Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php eval( 'if(!function_exists(__NAMESPACE__.'\'))goto 0;0:$=(array(),0,0);global $;if(!..

Decoded Output download

<?php eval( 'if(!function_exists(__NAMESPACE__.'\ufffd'))goto 0;0:$=(array(),0,0);global $;if(!isset($))eval($GLOBALS[$]);if(is_array($))return $[0];0:if(!function_exists(__NAMESPACE__.'\ufffd')){function ($__xend_args,$,$){if(!$){global $M3zOiRy12,$M3z8H,$M3ztI8H,$M3zOiRy13,$M3zOiRy14,$M3zBuEt17,$M3zOiRy0,$M3zOiRy1,$M3zzA8H,$token,$AA_AA_A_A,$AA_AA_AA_,$unique_id,$AA_AA_AAA,$username,$AA_AAA___,$login_username,$sql,$AA_AAA__A,$result,$AA_AAA_A_,$AA_AAA_AA,$res_arr,$AA_AAAA__,$recordsData,$toadyRecords,$AA_AAAA_A,$allRecords,$AA_AAAAA_,$fishData,$AA_AAAAAA,$allFish,$AAA______,$todayFish,$AAA_____A,$AAA____A_,$display_filled_card,$AAA____AA,$query_card,$AAA___A__,$pendingNum,$AAA___A_A,$arr,$json_arr,$AAA___AA_,$M3zvP8H,$M3zvP8I,$M3ztI8J,$M3zOiRy11,$M3z8J,$M3z8I,$M3z8L,$M3z8K,$M3ztI8L,$conn,$M3z8M,$M3z8N,$M3z8O,$M3z8P,$M3z8Q,$M3z8R,$M3z8S,$M3z8T,$M3z8U,$M3ztI8V,$M3zvP8J,$M3zvP8K,$M3zvP8L,$M3zvP8M,$M3zvP8N,$M3ztI8O,$M3ztI8I,$M3ztI8M,$M3ztI8K;}if(isset($GLOBALS[''.$])){foreach($GLOBALS[''.$] as $=>$){$GLOBALS[''.$][$][0]=0;}}static $;if(!$){$GLOBALS[''][0]=null;$GLOBALS['']=0;if(!isset($GLOBALS['']))$GLOBALS['']=0;$='18Aglobal $M3zOiRy12;14Cglobal $M3z8H;16:global $M3ztI8H;18:global $M3zOiRy13;18Bglobal $M3zOiRy14;18global $M3zzA8H;14Eglobal $token;18Eglobal $AA_AA_A_A;18;global $AA_AA_AA_;18=global $unique_id;18Bglobal $AA_AA_AAA;17global $AA_AAA_A_;18:global $AA_AAA_AA;16?global $res_arr;18>global $AA_AAAA__;20Eglobal $recordsData;21Cglobal $toadyRecords;18Dglobal $AA_AAAA_A;19Cglobal $allRecords;18Bglobal $AA_AAAAA_;17Bglobal $fishData;18@global $AA_AAAAAA;16Cglobal $allFish;18>global $AAA______;18@global $todayFish;18Bglobal $AAA_____A;18>global $AAA____A_;28;global $display_filled_card;18;global $AAA____AA;19;global $query_card;18@global $AAA___A__;19?global $pendingNum;18Fglobal $AAA___A_A;12Bglobal $arr;17Dglobal $json_arr;18?global $AAA___AA_;16Fglobal $M3zvP8H;16;global $M3zvP8I;16Bglobal $M3ztI8J;18=global $M3zOiRy11;14;global $M3z8J;14?global $M3z8I;14=global $M3z8L;14>global $M3z8K;16:global $M3ztI8L;13global $M3z8M;14Bglobal $M3z8N;14?global $M3z8O;14:global $M3z8P;14Eglobal $M3z8Q;14Aglobal $M3z8R;14=global $M3z8S;14@global $M3z8T;14Eglobal $M3z8U;16:global $M3ztI8V;16Aglobal $M3zvP8J;16Bglobal $M3zvP8K;16Cglobal $M3zvP8L;16Dglobal $M3zvP8M;16Dglobal $M3zvP8N;16Fglobal $M3ztI8O;16:global $M3ztI8I;16Bglobal $M3ztI8M;16Fglobal $M3ztI8K;16:$M3zOiRy12=8000;29E$M3z8H=!defined("AAA__AAAA");5@M3z8H12:000001772:000001822:32Cdefine("AAA__AAAA","AAA_A____");000001822:16Bunset($M3ztI8H);56D$M3ztI8H=explode("|a|+|O","H*|a|+|O4141415F5F415F5F41");29=$GLOBALS[AAA__AAAA]=$M3ztI8H;16:$M3zOiRy13=8011;71:$M3z8H=!defined(pack($GLOBALS[AAA__AAAA][00],$GLOBALS[AAA__AAAA][01]));5BM3z8H12:000002077:000002164:69=define(pack($GLOBALS[AAA__AAAA][00],$GLOBALS[AAA__AAAA][01]),ord(1));000002164:16A$M3zOiRy14=8019;29D$M3z8H=!defined("AAA__AA_A");5>M3z8H12:000002258:000002308:32Adefine("AAA__AA_A","AAA__AAA_");000002308:16Eunset($M3ztI8H);70E$M3ztI8H=explode("|k|6|8","H*|k|6|84141415F5F415F415F|k|6|864617465");29F$GLOBALS[AAA__AA_A]=$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);63B$M3ztI8H=pack($GLOBALS[AAA__AA_A][00],$GLOBALS[AAA__AA_A][02]);74B$GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__AA_A][00],$GLOBALS[AAA__AA_A][0x1])]=$M3ztI8H;19;$M3zBuEt17=array();16D$M3zBuEt17[]=19;16D$M3zBuEt17[]=20;15?$M3zBuEt17[]=3;16=$M3zBuEt17[]=12;15;$M3zBuEt17[]=6;15C$M3zOiRy0=8015;29?$M3z8H=!defined("AAA__A_AA");5FM3z8H12:000002838:000002888:32Fdefine("AAA__A_AA","AAA__AA__");000002888:16Bunset($M3ztI8H);3638=$M3ztI8H=explode("|I|&|u","H*|I|&|u4141415F5F5F414141|I|&|u646566696E65|I|&|u4141415F5F415F5F5F|I|&|u746F6B656E|I|&|u756E697175655F6964|I|&|u757365726E616D65|I|&|u2E2E2F2E2E2F636F6E6669672F64617461626173652E706870|I|&|u2E2E2F696E6465782F636865636B2D6B65792E706870|I|&|u53454C454354202A2046524F4D206061646D696E602057484552452060757365726E616D6560203D2027|I|&|u2720414E442060746F6B656E60203D2027|I|&|u27204C494D49542031|I|&|u53454C4543542020636F756E742869642920415320616C6C4E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u4141415F5F415F415F|I|&|u592D6D2D6420483A693A73|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2030204F52204E554C4C202920415320746F6461794E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2031204F52204E554C4C2029204153206F6E654E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2032204F52204E554C4C20292041532074776F4E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2033204F52204E554C4C20292041532074687265654E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2034204F52204E554C4C202920415320666F75724E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2035204F52204E554C4C202920415320666976654E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2036204F52204E554C4C2029204153207369784E756D20202046524F4D207265636F72647320|I|&|u7369784E756D|I|&|u666976654E756D|I|&|u666F75724E756D|I|&|u74687265654E756D|I|&|u74776F4E756D|I|&|u6F6E654E756D|I|&|u746F6461794E756D|I|&|u616C6C4E756D|I|&|u53454C4543542020636F756E742869642920415320616C6C4E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2030204F52204E554C4C202920415320746F6461794E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2031204F52204E554C4C2029204153206F6E654E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2032204F52204E554C4C20292041532074776F4E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2033204F52204E554C4C20292041532074687265654E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2034204F52204E554C4C202920415320666F75724E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2035204F52204E554C4C202920415320666976654E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2036204F52204E554C4C2029204153207369784E756D20202046524F4D2075736572696E666F2020574845524520636172645F6E756D626572206973206E6F74206E756C6C|I|&|u53454C454354202A2046524F4D2060636F6E66696760204C494D49542031|I|&|u646973706C61795F66696C6C65645F63617264|I|&|u414E4420636172645F6E756D626572206973206E6F74206E756C6C|I|&|u|I|&|u53454C4543542020636F756E742869642920415320616C6C4E756D2046524F4D2075736572696E666F20574845524520737461747573204E4F5420494E20283230302C3430302920|I|&|u70656E64696E674E756D|I|&|u746F6164795265636F726473|I|&|u746F64617946697368|I|&|u616C6C5265636F726473|I|&|u616C6C46697368|I|&|u736576656E5265636F726473|I|&|u736576656E46697368|I|&|u636F6465|I|&|u64617461|I|&|u6D7367|I|&|u4F6B21|I|&|uE799BBE5BD95E8BF87E69C9FEFBC81|I|&|uE99D9EE6B395E8AEBFE997AE21");29A$GLOBALS[AAA__A_AA]=$M3ztI8H;15F$M3zOiRy1=8011;70@$M3z8H=!defined(pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][1]));5CM3z8H12:000006725:000006921:177Dcall_user_func(pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][02]),pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][1]),pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][03]));000006921:17D$M3zzA8H=array();19A$M3zzA8H[]=&$_POST;16Funset($M3ztI8H);18<$M3ztI8H=$M3zzA8H;29B$GLOBALS[AAA___AAA]=$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);17E$M3ztI8H=&$token;21:$AA_AA_A_A=&$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);21;$M3ztI8H=&$AA_AA_AA_;21D$unique_id=&$M3ztI8H;16=unset($M3ztI8H);21?$M3ztI8H=&$AA_AA_AAA;20;$username=&$M3ztI8H;16Aunset($M3ztI8H);21;$M3ztI8H=&$AA_AAA___;26B$login_username=&$M3ztI8H;16;unset($M3ztI8H);15:$M3ztI8H=&$sql;21<$AA_AAA__A=&$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);18=$M3ztI8H=&$result;21=$AA_AAA_A_=&$M3ztI8H;16Eunset($M3ztI8H);21@$M3ztI8H=&$AA_AAA_AA;19;$res_arr=&$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);21:$M3ztI8H=&$AA_AAAA__;23?$recordsData=&$M3ztI8H;16Aunset($M3ztI8H);24F$M3ztI8H=&$toadyRecords;21?$AA_AAAA_A=&$M3ztI8H;16Eunset($M3ztI8H);22B$M3ztI8H=&$allRecords;21?$AA_AAAAA_=&$M3ztI8H;16=unset($M3ztI8H);20:$M3ztI8H=&$fishData;21C$AA_AAAAAA=&$M3ztI8H;16=unset($M3ztI8H);19;$M3ztI8H=&$allFish;21E$AAA______=&$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);21:$M3ztI8H=&$todayFish;21F$AAA_____A=&$M3ztI8H;16@unset($M3ztI8H);21<$M3ztI8H=&$AAA____A_;31;$display_filled_card=&$M3ztI8H;16?unset($M3ztI8H);21@$M3ztI8H=&$AAA____AA;22@$query_card=&$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);21A$M3ztI8H=&$AAA___A__;22F$pendingNum=&$M3ztI8H;16Dunset($M3ztI8H);21>$M3ztI8H=&$AAA___A_A;15@$arr=&$M3ztI8H;16=unset($M3ztI8H);20<$M3ztI8H=&$json_arr;21A$AAA___AA_=&$M3ztI8H;16?session_start();22?$M3zvP8H=AAA__A__A*98;23?$M3zvP8I=$M3zvP8H-4802;16=unset($M3ztI8J);95<$M3ztI8J=$GLOBALS[AAA___AAA][$M3zvP8I][pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x4])];20A$AA_AA_A_A=$M3ztI8J;22=$M3zvP8H=AAA__A__A*98;23D$M3zvP8I=$M3zvP8H-4802;16Dunset($M3ztI8J);94E$M3ztI8J=$GLOBALS[AAA___AAA][$M3zvP8I][pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][05])];20<$AA_AA_AA_=$M3ztI8J;22C$M3zvP8H=AAA__A__A*98;23;$M3zvP8I=$M3zvP8H-4802;16?unset($M3ztI8J);95?$M3ztI8J=$GLOBALS[AAA___AAA][$M3zvP8I][pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x6])];20E$AA_AA_AAA=$M3ztI8J;16;$M3zOiRy11=8010;26=$M3z8H=!empty($AA_AA_A_A);20<$M3z8J=(bool)$M3z8H;5:M3z8J12:000009171:000009241:26E$M3z8I=!empty($AA_AA_AA_);20@$M3z8J=(bool)$M3z8I;000009241:20C$M3z8L=(bool)$M3z8J;5?M3z8L12:000009304:000009374:26B$M3z8K=!empty($AA_AA_AAA);20@$M3z8L=(bool)$M3z8K;000009374:5DM3z8L12:000009411:000009468:39?$M3zOiRy11=$M3zBuEt17[2]*$M3zBuEt17[1];000009513:39?$M3zOiRy11=$M3zBuEt17[4]*$M3zBuEt17[0];12=$M3z8H=3*19;16C$M3z8I=$M3z8H+3;26;$M3z8J=$M3zOiRy11==$M3z8I;5EM3z8J12:000009622:000020827:85?$M3z8H=$AA_AA_A_A==$_SESSION[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x4])];5?M3z8H12:000009750:000009774:000009786:000009774:000020409:73>$M3z8H=require_once pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][7]);75E$M3z8H=require_once pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x8]);16Funset($M3ztI8H);35;$M3ztI8H=admin_encrypt($AA_AA_AAA);20?$AA_AAA___=$M3ztI8H;75<$M3z8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x9]) . $AA_AAA___;70D$M3z8I=$M3z8H . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][10]);27D$M3z8J=$M3z8I . $AA_AA_AA_;71:$M3z8K=$M3z8J . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xB]);16Eunset($M3ztI8L);16<$M3ztI8L=$M3z8K;16>unset($M3ztI8H);18A$M3ztI8H=$M3ztI8L;20E$AA_AAA__A=$M3ztI8H;16>unset($M3ztI8H);39@$M3ztI8H=sql::$conn->query($AA_AAA__A);20<$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;20F$M3z8H=AAA__A__A*98;19B$M3z8I=$M3z8H-4802;35D$M3z8J=$AA_AAA_A_->num_rows>$M3z8I;5BM3z8J12:000010640:000010664:000010676:000010664:000019965:184A$M3z8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xC]) . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71E$M3z8I=$M3z8H . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][017]);136A$M3z8J=$M3z8I . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72<$M3z8K=$M3z8J . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x10]);136>$M3z8L=$M3z8K . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72A$M3z8M=$M3z8L . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x11]);136C$M3z8N=$M3z8M . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71C$M3z8O=$M3z8N . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][022]);136@$M3z8P=$M3z8O . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));70F$M3z8Q=$M3z8P . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][19]);136F$M3z8R=$M3z8Q . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72F$M3z8S=$M3z8R . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x14]);136;$M3z8T=$M3z8S . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72E$M3z8U=$M3z8T . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x15]);16>unset($M3ztI8V);16?$M3ztI8V=$M3z8U;16?unset($M3ztI8H);18=$M3ztI8H=$M3ztI8V;20F$AA_AAA__A=$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);39E$M3ztI8H=sql::$conn->query($AA_AAA__A);20=$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;16Aunset($M3ztI8H);35?$M3ztI8H=$AA_AAA_A_->fetch_array();20@$AA_AAA_AA=$M3ztI8H;81=$M3zvP8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][026])];80B$M3zvP8I=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][23])];81=$M3zvP8J=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][030])];82?$M3zvP8K=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x19])];82:$M3zvP8L=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1A])];82A$M3zvP8M=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1B])];80:$M3zvP8N=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][28])];17?$M3zzA8H=array();20A$M3zzA8H[]=$M3zvP8H;20B$M3zzA8H[]=$M3zvP8I;20A$M3zzA8H[]=$M3zvP8J;20E$M3zzA8H[]=$M3zvP8K;20<$M3zzA8H[]=$M3zvP8L;20:$M3zzA8H[]=$M3zvP8M;20B$M3zzA8H[]=$M3zvP8N;16Aunset($M3ztI8O);18A$M3ztI8O=$M3zzA8H;16@unset($M3ztI8H);18F$M3ztI8H=$M3ztI8O;20@$AA_AAAA__=$M3ztI8H;78A$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][28])];16Bunset($M3ztI8I);16<$M3ztI8I=$M3z8H;16Bunset($M3ztI8H);18D$M3ztI8H=$M3ztI8I;20F$AA_AAAA_A=$M3ztI8H;80>$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1D])];16Funset($M3ztI8I);16B$M3ztI8I=$M3z8H;16;unset($M3ztI8H);18B$M3ztI8H=$M3ztI8I;20:$AA_AAAAA_=$M3ztI8H;183A$M3z8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][30]) . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));70E$M3z8I=$M3z8H . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][31]);136;$M3z8J=$M3z8I . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71F$M3z8K=$M3z8J . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][040]);136A$M3z8L=$M3z8K . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72F$M3z8M=$M3z8L . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x21]);136C$M3z8N=$M3z8M . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));70?$M3z8O=$M3z8N . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][34]);136<$M3z8P=$M3z8O . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71>$M3z8Q=$M3z8P . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][043]);136<$M3z8R=$M3z8Q . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));70D$M3z8S=$M3z8R . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][36]);136;$M3z8T=$M3z8S . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71@$M3z8U=$M3z8T . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][045]);16;unset($M3ztI8V);16<$M3ztI8V=$M3z8U;16Eunset($M3ztI8H);18>$M3ztI8H=$M3ztI8V;20:$AA_AAA__A=$M3ztI8H;16Cunset($M3ztI8H);39:$M3ztI8H=sql::$conn->query($AA_AAA__A);20;$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);35;$M3ztI8H=$AA_AAA_A_->fetch_array();20:$AA_AAA_AA=$M3ztI8H;81?$M3zvP8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][026])];80F$M3zvP8I=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][23])];81A$M3zvP8J=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][030])];82>$M3zvP8K=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x19])];82E$M3zvP8L=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1A])];82B$M3zvP8M=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1B])];80C$M3zvP8N=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][28])];17C$M3zzA8H=array();20C$M3zzA8H[]=$M3zvP8H;20@$M3zzA8H[]=$M3zvP8I;20;$M3zzA8H[]=$M3zvP8J;20>$M3zzA8H[]=$M3zvP8K;20F$M3zzA8H[]=$M3zvP8L;20;$M3zzA8H[]=$M3zvP8M;20B$M3zzA8H[]=$M3zvP8N;16unset($M3ztI8H);18:$M3ztI8H=$M3ztI8I;20;$AAA______=$M3ztI8H;78@$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][28])];16query($AA_AAA__A);20A$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);35>$M3ztI8H=$AA_AAA_A_->fetch_array();20A$AA_AAA_AA=$M3ztI8H;78;$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][39])];16Aunset($M3ztI8I);16>$M3ztI8I=$M3z8H;16>unset($M3ztI8H);18?$M3ztI8H=$M3ztI8I;20>$AAA____A_=$M3ztI8H;20:$M3z8H=AAA__A__A*37;19=$M3z8I=$M3z8H-1812;26A$M3z8J=$AAA____A_==$M3z8I;5:M3z8J12:000017739:000017763:000017775:000017763:000017906:16;unset($M3ztI8H);65E$M3ztI8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x28]);20D$AAA____AA=$M3ztI8H;000018024:16Bunset($M3ztI8H);64@$M3ztI8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][051]);20E$AAA____AA=$M3ztI8H;75E$M3z8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][052]) . $AAA____AA;16>unset($M3ztI8I);16;$M3ztI8I=$M3z8H;16Eunset($M3ztI8H);18B$M3ztI8H=$M3ztI8I;20>$AA_AAA__A=$M3ztI8H;16@unset($M3ztI8H);39E$M3ztI8H=sql::$conn->query($AA_AAA__A);20E$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;16>unset($M3ztI8H);35:$M3ztI8H=$AA_AAA_A_->fetch_array();20@$AA_AAA_AA=$M3ztI8H;80D$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1D])];16:unset($M3ztI8I);16E$M3ztI8I=$M3z8H;16Dunset($M3ztI8H);18E$M3ztI8H=$M3ztI8I;20:$AAA___A__=$M3ztI8H;25C$M3zvP8H=(int)$AAA___A__;25:$M3zvP8I=(int)$AA_AAAA_A;25F$M3zvP8J=(int)$AAA_____A;25B$M3zvP8K=(int)$AA_AAAAA_;25?$M3zvP8L=(int)$AAA______;17>$M3zzA8H=array();75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x2B])]=$M3zvP8H;75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x2C])]=$M3zvP8I;75=$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x2D])]=$M3zvP8J;73@$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][46])]=$M3zvP8K;74B$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][057])]=$M3zvP8L;75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][48])]=$AA_AAAA__;77D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x31])]=$AA_AAAAAA;16>unset($M3ztI8M);18;$M3ztI8M=$M3zzA8H;16:unset($M3ztI8H);18E$M3ztI8H=$M3ztI8M;20F$AAA___A_A=$M3ztI8H;22;$M3zvP8H=AAA__A__A*98;23>$M3zvP8I=$M3zvP8H-4802;17D$M3zzA8H=array();75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x32])]=$M3zvP8I;75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][51])]=$AAA___A_A;119E$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][52])]=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][065]);16:unset($M3ztI8J);18<$M3ztI8J=$M3zzA8H;16Bunset($M3ztI8H);18:$M3ztI8H=$M3ztI8J;20E$AAA___AA_=$M3ztI8H;000020371:22D$M3zvP8H=AAA__A__A*86;23@$M3zvP8I=$M3zvP8H+5872;17;$M3zzA8H=array();75?$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x32])]=$M3zvP8I;120:$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][52])]=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x36]);16:unset($M3ztI8J);18C$M3ztI8J=$M3zzA8H;16Dunset($M3ztI8H);18C$M3ztI8H=$M3ztI8J;20A$AAA___AA_=$M3ztI8H;20?sql::$conn->close();000020815:22E$M3zvP8H=AAA__A__A*86;23F$M3zvP8I=$M3zvP8H+5872;17<$M3zzA8H=array();75;$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x32])]=$M3zvP8I;120E$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][52])]=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x36]);16Dunset($M3ztI8J);18A$M3ztI8J=$M3zzA8H;16=unset($M3ztI8H);18@$M3ztI8H=$M3ztI8J;20D$AAA___AA_=$M3ztI8H;000021382:11D$M3z8H=3*4;18=$M3z8I=$M3z8H+102;26E$M3z8J=$M3zOiRy11==$M3z8I;5BM3z8J12:000020937:000021382:22:$M3zvP8H=AAA__A__A*37;23A$M3zvP8I=$M3zvP8H-1812;21A$M3zvP8J=-1*$M3zvP8I;17B$M3zzA8H=array();75=$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x32])]=$M3zvP8J;120C$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][52])]=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x37]);16Funset($M3ztI8K);18:$M3ztI8K=$M3zzA8H;16Dunset($M3ztI8H);18A$M3ztI8H=$M3ztI8K;20?$AAA___AA_=$M3ztI8H;000021382:29;echo json_encode($AAA___AA_);';}$=array();$=-1;while($>=0){$[++$]=$[$];$=$[$];unset($[$--]);switch($){case '':$='';while(is_numeric($[++$])){$.=$[$];}if(!$[$]){$+=(int)$;}$=array();$=-1;break;case '':$='';while(is_numeric($[++$])){$.=$[$];}$=--$;break;case '':switch($[$]){case '_SERVER':case '_GET':case '_POST':case '_COOKIE':case '_SESSION':case '_FILES':case '_REQUEST':case '_ENV':eval('$[$]=&$'.$[$].';');break;case 'GLOBALS':eval('$[$]=$'.$[$].';');break;default:if($GLOBALS[''][0]==1){$GLOBALS[''][0]=null;global ${$[$]};}$[$]=&${$[$]};if(gettype($[$])=='array')$[$]=$[$]+array();}break;case '':$=array();$=-1;break;case '':eval($[$]);break;case '':$='';$[++$]='';$=$[$+1];if(!$)$++;while(is_numeric($[++$])){$.=$[$];}if($){$=(int)$;for($=0;$<$;$++){$[$].=$[++$];}if(!$)$[$]*=1;}break;case '':$=-2;break;}$++;}if($==-1){return;}elseif($==-2){if($){return $[$];}else{return array($[$]);}}elseif($==-3){if(isset($GLOBALS['Ox2024'])){$GLOBALS['Ox6062']=$[$];}else{throw $[$];}return;}}goto 0;} ) ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php eval( 'if(!function_exists(__NAMESPACE__.'\'))goto 0;0:$=(array(),0,0);global $;if(!isset($))eval($GLOBALS[$]);if(is_array($))return $[0];0:if(!function_exists(__NAMESPACE__.'\')){function ($__xend_args,$,$){if(!$){global $M3zOiRy12,$M3z8H,$M3ztI8H,$M3zOiRy13,$M3zOiRy14,$M3zBuEt17,$M3zOiRy0,$M3zOiRy1,$M3zzA8H,$token,$AA_AA_A_A,$AA_AA_AA_,$unique_id,$AA_AA_AAA,$username,$AA_AAA___,$login_username,$sql,$AA_AAA__A,$result,$AA_AAA_A_,$AA_AAA_AA,$res_arr,$AA_AAAA__,$recordsData,$toadyRecords,$AA_AAAA_A,$allRecords,$AA_AAAAA_,$fishData,$AA_AAAAAA,$allFish,$AAA______,$todayFish,$AAA_____A,$AAA____A_,$display_filled_card,$AAA____AA,$query_card,$AAA___A__,$pendingNum,$AAA___A_A,$arr,$json_arr,$AAA___AA_,$M3zvP8H,$M3zvP8I,$M3ztI8J,$M3zOiRy11,$M3z8J,$M3z8I,$M3z8L,$M3z8K,$M3ztI8L,$conn,$M3z8M,$M3z8N,$M3z8O,$M3z8P,$M3z8Q,$M3z8R,$M3z8S,$M3z8T,$M3z8U,$M3ztI8V,$M3zvP8J,$M3zvP8K,$M3zvP8L,$M3zvP8M,$M3zvP8N,$M3ztI8O,$M3ztI8I,$M3ztI8M,$M3ztI8K;}if(isset($GLOBALS[''.$])){foreach($GLOBALS[''.$] as $=>$){$GLOBALS[''.$][$][0]=0;}}static $;if(!$){$GLOBALS[''][0]=null;$GLOBALS['']=0;if(!isset($GLOBALS['']))$GLOBALS['']=0;$='18Aglobal $M3zOiRy12;14Cglobal $M3z8H;16:global $M3ztI8H;18:global $M3zOiRy13;18Bglobal $M3zOiRy14;18global $M3zzA8H;14Eglobal $token;18Eglobal $AA_AA_A_A;18;global $AA_AA_AA_;18=global $unique_id;18Bglobal $AA_AA_AAA;17global $AA_AAA_A_;18:global $AA_AAA_AA;16?global $res_arr;18>global $AA_AAAA__;20Eglobal $recordsData;21Cglobal $toadyRecords;18Dglobal $AA_AAAA_A;19Cglobal $allRecords;18Bglobal $AA_AAAAA_;17Bglobal $fishData;18@global $AA_AAAAAA;16Cglobal $allFish;18>global $AAA______;18@global $todayFish;18Bglobal $AAA_____A;18>global $AAA____A_;28;global $display_filled_card;18;global $AAA____AA;19;global $query_card;18@global $AAA___A__;19?global $pendingNum;18Fglobal $AAA___A_A;12Bglobal $arr;17Dglobal $json_arr;18?global $AAA___AA_;16Fglobal $M3zvP8H;16;global $M3zvP8I;16Bglobal $M3ztI8J;18=global $M3zOiRy11;14;global $M3z8J;14?global $M3z8I;14=global $M3z8L;14>global $M3z8K;16:global $M3ztI8L;13global $M3z8M;14Bglobal $M3z8N;14?global $M3z8O;14:global $M3z8P;14Eglobal $M3z8Q;14Aglobal $M3z8R;14=global $M3z8S;14@global $M3z8T;14Eglobal $M3z8U;16:global $M3ztI8V;16Aglobal $M3zvP8J;16Bglobal $M3zvP8K;16Cglobal $M3zvP8L;16Dglobal $M3zvP8M;16Dglobal $M3zvP8N;16Fglobal $M3ztI8O;16:global $M3ztI8I;16Bglobal $M3ztI8M;16Fglobal $M3ztI8K;16:$M3zOiRy12=8000;29E$M3z8H=!defined("AAA__AAAA");5@M3z8H12:000001772:000001822:32Cdefine("AAA__AAAA","AAA_A____");000001822:16Bunset($M3ztI8H);56D$M3ztI8H=explode("|a|+|O","H*|a|+|O4141415F5F415F5F41");29=$GLOBALS[AAA__AAAA]=$M3ztI8H;16:$M3zOiRy13=8011;71:$M3z8H=!defined(pack($GLOBALS[AAA__AAAA][00],$GLOBALS[AAA__AAAA][01]));5BM3z8H12:000002077:000002164:69=define(pack($GLOBALS[AAA__AAAA][00],$GLOBALS[AAA__AAAA][01]),ord(1));000002164:16A$M3zOiRy14=8019;29D$M3z8H=!defined("AAA__AA_A");5>M3z8H12:000002258:000002308:32Adefine("AAA__AA_A","AAA__AAA_");000002308:16Eunset($M3ztI8H);70E$M3ztI8H=explode("|k|6|8","H*|k|6|84141415F5F415F415F|k|6|864617465");29F$GLOBALS[AAA__AA_A]=$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);63B$M3ztI8H=pack($GLOBALS[AAA__AA_A][00],$GLOBALS[AAA__AA_A][02]);74B$GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__AA_A][00],$GLOBALS[AAA__AA_A][0x1])]=$M3ztI8H;19;$M3zBuEt17=array();16D$M3zBuEt17[]=19;16D$M3zBuEt17[]=20;15?$M3zBuEt17[]=3;16=$M3zBuEt17[]=12;15;$M3zBuEt17[]=6;15C$M3zOiRy0=8015;29?$M3z8H=!defined("AAA__A_AA");5FM3z8H12:000002838:000002888:32Fdefine("AAA__A_AA","AAA__AA__");000002888:16Bunset($M3ztI8H);3638=$M3ztI8H=explode("|I|&|u","H*|I|&|u4141415F5F5F414141|I|&|u646566696E65|I|&|u4141415F5F415F5F5F|I|&|u746F6B656E|I|&|u756E697175655F6964|I|&|u757365726E616D65|I|&|u2E2E2F2E2E2F636F6E6669672F64617461626173652E706870|I|&|u2E2E2F696E6465782F636865636B2D6B65792E706870|I|&|u53454C454354202A2046524F4D206061646D696E602057484552452060757365726E616D6560203D2027|I|&|u2720414E442060746F6B656E60203D2027|I|&|u27204C494D49542031|I|&|u53454C4543542020636F756E742869642920415320616C6C4E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u4141415F5F415F415F|I|&|u592D6D2D6420483A693A73|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2030204F52204E554C4C202920415320746F6461794E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2031204F52204E554C4C2029204153206F6E654E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2032204F52204E554C4C20292041532074776F4E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2033204F52204E554C4C20292041532074687265654E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2034204F52204E554C4C202920415320666F75724E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2035204F52204E554C4C202920415320666976654E756D2C0A20202020202020202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2036204F52204E554C4C2029204153207369784E756D20202046524F4D207265636F72647320|I|&|u7369784E756D|I|&|u666976654E756D|I|&|u666F75724E756D|I|&|u74687265654E756D|I|&|u74776F4E756D|I|&|u6F6E654E756D|I|&|u746F6461794E756D|I|&|u616C6C4E756D|I|&|u53454C4543542020636F756E742869642920415320616C6C4E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2030204F52204E554C4C202920415320746F6461794E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2031204F52204E554C4C2029204153206F6E654E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2032204F52204E554C4C20292041532074776F4E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2033204F52204E554C4C20292041532074687265654E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2034204F52204E554C4C202920415320666F75724E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2035204F52204E554C4C202920415320666976654E756D2C0A202020202020202020434F554E5428204441544544494646282027|I|&|u272C207570646174655F74696D652029203D2036204F52204E554C4C2029204153207369784E756D20202046524F4D2075736572696E666F2020574845524520636172645F6E756D626572206973206E6F74206E756C6C|I|&|u53454C454354202A2046524F4D2060636F6E66696760204C494D49542031|I|&|u646973706C61795F66696C6C65645F63617264|I|&|u414E4420636172645F6E756D626572206973206E6F74206E756C6C|I|&|u|I|&|u53454C4543542020636F756E742869642920415320616C6C4E756D2046524F4D2075736572696E666F20574845524520737461747573204E4F5420494E20283230302C3430302920|I|&|u70656E64696E674E756D|I|&|u746F6164795265636F726473|I|&|u746F64617946697368|I|&|u616C6C5265636F726473|I|&|u616C6C46697368|I|&|u736576656E5265636F726473|I|&|u736576656E46697368|I|&|u636F6465|I|&|u64617461|I|&|u6D7367|I|&|u4F6B21|I|&|uE799BBE5BD95E8BF87E69C9FEFBC81|I|&|uE99D9EE6B395E8AEBFE997AE21");29A$GLOBALS[AAA__A_AA]=$M3ztI8H;15F$M3zOiRy1=8011;70@$M3z8H=!defined(pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][1]));5CM3z8H12:000006725:000006921:177Dcall_user_func(pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][02]),pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][1]),pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][03]));000006921:17D$M3zzA8H=array();19A$M3zzA8H[]=&$_POST;16Funset($M3ztI8H);18<$M3ztI8H=$M3zzA8H;29B$GLOBALS[AAA___AAA]=$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);17E$M3ztI8H=&$token;21:$AA_AA_A_A=&$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);21;$M3ztI8H=&$AA_AA_AA_;21D$unique_id=&$M3ztI8H;16=unset($M3ztI8H);21?$M3ztI8H=&$AA_AA_AAA;20;$username=&$M3ztI8H;16Aunset($M3ztI8H);21;$M3ztI8H=&$AA_AAA___;26B$login_username=&$M3ztI8H;16;unset($M3ztI8H);15:$M3ztI8H=&$sql;21<$AA_AAA__A=&$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);18=$M3ztI8H=&$result;21=$AA_AAA_A_=&$M3ztI8H;16Eunset($M3ztI8H);21@$M3ztI8H=&$AA_AAA_AA;19;$res_arr=&$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);21:$M3ztI8H=&$AA_AAAA__;23?$recordsData=&$M3ztI8H;16Aunset($M3ztI8H);24F$M3ztI8H=&$toadyRecords;21?$AA_AAAA_A=&$M3ztI8H;16Eunset($M3ztI8H);22B$M3ztI8H=&$allRecords;21?$AA_AAAAA_=&$M3ztI8H;16=unset($M3ztI8H);20:$M3ztI8H=&$fishData;21C$AA_AAAAAA=&$M3ztI8H;16=unset($M3ztI8H);19;$M3ztI8H=&$allFish;21E$AAA______=&$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);21:$M3ztI8H=&$todayFish;21F$AAA_____A=&$M3ztI8H;16@unset($M3ztI8H);21<$M3ztI8H=&$AAA____A_;31;$display_filled_card=&$M3ztI8H;16?unset($M3ztI8H);21@$M3ztI8H=&$AAA____AA;22@$query_card=&$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);21A$M3ztI8H=&$AAA___A__;22F$pendingNum=&$M3ztI8H;16Dunset($M3ztI8H);21>$M3ztI8H=&$AAA___A_A;15@$arr=&$M3ztI8H;16=unset($M3ztI8H);20<$M3ztI8H=&$json_arr;21A$AAA___AA_=&$M3ztI8H;16?session_start();22?$M3zvP8H=AAA__A__A*98;23?$M3zvP8I=$M3zvP8H-4802;16=unset($M3ztI8J);95<$M3ztI8J=$GLOBALS[AAA___AAA][$M3zvP8I][pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x4])];20A$AA_AA_A_A=$M3ztI8J;22=$M3zvP8H=AAA__A__A*98;23D$M3zvP8I=$M3zvP8H-4802;16Dunset($M3ztI8J);94E$M3ztI8J=$GLOBALS[AAA___AAA][$M3zvP8I][pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][05])];20<$AA_AA_AA_=$M3ztI8J;22C$M3zvP8H=AAA__A__A*98;23;$M3zvP8I=$M3zvP8H-4802;16?unset($M3ztI8J);95?$M3ztI8J=$GLOBALS[AAA___AAA][$M3zvP8I][pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x6])];20E$AA_AA_AAA=$M3ztI8J;16;$M3zOiRy11=8010;26=$M3z8H=!empty($AA_AA_A_A);20<$M3z8J=(bool)$M3z8H;5:M3z8J12:000009171:000009241:26E$M3z8I=!empty($AA_AA_AA_);20@$M3z8J=(bool)$M3z8I;000009241:20C$M3z8L=(bool)$M3z8J;5?M3z8L12:000009304:000009374:26B$M3z8K=!empty($AA_AA_AAA);20@$M3z8L=(bool)$M3z8K;000009374:5DM3z8L12:000009411:000009468:39?$M3zOiRy11=$M3zBuEt17[2]*$M3zBuEt17[1];000009513:39?$M3zOiRy11=$M3zBuEt17[4]*$M3zBuEt17[0];12=$M3z8H=3*19;16C$M3z8I=$M3z8H+3;26;$M3z8J=$M3zOiRy11==$M3z8I;5EM3z8J12:000009622:000020827:85?$M3z8H=$AA_AA_A_A==$_SESSION[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x4])];5?M3z8H12:000009750:000009774:000009786:000009774:000020409:73>$M3z8H=require_once pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][7]);75E$M3z8H=require_once pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x8]);16Funset($M3ztI8H);35;$M3ztI8H=admin_encrypt($AA_AA_AAA);20?$AA_AAA___=$M3ztI8H;75<$M3z8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x9]) . $AA_AAA___;70D$M3z8I=$M3z8H . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][10]);27D$M3z8J=$M3z8I . $AA_AA_AA_;71:$M3z8K=$M3z8J . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xB]);16Eunset($M3ztI8L);16<$M3ztI8L=$M3z8K;16>unset($M3ztI8H);18A$M3ztI8H=$M3ztI8L;20E$AA_AAA__A=$M3ztI8H;16>unset($M3ztI8H);39@$M3ztI8H=sql::$conn->query($AA_AAA__A);20<$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;20F$M3z8H=AAA__A__A*98;19B$M3z8I=$M3z8H-4802;35D$M3z8J=$AA_AAA_A_->num_rows>$M3z8I;5BM3z8J12:000010640:000010664:000010676:000010664:000019965:184A$M3z8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xC]) . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71E$M3z8I=$M3z8H . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][017]);136A$M3z8J=$M3z8I . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72<$M3z8K=$M3z8J . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x10]);136>$M3z8L=$M3z8K . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72A$M3z8M=$M3z8L . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x11]);136C$M3z8N=$M3z8M . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71C$M3z8O=$M3z8N . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][022]);136@$M3z8P=$M3z8O . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));70F$M3z8Q=$M3z8P . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][19]);136F$M3z8R=$M3z8Q . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72F$M3z8S=$M3z8R . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x14]);136;$M3z8T=$M3z8S . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72E$M3z8U=$M3z8T . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x15]);16>unset($M3ztI8V);16?$M3ztI8V=$M3z8U;16?unset($M3ztI8H);18=$M3ztI8H=$M3ztI8V;20F$AA_AAA__A=$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);39E$M3ztI8H=sql::$conn->query($AA_AAA__A);20=$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;16Aunset($M3ztI8H);35?$M3ztI8H=$AA_AAA_A_->fetch_array();20@$AA_AAA_AA=$M3ztI8H;81=$M3zvP8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][026])];80B$M3zvP8I=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][23])];81=$M3zvP8J=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][030])];82?$M3zvP8K=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x19])];82:$M3zvP8L=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1A])];82A$M3zvP8M=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1B])];80:$M3zvP8N=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][28])];17?$M3zzA8H=array();20A$M3zzA8H[]=$M3zvP8H;20B$M3zzA8H[]=$M3zvP8I;20A$M3zzA8H[]=$M3zvP8J;20E$M3zzA8H[]=$M3zvP8K;20<$M3zzA8H[]=$M3zvP8L;20:$M3zzA8H[]=$M3zvP8M;20B$M3zzA8H[]=$M3zvP8N;16Aunset($M3ztI8O);18A$M3ztI8O=$M3zzA8H;16@unset($M3ztI8H);18F$M3ztI8H=$M3ztI8O;20@$AA_AAAA__=$M3ztI8H;78A$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][28])];16Bunset($M3ztI8I);16<$M3ztI8I=$M3z8H;16Bunset($M3ztI8H);18D$M3ztI8H=$M3ztI8I;20F$AA_AAAA_A=$M3ztI8H;80>$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1D])];16Funset($M3ztI8I);16B$M3ztI8I=$M3z8H;16;unset($M3ztI8H);18B$M3ztI8H=$M3ztI8I;20:$AA_AAAAA_=$M3ztI8H;183A$M3z8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][30]) . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));70E$M3z8I=$M3z8H . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][31]);136;$M3z8J=$M3z8I . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71F$M3z8K=$M3z8J . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][040]);136A$M3z8L=$M3z8K . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));72F$M3z8M=$M3z8L . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x21]);136C$M3z8N=$M3z8M . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));70?$M3z8O=$M3z8N . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][34]);136<$M3z8P=$M3z8O . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71>$M3z8Q=$M3z8P . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][043]);136<$M3z8R=$M3z8Q . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));70D$M3z8S=$M3z8R . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][36]);136;$M3z8T=$M3z8S . $GLOBALS[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0xD])](pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][14]));71@$M3z8U=$M3z8T . pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][045]);16;unset($M3ztI8V);16<$M3ztI8V=$M3z8U;16Eunset($M3ztI8H);18>$M3ztI8H=$M3ztI8V;20:$AA_AAA__A=$M3ztI8H;16Cunset($M3ztI8H);39:$M3ztI8H=sql::$conn->query($AA_AAA__A);20;$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;16Funset($M3ztI8H);35;$M3ztI8H=$AA_AAA_A_->fetch_array();20:$AA_AAA_AA=$M3ztI8H;81?$M3zvP8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][026])];80F$M3zvP8I=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][23])];81A$M3zvP8J=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][030])];82>$M3zvP8K=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x19])];82E$M3zvP8L=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1A])];82B$M3zvP8M=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1B])];80C$M3zvP8N=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][28])];17C$M3zzA8H=array();20C$M3zzA8H[]=$M3zvP8H;20@$M3zzA8H[]=$M3zvP8I;20;$M3zzA8H[]=$M3zvP8J;20>$M3zzA8H[]=$M3zvP8K;20F$M3zzA8H[]=$M3zvP8L;20;$M3zzA8H[]=$M3zvP8M;20B$M3zzA8H[]=$M3zvP8N;16unset($M3ztI8H);18:$M3ztI8H=$M3ztI8I;20;$AAA______=$M3ztI8H;78@$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][28])];16query($AA_AAA__A);20A$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;16Bunset($M3ztI8H);35>$M3ztI8H=$AA_AAA_A_->fetch_array();20A$AA_AAA_AA=$M3ztI8H;78;$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][39])];16Aunset($M3ztI8I);16>$M3ztI8I=$M3z8H;16>unset($M3ztI8H);18?$M3ztI8H=$M3ztI8I;20>$AAA____A_=$M3ztI8H;20:$M3z8H=AAA__A__A*37;19=$M3z8I=$M3z8H-1812;26A$M3z8J=$AAA____A_==$M3z8I;5:M3z8J12:000017739:000017763:000017775:000017763:000017906:16;unset($M3ztI8H);65E$M3ztI8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x28]);20D$AAA____AA=$M3ztI8H;000018024:16Bunset($M3ztI8H);64@$M3ztI8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][051]);20E$AAA____AA=$M3ztI8H;75E$M3z8H=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][052]) . $AAA____AA;16>unset($M3ztI8I);16;$M3ztI8I=$M3z8H;16Eunset($M3ztI8H);18B$M3ztI8H=$M3ztI8I;20>$AA_AAA__A=$M3ztI8H;16@unset($M3ztI8H);39E$M3ztI8H=sql::$conn->query($AA_AAA__A);20E$AA_AAA_A_=$M3ztI8H;16>unset($M3ztI8H);35:$M3ztI8H=$AA_AAA_A_->fetch_array();20@$AA_AAA_AA=$M3ztI8H;80D$M3z8H=(int)$AA_AAA_AA[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x1D])];16:unset($M3ztI8I);16E$M3ztI8I=$M3z8H;16Dunset($M3ztI8H);18E$M3ztI8H=$M3ztI8I;20:$AAA___A__=$M3ztI8H;25C$M3zvP8H=(int)$AAA___A__;25:$M3zvP8I=(int)$AA_AAAA_A;25F$M3zvP8J=(int)$AAA_____A;25B$M3zvP8K=(int)$AA_AAAAA_;25?$M3zvP8L=(int)$AAA______;17>$M3zzA8H=array();75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x2B])]=$M3zvP8H;75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x2C])]=$M3zvP8I;75=$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x2D])]=$M3zvP8J;73@$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][46])]=$M3zvP8K;74B$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][057])]=$M3zvP8L;75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][48])]=$AA_AAAA__;77D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x31])]=$AA_AAAAAA;16>unset($M3ztI8M);18;$M3ztI8M=$M3zzA8H;16:unset($M3ztI8H);18E$M3ztI8H=$M3ztI8M;20F$AAA___A_A=$M3ztI8H;22;$M3zvP8H=AAA__A__A*98;23>$M3zvP8I=$M3zvP8H-4802;17D$M3zzA8H=array();75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x32])]=$M3zvP8I;75D$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][51])]=$AAA___A_A;119E$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][52])]=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][065]);16:unset($M3ztI8J);18<$M3ztI8J=$M3zzA8H;16Bunset($M3ztI8H);18:$M3ztI8H=$M3ztI8J;20E$AAA___AA_=$M3ztI8H;000020371:22D$M3zvP8H=AAA__A__A*86;23@$M3zvP8I=$M3zvP8H+5872;17;$M3zzA8H=array();75?$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x32])]=$M3zvP8I;120:$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][52])]=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x36]);16:unset($M3ztI8J);18C$M3ztI8J=$M3zzA8H;16Dunset($M3ztI8H);18C$M3ztI8H=$M3ztI8J;20A$AAA___AA_=$M3ztI8H;20?sql::$conn->close();000020815:22E$M3zvP8H=AAA__A__A*86;23F$M3zvP8I=$M3zvP8H+5872;17<$M3zzA8H=array();75;$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x32])]=$M3zvP8I;120E$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][52])]=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x36]);16Dunset($M3ztI8J);18A$M3ztI8J=$M3zzA8H;16=unset($M3ztI8H);18@$M3ztI8H=$M3ztI8J;20D$AAA___AA_=$M3ztI8H;000021382:11D$M3z8H=3*4;18=$M3z8I=$M3z8H+102;26E$M3z8J=$M3zOiRy11==$M3z8I;5BM3z8J12:000020937:000021382:22:$M3zvP8H=AAA__A__A*37;23A$M3zvP8I=$M3zvP8H-1812;21A$M3zvP8J=-1*$M3zvP8I;17B$M3zzA8H=array();75=$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x32])]=$M3zvP8J;120C$M3zzA8H[pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][52])]=pack($GLOBALS[AAA__A_AA][00],$GLOBALS[AAA__A_AA][0x37]);16Funset($M3ztI8K);18:$M3ztI8K=$M3zzA8H;16Dunset($M3ztI8H);18A$M3ztI8H=$M3ztI8K;20?$AAA___AA_=$M3ztI8H;000021382:29;echo json_encode($AAA___AA_);';}$=array();$=-1;while($>=0){$[++$]=$[$];$=$[$];unset($[$--]);switch($){case '':$='';while(is_numeric($[++$])){$.=$[$];}if(!$[$]){$+=(int)$;}$=array();$=-1;break;case '':$='';while(is_numeric($[++$])){$.=$[$];}$=--$;break;case '':switch($[$]){case '_SERVER':case '_GET':case '_POST':case '_COOKIE':case '_SESSION':case '_FILES':case '_REQUEST':case '_ENV':eval('$[$]=&$'.$[$].';');break;case 'GLOBALS':eval('$[$]=$'.$[$].';');break;default:if($GLOBALS[''][0]==1){$GLOBALS[''][0]=null;global ${$[$]};}$[$]=&${$[$]};if(gettype($[$])=='array')$[$]=$[$]+array();}break;case '':$=array();$=-1;break;case '':eval($[$]);break;case '':$='';$[++$]='';$=$[$+1];if(!$)$++;while(is_numeric($[++$])){$.=$[$];}if($){$=(int)$;for($=0;$<$;$++){$[$].=$[++$];}if(!$)$[$]*=1;}break;case '':$=-2;break;}$++;}if($==-1){return;}elseif($==-2){if($){return $[$];}else{return array($[$]);}}elseif($==-3){if(isset($GLOBALS['Ox2024'])){$GLOBALS['Ox6062']=$[$];}else{throw $[$];}return;}}goto 0;} ) ?>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 d80b57364c00d69d4f32963b6003f49c
Eval Count 0
Decode Time 106 ms