Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $X='==gTyQXNT5GZvJlMOFjTEpUajZkSZdFWStUTyoEdOZFZoplboh1VYVVNN1mT1Y1akpmWspESX1Ga3FWb..

Decoded Output download

@session_start();
error_reporting(0);

$hostNameP = trim($_SESSION['db_hostname']);
$userNameP = trim($_SESSION['db_username']);
$passWordP = trim($_SESSION['db_password']);
$databaseNameP = trim($_SESSION['db_dbname']);

$Conn_db = mysql_connect($hostNameP, $userNameP, $passWordP) or die(mysql_error());

if(!$Conn_db){
	$_SESSION['message'] = 'Could not connect';
	header("location:".$_SERVER['HTTP_REFERER']);
	die();
}


$db_selected = mysql_select_db($databaseNameP, $Conn_db);
if(!$db_selected){
	$_SESSION['message'] = 'Database is not exists or name is not correct';
	header("location:".$_SERVER['HTTP_REFERER']);
	die();
}

mysql_close($Conn_db);$stringDB = '<?php $hostname = "'.$hostNameP.'";';
$stringDB .= '$username = "'.$userNameP.'";';
$stringDB .= '$password = "'.$passWordP.'";';
$stringDB .= '$database = "'.$databaseNameP.'";';
$stringDB .= '$Conn_db = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die(mysql_error());';
$stringDB .= 'mysql_select_db($database, $Conn_db);?>';

function updateDatabaseFile($data)
{
$myFile = "../database.php";
$fh = fopen($myFile, 'w') or die("can't open file");
fwrite($fh, $data);
fclose($fh);
}

updateDatabaseFile($stringDB);
//Import Database Dump File
include_once('../database.php');
$file = @file_get_contents("phonesystem_new.sql");
if(strlen($file)>10)
$databaseQuery = sprintf($file);
$queryArray = array();
$queryArray = explode(';',$databaseQuery);
for($i=0;$i<count($queryArray);$i++)
	if(trim($queryArray[$i])!='')
	mysql_query($queryArray[$i]);

unset($_SESSION['db_hostname']);
unset($_SESSION['db_username']);
unset($_SESSION['db_password']);
unset($_SESSION['db_dbname']);

header('location:add_personal_information.php');

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $X='==gTyQXNT5GZvJlMOFjTEpUajZkSZdFWStUTyoEdOZFZoplboh1VYVVNN1mT1Y1akpmWspESX1Ga3FWbKJjYFR2ahVEN5llbOtWUwQXNWtGZhFmRahUWVN3daBjTPNWMSxkWHJFVX5mUHJ2VKBXVqpUWhZVS5NVbJFTTGJ1SUpmRWJ1a0g3VHRnbRJjUzRVb1kWTYJkUSREZyVVMoVXVXFjak1WU6l1MwdkUy4UbTtGZhJmbONnVGJ0cNZkVVZlaCZlWspERTpnQX1UbOFjVtVDRU5mTVNlMStWVxAHMS1WMpVmVZlXW6VUNiZEbypFSshFV6xmVVFjUPZFbKV1TVp1SiFjRZdlbvFjVyIFTNhEZQNGRBh3UtdHeWFDbxUlaOpGZtdWeXdEbT10awlmTUJUVTtGN4ZVVa9UTWhmcaBjTrJWR1UXWqZ0dVVlUM1ESkB1YEJ0VZdFd6ZVbW92UtVjaR1Ge1llM4d1VH5kcaFjTsVmVahlWIdWNS1mS0QFboxGZHhnbRBTNyVWVwVXTGJlSjRkQXl1V0pnVtZ1bT1WNqFVb4VXWyg3VXdkTypVMOl2YFBXSadUOaZlMGtkYxYURjhkT1M1MCNVZVlzdhFDaaVWVwlVVUZ1SXZ0b4J1aotkYxYUdZpWR10EbrRTYwQ2SOBjRVVFSCNVUwQXNPdVMhNleCNDVzIkci1mTzZFboZlYFVTWXdFbHJlMS9WVrR2SjJjT1QlM14WVxAncPVFZpRmMol1VtN2dSV0axIVbxoWZVplVahFbXZlMSRTVtxGRU5mTVNlM5I3VGxWNTxGaapleCV0UUZ1RidlT1IFbWxWZWpFWahEaTFWVO90YxIFTihEaYl1VxMVUwQHdV1WNpNWRwlUWzA3QVFjQuFmM1omYGpVWWdFePdlRsBnUrR2ahZkSIN1azdXVVR3MSdFcRNmRWhUWuJUYSBDc25kRkF2YwAXSahEcvFmVwd3YGZUROJDdwNFWOdUTy4UMZFDahRGVsdVWth3UNJTTxQFboFGZUxGSZhFZLFFM0ZTVtVTaiZkS1llba9UTsd2dWpmShpFbahUWuJUYSFjRu1URSpkYIhGWZdVMTFWVO90YxIFTitmRJlFWjFTVxAnNS1WMaFmRKl1VXNXNhVFexkFMOxkYFVDdZ5WW1YFbwJnVrhWahpmVYlVVzdXVWBneidUMTpFMGlVWqZ0USVFbzRFbopVYVpFSadEaTJVVrd3Uq5UakpnRYV1MZRTYV50TjFjUMFVMJd3VuZ1cidVT3R1aotkYxYFSZ5mQhZlVwZjUtFjWhZkSZdVVWdlUyI1bVtGZq1EWCJlUFN3dVdlWM1ESkB1YHRGdX1GduVVMwZzTVRWahxGc0FFM1onVFR3bVxGaaFWMKR0UY5kbiZFcypVMOFWTHhHdZpnThJWVO90YxIFThZlVIllbCFmUwwWMWtGZqR2aKRkWHRDMWFDbxN1aOxkYHhHSX1GZK1kMK5WYzw2SNJjUENFWOZlUyo0dXxmVsRmRKR0UzY1VSJjTyc1akp0TVZERZdVMTFWVO90YyAnSkJDaIl1MWZVTt50bTxGZa1URah0VulFMhVFewFlVOFlWxYFSZ5mQhZ1VWBTVtxGRU5mT1FFM1IXVxs2dStGZhFmMkR1Vu50ciZlSzRFbopVYVpFSadEaTZlVvdnUrRWYkFjWJNFWVVjVyU0dU1WMp1kVwRXUwUjdVVVUzklMsFFTz4UVTJDbT1EboFjTUpUaSZkSENFWOZVTt50bTxGZa1URah0VtRnbhZFby9UVatWYspFSZ1GeP1UMopnUq5kaORVR5NVbjdXYrhnbTVlVTJmaWhVWYx2UNJjTyJWMGVkTy4UNUNjQyFFM0VzTXFjalZVW5dFSOdUTy0UMNVFZMJ2R4h0VtRmSNJjSuFGMOFWZUtWeahEcPdlRsNTVr5kSjFjVYlVbnFjYX50cUxGarFGMGREVHdHeWFDbxUlaOpGZthGST1WOS1UMsNnTXFTaktGN5dFSOdUTy0UMNVFZK9UVGB3VXNXNidkSx8EVKJVYy4ERTR1awEFMsRUVqJUYkdFe0lleC90UFBHTNhEZQJmbOF3UXRDMRFjVz1kVkpFVxkVeZJDaLZVMrdnUrRWYhpnU1MVbsJUVxIkbWRlSqFWRwh1VUJ0RSFDcylFMOp0TUJFRTVlTT1kRwFjYHFjaNVUNJN1azdHZwkTdjJDcKJmaSRkVXR3SNJjSZRlaOpWYFpUST5mVqFWVs5WTFJlShBzb6llaO9UTy40bRtGaLJ2aGRVVIZlQhZlRGp1Rxk2YFBXSahEcTFWVO90YzA3SOBDb1MlbWJkVsBHMS1WMVVmVZlXW6Z0UhVFe1NVVOp0TVZEVX5mUHJ2VKVjVqpkaNZlS1MVbjdXYrhnbTVlVTJmaWhVWYx2UNJjTyJWMGVkTy4UNUJDbqFWV4JlVsRWahRkVGpFSvVjUyYkcOhEbLFWVGRVVHRmVWJjSv5UVktWZqxGSZdFdCFlMOZXUq5UUPdkTENFVsJUYWZkRadUMpNWRwlkWIB3UhVlTPJWMGV0U6JkbRBTN6ZVR0BXVqpUWkRVV5l1aSNVUwQ3cUpmTpNGM0k3VI50RNJTTx00VxQEVtljUSREb3VVVRNTYw4ETidEeId1awZXVVF1MhFjTZJ2asdVVs50VhFjSHNlaGlVVWp0RWtGbrVmVkRlVtR3VVFTW3Z1VaNVYVhHciJDcpRWb4hkWHh2TN1mS6N1aOxUZWpFSX1GaXJlMGtkYxYUROJjTEp1RwdlYX5UNPRlSapVMFpXWuZ1QldlT3FFbOFGZFpFdZ1GZK1kMK5GVVh2al1GeIp1V4NUUyIlMOVFZKVWb4h0UXh3TXZEbwJ1aktWYGl0dT12Y3JVRstmWG5UYitWW5l1MwdlVyoUdjJDeVV1R3dnVWJ1VNZkVtVFbOR0U6J0MahlQSZVMvdHVsRWYjFTW5llMatkUxAncSVlTMJ2V4RXUwUjeWVEdwVlaKlFZUVVeZtmUTFFMspXUWpVYkVkW0Z1R490VGxGcStGZrFmRKh0UtljSSFDctVlaOplYIhGWX52b1IVbKRDVshGbkVkSUV1RkJlVx82dUxGZhNWMZlXWyo1SSFDcyJWMGV0U6JkbRBDN3J2aO90YxIFTiFjVYl1V0NnWw40TjFjUMp1RSBnVVp1SWxmSIZVb0ZlWrp0RWxmVv1URwl2Usp1UWBDcXVFbRVjUrBXMTdFbQRGVshVWUJ0RNxGbyU2RxokYwwWWX1GdHZVMwZnYHRGRU5mT2MlaC9kVxAXMORlSpF2aKRkWIlVMSBDbyVmRktGZrRzdT12Y3JVRstmWG5UYitWW5l1MwdlVyoUdjJDeVV1R3dnVWJ1VNZkVtVFbOR0U6J0MahlQKJVMw1mTXFTaktWNGNVbo5WYWB3djZkRFNleCNDVzIkcRBDd180VxoWZWlVeXhkTH1kMNFTTVRGTidEeIdVbkpUTyokbhBjTWFGMvpXWsh2TNJjTvF1aotkWzQGRWd1d4ZVMsB1UshWYlxmWJNVbkNTUxY1cNZFZaRVMJpXWzo1bSBDc2VFVOplYEZFdZ5mWP1EbopnUq5kaORlRINFVsJUYWxmcPdFepRGVrlXVXRndVVlUM1ESkB1YEFEeT12d4ZVMsFzUrRWYatGcIdVb1onYGJVUiRkQWZlRZdnVXp1URBDdwI2RxoWTFpEVVdEZCZFbwBjUtFTViVUNZd1VsdkUyI1bVtGZLNleCNDVzE0dNVFcyNlaOlWTwQjeZJDaD1UMoBXVqp0SZpWV3ZVRw9UTWZ1RUpmRZFmMkRVWuJ0STdkUu1URSpUVWpEdZNjWr10VOZjUrRmahJTOSJFRkJXVxgWdWZFZpFGRWRXWyg3TXdkUtN1akFmYu50cWZkQz1kRWVlVqJkVaxmSEN1MSNnYX10dRxmTRpFMGd1VuJ1RiZlU1YlaKpWTWpEcRBTN6ZVR0tmWG5UYkVkW0llaC9UTyokdPdFeaFmMSVjVwgTNWZlTVRFbaNlVEx2RT1GO3ZlMGVTVrhmSPVlREZ1V3hnVxwGUVpmTqRWboh0UrN3daBjTPNWMSxEZyQWNX5mVzJlMSVzTVRmaiV0b6dFSrVjYX5UNW1WMERlbOV1UykjUi1mTvVlaOpmWqVVeZ5mQP1kMONHVrhmU';eval(base64_decode('JHN0cj0kWDsgZm9yKCRpPTA7ICRpPDM7JGkrKyl7JHN0cj1iYXNlNjRfZGVjb2RlKHN0cnJldigkc3RyKSk7fSBldmFsKCRzdHIpOw=='));?>

Function Calls

strrev 3
base64_decode 4

Variables

$X ==gTyQXNT5GZvJlMOFjTEpUajZkSZdFWStUTyoEdOZFZoplboh1VYVVNN1mT..
$i 3
$str @session_start(); error_reporting(0); $hostNameP = trim(..

Stats

MD5 d884b11b94541fd1419485cfd64bc0d2
Eval Count 2
Decode Time 88 ms