "mandatory_fields_for_tranaction" => "Te vrednosti bodo kon\304\x8dale v ustvarjenih transakcijah", "click_for_calendar" => "Kliknite tu za koledar, ki vam poka\305\276e, kdaj se transakcija ponovi.", "repeat_forever" => "Ponavljaj v nedogled", "repeat_until_date" => "Ponavljaj do datuma", "repeat_times" => "Ponavljaj ve\304\215krat", "recurring_skips_one" => "Vsak drugi", "recurring_skips_more" => "Presko\304\x8di :count ponovitev", "store_new_recurrence" => "Shranite ponavljajo\xc4\215o se transakcijo", "stored_new_recurrence" => "Ponavljajo\304\x8da se transakcija ":title" uspe\xc5\241no shranjena.", "edit_recurrence" => "Uredi ponavljajo\xc4\215o se transakcijo ":title"", "recurring_repeats_until" => "Ponavlja se do :date", "recurring_repeats_forever" => "Ponavlja se v nedogled", "recurring_repeats_x_times" => "Ponavlja se :count \xc4\x8dasa|Ponavlja se :count krat", "update_recurrence" => "Uredi ponavljajo\304\215o se transakcijo", "updated_recurrence" => "Ponavljajo\304\x8da se transakcija ":title" je bila urejena", "recurrence_is_inactive" => "Ta ponavljajo\304\x8da se transakcija ni aktivna in ne bo ustvarila novih transakcij.", "delete_recurring" => "Izbri\305\241i ponavljajo\304\x8do se transakcijo ":title"", "new_recurring_transaction" => "Nova ponavljajo\304\x8da se transakcija", "help_weekend" => "Kaj naj Firefly III stori, ko ponavljajo\xc4\x8da se transakcija pade na soboto ali nedeljo?", "do_nothing" => "Samo ustvari transakcijo", "skip_transaction" => "Presko\304\215i ponovitev", "jump_to_friday" => "Namesto tega ustvari transakcijo na prej\305\241nji petek", "jump_to_monday" => "Namesto tega ustvari transakcijo na naslednji ponedeljek", "will_jump_friday" => "Bo ustvarjena v petek namesto ob vikendih.", "will_jump_monday" => "Bo ustvarjena v ponedeljek namesto ob vikendih.", "except_weekends" => "Razen vikendov", "recurrence_deleted" => "Ponavljajo\304\215a se transakcija ":title" izbrisana", "box_balance_in_currency" => "Stanje (:currency)", "box_spent_in_currency" => "Porabljeno (:currency)", "box_earned_in_currency" => "Zaslu\305\276eno (:currency)", "box_budgeted_in_currency" => "Prora\xc4\215unski znesek (:currency)", "box_bill_paid_in_currency" => "Pla\xc4\215ani ra\304\x8duni (:currency)", "box_bill_unpaid_in_currency" => "Nepla\304\215ani ra\xc4\x8duni (:currency)", "box_left_to_spend_in_currency" => "\xc5\240e za porabit (:currency)", "box_net_worth_in_currency" => "Neto vrednost (:currency)", "box_spend_per_day" => "\305\240e za zapravit na dan :amount", "debug_page" => "Stran za odpravljanje napak", "debug_submit_instructions" => "\304\214e imate te\xc5\276ave, lahko informacije v tem polju uporabite kot informacije za odpravljanje napak. Kopirajte in prilepite v novo ali obstoje\xc4\x8do <a href="https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/issues">izdajo GitHub</a>. Ustvaril bo \304\x8dudovito tabelo, ki jo lahko uporabite za hitro diagnosticiranje va\305\xa1e te\305\276ave.", "debug_pretty_table" => "\304\214e kopirate/prilepite spodnje polje v izdajo GitHub, se ustvari tabela. Prosimo, da tega besedila ne obdajate s povratnimi kljukicami ali narekovaji.", "debug_additional_data" => "Lahko tudi delite vsebino spodnjega polja. To lahko tudi kopirate in prilepite v novo ali obstoje\304\x8do <a href="https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/issues">izdajo GitHub</a>. Vendar lahko vsebina tega polja vsebuje zasebne podatke, kot so imena ra\304\x8dunov, podrobnosti o transakcijah ali e-po\305\241tni naslovi.", "object_groups_menu_bar" => "Skupine", "object_groups_page_title" => "Skupine", "object_groups_breadcrumb" => "Skupine", "object_groups_index" => "Pregled", "object_groups" => "Skupine", "object_groups_empty_explain" => "Nekatere stvari v Firefly III lahko razdelimo v skupine. Hranilniki imajo na primer polje \302\xbbSkupina\xc2\253 na zaslonih za urejanje in ustvarjanje. Ko nastavite to polje, lahko uredite imena in vrstni red skupin na tej strani. Za ve\xc4\x8d informacij si oglejte strani s pomo\xc4\215jo v zgornjem desnem kotu pod ikono (?).", "object_group_title" => "Naslov", "edit_object_group" => "Uredi skupino ":title"", "delete_object_group" => "Izbri\xc5\241i skupino ":title"", "update_object_group" => "Posodobi skupino", "updated_object_group" => "Uspe\xc5\241no posodobljena skupina ":title"", "deleted_object_group" => "Uspe\xc5\241no izbrisana skupina ":title"", "object_group" => "Skupina", "placeholder" => "[Placeholder]", "audit_log_entries" => "Vnosi v revizijskem dnevniku", "ale_action_log_add" => "Dodan :amount v hranilnik ":name"", "ale_action_log_remove" => "Odstranjeno :amount iz hranilnika ":name"", "ale_action_clear_budget" => "Odstranjeno iz prora\xc4\215una", "ale_action_update_group_title" => "Posodobljen naslov transakcijske skupine", "ale_action_update_date" => "Posodobljen datum transakcije", "ale_action_update_order" => "Posodobljeno transakcijsko naro\304\x8dilo", "ale_action_clear_category" => "Odstranjeno iz kategorije", "ale_action_clear_notes" => "Odstrani opombe", "ale_action_clear_tag" => "Po\304\215i\xc5\xa1\xc4\215ena oznaka", "ale_action_clear_all_tags" => "Izbrisane vse oznake", "ale_action_set_bill" => "Povezano z ra\304\215unom", "ale_action_switch_accounts" => "Zamenjan izvorni in ciljni ra\304\x8dun", "ale_action_set_budget" => "Dolo\304\x8dite prora\xc4\215un", "ale_action_set_category" => "Nastavi kategorijo", "ale_action_set_source" => "Nastavi izvorni ra\xc4\215un", "ale_action_set_destination" => "Nastavi ciljni ra\304\x8dun", "ale_action_update_transaction_type" => "Spremenjena vrsta transakcije", "ale_action_update_notes" => "Spremenjene opombe", "ale_action_update_description" => "Spremenjen opis", "ale_action_add_to_piggy" => "Hranilnik", "ale_action_remove_from_piggy" => "Hranilnik", "ale_action_add_tag" => "Dodana oznaka", "ale_action_update_amount" => "Posodobljen znesek", "enable_auto_convert" => "Omogo\xc4\x8di pretvorbo valut", "disable_auto_convert" => "Onemogo\xc4\215i pretvorbo valut"); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php


Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 ae3694209bba8d1f6b84a987732a6e99
Eval Count 0
Decode Time 814 ms