Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?include('configure.php'); include('conexao.php'); include('funcoes.inc.hhvm'); includ..

Decoded Output download

<?include('configure.php'); 
include('conexao.php'); 
include('funcoes.inc.hhvm'); 
include('sessao_admin.hhvm'); 
$AUATMKATMHMKMTMHKHAUKUKAMTMUMUMUMAAUMHMTMTKTAUKMKUMAKMATMAAHATKT='mysqli_stmt_execute'; 
if (!MKA_Permissao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT($_SESSION['MKA_Usuario'],"perm_logs")){ 
	header("Location: index.hhvm");exit(); 
	} 
	$_SERVER["PHP_SELF"]=$_SERVER["PHP_SELF"]; 
	$_SESSION['MKA_RegPaginas']=$_SESSION['MKA_RegPaginas']; 
	0=0; 
	$MMAUATMKMKKTKUKTAMAKMUMAKAKAAMMUAKMUKAAUMMMUAKKAMTAUMHKTAHMMATKH='mysqli_stmt_execute'; 
	if (isset($_GET['pageNum_rsCGNAT']))0=$_GET['pageNum_rsCGNAT']; 
	$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH*$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU=0*$_SESSION['MKA_RegPaginas'];"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 "="SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ";$MTMAMKKUMUMHKTKAMAAMAUMTMKATAUAUMMMTMAKMMHKHAUMMMAATMHMAKAMMMAAM='mysqli_stmt_bind_param';if (!empty($_GET['daata']))"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ".="AND date(daata) = '" . FAUMMAKAHKUMUAHMUMAAUAKATAUKTMHKUAHMAAHATMUMHMAAMMMMMMHKUMUMTATKH($_GET['daata']) . "' ";$ATATAHMHKUMTAHMTMHKMMTMHATMTKAMKKMMMAMMAATMTKUAMAHKUMAKAAKKMAMKM='mysqli_query';if (!empty($_GET['ip_valido']))"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ".="AND ip_valido = '" . FAUMMAKAHKUMUAHMUMAAUAKATAUKTMHKUAHMAAHATMUMHMAAMMMMMMHKUMUMTATKH($_GET['ip_valido']) . "' ";$MUAUKAKHMAMTKUMAAMKUMKKAKHMHKAMKMKKMAHMKMHMMMKMUKHAMMUKTKUAHMTKU='mysqli_stmt_bind_param';if (!empty($_GET['porta']))"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ".="AND port_start <= " . FAUMMAKAHKUMUAHMUMAAUAKATAUKTMHKUAHMAAHATMUMHMAAMMMMMMHKUMUMTATKH($_GET['porta']) . " AND port_end >= " . FAUMMAKAHKUMUAHMUMAAUAKATAUKTMHKUAHMAAHATMUMHMAAMMMMMMHKUMUMTATKH($_GET['porta']) . " ";"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ".="ORDER BY id DESC";sprintf("%s LIMIT %d, %d",$MKAAUAMMTMAKTKAAUMUATKTKTAUAMAUMAKHKHMKATAMKMKTKAAHMHKMKTAMKMMHMHAM,$MKAKUMAAHAKMKMHMAMMAKMAKTKMKAMHAHKMAMKMKTATKMKHKHATKMAKKUMHAUATATAU,$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)=sprintf("%s LIMIT %d, %d","SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ",$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH*$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU,$_SESSION['MKA_RegPaginas']);$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMTKUKTAHKUMTMTMKAKMTMKMAMHKMMHMUMHKHAHKAMTMUMHMUKHMTMKAKMKATKU)=$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,sprintf("%s LIMIT %d, %d",$MKAAUAMMTMAKTKAAUMUATKTKTAUAMAUMAKHKHMKATAMKMKTKAAHMHKMKTAMKMMHMHAM,$MKAKUMAAHAKMKMHMAMMAKMAKTKMKAMHAHKMAMKMKTATKMKHKHATKMAKKUMHAUATATAU,$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU));$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)=$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMTKUKTAHKUMTMTMKAKMTMKMAMHKMMHMUMHKHAHKAMTMUMHMUKHMTMKAKMKATKU));$AUKUAMATAKATATATMAMTMUMMMHKAMHMUKHAHKTAUKMKUAKAUAUKHAHMUMKKMKHKM='mysqli_set_charset';if (isset($_GET['totalRows_rsCGNAT'])){$_GET['totalRows_rsCGNAT']=$_GET['totalRows_rsCGNAT'];}else{$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAUAMMTMAKTKAAUMUATKTKTAUAMAUMAKHKHMKATAMKMKTKAAHMHKMKTAMKMMHMHAM)=$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ");$_GET['totalRows_rsCGNAT']=$MMKHMHKUKHMAAHAUMHATMKKUAKMUMAAMMUMAKTKUKMAMAMKUKMMAKHMHKMMMATMMMAMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAUAMMTMAKTKAAUMUATKTKTAUAMAUMAKHKHMKATAMKMKTKAAHMHKMKTAMKMMHMHAM));}ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1=ceil($_GET['totalRows_rsCGNAT']/$_SESSION['MKA_RegPaginas'])-1;""="";$AHAUKHKUAMMUKHAHATAUMKKMKMMAAKMTMKKTAKMUKTMKMAAMMUAKKHKAAKAKAHKT='mysqli_connect';if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])){explode("&",$_SERVER['QUERY_STRING'])=explode("&",$_SERVER['QUERY_STRING']);array()=array();foreach(explode("&",$_SERVER['QUERY_STRING']) as $MKAKUMMKTMMKHAKATMHMUMMKUKHMTMUKTAHKUAHKAMMKUMUAKMAKAMKMUAKAMAHAMMA){;$AHATMKKMMHMUAMAHAMMAMKAUAHKMMUMKMMMKAKKMAUKHATMTAHMKMAATMHMMMHKH='mysqli_autocommit';if (stristr($MKAKUMMKTMMKHAKATMHMUMMKUKHMTMUKTAHKUAHKAMMKUMUAKMAKAMKMUAKAMAHAMMA,"pageNum_rsCGNAT")==false&&stristr($MKAKUMMKTMMKHAKATMHMUMMKUKHMTMUKTAHKUAHKAMMKUMUAKMAKAMKMUAKAMAHAMMA,"totalRows_rsCGNAT")==false){array_push(array(),$MKAKUMMKTMMKHAKATMHMUMMKUKHMTMUKTAHKUAHKAMMKUMUAKMAKAMKMUAKAMAHAMMA);}};'mysqli_real_escape_string'='mysqli_real_escape_string';if (count(array())!=0)""="&" . htmlentities(implode("&",array()));}""=sprintf("&totalRows_rsCGNAT=%d%s",$_GET['totalRows_rsCGNAT'],"");0=0;$KMMMMHMHMUMKKTAUKMKTMKMUMAAKMAAMAMKAKHKTKHAMKUMUKAKTMTMUMAAUMKAH='mysqli_stmt_bind_param'; echo $MAAKAMKUMAMHMUKUAUKAKMKUKHMAKHMTMAKAAKMKKMKAMUATKUAHKHAKAKAMKHMT;echo $_SESSION['MKA_f256css'];$KAKUAHMTMTMKATMTAKMMMAKTMUAUAMAHAMKUAKMUMTMTMTMMMHAHAMMHATAMKMAM='mysqli_stmt_execute'; echo $MTMUKTAUMHATAKKMKHKHKUATATAUAHAKMUKAMTAKMHKUMHKUMMKMAUKAMKKAAHMK;echo $_SESSION['MKA_f256js'];$AUKHKMMTMTKMKMKAKTATMAMHKMKHAKAHMKMAMTMUAUMHATKHKMATAKAKAUKUATMT='mysqli_rollback'; echo $MHMTMMMMMUKMMUMMKMMTATAMKMAUMUKTKMMUKAKAAMAHAHAKKAMTATMTKMKAKHKM;include('topo.php');$MTMAMTKUMTMUMAAHKAMMAHKMKMKUKAMHMMAMMUKHKUMUKMAKMAKHMAKUKUATMTMT='mysqli_query'; echo $KHMMMUAMKAKHAKMUMUAMMUMMAMATMHMKKMKMAMKAMAKUMMKMKAAUAHAUAUMKMUMM;echo FMHAUMKATMHMHAMAUKHKTAUAUAKAHATKHAUAUMAMTMKAHMMMUAMAHAHKUMUMKMHMT($_GET['totalRows_rsCGNAT'],5);$AUAHKUKAKUKHATMUKAKAKMMUAHAMMKKMKHKHMUMAMMKAKTKTKHAKKTMKKAMUAUAK='mysqli_autocommit'; echo $AMKAMAMTKUKMATAUKHKUKMMKMUKTAHAKAUKAAMKMKTKAKAAHKHKAAUMTMHKTAKMA;$ATKAMKKTKAKHKMMKKAMKAUMAMKMTKUAMKAMKKHKHAMAHMAMMAKMTKUMTMMKAMUKM='mysqli_real_escape_string';if (!empty($_GET['daata']))echo $_GET['daata'];$AKMUATMUMKKHAUAUMTAHATMHKUMHKTKAKHAMKAKUAMKMAMAKAUMTATMKAMKMATKM='mysqli_query'; echo $MAAUMAKHKUMHAKAHKHKUMTATKHAKAKKHKUMHMHKAKTMHKUKTMHMHKUAHAHKUKAKA;$KHMKKUKAATMUMAAMAMMAMTMKMHMUMMATAHKHMKMTMAKUKAMAKTATAKKAATAUAUAU='mysqli_set_charset';if (!empty($_GET['ip_valido']))echo $_GET['ip_valido'];$KUKHMAAMMKMHAMMMKAKUATAHAKATMKKUKMKAAUATMAAHMMATAHAKMAKMMAKAKUAK='mysqli_real_escape_string'; echo $AKKHATAKAMKMAKMMKAKUKAMAKTMTMKAMATAUMKKMAHKAMAKAMUAHMHMKAKAMAMAU;$KAAHKUMMMUMKKAATMTMMAKMMMKKAMHMMAKKUKUMMMHMMAUAKKHAMMUKUMTMUAMKM='mysqli_prepare';if (!empty($_GET['porta']))echo $_GET['porta'];$KTMKAUMTMTAUMHKMMKMTKMAMAHKHKTKUMUAMMHMUAUAKMKMKKUKHMHMHMTAMAHKH='mysqli_stmt_execute'; echo $KTAMAHAUAMMUKUATATMUKMMHMHMUAUAMMTKHMKMUMAKHKHMKMUKUKUKTMUKHAKMA; ;$KUKUMKAKAUKHMUMMAUMAMHATMMAUAMKAMTKAKMMMKTAKAMMAKUKAAMKMMMAHMKKT='mysqli_rollback';if ($_GET['totalRows_rsCGNAT']>0){0=0;do{0++;$KUAHMTAKKTKUAUAHKHMTAKMAKAMKAUMUKMAHKMKHMTKHMAKHMUAKMAKAMAMUKAKM='mysqli_rollback'; echo $MAKMMMMTMAMTMUMKMAMMAKMAAMAUMUMTKTMUKUATMKMUAUKAAKMAKAMAKTKTKAKH;$KTAMMMAUMUMAMHAUAHAUAHMAKUKUATATAMKHMTMAMUMMMTKUMMMKKUMMAUKTKHMM='shell_exec';if ((0%2)==0)echo 'class="has-background-light"';$MUAMMUAMMKAHMAKAKMKUKMATAUMTMMMKKMMAKHMKMAAKMHKMAMMHMUKTAKMUKHMK='mysqli_stmt_bind_param'; echo $MKAUMTMTKMKMKTAMKAMKMAMKMUKUMAKTMUMKAHMAATKAAKKMAHAUKMKHMMAMKAKA;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['login'];$MTMAAHAKAUKUMTMTATKMKAMMMHKTMKATMAATMTMTMHAMAUMHMAKMMUMHKTKTMMAU='mysqli_connect'; echo $MAMMATMHAMMTMUMAMAAKKMAHMUKAMMKMAMAKMAAMAMMTKMMTAKKMAMKUKTMMMUMM;echo date('d/m/y H:i',strtotime($MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['daata']));$ATAMMHKHMHMUMKKHATMMAHMTAHAKKUAMAHAKKUKUKTMTAMKTKUMAAHKAMMKUKAMH='mysqli_commit'; echo $AHMAAHAKMKATAMMKMMMHMKAHMUMUAHKHKTMHKHAHAMMHATMUAMAUATKMKUAHMUKA;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['ip_valido'];$KAMTMAKMMTMMMTAUMTKHMMKAATMAMKAHKHAKAMMTMTMHKTMHMUKAKHKTAKMTKAAH='mysqli_real_escape_string'; echo $AHMAAHAKMKATAMMKMMMHMKAHMUMUAHKHKTMHKHAHAMMHATMUAMAUATKMKUAHMUKA;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['ip_interno'];$MHATAMAHMAKTMKMTKMMUMKKMMAAHAKATMTAUKMMTMTMMAMAUAMAHKUAUMAMKAMAT='mysqli_fetch_assoc'; echo $AHMAAHAKMKATAMMKMMMHMKAHMUMUAHKHKTMHKHAHAMMHATMUAMAUATKMKUAHMUKA;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['port_start'] . "-" . $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['port_end'];$KMMTAMAKMTMAMKAUAMKAATAHAKMAMKKUATMMKAMMATKMKAAKMUMHMTAUAHKAMKAH='mysqli_rollback'; echo $MKMUKUKTAUKAKMKUKUKAATMAMHMAATKMKHAKAKAHMKAHATMHMKMUKMATAKKMAHAT;"SELECT pool6 FROM sis_logpd6 WHERE id_radacct = " . $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM))['id_radacct'] . " LIMIT 1"="SELECT pool6 FROM sis_logpd6 WHERE id_radacct = " . $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['id_radacct'] . " LIMIT 1";$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMKAUMHKTKAAHMHKHMHKAMHMTMUAKMUMHATATMUAKKMKTKHMTMHMHKTKHAHKUKM)=$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,"SELECT pool6 FROM sis_logpd6 WHERE id_radacct = " . $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM))['id_radacct'] . " LIMIT 1");$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAAHAHKHATKTAKATKMAKMHAMAMAMKHAMMHMKKTKHKUAMMMAUMKAKMMMKKTMUAUMMMA)=$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMKAUMHKTKAAHMHKHMHKAMHMTMUAKMUMHATATMUAKKMKTKHMTMHMHKTKHAHKUKM));$MMKHMHKUKHMAAHAUMHATMKKUAKMUMAAMMUMAKTKUKMAMAMKUKMMAKHMHKMMMATMMMAMM($MKAAHAHKHATKTAKATKMAKMHAMAMAMKHAMMHMKKTKHKUAMMMAUMKAKMMMKKTMUAUMMMA)=$MMKHMHKUKHMAAHAUMHATMKKUAKMUMAAMMUMAKTKUKMAMAMKUKMMAKHMHKMMMATMMMAMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMKAUMHKTKAAHMHKHMHKAMHMTMUAKMUMHATATMUAKKMKTKHMTMHMHKTKHAHKUKM));$KHAKMUMMMTKAATKHAHMAKTMKKMKUMMKUMMMHMMKMKUMMKHAUMKKUKTAMKTKTAHMU='mysqli_rollback';if ($MMKHMHKUKHMAAHAUMHATMKKUAKMUMAAMMUMAKTKUKMAMAMKUKMMAKHMHKMMMATMMMAMM($MKAAHAHKHATKTAKATKMAKMHAMAMAMKHAMMHMKKTKHKUAMMMAUMKAKMMMKKTMUAUMMMA)>0)echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAAHAHKHATKTAKATKMAKMHAMAMAMKHAMMHMKKTKHKUAMMMAUMKAKMMMKKTMUAUMMMA)['pool6'];$KAMTAHMHMHKTAHMAMMAMMHAHAMMHAMAKKUKMAUMAATKTKUKUMAAMMUAKATKHAUMA='mysqli_prepare'; echo $MKMKKMMKKHAMKMAMAKAMAHKHKMAMMHKHMHMTAMAKMHKUATKUKAMTAHMTAKMUMUMM;$KTKHATAKAHKMKMKHMMKUAUATAUKAMUAUKMMAAUMTAHAHAMMMMKATMUKHMHMTAUKH='mysqli_rollback';if ((0%2)==0)echo 'class="has-background-light"';$MTAMMHMAAKKUMKKAAHATKTKMKAKUMUMAAMMAAUMTAMKHKTAMKMAHKAAUMTKAAMAT='mysqli_commit'; echo $AUMHAMATAMAUKTAHMUMTMHAHKMMAMTMMATKHKTAHKMKMMAAMMAMKMUKAATKUKUKU;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['id_radacct'];$ATKTMAKTMTMMMTKMKTAKMMAHMKMMMMKUAUMTMHMMMKMAKUMMMHKHKHKAKTAUAUMM='mysqli_set_charset'; echo $MKKAATKMKHKUAKMHKUMMAUAHAMAHKUAMAKAKKHKMAKMHKMMKMTKAKHMTKHAHKMKA;}while($MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)=$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMTKUKTAHKUMTMTMKAKMTMKMAMHKMMHMUMHKHAHKAMTMUMHMUKHMTMKAKMKATKU)));};$KTAHMMAKAHKAAHMMATAHMAAKAKKHKMKHKTKTKAKHMHKTKHMHKMKTAHMHATMAMAKU='mysqli_escape_string'; echo $MAMHAHMUKAMUKHMTAMMAMUMAAUKUAMAKKUMUAUMTKAKTMTAUAMAUAUKMKAAKMTKA;$KTAHMUKAMKATKHMAATMUKHMKKTAKAHKHMUMAKAKUMKKHKTKMATKMMAATMTMUAUKA='mysqli_num_rows';if (ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1>0){;$KHMAKUMUMAAKMMMMKAMTKAMKAHMTMTMKAMKMKUMTAMKHMUMKMHMHAMATMAKAAHAH='mysqli_rollback'; echo $MAMUMAKMAMKUMAMAKHAHKAKTMHMTKMATKAMMKTMKKHMUKUKTMUKAAUMMKHMUATKA;$KMMHAMKTAHATMMAKMHMKMUMMAUKHMKMMMAATKTMMATMAAHMTKHATAKKTAUMHKHKA='mysqli_escape_string';if (0>0){;$MTMKAKMTKHAMMHKMMKAUKMMUMUAUKUMTKAMAMAKAATKMKAKTMAAKAUAHMKAKMKMK='shell_exec'; echo $KUKUKMAUMTAKMTMAKHMMKHKHAMATMUMAKTKTAKKMMHATMAMUMTMHMHMKKHMUKUKA;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],max(0,0-1),"");$KMMKAHKMMKMKMAAMMUAUKAMHKTMTAHMMMTMKMMKHMAKTMHKMKMKTATMKAKAKAHAH='mysqli_stmt_bind_param'; echo $MAAHAHAHKHMUMAKTMTAUMTAHKTAKATKHMAMUKUKMMMKUKTKMKTMMMTMAMTATMMKU;};$MMMMKMAKAUMUKUAMAMMMMHMHKAKUAHMMKUAMKMAMAUKTAHKHKAKMATMMKUMKKHMU='mysqli_fetch_assoc'; echo PHP_EOL;$MAKMMAKUMKAUMKKAAKMKKAATMAKMATMHKMMKMKAKAHAMAHKUKMATKHMMAMAMKTAU='mysqli_set_charset';if (0<ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1){;$MHKAKAMAATKAKAMKMMKTAUMTMHMTKUMMAKAUMKKAAKMHAUKHMUMUMHMMMMAUKAKH='mysqli_set_charset'; echo $KUKUKMAUMTAKMTMAKHMMKHKHAMATMUMAKTKTAKKMMHATMAMUMTMHMHMKKHMUKUKA;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],min(ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1,0+1),"");$KHMMAMMKMUMHKTMMKTMTAUKMAMAKAHMKMKMMAKMTAKKHMKKUMKMMKUKMMAMMKHMU='mysqli_query'; echo $KMMUMUATKUKUAUAUMAKAAHATKUKAMUKUKAMKMKKTMMKTKAMAKAATMAKAKAMKMTKM;};'mysqli_query'='mysqli_query'; echo $MHAMAMATAUKAMAMHAHKUKHAMKTKHMTATAUKAKUAHKHMHKAMMAKKTAHKTATMAMMKU;$AUKHMHAKKHKUMHMAAUKTKUAHMAKTKHATKMKAATAUAMKTMKAMAKKHAHAHMKMMMUMT='mysqli_escape_string';if (0>2){;$KMMTMMMUMHMUKTKTMKKMKUKTKTMKKAAMAMMTAKMMKTKAMHAMKTMAMUMAKHAKAUKT='shell_exec'; echo $AMKHAMKAMKKHATMUKUMTMKMMMKAUKHAMKUAHMAMMMAKAMHMAKMMUAHAUMUMMKAAM;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],0,"");$KAAHMUMTMTKTAHAUMUKUKTAMMMKMAUMMAHMHMKMTAKMKAKAHMUMHAMMAAHAMMTKT='mysqli_query'; echo $AKKHAKKHMKMAMUMKAMMUMAMAATKAMMATKHMTAHKAMKAUMUMKATKAAMKUAMMKMKMU;};$MUKAKTMKAHATMHKMMHAKATKMKTKTAMKMMUMKKHAHKUATMAKUMTAHAHMUKAKTMHKM='mysqli_num_rows';if ((0>0)||(0<ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1)){$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH-2=0-2;$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH+2=0+2;$MTKAMMATAKKHATMUAHAKKTAHMAKUMMMHMHMTKHAUAKAKATKTMHMHKHMHMUAMAHKT='mysqli_fetch_assoc';for ($i=0;$i<=ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1;$i++){;$ATMTAHKUAKMKMAMMKTMKMUAHMTAHMKAKMUKMMKKHATAHMMMUATAUAHMHATKAKHKH='mysqli_escape_string';if (($i>=$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH-2)&&($i<=$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH+2)){;$KAKUAKMAKTATKUMAKUMMMAAMKMKMAHKUAUMMMKMUAKKUKHMUAMKUMAMTKUKTKHKH='mysqli_commit';if ($i!=0){;$AHMUATKHAUATAMATMHKMKAKTAMAKMKAUKHKTMMMTMKAHAHKHMKMKAUKMAMAKAMAK='mysqli_prepare'; echo $AMKHAMKAMKKHATMUKUMTMKMMMKAUKHAMKUAHMAMMMAKAMHMAKMMUAHAUMUMMKAAM;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],$i,"");$MMMTAHKMMMMKMTAUAKAHKMAMMMKMAKAUMAKAMAKTKHMMMKMHMHMHMKKTMAKTAKKM='mysqli_query'; echo $AMMMMAMAKAKAAMMHAMATKHMTMKMKMUAHMHKTKTMUMHKTKMMKAKKUATAKMAMTMKKM;echo FMHAUMKATMHMHAMAUKHKTAUAUAKAHATKHAUAUMAMTMKAHMMMUAMAHAHKUMUMKMHMT($i+1,2);$MUKMKAAMAUKAKMAKKTMAKTKAMHMTMAKHMAMHMKMKMUAKKAMAKUAKAKMTKUMHKUAM='mysqli_free_result'; echo $AUAHMMAHKHATMHAHAHATAHAMMKMUKUATMTAUAMAMKAMHMHMTMTKMKMMMMMMAMUMH;}else{;$KAMHKAKMKHAHKTMMMAMMMKMAMKATMTAHAKMAKMKTAMMHKUATMUMKMAKTKHMKKMAH='mysqli_escape_string'; echo $ATAKAUAKMAKHKMAMAHKAMMAHKAAHKUMTKAMKMUMUMTAHKHMAMMKHKMATMKMHKTMA;echo FMHAUMKATMHMHAMAUKHKTAUAUAKAHATKHAUAUMAMTMKAHMMMUAMAHAHKUMUMKMHMT($i+1,2);$KTKUMMAKKHAHAKAUMKKMMMAHMTKTAMMMMMMKATKMAMKHKMAKKMMAMUKMMTMKMUAK='mysqli_num_rows'; echo $AUAHMMAHKHATMHAHAHATAHAMMKMUKUATMTAUAMAMKAMHMHMTMTKMKMMMMMMAMUMH;}}}};$AHMKKMMAAHMHMMKTKUMMAMAUAUMAKUMTKAMAMHAUMHMHAUAKAHKAMTKUAKMMAUAH='mysqli_connect';if (0<=ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1-3){;$MHKHKMMMKAMAMTMHMMATMKKUKAATAMKMKAAHAUAUMMMHMTMAMKMMKUKHKMMHAUAM='mysqli_prepare'; echo $MTKAKAKHMUMMMAKTMTMKMAKMMTMHKAMUKMAMKMKUMAMUAKMMKUMAKUKHAKMHKUAH;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1,"");$ATATMHKTATMKKHKAAKMHKHMKKMAUMTKUATKMAKKHKTMKKTMMKAKTAHMMMMMAMHKT='mysqli_prepare'; echo $AMMAMAMAMTKMMUMTMHAHAKMAKTAKMKATMHMUMHAMKHAHMMAMMAKMKAMKMHMKKHMT;echo ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1+1;$MAKUAUMAMAMMKTMKKMMMMMMKKHATMAKTKHATMKMAMTAUMTMTAHKHKAKMMKMUAHKA='mysqli_autocommit'; echo $KTAHMHATAUAKMKMKAMKAMTKUMHAMKMMHKTKUMUKTMAMMMHKHKAKUMUMUAUMMMTMU;};$MUATKUAHAKKAAHAKAUKMAUMUMHMTMTKMMUMUMUKUAMAHKUKHMMAMMMMUMHMKATAK='mysqli_num_rows'; echo $ATKAMUATMAAUKMAHKHMAMAKTKMKMAHAMMAMAAKATKMMKMTMHMTMKMAKAAUKMMMMH;};$KHMHAKMKAHMUKHAUMKAHKMKUMAKHAHAHKUATAHAUKHMAMHMAAUMMAHMHMHAMAUKA='mysqli_commit'; echo PHP_EOL;include('baixo.php');$KUKTKAAKAUAKMHMMKAAMMUKTKUMKAMKMMUKMKUAHMHATKHKMKMMHMKKMKTMTAHAK='mysqli_real_escape_string'; echo $KMATMKMMMHKUAKAHAUAUMTKHKUMKAUKHMKMTAMKTMTKMMTKMMTMKMMAMKUKHMKAU;$MMKUMHKMAMKMMKKTAKKHAMKAKHAMAMMMKMAMMKMTMKMMMAMAKMMUMKMAAHMTMMKAAHMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMTKUKTAHKUMTMTMKAKMTMKMAMHKMMHMUMHKHAHKAMTMUMHMUKHMTMKAKMKATKU)); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?include('configure.php');
include('conexao.php');
include('funcoes.inc.hhvm');
include('sessao_admin.hhvm');
$AUATMKATMHMKMTMHKHAUKUKAMTMUMUMUMAAUMHMTMTKTAUKMKUMAKMATMAAHATKT='mysqli_stmt_execute';
if (!MKA_Permissao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT($_SESSION['MKA_Usuario'],"perm_logs")){
	header("Location: index.hhvm");exit();
	}
	$_SERVER["PHP_SELF"]=$_SERVER["PHP_SELF"];
	$_SESSION['MKA_RegPaginas']=$_SESSION['MKA_RegPaginas'];
	0=0;
	$MMAUATMKMKKTKUKTAMAKMUMAKAKAAMMUAKMUKAAUMMMUAKKAMTAUMHKTAHMMATKH='mysqli_stmt_execute';
	if (isset($_GET['pageNum_rsCGNAT']))0=$_GET['pageNum_rsCGNAT'];
	$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH*$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU=0*$_SESSION['MKA_RegPaginas'];"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 "="SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ";$MTMAMKKUMUMHKTKAMAAMAUMTMKATAUAUMMMTMAKMMHKHAUMMMAATMHMAKAMMMAAM='mysqli_stmt_bind_param';if (!empty($_GET['daata']))"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ".="AND date(daata) = '" . FAUMMAKAHKUMUAHMUMAAUAKATAUKTMHKUAHMAAHATMUMHMAAMMMMMMHKUMUMTATKH($_GET['daata']) . "' ";$ATATAHMHKUMTAHMTMHKMMTMHATMTKAMKKMMMAMMAATMTKUAMAHKUMAKAAKKMAMKM='mysqli_query';if (!empty($_GET['ip_valido']))"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ".="AND ip_valido = '" . FAUMMAKAHKUMUAHMUMAAUAKATAUKTMHKUAHMAAHATMUMHMAAMMMMMMHKUMUMTATKH($_GET['ip_valido']) . "' ";$MUAUKAKHMAMTKUMAAMKUMKKAKHMHKAMKMKKMAHMKMHMMMKMUKHAMMUKTKUAHMTKU='mysqli_stmt_bind_param';if (!empty($_GET['porta']))"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ".="AND port_start <= " . FAUMMAKAHKUMUAHMUMAAUAKATAUKTMHKUAHMAAHATMUMHMAAMMMMMMHKUMUMTATKH($_GET['porta']) . " AND port_end >= " . FAUMMAKAHKUMUAHMUMAAUAKATAUKTMHKUAHMAAHATMUMHMAAMMMMMMHKUMUMTATKH($_GET['porta']) . " ";"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ".="ORDER BY id DESC";sprintf("%s LIMIT %d, %d",$MKAAUAMMTMAKTKAAUMUATKTKTAUAMAUMAKHKHMKATAMKMKTKAAHMHKMKTAMKMMHMHAM,$MKAKUMAAHAKMKMHMAMMAKMAKTKMKAMHAHKMAMKMKTATKMKHKHATKMAKKUMHAUATATAU,$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)=sprintf("%s LIMIT %d, %d","SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ",$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH*$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU,$_SESSION['MKA_RegPaginas']);$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMTKUKTAHKUMTMTMKAKMTMKMAMHKMMHMUMHKHAHKAMTMUMHMUKHMTMKAKMKATKU)=$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,sprintf("%s LIMIT %d, %d",$MKAAUAMMTMAKTKAAUMUATKTKTAUAMAUMAKHKHMKATAMKMKTKAAHMHKMKTAMKMMHMHAM,$MKAKUMAAHAKMKMHMAMMAKMAKTKMKAMHAHKMAMKMKTATKMKHKHATKMAKKUMHAUATATAU,$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU));$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)=$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMTKUKTAHKUMTMTMKAKMTMKMAMHKMMHMUMHKHAHKAMTMUMHMUKHMTMKAKMKATKU));$AUKUAMATAKATATATMAMTMUMMMHKAMHMUKHAHKTAUKMKUAKAUAUKHAHMUMKKMKHKM='mysqli_set_charset';if (isset($_GET['totalRows_rsCGNAT'])){$_GET['totalRows_rsCGNAT']=$_GET['totalRows_rsCGNAT'];}else{$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAUAMMTMAKTKAAUMUATKTKTAUAMAUMAKHKHMKATAMKMKTKAAHMHKMKTAMKMMHMHAM)=$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,"SELECT * FROM sis_logcgnat WHERE 1=1 ");$_GET['totalRows_rsCGNAT']=$MMKHMHKUKHMAAHAUMHATMKKUAKMUMAAMMUMAKTKUKMAMAMKUKMMAKHMHKMMMATMMMAMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAUAMMTMAKTKAAUMUATKTKTAUAMAUMAKHKHMKATAMKMKTKAAHMHKMKTAMKMMHMHAM));}ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1=ceil($_GET['totalRows_rsCGNAT']/$_SESSION['MKA_RegPaginas'])-1;""="";$AHAUKHKUAMMUKHAHATAUMKKMKMMAAKMTMKKTAKMUKTMKMAAMMUAKKHKAAKAKAHKT='mysqli_connect';if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])){explode("&",$_SERVER['QUERY_STRING'])=explode("&",$_SERVER['QUERY_STRING']);array()=array();foreach(explode("&",$_SERVER['QUERY_STRING']) as $MKAKUMMKTMMKHAKATMHMUMMKUKHMTMUKTAHKUAHKAMMKUMUAKMAKAMKMUAKAMAHAMMA){;$AHATMKKMMHMUAMAHAMMAMKAUAHKMMUMKMMMKAKKMAUKHATMTAHMKMAATMHMMMHKH='mysqli_autocommit';if (stristr($MKAKUMMKTMMKHAKATMHMUMMKUKHMTMUKTAHKUAHKAMMKUMUAKMAKAMKMUAKAMAHAMMA,"pageNum_rsCGNAT")==false&&stristr($MKAKUMMKTMMKHAKATMHMUMMKUKHMTMUKTAHKUAHKAMMKUMUAKMAKAMKMUAKAMAHAMMA,"totalRows_rsCGNAT")==false){array_push(array(),$MKAKUMMKTMMKHAKATMHMUMMKUKHMTMUKTAHKUAHKAMMKUMUAKMAKAMKMUAKAMAHAMMA);}};'mysqli_real_escape_string'='mysqli_real_escape_string';if (count(array())!=0)""="&" . htmlentities(implode("&",array()));}""=sprintf("&totalRows_rsCGNAT=%d%s",$_GET['totalRows_rsCGNAT'],"");0=0;$KMMMMHMHMUMKKTAUKMKTMKMUMAAKMAAMAMKAKHKTKHAMKUMUKAKTMTMUMAAUMKAH='mysqli_stmt_bind_param'; echo $MAAKAMKUMAMHMUKUAUKAKMKUKHMAKHMTMAKAAKMKKMKAMUATKUAHKHAKAKAMKHMT;echo $_SESSION['MKA_f256css'];$KAKUAHMTMTMKATMTAKMMMAKTMUAUAMAHAMKUAKMUMTMTMTMMMHAHAMMHATAMKMAM='mysqli_stmt_execute'; echo $MTMUKTAUMHATAKKMKHKHKUATATAUAHAKMUKAMTAKMHKUMHKUMMKMAUKAMKKAAHMK;echo $_SESSION['MKA_f256js'];$AUKHKMMTMTKMKMKAKTATMAMHKMKHAKAHMKMAMTMUAUMHATKHKMATAKAKAUKUATMT='mysqli_rollback'; echo $MHMTMMMMMUKMMUMMKMMTATAMKMAUMUKTKMMUKAKAAMAHAHAKKAMTATMTKMKAKHKM;include('topo.php');$MTMAMTKUMTMUMAAHKAMMAHKMKMKUKAMHMMAMMUKHKUMUKMAKMAKHMAKUKUATMTMT='mysqli_query'; echo $KHMMMUAMKAKHAKMUMUAMMUMMAMATMHMKKMKMAMKAMAKUMMKMKAAUAHAUAUMKMUMM;echo FMHAUMKATMHMHAMAUKHKTAUAUAKAHATKHAUAUMAMTMKAHMMMUAMAHAHKUMUMKMHMT($_GET['totalRows_rsCGNAT'],5);$AUAHKUKAKUKHATMUKAKAKMMUAHAMMKKMKHKHMUMAMMKAKTKTKHAKKTMKKAMUAUAK='mysqli_autocommit'; echo $AMKAMAMTKUKMATAUKHKUKMMKMUKTAHAKAUKAAMKMKTKAKAAHKHKAAUMTMHKTAKMA;$ATKAMKKTKAKHKMMKKAMKAUMAMKMTKUAMKAMKKHKHAMAHMAMMAKMTKUMTMMKAMUKM='mysqli_real_escape_string';if (!empty($_GET['daata']))echo $_GET['daata'];$AKMUATMUMKKHAUAUMTAHATMHKUMHKTKAKHAMKAKUAMKMAMAKAUMTATMKAMKMATKM='mysqli_query'; echo $MAAUMAKHKUMHAKAHKHKUMTATKHAKAKKHKUMHMHKAKTMHKUKTMHMHKUAHAHKUKAKA;$KHMKKUKAATMUMAAMAMMAMTMKMHMUMMATAHKHMKMTMAKUKAMAKTATAKKAATAUAUAU='mysqli_set_charset';if (!empty($_GET['ip_valido']))echo $_GET['ip_valido'];$KUKHMAAMMKMHAMMMKAKUATAHAKATMKKUKMKAAUATMAAHMMATAHAKMAKMMAKAKUAK='mysqli_real_escape_string'; echo $AKKHATAKAMKMAKMMKAKUKAMAKTMTMKAMATAUMKKMAHKAMAKAMUAHMHMKAKAMAMAU;$KAAHKUMMMUMKKAATMTMMAKMMMKKAMHMMAKKUKUMMMHMMAUAKKHAMMUKUMTMUAMKM='mysqli_prepare';if (!empty($_GET['porta']))echo $_GET['porta'];$KTMKAUMTMTAUMHKMMKMTKMAMAHKHKTKUMUAMMHMUAUAKMKMKKUKHMHMHMTAMAHKH='mysqli_stmt_execute'; echo $KTAMAHAUAMMUKUATATMUKMMHMHMUAUAMMTKHMKMUMAKHKHMKMUKUKUKTMUKHAKMA; ;$KUKUMKAKAUKHMUMMAUMAMHATMMAUAMKAMTKAKMMMKTAKAMMAKUKAAMKMMMAHMKKT='mysqli_rollback';if ($_GET['totalRows_rsCGNAT']>0){0=0;do{0++;$KUAHMTAKKTKUAUAHKHMTAKMAKAMKAUMUKMAHKMKHMTKHMAKHMUAKMAKAMAMUKAKM='mysqli_rollback'; echo $MAKMMMMTMAMTMUMKMAMMAKMAAMAUMUMTKTMUKUATMKMUAUKAAKMAKAMAKTKTKAKH;$KTAMMMAUMUMAMHAUAHAUAHMAKUKUATATAMKHMTMAMUMMMTKUMMMKKUMMAUKTKHMM='shell_exec';if ((0%2)==0)echo 'class="has-background-light"';$MUAMMUAMMKAHMAKAKMKUKMATAUMTMMMKKMMAKHMKMAAKMHKMAMMHMUKTAKMUKHMK='mysqli_stmt_bind_param'; echo $MKAUMTMTKMKMKTAMKAMKMAMKMUKUMAKTMUMKAHMAATKAAKKMAHAUKMKHMMAMKAKA;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['login'];$MTMAAHAKAUKUMTMTATKMKAMMMHKTMKATMAATMTMTMHAMAUMHMAKMMUMHKTKTMMAU='mysqli_connect'; echo $MAMMATMHAMMTMUMAMAAKKMAHMUKAMMKMAMAKMAAMAMMTKMMTAKKMAMKUKTMMMUMM;echo date('d/m/y H:i',strtotime($MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['daata']));$ATAMMHKHMHMUMKKHATMMAHMTAHAKKUAMAHAKKUKUKTMTAMKTKUMAAHKAMMKUKAMH='mysqli_commit'; echo $AHMAAHAKMKATAMMKMMMHMKAHMUMUAHKHKTMHKHAHAMMHATMUAMAUATKMKUAHMUKA;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['ip_valido'];$KAMTMAKMMTMMMTAUMTKHMMKAATMAMKAHKHAKAMMTMTMHKTMHMUKAKHKTAKMTKAAH='mysqli_real_escape_string'; echo $AHMAAHAKMKATAMMKMMMHMKAHMUMUAHKHKTMHKHAHAMMHATMUAMAUATKMKUAHMUKA;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['ip_interno'];$MHATAMAHMAKTMKMTKMMUMKKMMAAHAKATMTAUKMMTMTMMAMAUAMAHKUAUMAMKAMAT='mysqli_fetch_assoc'; echo $AHMAAHAKMKATAMMKMMMHMKAHMUMUAHKHKTMHKHAHAMMHATMUAMAUATKMKUAHMUKA;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['port_start'] . "-" . $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['port_end'];$KMMTAMAKMTMAMKAUAMKAATAHAKMAMKKUATMMKAMMATKMKAAKMUMHMTAUAHKAMKAH='mysqli_rollback'; echo $MKMUKUKTAUKAKMKUKUKAATMAMHMAATKMKHAKAKAHMKAHATMHMKMUKMATAKKMAHAT;"SELECT pool6 FROM sis_logpd6 WHERE id_radacct = " . $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM))['id_radacct'] . " LIMIT 1"="SELECT pool6 FROM sis_logpd6 WHERE id_radacct = " . $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['id_radacct'] . " LIMIT 1";$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMKAUMHKTKAAHMHKHMHKAMHMTMUAKMUMHATATMUAKKMKTKHMTMHMHKTKHAHKUKM)=$MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,"SELECT pool6 FROM sis_logpd6 WHERE id_radacct = " . $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM))['id_radacct'] . " LIMIT 1");$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAAHAHKHATKTAKATKMAKMHAMAMAMKHAMMHMKKTKHKUAMMMAUMKAKMMMKKTMUAUMMMA)=$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMKAUMHKTKAAHMHKHMHKAMHMTMUAKMUMHATATMUAKKMKTKHMTMHMHKTKHAHKUKM));$MMKHMHKUKHMAAHAUMHATMKKUAKMUMAAMMUMAKTKUKMAMAMKUKMMAKHMHKMMMATMMMAMM($MKAAHAHKHATKTAKATKMAKMHAMAMAMKHAMMHMKKTKHKUAMMMAUMKAKMMMKKTMUAUMMMA)=$MMKHMHKUKHMAAHAUMHATMKKUAKMUMAAMMUMAKTKUKMAMAMKUKMMAKHMHKMMMATMMMAMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMKAUMHKTKAAHMHKHMHKAMHMTMUAKMUMHATATMUAKKMKTKHMTMHMHKTKHAHKUKM));$KHAKMUMMMTKAATKHAHMAKTMKKMKUMMKUMMMHMMKMKUMMKHAUMKKUKTAMKTKTAHMU='mysqli_rollback';if ($MMKHMHKUKHMAAHAUMHATMKKUAKMUMAAMMUMAKTKUKMAMAMKUKMMAKHMHKMMMATMMMAMM($MKAAHAHKHATKTAKATKMAKMHAMAMAMKHAMMHMKKTKHKUAMMMAUMKAKMMMKKTMUAUMMMA)>0)echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAAHAHKHATKTAKATKMAKMHAMAMAMKHAMMHMKKTKHKUAMMMAUMKAKMMMKKTMUAUMMMA)['pool6'];$KAMTAHMHMHKTAHMAMMAMMHAHAMMHAMAKKUKMAUMAATKTKUKUMAAMMUAKATKHAUMA='mysqli_prepare'; echo $MKMKKMMKKHAMKMAMAKAMAHKHKMAMMHKHMHMTAMAKMHKUATKUKAMTAHMTAKMUMUMM;$KTKHATAKAHKMKMKHMMKUAUATAUKAMUAUKMMAAUMTAHAHAMMMMKATMUKHMHMTAUKH='mysqli_rollback';if ((0%2)==0)echo 'class="has-background-light"';$MTAMMHMAAKKUMKKAAHATKTKMKAKUMUMAAMMAAUMTAMKHKTAMKMAHKAAUMTKAAMAT='mysqli_commit'; echo $AUMHAMATAMAUKTAHMUMTMHAHKMMAMTMMATKHKTAHKMKMMAAMMAMKMUKAATKUKUKU;echo $MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)['id_radacct'];$ATKTMAKTMTMMMTKMKTAKMMAHMKMMMMKUAUMTMHMMMKMAKUMMMHKHKHKAKTAUAUMM='mysqli_set_charset'; echo $MKKAATKMKHKUAKMHKUMMAUAHAMAHKUAMAKAKKHKMAKMHKMMKMTKAKHMTKHAHKMKA;}while($MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MKAKHAKAHKTMKAUKHATKAMHMHAKMAMUMMAHAUKMATMHAKAUMUKAMAMAMTMUAKMMAMKM)=$MMATATKTMMKAMAKHMAKTMMMAKTKMKUKAAHKTMUAKAKMUAMAUMMMTAUAHAMMKAHMTMKMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMTKUKTAHKUMTMTMKAKMTMKMAMHKMMHMUMHKHAHKAMTMUMHMUKHMTMKAKMKATKU)));};$KTAHMMAKAHKAAHMMATAHMAAKAKKHKMKHKTKTKAKHMHKTKHMHKMKTAHMHATMAMAKU='mysqli_escape_string'; echo $MAMHAHMUKAMUKHMTAMMAMUMAAUKUAMAKKUMUAUMTKAKTMTAUAMAUAUKMKAAKMTKA;$KTAHMUKAMKATKHMAATMUKHMKKTAKAHKHMUMAKAKUMKKHKTKMATKMMAATMTMUAUKA='mysqli_num_rows';if (ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1>0){;$KHMAKUMUMAAKMMMMKAMTKAMKAHMTMTMKAMKMKUMTAMKHMUMKMHMHAMATMAKAAHAH='mysqli_rollback'; echo $MAMUMAKMAMKUMAMAKHAHKAKTMHMTKMATKAMMKTMKKHMUKUKTMUKAAUMMKHMUATKA;$KMMHAMKTAHATMMAKMHMKMUMMAUKHMKMMMAATKTMMATMAAHMTKHATAKKTAUMHKHKA='mysqli_escape_string';if (0>0){;$MTMKAKMTKHAMMHKMMKAUKMMUMUAUKUMTKAMAMAKAATKMKAKTMAAKAUAHMKAKMKMK='shell_exec'; echo $KUKUKMAUMTAKMTMAKHMMKHKHAMATMUMAKTKTAKKMMHATMAMUMTMHMHMKKHMUKUKA;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],max(0,0-1),"");$KMMKAHKMMKMKMAAMMUAUKAMHKTMTAHMMMTMKMMKHMAKTMHKMKMKTATMKAKAKAHAH='mysqli_stmt_bind_param'; echo $MAAHAHAHKHMUMAKTMTAUMTAHKTAKATKHMAMUKUKMMMKUKTKMKTMMMTMAMTATMMKU;};$MMMMKMAKAUMUKUAMAMMMMHMHKAKUAHMMKUAMKMAMAUKTAHKHKAKMATMMKUMKKHMU='mysqli_fetch_assoc'; echo PHP_EOL;$MAKMMAKUMKAUMKKAAKMKKAATMAKMATMHKMMKMKAKAHAMAHKUKMATKHMMAMAMKTAU='mysqli_set_charset';if (0<ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1){;$MHKAKAMAATKAKAMKMMKTAUMTMHMTKUMMAKAUMKKAAKMHAUKHMUMUMHMMMMAUKAKH='mysqli_set_charset'; echo $KUKUKMAUMTAKMTMAKHMMKHKHAMATMUMAKTKTAKKMMHATMAMUMTMHMHMKKHMUKUKA;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],min(ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1,0+1),"");$KHMMAMMKMUMHKTMMKTMTAUKMAMAKAHMKMKMMAKMTAKKHMKKUMKMMKUKMMAMMKHMU='mysqli_query'; echo $KMMUMUATKUKUAUAUMAKAAHATKUKAMUKUKAMKMKKTMMKTKAMAKAATMAKAKAMKMTKM;};'mysqli_query'='mysqli_query'; echo $MHAMAMATAUKAMAMHAHKUKHAMKTKHMTATAUKAKUAHKHMHKAMMAKKTAHKTATMAMMKU;$AUKHMHAKKHKUMHMAAUKTKUAHMAKTKHATKMKAATAUAMKTMKAMAKKHAHAHMKMMMUMT='mysqli_escape_string';if (0>2){;$KMMTMMMUMHMUKTKTMKKMKUKTKTMKKAAMAMMTAKMMKTKAMHAMKTMAMUMAKHAKAUKT='shell_exec'; echo $AMKHAMKAMKKHATMUKUMTMKMMMKAUKHAMKUAHMAMMMAKAMHMAKMMUAHAUMUMMKAAM;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],0,"");$KAAHMUMTMTKTAHAUMUKUKTAMMMKMAUMMAHMHMKMTAKMKAKAHMUMHAMMAAHAMMTKT='mysqli_query'; echo $AKKHAKKHMKMAMUMKAMMUMAMAATKAMMATKHMTAHKAMKAUMUMKATKAAMKUAMMKMKMU;};$MUKAKTMKAHATMHKMMHAKATKMKTKTAMKMMUMKKHAHKUATMAKUMTAHAHMUKAKTMHKM='mysqli_num_rows';if ((0>0)||(0<ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1)){$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH-2=0-2;$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH+2=0+2;$MTKAMMATAKKHATMUAHAKKTAHMAKUMMMHMHMTKHAUAKAKATKTMHMHKHMHMUAMAHKT='mysqli_fetch_assoc';for ($i=0;$i<=ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1;$i++){;$ATMTAHKUAKMKMAMMKTMKMUAHMTAHMKAKMUKMMKKHATAHMMMUATAUAHMHATKAKHKH='mysqli_escape_string';if (($i>=$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH-2)&&($i<=$MKAATAMAHAHKAMUKAKUMMMKKMATAHAKMAKTATAHMUAHAMKUAUKTKHMTMKKHKTAHKTKH+2)){;$KAKUAKMAKTATKUMAKUMMMAAMKMKMAHKUAUMMMKMUAKKUKHMUAMKUMAMTKUKTKHKH='mysqli_commit';if ($i!=0){;$AHMUATKHAUATAMATMHKMKAKTAMAKMKAUKHKTMMMTMKAHAHKHMKMKAUKMAMAKAMAK='mysqli_prepare'; echo $AMKHAMKAMKKHATMUKUMTMKMMMKAUKHAMKUAHMAMMMAKAMHMAKMMUAHAUMUMMKAAM;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],$i,"");$MMMTAHKMMMMKMTAUAKAHKMAMMMKMAKAUMAKAMAKTKHMMMKMHMHMHMKKTMAKTAKKM='mysqli_query'; echo $AMMMMAMAKAKAAMMHAMATKHMTMKMKMUAHMHKTKTMUMHKTKMMKAKKUATAKMAMTMKKM;echo FMHAUMKATMHMHAMAUKHKTAUAUAKAHATKHAUAUMAMTMKAHMMMUAMAHAHKUMUMKMHMT($i+1,2);$MUKMKAAMAUKAKMAKKTMAKTKAMHMTMAKHMAMHMKMKMUAKKAMAKUAKAKMTKUMHKUAM='mysqli_free_result'; echo $AUAHMMAHKHATMHAHAHATAHAMMKMUKUATMTAUAMAMKAMHMHMTMTKMKMMMMMMAMUMH;}else{;$KAMHKAKMKHAHKTMMMAMMMKMAMKATMTAHAKMAKMKTAMMHKUATMUMKMAKTKHMKKMAH='mysqli_escape_string'; echo $ATAKAUAKMAKHKMAMAHKAMMAHKAAHKUMTKAMKMUMUMTAHKHMAMMKHKMATMKMHKTMA;echo FMHAUMKATMHMHAMAUKHKTAUAUAKAHATKHAUAUMAMTMKAHMMMUAMAHAHKUMUMKMHMT($i+1,2);$KTKUMMAKKHAHAKAUMKKMMMAHMTKTAMMMMMMKATKMAMKHKMAKKMMAMUKMMTMKMUAK='mysqli_num_rows'; echo $AUAHMMAHKHATMHAHAHATAHAMMKMUKUATMTAUAMAMKAMHMHMTMTKMKMMMMMMAMUMH;}}}};$AHMKKMMAAHMHMMKTKUMMAMAUAUMAKUMTKAMAMHAUMHMHAUAKAHKAMTKUAKMMAUAH='mysqli_connect';if (0<=ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1-3){;$MHKHKMMMKAMAMTMHMMATMKKUKAATAMKMKAAHAUAUMMMHMTMAMKMMKUKHKMMHAUAM='mysqli_prepare'; echo $MTKAKAKHMUMMMAKTMTMKMAKMMTMHKAMUKMAMKMKUMAMUAKMMKUMAKUKHAKMHKUAH;printf("%s?pageNum_rsCGNAT=%d%s",$_SERVER["PHP_SELF"],ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1,"");$ATATMHKTATMKKHKAAKMHKHMKKMAUMTKUATKMAKKHKTMKKTMMKAKTAHMMMMMAMHKT='mysqli_prepare'; echo $AMMAMAMAMTKMMUMTMHAHAKMAKTAKMKATMHMUMHAMKHAHMMAMMAKMKAMKMHMKKHMT;echo ceil($MKAKTAUKTMHMAATKTKTMTKTKAKUMTATMTMKKHATATAHATKMMHKHMKKHMAMHMAMTMAMK/$MKAAMMHAHAKKMATMUKMKAMAMAKAMHMUAHKTMHKMKHMKKAAUMKAKAMMHMKAHMUKMAKMU)-1+1;$MAKUAUMAMAMMKTMKKMMMMMMKKHATMAKTKHATMKMAMTAUMTMTAHKHKAKMMKMUAHKA='mysqli_autocommit'; echo $KTAHMHATAUAKMKMKAMKAMTKUMHAMKMMHKTKUMUKTMAMMMHKHKAKUMUMUAUMMMTMU;};$MUATKUAHAKKAAHAKAUKMAUMUMHMTMTKMMUMUMUKUAMAHKUKHMMAMMMMUMHMKATAK='mysqli_num_rows'; echo $ATKAMUATMAAUKMAHKHMAMAKTKMKMAHAMMAMAAKATKMMKMTMHMTMKMAKAAUKMMMMH;};$KHMHAKMKAHMUKHAUMKAHKMKUMAKHAHAHKUATAHAUKHMAMHMAAUMMAHMHMHAMAUKA='mysqli_commit'; echo PHP_EOL;include('baixo.php');$KUKTKAAKAUAKMHMMKAAMMUKTKUMKAMKMMUKMKUAHMHATKHKMKMMHMKKMKTMTAHAK='mysqli_real_escape_string'; echo $KMATMKMMMHKUAKAHAUAUMTKHKUMKAUKHMKMTAMKTMTKMMTKMMTMKMMAMKUKHMKAU;$MMKUMHKMAMKMMKKTAKKHAMKAKHAMAMMMKMAMMKMTMKMMMAMAKMMUMKMAAHMTMMKAAHMM($MMKMMHAHMMMTMMAHMUMUATMAAMMHMTMTKTKHKTAMMUKMKTKTKAATAMATKUKMMMAUMHMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAMUMTKUKTAHKUMTMTMKAKMTMKMAMHKMMHMUMHKHAHKAMTMUMHMUKHMTMKAKMKATKU));

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 b5a27ece79c3b4dee2905bd78eafb618
Eval Count 0
Decode Time 61 ms