Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6..

Decoded Output download

$O0O000="ofuUiaDONIrybkYqSzsQJFdvGgACTVHMtmXxEPwWhLpKcnjeZRlBpkAUBeQCsmoraTlLbFXKqfSdHjJVZOhDcxyYuEtPzgiwNWnIvGRMEQ9tehJweP5iy3sRSVjWaPf4y2O4vPs1SHRdaR90eP1RqrttwZXweP5iy3sRSVjWaPOca3q5y2YiaPR0qrtjqFUYDT0WwZXwvHf0vO9TvPvzSPY0y3GiaPO6a25Ry3sRSVjWGyOra3MRg0civylWwZXwvWOAl3Gia24jehG0Nf9WvyGkl29ASHOAShDpqhOraVTjItpdgtTTl29TvyjjEbMJvxRXvO9WvyGkl29ASHOAShDpqhOraVT7VB8dVPRxmVzRayM0IbjTl29TvyjiwbM7VjTqqHspmQ0jl3Oraf9iaxR0wVT7VjTql3Oraf9FvyGdNhKpqHspgVMQOOqDZ1MUy1ObZVtjqhOraVT7VB8dVKRnSyqXy3sRSH9tSVjTl2jXmusOUTYEUfGkbuOMGuObgVM0NWORwZXwVKRnSyqXy3sRSH9tSVjTl2jXmusOUTYEUfGkGT9DZu9yZu9QKOGqZ04XmQuiCtpqVPs1NxYkN2O0a3M0wVGneVtjK1ObZu9KOf9bGOGOUT5UUTfCU0vfUBtjDbT7VjTql3Oraf9FvyGdNhKpqHspgVMQOOqDZ1MUy1sZZf9PGOqqGRRKGUObgVJtwZXwVKRnSyqXy3sRSH9tSVjTl2jXmusOUTYEUfGkU1sDy1vfUTRHPUzEU1KXmQJiCtpqVPs1NxYkN2O0a3M0wVGneVtjK1ObZu9KOf9QZ05CGUsUOuRsGU9OOVtjDFJiCtpqVPs1NxYkN2O0a3M0wVGneVtjK1ObZu9KOf9UbU1fZ1OUgVJFDVT7VjTqqhOrafMzv2UjEbMnSyqXy2O4vPDpqHspwZXwVKRnSyqXy2sXa3sRwVGneVT7VjTqNxO0SyqAwVG1NxYKlPSRwZXwgr8qkKpdgtRRahsRmhXwgr8qVyqRShOraBJTl29Tvyj7VB8dVy0wkKixePYRy3M1Sf9na250vP50NrjWeP5ngxsXlysFgxqzl2c1NHqzl2c1NV5tehJWgHz0ShMkv2O0y2sdaWGRaWGFwVSpShGtCB8dlx9rlb5ta29Tar5FeyGRg3s0g2SRSf9BlPsoSyMBlPsoSyJAShz0qrTiCtixePYRy3M1Sf9na250vP50NrjWaHRFSV50IhKWgHz0ShMkv2O0y2sdaWGRaWGFwVSpShGtCB8dlx9rlb5ta29Tar5FeyGRg3s0g2YiN3KAShz0qrTiCtixePYRy3M1Sf9na250vP50NrjWNx9XaV50IhKWgHz0ShMkv2O0y2sdaWGRaWGFwVSpShGtCB8dlx9rlb5ta29Tar5FeyGRg3s0g3qdaHtAShz0qrTiCtixePYRy3M1Sf9na250vP50NrjWlP5WNWTAShz0qrYpShGty2SRSf9na250vP50NrjWehG0NQpdg2qdNxuANH9dvH8AN2R0vb9FSV9zaxSrIb50IhKWwbT7VWqRNyOiNxOka25nvbjWNx9XaV50IhKWwZXwNxOYSPRrvO9daxsRwVSzaxSrIb50IhKWwZXwvxRXvO9tSyGkl29ASHOAShDpq2SRSf9BlPsoSyMBlPsoSyJAShz0qrtjehG0Nf9WvyGkl29ASHOAShDpq2z0ShJ6gr9Ba3qzgWMda2GdgWsiSHUdv2O0y2scNFsBlPsoSyMBlPsoSyJANHztqrTiCtixSP5nSHRdaBMnlPYXlxfne19xSP5nSHRdaBjTNxOFNH9AN2UXmVGiaxvdgVJTNxOYSPOFSVTjItpqePljwH1By3s0NWMdNrjTNxOFNH9AN2UXmVSBaPTclxfAaxOrqrTjmZ09mHvzahsRwbM7VjTqqHYdv2RAmQ0jmxqzl2c1NHqzl2c1NVm7VjTqqhMzN3s3a3qTmQ0jmBm7VjTqvPsparMKbfMkGU9DmV4jmBJ9EZ09EZ09EZ09EZ09EZ09EZ09EZ0ja2X6mQ09EZ09EZ09EZ09EZ09EZ09EZ09EbJjmBJAmVGiaxvdPrS1NxtWybJAmVmjgbJBmV4jqHYdv2RAmV4jmnpBmV4jqhMzN3s3a3qTmV4jmBmjgBMKbfMkGU9DCtpqVPviaHOkv2O0y2sdaWGRaWGFwVSpShGtCB8dlx9rlb5ta29Tar5FeyGRg2scNFDANHztE3SREbNAlxfFvZl0y2OAl29TvbjTeP5xa1XWSyqXq10igBNxvxU9qr5BlysRsnGkvP5na2GRwVSiaxDAl2YzN3DAlxfne3Otlxfne3OtgWMpNVNigBNxl209qr5BlysRsnGkvP5na2GRwVNFqrTAqrvFaQ0WgxqzN2U2sf9RaxsdvHUpqHYdv2RAwb4WqWstEbNAlxfFvZl0y2OAl29TvbjTNHfFN3SdNxKiwZXwVKRWa3GdmHOAvQXwVy0wVPOAvQpwVyqRShOranXwkKpTKUDjEbMAvyNjKP5WNWRQSyqXwVSnlPYXlxfne19xSP5nSHRdaBNiCtpdgrGMKr0+eP5iSf9na25Fa2YRwVT7VBGMKr0+aH9zvf91N2OrlPSRaWGkaHRFSVjWaHRFSV50IhKWwZXwqHljEbMxa3MRaBjWv2O0y2qzl2c1NHqzl2c1NV50IhKWgVJWNBNiCti3eHRXvbjzvxOdvBjTvBTimhXwVbG1NxtjEbM0NxRcwHvWvyGFwVGxwbT7VjTTKUDcExSRSVjTSyqXwZXwkKpTKUDcExO4vPs1SHUpsZJiCti1axYiaxXpq2SRSf9BlPsoSyMBlPsoSyJAShz0qrT7VWs5N3GRabjWNHztmHRAlr5naHfFNr5BlPsoSyMBlPsoSyJANHztqrT7Vn8+"; 
    eval('?>'.$O00O0O($O0OO00($OO0O00($O0O000,$OO0000*2),$OO0O00($O0O000,$OO0000,$OO0000),  
    $OO0O00($O0O000,0,$OO0000))));

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}  
    .$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}  
    .$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};  
    eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0ib2Z1VWlhRE9OSXJ5YmtZcVN6c1FKRmR2R2dBQ1RWSE10bVh4RVB3V2hMcEtjbmplWlJsQnBrQVVCZVFDc21vcmFUbExiRlhLcWZTZEhqSlZaT2hEY3h5WXVFdFB6Z2l3TlduSXZHUk1FUTl0ZWhKd2VQNWl5M3NSU1ZqV2FQZjR5Mk80dlBzMVNIUmRhUjkwZVAxUnFydHR3Wlh3ZVA1aXkzc1JTVmpXYVBPY2EzcTV5MllpYVBSMHFydGpxRlVZRFQwV3daWHd2SGYwdk85VHZQdnpTUFkweTNHaWFQTzZhMjVSeTNzUlNWaldHeU9yYTNNUmcwY2l2eWxXd1pYd3ZXT0FsM0dpYTI0amVoRzBOZjlXdnlHa2wyOUFTSE9BU2hEcHFoT3JhVlRqSXRwZGd0VFRsMjlUdnlqakViTUp2eFJYdk85V3Z5R2tsMjlBU0hPQVNoRHBxaE9yYVZUN1ZCOGRWUFJ4bVZ6UmF5TTBJYmpUbDI5VHZ5aml3Yk03VmpUcXFIc3BtUTBqbDNPcmFmOWlheFIwd1ZUN1ZqVHFsM09yYWY5RnZ5R2ROaEtwcUhzcGdWTVFPT3FEWjFNVXkxT2JaVnRqcWhPcmFWVDdWQjhkVktSblN5cVh5M3NSU0g5dFNWalRsMmpYbXVzT1VUWUVVZkdrYnVPTUd1T2JnVk0wTldPUndaWHdWS1JuU3lxWHkzc1JTSDl0U1ZqVGwyalhtdXNPVVRZRVVmR2tHVDlEWnU5eVp1OVFLT0dxWjA0WG1RdWlDdHBxVlBzMU54WWtOMk8wYTNNMHdWR25lVnRqSzFPYlp1OUtPZjliR09HT1VUNVVVVGZDVTB2ZlVCdGpEYlQ3VmpUcWwzT3JhZjlGdnlHZE5oS3BxSHNwZ1ZNUU9PcURaMU1VeTFzWlpmOVBHT3FxR1JSS0dVT2JnVkp0d1pYd1ZLUm5TeXFYeTNzUlNIOXRTVmpUbDJqWG11c09VVFlFVWZHa1Uxc0R5MXZmVVRSSFBVekVVMUtYbVFKaUN0cHFWUHMxTnhZa04yTzBhM00wd1ZHbmVWdGpLMU9iWnU5S09mOVFaMDVDR1VzVU91UnNHVTlPT1Z0akRGSmlDdHBxVlBzMU54WWtOMk8wYTNNMHdWR25lVnRqSzFPYlp1OUtPZjlVYlUxZloxT1VnVkpGRFZUN1ZqVHFxaE9yYWZNenYyVWpFYk1uU3lxWHkyTzR2UERwcUhzcHdaWHdWS1JuU3lxWHkyc1hhM3NSd1ZHbmVWVDdWalRxTnhPMFN5cUF3VkcxTnhZS2xQU1J3Wlh3Z3I4cWtLcGRndFJSYWhzUm1oWHdncjhxVnlxUlNoT3JhQkpUbDI5VHZ5ajdWQjhkVnkwd2tLaXhlUFlSeTNNMVNmOW5hMjUwdlA1ME5yaldlUDVuZ3hzWGx5c0ZneHF6bDJjMU5IcXpsMmMxTlY1dGVoSldnSHowU2hNa3YyTzB5MnNkYVdHUmFXR0Z3VlNwU2hHdENCOGRseDlybGI1dGEyOVRhcjVGZXlHUmczczBnMlNSU2Y5QmxQc29TeU1CbFBzb1N5SkFTaHowcXJUaUN0aXhlUFlSeTNNMVNmOW5hMjUwdlA1ME5yaldhSFJGU1Y1MEloS1dnSHowU2hNa3YyTzB5MnNkYVdHUmFXR0Z3VlNwU2hHdENCOGRseDlybGI1dGEyOVRhcjVGZXlHUmczczBnMllpTjNLQVNoejBxclRpQ3RpeGVQWVJ5M00xU2Y5bmEyNTB2UDUwTnJqV054OVhhVjUwSWhLV2dIejBTaE1rdjJPMHkyc2RhV0dSYVdHRndWU3BTaEd0Q0I4ZGx4OXJsYjV0YTI5VGFyNUZleUdSZzNzMGczcWRhSHRBU2h6MHFyVGlDdGl4ZVBZUnkzTTFTZjluYTI1MHZQNTBOcmpXbFA1V05XVEFTaHowcXJZcFNoR3R5MlNSU2Y5bmEyNTB2UDUwTnJqV2VoRzBOUXBkZzJxZE54dUFOSDlkdkg4QU4yUjB2YjlGU1Y5emF4U3JJYjUwSWhLV3diVDdWV3FSTnlPaU54T2thMjVudmJqV054OVhhVjUwSWhLV3daWHdOeE9ZU1BScnZPOWRheHNSd1ZTemF4U3JJYjUwSWhLV3daWHd2eFJYdk85dFN5R2tsMjlBU0hPQVNoRHBxMlNSU2Y5QmxQc29TeU1CbFBzb1N5SkFTaHowcXJ0amVoRzBOZjlXdnlHa2wyOUFTSE9BU2hEcHEyejBTaEo2Z3I5QmEzcXpnV01kYTJHZGdXc2lTSFVkdjJPMHkyc2NORnNCbFBzb1N5TUJsUHNvU3lKQU5IenRxclRpQ3RpeFNQNW5TSFJkYUJNbmxQWVhseGZuZTE5eFNQNW5TSFJkYUJqVE54T0ZOSDlBTjJVWG1WR2lheHZkZ1ZKVE54T1lTUE9GU1ZUakl0cHFlUGxqd0gxQnkzczBOV01kTnJqVE54T0ZOSDlBTjJVWG1WU0JhUFRjbHhmQWF4T3JxclRqbVowOW1IdnphaHNSd2JNN1ZqVHFxSFlkdjJSQW1RMGpteHF6bDJjMU5IcXpsMmMxTlZtN1ZqVHFxaE16TjNzM2EzcVRtUTBqbUJtN1ZqVHF2UHNwYXJNS2JmTWtHVTlEbVY0am1CSjlFWjA5RVowOUVaMDlFWjA5RVowOUVaMDlFWjBqYTJYNm1RMDlFWjA5RVowOUVaMDlFWjA5RVowOUVaMDlFYkpqbUJKQW1WR2lheHZkUHJTMU54dFd5YkpBbVZtamdiSkJtVjRqcUhZZHYyUkFtVjRqbW5wQm1WNGpxaE16TjNzM2EzcVRtVjRqbUJtamdCTUtiZk1rR1U5REN0cHFWUHZpYUhPa3YyTzB5MnNkYVdHUmFXR0Z3VlNwU2hHdENCOGRseDlybGI1dGEyOVRhcjVGZXlHUmcyc2NORkRBTkh6dEUzU1JFYk5BbHhmRnZabDB5Mk9BbDI5VHZialRlUDV4YTFYV1N5cVhxMTBpZ0JOeHZ4VTlxcjVCbHlzUnNuR2t2UDVuYTJHUndWU2lheERBbDJZek4zREFseGZuZTNPdGx4Zm5lM090Z1dNcE5WTmlnQk54bDIwOXFyNUJseXNSc25Ha3ZQNW5hMkdSd1ZORnFyVEFxcnZGYVEwV2d4cXpOMlUyc2Y5UmF4c2R2SFVwcUhZZHYyUkF3YjRXcVdzdEViTkFseGZGdlpsMHkyT0FsMjlUdmJqVE5IZkZOM1NkTnhLaXdaWHdWS1JXYTNHZG1IT0F2UVh3Vnkwd1ZQT0F2UXB3VnlxUlNoT3Jhblh3a0twVEtVRGpFYk1BdnlOaktQNVdOV1JRU3lxWHdWU25sUFlYbHhmbmUxOXhTUDVuU0hSZGFCTmlDdHBkZ3JHTUtyMCtlUDVpU2Y5bmEyNUZhMllSd1ZUN1ZCR01LcjArYUg5enZmOTFOMk9ybFBTUmFXR2thSFJGU1ZqV2FIUkZTVjUwSWhLV3daWHdxSGxqRWJNeGEzTVJhQmpXdjJPMHkycXpsMmMxTkhxemwyYzFOVjUwSWhLV2dWSldOQk5pQ3RpM2VIUlh2Ymp6dnhPZHZCalR2QlRpbWhYd1ZiRzFOeHRqRWJNME54UmN3SHZXdnlHRndWR3h3YlQ3VmpUVEtVRGNFeFNSU1ZqVFN5cVh3Wlh3a0twVEtVRGNFeE80dlBzMVNIVXBzWkppQ3RpMWF4WWlheFhwcTJTUlNmOUJsUHNvU3lNQmxQc29TeUpBU2h6MHFyVDdWV3M1TjNHUmFialdOSHp0bUhSQWxyNW5hSGZGTnI1QmxQc29TeU1CbFBzb1N5SkFOSHp0cXJUN1ZuOCsiOyAgCiAgICAgICAgZXZhbCgnPz4nLiRPMDBPME8oJE8wT08wMCgkT08wTzAwKCRPME8wMDAsJE9PMDAwMCoyKSwkT08wTzAwKCRPME8wMDAsJE9PMDAwMCwkT08wMDAwKSwgICAgCiAgICAgICAgJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7"));?>

Function Calls

substr 1
urldecode 1
base64_decode 1

Variables

$O00O0O base64_decode
$O00OO0 n1zb/ma5\vt0i28-pxuqy*6lrkdg9_ehcswo4+f37j
$O0O000 ofuUiaDONIrybkYqSzsQJFdvGgACTVHMtmXxEPwWhLpKcnjeZRlBpkAUBeQC..
$O0OO00 strtr
$OO0000 52
$OO0O00 substr

Stats

MD5 f26b846c9f6259173bfb27eb7b221204
Eval Count 1
Decode Time 194 ms