Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* __________________________________________________ | Obfuscated by YAK Pro..

Decoded Output download

<?php
/*  __________________________________________________
  | Obfuscated by YAK Pro - Php Obfuscator 2.0.14 |
  |       on 2024-04-04 18:20:03       |
  |  GitHub: https://github.com/pk-fr/yakpro-po  |
  |__________________________________________________|
*/
 declare (strict_types=1); return ["close" => "Zapri", "actions" => "Dejanja", "edit" => "Uredi", "delete" => "Izbri\xc5\xa1i", "split" => "Razdeli", "single_split" => "Razdeli", "clone" => "Kloniraj", "clone_and_edit" => "Kloniraj in uredi", "confirm_action" => "Potrdi dejanje", "last_seven_days" => "Zadnjih sedem dni", "last_thirty_days" => "Zadnjih 30 dni", "last_180_days" => "Zadnjih 180 dni", "month_to_date" => "Od meseca do datuma", "year_to_date" => "Leto do datuma", "YTD" => "YTD", "welcome_back" => "Kaj vse se dogaja?", "everything" => "Vse", "today" => "danes", "customRange" => "Obseg po meri", "date_range" => "Datumski obseg", "apply" => "Uporabi", "select_date" => "Izberi datum..", "cancel" => "Prekli\304\x8di", "from" => "Od", "to" => "Do", "structure" => "Struktura", "help_translating" => "Pomo\xc4\215 \305\241e ni na voljo v tvojem jeziku. <a href="https://crowdin.com/project/firefly-iii-help"> Bo\305\241 pomagal pri prevodu?</a>", "showEverything" => "Poka\305\xbei vse", "never" => "Nikoli", "no_results_for_empty_search" => "Va\xc5\241e polje iskanja je prazno, zato ni bilo mogo\304\x8de najti ni\xc4\215esar.", "removed_amount" => "Odstranjeno :amount", "added_amount" => "Dodano :amount", "asset_account_role_help" => "Dodatne mo\305\xbenosti se lahko nastavljajo tudi kasneje.", "Opening balance" => "Za\xc4\x8detno stanje", "create_new_stuff" => "Ustvari novo stvar", "new_withdrawal" => "Nov odliv", "create_new_transaction" => "Ustvari novo transakcijo", "sidebar_frontpage_create" => "Ustvari", "new_transaction" => "Nova transakcija", "no_rules_for_bill" => "Ta ra\304\215un nima nastavljenih pravil.", "go_to_asset_accounts" => "Oglej si ra\xc4\x8dune sredstev", "go_to_budgets" => "Na prora\304\215une", "go_to_withdrawals" => "Pojdi na svoje odlive", "clones_journal_x" => "Ta transakcija je kopija ":description" (#:id)", "go_to_categories" => "Na kategorije", "go_to_bills" => "Na svoje ra\304\215une", "go_to_expense_accounts" => "Oglej si ra\xc4\215une stro\xc5\241kov", "go_to_revenue_accounts" => "Oglej si ra\xc4\x8dune prihodkov", "go_to_piggies" => "Na hranilnike", "new_deposit" => "Nov priliv", "new_transfer" => "Nov prenos", "new_transfers" => "Nov prenos", "new_asset_account" => "Nov ra\xc4\x8dun sredstev", "new_expense_account" => "Nov ra\xc4\215un stro\305\241kov", "new_revenue_account" => "Nov ra\304\x8dun prihodkov", "new_liabilities_account" => "Nova obveznost", "new_budget" => "Nov prora\304\x8dun", "new_bill" => "Nov ra\304\x8dun", "block_account_logout" => "Odjavljeni ste. Blokirani ra\304\x8duni ne morejo uporabljati te spletne strani. Ali ste se registrirali z veljavnim e-po\305\241tnim naslovom?", "flash_success" => "Uspelo je!", "flash_info" => "Sporo\xc4\x8dilo", "flash_warning" => "Opozorilo!", "flash_error" => "Napaka!", "flash_danger" => "Nevarnost!", "flash_info_multiple" => "Tu je eno sporo\304\x8dilo | Tu je :count sporo\304\x8dil", "flash_error_multiple" => "Tu je ena napaka | Tu je :count napak", "net_worth" => "Neto vrednost", "help_for_this_page" => "Pomo\304\x8d za to stran", "help_for_this_page_body" => "Ve\304\x8d informacij o tej strani najdete <a href="https://docs.firefly-iii.org/">v dokumentaciji</a>.", "two_factor_welcome" => "Zdravo!", "two_factor_enter_code" => "\304\214e \xc5\xbeelite nadaljevati, vnesite va\305\xa1o dvofaktorsko kodo. Va\305\xa1 program za prijavo jo lahko ustvari za vas.", "two_factor_code_here" => "Tukaj vnesi kodo", "two_factor_title" => "Dvofaktorska avtentikacija", "authenticate" => "Avtentikacija", "two_factor_forgot_title" => "Izguba dvofaktorske avtentikacije", "two_factor_forgot" => "Pozabil sem svojo re\304\x8d za dva koraka.", "two_factor_lost_header" => "Nimate dostopa do dvofaktorske avtentikacije?", "two_factor_lost_intro" => "\304\x8ce ste izgubili tudi varnostne kode imate res smolo. Tega ne morete popraviti preko spletnega vmesnika. Imate dve mo\xc5\276nosti.", "two_factor_lost_fix_self" => "\304\x8ce poganjate lastno namestitev Firefly III, preberite <a href="https://docs.firefly-iii.org/references/faq/firefly-iii/using/#i-lost-my-2fa-token-generator -or-2fa-has-stopped-working">ta vnos v pogostih vpra\xc5\xa1anjih</a> za navodila.", "two_factor_lost_fix_owner" => "V nasprotnem primeru pi\305\241ite po e-po\xc5\xa1ti lastniku spletnega mesta <a href="mailto::site_owner">:site_owner</a> in ga prosite, da ponastavi va\305\xa1e preverjanje pristnosti v dveh korakih.", "mfa_backup_code" => "V Firefly III si se prijavil z rezervno kodo. Te kode ne more\xc5\241 ve\xc4\x8d uporabiti zato jo na seznamu pre\304\x8drtaj.", "pref_two_factor_new_backup_codes" => "Pridobi nove varnostne kode", "pref_two_factor_backup_code_count" => "Imate :count veljavno varnostno kodo.|Imate :count veljavnih varnostnih kod.", "2fa_i_have_them" => "Spravil sem jih!", "warning_much_data" => ":days dni podatkov se lahko nalaga kar nekaj \304\215asa.", "registered" => "Uspe\305\xa1no ste se registrirali!", "Default asset account" => "Privzeti premo\xc5\276enjski ra\304\215un", "no_budget_pointer" => "Zdi se, da \xc5\xa1e nimate prora\xc4\215una. Ustvarite jih nekaj na strani <a href="budgets">prora\xc4\215uni</a>. Prora\304\215uni vam lahko pomagajo spremljati stro\xc5\xa1ke.", "no_bill_pointer" => "Zdi se, da \xc5\241e nimate ra\304\215unov. Ustvarite jih na strani <a href="bills">ra\xc4\x8duni</a>. Ra\xc4\215uni vam lahko pomagajo spremljati stro\305\xa1ke.", "Savings account" => "Var\xc4\215evalni ra\304\x8dun", "Credit card" => "Kreditna kartica", "source_accounts" => "Izvorni ra\304\x8dun|Izvorni ra\xc4\x8duni", "destination_accounts" => "Ciljni ra\xc4\x8dun|Ciljni ra\xc4\215uni", "user_id_is" => "Va\xc5\241e uporabni\305\xa1ko ime je <strong>:user</strong>", "field_supports_markdown" => "To polje podpira <a href="https://en.support.wordpress.com/markdown-quick-reference/">Markdown</a>.", "need_more_help" => "\xc4\214e potrebujete ve\xc4\x8d pomo\304\215i pri uporabi Firefly III, prosimo, da odprete zahtevek za pomo\xc4\x8d na <a href="https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/issues">Githubu</a>.", "reenable_intro_text" => "<a href="#" id="reenableGuidance">Vodi\xc4\x8da</a> lahko ponovno aktivira\305\241.", "intro_boxes_after_refresh" => "Info polja se ponovno pojavijo, ko osve\305\276ite stran.", "show_all_no_filter" => "Poka\xc5\xbei vse transakcije brez omejitve datuma.", "expenses_by_category" => "Stro\xc5\xa1ki po kategorijah", "expenses_by_budget" => "Stro\xc5\xa1ki po prora\304\215unih", "income_by_category" => "Prihodki po kategorijah", "expenses_by_asset_account" => "Stro\305\241ki po premo\xc5\xbeenjskih ra\304\x8dunih", "expenses_by_expense_account" => "Stro\xc5\xa1ki po ra\xc4\x8dunih stro\xc5\xa1kov", "cannot_redirect_to_account" => "Oprostite, ne moremo vas preusmeriti na pravo stran.", "sum_of_expenses" => "Vsota stro\xc5\241kov", "sum_of_income" => "Vsota prihodkov", "liabilities" => "Obveznosti", "spent_in_specific_budget" => "Porabljeno v prora\304\215unu ":budget"", "spent_in_specific_double" => "Porabljeno po ra\304\215unu/ih ":account"", "earned_in_specific_double" => "Prislu\xc5\xbeeno po ra\xc4\x8dunu/ih ":account"", "source_account" => "Izvorni ra\304\215un", "source_account_reconciliation" => "Pri usklajevalni transakciji ni mo\xc5\276no urejati izvornega ra\304\x8duna.", "destination_account" => "Ciljni ra\xc4\215un", "destination_account_reconciliation" => "Pri usklajevalni transakciji ni mo\305\xbeno urejati ciljnega ra\304\x8duna.", "sum_of_expenses_in_budget" => "Skupaj porabljeno v ":budget"", "left_in_budget_limit" => "Na voljo za zapravljanje glede na prora\304\215un", "current_period" => "Teko\xc4\x8de obdobje", "show_the_current_period_and_overview" => "Poka\xc5\xbei trenutno obdobje in pregled", "pref_languages_locale" => "Za ostale jezike, razen Angle\305\241\xc4\215ine, je potrebno na operacijski sistem namestiti prave jezikovne nastavitve. \304\214e le-te niso nastavljene pravilno se valuta, datumi in zneski ne bodo pravilno prikazovali.", "budget_in_period" => "Vse transakcije za prora\xc4\215un ":name" med :start in :end v :currency", "chart_budget_in_period" => "Diagram vseh transakcij za prora\xc4\x8dun ":name" med :start in :end v :currency", "chart_budget_in_period_only_currency" => "Prora\xc4\x8dunski znesek je v :currency, zato bodo na grafikonu prikazane samo transakcije v :currency.", "chart_account_in_period" => "Grafikon vseh transakcij za ra\304\x8dun ":name" (:balance) med :start in :end", "chart_category_in_period" => "Grafikon vseh transakcij za kategorijo ":name" med :start in :end", "chart_category_all" => "Grafikon vseh transakcij za kategorijo ":name"", "clone_withdrawal" => "Kloniraj ta odliv", "clone_deposit" => "Kloniraj ta priliv", "clone_transfer" => "Kloniraj ta prenos", "multi_select_no_selection" => "Ni\304\215 ni izbrano", "multi_select_select_all" => "Izberi vse", "multi_select_n_selected" => "izbrano", "multi_select_all_selected" => "Vse je izbrano", "multi_select_filter_placeholder" => "Najdi..", "intro_next_label" => "Naslednji", "intro_prev_label" => "Predhodnji", "intro_skip_label" => "Presko\304\215i", "intro_done_label" => "Kon\304\215ano", "between_dates_breadcrumb" => "Med :start in :end", "all_journals_without_budget" => "Vse transakcije brez prora\xc4\215una", "journals_without_budget" => "Transakcije brez prora\304\215una", "all_journals_without_category" => "Vse transakcije brez kategorije", "journals_without_category" => "Transakcije brez kategorije", "all_journals_for_account" => "Vse transakcije za ra\304\x8dun :name", "chart_all_journals_for_account" => "Grafikon vseh transakcij za ra\xc4\215un :name", "journals_in_period_for_account" => "Vse transakcije za ra\xc4\x8dun ":name" med :start in :end", "journals_in_period_for_account_js" => "Vse transakcije za ra\304\x8dun {title} med {start} in {end}", "transferred" => "Preneseno", "all_withdrawal" => "Vsi stro\xc5\xa1ki", "all_transactions" => "Vse transakcije", "title_withdrawal_between" => "Vsi stro\305\xa1ki med :start in :end", "all_deposit" => "Vsi dohodki", "title_deposit_between" => "Vsi dohodki med :start in :end", "all_transfers" => "Vsi prenosi", "title_transfers_between" => "Vsi prenosi med :start in :end", "all_transfer" => "Vsi prenosi", "all_journals_for_tag" => "Vse transakcije za oznako ":tag"", "title_transfer_between" => "Vse transakcije med :start in :end", "all_journals_for_category" => "Vse transakcije v kategoriji :name", "all_journals_for_budget" => "Vse transakcije za v prora\304\215unu :name", "chart_all_journals_for_budget" => "Grafikon vseh transakcij za prora\xc4\215un :name", "journals_in_period_for_category" => "Vse transakcije na ra\xc4\x8dunu ":name" med :start in :end", "journals_in_period_for_tag" => "Vse transakcije z oznako :tag med :start in :end", "not_available_demo_user" => "Funkcija ni na voljo za demo uporabnike.", "exchange_rate_instructions" => "Ra\xc4\215un sredstev "@name" sprejema samo transakcije v @native_currency. \304\214e \xc5\276elite namesto tega uporabiti @foreign_currency, morate podati tudi znesek v @native_currency:", "transfer_exchange_rate_instructions" => "Izvorni ra\304\x8dun sredstev "@source_name" sprejema samo transakcije v @source_currency. Ciljni ra\xc4\x8dun sredstev "@dest_name" pa sprejema samo transakcije v @dest_currency. Podati morate znesek v obeh valutah.", "transaction_data" => "Podrobnosti transakcije", "invalid_server_configuration" => "Neveljavna nastavitev stre\305\xbenika", "invalid_locale_settings" => "Firefly III ne more oblikovati denarnih zneskov, ker va\305\241emu stre\305\276niku manjkajo zahtevani paketi. Obstajajo <a href="https://docs.firefly-iii.org/how-to/firefly-iii/advanced/locales/">navodila za to</a>.", "quickswitch" => "Hitri preklop", "sign_in_to_start" => "Za nadaljevanje se prijavi", "sign_in" => "Prijava", "register_new_account" => "Ustvari nov ra\xc4\215un", "forgot_my_password" => "Pozabil sem geslo", "problems_with_input" => "Z va\305\xa1im vnosom so te\305\xbeave.", "reset_password" => "Ponastavite va\305\xa1e geslo", "button_reset_password" => "Ponastavite geslo", "reset_button" => "Ponastavite", "want_to_login" => "\xc5\xbdelim se prijaviti", "login_page_title" => "Prijava v Firefly III", "register_page_title" => "Ustvari nov ra\xc4\x8dun za Firefly III", "forgot_pw_page_title" => "Ste pozabil geslo za Firefly III", "reset_pw_page_title" => "Ponastavite geslo za Firefly III", "cannot_reset_demo_user" => "Za demo uporabnika gesla ni mogo\304\215e ponastaviti.", "no_att_demo_user" => "Demo uporabnik ne more nalo\xc5\276iti prilog.", "button_register" => "Registracija", "authorization" => "Avtorizacija", "active_bills_only" => "samo aktivni ra\304\215uni", "active_bills_only_total" => "vsi aktivni ra\xc4\215uni", "active_exp_bills_only" => "samo aktivni in pri\304\x8dakovani ra\304\x8duni", "active_exp_bills_only_total" => "samo aktivni in pri\304\215akovani ra\xc4\x8duni", "per_period_sum_1D" => "Predvideni dnevni stro\305\xa1ki", "per_period_sum_1W" => "Predvideni tedenski stro\xc5\241ki", "per_period_sum_1M" => "Predvideni mese\xc4\x8dni stro\xc5\241ki", "per_period_sum_3M" => "Pri\304\x8dakovani \xc4\x8detrtletni stro\305\241ki", "per_period_sum_6M" => "Predvideni polletni stro\xc5\241ki", "per_period_sum_1Y" => "Predvideni letni stro\xc5\241ki", "average_per_bill" => "povpre\304\215no po ra\xc4\x8dunu", "expected_total" => "predvidena vsota", "reconciliation_account_name" => "Usklajevanje :name (:currency)", "saved" => "Shranjeno", "advanced_options" => "Napredne mo\305\276nosti", "advanced_options_explain" => "Nekatere strani v Firefly III imajo za tem gumbom skrite napredne mo\305\xbenosti. Ta stran nima ni\304\x8d posebnega, vendar si oglejte \xc5\241e druge!", "here_be_dragons" => "Hic sunt dracones", "webhooks" => "Webhooks", "webhooks_breadcrumb" => "Webhooks", "webhooks_menu_disabled" => "onemogo\304\215eno", "no_webhook_messages" => "Tukaj ni webhook sporo\xc4\x8dil", "webhook_trigger_STORE_TRANSACTION" => "Po ustvarjanju transakcije", "webhook_trigger_UPDATE_TRANSACTION" => "Po posodabljanju transakcije", "webhook_trigger_DESTROY_TRANSACTION" => "Po brisanju transakcije", "webhook_response_TRANSACTIONS" => "Podrobnosti transakcije", "webhook_response_ACCOUNTS" => "Podrobnosti ra\304\215una", "webhook_response_none_NONE" => "Ni podrobnosti", "webhook_delivery_JSON" => "JSON", "inspect" => "Preglejte", "create_new_webhook" => "Ustvari nov webhook", "webhooks_create_breadcrumb" => "Ustvari nov webhook", "webhook_trigger_form_help" => "Navedite, ob katerem dogodku se bo spro\305\xbeil webhook", "webhook_response_form_help" => "Navedite, kaj mora webhook poslati po URL-ju.", "webhook_delivery_form_help" => "V kateri obliki mora webhook dostaviti podatke.", "webhook_active_form_help" => "Webhook mora biti aktiven, sicer ne bo poklican.", "stored_new_webhook" => "Shranjen nov webhook ":title"", "delete_webhook" => "Izbri\305\241i Webhook", "deleted_webhook" => "Izbrisan webhook ":title"", "edit_webhook" => "Uredi webhook ":title"", "updated_webhook" => "Posodobljen webhook ":title"", "edit_webhook_js" => "Uredi webhook "{title}"", "show_webhook" => "Webhook ":title"", "webhook_was_triggered" => "Webhook je bil spro\xc5\xbeen ob navedeni transakciji. Po\xc4\x8dakajte, da se prika\305\xbeejo rezultati.", "webhook_messages" => "Webhook sporo\304\x8dilo", "view_message" => "Poglej sporo\304\215ilo", "view_attempts" => "Ogled neuspelih poskusov", "message_content_title" => "Vsebina sporo\304\x8dila Webhook", "message_content_help" => "To je vsebina sporo\xc4\215ila, ki je bilo poslano (ali poskuseno) s tem webhookom.", "attempt_content_title" => "Poskusi Webhook", "attempt_content_help" => "To so vsi neuspe\xc5\241ni poskusi po\xc5\241iljanja tega sporo\304\215ila webhook na konfigurirani URL. \304\x8cez nekaj \304\x8dasa bo Firefly III nehal posku\305\241ati.", "no_attempts" => "Ni neuspe\305\241nih poskusov. To je dobra stvar!", "webhook_attempt_at" => "Poskus ob {moment}", "logs" => "Dnevniki", "response" => "Odziv", "visit_webhook_url" => "Obi\xc5\xa1\304\215ite URL webhooka", "reset_webhook_secret" => "Ponastavi skrivno kodo webhooka", "webhook_stored_link" => "<a href="webhooks/show/{ID}">Webhook #{ID} ("{title}")</a> je bil shranjen.", "webhook_updated_link" => "<a href="webhooks/show/{ID}">Webhook #{ID}</a> ("{title}") je bil posodobljen.", "authorization_request" => "Firefly III v:version Zahteva za avtorizacijo", "authorization_request_intro" => "<strong>:client</strong> je zahteval dostop do upravljanja tvojih financ. Dovoli\xc5\xa1 da <strong>:client</strong> dostopa do teh podatkov?", "authorization_request_site" => "Preusmerjeni boste na <code>:url</code>, ki bo nato lahko dostopal do va\xc5\241ih podatkov Firefly III.", "authorization_request_invalid" => "Ta zahteva za dostop je neveljavna. Nikoli ve\xc4\x8d ne sledite tej povezavi.", "scopes_will_be_able" => "Ta aplikacija bo lahko:", "button_authorize" => "Avtoriziraj", "none_in_select_list" => "(brez)", "no_piggy_bank" => "(brez hranilnika)", "name_in_currency" => ":name v :currency", "paid_in_currency" => "Pla\304\215ano v :currency", "unpaid_in_currency" => "Nepla\xc4\215ano v :currency", "is_alpha_warning" => "Poganjate ALFA verzijo. Bodite pozorni na hro\305\241\304\x8de in te\305\xbeave.", "is_beta_warning" => "Poganjate BETA verzijo. Bodite pozorni na hro\xc5\xa1\304\215e in te\305\xbeave.", "all_destination_accounts" => "Ciljni ra\xc4\215uni", "all_source_accounts" => "Izvorni ra\xc4\x8duni", "back_to_index" => "Nazaj na kazalo", "cant_logout_guard" => "Firefly III vas ne more odjaviti.", "internal_reference" => "Interna referenca", "update_check_title" => "Preverite za posodobitve", "admin_update_check_title" => "Samodejno preverjaj za posodobitve", "admin_update_check_explain" => "Firefly III lahko samodejno preverja posodobitve. \304\x8ce to omogo\304\215ite, bomo na Github-u preverjali ali je na voljo nova razli\xc4\x8dica in vas o tem obvestili. To obvestilo lahko preizkusite z gumbom na desni. Ozna\xc4\x8dite spodaj, \xc4\215e \xc5\xbeelite, da Firefly III preveri, ali so posodobitve na voljo.", "check_for_updates_permission" => "Firefly III lahko preveri posodobitve, vendar potrebuje va\305\xa1e dovoljenje. Pojdite v <a href=":link"> skrbni\xc5\xa1tvo</a>, da ozna\304\215ite, ali \305\xbeelite omogo\304\x8diti to funkcijo.", "updates_ask_me_later" => "Vpra\xc5\241aj me kasneje", "updates_do_not_check" => "Ne preverjaj posodobitev", "updates_enable_check" => "Omogo\xc4\x8di preverjanje posodobitev", "admin_update_check_now_title" => "Preveri za posodobitve zdaj", "admin_update_check_now_explain" => "\xc4\214e pritisnete gumb, bo Firefly III preveril, ali je va\xc5\241a trenutna razli\304\x8dica zadnja.", "check_for_updates_button" => "Preveri zdaj!", "update_new_version_alert" => "Na voljo je nova razli\xc4\215ica Firefly III. Trenutno uporabljate :your_version, najnovej\xc5\241a razli\304\x8dica pa je :new_version, izdana :date.", "update_version_beta" => "To je BETA verzija. Lahko naletite na te\xc5\xbeave.", "update_version_alpha" => "To je ALFA verzija. Lahko naletite na te\xc5\xbeave.", "update_current_dev_older" => "Poganjate razvojno izdajo ":version", ki je starej\305\241a od zadnje izdaje :new_version. Posodobite prosim!", "update_current_dev_newer" => "Poganjate razvojno izdajo ":version", ki je novej\xc5\241a od zadnje izdaje :new_version.", "update_current_version_alert" => "Uporabljate :version, ki je zadnja razpolo\xc5\276ljiva izdaja.", "update_newer_version_alert" => "Uporabljate :your_version, ki je novej\xc5\241a od zadnje izdaje, :new_version.", "update_check_error" => "Pri preverjanju posodobitev smo naleteli na te\305\276avo: :error", "unknown_error" => "Neznana napaka. Oprostite prosim.", "disabled_but_check" => "Onemogo\xc4\215ili ste preverjanje posodobitev. Zato ne pozabite ob\304\215asno preveriti, ali so na voljo posodobitve. Hvala vam!", "admin_update_channel_title" => "Kanal posodobitev", "admin_update_channel_explain" => "Firefly III ima tri "kanale" posodobitev, ki dolo\304\215ajo, kako hitro prejmete nove funkcije, izbolj\305\xa1ave in odprave napak. Uporabite kanal "beta", \304\215e ste pustolovec, in "alfa", \xc4\215e radi \xc5\276ivite nevarno \xc5\276ivljenje.", "update_channel_stable" => "Stabilno. Vse naj bi delovalo po pri\xc4\215akovanjih.", "update_channel_beta" => "Beta. Nove funkcionalnosti, vendar ni nujno, da vse deluje.", "update_channel_alpha" => "Alfa. Noter vr\305\xbeemo razne stvari da vidimo kaj se "prime".", "search" => "Iskanje", "search_query" => "Poizvedba", "search_found_transactions" => "Firefly III je na\305\xa1el :count transakcijo v :time sekundah.|Firefly III je na\xc5\xa1el :count transakcij v :time sekundah.", "search_found_more_transactions" => "Firefly III je na\305\xa1el ve\304\215 kot :count transakcij v :time sekundah.", "search_for_query" => "Firefly III i\xc5\241\xc4\x8de transakcije, ki vsebujejo vse besede: <span class="text-info">:query</span>", "invalid_operators_list" => "Ti iskalni parametri niso veljavni in so bili prezrti.", "search_modifier_date_on" => "Datum transakcije je ":value"", "search_modifier_not_date_on" => "Datum transakcije ni ":value"", "search_modifier_reconciled" => "Transakcija je usklajena", "search_modifier_not_reconciled" => "Transakcija ni usklajena", "search_modifier_id" => "ID transakcije je ":value"", "search_modifier_not_id" => "ID transakcije ni ":value"", "search_modifier_date_before" => "Datum transakcije je pred ali na ":value"", "search_modifier_date_after" => "Datum transakcije je po ali na ":value"", "search_modifier_external_id_is" => "Zunanji ID je ":value"", "search_modifier_not_external_id_is" => "Zunanji ID ni ":value"", "search_modifier_no_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "search_modifier_no_external_id" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "search_modifier_not_any_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "search_modifier_not_any_external_id" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "search_modifier_any_external_url" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji URL", "search_modifier_any_external_id" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji ID", "search_modifier_not_no_external_url" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji URL", "search_modifier_not_no_external_id" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji ID", "search_modifier_internal_reference_is" => "Notranja referenca je ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_is" => "Notranja referenca ni ":value"", "search_modifier_description_starts" => "Opis se za\xc4\x8dne s ":value"", "search_modifier_not_description_starts" => "Opis se ne za\xc4\215ne s ":value"", "search_modifier_description_ends" => "Opis se kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_not_description_ends" => "Opis se ne kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_description_contains" => "Opis vsebuje ":value"", "search_modifier_not_description_contains" => "Opis ne vsebuje ":value"", "search_modifier_description_is" => "Opis je to\xc4\215no ":value"", "search_modifier_not_description_is" => "Opis natanko ni ":value"", "search_modifier_currency_is" => "Transakcijska (tuja) valuta je ":value"", "search_modifier_not_currency_is" => "Transakcijska (tuja) valuta ni ":value"", "search_modifier_foreign_currency_is" => "Tuja valuta transakcije je ":value"", "search_modifier_not_foreign_currency_is" => "Tuja valuta transakcije ni ":value"", "search_modifier_has_attachments" => "Transakcija mora imeti prilogo", "search_modifier_has_no_category" => "Transakcija ne sme imeti kategorije", "search_modifier_not_has_no_category" => "Transakcija mora imeti (poljubno) kategorijo", "search_modifier_not_has_any_category" => "Transakcija ne sme imeti kategorije", "search_modifier_has_any_category" => "Transakcija mora imeti (poljubno) kategorijo", "search_modifier_has_no_budget" => "Transakcija ne sme imeti prora\xc4\215una", "search_modifier_not_has_any_budget" => "Transakcija ne sme imeti prora\xc4\215una", "search_modifier_has_any_budget" => "Transakcija mora imeti (poljubni) prora\304\x8dun", "search_modifier_not_has_no_budget" => "Transakcija mora imeti (poljubni) prora\xc4\215un", "search_modifier_has_no_bill" => "Transakcija ne sme imeti ra\xc4\x8duna", "search_modifier_not_has_no_bill" => "Transakcija mora imeti (poljuben) ra\304\215un", "search_modifier_has_any_bill" => "Transakcija mora imeti (poljuben) ra\xc4\215un", "search_modifier_not_has_any_bill" => "Transakcija ne sme imeti ra\xc4\215una", "search_modifier_has_no_tag" => "Transakcija ne sme imeti oznak", "search_modifier_not_has_any_tag" => "Transakcija ne sme imeti oznak", "search_modifier_not_has_no_tag" => "Transakcija nima (poljubne) oznake", "search_modifier_has_any_tag" => "Transakcija mora imeti (poljubno) oznako", "search_modifier_notes_contains" => "Opombe o transakcijah vsebujejo ":value"", "search_modifier_not_notes_contains" => "Opombe o transakciji ne vsebujejo ":value"", "search_modifier_notes_starts" => "Opombe o transakciji se za\304\x8dnejo z ":value"", "search_modifier_not_notes_starts" => "Opombe o transakciji se ne za\304\x8dnejo z ":value"", "search_modifier_notes_ends" => "Opombe o transakciji se kon\304\x8dajo s ":value"", "search_modifier_not_notes_ends" => "Opombe o transakciji se ne kon\xc4\x8dajo s ":value"", "search_modifier_notes_is" => "Opombe o transakciji so to\304\x8dno ":value"", "search_modifier_not_notes_is" => "Opombe o transakciji natanko niso ":value"", "search_modifier_no_notes" => "Transakcija nima opomb", "search_modifier_not_no_notes" => "Transakcija mora imeti opombe", "search_modifier_any_notes" => "Transakcija mora imeti opombe", "search_modifier_not_any_notes" => "Transakcija nima opomb", "search_modifier_amount_is" => "Znesek je to\xc4\x8dno :value", "search_modifier_not_amount_is" => "Znesek ni :value", "search_modifier_amount_less" => "Znesek je manj\xc5\241i ali enak :value", "search_modifier_not_amount_more" => "Znesek je manj\xc5\xa1i ali enak :value", "search_modifier_amount_more" => "Znesek je ve\304\215ji ali enak :value", "search_modifier_not_amount_less" => "Znesek je ve\xc4\215ji ali enak :value", "search_modifier_source_account_is" => "Ime izvornega ra\xc4\x8duna je to\xc4\x8dno ":value"", "search_modifier_not_source_account_is" => "Ime izvornega ra\304\x8duna ni ":value"", "search_modifier_source_account_contains" => "Ime izvornega ra\304\x8duna vsebuje ":value"", "search_modifier_not_source_account_contains" => "Ime izvornega ra\xc4\215una ne vsebuje ":value"", "search_modifier_source_account_starts" => "Ime izvornega ra\xc4\215una se za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_source_account_starts" => "Ime izvornega ra\xc4\215una se ne za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_source_account_ends" => "Ime izvornega ra\xc4\x8duna se kon\304\215a s ":value"", "search_modifier_not_source_account_ends" => "Ime izvornega ra\304\215una se ne kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_source_account_id" => "ID izvornega ra\304\x8duna je :value", "search_modifier_not_source_account_id" => "ID izvornega ra\xc4\x8duna ni :value", "search_modifier_source_account_nr_is" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\xc4\x8duna (IBAN) je ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_is" => "Izvorna \305\xa1tevilka ra\xc4\215una (IBAN) ni ":value"", "search_modifier_source_account_nr_contains" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\304\215una (IBAN) vsebuje ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_contains" => "Izvorna \xc5\xa1tevilka ra\304\215una (IBAN) ne vsebuje ":value"", "search_modifier_source_account_nr_starts" => "Izvorna \305\xa1tevilka ra\xc4\215una (IBAN) se za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_starts" => "Izvorna \305\xa1tevilka ra\304\215una (IBAN) se ne za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_source_account_nr_ends" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna (IBAN) se kon\xc4\215a na ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_ends" => "Izvorna \xc5\xa1tevilka ra\304\x8duna (IBAN) se ne kon\xc4\x8da na ":value"", "search_modifier_destination_account_is" => "Ime ciljnega ra\xc4\215una je to\xc4\x8dno ":value"", "search_modifier_not_destination_account_is" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna ni ":value"", "search_modifier_destination_account_contains" => "Ime ciljnega ra\304\x8duna vsebuje ":value"", "search_modifier_not_destination_account_contains" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna ne vsebuje ":value"", "search_modifier_destination_account_starts" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_destination_account_starts" => "Ime ciljnega ra\304\x8duna se ne za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_destination_account_ends" => "Ime ciljnega ra\304\215una se kon\xc4\215a na ":value"", "search_modifier_not_destination_account_ends" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna se ne kon\304\x8da na ":value"", "search_modifier_destination_account_id" => "ID ciljnega ra\304\x8duna je :value", "search_modifier_not_destination_account_id" => "ID ciljnega ra\xc4\x8duna ni :value", "search_modifier_destination_is_cash" => "Ciljni ra\304\x8dun je "(gotovina)"", "search_modifier_not_destination_is_cash" => "Ciljni ra\xc4\215un ni ra\xc4\x8dun "(gotovina)"", "search_modifier_source_is_cash" => "Izvorni ra\xc4\x8dun je ra\304\x8dun "(gotovina)"", "search_modifier_not_source_is_cash" => "Izvorni ra\304\x8dun ni ra\304\x8dun "(gotovina)"", "search_modifier_destination_account_nr_is" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\xc4\215una (IBAN) je ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_is" => "\305\240tevilka ciljnega ra\304\215una (IBAN) je ":value"", "search_modifier_destination_account_nr_contains" => "\305\240tevilka ciljnega ra\304\215una (IBAN) vsebuje ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_contains" => "\305\240tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna (IBAN) ne vsebuje ":value"", "search_modifier_destination_account_nr_starts" => "\305\240tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna (IBAN) se za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_starts" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna (IBAN) se ne za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_destination_account_nr_ends" => "\xc5\xa0tevilka ciljnega ra\304\x8duna (IBAN) se kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_ends" => "\xc5\xa0tevilka ciljnega ra\304\x8duna (IBAN) se ne kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_account_id" => "ID-ji izvornega ali ciljnega ra\304\215una so: :value", "search_modifier_not_account_id" => "ID-ji izvornega ali ciljnega ra\304\215una ni: :value", "search_modifier_category_is" => "Kategorija je ":value"", "search_modifier_not_category_is" => "Kategorija ni ":value"", "search_modifier_budget_is" => "Prora\304\x8dun je ":value"", "search_modifier_not_budget_is" => "Prora\304\215un ni ":value"", "search_modifier_bill_is" => "Ra\304\x8dun je ":value"", "search_modifier_not_bill_is" => "Ra\304\x8dun ni ":value"", "search_modifier_transaction_type" => "Vrsta transakcije je ":value"", "search_modifier_not_transaction_type" => "Vrsta transakcije ni ":value"", "search_modifier_tag_is" => "Oznaka je ":value"", "search_modifier_tag_contains" => "Oznaka vsebuje ":value"", "search_modifier_not_tag_contains" => "Oznaka ne vsebuje ":value"", "search_modifier_tag_ends" => "Oznaka se kon\xc4\x8da z ":value"", "search_modifier_tag_starts" => "Oznaka se za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_tag_is" => "Nobena oznaka ni ":value"", "search_modifier_date_on_year" => "Transakcija je v letu ":value"", "search_modifier_not_date_on_year" => "Transakcija ni v letu ":value"", "search_modifier_date_on_month" => "Transakcija je v mesecu ":value"", "search_modifier_not_date_on_month" => "Transakcija ni v mesecu ":value"", "search_modifier_date_on_day" => "Transakcija je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_date_on_day" => "Transakcija ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_date_before_year" => "Transakcija je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_date_before_month" => "Transakcija je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_date_before_day" => "Transakcija je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_date_after_year" => "Transakcija je v ali po letu ":value"", "search_modifier_date_after_month" => "Transakcija je v ali po mesecu ":value"", "search_modifier_date_after_day" => "Transakcija je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_tag_is_not" => "Nobena oznaka ni ":value", "search_modifier_not_tag_is_not" => "Oznaka je ":value"", "search_modifier_account_is" => "Kateri koli ra\xc4\x8dun je ":value"", "search_modifier_not_account_is" => "Noben ra\304\x8dun ni ":value"", "search_modifier_account_contains" => "Kateri koli ra\304\x8dun vsebuje ":value"", "search_modifier_not_account_contains" => "Noben ra\xc4\x8dun ne vsebuje ":value"", "search_modifier_account_ends" => "Oba ra\xc4\215una se kon\304\215ata s ":value"", "search_modifier_not_account_ends" => "Noben ra\304\215un se ne kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_account_starts" => "Oba ra\xc4\x8duna se za\xc4\x8dneta z ":value"", "search_modifier_not_account_starts" => "Noben ra\xc4\x8dun se ne za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_account_nr_is" => "\305\xa0tevilka ra\xc4\x8duna/IBAN je ":value"", "search_modifier_not_account_nr_is" => "Nobena \305\241tevilka ra\304\215una/IBAN ni ":value"", "search_modifier_account_nr_contains" => "\xc5\240tevilka ra\304\x8duna/IBAN vsebuje ":value"", "search_modifier_not_account_nr_contains" => "Nobena \305\xa1tevilka ra\xc4\215una / IBAN ne vsebuje ":value"", "search_modifier_account_nr_ends" => "\xc5\240tevilka ra\304\x8duna / IBAN se kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_not_account_nr_ends" => "Nobena \305\241tevilka ra\304\x8duna / IBAN se ne kon\304\215a s ":value"", "search_modifier_account_nr_starts" => "\xc5\240tevilka ra\xc4\x8duna/IBAN se za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_account_nr_starts" => "Nobena \305\241tevilka ra\304\x8duna / IBAN se ne za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_category_contains" => "Kategorija vsebuje ":value"", "search_modifier_not_category_contains" => "Kategorija ne vsebuje ":value"", "search_modifier_category_ends" => "Kategorija se kon\xc4\x8da na ":value"", "search_modifier_not_category_ends" => "Kategorija se ne kon\xc4\x8da na ":value"", "search_modifier_category_starts" => "Kategorija se za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_category_starts" => "Kategorija se ne za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_budget_contains" => "Prora\xc4\215un vsebuje ":value"", "search_modifier_not_budget_contains" => "Prora\xc4\x8dun ne vsebuje ":value"", "search_modifier_budget_ends" => "Prora\xc4\215un se kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_not_budget_ends" => "Prora\xc4\x8dun se ne kon\304\215a na ":value"", "search_modifier_budget_starts" => "Prora\304\x8dun se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_budget_starts" => "Prora\xc4\215un se ne za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_bill_contains" => "Ra\304\215un vsebuje ":value"", "search_modifier_not_bill_contains" => "Ra\xc4\x8dun ne vsebuje ":value"", "search_modifier_bill_ends" => "Ra\xc4\x8dun se kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_not_bill_ends" => "Ra\xc4\x8dun se ne kon\304\x8da na ":value"", "search_modifier_bill_starts" => "Ra\xc4\215un se za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_not_bill_starts" => "Ra\xc4\x8dun se ne za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_external_id_contains" => "Zunanji ID vsebuje ":value"", "search_modifier_not_external_id_contains" => "Zunanji ID ne vsebuje ":value"", "search_modifier_external_id_ends" => "Zunanji ID se kon\304\215a s ":value"", "search_modifier_not_external_id_ends" => "Zunanji ID se ne kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_external_id_starts" => "Zunanji ID se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_external_id_starts" => "Zunanji ID se ne za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_internal_reference_contains" => "Notranja referenca vsebuje ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_contains" => "Notranja referenca ne vsebuje ":value"", "search_modifier_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se ne kon\304\x8da s ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se ne za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_external_url_is" => "Zunanji URL je ":value"", "search_modifier_not_external_url_is" => "Zunanji URL ni ":value"", "search_modifier_external_url_contains" => "Zunanji URL vsebuje ":value"", "search_modifier_not_external_url_contains" => "Zunanji URL ne vsebuje ":value"", "search_modifier_external_url_ends" => "Zunanji URL se kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_not_external_url_ends" => "Zunanji URL se ne kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_external_url_starts" => "Zunanji URL se za\xc4\x8dne z ":value"", "search_modifier_not_external_url_starts" => "Zunanji URL se ne za\304\215ne z ":value"", "search_modifier_has_no_attachments" => "Transakcija nima prilog", "search_modifier_not_has_no_attachments" => "Transakcija ima priloge", "search_modifier_not_has_attachments" => "Transakcija nima prilog", "search_modifier_account_is_cash" => "Kateri koli ra\304\215un je ra\xc4\x8dun "(gotovina)".", "search_modifier_not_account_is_cash" => "Noben ra\xc4\215un ni ra\304\x8dun "(gotovina)".", "search_modifier_journal_id" => "ID dnevnika je ":value"", "search_modifier_not_journal_id" => "ID dnevnika ni ":value"", "search_modifier_recurrence_id" => "ID ponavljajo\xc4\215e se transakcije je ":value"", "search_modifier_not_recurrence_id" => "ID ponavljajo\304\x8de se transakcije ni \302\273:value\xc2\253", "search_modifier_foreign_amount_is" => "Tuji znesek je ":value"", "search_modifier_not_foreign_amount_is" => "Tuji znesek ni ":value"", "search_modifier_foreign_amount_less" => "Tuji znesek je manj\305\xa1i od ":value"", "search_modifier_not_foreign_amount_more" => "Tuji znesek je manj\xc5\241i od ":value"", "search_modifier_not_foreign_amount_less" => "Tuji znesek je ve\xc4\215ji od ":value"", "search_modifier_foreign_amount_more" => "Tuji znesek je ve\xc4\215ji od ":value"", "search_modifier_exists" => "Transakcija obstaja (katera koli transakcija)", "search_modifier_not_exists" => "Transakcija ne obstaja (ni transakcije)", "search_modifier_interest_date_on" => "Datum obresti transakcije je ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on" => "Datum obresti transakcije ni ":value"", "search_modifier_interest_date_on_year" => "Datum obresti transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on_year" => "Datum obresti transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_interest_date_on_month" => "Datum obresti transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on_month" => "Datum obresti transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_on_day" => "Datum obresti transakcije je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on_day" => "Datum obresti transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_before_year" => "Datum obresti transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_interest_date_before_month" => "Datum obresti transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_before_day" => "Datum obresti transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_after_year" => "Datum obresti transakcije je po ali v letu ":value"", "search_modifier_interest_date_after_month" => "Datum obresti transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_after_day" => "Datum obresti transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_on_year" => "Datum knji\305\276enja je v letu ":value"", "search_modifier_book_date_on_month" => "Datum knji\305\276enja je v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_on_day" => "Datum knji\xc5\276enja je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_book_date_on_year" => "Datum knji\305\276enja ni v letu ":value"", "search_modifier_not_book_date_on_month" => "Datum knji\305\276enja ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_book_date_on_day" => "Datum knji\305\xbeenja ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_before_year" => "Datum knji\xc5\276enja je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_book_date_before_month" => "Datum knji\305\xbeenja je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_before_day" => "Datum knji\xc5\xbeenja je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_after_year" => "Datum knji\xc5\xbeenja je za ali v letu ":value"", "search_modifier_book_date_after_month" => "Datum knji\xc5\276enja je za ali v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_after_day" => "Datum knji\305\276enja je za ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_on_year" => "Datum postopka transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_process_date_on_month" => "Datum postopka transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_on_day" => "Datum postopka transakcije je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_process_date_on_year" => "Datum postopka transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_not_process_date_on_month" => "Datum postopka transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_process_date_on_day" => "Datum postopka transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_before_year" => "Datum postopka transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_process_date_before_month" => "Datum postopka transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_before_day" => "Datum postopka transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_after_year" => "Datum postopka transakcije je za ali v letu ":value"", "search_modifier_process_date_after_month" => "Datum postopka transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_after_day" => "Datum postopka transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_on_year" => "Rok zapadlosti transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_due_date_on_month" => "Rok zapadlosti transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_on_day" => "Rok zapadlosti transakcije je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_due_date_on_year" => "Rok zapadlosti transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_not_due_date_on_month" => "Rok zapadlosti transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_due_date_on_day" => "Datum zapadlosti transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_before_year" => "Rok zapadlosti transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_due_date_before_month" => "Rok zapadlosti transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_before_day" => "Datum zapadlosti transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_after_year" => "Rok zapadlosti transakcije je po ali v letu ":value"", "search_modifier_due_date_after_month" => "Rok zapadlosti transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_after_day" => "Datum zapadlosti transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_on_year" => "Datum pla\304\215ila transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_payment_date_on_month" => "Datum pla\304\215ila transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_on_day" => "Datum pla\304\x8dila transakcije je dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on_year" => "Datum pla\xc4\x8dila transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on_month" => "Datum pla\304\x8dila transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on_day" => "Datum pla\xc4\215ila transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_before_year" => "Datum pla\304\x8dila transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_payment_date_before_month" => "Datum pla\304\215ila transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_before_day" => "Datum pla\304\x8dila transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_after_year" => "Datum pla\xc4\x8dila transakcije je po ali v letu ":value"", "search_modifier_payment_date_after_month" => "Datum pla\304\215ila transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_after_day" => "Datum pla\304\x8dila transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_on_year" => "Datum transakcijskega ra\xc4\x8duna je v letu ":value"", "search_modifier_invoice_date_on_month" => "Datum transakcijskega ra\304\215una je v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_on_day" => "Datum transakcijskega ra\xc4\215una je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on_year" => "Datum transakcijskega ra\xc4\215una ni v letu ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on_month" => "Datum transakcijskega ra\xc4\215una ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on_day" => "Datum transakcijskega ra\304\x8duna ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_before_year" => "Datum transakcijskega ra\304\x8duna je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_invoice_date_before_month" => "Datum transakcijskega ra\xc4\x8duna je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_before_day" => "Datum transakcijskega ra\304\215una je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_after_year" => "Datum transakcijskega ra\304\215una je za ali v letu ":value"", "search_modifier_invoice_date_after_month" => "Datum transakcijskega ra\304\215una je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_after_day" => "Datum transakcijskega ra\xc4\215una je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_on_year" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v letu ":value"", "search_modifier_updated_at_on_month" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_on_day" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on_year" => "Transakcija ni bila nazadnje posodobljena v letu ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on_month" => "Transakcija ni bila nazadnje posodobljena v mesecu ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on_day" => "Transakcija ni bila nazadnje posodobljena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_before_year" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali pred letom ":value"", "search_modifier_updated_at_before_month" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali pred mesecem ":value"", "search_modifier_updated_at_before_day" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena na ali pred dnevom v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_after_year" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali po letu ":value"", "search_modifier_updated_at_after_month" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali po mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_after_day" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena na ali po dnevu v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_on_year" => "Transakcija je bila ustvarjena v letu ":value"", "search_modifier_created_at_on_month" => "Transakcija je bila ustvarjena v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_on_day" => "Transakcija je bila ustvarjena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_created_at_on_year" => "Transakcija ni bila ustvarjena v letu ":value"", "search_modifier_not_created_at_on_month" => "Transakcija ni bila ustvarjena v mesecu ":value"", "search_modifier_not_created_at_on_day" => "Transakcija ni bila ustvarjena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_before_year" => "Transakcija je bila ustvarjena v ali pred letom ":value"", "search_modifier_created_at_before_month" => "Transakcija je bila ustvarjena v ali pred mesecem ":value"", "search_modifier_created_at_before_day" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali pred dnevom v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_after_year" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali po ":value"", "search_modifier_created_at_after_month" => "Transakcija je bila ustvarjena v ali po mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_after_day" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali po dnevu v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_before" => "Datum obresti transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_interest_date_after" => "Datum obresti transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_book_date_on" => "Datum knji\xc5\xbeenja je ":value"", "search_modifier_not_book_date_on" => "Datum knji\xc5\xbeenja ni ":value"", "search_modifier_book_date_before" => "Datum knji\xc5\276enja je na ali pred ":value"", "search_modifier_book_date_after" => "Datum knji\305\276enja je na ali po ":value"", "search_modifier_process_date_on" => "Datum postopka transakcije je na ":value"", "search_modifier_not_process_date_on" => "Datum postopka transakcije ni na ":value"", "search_modifier_process_date_before" => "Datum postopka transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_process_date_after" => "Datum postopka transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_due_date_on" => "Rok transakcije je na ":value"", "search_modifier_not_due_date_on" => "Rok zapadlosti transakcije ni na ":value"", "search_modifier_due_date_before" => "Datum zapadlosti transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_due_date_after" => "Datum zapadlosti transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_payment_date_on" => "Datum pla\304\215ila transakcije je na ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on" => "Datum pla\xc4\215ila transakcije ni na ":value"", "search_modifier_payment_date_before" => "Datum pla\xc4\215ila transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_payment_date_after" => "Datum pla\xc4\215ila transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_invoice_date_on" => "Datum transakcijskega ra\xc4\x8duna je na ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on" => "Datum transakcijskega ra\xc4\x8duna ni na ":value"", "search_modifier_invoice_date_before" => "Datum transakcijskega ra\xc4\215una je na ali pred ":value"", "search_modifier_invoice_date_after" => "Datum transakcijskega ra\304\215una je na ali po ":value"", "search_modifier_created_at_on" => "Transakcija je bila ustvarjena na ":value"", "search_modifier_not_created_at_on" => "Transakcija ni bila ustvarjena na ":value"", "search_modifier_created_at_before" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali pred ":value"", "search_modifier_created_at_after" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali po ":value"", "search_modifier_updated_at_on" => "Transakcija je bila posodobljena na ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on" => "Transakcija ni bila posodobljena na ":value"", "search_modifier_updated_at_before" => "Transakcija je bila posodobljena na ali pred ":value"", "search_modifier_updated_at_after" => "Transakcija je bila posodobljena na ali po ":value"", "search_modifier_attachment_name_is" => "Ime katere koli priloge je ":value"", "search_modifier_attachment_name_contains" => "Vsako ime priloge vsebuje ":value"", "search_modifier_attachment_name_starts" => "Vsako ime priloge se za\304\x8dne z ":value"", "search_modifier_attachment_name_ends" => "Vsako ime priloge se kon\304\215a s ":value"", "search_modifier_attachment_notes_are" => "Vse opombe k prilogi so ":value"", "search_modifier_attachment_notes_contains" => "Vse opombe k prilogi vsebujejo ":value"", "search_modifier_attachment_notes_starts" => "Vse opombe k prilogi se za\304\215nejo z ":value"", "search_modifier_attachment_notes_ends" => "Opombe katere koli priloge se kon\304\215ajo s ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_is" => "Ime nobene priloge ni ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_contains" => "Ime nobene priloge ne vsebuje ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_starts" => "Ime nobene priloge se ne za\xc4\215ne z ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_ends" => "Ime nobene priloge se ne kon\xc4\x8da s ":value"", "search_modifier_not_attachment_notes_are" => "Opombe k prilogi niso \xc2\xbb:value\302\253", "search_modifier_not_attachment_notes_contains" => "Opombe k prilogi ne vsebujejo ":value"", "search_modifier_not_attachment_notes_starts" => "Vse opombe k prilogi se za\304\215nejo z ":value"", "search_modifier_not_attachment_notes_ends" => "Opombe k prilogi se ne kon\xc4\x8dajo s ":value"", "search_modifier_sepa_ct_is" => "SEPA CT je ":value"", "update_rule_from_query" => "Posodobite pravilo ":rule" iz iskalne poizvedbe", "create_rule_from_query" => "Ustvari novo pravilo iz iskalne poizvedbe", "rule_from_search_words" => "Mehanizem pravil te\305\276ko obravnava ":string". Predlagano pravilo, ki ustreza va\305\241i iskalni poizvedbi, lahko daje druga\304\215ne rezultate. Pazljivo preverite spro\305\xbeilce pravila.", "modifiers_applies_are" => "Naslednji modifikatorji se uporabljajo tudi za iskanje:", "general_search_error" => "Pri iskanju je pri\xc5\241lo do napake. Za ve\xc4\x8d informacij preverite datoteke dnevnika.", "search_box" => "Iskanje", "search_box_intro" => "Dobrodo\305\xa1li v iskalni funkciji Firefly III. V polje vnesite iskalno poizvedbo. Preverite datoteko za pomo\xc4\215, ker je iskanje precej napredno.", "search_error" => "Napaka med iskanjem", "search_searching" => "I\xc5\241\304\x8dem...", "search_results" => "Rezultati iskanja", "repeat_freq_yearly" => "letno", "repeat_freq_half-year" => "polletno", "repeat_freq_quarterly" => "\304\215etrtletno", "repeat_freq_monthly" => "mese\xc4\215no", "repeat_freq_weekly" => "tedensko", "repeat_freq_daily" => "dnevno", "daily" => "dnevno", "weekly" => "tedensko", "quarterly" => "\304\215etrtletno", "half-year" => "polletno", "yearly" => "letno", "is_not_rule_trigger" => "Ni", "cannot_fire_inactive_rules" => "Neaktivnih pravil ne morete izvajati.", "show_triggers" => "Prika\xc5\xbei spro\xc5\276ilce", "show_actions" => "Prika\305\276i dejanja", "rules" => "Pravila", "rule_name" => "Naziv pravila", "rule_triggers" => "Pravilo se spro\xc5\276i, ko", "rule_actions" => "Pravilo bo", "new_rule" => "Novo pravilo", "new_rule_group" => "Nova skupina pravil", "rule_priority_up" => "Pravilu povi\305\241ajte prioriteto", "rule_priority_down" => "Pravilu zni\305\xbeajte prioriteto", "make_new_rule_group" => "Ustvari novo skupino pravil", "store_new_rule_group" => "Shrani novo skupino pravil", "created_new_rule_group" => "Nova skupina pravil ":title" je shranjena!", "updated_rule_group" => "Skupina pravil ":title" je uspe\xc5\xa1no posodobljena.", "edit_rule_group" => "Uredi skupino pravil ":title"", "duplicate_rule" => "Ustvari dvojnik pravila ":title"", "rule_copy_of" => "Kopija ":title"", "duplicated_rule" => "Pravilo ":title" podvojeno v ":newTitle"", "delete_rule_group" => "Izbri\xc5\xa1i skupino pravil ":title"", "deleted_rule_group" => "Skupina pravil ":title" je izbrisana", "update_rule_group" => "Posodobite skupino pravil", "no_rules_in_group" => "V tej skupini ni pravil", "move_rule_group_up" => "Premakni skupino pravil gor", "move_rule_group_down" => "Premakni skupino pravil dol", "save_rules_by_moving" => "Shranite to pravilo tako, da ga premaknete v drugo skupino pravil:|Shranite ta pravila tako, da jih premaknete v drugo skupino pravil:", "make_new_rule" => "Ustvari novo pravilo v skupini ":title"", "make_new_rule_no_group" => "Ustvari novo pravilo", "instructions_rule_from_bill" => "Da pove\305\276emo transakcije z novim ra\xc4\x8dunom ":name" bo Firefly III ustvaril pravilo, ki bo samodejno preverjalo vnesene transakcije. Preverite podrobnosti spodnjega pravila in pravilo shranite.", "instructions_rule_from_journal" => "Ustvarite pravilo na podlagi transakcije. Dopolnite ali uredite spodnji obrazec.", "rule_is_strict" => "strogo pravilo", "rule_is_not_strict" => "togo pravilo", "rule_help_stop_processing" => "Ko potrdite to polje, se poznej\305\xa1a pravila v tej skupini ne bodo izvajala.", "rule_help_strict" => "V strogih pravilih se morajo spro\xc5\xbeiti vsi spro\xc5\276ilci da se dejanje izvede. V togih pravilih je KATERIKOLI spro\xc5\276ilec dovolj za izvedbo dejanj.", "rule_help_active" => "Neaktivna pravila se ne bodo spro\xc5\xbeila.", "stored_new_rule" => "Shranjeno novo pravilo z naslovom ":title"", "deleted_rule" => "Pravilo z naslovom ":title" izbrisano", "store_new_rule" => "Shrani novo pravilo", "updated_rule" => "Pravilo z naslovom ":title" je posodobljeno", "default_rule_group_name" => "Privzeto pravilo", "default_rule_group_description" => "Vsa pravila ki niso v skupini.", "trigger" => "Spro\305\xbeilec", "trigger_value" => "Spro\305\276ilec na vrednost", "stop_processing_other_triggers" => "Ustavi izvajanje drugih spro\xc5\276ilcev", "add_rule_trigger" => "Dodaj nov spro\305\xbeilec", "action" => "Dejanje", "action_value" => "Vrednost dejanja", "stop_executing_other_actions" => "Ustavi izvajanje drugih dejanj", "add_rule_action" => "Dodaj dejanje", "edit_rule" => "Uredi pravilo ":title"", "delete_rule" => "Izbri\xc5\241i pravilo ":title"", "update_rule" => "Uredi pravilo", "test_rule_triggers" => "Poglej ujemajo\304\215e se transakcije", "warning_no_matching_transactions" => "Ni ustreznih transakcij.", "warning_no_valid_triggers" => "Spro\xc5\276ilci niso veljavni.", "apply_rule_selection" => "Uporabi pravilo ":title" za izbor transakcij", "apply_rule_selection_intro" => "Pravila, kot je ":title", se obi\xc4\215ajno uporabljajo samo za nove ali posodobljene transakcije, vendar lahko ozna\xc4\215ite da jih Firefly III za\305\xbeene ob izbiri obstoje\304\215ih transakcij. To je lahko uporabno, \304\x8de ste posodobili pravilo in morate spremembe uporabiti za vse druge transakcije.", "include_transactions_from_accounts" => "Vklju\xc4\215i transakcije iz teh ra\304\x8dunov", "include" => "Vklju\xc4\215im?", "applied_rule_selection" => "{0} Pravilo \xc2\273:title\302\xab ni spremenilo nobene transakcije v va\305\xa1em izboru.|[1] Eno transakcijo v va\xc5\241em izboru je spremenilo pravilo \xc2\273:title\xc2\xab.|[2,*] :count transakcij v va\305\xa1em izboru je spremenilo pravilo ":naslov".", "execute" => "Izvedi", "apply_rule_group_selection" => "Uporabite skupino pravil ":title" za izbor transakcij", "apply_rule_group_selection_intro" => "Skupine pravil, kot je ":title", se obi\304\x8dajno uporabljajo samo za nove ali posodobljene transakcije, vendar lahko ozna\xc4\215ite da jih Firefly III za\xc5\xbeene ob izbiri obstoje\xc4\215ih transakcij. To je lahko uporabno, \304\215e ste posodobili pravilo in morate spremembe uporabiti za vse druge transakcije.", "applied_rule_group_selection" => "Skupina pravil ":title" je bila uporabljena za va\xc5\xa1o izbiro.", "rule_trigger_store_journal" => "Ko je transakcija ustvarjena", "rule_trigger_update_journal" => "Ko je transakcija posodobljena", "rule_trigger_user_action" => "Dejanje uporabnika je ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_starts_choice" => "Ime izvornega ra\304\215una se za\304\215ne z ...", "rule_trigger_source_account_starts" => "Ime izvornega ra\304\215una se za\304\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_ends_choice" => "Ime izvornega ra\xc4\215una se kon\xc4\215a s..", "rule_trigger_source_account_ends" => "Ime izvornega ra\304\215una se kon\xc4\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_is_choice" => "Ime izvornega ra\304\x8duna je ...", "rule_trigger_source_account_is" => "Ime izvornega ra\304\215una je ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_contains_choice" => "Ime izvornega ra\xc4\215una vsebuje ...", "rule_trigger_source_account_contains" => "Ime izvornega ra\xc4\x8duna vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_account_id_choice" => "ID ra\304\215una je natan\304\x8dno ...", "rule_trigger_account_id" => "ID katerega koli ra\304\215una je to\304\215no :trigger_value", "rule_trigger_source_account_id_choice" => "ID izvornega ra\xc4\x8duna je to\xc4\215no ...", "rule_trigger_source_account_id" => "ID izvornega ra\304\215una je to\xc4\215no :trigger_value", "rule_trigger_destination_account_id_choice" => "ID ciljnega ra\304\x8duna je to\xc4\215no ...", "rule_trigger_destination_account_id" => "ID ciljnega ra\304\215una je to\xc4\215no :trigger_value", "rule_trigger_account_is_cash_choice" => "Kateri koli ra\xc4\215un je gotovina", "rule_trigger_account_is_cash" => "Kateri koli ra\xc4\215un je gotovina", "rule_trigger_source_is_cash_choice" => "Izvorni ra\xc4\215un je gotovinski ra\304\x8dun", "rule_trigger_source_is_cash" => "Izvorni ra\xc4\x8dun je gotovinski ra\304\x8dun", "rule_trigger_destination_is_cash_choice" => "Ciljni ra\304\x8dun je (gotovinski) ra\304\215un", "rule_trigger_destination_is_cash" => "Ciljni ra\xc4\x8dun je (gotovinski) ra\xc4\215un", "rule_trigger_source_account_nr_starts_choice" => "Izvorna \305\241tevilka ra\xc4\x8duna / IBAN se za\xc4\215ne z ...", "rule_trigger_source_account_nr_starts" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna / IBAN se za\304\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_nr_ends_choice" => "Izvorna \xc5\241tevilka ra\xc4\x8duna / IBAN se kon\xc4\215a s..", "rule_trigger_source_account_nr_ends" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna / IBAN se kon\304\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_nr_is_choice" => "Izvorna \xc5\xa1tevilka ra\304\215una / IBAN je ...", "rule_trigger_source_account_nr_is" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna/IBAN je ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_nr_contains_choice" => "Izvorna \xc5\xa1tevilka ra\xc4\x8duna / IBAN vsebuje ...", "rule_trigger_source_account_nr_contains" => "Izvorna \305\241tevilka ra\xc4\x8duna/IBAN vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_starts_choice" => "Ime ciljnega ra\304\215una se za\304\215ne z ...", "rule_trigger_destination_account_starts" => "Ime ciljnega ra\304\215una se za\xc4\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_ends_choice" => "Ime ciljnega ra\304\x8duna se kon\xc4\215a s..", "rule_trigger_destination_account_ends" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna se kon\304\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_is_choice" => "Ime ciljnega ra\304\x8duna je ...", "rule_trigger_destination_account_is" => "Ime ciljnega ra\xc4\x8duna je ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_contains_choice" => "Ime ciljnega ra\304\x8duna vsebuje ...", "rule_trigger_destination_account_contains" => "Ime ciljnega ra\304\x8duna vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_starts_choice" => "\xc5\240tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna / IBAN se za\304\215ne s..", "rule_trigger_destination_account_nr_starts" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\304\x8duna / IBAN se za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_ends_choice" => "\305\240tevilka ciljnega ra\304\x8duna / IBAN se kon\xc4\215a s..", "rule_trigger_destination_account_nr_ends" => "\xc5\240tevilka ciljnega ra\304\215una / IBAN se kon\xc4\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_is_choice" => "\xc5\240tevilka ciljnega ra\xc4\x8duna / IBAN je ...", "rule_trigger_destination_account_nr_is" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\304\x8duna/IBAN je ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_contains_choice" => "\xc5\xa0tevilka ciljnega ra\xc4\215una / IBAN vsebuje ...", "rule_trigger_destination_account_nr_contains" => "\xc5\240tevilka ciljnega ra\304\215una / IBAN vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_transaction_type_choice" => "Tip transakcije je..", "rule_trigger_transaction_type" => "Tip transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_category_is_choice" => "Kategorija je..", "rule_trigger_category_is" => "Kategorija je ":trigger_value"", "rule_trigger_amount_less_choice" => "Znesek je manj\305\xa1i ali enak ...", "rule_trigger_amount_less" => "Znesek je manj\305\xa1i ali enak :trigger_value", "rule_trigger_amount_is_choice" => "Znesek je..", "rule_trigger_amount_is" => "Znesek je :trigger_value", "rule_trigger_amount_more_choice" => "Znesek je ve\xc4\x8dji ali enak ...", "rule_trigger_amount_more" => "Znesek je ve\304\215ji ali enak :trigger_value", "rule_trigger_description_starts_choice" => "Opis se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_description_starts" => "Opis se za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_description_ends_choice" => "Opis se kon\xc4\x8da s..", "rule_trigger_description_ends" => "Opis se kon\xc4\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_description_contains_choice" => "Opis vsebuje..", "rule_trigger_description_contains" => "Opis vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_description_is_choice" => "Opis je..", "rule_trigger_description_is" => "Opis je ":trigger_value"", "rule_trigger_date_on_choice" => "Datum transakcije je ...", "rule_trigger_date_on" => "Datum transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_date_before_choice" => "Datum transakcije je pred ...", "rule_trigger_date_before" => "Datum transakcije je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_date_after_choice" => "Datum transakcije je po ...", "rule_trigger_date_after" => "Datum transakcije je za ":trigger_value"", "rule_trigger_created_at_on_choice" => "Transakcija je bila izvedena dne ...", "rule_trigger_created_at_on" => "Transakcija je bila izvedena na ":trigger_value"", "rule_trigger_updated_at_on_choice" => "Transakcija je bila nazadnje urejena ...", "rule_trigger_updated_at_on" => "Transakcija je bila nazadnje urejena dne ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_is_choice" => "Prora\304\215un je..", "rule_trigger_budget_is" => "Prora\304\215un je ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_is_choice" => "Vsaka oznaka je ...", "rule_trigger_tag_is" => "Katera koli oznaka je ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_contains_choice" => "Katera koli oznaka vsebuje..", "rule_trigger_tag_contains" => "Katera koli oznaka vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_ends_choice" => "Katera koli oznaka se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_tag_ends" => "Katera koli oznaka se kon\xc4\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_starts_choice" => "Katera koli oznaka se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_tag_starts" => "Katera koli oznaka se za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_currency_is_choice" => "Valuta transakcije je..", "rule_trigger_currency_is" => "Valuta transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_currency_is_choice" => "Tuja valuta transakcije je ...", "rule_trigger_foreign_currency_is" => "Tuja valuta transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_has_attachments_choice" => "Ima vsaj toliko priponk", "rule_trigger_has_attachments" => "Ima vsaj :trigger_value prilogo(e)", "rule_trigger_has_no_category_choice" => "Nima kategorije", "rule_trigger_has_no_category" => "Transakcija nima kategorije", "rule_trigger_has_any_category_choice" => "Ima kategorijo", "rule_trigger_has_any_category" => "Transakcija ima (katerokoli) kategorijo", "rule_trigger_has_no_budget_choice" => "Nima prora\xc4\215una", "rule_trigger_has_no_budget" => "Transakcija nima prora\xc4\x8duna", "rule_trigger_has_any_budget_choice" => "Ima (katerikoli) prora\304\215un", "rule_trigger_has_any_budget" => "Transakcija ima (katerikoli) prora\xc4\x8dun", "rule_trigger_has_no_bill_choice" => "Nima ra\304\x8duna", "rule_trigger_has_no_bill" => "Transakcija nima nobenega ra\xc4\x8duna", "rule_trigger_has_any_bill_choice" => "Ima (katerikoli) ra\xc4\x8dun", "rule_trigger_has_any_bill" => "Transakcija ima (katerikoli) ra\304\x8dun", "rule_trigger_has_no_tag_choice" => "Nima oznak", "rule_trigger_has_no_tag" => "Transakcija nima oznak(e)", "rule_trigger_has_any_tag_choice" => "Ima eno ali ve\304\215 oznak", "rule_trigger_has_any_tag" => "Transakcija ima eno ali ve\304\215 oznak", "rule_trigger_any_notes_choice" => "Ima zaznamke", "rule_trigger_any_notes" => "Transakcija ima zaznamke", "rule_trigger_no_notes_choice" => "Nima zaznamkov", "rule_trigger_no_notes" => "Transakcija nima zaznamkov", "rule_trigger_notes_is_choice" => "Opombe so..", "rule_trigger_notes_is" => "Opombe so ":trigger_value"", "rule_trigger_notes_contains_choice" => "Opombe vsebujejo ...", "rule_trigger_notes_contains" => "Opombe vsebujejo ":trigger_value", "rule_trigger_notes_starts_choice" => "Opombe se za\304\215nejo s..", "rule_trigger_notes_starts" => "Opombe se za\304\x8dnejo s ":trigger_value"", "rule_trigger_notes_ends_choice" => "Opombe se kon\304\x8dajo s..", "rule_trigger_notes_ends" => "Opombe se kon\304\x8dajo s ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_is_choice" => "Ra\xc4\x8dun je..", "rule_trigger_bill_is" => "Ra\304\215un je ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_is_choice" => "Zunanji ID je ...", "rule_trigger_external_id_is" => "Zunanji ID je ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_is_choice" => "Notranja referenca je ..", "rule_trigger_internal_reference_is" => "Notranja referenca je ":trigger_value"", "rule_trigger_journal_id_choice" => "ID dnevnika transakcij je ...", "rule_trigger_journal_id" => "ID dnevnika transakcij je ":trigger_value"", "rule_trigger_any_external_url" => "Transakcija ima (kateri koli) zunanji URL", "rule_trigger_any_external_url_choice" => "Transakcija ima (kateri koli) zunanji URL", "rule_trigger_any_external_id" => "Transakcija ima (poljubni) zunanji ID", "rule_trigger_any_external_id_choice" => "Transakcija ima (poljubni) zunanji ID", "rule_trigger_no_external_url_choice" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "rule_trigger_no_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "rule_trigger_no_external_id_choice" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "rule_trigger_no_external_id" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "rule_trigger_id_choice" => "ID transakcije je ...", "rule_trigger_id" => "ID transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_sepa_ct_is_choice" => "SEPA CT je ...", "rule_trigger_sepa_ct_is" => "SEPA CT je ":trigger_value"", "rule_trigger_user_action_choice" => "Dejanje uporabnika je ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_is_not_choice" => "Nobena oznaka ni..", "rule_trigger_tag_is_not" => "Nobena oznaka ni ":trigger_value"", "rule_trigger_account_is_choice" => "Vsak ra\304\215un je to\304\215no ...", "rule_trigger_account_is" => "Kateri koli ra\xc4\215un je to\xc4\x8dno ":trigger_value"", "rule_trigger_account_contains_choice" => "Vsak ra\xc4\215un vsebuje ...", "rule_trigger_account_contains" => "Kateri koli ra\xc4\x8dun vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_account_ends_choice" => "Kateri koli ra\xc4\215un se kon\xc4\215a s..", "rule_trigger_account_ends" => "Oba ra\304\215una se kon\xc4\x8data s ":trigger_value"", "rule_trigger_account_starts_choice" => "Vsak ra\304\215un se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_account_starts" => "Oba ra\xc4\x8duna se za\xc4\x8dneta s ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_is_choice" => "\305\xa0tevilka ra\304\215una / IBAN je ...", "rule_trigger_account_nr_is" => "\305\240tevilka ra\304\215una/IBAN je ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_contains_choice" => "\305\240tevilka ra\304\215una / IBAN vsebuje ...", "rule_trigger_account_nr_contains" => "\xc5\xa0tevilka ra\xc4\215una/IBAN vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_ends_choice" => "Katera koli \xc5\241tevilka ra\304\215una / IBAN se kon\304\215a s..", "rule_trigger_account_nr_ends" => "\xc5\240tevilka ra\xc4\215una/IBAN se kon\304\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_starts_choice" => "\305\240tevilka ra\xc4\x8duna/IBAN se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_account_nr_starts" => "\305\xa0tevilka ra\304\x8duna/IBAN se za\xc4\x8dne z ":trigger_value"", "rule_trigger_category_contains_choice" => "Kategorija vsebuje ...", "rule_trigger_category_contains" => "Kategorija vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_category_ends_choice" => "Kategorija se kon\304\215a s..", "rule_trigger_category_ends" => "Kategorija se kon\304\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_category_starts_choice" => "Kategorija se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_category_starts" => "Kategorija se za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_contains_choice" => "Prora\xc4\x8dun vsebuje ...", "rule_trigger_budget_contains" => "Prora\304\x8dun vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_ends_choice" => "Prora\xc4\215un se kon\304\215a s..", "rule_trigger_budget_ends" => "Prora\304\x8dun se kon\xc4\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_starts_choice" => "Prora\xc4\215un se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_budget_starts" => "Prora\xc4\x8dun se za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_contains_choice" => "Ra\304\215un vsebuje..", "rule_trigger_bill_contains" => "Ra\304\215un vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_ends_choice" => "Ra\xc4\215un se kon\304\215a s..", "rule_trigger_bill_ends" => "Ra\304\x8dun se kon\xc4\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_starts_choice" => "Ra\304\x8dun se za\304\215ne s..", "rule_trigger_bill_starts" => "Ra\xc4\215un se za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_contains_choice" => "Zunanji ID vsebuje ...", "rule_trigger_external_id_contains" => "Zunanji ID vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_ends_choice" => "Zunanji ID se kon\xc4\x8da s..", "rule_trigger_external_id_ends" => "Zunanji ID se kon\xc4\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_starts_choice" => "Zunanji ID se za\xc4\x8dne s..", "rule_trigger_external_id_starts" => "Zunanji ID se za\xc4\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_contains_choice" => "Notranja referenca vsebuje ...", "rule_trigger_internal_reference_contains" => "Notranja referenca vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_ends_choice" => "Notranja referenca se kon\xc4\215a s..", "rule_trigger_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se kon\304\215a s ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_starts_choice" => "Notranja referenca se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_is_choice" => "Zunanji URL je ...", "rule_trigger_external_url_is" => "Zunanji URL je ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_contains_choice" => "Zunanji URL vsebuje ...", "rule_trigger_external_url_contains" => "Zunanji URL vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_ends_choice" => "Zunanji URL se kon\304\x8da s..", "rule_trigger_external_url_ends" => "Zunanji URL se kon\xc4\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_starts_choice" => "Zunanji URL se za\304\x8dne s..", "rule_trigger_external_url_starts" => "Zunanji URL se za\xc4\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_has_no_attachments_choice" => "Nima prilog", "rule_trigger_has_no_attachments" => "Transakcija nima prilog", "rule_trigger_recurrence_id_choice" => "ID ponavljajo\xc4\215e se transakcije je ...", "rule_trigger_recurrence_id" => "ID ponavljajo\xc4\x8de se transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_interest_date_on_choice" => "Datum obresti je ...", "rule_trigger_interest_date_on" => "Datum obresti je na ":trigger_value"", "rule_trigger_interest_date_before_choice" => "Datum obresti je pred ...", "rule_trigger_interest_date_before" => "Datum obresti je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_interest_date_after_choice" => "Datum obresti je po ...", "rule_trigger_interest_date_after" => "Datum obresti je za ":trigger_value"", "rule_trigger_book_date_on_choice" => "Datum knjige je ...", "rule_trigger_book_date_on" => "Datum knjige je na ":trigger_value"", "rule_trigger_book_date_before_choice" => "Datum knjige je pred ...", "rule_trigger_book_date_before" => "Datum knjige je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_book_date_after_choice" => "Datum knjige je po ...", "rule_trigger_book_date_after" => "Datum knjige je za ":trigger_value"", "rule_trigger_process_date_on_choice" => "Datum postopka je ..", "rule_trigger_process_date_on" => "Datum postopka je ":trigger_value"", "rule_trigger_process_date_before_choice" => "Datum postopka je pred ...", "rule_trigger_process_date_before" => "Datum postopka je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_process_date_after_choice" => "Datum postopka je po ...", "rule_trigger_process_date_after" => "Datum postopka je za ":trigger_value"", "rule_trigger_due_date_on_choice" => "Rok je na ...", "rule_trigger_due_date_on" => "Rok je na ":trigger_value"", "rule_trigger_due_date_before_choice" => "Rok je pred ...", "rule_trigger_due_date_before" => "Rok je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_due_date_after_choice" => "Rok je po ...", "rule_trigger_due_date_after" => "Rok je za ":trigger_value"", "rule_trigger_payment_date_on_choice" => "Datum pla\xc4\215ila je ...", "rule_trigger_payment_date_on" => "Datum pla\xc4\215ila je ":trigger_value"", "rule_trigger_payment_date_before_choice" => "Datum pla\xc4\215ila je pred ...", "rule_trigger_payment_date_before" => "Datum pla\304\215ila je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_payment_date_after_choice" => "Datum pla\304\215ila je po ...", "rule_trigger_payment_date_after" => "Datum pla\304\x8dila je po ":trigger_value"", "rule_trigger_invoice_date_on_choice" => "Datum ra\304\x8duna je ...", "rule_trigger_invoice_date_on" => "Datum ra\xc4\x8duna je na ":trigger_value"", "rule_trigger_invoice_date_before_choice" => "Datum ra\xc4\x8duna je pred ...", "rule_trigger_invoice_date_before" => "Datum ra\304\215una je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_invoice_date_after_choice" => "Datum ra\304\x8duna je po ...", "rule_trigger_invoice_date_after" => "Datum ra\xc4\x8duna je za ":trigger_value"", "rule_trigger_created_at_before_choice" => "Transakcija je bila ustvarjena pred ...", "rule_trigger_created_at_before" => "Transakcija je bila ustvarjena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_created_at_after_choice" => "Transakcija je bila ustvarjena po ...", "rule_trigger_created_at_after" => "Transakcija je bila ustvarjena po ":trigger_value"", "rule_trigger_updated_at_before_choice" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena pred ...", "rule_trigger_updated_at_before" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_updated_at_after_choice" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena po ...", "rule_trigger_updated_at_after" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena po ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_amount_is_choice" => "Tuji znesek je to\304\215no ...", "rule_trigger_foreign_amount_is" => "Tuji znesek je to\304\x8dno ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_amount_less_choice" => "Tuji znesek je manj\305\xa1i od ...", "rule_trigger_foreign_amount_less" => "Tuji znesek je manj\xc5\241i od ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_amount_more_choice" => "Tuji znesek je ve\304\x8d kot ...", "rule_trigger_foreign_amount_more" => "Tuji znesek je ve\xc4\215ji od ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_is_choice" => "Ime katere koli priloge je ...", "rule_trigger_attachment_name_is" => "Ime katere koli priloge je ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_contains_choice" => "Vsako ime priloge vsebuje ...", "rule_trigger_attachment_name_contains" => "Vsako ime priloge vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_starts_choice" => "Vsako ime priloge se za\xc4\x8dne z ...", "rule_trigger_attachment_name_starts" => "Vsako ime priloge se za\304\x8dne z ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_ends_choice" => "Vsako ime priloge se kon\304\215a s..", "rule_trigger_attachment_name_ends" => "Vsako ime priloge se kon\304\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_are_choice" => "Morebitne opombe k prilogi so ...", "rule_trigger_attachment_notes_are" => "Vse opombe k prilogi so ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_contains_choice" => "Vse opombe k prilogi vsebujejo ...", "rule_trigger_attachment_notes_contains" => "Vse opombe k prilogi vsebujejo ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_starts_choice" => "Vse opombe k prilogi se za\304\215nejo s..", "rule_trigger_attachment_notes_starts" => "Vse opombe k prilogi se za\304\215nejo s ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_ends_choice" => "Vse opombe k prilogi se kon\304\215ajo s..", "rule_trigger_attachment_notes_ends" => "Vse opombe k prilogi se kon\304\x8dajo s ":trigger_value"", "rule_trigger_reconciled_choice" => "Transakcija je usklajena", "rule_trigger_reconciled" => "Transakcija je usklajena", "rule_trigger_exists_choice" => "Katera koli transakcija se ujema(!)", "rule_trigger_exists" => "Vsaka transakcija se ujema", "rule_trigger_not_account_id" => "ID ra\304\x8duna ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_id" => "ID izvornega ra\xc4\215una ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_id" => "ID ciljnega ra\304\x8duna ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_transaction_type" => "Vrsta transakcije ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_tag_is" => "Oznaka ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_tag_is_not" => "Oznaka je ":trigger_value"", "rule_trigger_not_description_is" => "Opis ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_description_contains" => "Opis ne vsebuje ", "rule_trigger_not_description_ends" => "Opis se za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_description_starts" => "Opis se ne za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_notes_is" => "Opombe niso ":trigger_value"", "rule_trigger_not_notes_contains" => "Opombe ne vsebujejo ":trigger_value", "rule_trigger_not_notes_ends" => "Opombe se ne kon\304\x8dajo na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_notes_starts" => "Opombe se ne za\xc4\215nejo s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_is" => "Izvorni ra\304\x8dun ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_contains" => "Izvorni ra\304\215un ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_ends" => "Izvorni ra\304\x8dun se ne kon\304\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_starts" => "Izvorni ra\xc4\215un se ne za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_is" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna/IBAN ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_contains" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna/IBAN ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_ends" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna / IBAN se ne kon\xc4\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_starts" => "Izvorna \305\241tevilka ra\304\x8duna/IBAN se ne za\xc4\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_is" => "Ciljni ra\304\215un ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_contains" => "Ciljni ra\xc4\215un ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_ends" => "Ciljni ra\xc4\215un se ne kon\304\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_starts" => "Ciljni ra\xc4\215un se ne za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_is" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\304\215una/IBAN ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_contains" => "\305\xa0tevilka ciljnega ra\304\x8duna / IBAN ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_ends" => "\xc5\240tevilka ciljnega ra\304\215una / IBAN se ne kon\xc4\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_starts" => "\xc5\240tevilka ciljnega ra\304\215una / IBAN se ne za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_is" => "Noben ra\304\215un ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_contains" => "Noben ra\304\215un ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_ends" => "Noben ra\xc4\x8dun se ne kon\xc4\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_starts" => "Noben ra\304\215un se ne za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_is" => "Nobena \305\xa1tevilka ra\304\215una/IBAN ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_contains" => "Nobena \xc5\xa1tevilka ra\304\x8duna / IBAN ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_ends" => "Nobena \305\241tevilka ra\304\215una / IBAN se ne kon\304\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_starts" => "Nobena \xc5\xa1tevilka ra\304\x8duna / IBAN se za\304\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_is" => "Kategorija ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_contains" => "Kategorija ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_ends" => "Kategorija se ne kon\xc4\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_starts" => "Kategorija se ne za\304\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_is" => "Prora\xc4\x8dun ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_contains" => "Prora\xc4\215un ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_ends" => "Prora\304\x8dun se ne kon\xc4\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_starts" => "Prora\xc4\x8dun se ne za\xc4\x8dne z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_is" => "Ra\xc4\215un ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_contains" => "Ra\xc4\215un ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_ends" => "Ra\304\215un se ne kon\xc4\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_starts" => "Ra\304\215un se ne kon\xc4\x8da s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_is" => "Zunanji ID ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_contains" => "Zunanji ID ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_ends" => "Zunanji ID se ne kon\304\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_starts" => "Zunanji ID se ne za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_is" => "Notranja referenca ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_contains" => "Notranja referenca ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se ne kon\304\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se ne za\304\x8dne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_is" => "Zunanji URL ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_contains" => "Zunanji URL ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_ends" => "Zunanji URL se ne kon\xc4\215a na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_starts" => "Zunanji URL se ne za\xc4\215ne s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_currency_is" => "Valuta ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_currency_is" => "Tuja valuta ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_id" => "ID transakcije ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_journal_id" => "ID dnevnika transakcij ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_recurrence_id" => "ID ponavljanja ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_date_on" => "Datum ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_date_before" => "Datum ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_date_after" => "Datum ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_interest_date_on" => "Datum obresti ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_interest_date_before" => "Datum obresti ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_interest_date_after" => "Datum obresti ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_book_date_on" => "Datum knjige ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_book_date_before" => "Datum knjige ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_book_date_after" => "Datum knjige ni za ":trigger_value"", "rule_trigger_not_process_date_on" => "Datum postopka ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_process_date_before" => "Datum postopka ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_process_date_after" => "Datum postopka ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_due_date_on" => "Rok ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_due_date_before" => "Rok ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_due_date_after" => "Rok ni za ":trigger_value"", "rule_trigger_not_payment_date_on" => "Datum pla\xc4\215ila ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_payment_date_before" => "Datum pla\304\x8dila ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_payment_date_after" => "Datum pla\304\x8dila ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_invoice_date_on" => "Datum ra\304\x8duna ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_invoice_date_before" => "Datum ra\xc4\215una ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_invoice_date_after" => "Datum ra\xc4\x8duna ni za ":trigger_value"", "rule_trigger_not_created_at_on" => "Transakcija ni ustvarjena na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_created_at_before" => "Transakcija ni ustvarjena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_created_at_after" => "Transakcija ni ustvarjena po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_updated_at_on" => "Transakcija ni posodobljena na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_updated_at_before" => "Transakcija ni posodobljena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_updated_at_after" => "Transakcija ni posodobljena po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_amount_is" => "Znesek transakcije ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_amount_less" => "Znesek transakcije je ve\304\215ji od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_amount_more" => "Znesek transakcije je manj\xc5\241i od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_amount_is" => "Znesek transakcije v tujini ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_amount_less" => "Znesek tuje transakcije je ve\304\215ji od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_amount_more" => "Znesek tuje transakcije je manj\305\241i od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_is" => "Nobena priloga ni imenovana ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_contains" => "Nobeno ime priloge ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_starts" => "Nobeno ime priloge se ne za\xc4\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_ends" => "Nobeno ime priloge se ne kon\xc4\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_are" => "Nobena opomba v prilogi ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_contains" => "Nobena opomba v prilogi ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_starts" => "Nobena opomba v prilogi se ne za\xc4\215ne z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_ends" => "Nobena opomba v prilogi se ne kon\304\x8da na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_reconciled" => "Transakcija ni usklajena", "rule_trigger_not_exists" => "Transakcija ne obstaja", "rule_trigger_not_has_attachments" => "Transakcija nima prilog", "rule_trigger_not_has_any_category" => "Transakcija nima kategorije", "rule_trigger_not_has_any_budget" => "Transakcija nima prora\xc4\x8duna", "rule_trigger_not_has_any_bill" => "Transakcija nima ra\304\215una", "rule_trigger_not_has_any_tag" => "Transakcija nima oznak", "rule_trigger_not_any_notes" => "Transakcija nima opomb", "rule_trigger_not_any_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "rule_trigger_not_has_no_attachments" => "Transakcija ima (poljubne) priloge", "rule_trigger_not_has_no_category" => "Transakcija ima (poljubno) kategorijo", "rule_trigger_not_has_no_budget" => "Transakcija ima (poljubni) prora\xc4\x8dun", "rule_trigger_not_has_no_bill" => "Transakcija ima (poljuben) ra\304\215un", "rule_trigger_not_has_no_tag" => "Transakcija ima (poljubno) oznako", "rule_trigger_not_no_notes" => "Transakcija ima morebitne opombe", "rule_trigger_not_no_external_url" => "Transakcija ima zunanji URL", "rule_trigger_not_source_is_cash" => "Izvorni ra\xc4\215un ni gotovinski ra\304\x8dun", "rule_trigger_not_destination_is_cash" => "Ciljni ra\xc4\215un ni gotovinski ra\xc4\x8dun", "rule_trigger_not_account_is_cash" => "Noben ra\xc4\x8dun ni denarni ra\304\215un", "rule_action_delete_transaction_choice" => "IZBRI\305\240I transakcijo (!)", "rule_action_delete_transaction" => "IZBRI\305\240I transakcijo (!)", "rule_action_set_category" => "Nastavi kategorijo na ":action_value"", "rule_action_clear_category" => "Po\xc4\215isti kategorijo", "rule_action_set_budget" => "Nastavi prora\304\215un na ":action_value"", "rule_action_clear_budget" => "Po\xc4\x8disti prora\304\x8dun", "rule_action_add_tag" => "Dodaj oznako ":action_value"", "rule_action_remove_tag" => "Odstrani oznako ":action_value"", "rule_action_remove_all_tags" => "Odstrani vse oznake", "rule_action_set_description" => "Nastavi opis na ":action_value"", "rule_action_append_description" => "Opisu dodaj ":action_value"", "rule_action_prepend_description" => "Pred opis dodaj ":action_value"", "rule_action_set_category_choice" => "Nastavi kategorijo na ...", "rule_action_clear_category_choice" => "Po\304\215isti kategorijo", "rule_action_set_budget_choice" => "Nastavi prora\304\215un na ...", "rule_action_clear_budget_choice" => "Po\xc4\215isti prora\xc4\x8dun", "rule_action_add_tag_choice" => "Dodaj oznako ..", "rule_action_remove_tag_choice" => "Odstranite oznako ..", "rule_action_remove_all_tags_choice" => "Odstrani vse oznake", "rule_action_set_description_choice" => "Nastavi opis na ...", "rule_action_update_piggy_choice" => "Dodaj/odstrani znesek transakcije v hranilniku ...", "rule_action_update_piggy" => "Dodajte / odstranite znesek transakcije v hranilnik ":action_value"", "rule_action_append_description_choice" => "Opisu dodaj ..", "rule_action_prepend_description_choice" => "Pred opis dodaj ...", "rule_action_set_source_account_choice" => "Nastavi izvorni ra\xc4\x8dun na ...", "rule_action_set_source_account" => "Nastavi izvorni ra\xc4\x8dun na :action_value", "rule_action_set_destination_account_choice" => "Nastavi ciljni ra\xc4\x8dun na ...", "rule_action_set_destination_account" => "Nastavi ciljni ra\304\x8dun na :action_value", "rule_action_append_notes_choice" => "Opombi dodaj ..", "rule_action_append_notes" => "Opombi dodaj ":action_value"", "rule_action_prepend_notes_choice" => "Pred opombo dodaj ...", "rule_action_prepend_notes" => "Pred opombo dodaj ":action_value"", "rule_action_clear_notes_choice" => "Odstrani opombe", "rule_action_clear_notes" => "Odstrani opombe", "rule_action_set_notes_choice" => "Nastavi opombe na ...", "rule_action_link_to_bill_choice" => "Pove\xc5\xbei z ra\xc4\215unom ..", "rule_action_link_to_bill" => "Pove\305\276i z ra\304\x8dunom ":action_value"", "rule_action_switch_accounts_choice" => "Zamenjajte izvorni in ciljni ra\xc4\x8dun (samo prenosi!)", "rule_action_switch_accounts" => "Zamenjava vira in cilja", "rule_action_set_notes" => "Nastavi opombe na ":action_value"", "rule_action_convert_deposit_choice" => "Pretvori transakcijo v priliv", "rule_action_convert_deposit" => "Pretvori transakcijo v priliv iz ":action_value"", "rule_action_convert_withdrawal_choice" => "Pretvori transakcijo v odliv", "rule_action_convert_withdrawal" => "Pretvori transakcijo v odliv na ":action_value"", "rule_action_convert_transfer_choice" => "Pretvori transakcijo v prenos", "rule_action_convert_transfer" => "Pretvori transakcijo v prenos z ":action_value"", "rule_action_append_descr_to_notes_choice" => "Opis dodajte opombam o transakciji", "rule_action_append_notes_to_descr_choice" => "Opombe o transakciji dodajte opisu", "rule_action_move_descr_to_notes_choice" => "Zamenjajte trenutne opombe o transakciji z opisom", "rule_action_move_notes_to_descr_choice" => "Zamenjajte trenutni opis z opombami o transakciji", "rule_action_append_descr_to_notes" => "Dodaj opis k opombami", "rule_action_append_notes_to_descr" => "Dodaj opombe k opisu", "rule_action_move_descr_to_notes" => "Opombe zamenjajte z opisom", "rule_action_move_notes_to_descr" => "Zamenjajte opis z opombami", "rule_action_set_amount_choice" => "Nastavi znesek na ..", "rule_action_set_amount" => "Nastavi znesek na ":action_value"", "rule_action_set_destination_to_cash_choice" => "Nastavi ciljni ra\xc4\x8dun na (gotovina)", "rule_action_set_source_to_cash_choice" => "Nastavi izvorni ra\xc4\215un na (gotovina)", "rulegroup_for_bills_title" => "Skupina pravil za ra\xc4\215une", "rulegroup_for_bills_description" => "Posebna skupina pravil za vsa pravila, ki vklju\304\x8dujejo ra\xc4\215une.", "rule_for_bill_title" => "Samodejno ustvarjeno pravilo za ra\xc4\215un ":name"", "rule_for_bill_description" => "To pravilo je samodejno ustvarjeno za poskus ujemanja ra\xc4\x8duna ":name".", "create_rule_for_bill" => "Ustvari novo pravilo za ra\304\x8dun ":name"", "create_rule_for_bill_txt" => "Pravkar ste ustvarili nov ra\304\215un z imenom ":name", \304\215estitamo! Firefly III lahko samodejno pove\xc5\xbee nove odlive s tem ra\xc4\x8dunom. Na primer, kadar koli pla\304\x8date najemnino, bo ra\xc4\x8dun "najemnina" povezan s stro\305\xa1ki. Tako vam lahko Firefly III natan\304\215no poka\xc5\276e, kateri ra\xc4\x8duni so zapadli in kateri ne. \xc4\214e \xc5\276elite to narediti, je treba ustvariti novo pravilo. Firefly III je za vas izpolnil nekaj smiselnih privzetih vrednosti. Preverite, ali so pravilni. \xc4\214e so te vrednosti pravilne, Firefly III samodejno pove\xc5\xbee pravilen odliv s pravilnim ra\xc4\215unom. Preverite spro\305\276ilce, da vidite, ali so pravilni, in jih dodajte, \304\215e so napa\xc4\x8dni.", "new_rule_for_bill_title" => "Pravilo za ra\xc4\x8dun ":name"", "new_rule_for_bill_description" => "To pravilo ozna\304\x8duje transakcije za ra\xc4\x8dun ":name".", "new_rule_for_journal_title" => "Pravilo, ki temelji na transakciji ":description"", "new_rule_for_journal_description" => "To pravilo temelji na transakciji ":description". Ujemalo se bo le s popolnoma enakimi transakcijami.", "store_new_tag" => "Shrani novo oznako", "update_tag" => "Posodobi oznako", "no_location_set" => "Lokacija ni nastavljena.", "meta_data" => "Meta podatki", "location" => "Lokacija", "location_first_split" => "Mesto za to transakcijo je mogo\xc4\215e nastaviti ob prvi delitvi te transakcije.", "without_date" => "Brez datuma", "result" => "Rezultati", "sums_apply_to_range" => "Vsi zneski veljajo za izbran interval", "mapbox_api_key" => "\xc4\x8ce \xc5\276elite uporabiti zemljevid, pridobite API klju\304\x8d iz <a href="https://www.mapbox.com/"> Mapbox-a</a>. Odprite datoteko <code>.env</code> in vanjo vnesite kodo za <code>MAPBOX_API_KEY=</code>.", "press_object_location" => "Z desnim klikom ali dolgim pritiskom nastavite lokacijo objekta.", "click_tap_location" => "Kliknite ali tapnite zemljevid, da dodate lokacijo", "clear_location" => "Po\304\215isti lokacijo", "delete_all_selected_tags" => "Izbri\305\241i vse izbrane oznake", "select_tags_to_delete" => "Ne pozabite izbrati oznak.", "deleted_x_tags" => "Izbrisana :count oznaka.|Izbrisanih :count oznak.", "create_rule_from_transaction" => "Ustvarite pravilo, ki temelji na transakciji", "create_recurring_from_transaction" => "Ustvarite ponavljajo\xc4\215o se transakcijo na podlagi transakcije", "dark_mode_option_browser" => "Dovolite, da dolo\xc4\215i brskalnik", "dark_mode_option_light" => "Vedno svetla tema", "dark_mode_option_dark" => "Vedno temna tema", "equal_to_language" => "(enako jeziku)", "dark_mode_preference" => "Temen na\xc4\x8din", "dark_mode_preference_help" => "Povejte Firefly III, kdaj naj uporabi temni na\xc4\215in.", "pref_home_screen_accounts" => "Ra\304\215uni na za\xc4\x8detni strani", "pref_home_screen_accounts_help" => "Kateri ra\xc4\x8duni naj bodo prikazani na za\xc4\215etni strani?", "pref_view_range" => "Interval pogleda", "pref_view_range_help" => "Nekateri diagrami so samodejno zdru\305\xbeeni v obdobja. Tudi prora\304\215uni bodo zdru\305\276eni v obdobjih. Kak\305\241no obdobje \xc5\xbeelite?", "pref_1D" => "En dan", "pref_1W" => "En teden", "pref_1M" => "En mesec", "pref_3M" => "Trije meseci (\304\x8detrtletje)", "pref_6M" => "\305\xa0est mesecev", "pref_1Y" => "Eno leto", "pref_last365" => "Zadnje leto", "pref_last90" => "Zadnjih 90 dni", "pref_last30" => "Zadnjih 30 dni", "pref_last7" => "Zadnjih 7 dni", "pref_YTD" => "Leto do datuma", "pref_QTD" => "\304\x8cetrtletje do danes", "pref_MTD" => "Mesec do datuma", "pref_languages" => "Jeziki", "pref_locale" => "Podro\304\x8dne nastavitve", "pref_languages_help" => "Firefly III podpira ve\304\x8d jezikov. Kateri vam je ljub\305\241i?", "pref_locale_help" => "V Firefly III lahko nastavite ostale nastavitve lokalizacije, kot na primer prikaz valut, \305\xa1tevil in datumov. Va\xc5\xa1 sistem morda ne podpira vnosov na tem seznamu. Firefly III nima pravilnih nastavitev prikaza datuma za vse lokalizacije; kontaktirajte me za izbolj\xc5\xa1ave.", "pref_locale_no_demo" => "Ta funkcija ne bo delovala za demo uporabnika.", "pref_custom_fiscal_year" => "Nastavitve fiskalnega leta", "pref_custom_fiscal_year_label" => "Omogo\xc4\215eno", "pref_custom_fiscal_year_help" => "V dr\305\276avah, ki uporabljajo finan\xc4\215no leto, ki je druga\xc4\215e od 1. januarja do 31. decembra, lahko to vklopite in dolo\xc4\215ite prvi / zadnji dan fiskalnega leta", "pref_fiscal_year_start_label" => "Za\xc4\x8detek fiskalnega leta", "pref_two_factor_auth" => "Preverjanje v dveh korakih", "pref_two_factor_auth_help" => "Ko omogo\304\x8dite preverjanje v dveh korakih (znano tudi kot dvofaktorska avtentikacija), svojemu ra\304\215unu dodate dodatno raven varnosti. Prijavite se z ne\304\x8dim, kar poznate (geslo), in s tem, kar imate (kodo za preverjanje). Kode za preverjanje generira aplikacija v va\xc5\241em telefonu, kot je Authy ali Google Authenticator.", "pref_enable_two_factor_auth" => "Omogo\xc4\x8di preverjanje v dveh korakih", "pref_two_factor_auth_disabled" => "Koda za preverjanje v dveh korakih je odstranjena in onemogo\xc4\215ena", "pref_two_factor_auth_remove_it" => "Ne pozabite odstraniti ra\xc4\215una iz aplikacije za preverjanje pristnosti!", "pref_two_factor_auth_code" => "Preverite kodo", "pref_two_factor_auth_code_help" => "Skenirajte kodo QR z aplikacijo v telefonu, kot je Authy ali Google Authenticator, in vnesite generirano kodo.", "pref_two_factor_auth_reset_code" => "Ponastavite kodo za preverjanje", "pref_two_factor_auth_disable_2fa" => "Onemogo\xc4\215i 2FA", "2fa_use_secret_instead" => "\xc4\x8ce ne morete skenirati QR kode, raje uporabite skrivno kodo: <code>:secret</code>.", "2fa_backup_codes" => "Te varnostne kode varno spravite za primer, \xc4\215e izgubite svojo napravo.", "2fa_already_enabled" => " Preverjanje v dveh korakih je \xc5\xbee omogo\xc4\x8deno.", "wrong_mfa_code" => "Ta MFA koda ni veljavna.", "pref_save_settings" => "Shrani nastavitve", "saved_preferences" => "Nastavitve shranjene!", "preferences_general" => "Splo\xc5\xa1no", "preferences_frontpage" => "Za\xc4\x8detni zaslon", "preferences_security" => "Varnost", "preferences_layout" => "Postavitev", "preferences_notifications" => "Obvestila", "pref_home_show_deposits" => "Poka\xc5\276i prilive na za\304\x8detni strani", "pref_home_show_deposits_info" => "Prva stran \305\276e prikazuje va\305\241e ra\xc4\215une stro\305\241kov. Ali naj prikazuje tudi ra\304\215une prihodkov?", "pref_home_do_show_deposits" => "Da, poka\xc5\276i jih", "successful_count" => "od tega :count uspe\xc5\xa1no", "list_page_size_title" => "Velikost strani", "list_page_size_help" => "Vsak seznam stvari (ra\304\x8duni, transakcije itd.) poka\305\276e najve\xc4\x8d toliko na stran.", "list_page_size_label" => "Velikost strani", "between_dates" => "(:start in :end)", "pref_optional_fields_transaction" => "Neobvezna polja za transakcije", "pref_optional_fields_transaction_help" => "Privzeto pri ustvarjanju nove transakcije niso omogo\xc4\x8dena vsa polja (zaradi nepreglednosti). V nadaljevanju lahko omogo\304\215ite dodatna polja, \xc4\x8de menite, da bi vam to lahko koristilo. Seveda je vsako polje, ki je onemogo\xc4\215eno, vendar \305\276e izpolnjeno, vidno ne glede na nastavitev.", "optional_tj_date_fields" => "Datumska polja", "optional_tj_other_fields" => "Druga polja", "optional_tj_attachment_fields" => "Polja prilog", "pref_optional_tj_interest_date" => "Datum obresti", "pref_optional_tj_book_date" => "Datum knji\xc5\276enja", "pref_optional_tj_process_date" => "Datum obdelave", "pref_optional_tj_due_date" => "Datum zapadlosti", "pref_optional_tj_payment_date" => "Datum pla\304\x8dila", "pref_optional_tj_invoice_date" => "Datum ra\xc4\x8duna", "pref_optional_tj_internal_reference" => "Notranji sklic", "pref_optional_tj_notes" => "Opombe", "pref_optional_tj_attachments" => "Priloge", "pref_optional_tj_external_url" => "Zunanji URL", "pref_optional_tj_location" => "Lokacija", "pref_optional_tj_links" => "Povezave transakcije", "optional_field_meta_dates" => "Datumi", "optional_field_meta_business" => "Poslovno", "optional_field_attachments" => "Priloge", "optional_field_meta_data" => "Izbirni meta podatki", "external_url" => "Zunanji URL", "pref_notification_bill_reminder" => "Opomnik o poteklih ra\xc4\x8dunih", "pref_notification_new_access_token" => "Opozorilo, ko je ustvarjen nov \xc5\xbeeton za dostop do API-ja", "pref_notification_transaction_creation" => "Opozorilo, ko je transakcija ustvarjena samodejno", "pref_notification_user_login" => "Opozorilo, ko se prijavite z nove lokacije", "pref_notification_rule_action_failures" => "Opozorilo, ko se dejanja pravila ne izvedejo (samo Slack ali Discord)", "pref_notifications" => "Obvestila", "pref_notifications_help" => "Ozna\xc4\x8dite, ali so to obvestila, ki jih \305\276elite prejemati. Nekatera obvestila lahko vsebujejo ob\xc4\215utljive finan\xc4\215ne podatke.", "slack_webhook_url" => "Slack Webhook URL", "slack_webhook_url_help" => "\xc4\x8ce \xc5\276elite, da vas Firefly III obvesti s storitvijo Slack, tukaj vnesite URL webhook. V nasprotnem primeru pustite polje prazno. \xc4\214e ste skrbnik, morate ta URL nastaviti tudi v administraciji.", "slack_url_label" => "Slack "dohodni webhook" URL", "administration_index" => "Finan\304\215na administracija", "administrations_index_menu" => "Finan\304\215na administracija", "administrations_breadcrumb" => "Finan\xc4\215na administracija", "administrations_page_title" => "Finan\304\x8dna administracija", "administrations_page_sub_title" => "Pregled", "create_administration" => "Create new administration", "administration_owner" => "Administration owner: {{email}}", "administration_you" => "Va\305\xa1a vloga: {{role}}", "other_users_in_admin" => "Other users in this administration", "administration_role_owner" => "Lastnik", "administration_role_ro" => "Samo za branje", "administration_role_mng_trx" => "Manage transactions", "administration_role_mng_meta" => "Manage classification and meta-data", "administration_role_mng_budgets" => "Manage budgets", "administration_role_mng_piggies" => "Manage piggy banks", "administration_role_mng_subscriptions" => "Upravljanje naro\xc4\215nin", "administration_role_mng_rules" => "Upravljaj pravila", "administration_role_mng_recurring" => "Upravljaj ponavljajo\304\x8de transakcije", "administration_role_mng_webhooks" => "Manage webhooks", "administration_role_mng_currencies" => "Upravljanje valut", "administration_role_view_reports" => "Prikaz poro\304\215il", "administration_role_full" => "Neomejen dostop", "purge_data_title" => "\xc4\214i\305\xa1\304\215enje podatkov iz Firefly III", "purge_data_expl" => ""\304\x8ci\xc5\xa1\304\x8denje" pomeni "brisanje tistega, kar je \xc5\276e izbrisano". V normalnih okoli\xc5\241\304\215inah Firefly III ni\xc4\215esar trajno ne izbri\305\241e. To samo skriva. Spodnji gumb izbri\305\xa1e vse te prej "izbrisane" zapise ZA VEDNO.", "delete_stuff_header" => "Brisanje in \xc4\215i\xc5\241\xc4\x8denje podatkov", "purge_all_data" => "Po\304\x8disti vse izbrisane zapise", "purge_data" => "Izbris podatkov", "purged_all_records" => "Vsi izbrisani zapisi so bili izbrisani.", "delete_data_title" => "Izbri\305\xa1i podatke iz Firefly III", "permanent_delete_stuff" => "Iz Firefly III lahko izbri\xc5\241ete stvari. Uporaba spodnjih gumbov pomeni, da bodo va\xc5\xa1i predmeti odstranjeni iz pogleda in skriti. Za to ni gumba za razveljavitev, vendar lahko elementi ostanejo v bazi podatkov, kjer jih lahko po potrebi re\305\241ite.", "other_sessions_logged_out" => "Vse va\xc5\xa1e druge seje so bile odjavljene.", "delete_unused_accounts" => "\304\x8ce izbri\xc5\xa1ete neuporabljene ra\xc4\215une, boste po\xc4\x8distili svoje sezname za samodejno dokon\304\x8danje.", "delete_all_unused_accounts" => "Izbri\305\241i neuporabljene ra\xc4\215une", "deleted_all_unused_accounts" => "Vsi neuporabljeni ra\304\x8duni so izbrisani", "delete_all_budgets" => "Izbri\305\241i VSE prora\304\215une", "delete_all_categories" => "Izbri\305\241i VSE kategorije", "delete_all_tags" => "Izbri\305\xa1i VSE oznake", "delete_all_bills" => "Izbri\xc5\241i VSE ra\xc4\x8dune", "delete_all_piggy_banks" => "Izbri\305\241i VSE hranilnike", "delete_all_rules" => "Izbri\305\xa1i VSA pravila", "delete_all_recurring" => "Izbri\305\241i VSE ponavljajo\xc4\215e se transakcije", "delete_all_object_groups" => "Izbri\305\241i VSE skupine predmetov", "delete_all_accounts" => "Izbri\305\241i VSE ra\xc4\215une", "delete_all_asset_accounts" => "Izbri\305\241i VSE ra\304\x8dune sredstev", "delete_all_expense_accounts" => "Izbri\xc5\xa1i VSE ra\xc4\x8dune stro\305\241kov", "delete_all_revenue_accounts" => "Izbri\xc5\xa1i VSE ra\304\215une prihodkov", "delete_all_liabilities" => "Izbri\305\xa1i VSE obveznosti", "delete_all_transactions" => "Izbri\305\xa1i VSE transakcije", "delete_all_withdrawals" => "Izbri\xc5\241i VSE odlive", "delete_all_deposits" => "Izbri\305\xa1i VSE prilive", "delete_all_transfers" => "Izbri\305\241i VSE prenose ", "also_delete_transactions" => "Brisanje ra\xc4\215una bo pobrisalo tudi VSE povezane odlive, prilive in prenose!", "deleted_all_budgets" => "Vsi prora\304\x8duni so bili izbrisani", "deleted_all_categories" => "Vse kategorije so bile izbrisane", "deleted_all_tags" => "Vse oznake so bile izbrisane", "deleted_all_bills" => "Vsi ra\304\215uni so bili izbrisani", "deleted_all_piggy_banks" => "Vsi hranilniki so bili izbrisani", "deleted_all_rules" => "Vsa pravila in skupine pravil so bila izbrisana", "deleted_all_object_groups" => "Vse skupine so bile izbrisane", "deleted_all_accounts" => "Vsi ra\xc4\215uni so bili izbrisani", "deleted_all_asset_accounts" => "Vsi ra\304\x8duni sredstev so bili izbrisani", "deleted_all_expense_accounts" => "Vsi ra\xc4\x8duni stro\305\241kov so bili izbrisani", "deleted_all_revenue_accounts" => "Vsi ra\xc4\215uni prihodkov so bili izbrisani", "deleted_all_liabilities" => "Vse obveznosti so bile izbrisane", "deleted_all_transactions" => "Vse transakcije so bile izbrisane", "deleted_all_withdrawals" => "Vsi odlivi so bili izbrisani", "deleted_all_deposits" => "Vsi prilivi so bili izbrisani", "deleted_all_transfers" => "Vsi prenosi so bili izbrisani", "deleted_all_recurring" => "Vse ponavljajo\304\x8de se transakcije so bile izbrisane", "change_your_password" => "Spremeni geslo", "delete_account" => "Izbri\xc5\xa1i ra\304\x8dun", "current_password" => "Trenutno geslo", "new_password" => "Novo geslo", "new_password_again" => "Novo geslo (ponovno)", "delete_your_account" => "Izbri\305\241i ra\304\x8dun", "delete_your_account_help" => "\304\214e izbri\xc5\241ete ra\xc4\x8dun, bodo izbrisani tudi vsi ra\xc4\215uni, transakcije, <em>karkoli</em> ste morda shranili v storitev Firefly III bo izgubljeno.", "delete_your_account_password" => "Za nadaljevanje vpi\305\241ite geslo.", "password" => "Geslo", "are_you_sure" => "Ali ste prepri\xc4\215an? Tega se ne da razveljaviti.", "delete_account_button" => "IZBRI\xc5\xa0I ra\304\x8dun", "invalid_current_password" => "Obstoje\xc4\215e geslo je napa\xc4\215no!", "password_changed" => "Geslo spremenjeno!", "should_change" => "Namen je spremeniti va\xc5\241e geslo.", "invalid_password" => "Napa\304\215no geslo!", "what_is_pw_security" => "Kaj je \xc2\273preverjanje varnosti gesla\302\253?", "secure_pw_title" => "Kako izbrati varno geslo", "forgot_password_response" => "Hvala vam. \xc4\x8ce obstaja ra\xc4\x8dun s tem e-po\xc5\xa1tnim naslovom, boste navodila na\305\241li v mapi \xc2\xbbPrejeto\302\253.", "secure_pw_history" => "Niti teden \305\241e ni minil, ko ste prebrali v novicah o strani, ki izgublja gesla svojih uporabnikov. Hekerji in tatovi uporabljajo ta gesla, da bi posku\305\241ali ukrasti va\305\xa1e zasebne podatke. Te informacije so dragocene.", "secure_pw_ff" => "Ali uporabljate isto geslo po vsem internetu? \xc4\214e eno mesto izgubi geslo, imajo hekerji dostop do vseh va\305\241ih podatkov. Firefly III se zana\xc5\xa1a na vas, da izberete mo\304\215no in edinstveno geslo za za\xc5\241\xc4\215ito va\xc5\241ih finan\xc4\x8dnih zapisov.", "secure_pw_check_box" => "Da bi vam pomagali, lahko Firefly III preveri, ali je bilo geslo, ki ga \305\276elite uporabiti, ukradeno v preteklosti. V tem primeru vam svetuje, da NE uporabljate tega gesla.", "secure_pw_working_title" => "Kako deluje?", "secure_pw_working" => "S potrditvijo tega polja bo Firefly III poslal prvih pet znakov zgo\305\241\304\215enega zapisa SHA1 va\xc5\xa1ega gesla na <a href="https://www.troyhunt.com/introducing-306-million-freely-downloadable-pwned-passwords/"> spletno stran Troy Hunta</a>, da vidite, ali je na seznamu. Tako ne boste mogli uporabljati nevarnih gesel, kot je priporo\xc4\215eno v najnovej\305\xa1i <a href="https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html">posebni publikaciji NIST</a> na to temo.", "secure_pw_should" => "Naj potrdim polje?", "secure_pw_long_password" => "Da. Vedno preverite, ali je va\xc5\241e geslo varno.", "command_line_token" => "\xc5\275eton za ukazno vrstico", "explain_command_line_token" => "Ta \xc5\276eton potrebujete za izvajanje mo\xc5\xbenosti ukazne vrstice, kot je izvoz podatkov. Brez tega ta ob\304\x8dutljiv ukaz ne bo deloval. Ne delite svojega \305\276etona ukazne vrstice. Nih\304\x8de vas ne bo prosil za ta \305\276eton, tudi jaz ne. \xc4\214e se bojite, da ste to izgubili, ali ko ste paranoi\304\215ni, znova ustvarite ta \xc5\xbeeton z gumbom.", "regenerate_command_line_token" => "Ponovno ustvari \305\276eton za ukazno vrstico", "token_regenerated" => "Nov \xc5\xbeeton ukazne vrstice je bil ustvarjen", "change_your_email" => "Spremeni elektronski naslov", "email_verification" => "E-po\305\241tno sporo\304\x8dilo bo poslano na va\305\xa1 stari IN novi e-po\305\xa1tni naslov. Iz varnostnih razlogov se ne boste mogli prijaviti, dokler ne potrdite svojega novega e-po\305\241tnega naslova. \xc4\x8ce niste prepri\xc4\x8dani, ali va\xc5\xa1a namestitev Firefly III omogo\304\x8da po\305\xa1iljanje e-po\xc5\241te, prosimo, ne uporabljajte te funkcije. \304\214e ste skrbnik, lahko to preizkusite v <a href="admin">Administracija</a>.", "email_changed_logout" => "Dokler ne potrdite svojega elektronskega naslova, se ne morete prijaviti.", "login_with_new_email" => "Zdaj se lahko prijavite z novim e-po\305\241tnim naslovom.", "login_with_old_email" => "Znova se lahko prijavite s starim elektronskim naslovom.", "login_provider_local_only" => "To dejanje ni na voljo pri preverjanju pristnosti preko ":login_provider".", "external_user_mgt_disabled" => "To dejanje ni na voljo, \xc4\x8de Firefly III ni odgovoren za upravljanje uporabnikov ali preverjanje pristnosti.", "external_auth_disabled" => "To dejanje ni na voljo, \304\215e Firefly III ni odgovoren za upravljanje uporabnikov ali preverjanje pristnosti.", "delete_local_info_only" => "Ker Firefly III ni odgovoren za upravljanje uporabnikov ali preverjanje pristnosti, bo ta funkcija izbrisala samo lokalne podatke Firefly III.", "oauth" => "OAuth", "profile_oauth_clients" => "Odjemalci OAuth", "profile_oauth_no_clients" => "Ustvarili niste \xc5\xa1e nobenega odjemalca OAuth.", "profile_oauth_clients_external_auth" => "\304\214e uporabljate zunanjega ponudnika preverjanja pristnosti, kot je Authelia, odjemalci OAuth ne bodo delovali. Uporabljate lahko samo osebne \305\276etone za dostop.", "profile_oauth_clients_header" => "Odjemalci", "profile_oauth_client_id" => "Client ID", "profile_oauth_client_name" => "Ime", "profile_oauth_client_secret" => "Skrivna koda", "profile_oauth_create_new_client" => "Ustvari novega odjemalca", "profile_oauth_create_client" => "Ustvari odjemalca", "profile_oauth_edit_client" => "Urejanje odjemalca", "profile_oauth_name_help" => "Nekaj, kar bodo va\xc5\xa1i uporabniki prepoznali in mu zaupali.", "profile_oauth_redirect_url" => "URL preusmeritve", "profile_oauth_redirect_url_help" => "URL povratnega klica avtorizacije va\305\xa1e aplikacije.", "profile_authorized_apps" => "Poobla\305\xa1\304\x8dene aplikacije", "profile_authorized_clients" => "Poobla\xc5\xa1\xc4\x8deni odjemalci", "profile_scopes" => "Podro\xc4\x8dja", "profile_revoke" => "Odvzemi dostop", "profile_oauth_client_secret_title" => "Skrivna koda odjemalca", "profile_oauth_client_secret_expl" => "Tukaj je skrivna koda va\305\xa1ega odjemalca. To je edini \xc4\215as, da bo prikazana, zato je ne izgubite! Zdaj lahko uporabite to skrivno kodo za po\305\xa1iljanje zahtev API.", "profile_personal_access_tokens" => "Osebni dostopni \xc5\xbeetoni", "profile_personal_access_token" => "Osebni dostopni \305\xbeeton", "profile_oauth_confidential" => "Zaupno", "profile_oauth_confidential_help" => "Od odjemalca zahtevajte avtentikacijo s skrivno kodo. Zaupni odjemalci imajo lahko poverilnice na varen na\304\x8din, ne da bi jih izpostavili nepoobla\305\241\304\215enim osebam. Javne aplikacije, kot so izvorne namizne aplikacije ali aplikacije JavaScript SPA, ne morejo varno hraniti skrivnih kod.", "profile_personal_access_token_explanation" => "Tukaj je va\xc5\xa1 novi \305\xbeeton za osebni dostop. To je edini \xc4\215as, da bo prikazan, zato ga ne izgubite! Od zdaj naprej lahko uporabite ta \305\xbeeton za po\xc5\xa1iljanje zahtev API.", "profile_no_personal_access_token" => "Niste ustvarili nobenih osebnih \xc5\276etonov za dostop.", "profile_create_new_token" => "Ustvari nov \305\xbeeton", "profile_create_token" => "Ustvari \305\xbeeton", "profile_create" => "Ustvari", "profile_save_changes" => "Shrani spremembe", "profile_whoops" => "Ups!", "profile_something_wrong" => "Nekaj je \305\xa1lo narobe!", "profile_try_again" => "Nekaj \u{200b}\u{200b}je \305\xa1lo narobe. Prosim poskusite znova.", "amounts" => "Zneski", "multi_account_warning_unknown" => "Odvisno od vrste transakcije, ki jo ustvarite, lahko izvorni in/ali ciljni ra\304\x8dun poznej\305\xa1ih razdelitev preglasi tisto, kar je definirano v prvi razdelitvi transakcije.", "multi_account_warning_withdrawal" => "Upo\xc5\xa1tevajte, da bo izvorni ra\304\215un poznej\xc5\xa1ih razdelitev preglasilo tisto, kar je definirano v prvi razdelitvi odliva.", "multi_account_warning_deposit" => "Upo\305\241tevajte, da bo ciljni ra\xc4\x8dun poznej\xc5\241ih delitev preglasilo tisto, kar je opredeljeno v prvi delitvi priliva.", "multi_account_warning_transfer" => "Upo\305\xa1tevajte, da bo izvorni + ciljni ra\xc4\215un poznej\305\241ih razdelitev preglasilo tisto, kar je definirano v prvi razdelitvi prenosa.", "export_data_title" => "Izvozi podatke iz Firefly III", "export_data_menu" => "Izvozi podatke", "export_data_bc" => "Izvozi podatke iz Firefly III", "export_data_main_title" => "Izvozi podatke iz Firefly III", "export_data_expl" => "Ta povezava vam omogo\304\215a izvoz vseh transakcij + meta podatkov iz Firefly III. Prosimo, glejte pomo\304\215 (zgornja desna (?)-ikona) za ve\xc4\x8d informacij o postopku.", "export_data_all_transactions" => "Izvozi vse transakcije", "export_data_advanced_expl" => "\xc4\x8ce potrebujete naprednej\xc5\xa1o ali specifi\xc4\215no vrsto izvoza, preberite pomo\304\x8d o uporabi konzolnega ukaza <code>php artisan help firefly-iii:export-data</code>.", "nr_of_attachments" => "Ena priloga|:count prilog", "attachments" => "Priloge", "edit_attachment" => "Uredi prilogo ":name"", "update_attachment" => "Posodobi prilogo", "delete_attachment" => "Izbri\xc5\xa1i prilogo ":name"", "attachment_deleted" => "Priloga ":name" izbrisana", "liabilities_deleted" => "Izbrisana odgovornost ":name"", "attachment_updated" => "Priloga ":name" je posodobljena", "upload_max_file_size" => "Najve\xc4\x8dja velikost datoteke: :size", "list_all_attachments" => "Seznam vseh prilog", "is_reconciled_fields_dropped" => "Ker je ta transakcija usklajena, ne boste mogli posodobiti ra\xc4\215unov niti zneskov.", "title_expenses" => "Stro\305\xa1ki", "title_withdrawal" => "Stro\xc5\241ki", "title_revenue" => "Dohodki / prihodki", "title_deposit" => "Dohodki / prihodki", "title_transfer" => "Prenosi", "title_transfers" => "Prenosi", "submission_options" => "Mo\xc5\276nosti oddaje", "apply_rules_checkbox" => "Uporabite pravila", "fire_webhooks_checkbox" => "Spro\305\xbeite Webhooke", "select_source_account" => "Izberite ali vnesite veljavno ime izvornega ra\xc4\215una", "select_dest_account" => "Izberite ali vnesite veljavno ime ciljnega ra\xc4\215una", "convert_is_already_type_Withdrawal" => "Ta transakcija je \305\xbee odliv", "convert_is_already_type_Deposit" => "Ta transakcija je \305\xbee priliv", "convert_is_already_type_Transfer" => "Ta transakcija je \xc5\xbee prenos", "convert_to_Withdrawal" => "Pretvori ":description" v odliv", "convert_to_Deposit" => "Pretvori ":description" v priliv", "convert_to_Transfer" => "Pretvori ":description" v prenos", "convert_options_WithdrawalDeposit" => "Pretvori odliv v priliv", "convert_options_WithdrawalTransfer" => "Pretvori odliv v prenos", "convert_options_DepositTransfer" => "Pretvori priliv v prenos", "convert_options_DepositWithdrawal" => "Pretvori polog v odliv", "convert_options_TransferWithdrawal" => "Pretvori prenos v odliv", "convert_options_TransferDeposit" => "Pretvori prenos v priliv", "convert_Withdrawal_to_deposit" => "Pretvori ta odliv v priliv", "convert_Withdrawal_to_transfer" => "Pretvori ta dvig v prenos", "convert_Deposit_to_withdrawal" => "Pretvori ta priliv v odliv", "convert_Deposit_to_transfer" => "Pretvori ta priliv v prenos", "convert_Transfer_to_deposit" => "Pretvori ta prenos v priliv", "convert_Transfer_to_withdrawal" => "Pretvori ta prenos v odliv", "convert_please_set_revenue_source" => "Izberite ra\xc4\215un prihodkov iz katerega boste prenesli denar.", "convert_please_set_asset_destination" => "Izberite ra\xc4\215un sredstev na katerega boste prenesli denar.", "convert_please_set_expense_destination" => "Izberite na kateri ra\xc4\215un stro\305\241kov bo \xc5\241el denar.", "convert_please_set_asset_source" => "Izberite ra\xc4\x8dun sredstev iz katerega boste prenesli denar.", "convert_expl_w_d" => "Pri pretvorbi iz odliva v priliv bo denar polo\305\276en na prikazani ciljni ra\304\215un, namesto da bi bil dvignjen z njega.|Pri pretvorbi iz odliva v priliv bo denar polo\305\276en na prikazane ciljne ra\304\215une, namesto da se od njih umika.", "convert_expl_w_t" => "Pri pretvorbi odliva v prenos bo denar prenesen stran od izvornega ra\xc4\215una na drug ra\304\x8dun sredstev ali obveznosti, namesto da bi bil porabljen na prvotnem ra\xc4\215unu stro\xc5\241kov.|Pri pretvarjanju odliva v prenos bo denar prenesen stran od izvornega ra\304\215una na druge ra\xc4\x8dune sredstev ali obveznosti, namesto da bi bili porabljeni na prvotnih ra\304\215unih odhodkov.", "convert_expl_d_w" => "Pri pretvorbi priliva v odliv, bo denar dvignjen s prikazanega izvornega ra\304\215una, namesto da bi bil polo\305\xbeen nanj.|Pri pretvorbi priliva v odliv, bo denar dvignjen s prikazanih izvornih ra\xc4\215unov, namesto da bi bil polo\xc5\276en nanje.", "convert_expl_d_t" => "Ko pretvorite priliv v prenos, bo denar polo\305\xbeen na navedeni ciljni ra\xc4\x8dun s katerega koli ra\xc4\215una sredstev ali obveznosti.|Ko pretvorite priliv v prenos, bo denar polo\305\276en na navedene ciljne ra\304\x8dune s katerega koli va\305\241ih ra\xc4\215unov sredstev ali obveznosti.", "convert_expl_t_w" => "Ko pretvorite nakazilo v odliv, bo denar porabljen na ciljnem ra\304\215unu, ki ga nastavite tukaj, namesto da bi bil prenesen stran.|Ko pretvorite prenos v odliv, bo denar porabljen na ciljnih ra\xc4\215unih, ki ste jih nastavili tukaj, namesto da bi bil preme\xc5\241\xc4\215en.", "convert_expl_t_d" => "Ko pretvorite nakazilo v priliv, bo denar polo\xc5\xbeen na ciljni ra\304\x8dun, ki ga vidite tukaj, namesto da bi bil nakazan vanj.|Ko pretvorite nakazilo v priliv, bo denar polo\xc5\xbeen na ciljne ra\304\215une, ki jih vidite tukaj, namesto da bi bil prenesen vanje.", "convert_select_sources" => "\xc4\x8ce \xc5\xbeelite dokon\xc4\215ati pretvorbo, nastavite nov izvorni ra\xc4\x8dun spodaj.|Za dokon\xc4\215anje pretvorbe nastavite nove izvorne ra\304\x8dune spodaj.", "convert_select_destinations" => "Za dokon\xc4\x8danje konverzije spodaj izberite nov ciljni ra\304\x8dun.|Za dokon\xc4\215anje konverzije spodaj izberite nove ciljne ra\xc4\x8dune.", "converted_to_Withdrawal" => "Transakcija je bila pretvorjena v odliv", "converted_to_Deposit" => "Transakcija je bila pretvorjena v priliv", "converted_to_Transfer" => "Transakcija je bila pretvorjena v prenos", "invalid_convert_selection" => "Ra\xc4\x8dun, ki ste ga izbrali, je v tej transakciji \305\276e uporabljen ali pa ne obstaja.", "source_or_dest_invalid" => "Ne najdem pravilnih podrobnosti o transakciji. Pretvorba ni mogo\xc4\215a.", "convert_to_withdrawal" => "Pretvori v odliv", "convert_to_deposit" => "Pretvori v priliv", "convert_to_transfer" => "Pretvori v prenos", "create_new_withdrawal" => "Ustvari nov odliv", "create_new_deposit" => "Ustvari nov priliv", "create_new_transfer" => "Ustvari nov prenos", "create_new_asset" => "Ustvari nov ra\304\215un sredstev", "create_new_liabilities" => "Ustvari novo obveznost", "create_new_expense" => "Ustvari nov ra\xc4\215un stro\305\241kov", "create_new_revenue" => "Ustvari nov ra\304\215un prihodkov", "create_new_piggy_bank" => "Ustvari nov hranilnik", "create_new_bill" => "Ustvari nov ra\304\215un", "create_new_subscription" => "Ustvari novo naro\304\215nino", "create_new_rule" => "Ustvari novo pravilo", "create_currency" => "Ustvari novo valuto", "store_currency" => "Shrani novo valuto", "update_currency" => "Osve\305\xbei valuto", "new_default_currency" => "":name" je zdaj privzeta valuta.", "default_currency_failed" => "\302\xbb:name\xc2\253 ni bilo mogo\304\x8de narediti za privzeto valuto. Preverite dnevnike.", "cannot_delete_currency" => "Ne morem izbrisati :name ker je v uporabi.", "cannot_delete_fallback_currency" => ":name je sistemska nadomestna valuta in je ni mogo\xc4\x8de izbrisati.", "cannot_disable_currency_journals" => ":name ni mogo\304\x8de onemogo\304\215iti, ker ga transakcije \305\241e vedno uporabljajo.", "cannot_disable_currency_last_left" => ":name ni mogo\304\215e onemogo\xc4\215iti, ker je to zadnja omogo\xc4\x8dena valuta.", "cannot_disable_currency_account_meta" => "Ne morem onemogo\304\x8diti :name, ker je uporabljen v ra\xc4\x8dunih sredstev.", "cannot_disable_currency_bills" => "Ni mogo\304\x8de onemogo\304\215iti :name, ker se uporablja v ra\304\x8dunu.", "cannot_disable_currency_recurring" => ":name ni mogo\xc4\x8de onemogo\xc4\215iti, ker se uporablja v ponavljajo\304\x8dih se transakcijah.", "cannot_disable_currency_available_budgets" => ":name ni mogo\304\x8de onemogo\304\x8diti, ker se uporablja v ponavljajo\xc4\x8dih se transakcijah.", "cannot_disable_currency_budget_limits" => "Ni mogo\xc4\x8de onemogo\304\215iti :name, ker se uporablja v prora\xc4\215unskih omejitvah.", "cannot_disable_currency_current_default" => ":name ni mogo\xc4\x8de onemogo\xc4\x8diti, ker je to trenutna privzeta valuta.", "cannot_disable_currency_system_fallback" => ":name ni mogo\xc4\215e onemogo\304\215iti, ker je sistemska privzeta valuta.", "disable_EUR_side_effects" => "Evro je rezervna valuta sistema v sili. \304\x8ce ga onemogo\304\215ite, lahko pride do nenamernih stranskih u\304\215inkov in lahko razveljavi va\xc5\241o garancijo.", "deleted_currency" => "Valuta :name je izbrisana", "created_currency" => "Valuta :name je ustvarjena", "could_not_store_currency" => "Nove valute ni bilo mogo\304\x8de shraniti.", "updated_currency" => "Valuta :name je posodobljena", "ask_site_owner" => "Prosim dogovorite se s :owner da doda, odstrani ali uredi valute.", "currencies_intro" => "Firefly III podpira razli\xc4\x8dne valute, ki jih lahko nastavite in omogo\304\215ite tukaj.", "make_default_currency" => "Nastavi za privzeto", "default_currency" => "privzeto", "currency_is_disabled" => "Onemogo\xc4\x8deno", "enable_currency" => "Omogo\304\x8di", "disable_currency" => "Onemogo\xc4\215i", "currencies_default_disabled" => "Ve\xc4\215ina teh valut je privzeto onemogo\304\x8dena. \xc4\x8ce jih \xc5\276elite uporabiti, jih morate najprej omogo\304\x8diti.", "currency_is_now_enabled" => "Valuta ":name" je bila omogo\304\215ena", "could_not_enable_currency" => "Ni bilo mogo\xc4\x8de omogo\304\x8diti valute ":name". Prosimo, preglejte dnevnike.", "currency_is_now_disabled" => "Valuta ":name" je bila onemogo\304\215ena", "could_not_disable_currency" => "Ni bilo mogo\304\x8de onemogo\xc4\x8diti valute ":name". Mogo\xc4\215e je \305\xa1e v uporabi?", "mandatoryFields" => "Obvezna polja", "optionalFields" => "Izbirna polja", "options" => "Mo\305\276nosti", "daily_budgets" => "Dnevni prora\xc4\215uni", "weekly_budgets" => "Tedenski prora\xc4\x8duni", "monthly_budgets" => "Mese\xc4\x8dni prora\xc4\215uni", "quarterly_budgets" => "\xc4\214etrtletni prora\304\x8duni", "half_year_budgets" => "Polletni prora\304\215uni", "yearly_budgets" => "Letni prora\304\x8duni", "other_budgets" => "\304\214asovni prora\304\x8duni po meri", "budget_limit_not_in_range" => "Ta znesek velja od :start do :end:", "total_available_budget" => "Skupni razpolo\305\xbeljivi prora\304\215un (med :start in :end)", "total_available_budget_in_currency" => "Skupni razpolo\xc5\276ljivi prora\xc4\215un v :currency", "see_below" => "glej spodaj", "create_new_budget" => "Ustvari nov prora\xc4\x8dun", "store_new_budget" => "Shrani nov prora\xc4\x8dun", "stored_new_budget" => "Nov prora\xc4\x8dun ":name" je shranjen", "available_between" => "Na voljo med :start in :end", "transactionsWithoutBudget" => "Stro\305\241ki brez prora\304\215una", "transactions_no_budget" => "Stro\xc5\xa1ki brez prora\xc4\215una med :start in :end", "spent_between" => "\305\275e porabljeno med :start in :end", "spent_between_left" => "Porabljeno :spent med :start in :end, preostane \305\xa1e :left.", "set_available_amount" => "Nastavi razpolo\305\276ljivo koli\xc4\215ino", "update_available_amount" => "Posodobi razpolo\305\xbeljivo koli\304\215ino", "ab_basic_modal_explain" => "S tem obrazcem navedite, koliko pri\xc4\215akujete, da boste lahko dodali v prora\304\215un (skupaj, v :currency) v navedenem obdobju.", "createBudget" => "Nov prora\xc4\x8dun", "invalid_currency" => "To je neveljavna valuta", "invalid_amount" => "Prosim, vnesite znesek", "set_ab" => "Razpolo\xc5\276ljivi prora\xc4\215unski znesek je nastavljen", "updated_ab" => "Razpolo\305\xbeljivi prora\304\x8dunski znesek je posodobljen", "deleted_ab" => "Razpolo\305\xbeljivi znesek prora\304\x8duna je bil izbrisan", "deleted_bl" => "Prora\xc4\215unski znesek je bil odstranjen", "alt_currency_ab_create" => "Nastavite razpolo\305\xbeljivi prora\xc4\x8dun v drugi valuti", "bl_create_btn" => "Nastavite prora\304\215un v drugi valuti", "inactiveBudgets" => "Neaktivni prora\304\215uni", "without_budget_between" => "Transakcije brez prora\304\215una med :start in :end", "delete_budget" => "Izbri\305\xa1i prora\304\x8dun ":name"", "deleted_budget" => "Prora\304\x8dun ":name" izbrisan", "edit_budget" => "Uredi prora\xc4\215un ":name"", "updated_budget" => "Prora\xc4\x8dun ":name" je posodobljen", "update_amount" => "Posodobi znesek", "update_budget" => "Posodobi prora\304\215un", "update_budget_amount_range" => "Posodobi (pri\304\215akovani) razpolo\xc5\xbeljivi znesek med :start in :end", "set_budget_limit_title" => "Nastavite prora\xc4\215unski znesek za prora\304\215un :budget med :start in :end", "set_budget_limit" => "Dolo\xc4\x8dite prora\xc4\215unski znesek", "budget_period_navigator" => "Obdobje", "info_on_available_amount" => "Kaj imam na voljo?", "available_amount_indication" => "Uporabi te zneske za informacijo kak\305\xa1en bi bil skupni prora\xc4\215un.", "suggested" => "Predlagano", "average_between" => "Povpre\304\x8dno med :start in :end", "transferred_in" => "Preneseno (v)", "transferred_away" => "Preneseno (iz)", "auto_budget_none" => "Brez samodejnega prora\304\x8duna", "auto_budget_reset" => "Nastavite fiksni znesek za vsako obdobje", "auto_budget_rollover" => "Dodajte znesek za vsako obdobje", "auto_budget_adjusted" => "Vsako obdobje dodajte znesek in popravite preveliko porabo", "auto_budget_period_daily" => "Dnevno", "auto_budget_period_weekly" => "Tedensko", "auto_budget_period_monthly" => "Mese\304\x8dno", "auto_budget_period_quarterly" => "\xc4\214etrtletno", "auto_budget_period_half_year" => "Polletno", "auto_budget_period_yearly" => "Letno", "auto_budget_help" => "Ve\xc4\215 o tej funkciji lahko preberete v pomo\304\215i. Kliknite ikono zgoraj desno (?).", "auto_budget_reset_icon" => "Ta prora\xc4\215un bo nastavljen periodi\xc4\x8dno", "auto_budget_rollover_icon" => "Prora\xc4\215unski znesek se bo ob\xc4\x8dasno pove\xc4\x8deval", "auto_budget_adjusted_icon" => "Prora\xc4\215unski znesek se bo ob\xc4\x8dasno pove\304\x8deval in popravljal za prekomerno porabo", "remove_budgeted_amount" => "Odstrani prora\304\215unski znesek v :currency", "subscription" => "Naro\304\215nina", "not_expected_period" => "Ni pri\304\x8dakovano v tem obdobju", "subscriptions_in_group" => "Naro\xc4\x8dnine v skupini "%{title}"", "subscr_expected_x_times" => "Pri\xc4\x8dakujte, da boste v tem obdobju pla\xc4\215ali %{amount} %{times}-krat", "not_or_not_yet" => "Ne (\xc5\241e)", "visit_bill" => "Obi\305\241\304\215ite ra\xc4\x8dun ":name" v Firefly III", "match_between_amounts" => "Ra\304\215un se ujema s transakcijami med :low in :high.", "running_again_loss" => "Prej povezane transakcije s tem ra\304\x8dunom lahko izgubijo povezavo, \xc4\x8de se (ne ve\304\x8d) ujemajo s pravilom(-i).", "bill_related_rules" => "Pravila povezana s tem ra\xc4\215unom", "repeats" => "Ponovitve", "bill_end_date_help" => "Izbirno polje. Ra\xc4\x8dun naj bi se kon\xc4\215al na ta datum.", "bill_extension_date_help" => "Izbirno polje. Ra\304\215un je treba podalj\305\241ati (ali preklicati) na ali pred tem datumom.", "bill_end_index_line" => "Ta ra\304\215un se kon\xc4\215a dne :date", "bill_extension_index_line" => "Ta ra\xc4\x8dun je treba podalj\305\xa1ati ali preklicati dne :date", "connected_journals" => "Povezane transakcije", "auto_match_on" => "Samodejno povezano s Firefly III", "auto_match_off" => "Ne povezano samodejno s Firefly III", "next_expected_match" => "Naslednje pri\xc4\215akovano ujemanje", "delete_bill" => "Izbri\305\xa1i ra\xc4\215un ":name"", "deleted_bill" => "Ra\304\x8dun ":name" je izbrisan", "edit_bill" => "Uredi ra\304\x8dun ":name"", "more" => "Ve\304\x8d", "rescan_old" => "Znova za\xc5\276enite pravila za vse transakcije", "update_bill" => "Posodobi ra\304\x8dun", "updated_bill" => "Ra\304\215un ":name" je posodobljen", "store_new_bill" => "Shrani nov ra\xc4\x8dun", "stored_new_bill" => "Nov ra\304\215un ":name" je shranjen", "cannot_scan_inactive_bill" => "Neaktivnih ra\304\215unom ni mogo\304\215e pregledati.", "rescanned_bill" => "Ponovno pregledal vse in povezal :count transakcije z ra\xc4\215unom.|Znova pregledal vse in povezal :count transakcij z ra\xc4\215unom.", "average_bill_amount_year" => "Povpre\xc4\215en znesek ra\304\x8duna (:year)", "average_bill_amount_overall" => "Povpre\xc4\x8den znesek ra\304\215una (vseh)", "bill_is_active" => "Ra\xc4\215un je aktiven", "bill_expected_between" => "Pri\xc4\215akovano med :start in :end", "bill_will_automatch" => "Ra\xc4\215un bo samodejno povezan z ujemajo\xc4\215imi se transakcijami", "skips_over" => "presko\xc4\215i", "bill_store_error" => "Pri shranjevanju novega ra\xc4\215una je pri\xc5\xa1lo do nepri\xc4\215akovane napake. Preverite datoteke dnevnika", "list_inactive_rule" => "neaktivno pravilo", "bill_edit_rules" => "Firefly III bo posku\xc5\xa1al urediti tudi pravilo v zvezi s tem predlogom pravila. \304\x8ce ste to pravilo uredili sami, Firefly III ne bo spremenil ni\xc4\x8desar.|Firefly III bo posku\xc5\241al urediti tudi pravila :count, povezana s tem ra\304\215unom. \xc4\214e pa ste ta pravila uredili sami, Firefly III ne bo spremenil ni\304\x8desar.", "bill_expected_date" => "Pri\xc4\x8dakovano :date", "bill_expected_date_js" => "Pri\304\x8dakovano {date}", "expected_amount" => "(Pri\304\215akovan) znesek", "bill_paid_on" => "Pla\304\x8dano na {date}", "bill_repeats_weekly" => "Ponovi vsak teden", "bill_repeats_monthly" => "Ponavlja se mese\304\x8dno", "bill_repeats_quarterly" => "Ponavlja se \304\215etrtletno", "bill_repeats_half-year" => "Ponavlja se vsake pol leta", "bill_repeats_yearly" => "Ponovi se vsako leto", "bill_repeats_weekly_other" => "Ponavlja se vsak drugi teden", "bill_repeats_monthly_other" => "Ponavlja se vsak drugi mesec", "bill_repeats_quarterly_other" => "Ponovi vsako drugo \304\x8detrtletje", "bill_repeats_half-year_other" => "Ponovi se vsako leto", "bill_repeats_yearly_other" => "Ponavlja se vsako drugo leto", "bill_repeats_weekly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} tednov", "bill_repeats_monthly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} mesecev", "bill_repeats_quarterly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} \xc4\215etrtletij", "bill_repeats_half-year_skip" => "Ponovi se vsake {skip} pol leta", "bill_repeats_yearly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} let", "subscriptions" => "Naro\xc4\215nine", "go_to_subscriptions" => "Pojdite na svoje naro\xc4\x8dnine", "forever" => "V nedolged", "extension_date_is" => "Datum podalj\xc5\241anja je {date}", "i_am_owed_amount" => "Dol\xc5\276an sem znesek", "i_owe_amount" => "Dolgujem znesek", "inactive_account_link" => "Imate :count neaktivnih (arhiviranih) ra\304\215unov, ki si jih lahko ogledate na tej lo\304\x8deni strani.|Imate :count neaktivnih (arhiviranih) ra\xc4\215unov, ki si jih lahko ogledate na tej lo\304\215eni strani.", "all_accounts_inactive" => "To so va\xc5\xa1i neaktivni ra\xc4\x8duni.", "active_account_link" => "Ta povezava vodi nazaj do va\xc5\241ih aktivnih ra\xc4\x8dunov.", "account_missing_transaction" => "Ra\xc4\x8duna #:id (":name") si ni mogo\304\215e neposredno ogledati, vendar Firefly-u manjkajo informacije o preusmeritvi.", "cc_monthly_payment_date_help" => "Izberite katero koli leto in kateri koli mesec, vseeno bo prezrt. Pomemben je le dan v mesecu.", "details_for_asset" => "Podrobnosti za ra\xc4\x8dun sredstev ":name"", "details_for_expense" => "Podrobnosti ra\304\x8duna stro\xc5\241kov ":name"", "details_for_revenue" => "Podrobnosti za ra\304\215un prihodkov ":name"", "details_for_cash" => "Podrobnosti za gotovinski ra\304\x8dun ":name"", "store_new_asset_account" => "Shrani nov ra\xc4\x8dun sredstev", "store_new_expense_account" => "Shrani nov ra\xc4\215un stro\xc5\241kov", "store_new_revenue_account" => "Shrani nov ra\304\x8dun prihodkov", "edit_asset_account" => "Uredi ra\304\215un sredstev ":name"", "edit_expense_account" => "Uredi ra\xc4\215un stro\305\xa1kov ":name"", "edit_revenue_account" => "Uredi ra\xc4\215un prihodkov ":name"", "delete_asset_account" => "Izbri\xc5\241i ra\xc4\215un sredstev ":name"", "delete_expense_account" => "Izbri\305\xa1i ra\xc4\x8dun stro\xc5\241kov ":name"", "delete_revenue_account" => "Izbri\305\xa1i ra\xc4\x8dun prihodkov ":name"", "delete_liabilities_account" => "Izbri\305\241i obveznost ":name"", "asset_deleted" => "Ra\xc4\x8dun sredstev ":name" je bil uspe\xc5\241no izbrisan", "account_deleted" => "Uspe\305\xa1no izbrisan ra\xc4\215un ":name"", "expense_deleted" => "Ra\304\x8dun stro\305\xa1kov ":name" je bil uspe\xc5\xa1no izbrisan", "revenue_deleted" => "Ra\304\x8dun prihodkov ":name" je bil uspe\305\xa1no izbrisan", "update_asset_account" => "Posodobite ra\xc4\215un sredstev", "update_undefined_account" => "Posodobi ra\304\215un", "update_liabilities_account" => "Uredi obveznost", "update_expense_account" => "Posodobi ra\304\215un stro\xc5\xa1kov", "update_revenue_account" => "Posodobi ra\xc4\x8dun prihodkov", "make_new_asset_account" => "Ustvari nov ra\xc4\x8dun sredstev", "make_new_expense_account" => "Ustvari nov ra\xc4\215un stro\305\xa1kov", "make_new_revenue_account" => "Ustvari nov ra\304\x8dun prihodkov", "make_new_liabilities_account" => "Ustvari novo obveznost", "asset_accounts" => "Ra\304\x8duni sredstev", "undefined_accounts" => "Ra\304\215uni", "asset_accounts_inactive" => "Ra\xc4\215uni sredstev (neaktivno)", "expense_account" => "Ra\xc4\x8dun stro\305\241kov", "expense_accounts" => "Ra\xc4\215uni stro\305\xa1kov", "expense_accounts_inactive" => "Ra\304\x8duni sredstev (neaktivno)", "revenue_account" => "Ra\xc4\x8dun prihodkov", "revenue_accounts" => "Ra\304\x8duni prihodkov", "revenue_accounts_inactive" => "Ra\304\215uni prihodkov (neaktivno)", "cash_accounts" => "Gotovinski ra\xc4\x8duni", "Cash account" => "Gotovinski ra\xc4\215un", "liabilities_accounts" => "Obveznosti", "liabilities_accounts_inactive" => "Obveznosti (neaktivno)", "reconcile_account" => "Uskladi ra\xc4\215un: ":account"", "overview_of_reconcile_modal" => "Pregled usklajevanja", "delete_reconciliation" => "Izbri\xc5\xa1i uskladitev", "update_reconciliation" => "Posodobi uskladitev", "amount_cannot_be_zero" => "Znesek ne sme biti ni\xc4\215", "end_of_reconcile_period" => "Konec obdobja usklajevanja :period", "start_of_reconcile_period" => "Za\xc4\215etek obdobja usklajevanja :period", "start_balance" => "Za\304\215etno stanje", "end_balance" => "Kon\xc4\215no stanje", "update_balance_dates_instruction" => "Zgornje zneske in datume uskladite z ban\xc4\215nim izpiskom in pritisnite \302\xbbZa\304\x8dni usklajevanje\xc2\xab", "select_transactions_instruction" => "Izberite transakcije, ki so prikazane v ban\xc4\x8dnem izpisku.", "select_range_and_balance" => "Najprej preverite obseg datuma in stanje. Nato pritisnite \xc2\273Za\xc4\x8dni usklajevanje\xc2\xab", "date_change_instruction" => "\304\x8ce zdaj spremenite \304\215asovno obdobje, se celotna zgodovina izgubi.", "update_selection" => "Posodobi izbor", "store_reconcile" => "Shrani uskladitev", "reconciliation_transaction" => "Uskladitvena transakcija", "Reconciliation" => "Usklajevanje", "reconciliation" => "Usklajevanje", "reconcile_options" => "Mo\305\276nosti usklajevanja", "reconcile_range" => "Obseg usklajevanja", "start_reconcile" => "Za\xc4\215ni usklajevanje", "cash_account_type" => "Gotovina", "cash" => "gotovina", "cant_find_redirect_account" => "Firefly III vas je posku\305\241al preusmeriti, a ni mogel. Oprostite za to. Nazaj na kazalo.", "account_type" => "Vrsta ra\xc4\x8duna", "save_transactions_by_moving" => "Shranite to transakcijo tako, da jo premaknete na drug ra\304\215un:|Shranite te transakcije tako, da jih premaknete na drug ra\304\215un:", "save_transactions_by_moving_js" => "Brez transakcij|Shranite to transakcijo tako, da jo premaknete na drug ra\xc4\x8dun. |Shranite te transakcije tako, da jih premaknete na drug ra\xc4\x8dun.", "stored_new_account" => "Nov ra\xc4\215un ":name" je shranjen!", "stored_new_account_js" => "Nov ra\xc4\215un "<a href="accounts/show/{ID}">{name}</a>" je shranjen!", "updated_account" => "Ra\304\x8dun ":name" je posodobljen", "updated_account_js" => "Posodobljen ra\xc4\215un "<a href="accounts/show/{ID}">{title}</a>".", "credit_card_options" => "Mo\305\276nosti kreditne kartice", "no_transactions_account" => "Ni transakcij (za to obdobje) za ra\xc4\215un sredstev ":name".", "no_transactions_period" => "V tem obdobju ni transakcij.", "no_data_for_chart" => "Za ustvarjanje tega diagrama (\305\xa1e) ni dovolj informacij.", "select_at_least_one_account" => "Prosim izberite vsaj en ra\304\215un sredstev", "select_at_least_one_category" => "Prosim izberite vsaj eno kategorijo", "select_at_least_one_budget" => "Prosim izberite vsaj en prora\304\x8dun", "select_at_least_one_tag" => "Prosim izberite vsaj eno oznako", "select_at_least_one_expense" => "Prosim izberite vsaj eno kombinacijo ra\xc4\x8dunov za stro\305\xa1ke/prihodke. \304\214e jih nimate (prazen seznam), to poro\304\x8dilo ni na voljo.", "account_default_currency" => "To bo privzeta valuta tega ra\xc4\215una.", "reconcile_has_more" => "V Firefly III glavni knjigi je ve\xc4\215 denarja, kot va\xc5\241a banka trdi, da bi morali imeti. Obstaja ve\xc4\215 mo\xc5\xbenosti. Izberi, kaj \305\xbeeli\305\xa1 storiti. Nato pritisni "Potrdi usklajevanje".", "reconcile_has_less" => "V Firefly III glavni knjigi je manj denarja, kot va\xc5\241a banka trdi, da bi morali imeti. Obstaja ve\xc4\x8d mo\305\276nosti. Izberite, kaj \xc5\xbeelite storiti. Nato pritisnite "Potrdi usklajevanje".", "reconcile_is_equal" => "Firefly III glavna knjiga in va\xc5\xa1i ban\304\x8dni izpiski se ujemajo. Ni\xc4\215esar vam ni treba storiti. Pritisnite \302\xbbPotrdi usklajevanje\302\xab, da potrdite vnos.", "create_pos_reconcile_transaction" => "Po\304\x8disti izbrane transakcije in ustvarite popravek, ki bo dodal :amount na ta ra\xc4\215un sredstev.", "create_neg_reconcile_transaction" => "Po\304\x8disti izbrane transakcije in ustvari popravek, ki bo odvzel :amount s tega ra\304\x8duna sredstev.", "reconcile_do_nothing" => "Po\xc4\215isti izbrane transakcije, vendar jih ne popravi.", "reconcile_go_back" => "Popravke lahko kadar koli uredite ali izbri\xc5\xa1ete.", "must_be_asset_account" => "Uskladite lahko samo ra\xc4\215une sredstev", "reconciliation_stored" => "Usklajevanje je shranjeno", "reconciliation_error" => "Zaradi napake so bile transakcije ozna\xc4\215ene kot usklajene, vendar popravek ni bil shranjen: :error.", "reconciliation_transaction_title" => "Uskladitev (:from do :to)", "sum_of_reconciliation" => "Vsota uskladitev", "reconcile_this_account" => "Uskladi ta ra\xc4\x8dun", "reconcile" => "Uskladi", "show" => "Prika\305\276i", "confirm_reconciliation" => "Potrdite uskladitev", "submitted_start_balance" => "Predlo\xc5\276eno za\xc4\215etno stanje", "selected_transactions" => "Izbrane transakcije (:count)", "already_cleared_transactions" => "\305\275e obra\304\215unane transakcije (:count)", "submitted_end_balance" => "Predlo\305\xbeeno kon\xc4\215no stanje", "initial_balance_description" => "Za\304\x8detno stanje za ":account"", "liability_credit_description" => "Dobropis obveznosti za ":account"", "interest_calc_" => "neznano", "interest_calc_daily" => "Na dan", "interest_calc_monthly" => "Na mesec", "interest_calc_yearly" => "Na leto", "interest_calc_weekly" => "Tedensko", "interest_calc_half-year" => "Na pol leta", "interest_calc_quarterly" => "Na \xc4\x8detrtletje", "initial_balance_account" => "Za\304\x8detno stanje na ra\304\x8dunu :account", "list_options" => "Seznam mo\305\xbenosti", "new_category" => "Nova kategorija", "create_new_category" => "Ustvari novo kategorijo", "without_category" => "Brez kategorije", "update_category" => "Posodobi kategorije", "updated_category" => "Kategorija ":name" je posodobljena", "categories" => "Kategorije", "edit_category" => "Uredi kategorijo ":name"", "no_category" => "(brez kategorije)", "unknown_category_plain" => "Brez kategorije", "category" => "Kategorija", "delete_category" => "Izbri\305\xa1i kategorijo ":name"", "deleted_category" => "Kategorija ":name" je izbrisana", "store_category" => "Shrani novo kategorijo", "stored_category" => "Nova kategorija ":name" je shranjena", "without_category_between" => "Brez kategorije med :start in :end", "wait_loading_transaction" => "Po\304\x8dakajte, da se obrazec nalo\xc5\276i", "wait_loading_data" => "Po\xc4\x8dakajte, da se va\305\xa1i podatki nalo\xc5\276ijo...", "wait_attachments" => "Po\304\x8dakajte, da se priloge nalo\305\276ijo.", "errors_upload" => "Nalaganje ni uspelo. Preverite, ali je v konzoli brskalnika pri\xc5\241lo do napake.", "amount_foreign_if" => "Znesek v tuji valuti, \304\x8de obstaja", "amount_destination_account" => "Znesek v valuti ciljnega ra\304\215una", "edit_transaction_title" => "Uredi transakcijo ":description"", "unreconcile" => "Razveljavi uskladitev", "update_withdrawal" => "Posodobi odliv", "update_deposit" => "Posodobi priliv", "update_transaction" => "Posodobi transakcije", "update_transfer" => "Posodobi prenos", "updated_withdrawal" => "Odliv ":description" je posodobljen", "updated_deposit" => "Priliv ":description" je posodobljen", "updated_transfer" => "Prenos ":description" je posodobljen", "no_changes_withdrawal" => "Odliv ":description" ni bil spremenjen.", "no_changes_deposit" => "Priliv ":description" ni bil spremenjen.", "no_changes_transfer" => "Prenos ":description" ni bil spremenjen.", "delete_withdrawal" => "Odliv ":description" je izbrisan", "delete_deposit" => "Izbri\305\241i priliv ":description"", "delete_transfer" => "Izbri\xc5\xa1i prenos ":description"", "deleted_withdrawal" => "Odliv ":description" je uspe\305\xa1no izbrisan", "deleted_deposit" => "Priliv ":description" je uspe\xc5\241no izbrisan", "deleted_transfer" => "Prenos ":description" je uspe\305\xa1no izbrisan", "deleted_reconciliation" => "Transakcija usklajevanja ":description" je bila uspe\xc5\241no izbrisana", "stored_journal" => "Nova transakcija ":description" je uspe\xc5\xa1no ustvarjena", "stored_journal_js" => "Nova transakcija "{{description}}" je uspe\305\xa1no ustvarjena", "stored_journal_no_descr" => "Va\305\241a nova transakcija je uspe\xc5\241no ustvarjena", "updated_journal_no_descr" => "Va\xc5\241a transakcija je bila uspe\xc5\241no posodobljena", "select_transactions" => "Izberi transakcije", "rule_group_select_transactions" => "Uporabi ":title" za transakcije", "rule_select_transactions" => "Uporabi ":title" za transakcije", "stop_selection" => "Kon\304\x8daj z izbiro transakcij", "reconcile_selected" => "Uskladi", "mass_delete_journals" => "Izbri\305\241i \305\xa1tevilo transakcij", "mass_edit_journals" => "Uredi ve\304\x8d transakcij", "mass_bulk_journals" => "Mno\305\276i\xc4\x8dno urejanje transakcij", "mass_bulk_journals_explain" => "Ta obrazec vam omogo\304\215a spreminjanje lastnosti spodaj navedenih transakcij v eni obse\xc5\xbeni posodobitvi. Vse transakcije v tabeli bodo posodobljene, ko spremenite parametre, ki jih vidite tukaj.", "part_of_split" => "Ta transakcija je del razdeljene transakcije. \304\x8ce niste izbrali vseh razdelitev, boste morda na koncu spremenili le polovico transakcije.", "bulk_set_new_values" => "S spodnjimi vnosi nastavi\305\241 nove vrednosti. \304\214e jih pusti\305\241 prazne, bodo za vse prazne. Upo\305\xa1tevajte tudi, da bo prora\304\x8dun dodeljen samo odlivom.", "no_bulk_category" => "Ne posodobi kategorije", "no_bulk_budget" => "Ne posodobi prora\304\215una", "no_bulk_tags" => "Ne posodobi oznak(e)", "replace_with_these_tags" => "Zamenjaj s temi oznakami", "append_these_tags" => "Dodaj te oznake", "mass_edit" => "Uredi izbrano posami\xc4\x8dno", "bulk_edit" => "Uredi izbrano v ve\xc4\215jem obsegu", "mass_delete" => "Izbri\305\xa1i izbrano", "cannot_edit_other_fields" => "Drugih polj ne morete mno\305\xbei\xc4\215no urejati, ker ni prostora za prikaz. \xc4\214e \xc5\276elite urediti ta polja, sledite povezavi in jih uredite posebej.", "cannot_change_amount_reconciled" => "Zneska usklajenih transakcij ne morete spremeniti.", "no_budget" => "(brez prora\xc4\x8duna)", "no_bill" => "(ni ra\304\215una)", "account_per_budget" => "Porabljeno po prora\304\215unu", "account_per_category" => "Ra\xc4\x8dun po kategoriji", "create_new_object" => "Ustvari", "empty" => "(prazno)", "all_other_budgets" => "(vsi ostali prora\xc4\215uni)", "all_other_accounts" => "(vsi ostali ra\304\215uni)", "expense_per_source_account" => "Stro\xc5\241ki po ra\304\215unih", "expense_per_destination_account" => "Stro\xc5\xa1ki na ciljnem ra\304\215unu", "income_per_destination_account" => "Dohodek na ciljni ra\304\x8dun", "spent_in_specific_category" => "Porabljeno v kategoriji ":category"", "earned_in_specific_category" => "Prislu\xc5\xbeeno v kategoriji ":category"", "spent_in_specific_tag" => "Porabljeno v oznaki ":tag"", "earned_in_specific_tag" => "Zaslu\xc5\276eno v oznaki ":tag"", "income_per_source_account" => "Dohodek na izvorni ra\xc4\x8dun", "average_spending_per_destination" => "Povpre\304\215ni stro\xc5\241ki na ciljni ra\xc4\215un", "average_spending_per_source" => "Povpre\xc4\215ni stro\305\xa1ki na izvorni ra\304\215un", "average_earning_per_source" => "Povpre\xc4\215ni zaslu\xc5\276ek na izvorni ra\304\215un", "average_earning_per_destination" => "Povpre\xc4\215ni zaslu\305\xbeek na ciljni ra\xc4\x8dun", "account_per_tag" => "Ra\xc4\x8dun po oznaki", "tag_report_expenses_listed_once" => "Stro\305\241ki in prihodki niso nikoli navedeni dvakrat. \xc4\x8ce ima transakcija ve\xc4\215 oznak, se lahko prika\xc5\xbee le pod eno od njenih oznak. Morda se zdi, da na tem seznamu manjkajo podatki, vendar bodo zneski pravilni.", "double_report_expenses_charted_once" => "Odhodki in prihodki niso nikoli prikazani dvakrat. \xc4\214e ima transakcija ve\304\x8d oznak, se lahko prika\305\xbee le pod eno od njenih oznak. Morda se zdi, da v tem grafikonu manjkajo podatki, vendar bodo zneski pravilni.", "tag_report_chart_single_tag" => "Ta grafikon velja za posamezno oznako. \304\x8ce ima transakcija ve\304\x8d oznak, se lahko to, kar vidite tukaj, odra\305\xbea tudi v grafikonih drugih oznak.", "tag" => "Oznaka", "no_budget_squared" => "(brez prora\304\215una)", "perm-delete-many" => "Brisanje ve\xc4\215 elementov naenkrat je lahko zelo mote\304\x8de. Bodite previdni. S te strani lahko izbri\xc5\241ete del razdeljene transakcije, zato bodite previdni.", "mass_deleted_transactions_success" => "Izbrisano :count transakcij.|Izbrisano :count transakcij.", "mass_edited_transactions_success" => "Posodobljeno :count transakcij.|Posodobljeno :count transakcij.", "opt_group_" => "(brez tipa ra\xc4\215una)", "opt_group_no_account_type" => "(brez tipa ra\xc4\x8duna)", "opt_group_defaultAsset" => "Privzeti ra\xc4\215uni sredstev", "opt_group_savingAsset" => "Var\304\215evalni ra\xc4\215un", "opt_group_sharedAsset" => "Skupni ra\xc4\x8duni sredstev", "opt_group_ccAsset" => "Kreditne kartice", "opt_group_cashWalletAsset" => "Gotovina", "opt_group_expense_account" => "Ra\304\215uni odhodkov", "opt_group_revenue_account" => "Ra\304\215uni prihodkov", "opt_group_l_Loan" => "Obveznost: Posojilo", "opt_group_cash_account" => "Gotovinski ra\304\x8dun", "opt_group_l_Debt" => "Obveznost: Dolg", "opt_group_l_Mortgage" => "Obveznost: Hipoteka", "opt_group_l_Credit card" => "Obveznost: Kreditna kartica", "notes" => "Opombe", "unknown_journal_error" => "Transakcije ni bilo mogo\304\x8de shraniti. Preverite datoteke dnevnika.", "attachment_not_found" => "Te priloge ni bilo mogo\304\215e najti.", "journal_link_bill" => "Ta transakcija je povezana z ra\xc4\x8dunom <a href=":route">:name</a>. \304\x8ce \305\276eli\305\xa1 povezavo prekiniti, odstranite kljukico. Uporabite pravila, da jo pove\305\276ete z drugim ra\xc4\x8dunom.", "transaction_stored_link" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija \xc5\241t. #{ID} ("{title}")</a> je bila shranjena.", "transaction_new_stored_link" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija \305\xa1t. #{ID}</a> je bila shranjena.", "transaction_updated_link" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija \305\xa1t. #{ID}</a> ("{title}") je bila posodobljena.", "transaction_updated_no_changes" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija \xc5\241t. #{ID}</a> ("{title}") ni prejela nobenih sprememb.", "first_split_decides" => "Prva razdelitev dolo\304\x8da vrednost tega polja", "first_split_overrules_source" => "Prva razdelitev lahko razveljavi izvorni ra\304\215un", "first_split_overrules_destination" => "Prva razdelitev lahko razveljavi ciljni ra\xc4\215un", "spent_x_of_y" => "Porabljen {amount} od {total}", "welcome" => "Dobrodo\xc5\xa1li v Firefly III!", "submit" => "Potrdite", "submission" => "Predlo\xc5\276itev", "submit_yes_really" => "Predlo\305\xbeite (vem kaj po\xc4\215nem)", "getting_started" => "Kako za\304\x8deti", "to_get_started" => "Lepo je videti, da ste uspe\xc5\xa1no namestili Firefly III. \xc4\x8ce \305\276elite za\xc4\215eti z uporabo tega orodja, vnesite ime banke in stanje glavnega teko\304\x8dega ra\304\x8duna. Ne skrbite, \304\215e imate ve\xc4\x8d ra\304\x8dunov. Lahko jih dodate pozneje. Firefly III pa\304\215 potrebuje nekaj za za\304\215etek.", "savings_balance_text" => "Firefly III ti bo samodejno ustvaril var\304\215evalni ra\304\215un. Privzeto na var\xc4\x8devalnem ra\304\x8dunu ne bo nobenega denarja, \xc4\x8de pa Firefly III zaupate stanje, bo le-to nastavljeno.", "finish_up_new_user" => "To je to! Nadaljujete s pritiskom na <strong>Po\xc5\241lji</strong>. Preusmerjeni boste na kazalo Firefly III.", "stored_new_accounts_new_user" => "Juhu! Va\305\241i novi ra\304\215uni so shranjeni.", "set_preferred_language" => "\304\214e \305\xbeelite uporabiti Firefly III v drugem jeziku, prosimo, ozna\304\x8dite tukaj.", "language" => "Jezik", "new_savings_account" => ":bank_name var\xc4\215evalni ra\xc4\215un", "cash_wallet" => "Gotovina", "currency_not_present" => "\xc4\x8ce valuta, ki jo obi\304\215ajno uporabljate, ni navedena, ne skrbite. Ustvarite lahko lastne valute pod Mo\305\xbenosti> Valute.", "transaction_table_description" => "Tabela z va\xc5\xa1imi transakcijami", "opposing_account" => "Nasprotni ra\304\215un", "yourAccounts" => "Va\xc5\241i ra\304\215uni", "your_accounts" => "Pregled ra\xc4\x8dunov", "category_overview" => "Pregled kategorij", "expense_overview" => "Pregled ra\xc4\x8dunov stro\305\xa1kov", "revenue_overview" => "Pregled ra\304\x8dunov prihodkov", "budgetsAndSpending" => "Prora\304\215uni in poraba", "budgets_and_spending" => "Prora\304\x8duni in poraba", "go_to_budget" => "Pojdi na prora\304\x8dun "{budget}"", "go_to_deposits" => "Pojdi na prilive", "go_to_expenses" => "Pojdi na izdatke", "savings" => "Prihranki", "newWithdrawal" => "Nov stro\305\241ek", "newDeposit" => "Nov priliv", "newTransfer" => "Nov prenos", "bills_to_pay" => "Ra\304\215uni za pla\xc4\215ilo", "per_day" => "Na dan", "left_to_spend_per_day" => "Ostane za porabit na dan", "bills_paid" => "Pla\304\215ani ra\304\x8duni", "custom_period" => "Obdobje po meri", "reset_to_current" => "Ponastavi na trenutno obdobje", "select_period" => "Izberite obdobje", "currency" => "Valuta", "preferences" => "Mo\xc5\xbenosti", "logout" => "Odjava", "logout_other_sessions" => "Odjavi vse druge seje", "toggleNavigation" => "Preklopi navigacijo", "searchPlaceholder" => "Iskanje...", "version" => "Razli\304\215ica", "dashboard" => "Nadzorna plo\305\241\304\215a", "income_and_expense" => "Prihodki in odhodki", "all_money" => "Ves va\305\241 denar", "unknown_source_plain" => "Neznan izvorni ra\304\215un", "unknown_dest_plain" => "Neznan ciljni ra\xc4\215un", "unknown_any_plain" => "Neznan ra\304\x8dun", "unknown_budget_plain" => "Ni prora\304\x8duna", "available_budget" => "Razpolo\305\276ljiv prora\xc4\x8dun ({currency})", "currencies" => "Valute", "activity" => "Dejavnost", "usage" => "Uporaba", "accounts" => "Ra\304\215uni", "Asset account" => "Ra\304\x8dun sredstev", "Default account" => "Ra\304\x8dun sredstev", "Expense account" => "Ra\304\x8dun stro\xc5\xa1kov", "Revenue account" => "Ra\304\215un prihodkov", "Initial balance account" => "Za\304\x8detno stanje", "account_type_Asset account" => "Ra\304\215un sredstev", "account_type_Expense account" => "Ra\304\215un stro\xc5\241kov", "account_type_Revenue account" => "Ra\xc4\215un prihodkov", "account_type_Debt" => "Dolg", "account_type_Loan" => "Posojilo", "account_type_Mortgage" => "Hipoteka", "account_type_debt" => "Dolg", "account_type_loan" => "Posojilo", "account_type_mortgage" => "Hipoteka", "account_type_Credit card" => "Kreditna kartica", "credit_card_type_monthlyFull" => "Polno pla\304\x8dilo vsak mesec", "liability_direction_credit" => "Dol\xc5\276an sem ta dolg", "liability_direction_debit" => "Ta dolg dolgujem nekomu drugemu", "liability_direction_credit_short" => "Ta dolg je bil dolgovan", "liability_direction_debit_short" => "Dolgujem", "liability_direction__short" => "Neznano", "liability_direction_null_short" => "Neznano", "Liability credit" => "Kredit za obveznost", "budgets" => "Prora\304\x8duni", "tags" => "Oznake", "reports" => "Poro\304\x8dila", "transactions" => "Transakcije", "expenses" => "Stro\xc5\241ki", "income" => "Dohodki / prihodki", "transfers" => "Prenosi", "moneyManagement" => "Upravljanje denarja", "money_management" => "Upravljanje denarja", "tools" => "Orodja", "piggyBanks" => "Hranilniki", "piggy_banks" => "Hranilniki", "amount_x_of_y" => "{current} od {total}", "bills" => "Ra\304\215uni", "withdrawal" => "Odliv", "opening_balance" => "Za\xc4\215etno stanje", "deposit" => "Priliv", "account" => "Ra\xc4\x8dun", "transfer" => "Prenos", "Withdrawal" => "Odliv", "Deposit" => "Priliv", "Transfer" => "Prenos", "bill" => "Ra\304\x8dun", "yes" => "Da", "no" => "Ne", "amount" => "Znesek", "overview" => "Pregled", "saveOnAccount" => "Shrani na ra\xc4\215un", "unknown" => "Neznano", "monthly" => "Mese\304\x8dno", "profile" => "Profil", "errors" => "Napake", "debt_start_date" => "Za\xc4\x8detni datum dolga", "debt_start_amount" => "Za\304\x8detni znesek dolga", "debt_start_amount_help" => "Vedno je najbolje, da to vrednost nastavite na negativno vrednost. Za ve\xc4\x8d informacij preberite strani s pomo\304\x8djo (zgornja desna (?)-ikona).", "interest_period_help" => "To polje je zgolj kozmeti\xc4\x8dno in ga ne bomo izra\xc4\x8dunali namesto vas. Kot se je izkazalo, so banke zelo zahrbtne, zato Firefly III nikoli ne zadane pravilno.", "store_new_liabilities_account" => "Shrani novo obveznost", "edit_liabilities_account" => "Uredi obveznost ":name"", "financial_control" => "Nadzor financ", "accounting" => "Ra\304\215unovodstvo", "automation" => "Avtomatizacija", "others" => "Drugo", "classification" => "Klasifikacija", "store_transaction" => "Shrani transakcijo", "report_default" => "Privzeto finan\304\215no poro\304\x8dilo med :start in :end", "report_audit" => "Pregled zgodovine transakcij med :start in :end", "report_category" => "Poro\304\x8dilo po kategorijah med :start in :end", "report_double" => "Poro\xc4\215ilo o odhodkih/prihodkih med :start in :end", "report_budget" => "Poro\304\x8dilo prora\304\215unov med :start in :end", "report_tag" => "Poro\xc4\215ilo oznakah med :start in :end", "quick_link_reports" => "Hitre povezave", "quick_link_examples" => "To so le nekateri primeri povezav za za\xc4\x8detek. Oglejte si strani za pomo\304\215 pod gumbom (?) za informacije o vseh poro\304\215ilih in "\304\x8darobnih besedah", ki jih lahko uporabite.", "quick_link_default_report" => "Privzeto finan\304\x8dno poro\304\215ilo", "quick_link_audit_report" => "Pregled zgodovine transakcij", "report_this_month_quick" => "Teko\304\215i mesec, vsi ra\xc4\x8duni", "report_last_month_quick" => "Zadnji mesec, vsi ra\xc4\215uni", "report_this_year_quick" => "Teko\xc4\215e leto, vsi ra\304\215uni", "report_this_fiscal_year_quick" => "Teko\xc4\x8de fiskalno leto, vsi ra\304\x8duni", "report_all_time_quick" => "Kadarkoli, vsi ra\304\x8duni", "reports_can_bookmark" => "Poro\304\x8dila lahko shranite med zaznamke.", "incomeVsExpenses" => "Prihodki napram odhodkom", "accountBalances" => "Stanje na ra\304\x8dunih", "balanceStart" => "Stanje na za\xc4\215etku obdobja", "balanceEnd" => "Stanje na koncu obdobja", "splitByAccount" => "Razdeljeno po ra\304\x8dunih", "coveredWithTags" => "Z oznakami", "leftInBudget" => "Ostanek v prora\304\x8dunu", "left_in_debt" => "Dolgovani znesek", "sumOfSums" => "Vsota vsot", "noCategory" => "(brez kategorije)", "notCharged" => "Ne (\305\241e) zara\xc4\x8dunano", "inactive" => "Neaktivno", "active" => "Aktiven", "difference" => "Razlika", "money_flowing_in" => "Na", "money_flowing_out" => "Iz", "topX" => "prvih :number", "show_full_list" => "Poka\305\276ite celoten seznam", "show_only_top" => "Poka\305\xbeite samo prvih :number", "report_type" => "Vrsta poro\304\215ila", "report_type_default" => "Privzeto finan\304\215no poro\xc4\215ilo", "report_type_audit" => "Pregled zgodovine transakcij (revizija)", "report_type_category" => "Poro\xc4\x8dilo kategorij", "report_type_budget" => "Poro\xc4\x8dilo prora\304\x8dunov", "report_type_tag" => "Poro\304\x8dilo oznak", "report_type_double" => "Poro\304\x8dilo o odhodkih/prihodkih", "more_info_help" => "Ve\304\215 informacij o teh vrstah poro\xc4\x8dil lahko najdete na straneh s pomo\304\x8djo. Pritisnite ikono (?) v zgornjem desnem kotu.", "report_included_accounts" => "Vklju\304\x8deni ra\304\215uni", "report_date_range" => "Datumski obseg", "report_preset_ranges" => "Prednastavljeni obsegi", "shared" => "Skupni", "fiscal_year" => "Fiskalno leto", "income_entry" => "Prihodki na ra\xc4\215uni ":name" med :start in :end", "expense_entry" => "Stro\305\241ki na ra\xc4\x8dunu ":name" med :start in :end", "category_entry" => "Odhodki in prihodki v kategoriji ":name" med :start in :end", "budget_spent_amount" => "Stro\xc5\241ki v prora\xc4\x8dunu "::budget" med :start in :end", "balance_amount" => "Stro\xc5\241ki v prora\304\215unu ":budget", pla\xc4\215ani iz ra\xc4\x8duna ":account" med :start in :end", "no_audit_activity" => "Na ra\304\215un ni bila zabele\xc5\xbeena nobena dejavnost <a href=":url" title=":account_name">:account_name</a> med :start in :end.", "audit_end_balance" => "Stanje na ra\304\x8dunu <a href=":url" title=":account_name">:account_name</a> na koncu :end je bilo :balance", "reports_extra_options" => "Dodatne mo\xc5\276nosti", "report_has_no_extra_options" => "To poro\xc4\215ilo nima dodatnih mo\xc5\xbenosti", "reports_submit" => "Ogled poro\xc4\x8dila", "end_after_start_date" => "Kon\xc4\x8dni datum poro\304\x8dila mora biti po za\xc4\x8detnem datumu.", "select_category" => "Izberi kategorije", "select_budget" => "Izberi prora\304\215un(e).", "select_tag" => "Izberi oznake.", "income_per_category" => "Prihodki po kategoriji", "expense_per_category" => "Stro\305\241ki po kategorijah", "expense_per_budget" => "Stro\xc5\xa1ki po prora\xc4\215unu", "income_per_account" => "Prihodki pa ra\xc4\215unu", "expense_per_account" => "Stro\xc5\241ki po ra\304\215unih", "expense_per_tag" => "Stro\xc5\xa1ki po oznakah", "income_per_tag" => "Prihodki po oznaki", "include_expense_not_in_budget" => "Vklju\xc4\215eni stro\305\241ki niso v izbranih prora\xc4\215unih", "include_expense_not_in_account" => "Vklju\304\x8deni stro\305\xa1ki niso v izbranih ra\xc4\215unih", "include_expense_not_in_category" => "Vklju\304\x8deni stro\305\241ki niso v izbranih kategorijah", "include_income_not_in_category" => "Vklju\304\215eni prihodki niso v izbranih kategorijah", "include_income_not_in_account" => "Vklju\xc4\215eni prihodki niso v izbranih ra\xc4\215unih", "include_income_not_in_tags" => "Vklju\xc4\x8deni prihodki nimajo izbranih oznak", "include_expense_not_in_tags" => "Vklju\xc4\215eni stro\305\241ki nimajo izbranih oznak", "everything_else" => "Vse ostalo", "income_and_expenses" => "Prihodki in odhodki", "spent_average" => "Porabljeno (povpre\304\215je)", "income_average" => "Prihodki (povpre\304\215no)", "transaction_count" => "\305\240tevilo transakcije", "average_spending_per_account" => "Povpre\304\x8dna poraba po ra\304\x8dunu", "average_income_per_account" => "Povpre\xc4\215ni prihodek po ra\xc4\215unu", "total" => "Skupaj", "description" => "Opis", "sum_of_period" => "Se\xc5\xa1tevek obdobja", "average_in_period" => "Povpre\304\x8dno v obdobju", "no_account_role" => "(brez pravil)", "account_role_defaultAsset" => "Privzeti ra\304\215un sredstev", "account_role_sharedAsset" => "Skupni ra\xc4\x8dun sredstev", "account_role_savingAsset" => "Var\304\x8devalni ra\xc4\215un", "account_role_ccAsset" => "Kreditna kartica", "account_role_cashWalletAsset" => "Gotovina", "budget_chart_click" => "V zgornji tabeli kliknite na ime prora\304\215una, za ogled grafikona.", "category_chart_click" => "Za ogled grafikona v zgornji tabeli kliknite na ime kategorije.", "in_out_accounts" => "Kombinacija zaslu\xc5\276eno/porabljeno", "in_out_accounts_per_asset" => "Zaslu\305\276eno in porabljeno (po ra\304\215unih sredstev)", "in_out_per_category" => "Zaslu\xc5\276eno in porabljeno po kategoriji", "out_per_budget" => "Porabljeno po prora\304\x8dunu", "select_expense_revenue" => "Izberite ra\304\x8dun stro\xc5\xa1kov/prihodkov", "multi_currency_report_sum" => "Ker ta seznam vsebuje ra\304\x8dune z ve\xc4\215 valutami, vsota, ki jo vidite, morda nima smisla. Poro\xc4\215ilo se vedno vrne na privzeto valuto.", "sum_in_default_currency" => "Vsota bo vedno v privzeti valuti.", "net_filtered_prefs" => "Ta grafikon nikoli ne bo vklju\304\x8deval ra\xc4\x8dunov, ki nimajo izbrano \xc2\273Vklju\304\x8di v neto vrednost\xc2\253.", "chart" => "Grafikon", "month" => "Mesec", "budget" => "Prora\xc4\x8dun", "spent" => "Porabljeno", "spent_capped" => "Porabljeno (omejeno)", "spent_in_budget" => "Porabljeno v prora\xc4\x8dunu", "left_to_spend" => "Ostane za porabit", "earned" => "Prislu\xc5\xbeeno", "overspent" => "Preve\304\x8d porabljeno", "left" => "Preostalo", "max-amount" => "Najvi\xc5\xa1ji znesek", "min-amount" => "Najmanj\xc5\xa1a vrednost", "journal-amount" => "Trenutni vnos na ra\304\215unu", "name" => "Ime", "date" => "Datum", "date_and_time" => "Datum in \304\215as", "time" => "\xc4\x8cas", "paid" => "Pla\304\215ano", "unpaid" => "Nepla\304\215ano", "day" => "Dan", "budgeted" => "Prora\xc4\215unski znesek", "period" => "Obdobje", "balance" => "Stanje", "in_out_period" => "V + iz tega obdobja", "sum" => "Vsota", "summary" => "Povzetek", "average" => "Povpre\xc4\x8dno", "balanceFor" => "Stanje za :name", "no_tags" => "(ni oznak)", "nothing_found" => "(ni\xc4\x8d najdenega)", "event_history" => "Zgodovina dogodkov", "add_money_to_piggy" => "Dodaj denar na hranilnik ":name"", "piggy_bank" => "Dodaj hranilnik", "new_piggy_bank" => "Nov hranilnik", "store_piggy_bank" => "Shrani nov hranilnik", "stored_piggy_bank" => "Shrani nov hranilnik ":name"", "account_status" => "Stanje ra\304\x8duna", "left_for_piggy_banks" => "Preostalo za hranilnike", "sum_of_piggy_banks" => "Vsota hranilnikov", "saved_so_far" => "Privar\304\215evano do sedaj", "left_to_save" => "Preostalo za var\304\215evanje", "suggested_amount" => "Predlagani mese\304\215ni znesek var\304\215evanja", "add_money_to_piggy_title" => "Dodaj denar na hranilnik ":name"", "remove_money_from_piggy_title" => "Odstrani denar s hranilnika ":name"", "add" => "Dodaj", "no_money_for_piggy" => "Nimate denarja, da bi ga dali v ta hranilnik.", "suggested_savings_per_month" => "Predlagano na mesec", "remove" => "Odstrani", "max_amount_add" => "Najvi\xc5\241ji znesek, ki ga lahko dodate, je", "max_amount_remove" => "Najvi\305\xa1ji znesek, ki ga lahko odstranite, je", "update_piggy_button" => "Posodobi hranilnik", "update_piggy_title" => "Posodobi hranilnik ":name"", "updated_piggy_bank" => "Hranilnik ":name" je posodobljen", "details" => "Podrobnosti", "events" => "Dogodki", "target_amount" => "Ciljni znesek", "start_date" => "Za\304\215etni datum", "no_start_date" => "Brez za\xc4\x8detnega datuma", "target_date" => "Ciljni datum", "no_target_date" => "Brez ciljnega datuma", "table" => "Tabela", "delete_piggy_bank" => "Izbri\xc5\xa1i hranilnik ":name"", "cannot_add_amount_piggy" => "Zneska :amount ni bilo mogo\304\x8de dodati na ":name".", "cannot_remove_from_piggy" => "Zneska :amount ni bilo mogo\304\x8de odstraniti iz ":name".", "deleted_piggy_bank" => "Hranilnik ":name" je izbrisan", "added_amount_to_piggy" => "Znesek :amount dodan na ":name"", "removed_amount_from_piggy" => "Znesek :amount odstranjen iz ":name"", "piggy_events" => "Sorodni hranilniki", "delete_tag" => "Izbri\305\241i oznako ":tag"", "deleted_tag" => "Oznaka ":tag" je izbrisana", "new_tag" => "Ustvari novo oznako", "edit_tag" => "Uredi oznako ":tag"", "updated_tag" => "Posodobi oznako ":tag"", "created_tag" => "Oznaka ":tag" je bila ustvarjena!", "transaction_journal_information" => "Informacije o transakciji", "transaction_journal_amount" => "Informacije o znesku", "transaction_journal_meta" => "Meta informacije", "transaction_journal_more" => "Ve\xc4\x8d informacij", "basic_journal_information" => "Osnovne informacije o transakciji", "transaction_journal_extra" => "Dodatne informacije", "att_part_of_journal" => "Shranjeno v ":journal"", "total_amount" => "Skupni znesek", "number_of_decimals" => "\xc5\240tevilo decimalk", "invite_is_already_redeemed" => "Povabilo na ":address" je \305\276e unov\304\215eno.", "invite_is_deleted" => "Povabilo na ":address" je bilo izbrisano.", "invite_new_user_title" => "Povabi nove uporabnike", "invite_new_user_text" => "Kot skrbnik lahko povabite uporabnike, da se registrirajo v va\xc5\xa1i administraciji Firefly III. Z uporabo neposredne povezave, ki jo lahko delite z njimi, bodo lahko registrirali ra\304\215un. Povabljeni uporabnik in njegova povezava do povabila bosta prikazana v spodnji tabeli. Z njimi lahko delite povezavo do povabila.", "invited_user_mail" => "E-po\305\241tni naslov", "invite_user" => "Povabi uporabnika", "user_is_invited" => "E-po\xc5\xa1tni naslov ":address" je bil povabljen na Firefly III", "administration" => "Administracija", "system_settings" => "Sistemske nastavitve", "code_already_used" => "Uporabljena je bila koda povabila", "user_administration" => "Upravljanje uporabnikov", "list_all_users" => "Vsi uporabniki", "all_users" => "Vsi uporabniki", "instance_configuration" => "Nastavitve", "firefly_instance_configuration" => "Mo\xc5\xbenosti nastavitev za Firefly III", "setting_single_user_mode" => "Enouporabni\305\241ki na\xc4\x8din", "setting_single_user_mode_explain" => "Privzeto Firefly III dovoli samo eno (1) registracijo: va\xc5\241o. To je varnostni ukrep, ki prepre\xc4\215uje drugim, da uporabljajo va\xc5\241o instanco, razen \xc4\x8de jim tega ne dovolite. Nadaljnje registracije so blokirane. Ko po\304\215istite to potrditveno polje, lahko tudi drugi uporabijo va\305\241o instanco, \xc4\x8de do nje lahko dostopajo (ko je objavljena na internetu).", "store_configuration" => "Shranite nastavitve", "single_user_administration" => "Uporabni\xc5\241ke nastavitve za :email", "edit_user" => "Uredi uporabnika :email", "hidden_fields_preferences" => "Ve\304\x8d mo\xc5\276nosti transakcije lahko omogo\304\215ite v <a href="preferences">nastavitvah</a>.", "user_data_information" => "Uporabni\305\241ki podatki", "user_information" => "Podatki o uporabniku", "total_size" => "skupna velikost", "budget_or_budgets" => ":count prora\xc4\x8dun|:count prora\304\215unov", "budgets_with_limits" => "Prora\xc4\215un:count z nastavljenim zneskom|:count prora\xc4\x8duni z nastavljenim zneskom", "nr_of_rules_in_total_groups" => ":count_rules pravil v :count_groups skupinskem/ih pravilu/ih", "tag_or_tags" => ":count oznak|:count oznak", "configuration_updated" => "Nastavitve so bili posodobljene", "setting_is_demo_site" => "Demo stran", "setting_is_demo_site_explain" => "\304\x8ce potrdite to polje, se bo ta namestitev obna\305\241ala, kot da je to demo spletno mesto in ima lahko \xc4\215udne stranske u\xc4\x8dinke.", "block_code_bounced" => "Elektronsko sporo\304\215ilo je bilo zavrnjeno", "block_code_expired" => "Demo ra\304\215un je potekel", "no_block_code" => "Brez razloga za blokiranje ali pa uporabnik ni blokiran", "demo_user_export" => "Demo uporabnik ne more izvoziti podatkov", "block_code_email_changed" => "Uporabnik \305\xa1e ni potrdil novega elektronskega naslova", "admin_update_email" => "V nasprotju s stranjo profila, uporabnik NE bo obve\305\241\304\215en o spremembi svojega elektronskega naslova!", "update_user" => "Posodobi uporabnika", "updated_user" => "Uporabni\305\xa1ki podatki spremenjeni.", "delete_user" => "Izbri\305\241i uporabnika :email", "user_deleted" => "Uporabnik je izbrisan", "send_test_email" => "Po\305\241lji testno elektronsko sporo\304\215ilo", "send_test_email_text" => "\304\x8ce \xc5\xbeelite preveriti, ali va\xc5\241a namestitev lahko po\305\241ilja e-po\xc5\xa1to ali objavlja sporo\304\x8dila Slack, pritisnite ta gumb. Tukaj ne boste videli napake (\xc4\x8de obstaja), <strong>dnevni\305\xa1ke datoteke bodo odra\xc5\276ale vse napake</strong>. Ta gumb lahko pritisnete tolikokrat, kot \305\276elite. Ni nadzora ne\305\xbeelene po\xc5\xa1te. Sporo\304\215ilo bo poslano na <code>:email</code> in bi moralo prispeti kmalu.", "send_message" => "Po\xc5\xa1lji sporo\304\215ilo", "send_test_triggered" => "Test je bil spro\xc5\276en. Preverite mapo \xc2\xbbPrejeto\xc2\253 in datoteke dnevnika.", "give_admin_careful" => "Uporabniki, ki imajo skrbni\xc5\xa1ke pravice, vam lahko odvzamejo va\xc5\241e. Bodi previden.", "admin_maintanance_title" => "Vzdr\xc5\276evanje", "admin_maintanance_expl" => "Nekaj \xc4\215udovitih gumbov za vzdr\xc5\276evanje Firefly III", "admin_maintenance_clear_cache" => "Izpraznite predpomnilnik", "admin_notifications" => "Skrbni\305\xa1ka obvestila", "admin_notifications_expl" => "Skrbnik lahko omogo\304\x8di ali onemogo\304\215i naslednja obvestila. \304\214e \xc5\xbeelite ta sporo\xc4\x8dila prenesti tudi prek Slacka, nastavite URL "vhodni webhook".", "admin_notification_check_user_new_reg" => "Uporabnik prejme pozdravno sporo\304\215ilo po registraciji", "admin_notification_check_admin_new_reg" => "Skrbniki prejmejo obvestilo o registraciji novega uporabnika", "admin_notification_check_new_version" => "Na voljo je nova razli\xc4\215ica", "admin_notification_check_invite_created" => "Uporabnik je povabljen v Firefly III", "admin_notification_check_invite_redeemed" => "Uporabni\xc5\241ko povabilo je unov\304\215eno", "all_invited_users" => "Vsi povabljeni uporabniki", "save_notification_settings" => "Shrani nastavitve", "notification_settings_saved" => "Nastavitve obvestil so shranjene", "split_transaction_title" => "Opis razdeljene transakcije", "split_transaction_title_help" => "\xc4\214e ustvarite razdeljeno transakcijo, mora obstajati globalni opis za vse razdelitve transakcije.", "split_title_help" => "\304\x8ce ustvarite razdeljeno transakcijo, mora obstajati globalni opis za vse dele transakcije.", "you_create_transfer" => "Ustvarjate prenos.", "you_create_withdrawal" => "Ustvarjate odliv.", "you_create_deposit" => "Ustvarja\305\241 priliv.", "journal_link_configuration" => "Nastavitev povezav transakcije", "create_new_link_type" => "Ustvari novo vrsto povezave", "store_new_link_type" => "Shrani novo vrsto povezave", "update_link_type" => "Posodobi vrsto povezave", "edit_link_type" => "Uredi vrsto povezave ":name"", "updated_link_type" => "Vrsta povezave ":name" je posodobljena", "delete_link_type" => "Izbri\xc5\241i vrsto povezave ":name"", "deleted_link_type" => "Vrsta povezave ":name" je izbrisana", "stored_new_link_type" => "Shranite vrsto povezave ":name"", "cannot_edit_link_type" => "Ne morem urediti vrste povezave ":name"", "link_type_help_name" => "Npr. "Dvojniki"", "link_type_help_inward" => "Npr. "dvojniki"", "link_type_help_outward" => "Npr. "podvojil ga je"", "save_connections_by_moving" => "Shranite povezavo med temi transakcijami tako, da jih premaknete na drugo vrsto povezave:", "do_not_save_connection" => "(ne shrani povezave)", "link_transaction" => "Pove\305\xbei transakcijo", "link_to_other_transaction" => "Pove\xc5\xbei to transakcijo z drugo transakcijo", "select_transaction_to_link" => "Izberite transakcijo, s katero \305\xbeelite povezati to transakcijo. Povezave trenutno niso v uporabi v Firefly III (razen tega, da so prikazane), vendar nameravam to spremeniti v prihodnosti. Z iskalnim poljem izberite transakcijo po naslovu ali ID-ju. \xc4\x8ce \xc5\276elite dodati vrste povezav po meri, si oglejte skrbni\305\241ki razdelek.", "this_transaction" => "Ta transakcija", "transaction" => "Transakcija", "comments" => "Komentarji", "link_notes" => "Vse opombe, ki jih \305\276elite shraniti s povezavo.", "invalid_link_selection" => "Teh transakcij se ne da povezati", "selected_transaction" => "Izbrana transakcija", "journals_linked" => "Transakcije so povezane.", "journals_error_linked" => "Te transakcije so \xc5\276e povezane.", "journals_link_to_self" => "Transakcije ni mogo\304\215e povezati samo nase", "journal_links" => "Povezave transakcije", "this_withdrawal" => "Ta odliv", "this_deposit" => "Ta priliv", "this_transfer" => "Ta prenos", "overview_for_link" => "Pregled vrste povezav ":name"", "source_transaction" => "Izvorna transakcija", "link_description" => "Opis povezave", "destination_transaction" => "Ciljna transakcija", "delete_journal_link" => "Izbri\xc5\241i povezavo med <a href=":source_link">:source</a> in <a href=":destination_link">:destination</a>", "deleted_link" => "Povezava izbrisana", "Paid_name" => "Pla\304\215ano", "Refund_name" => "Vra\xc4\215ilo", "Reimbursement_name" => "Povra\xc4\x8dilo", "Related_name" => "Povezano", "relates to_inward" => "se nana\xc5\xa1a na", "is (partially) refunded by_inward" => "je (delno) vrnjen iz", "is (partially) paid for by_inward" => "je (delno) pla\xc4\x8dan iz", "is (partially) reimbursed by_inward" => "je (delno) povrnjen iz", "inward_transaction" => "Dohodno pla\xc4\x8dilo", "outward_transaction" => "Odhodno pla\304\x8dilo", "relates to_outward" => "povezan z", "(partially) refunds_outward" => "(delno) popla\304\x8da", "(partially) pays for_outward" => "(delno) pla\304\215a za", "(partially) reimburses_outward" => "(delno) povrnjen", "is (partially) refunded by" => "znesek je (delno) povrnen od", "is (partially) paid for by" => "je (delno) pla\xc4\215an od", "is (partially) reimbursed by" => "je (delno) povrnjen od", "relates to" => "povezan z", "(partially) refunds" => "(delna) povra\304\x8dila", "(partially) pays for" => "(delno) pla\304\215an za", "(partially) reimburses" => "(delno) povrnjen", "splits" => "Razdelitve", "add_another_split" => "Dodaj \xc5\xa1e eno razdelitev", "cannot_edit_opening_balance" => "Ne morete urejati za\xc4\215etnega stanja ra\304\215una.", "no_edit_multiple_left" => "Za urejanje niste izbrali veljavnih transakcij.", "breadcrumb_convert_group" => "Pretvori transakcijo", "convert_invalid_source" => "Podatki o izvoru niso veljavni za transakcijo #%d.", "convert_invalid_destination" => "Informacije o cilju niso veljavne za transakcijo #%d.", "create_another" => "Po shranjevanju se vrnite sem, da ustvarite \305\xa1e enega.", "after_update_create_another" => "Po posodobitvi se vrnite sem za nadaljevanje urejanja.", "store_as_new" => "Shranite kot novo transakcijo namesto posodabljanja.", "reset_after" => "Po predlo\xc5\276itvi ponastavite obrazec", "errors_submission" => "Nekaj je bilo narobe z va\xc5\xa1o oddajo. Preverite spodnje napake.", "errors_submission_v2" => "Nekaj je bilo narobe z va\305\241o oddajo. Preverite spodnje napake: {{errorMessage}}", "transaction_expand_split" => "Raz\xc5\xa1iri razdelitev", "transaction_remove_split" => "Odstrani delitev", "transaction_collapse_split" => "Skr\xc4\215i razdelitev", "default_group_title_name" => "(nezdru\305\276eno)", "default_group_title_name_plain" => "nezdru\305\276eno", "no_accounts_title_asset" => "Ustvarimo ra\304\215un sredstev!", "no_accounts_intro_asset" => "\305\xa0e nobenega ra\xc4\215una sredstev nimate. Ti ra\xc4\x8duni so va\305\241i glavni ra\304\x8duni sredstev: teko\304\215i ra\xc4\x8duni, skupni ra\304\x8duni, var\xc4\x8devalni ra\xc4\215uni in celo ra\xc4\215uni kreditnih kartic.", "no_accounts_imperative_asset" => "Za za\xc4\215etek uporabe Firefly III, morate ustvariti vsaj en ra\304\x8dun sredstev. Naredite to zdaj:", "no_accounts_create_asset" => "Ustvari ra\xc4\215un sredstev", "no_accounts_title_expense" => "Ustvarimo nov ra\xc4\215un stro\305\xa1kov!", "no_accounts_intro_expense" => "Nimate \305\241e nobenega ra\304\215una stro\305\xa1kov. Ra\xc4\x8duni stro\305\xa1kov so ra\304\215uni kamor knji\xc5\276ite denar, ki ste ga zapravili kot npr. trgovine in supermarketi.", "no_accounts_imperative_expense" => "Ra\304\x8duni stro\305\241kov se ustvarijo samodejno pri kreiranju transakcije, \xc4\x8de pa \xc5\xbeelite, jih lahko ustvarite tudi ro\xc4\x8dno. Ustvarite enega zdaj:", "no_accounts_create_expense" => "Ustvari ra\304\x8dun stro\305\xa1kov", "no_accounts_title_revenue" => "Ustvarimo ra\304\x8dun prihodkov!", "no_accounts_intro_revenue" => "Ra\304\x8dunov prihodkov \305\xa1e nimate. Ra\xc4\215uni prihodkov so tisti v katere prejemate denar, kot je na primer va\305\241 od va\305\241ega delodajalca.", "no_accounts_imperative_revenue" => "Ra\xc4\x8duni prihodkov se ustvarijo samodejno ko ustvarite transakcije, lahko pa jih ustvarite tudi ro\304\x8dno, \xc4\215e \xc5\xbeelite:", "no_accounts_create_revenue" => "Ustvari ra\304\215un prihodkov", "no_accounts_title_liabilities" => "Ustvarimo obveznost!", "no_accounts_intro_liabilities" => "Obveznosti \305\xa1e nima\305\xa1. Obveznosti so ra\xc4\215uni, ki evidentirajo (\305\241tudentska) posojila in druge dolgove.", "no_accounts_imperative_liabilities" => "Te funkcije ni treba uporabljati, vendar je lahko uporabna, \xc4\x8de \xc5\276elite slediti tem stvarem.", "no_accounts_create_liabilities" => "Ustvari obveznost", "no_budgets_title_default" => "Ustvarimo prora\xc4\x8dun", "no_rules_title_default" => "Ustvarimo pravilo", "no_budgets_intro_default" => "Nimate \xc5\241e nobenega prora\xc4\215una. Prora\304\215uni se uporabljajo za organiziranje va\xc5\xa1ih stro\xc5\xa1kov v logi\xc4\x8dne skupine, ki jim lahko dodelite poljubne zneske za omejitev svojih stro\xc5\241kov.", "no_rules_intro_default" => "Nimate \305\241e nobenih pravil. Pravila so mo\304\215na avtomatizacija, ki lahko upravlja transakcije namesto vas.", "no_rules_imperative_default" => "Pravila so lahko zelo uporabna, ko upravljate transakcije. Ustvarimo ga zdaj:", "no_budgets_imperative_default" => "Prora\304\x8duni so osnovno orodje finan\xc4\x8dnega upravljanja. Ustvarimo enega zdaj:", "no_budgets_create_default" => "Ustvari prora\304\215un", "no_rules_create_default" => "Ustvari pravilo", "no_categories_title_default" => "Ustvarimo kategorijo!", "no_categories_intro_default" => "Nimate \xc5\241e kategorij. Kategorije se uporabljajo za natan\304\x8dno nastavitev transakcij in ozna\xc4\215evanje z dolo\304\x8deno kategorijo.", "no_categories_imperative_default" => "Kategorije se ustvarijo avtomati\304\x8dno, ko ustvarite transakcije, lahko pa jih ustvarite tudi ro\xc4\215no, \304\x8de \xc5\276elite:", "no_categories_create_default" => "Ustvari kategorijo", "no_tags_title_default" => "Ustvarimo novo oznako!", "no_tags_intro_default" => "Oznak \305\241e nima\xc5\241. Oznake se uporabljajo za natan\304\215no nastavitev transakcij in ozna\xc4\215evanje z dolo\xc4\215enimi klju\xc4\x8dnimi besedami.", "no_tags_imperative_default" => "Oznake se ustvarijo samodejno ko ustvarite transakcije, lahko pa jih ustvarite tudi ro\304\215no, \304\215e \305\xbeelite:", "no_tags_create_default" => "Ustvari oznako", "no_transactions_title_withdrawal" => "Ustvarimo nov stro\305\xa1ek!", "no_transactions_intro_withdrawal" => "Stro\305\241kov \xc5\241e nimate. Za upravljanje svojih financ morate ustvariti stro\xc5\241ke.", "no_transactions_imperative_withdrawal" => "Ste porabili nekaj denarja? Potem pa to vnesite:", "no_transactions_create_withdrawal" => "Ustvari stro\305\241ek", "no_transactions_title_deposit" => "Ustvarimo nov prihodek!", "no_transactions_intro_deposit" => "Prihodkov \xc5\241e nimate. Za upravljanje va\xc5\xa1ih financ morate za\304\215eti bele\xc5\276iti prihodke.", "no_transactions_imperative_deposit" => "Ste dobil nekaj denarja? Potem pa to vnesite:", "no_transactions_create_deposit" => "Ustvari priliv", "no_transactions_title_transfers" => "Ustvarimo nov prenos!", "no_transactions_intro_transfers" => "Nimate \305\xa1e nobenih prenosov. \xc4\x8ce prena\305\xa1ate denar med ra\304\215uni sredstev, se to zabele\305\xbei kot prenos.", "no_transactions_imperative_transfers" => "Ste \305\276e premikali denar naokoli? Potem pa to vnesite:", "no_transactions_create_transfers" => "Ustvari prenos", "no_piggies_title_default" => "Ustvarimo nov hranilnik!", "no_piggies_intro_default" => "Nimate \xc5\241e hranilnikov. Lahko jih ustvarite, da razdelite svoje prihranke in spremljate, za kaj var\304\215ujete.", "no_piggies_imperative_default" => "Ali imate stvari za katere var\304\x8dujete? Ustvarite hranilnik in z njim sledite var\304\215evanju:", "no_piggies_create_default" => "Ustvari nov hranilnik", "no_bills_title_default" => "Ustvari nov ra\xc4\215un!", "no_bills_intro_default" => "Nimate \305\241e nobenega ra\304\215una. Lahko ustvarite ra\304\215une za sledenje rednih stro\305\xa1kov, kot so najemnina ali zavarovanje.", "no_bills_imperative_default" => "Imate redne ra\304\215une? Ustvarite ponavljajo\xc4\215e se ra\xc4\x8dune in sledite va\305\241im pla\xc4\x8dilom:", "no_bills_create_default" => "Ustvari nov ra\304\215un", "create_right_now" => "Ustvari takoj", "no_new_transaction_in_recurrence" => "Ustvarjena ni bila nobena nova transakcija. Mogo\304\x8de je bila za ta datum \305\276e spro\xc5\xbeena?", "recurrences" => "Ponavljajo\xc4\x8de se transakcije", "repeat_until_in_past" => "Ta ponavljajo\304\x8da se transakcija se je prenehala ponavljati dne :date.", "recurring_calendar_view" => "Koledar", "no_recurring_title_default" => "Ustvarimo ponavljajo\xc4\x8do se transakcijo!", "no_recurring_intro_default" => "Ponavljajo\xc4\215ih transakcij \305\xa1e nimate. Uporabite jih lahko zato, da vam Firefly III samodejno ustvari transakcije.", "no_recurring_imperative_default" => "To je precej napredna funkcija, vendar je lahko zelo uporabna. Preden nadaljuje\xc5\241, se prepri\304\215aj, da si v zgornjem desnem kotu prebral dokumentacijo (ikona ?).", "no_recurring_create_default" => "Ustvari ponavljajo\304\215o se transakcijo", "make_new_recurring" => "Ustvari ponavljajo\xc4\215o se transakcijo", "recurring_daily" => "Vsak dan", "recurring_weekly" => "Vsak teden v :weekday", "recurring_weekly_skip" => "Vsak :skip teden na :weekday", "recurring_monthly" => "Vsak mesec :dayOfMonth. dan", "recurring_monthly_skip" => "Vsak :skip mesec na :dayOfMonth dan", "recurring_ndom" => "Vsak mesec :dayOfMonth. :weekday", "recurring_yearly" => "Vsako leto na :date", "overview_for_recurrence" => "Pregled ponavljajo\304\215ih se transakcij ":title"", "warning_duplicates_repetitions" => "V redkih primerih se datumi na tem seznamu pojavijo dvakrat. To se lahko zgodi, \304\215e pride do ve\304\x8dkratnih ponovitev. Firefly III bo vedno ustvaril eno transakcijo na dan.", "created_transactions" => "Sorodne transakcije", "expected_withdrawals" => "Pri\xc4\x8dakovani odlivi", "expected_deposits" => "Pri\xc4\215akovani prilivi", "expected_transfers" => "Pri\xc4\215akovani prenosi", "created_withdrawals" => "Ustvarjeni odlivi", "created_deposits" => "Ustvarjeni prilivi", "created_transfers" => "Ustvarjeno prenosi", "recurring_info" => "Ponavljajo\304\215a se transakcija :count / :total", "created_from_recurrence" => "Ustvarjeno iz ponavljajo\304\x8de se transakcije ":title" (#:id)", "recurring_never_cron" => "Zdi se, da se cron opravilo, ki je potrebno za podporo ponavljajo\304\215ih se transakcij ni \xc5\241e nikoli zagnalo. To je seveda normalno, \304\215e ste pravkar namestili Firefly III, vendar je to nekaj, kar morate \xc4\x8dim prej nastaviti. Oglejte si strani s pomo\xc4\215jo z ikono (?) - v zgornjem desnem kotu strani.", "recurring_cron_long_ago" => "Izgleda, da je preteklo ve\304\x8d kot 36 ur, odkar je zadnje cron opravilo, ki podpira ponavljajo\xc4\215e se transakcije, spro\xc5\276ilo. Ali ste prepri\304\x8dan, da je bilo pravilno nastavljeno? Oglejte si strani s pomo\304\x8djo z ikono (?) v zgornjem desnem kotu strani.", "create_new_recurrence" => "Ustvari novo ponavljajo\xc4\215o se transakcijo", "help_first_date" => "Navedi prvo pri\xc4\x8dakovano ponovitev. To mora biti v prihodnosti.", "help_first_date_no_past" => "Firefly III ne bo ustvarjal transakcij v preteklosti.", "no_currency" => "(brez valute)", "mandatory_for_recurring" => "Obvezne informacije o ponovitvah", "mandatory_for_transaction" => "Obvezne informacije o transakcijah", "optional_for_recurring" => "Neobvezne informacije o ponovitvah", "optional_for_transaction" => "Neobvezne informacije o transakcijah", "change_date_other_options" => "Spremenite "prvi datum", za ve\xc4\x8d mo\305\276nosti.", "mandatory_fields_for_tranaction" => "Te vrednosti bodo kon\304\x8dale v ustvarjenih transakcijah", "click_for_calendar" => "Kliknite tu za koledar, ki vam poka\xc5\276e, kdaj se transakcija ponovi.", "repeat_forever" => "Ponavljaj v nedogled", "repeat_until_date" => "Ponavljaj do datuma", "repeat_times" => "Ponavljaj ve\xc4\215krat", "recurring_skips_one" => "Vsak drugi", "recurring_skips_more" => "Presko\304\215i :count ponovitev", "store_new_recurrence" => "Shranite ponavljajo\304\215o se transakcijo", "stored_new_recurrence" => "Ponavljajo\304\x8da se transakcija ":title" uspe\305\xa1no shranjena.", "edit_recurrence" => "Uredi ponavljajo\xc4\x8do se transakcijo ":title"", "recurring_repeats_until" => "Ponavlja se do :date", "recurring_repeats_forever" => "Ponavlja se v nedogled", "recurring_repeats_x_times" => "Ponavlja se :count \xc4\x8dasa|Ponavlja se :count krat", "update_recurrence" => "Uredi ponavljajo\304\x8do se transakcijo", "updated_recurrence" => "Ponavljajo\304\215a se transakcija ":title" je bila urejena", "recurrence_is_inactive" => "Ta ponavljajo\xc4\x8da se transakcija ni aktivna in ne bo ustvarila novih transakcij.", "delete_recurring" => "Izbri\305\xa1i ponavljajo\304\215o se transakcijo ":title"", "new_recurring_transaction" => "Nova ponavljajo\xc4\x8da se transakcija", "help_weekend" => "Kaj naj Firefly III stori, ko ponavljajo\xc4\x8da se transakcija pade na soboto ali nedeljo?", "do_nothing" => "Samo ustvari transakcijo", "skip_transaction" => "Presko\xc4\215i ponovitev", "jump_to_friday" => "Namesto tega ustvari transakcijo na prej\305\xa1nji petek", "jump_to_monday" => "Namesto tega ustvari transakcijo na naslednji ponedeljek", "will_jump_friday" => "Bo ustvarjena v petek namesto ob vikendih.", "will_jump_monday" => "Bo ustvarjena v ponedeljek namesto ob vikendih.", "except_weekends" => "Razen vikendov", "recurrence_deleted" => "Ponavljajo\304\x8da se transakcija ":title" izbrisana", "box_balance_in_currency" => "Stanje (:currency)", "box_spent_in_currency" => "Porabljeno (:currency)", "box_earned_in_currency" => "Zaslu\xc5\276eno (:currency)", "box_budgeted_in_currency" => "Prora\xc4\215unski znesek (:currency)", "box_bill_paid_in_currency" => "Pla\304\x8dani ra\304\x8duni (:currency)", "box_bill_unpaid_in_currency" => "Nepla\304\x8dani ra\304\x8duni (:currency)", "box_left_to_spend_in_currency" => "\305\240e za porabit (:currency)", "box_net_worth_in_currency" => "Neto vrednost (:currency)", "box_spend_per_day" => "\305\xa0e za zapravit na dan :amount", "debug_page" => "Stran za odpravljanje napak", "debug_submit_instructions" => "\304\x8ce imate te\xc5\276ave, lahko informacije v tem polju uporabite kot informacije za odpravljanje napak. Kopirajte in prilepite v novo ali obstoje\304\x8do <a href="https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/issues">izdajo GitHub</a>. Ustvaril bo \xc4\215udovito tabelo, ki jo lahko uporabite za hitro diagnosticiranje va\xc5\xa1e te\xc5\276ave.", "debug_pretty_table" => "\304\214e kopirate/prilepite spodnje polje v izdajo GitHub, se ustvari tabela. Prosimo, da tega besedila ne obdajate s povratnimi kljukicami ali narekovaji.", "debug_additional_data" => "Lahko tudi delite vsebino spodnjega polja. To lahko tudi kopirate in prilepite v novo ali obstoje\304\x8do <a href="https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/issues">izdajo GitHub</a>. Vendar lahko vsebina tega polja vsebuje zasebne podatke, kot so imena ra\xc4\x8dunov, podrobnosti o transakcijah ali e-po\305\241tni naslovi.", "object_groups_menu_bar" => "Skupine", "object_groups_page_title" => "Skupine", "object_groups_breadcrumb" => "Skupine", "object_groups_index" => "Pregled", "object_groups" => "Skupine", "object_groups_empty_explain" => "Nekatere stvari v Firefly III lahko razdelimo v skupine. Hranilniki imajo na primer polje \302\273Skupina\302\253 na zaslonih za urejanje in ustvarjanje. Ko nastavite to polje, lahko uredite imena in vrstni red skupin na tej strani. Za ve\304\215 informacij si oglejte strani s pomo\xc4\x8djo v zgornjem desnem kotu pod ikono (?).", "object_group_title" => "Naslov", "edit_object_group" => "Uredi skupino ":title"", "delete_object_group" => "Izbri\305\xa1i skupino ":title"", "update_object_group" => "Posodobi skupino", "updated_object_group" => "Uspe\xc5\xa1no posodobljena skupina ":title"", "deleted_object_group" => "Uspe\305\241no izbrisana skupina ":title"", "object_group" => "Skupina", "placeholder" => "[Placeholder]", "audit_log_entries" => "Vnosi v revizijskem dnevniku", "ale_action_log_add" => "Dodan :amount v hranilnik ":name"", "ale_action_log_remove" => "Odstranjeno :amount iz hranilnika ":name"", "ale_action_clear_budget" => "Odstranjeno iz prora\xc4\215una", "ale_action_update_group_title" => "Posodobljen naslov transakcijske skupine", "ale_action_update_date" => "Posodobljen datum transakcije", "ale_action_update_order" => "Posodobljeno transakcijsko naro\304\215ilo", "ale_action_clear_category" => "Odstranjeno iz kategorije", "ale_action_clear_notes" => "Odstrani opombe", "ale_action_clear_tag" => "Po\304\215i\305\241\304\x8dena oznaka", "ale_action_clear_all_tags" => "Izbrisane vse oznake", "ale_action_set_bill" => "Povezano z ra\304\x8dunom", "ale_action_switch_accounts" => "Zamenjan izvorni in ciljni ra\xc4\x8dun", "ale_action_set_budget" => "Dolo\xc4\215ite prora\304\215un", "ale_action_set_category" => "Nastavi kategorijo", "ale_action_set_source" => "Nastavi izvorni ra\304\215un", "ale_action_set_destination" => "Nastavi ciljni ra\304\215un", "ale_action_update_transaction_type" => "Spremenjena vrsta transakcije", "ale_action_update_notes" => "Spremenjene opombe", "ale_action_update_description" => "Spremenjen opis", "ale_action_add_to_piggy" => "Hranilnik", "ale_action_remove_from_piggy" => "Hranilnik", "ale_action_add_tag" => "Dodana oznaka", "ale_action_update_amount" => "Posodobljen znesek", "enable_auto_convert" => "Omogo\xc4\215i pretvorbo valut", "disable_auto_convert" => "Onemogo\304\215i pretvorbo valut"]; ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/*  __________________________________________________
  | Obfuscated by YAK Pro - Php Obfuscator 2.0.14 |
  |       on 2024-04-04 18:20:03       |
  |  GitHub: https://github.com/pk-fr/yakpro-po  |
  |__________________________________________________|
*/


Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 e4a54880067ccb002441a9187ce4629c
Eval Count 0
Decode Time 446 ms