Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28..

Decoded Output download

$ITGEEK_ID=base64_decode($ITGEEK_ID);$ITGEEK_ID=strtr($ITGEEK_ID,'dcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;[email protected]$yq0_9&2w(Ha','[email protected]$yq0_9&2w(Hadcstvn<>,=PO)ST[] /AIUEG?;');$REP=ereg_replace('__FILE__',"'".$PHP."'",$ITGEEK_ID);eval($REP);$REP=0;$ITGEEK_ID=0;

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $PHP=$ITGEEK_ID='SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFjSkM+M28gZWlKa1I5SlVZZDZsdWNLQ2s8TChuQ01rNV0uRlZSUmxGamZrTStNVThnWldsSzsxJjVmbFZaWkRaZW9XTkxRVWU4JEM+dVpVWlZRMlZSbURKbE5qRkssdnhjUXBWdVExRnAyVlpOO1taM1J2Uk1SY0FjMnZRY3Nsb0UuV3VXWmNlOCREQTtvZlooLEYmY28zVlhOakZ0LHZSKFZwUnpZW0JTVlVOKSQyIHhmYzhlVlcpeDJsWjNaQ1JVc0R1VztrWmVKd1IuTHZ4RFJXdWlXRkoxVltCKFpmeCwydmxXVltCa0w/bkI7MmRfNmxaWFprSm4kV3UpTERaXSRrZVVWWFZGTEZWTktXIGQmKGVbWmtKO01jWkMkRlpVNnBSellbQlNWVU4pMmt1M0tXVlgsRmwpV2pKRnN2UmpSV1ZLNjFZZ0xGWjFRdkVkLih1elJsWjFmW2cpWFt4LDJ2bFdWY3VwTD9uSyRYTmUsQ0JYbUZuYyRqSnRWdnhFLHAyVU1XNWxaY24uTVtaM0tXUmkmRFZ3LDJaaztbUlksVWxXVmM1WVZwQnQ7MjFqLkZlazZVNTssIFp0ViRKXU1jTlpNMmRnVlVFK1djQWomKGVbWmtKLk5sVldMbEZWLFVWTiwoUmskbG8pOyR1UCx3VldZMW5uTmN1ZjJ2eDxScG1bVnpWUSR3TStWM05FJGtZY28zVndWY3hLNndFZCRsb1dWa1p3TEZnK2YxWlksWzVSTXpscEoodS5aJEpqc0ZsV01VbTFmY05rWTFaV2ZwbTdWWFZubVV1SyxbRWska05XVmM1ajJXWTVOVTEoO3pNZU1sSkRXVlZCTEQmW01qb3VvelYoTEZWTld6dVguKFFlLERKICRmOWNOV1pdUmNaWVZbQlAyV3hXLjFualFWMmtaajUgSmtaZVZsJmssVlZpOyBZOCRDPi5WMVpXUmtRZXNrZDdmIFJXWmZFeldwVmZWbG5RMmZSTldVIGRNMlllVjIgbi5bUjFSZlI8VmNsWnNrbnRMRmUrb0ZaY0tYblI7Y3hMJFZaS1ZreChvMkpZVltCUDJXeFcuMW48b1VtdE0gSjskbDJ4UkN4WVdsZFtaa0pNVmNkKVcgKXgsQ3hmSigxVldYbnBNW3gsMmp3dFZjdSksMW8pV1ZZejZsWWtSP28pSnZneDI/TkRzKFpOVnZZKVZVbkJRM05db1ZaVyxGWjtMd1pLWlZvKCwgWWNSY3hmSnBvMTtmeDNNMllbO2taYyRXWTFWdlJYTXBSejtsWnQkKG5OVyApZ0skMmNvM1ZQMmNaQyRGRiwya056b2tWPCRsb2xZVTEzLGNWTVExJm5WY1opUlZaajJYUldXRDVRJGNuQlZ6WWdaP2RlVld4biwyUktSa0VfLGpGTlpqVlEyV04pOzJlX1ZjMmVWakosLFhtblpGSmosRHVMUj9vcFZbUi5MbEpYLkZ1UlYxWTdmIE01TVtFeDZqZTdWJHd6TGtObFYkWWdLV2VbTWs1biRwWlJzRkZXTVhWTiZ3bldWVU47UXZad28yVlhKKEExMmNkK1JWb1c2a2VbTVc1WUprUSs7VmxQTXBndCZ3NUxOY3VmMmxuMyx2UlhvelZlVlVFK0xrKWcybEo7bzFaLjJwb0syd3hEMiR3N1cxbkZaY05GWjJkXzZsWk02IEpYV2tNMVZwTV9aRjJVTVZsU1pjbi47JHVYUTJWTjt6SmxtMzlbc3d4RSxrTnVRelZXTENSdVpWRlYmKG9YVmNBQy4xdSlXJEpqLHBWTiZDWilma1pXSyR1LFJXdWlKd1puVyRGS1JrZF9aKCl0S0NCKUoobmVmW1ozbzFWWFJsWiBtVU1nWDFvanN3MU5NMm5pTEZWdE1WSlc2dkVlc2pWMUw/byhaMnhEMnZsV1pwPkZWY05SWTFreixbNVJNemxwSih1Lm1DWjNvV05MSyg4dDJWVmkuVkZELHo1dzJXNVAuW1IxWlZKLFIkbztXdzVSZlVaQjtXMVZNV2VlTSApX2Z2QnRNW3h3ZmNZY1JsZGRXY24oUWNaZWZwb05XRm47VjNtMVpmUmosY1lbTVdSa1ZjTmtaVlpXZmNWYyZ3NWNaY3g7TVtFZ1djWk5tRllrV2NuSzJ2eFVOZkVbO1U1WCwxVkJLREpdZmp3W1ZWbCxNakoobzIgeGZ2RWVzaj5qV3BvdE1beHdmY1ljUmxkZFdjbihRY1plZmtSZld3JjdmM20xMkN4UFEkdWlSRm4zZjFtW1ZWWjxKbFZjTVZkdCRXeHVzQ1lkLCAgY28xbkxWY25LVnpaUFdsQmlWVXVsVmpGWnNDKXg2a05Yc2NWa1pjbmVMY0FVO1VvWG1GbmMkbG1nOzFGZSRYUjssKEVlTERGbEsgbmUsKE1lVjFaTFZqSihNVm9lNmxtZVlbQlNaY05mV2p1UCxGWWtLKDVjV2ZCa1hbRV82azVmO2NteFpjTnRmICBnbyRNVTtqMjdmM20xMkN4UFEkdWlSRm4zZjFtW1ZWWjxKbFZjTVZkdCRXeHVzQ1lkLCAgY28xbkxWY25LVnpaUFdsQjtXd0pNZnY+VzZ3MWpvVm1bSkZuWVZjeDEuMVpWUWZRZVYgNVgyY1pGWkZKaixqdTtZVUFGViBSKFFrZWRXVnV6bzFuWiRmUStSZlIzJFdOdVExblZmMW9sV1VBUE5WJms2MWxqLDJOO1ZWSlhvV05XLENaU01jbktWW1IoWlVtZTZVQU1makFXWmZ4ViR2PjtNcFZ3TWNOO1psWl0sP1JNLD9WY1djeEtWWylbUms1ZktGWThXY3g7WmpZeEpsdVc7Mz5aSnY+KU0gNVUyJFYuV1UgZyR2PihKamU1UXc5cFlRIEttVWs3LHdtZS5VVnoyQ2tpLDNOdVooQXpSW29Lb1VFWzJ2QldSY1l4UTJuZlJERlVXVj4uLHc1XTJsTjtLRlpdTEZWZix3dUQya25Xb1VBKDJqSjEyVVlbMlcpdFcxSktWcG9pUmwmW29WTmNNbEZCLCROZldVOF9KY1JLb1VFWzJ2QldSY1l4UTJuZlEgVkVXdj4uc2M4X1dwUVVSQ2xsTmxaQ05rdVckakpYTWZCcCRDQihmbFlbVmo4VXNwVm5MRm9XTSR1WVFsZTdLd2Q1JHBZbiZGblUyalZ1SndKJExjWlpXVUEsNnZaWlpjMWxmbFZCb1ZuWVZjNXU2IG5rV1dlNVYyeF0yY05LNlV4KSQyWSlOMm5dZmpOTG96KStXdj4uc2M4X1dwUVVSQ2xsTmxaQ05rdVckakpYTWZCcCRDQihmbFlbVmo4VXNjVkVmW1JsO3pKPFZsd1VWMVosV2xvaTJVMWpWazJlS3daXVdjWnBtRmd4UWY+Y01wPihXRHcpbXd4REpwOWNvdmw8TXBtKzIyeFVKcDljb2tWPFpsWmY2MSZbVmt4WSYoeDNmW1IxLChBalJjVkxRMUpjMmxZNSx2NSwyY1pmVmpsQiQyUmw7VVpXMmpBZk1sWk1XQ0Jlb3pZay4kbXBORFI+ZihnQCdhDQpzaTtsRyw7ZXNQKS9vc21kb3NHJ0p3bDJSIFZGZjFBSlJEMXZZWE5sTmpSU1ooVmosVVJsS0NSSlZ3b0ZSMnVTZjJRbi5bUkpWd29GUjJ1U2YyUUFtM1Jbbz8mZEp3bDJSIFZGZjFBSlJDRXBaKE56bz9adDZEKWU2VkI2S1ZOMlcxIGdMIEZKVjJWPzZ6dWksV1YxO1hCWzsoSjlOdikgWnZSNW0kQlMuZllbb1s+JllmbWVKVUF1WlhWbm0/SmRZazlVTGpSY0o/bHhNRjg1SmpKM0t3Pj5aKE56bz9adDZEKWU2VkI2S1ZOMlcxIGdMIEZKVjJWPzZ6ZXBLJGVrMmtWUTZXVltaV29TbWNWRSwoRmpaZmdwWDFBKGYyeEZYMThwTEMmcCZ2KWsydz5RTHYmcCZ2RWtmVlI/UjJWTFggbHdLJHVsb2NGZUtDUmZSVjluLltSZlJWOUFNRGVrZlZSP1IyVkxYIGx3NiQ5Nyc0NGFIaA==';
eval(base64_decode('JElUR0VFS19JRD1iYXNlNjRfZGVjb2RlKCRJVEdFRUtfSUQpOyRJVEdFRUtfSUQ9c3RydHIoJElUR0VFS19JRCwnZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPztvbWV1aXByaGJANi40ZiR5cTBfOSYydyhIYScsJ29tZXVpcHJoYkA2LjRmJHlxMF85JjJ3KEhhZGNzdHZuPD4sPVBPKVNUW10gL0FJVUVHPzsnKTskUkVQPWVyZWdfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kUEhQLiInIiwkSVRHRUVLX0lEKTtldmFsKCRSRVApOyRSRVA9MDskSVRHRUVLX0lEPTA7'));?>

Function Calls

base64_decode 1

Variables

$PHP SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..
$ITGEEK_ID SGhySG4+bjBUNj82QFQmJCh3d0svJkRAJ2YoPltmKCkrLGpCMk5qOFVRRlFj..

Stats

MD5 fd9f50255a0cb4e906eb72429213a3e4
Eval Count 1
Decode Time 144 ms