Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28..

Decoded Output download

$ITGEEK_ID=base64_decode($ITGEEK_ID);$ITGEEK_ID=strtr($ITGEEK_ID,'dcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;[email protected]$yq0_9&2w(Ha','[email protected]$yq0_9&2w(Hadcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;');$REP=ereg_replace('__FILE__',"'".$PHP."'",$ITGEEK_ID);eval($REP);$REP=0;$ITGEEK_ID=0;

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28gZWlKa1I5SlVZZDZsdWNLQ2s8TChuQ01rNV0uRlZSUmxGamZrTStNVThnWldsSzsxJjVmbFZaWkRaZW9XTkxRVWU4JEM+dVpVWlZRMlZSbURKbE5qRkssdnhjUXBWdVExRnAyVlpOO1taM1J2Uk1SY0FjMnZRY3Nsb0UuV3VXWmNlOCREQTtvZlooLEYmY28zVlhmM21nTVt4LDJqRmlLREZXMnZSdU56dWpNdmxNO2s1RExsWjxzKEFYc0ZsVyZGWnRMRlpXVlVBY05WWi5XKDVOVmxaWnN3NV1RJHVmVmNScEw/bjNWJFl4LGwgWztrWmYueiYxVjI1WCRrZVVWWFZGVjE+dE0yMWNOVlouVyhSbDJqQVcsIHhFLGtaLlYkRndMRE0rTGxKKEp2dWZSa1o8Sih1LlokSmpzRmxXTVVtMWZwQjsuIHhlLGsyZVZWbkwya1JlO2tkX1dsSmlvW0JrSkNSaTsyZF9WdjllVmxaKCRwbjFYVmRrWjNSTnNjeChNY3hXJGs1Vi4odWlXRkoxVmomW01bNVYsY0V0UVtsUExjWkMkbEplO3pGS28xSkwkJEZ0WFZGXVEydU5Wa25vJChuTlcgNSxzdzJrWXpKIFZsb1JNIDU8MmpGZk1jNVFNbD47V2pKY1FreFc7aj4sJGpGZUxGJmssVlZac2NtekxGdWZNZjVXOzM+aVYzPlpWak0rVnZSd28zZ2NLREZRbSBOKVprMVdKaj5YO2tGRG1VbjFWbFplVmxkZVJrbmxWIFppUnZaKCxGJmNvM1ZuTD9teFJqSl1SY1pOWmpWV0pGbVtvP05dVmM1TTtrMSwkdjluTmZaM29YbmZaa0pNMlZ1ZlEzTlVSV3UuVlVWaixYb3RaMnhEMnZsV1pwPkZWY05Sb0ZaWTZsQi47a0ZYTnZCdExEJmssMW5YJkQmeiRjTnRRenVjS1huTjtjQS5mIFpaWlspeFZsb3osKDVqTChaQ1dsWWdSanhNUmo1Yy5VTWdzbEZdb1V1V1dEKTgkd05mTTIxWFFXZFs7eko8bTNaPEtmRWtSdil0TWNScDJmUjtXVllbJkRNZVcxJngsW2d4VmwmaywkbTdZeiZuJChuLlF6JmcsbFpmLD9WWlZsWjtNMjVdUSR1aUt3RllXak47V2pKY1FreFJNV28pbTNaRlpGWkUscG5mWmtKTUpESlJOVkpYTVZZY1EzMjcyZkJ0TEZvZSxXbXRLd0ZdJHZSM04xJl9WY0VlVygpbiRWWktMQ3hYWlhSV01qRmUkP0JrLGxKY3NGQmlKP28gbVV1S1IyeGVWcFYuVzM+d0woWkNXbFlnUmp4TVJqNWMuVU1nc2xGXW9VdVdXRCk4JHdOZk0yMVhRV2RbO3pKPG0zWjxLZkVrUnYpdE1jUnAyZlI7V1ZZWyZETWVXMSZ4LFtneFZsJmssJG03WXombiQobi5ReiZnLGxaZiw/VlpWbFo7TTI1XVEkdWlLd0ZZV2pOO1dqSmNRa0VbTVhvcFp2QmYydnhVVyRtdFprSk1mbFYzJGtORSRjKXRWWGdfJHdSMSwoIHguVzVNVjJGUExGb2Y7VyBnLFhCY20oQWwkV0VjWjFaPFdjTk5Na1pMTWN1UnMoQWUsRmtrWTNndC5VeEtKRm9VNmxtN29wPldNY04pJEZ3eGZrdVdtKEFuMmNFY1dVQVckY05OLHdaICQoeDFaY1plV2pNZSZGbmMkWEJXSkZuXWZsSlJWW0JQTWN4MTskWixXY3VjbShBbCRXRWNaMVo8V2NOTk1rWkxNY3UuUmMxKFooUWttKDVuTmpGdCZ3NTwyVzU7SkZuWDJXbjskRlo8S1Z1V3Nwb3BXdkJGWjFKPCxsb04sRmxTJHBCdE0kdWNzRj5XO3BtM1Yzb0tMQzUsNmtldE1qVlZmVVpDLlVBZUpqd2VabEpETWxlMVkxb1dvV2xYc3ZsalYxbztvVmRbLGxaUldGWTdWIFo7b0NFa1EydTtSY0U4TGxaVyQkdWVmY25jO2tGbG0zbXhLQzV3VmtlNztVUlBaak51S3paZVooUWttKDVuTmpGdCZ3NTwyVzU7SkZuWDJXbjskRlo8S1Z1V3Nwb3BXdkJGWjFKPCxsb04sRmxTJHBCdCwoMTNaV3U7VlVWLC56RjsyazVlLDFvWE1XNVlMREYub1ZreFdrWk1ReilkLlV4dFkxZHpRbGxOTXBva1djbktLVkplWjNndDYgSk4yVnU7UjJuRVdXKTdza2R6TmN4KCRXQVVXa1ZLbUZuKC4xVjtWekpdUVdaTixGbk5WIE5DWlc4Z1pXdWlWMz5uV2ZCOywoWWckY1o7LHduWExsbW5vRm14ZmNNWyxGazEyJCZ4bzFuWG9XTlcsQ1pTTWNuS1ZbUihaVW1lNlUxVmZrUjxNIG5QMmZCWk1qNWtKVXdOQ3BObi5VeD9MRHVsbTE5bkxVQXosV1JpbSBtcGZwb2VNbCZnVmtaY00yRksya1F4b2xsWSRjeC47bEokV3Y+Vzt2eFYyY3hMUTFKS1Zwb2lSbCZbb1ZOY01sRnRMbHVmZmxaMywgWmZNcFYkWmpKUlFXIHoybHVpNltaa2Zwb2VNbCZnVmtaY00yRksya05GbUZkZCRwbmk2MW4gTmtRblokWldRalpMVmspW1Z6d2daIEVnUmtuV01sWV9OcG4xO2Z4WFZqdzdXd0osLls+Sy4yNVVLZkI7b2wmMSxmUkMyWzVjV1Z1aVd6KWNXV1p1WjJuVlFYVjtXRlp0LCRBS1pGbDwuVlZNO2xKamZqQWVzdzEoLkRWSztrZHpmM20rNmxkZCRwbmk2MW4gTmtRblokWldRalpMVmspW1Z6d2daIEVnUmtuV01sWV9OcG5sbXdla1pXZVs7MVpSTmxvV1cxblgsMU51WTFaRkxDPig7bG5jWjNCWU0yd2RaakopUmxneC4/Qk1RW1pFSnBZbjt6SjM2bEZNb3ZaRUpwWkY7VVpXMmpBZk1sWk1XQ0JlbyBla29XeGlZIFpsZiBOZlpsSlcuVyl0VzFKYzJsWTVRMjF3Wld1Y1ZsJl8yakpXJEZnZyw/bVVKRGszSnpRIFkyPmQnYQ0Kc2k7bEcsO2VzUCkvb3NtZG9zRydKd2wyUiBWRmYxQUpSRDF2WVhObE5qUlNaKFZqLFVSbEtDUkpWd29GUjJ1U2YyUW4uW1JKVndvRlIydVNmMlFBbTNSW28/JmRKd2wyUiBWRmYxQUpSQ0VwWihOem8/WnQ2RCllNlZCNktWTjJXMSBnTCBGSlYyVj82enVpLFdWMTtYQls7KEo5TnYpIFp2UjVtJEJTLmZZW29bPiZZZm1lSlVBdVpYVm5tP0pkWWs5VUxqUmNKP2x4TUY4NUpqSjNLdz4+WihOem8/WnQ2RCllNlZCNktWTjJXMSBnTCBGSlYyVj82emVwSyRlazJrVlE2V1ZbWldvU21jVkUsKEZqWmZncFgxQShmMnhGWDE4cExDJnAmdilrMnc+UUx2JnAmdkVrZlZSP1IyVkxYIGx3SyR1bG9jRmVLQ1JmUlY5bi5bUmZSVjlBTURla2ZWUj9SMlZMWCBsdzYkOTcnNDRhSGg=';
eval(base64_decode('JElUR0VFS19JRD1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCRJVEdFRUtfSUQpOyRJVEdFRUtfSUQ9c3RydHIoJElUR0VFS19JRCwnZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPztvbWV1aXByaGJANi40ZiR5cTBfOSYydyhIYScsJ29tZXVpcHJoYkA2LjRmJHlxMF85JjJ3KEhhZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPzsnKTskUkVQPWVyZWdfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kUEhQLiInIiwkSVRHRUVLX0lEKTtldmFsKCRSRVApOyRSRVA9MDskSVRHRUVLX0lEPTA7'));?>

Function Calls

base64_decode 1

Variables

$PHP SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..
$ITGEEK_ID SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..

Stats

MD5 ea6f7336f6de9dc377bd3736cf4cc57e
Eval Count 1
Decode Time 89 ms