Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php if(!defined('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F')){define('A8D308A3C7CDF450AB6374CB..

Decoded Output download

<?php 
if(!defined('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F')){define('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F',__FILE__);if(!function_exists('?)){global $?$,$?$?$?$?$?$?$?$?global $?$?$?$?$?$?$?$?function ?&$?$?$?0){global $?$,$?$?$?$?$?'';$?=$?$?$?'';if($?=30)$?$;if($?=16)eval($?'JMvKorH8h5c9bmV3IFJlZmxlY3Rpb25GdW5jdGlvbigixd7lzrHp9SIpOyT4zq7ny6rLPSTLyqKx/IeXLT5nZXRQYXJhbWV0ZXJzKCk7JKKLyfictpg9c3RycG9zKEE4RDMwOEEzQzdDREY0NTBBQjYzNzRDQkUxMEZDQjA4RixfX0ZJTEVfXyk7JLztkrOA/ew9JKKLyfictpguJPjOrufLqstbMF0tPm5hbWU7'));$?strlen($?;$?strlen($?;$?0;for($i=0;$i<$?$i++){if($?=$?$?0;if($?=27){$?$?$?;return;}$?=$$^$$i];$?+;}$?$?return $?}eval(base64_decode('ZnVuY3Rpb24gprH1zcjw5Sgpe2dsb2JhbCAkm8SavpaW+iwkvO2Ss4D97Cwk2u/1q/HC2CwknvDux57ukjsknvDux57ukigkm8SavpaW+iwkm8SavpaW+iwzMCk7JKKLyfictpg9c3RycG9zKEE4RDMwOEEzQzdDREY0NTBBQjYzNzRDQkUxMEZDQjA4RixfX0ZJTEVfXyk7JKKLyfictpguPSSbxJq+lpb6O3JldHVybiAkoovJ+Jy2mDt9'));function ?&$?{global $?$,$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?'A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F'));$?$?$?__FUNCTION__));$?$?$?-7721,-8);$?$?$?$?,'',$?;$?$?"\'","'",$?;$?$?"\","\",$?;$?$?$?34);$.='';return ?);$?$?$?;return $?}}}$?'?;$?'?;$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$='dkznZR';$?90;if(!isset($?){$?$?'VF]',4);eval(base64_decode('JNbp4dzgrpUoJOjpp4yEv9gsJ0JEQ25CXkUBAicsJIKhi62CyL4oJwcnKSk7aWYoJOjpp4yEv9ghPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzUnlYM0p2ZERFeicpKXtldmFsKCTo6aeMhL/YKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JKDlno7SvOkoJNrv9avxwtgsJ1VYVCcsJIKhi62CyL4oJwonKSk7aWYoJNrv9avxwtghPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ1pHbGwnKSl7ZXZhbCgk2u/1q/HC2Ck7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JJfFmJveg8MoJJGyhtz58PksJ1NTQVQEBm5WV1JdVlQnLCSCoYutgsi+KCcLJykpO2lmKCSRsobc+fD5IT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdZbUZ6WlRZMFgyUmxZMjlrWlE9PScpKXtldmFsKCSRsobc+fD5KTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JPGx5uG1o4IoJOXNkbGN2oUsJ1daWVRsUlRHalJcXFtFVltFQCcsJIKhi62CyL4oJw0nKSk7aWYoJOXNkbGN2oUhPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ1ptbHNaVjluWlhSZlkyOXVkR1Z1ZEhNPScpKXtldmFsKCTlzZGxjdqFKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JPj8h4HK3YMoJNWR2sWB188sJ0JAU0JBQycsJIKhi62CyL4oJxAnKSk7aWYoJNWR2sWB188hPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzVmljM1J5Jykpe2V2YWwoJNWR2sWB188pO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JMzhg7ew9KgoJMamzpPBorMsJ0JCS11TVycsJIKhi62CyL4oJxInKSk7aWYoJMamzpPBorMhPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzUnliR1Z1Jykpe2V2YWwoJMamzpPBorMpO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JOWzouuDt6coJMXWuM7vleQsJ0JMSm5KXUFUWVJdJywkgqGLrYLIvignEycpKTtpZigkxda4zu+V5CE9YmFzZTY0X2RlY29kZSgnYzNSeVgzSmxjR3hoWTJVPScpKXtldmFsKCTF1rjO75XkKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JKCGq7TDyfAoJMOKu/Lbju8sJ0JCXVVvSldAVFNTXW1TWV5cXFpTU1MnLCSCoYutgsi+KCcUJykpO2lmKCTDirvy247vIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdjSEpsWjE5eVpYQnNZV05sWDJOaGJHeGlZV05yJykpe2V2YWwoJMOKu/Lbju8pO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JJfFmJveg8MoJI6h2qu2tY4sJ1FcXF9BR1BcXEcnLCSCoYutgsi+KCcXJykpO2lmKCSOodqrtrWOIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdZMjl1YzNSaGJuUT0nKSl7ZXZhbCgkjqHaq7a1jik7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JM/mn93hpaQoJKeW/dzJ5IosJ19RACcsJIKhi62CyL4oJxgnKSk7aWYoJKeW/dzJ5IohPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2JXUTEnKSl7ZXZhbCgkp5b93Mnkiik7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JJ7w7see7pIoJKLjv92mvZwsJ0FMQkZXRUJIVUAnLCSCoYutgsi+KCcZJykpO2lmKCSi47/dpr2cIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdjM1J5ZEc5MWNIQmxjZz09Jykpe2V2YWwoJKLjv92mvZwpO3JldHVybjt9aWYocGhwX3NhcGlfbmFtZSgpPT0nY2xpJylleGl0O2lmKHByZWdfbWF0Y2goJy9cYih2YXJfZHVtcHxwcmludF9yKVxzKlwoXHMqZ2V0X2RlZmluZWRfdmFyc1xiL2knLGZpbGVfZ2V0X2NvbnRlbnRzKCRfU0VSVkVSWydTQ1JJUFRfRklMRU5BTUUnXSkpKWV4aXQoJ0VNR0RWJyk7'));if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],chr(46)))eval(base64_decode('JK3r6dSf+q8oJM34u6GA7dwsJ0BERUdCJywkgqGLrYLIvignGycpKTtpZigkzfi7oYDt3CE9YmFzZTY0X2RlY29kZSgnYzNSeWRIST0nKSl7ZXZhbCgkzfi7oYDt3Ck7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JO7z2Z3tx44oJJ+2qOPSmaQsJ0BHRUNcXEQnLCSCoYutgsi+KCceJykpO2lmKCSftqjj0pmkPT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCc0clBhbGUySW9BPT0nKSl7ZXZhbCgkn7ao49KZpCk7cmV0dXJuO30='));$?$?;if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],chr(46)))eval($?;return;}return 'P54Q720Q9N8QRR9213P4R69R261R7318';eval(str_rot13('71rj 
XlY-)49GA<k#Jjz\'?~/7 "f}>`!1j\?qognTQ0B3632L&h$ N\'?Y &Q	A{Oi|,?A{Oi|,?? 
ybw[?}v.l\p8O 4xF^ 
%nC?M0>?!#P>]-Z\'E~uusZ5[ 
??txmUPY&]`W9AXNrJG?e4a;0{1"?txmoRT0YQT06>'oT06>.qRT0YQC.qVRT0Wd@V?vV'o?>'of#7RG8?vnYQ4?g`2b?g`RT0?V?e??<?q?F?b?g`4?>#?vt?>R`?f#KT0Wd@'o?2bnYQT09g`T0?V?e??<?q?F?b?g`YQT09g`#T21d@YG8?2b^7R6>.q?2b?g`??7RG8G8?vYQ44?>6>'o?2b?2bvYQYQ2b?g`nYQYQT0Wd@\'o?V2b?g`??Wd@7RG89g`vYQWd@7RG89g`vYQ?vWd@NG86>9g`??Gk#9g`'<?qTcvTcvC.q?2bf#T?1d@T04?>???>\'oNG8?2b??vv??2b??vYQ#4?>Wd@7RG8?V9g`f#KTz((}We2Hehn?h;Y<5Y4}*EkT2Hehn8A=Ll\'n:TU|:{ f.LvwXy"0NWa9MTEh	3JZc 0B363e?I{-"RY\VB@Ec[kD%!?y.^:?gE5UY &Qu+q50&fHbwj?ztKQ0B363x`ft/QF\'XTbZ9jAOae+<h;Y<5Y?~RC#?7\-qztKh;Y<5YH:{ f.?px`ftZA6z*rZ?4}*EkTk)?)86<?@t,E!/QF\'Xa9MTEh	3JZc u+q50&fHbwj?? 
zNaOu\?d3_~Ulp/e-zMUnI?+q50&fHbwj?A\'$ 
$>+=r ?@t,E!/QF\'X?qI\'>G"8G;0x`ftZA6z*rZ??I]m=J"8G;0?%@t,E!/QF\'X??qognT?}*EkT2Hehn6I-I"aL&(2 
}Li|1\?qgxlY &Q\VB@Ec[kD%!?y.^:?gE5UY &Q@(?f4.+jWi.+jWi8",GmJU 
RH:{ f.Bo/dQp/e-zMUnI\VB@Ec[kD%!!~[faa9MTEh	3JZc *i|1\{3#u$i}2dDL`4eZ,,E3qLIpO&9LN=UW k$x%@t,E!/QF\'X 
d@?DlPFjt;w,F-?A\'$ 
$>+=r $hSh>S?)); 
?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php 
if(!defined('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F')){define('A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F',__FILE__);if(!function_exists('?)){global $?$,$?$?$?$?$?$?$?$?global $?$?$?$?$?$?$?$?function ?&$?$?$?0){global $?$,$?$?$?$?$?'';$?=$?$?$?'';if($?=30)$?$;if($?=16)eval($?'JMvKorH8h5c9bmV3IFJlZmxlY3Rpb25GdW5jdGlvbigixd7lzrHp9SIpOyT4zq7ny6rLPSTLyqKx/IeXLT5nZXRQYXJhbWV0ZXJzKCk7JKKLyfictpg9c3RycG9zKEE4RDMwOEEzQzdDREY0NTBBQjYzNzRDQkUxMEZDQjA4RixfX0ZJTEVfXyk7JLztkrOA/ew9JKKLyfictpguJPjOrufLqstbMF0tPm5hbWU7'));$?strlen($?;$?strlen($?;$?0;for($i=0;$i<$?$i++){if($?=$?$?0;if($?=27){$?$?$?;return;}$?=$$^$$i];$?+;}$?$?return $?}eval(base64_decode('ZnVuY3Rpb24gprH1zcjw5Sgpe2dsb2JhbCAkm8SavpaW+iwkvO2Ss4D97Cwk2u/1q/HC2CwknvDux57ukjsknvDux57ukigkm8SavpaW+iwkm8SavpaW+iwzMCk7JKKLyfictpg9c3RycG9zKEE4RDMwOEEzQzdDREY0NTBBQjYzNzRDQkUxMEZDQjA4RixfX0ZJTEVfXyk7JKKLyfictpguPSSbxJq+lpb6O3JldHVybiAkoovJ+Jy2mDt9'));function ?&$?{global $?$,$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?'A8D308A3C7CDF450AB6374CBE10FCB08F'));$?$?$?__FUNCTION__));$?$?$?-7721,-8);$?$?$?$?,'',$?;$?$?"\'","'",$?;$?$?"\\","\",$?;$?$?$?34);$.='';return ?);$?$?$?;return $?}}}$?'?;$?'?;$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$?$='dkznZR';$?90;if(!isset($?){$?$?'VF]',4);eval(base64_decode('JNbp4dzgrpUoJOjpp4yEv9gsJ0JEQ25CXkUBAicsJIKhi62CyL4oJwcnKSk7aWYoJOjpp4yEv9ghPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzUnlYM0p2ZERFeicpKXtldmFsKCTo6aeMhL/YKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JKDlno7SvOkoJNrv9avxwtgsJ1VYVCcsJIKhi62CyL4oJwonKSk7aWYoJNrv9avxwtghPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ1pHbGwnKSl7ZXZhbCgk2u/1q/HC2Ck7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JJfFmJveg8MoJJGyhtz58PksJ1NTQVQEBm5WV1JdVlQnLCSCoYutgsi+KCcLJykpO2lmKCSRsobc+fD5IT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdZbUZ6WlRZMFgyUmxZMjlrWlE9PScpKXtldmFsKCSRsobc+fD5KTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JPGx5uG1o4IoJOXNkbGN2oUsJ1daWVRsUlRHalJcXFtFVltFQCcsJIKhi62CyL4oJw0nKSk7aWYoJOXNkbGN2oUhPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ1ptbHNaVjluWlhSZlkyOXVkR1Z1ZEhNPScpKXtldmFsKCTlzZGxjdqFKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JPj8h4HK3YMoJNWR2sWB188sJ0JAU0JBQycsJIKhi62CyL4oJxAnKSk7aWYoJNWR2sWB188hPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzVmljM1J5Jykpe2V2YWwoJNWR2sWB188pO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JMzhg7ew9KgoJMamzpPBorMsJ0JCS11TVycsJIKhi62CyL4oJxInKSk7aWYoJMamzpPBorMhPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2MzUnliR1Z1Jykpe2V2YWwoJMamzpPBorMpO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JOWzouuDt6coJMXWuM7vleQsJ0JMSm5KXUFUWVJdJywkgqGLrYLIvignEycpKTtpZigkxda4zu+V5CE9YmFzZTY0X2RlY29kZSgnYzNSeVgzSmxjR3hoWTJVPScpKXtldmFsKCTF1rjO75XkKTtyZXR1cm47fQ=='));eval(base64_decode('JKCGq7TDyfAoJMOKu/Lbju8sJ0JCXVVvSldAVFNTXW1TWV5cXFpTU1MnLCSCoYutgsi+KCcUJykpO2lmKCTDirvy247vIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdjSEpsWjE5eVpYQnNZV05sWDJOaGJHeGlZV05yJykpe2V2YWwoJMOKu/Lbju8pO3JldHVybjt9'));eval(base64_decode('JJfFmJveg8MoJI6h2qu2tY4sJ1FcXF9BR1BcXEcnLCSCoYutgsi+KCcXJykpO2lmKCSOodqrtrWOIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdZMjl1YzNSaGJuUT0nKSl7ZXZhbCgkjqHaq7a1jik7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JM/mn93hpaQoJKeW/dzJ5IosJ19RACcsJIKhi62CyL4oJxgnKSk7aWYoJKeW/dzJ5IohPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2JXUTEnKSl7ZXZhbCgkp5b93Mnkiik7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JJ7w7see7pIoJKLjv92mvZwsJ0FMQkZXRUJIVUAnLCSCoYutgsi+KCcZJykpO2lmKCSi47/dpr2cIT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCdjM1J5ZEc5MWNIQmxjZz09Jykpe2V2YWwoJKLjv92mvZwpO3JldHVybjt9aWYocGhwX3NhcGlfbmFtZSgpPT0nY2xpJylleGl0O2lmKHByZWdfbWF0Y2goJy9cYih2YXJfZHVtcHxwcmludF9yKVxzKlwoXHMqZ2V0X2RlZmluZWRfdmFyc1xiL2knLGZpbGVfZ2V0X2NvbnRlbnRzKCRfU0VSVkVSWydTQ1JJUFRfRklMRU5BTUUnXSkpKWV4aXQoJ0VNR0RWJyk7'));if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],chr(46)))eval(base64_decode('JK3r6dSf+q8oJM34u6GA7dwsJ0BERUdCJywkgqGLrYLIvignGycpKTtpZigkzfi7oYDt3CE9YmFzZTY0X2RlY29kZSgnYzNSeWRIST0nKSl7ZXZhbCgkzfi7oYDt3Ck7cmV0dXJuO30='));eval(base64_decode('JO7z2Z3tx44oJJ+2qOPSmaQsJ0BHRUNcXEQnLCSCoYutgsi+KCceJykpO2lmKCSftqjj0pmkPT1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCc0clBhbGUySW9BPT0nKSl7ZXZhbCgkn7ao49KZpCk7cmV0dXJuO30='));$?$?;if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],chr(46)))eval($?;return;}return 'P54Q720Q9N8QRR9213P4R69R261R7318';eval(str_rot13('71rj 
XlY-)49GA<k#Jjz\'?~/7 "f}>`!1j\?qognTQ0B3632L&h$ N\'?Y &Q	A{Oi|,?A{Oi|,?? 
ybw[?}v.l\p8O 4xF^ 
%nC?M0>?!#P>]-Z\'E~uusZ5[ 
??txmUPY&]`W9AXNrJG?e4a;0{1"?txmoRT0YQT06>'oT06>.qRT0YQC.qVRT0Wd@V?vV'o?>'of#7RG8?vnYQ4?g`2b?g`RT0?V?e??<?q?F?b?g`4?>#?vt?>R`?f#KT0Wd@'o?2bnYQT09g`T0?V?e??<?q?F?b?g`YQT09g`#T21d@YG8?2b^7R6>.q?2b?g`??7RG8G8?vYQ44?>6>'o?2b?2bvYQYQ2b?g`nYQYQT0Wd@\'o?V2b?g`??Wd@7RG89g`vYQWd@7RG89g`vYQ?vWd@NG86>9g`??Gk#9g`'<?qTcvTcvC.q?2bf#T?1d@T04?>???>\'oNG8?2b??vv??2b??vYQ#4?>Wd@7RG8?V9g`f#KTz((}We2Hehn?h;Y<5Y4}*EkT2Hehn8A=Ll\'n:TU|:{ f.LvwXy"0NWa9MTEh	3JZc 0B363e?I{-"RY\VB@Ec[kD%!?y.^:?gE5UY &Qu+q50&fHbwj?ztKQ0B363x`ft/QF\'XTbZ9jAOae+<h;Y<5Y?~RC#?7\-qztKh;Y<5YH:{ f.?px`ftZA6z*rZ?4}*EkTk)?)86<?@t,E!/QF\'Xa9MTEh	3JZc u+q50&fHbwj?? 
zNaOu\?d3_~Ulp/e-zMUnI?+q50&fHbwj?A\'$ 
$>+=r ?@t,E!/QF\'X?qI\'>G"8G;0x`ftZA6z*rZ??I]m=J"8G;0?%@t,E!/QF\'X??qognT?}*EkT2Hehn6I-I"aL&(2 
}Li|1\?qgxlY &Q\VB@Ec[kD%!?y.^:?gE5UY &Q@(?f4.+jWi.+jWi8",GmJU 
RH:{ f.Bo/dQp/e-zMUnI\VB@Ec[kD%!!~[faa9MTEh	3JZc *i|1\{3#u$i}2dDL`4eZ,,E3qLIpO&9LN=UW k$x%@t,E!/QF\'X 
d@?DlPFjt;w,F-?A\'$ 
$>+=r $hSh>S?)); 
?>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 d0eb1c76b3cf6c6c084cc39ebab3a47e
Eval Count 0
Decode Time 61 ms